LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende Endvidere deltog: Direktør Bjarne Holm Markussen, centerchef Sidsel Poulsen, centerchef Regin Atterdag Nordentoft og udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Anker Engelunds Vej 1 - Prøveboring. Grundvandskøleanlæg. DTU Betalt Parkering - Status på dispensationsansøgninger 6 03 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold 7 04 Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den LUKKET SAG. Udbud af slidlag m.v. 12

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Anker Engelunds Vej 1 - Prøveboring. Grundvandskøleanlæg. DTU. 1. Sagsfremstilling Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. Derfor har GEO, på vegne af DTU, ansøgt om tilladelse til etablering af 2 boringer som led i en forundersøgelse med henblik på at undersøge muligheder for etablering af et grundvandskøleanlæg. Se vedlagte bilag 1. "Ansøgning om 2 prøveboringer og midlertidig udledning af vand". Det indgår ligeledes i overvejelserne om anlægget med fordel evt. kan benyttes som grundvandsvarmeanlæg i vinterperioden. Dette kan ske ved at modsatrette processen. Et grundvandskøleanlæg indvinder grundvand til brug som kølevand hvorved grundvandet opvarmes og ledes retur til grundvandsmagasinet. Grundvandet pumpes fra magasinet i et lukket rørsystem gennem en eller flere varmevekslere, hvor grundvandet køler f.eks. ventilationsluft eller proceskølevand. Ved varmevekslingen opvarmes grundvandet, hvorefter det tilbageføres til grundvandsmagasinet. Etablering af grundvandskøleanlæg er investeringstungt, men kan udgøre en energivenlig kølekilde med en COP-værdi på op mod (COP står for energihøst pr. forbrugt strømenhed). DTU har gode erfaringer med grundvandskøleanlæg fra Risø DTU, hvor et lignende anlæg har kørt siden Et grundvandskøleanlæg kan udgøre en potentiel trussel mod vandindvinding, da anlægget injicerer opvarmet grundvand i magasinet. Dette kan medføre kemiske og mikrobiologiske forandringer i grundvandet med konsekvens for vandkvaliteten. Dybe boringer kan udgøre en potentiel risiko for grundvandet, fordi de gennembryder de lerlag i undergrunden, som fungerer som beskyttende barrierer. Dermed er der blandt andet risiko for, at en forurening kan løbe langs med eller inden i en boring, hvis den ikke udføres korrekt. Grundvandskøleanlæg er reguleret gennem bekendtgørelse nr af 24. nov om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg. Heraf fremgår det bl.a. at anlægget ikke må opvarme grundvandet i eksisterende vandindvindingsboringer med mere end 0,5 grader C, ligesom grundvandsressourcen skal være anvendelig til vandforsyning 10 år efter driftsstop. Dette kræves eftervist ved en hydraulisk og termisk numerisk grundvandsmodel, der kan beregne konsekvenserne af grundvandsanlægget.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Vandindvindingsbekendtgørelsen og boringsbekendtgørelsen har samlet set meget specifikke regler, rammer og vilkår for boringernes udførelse og indretning, oppumpning af grundvand, reinjicering af grundvandet og selve indretningen af anlægget. VVM-bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen sikrer endvidere, at risici ved udførelse af boringerne og senere etablering af anlægget ikke udgør en væsentlig risiko for miljøet, naturen eller NATURA-2000 arter. Anlægget ønskes placeret på DTUs område og ligger dermed i område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til Ermelundsværket og tæt på de mulige fremtidige vandindvindingsområder i Dyrehaven, som indgår i overvejelserne i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsynings fremtidige indvindingsstrategi. Dette indgår i vurderingen af, om anlægget kan etableres uden konsekvenser for miljøet og medfører, at der stilles store krav til modellering og forudgående undersøgelser. Prøveboringerne skal screenes efter VVM-bekendtgørelsen. Dernæst skal der meddeles tilladelse til udførelse af prøveboringerne efter boringsbekendtgørelsen, prøvepumpning efter vandindvindingsbekendtgørelsen og midlertidig udledning af grundvand efter miljøbeskyttelsesloven. Ved positive resultater skal DTU efterfølgende søge om tilladelse til etablering af selve anlægget, hvorved projektet, på baggrund af de nye oplysninger, igen skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Tilladelsen omfatter tilladelse til udførelse af boringer efter boringsbekendtgørelsen, tilladelse til etablering af anlægget efter bekendtgørelse om grundvandskøleanlæg, indvindingstilladelse til indvinding af grundvand og tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til reinjicering af grundvand. GEO har i notat "DTU-projektet. Trin 1. Undersøgelse i forbindelse med ATES-anlæg", vedlagt som bilag 2, på baggrund af de foreliggende oplysninger på tilfredsstillende vis sandsynliggjort at anlægget vil kunne etableres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Efter prøveboringerne vil der foreligge et tilstrækkeligt grundlag til at udarbejde en rapport med en endelig miljømæssig vurdering af anlægget. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til prøveboringerne under forudsætning af, at der enten er meddelt en VVM-tilladelse til projektet, eller at udfaldet af en VVM-screening har vist, at anlægget må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Dette skyldes, at forvaltningen samlet set vurderer, at prøveboringerne kan udføres uden at udgøre en risiko for grundvandet og vandindvindingen i området under nærmere fastsatte vilkår, der vil fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af den endelige tilladelse. Alternativet til at meddele tilladelse er, at der meddeles afslag. Dette kan gøres, hvis

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 ansøger ikke har redegjort tilstrækkeligt for, at boringerne vil kunne udføres uden risiko for grundvandet. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår Teknik- og Miljøudvalget, at 1. meddele tilladelse til etablering af de ansøgte prøveboringer, under forudsætning af, at der enten er meddelt en VVM-tilladelse til projektet eller, at udfaldet af en VVM-screening har vist, at anlægget må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt, og 2. delegere forvaltningen kompetence til at meddele endelig tilladelse til etablering af grundvandsvarmeanlæg på DTU under forudsætning af, at dette kan gøres indenfor gældende lovgivning uden at meddele dispensationer eller fastsætte særlig lempelige vilkår, og under forudsætning af, at der enten er meddelt en VVM-tilladelse til projektet, eller at udfaldet af en VVM-screening har vist, at anlægget må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Ad 1 Godkendt, idet resultatet af VVM-screeningen sendes til kommunalbestyrelsen, når den foreligger. Ad 2 Godkendt. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Betalt Parkering - Status på dispensationsansøgninger 2. Sagsfremstilling Der forelægges til udvalgets drøftelse status på dispensationsansøgninger vedr. betalt parkering. Visse ansøgninger kan umiddelbart afgøres af forvaltningen. I bilag vedlagt sagen, listes status på mere principielle ansøgninger til udvalgets drøftelse. Forvaltningen vil på mødet gennemgå de enkelte kategorier, samt ansøgninger der måtte være indkommet i mellemtiden. Forvaltningens forslag til afgørelse fremgår af det vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser En dispensationspraksis vil influere på provenuet vedr. betalt parkering, som i givet fald vil skulle beregnes konkret. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget 1. drøfter de indkomne dispensationsansøgninger, 2. beslutter at følge forvaltningens forslag til afgørelse, og 3. bemyndiger forvaltningen til i fremtiden at afgøre sager om dispensation. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Ad 1-3. Udsat, idet udvalget ønsker en yderligere belysning af bl.a. hjemmehjælperproblematikken samt forholdet omkring beboere med licens til betalingszonen og deres eventuelle muligheder for at parkere i randzonen. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold 3. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Paul Knudsen (V) anmoder i af den 25. september 2012 om at få optaget en sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden vedrørende kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold. "Kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold Som et led i arbejdet for at forbedre forholdene for cyklister ønsker jeg på vegne af Venstre en drøftelse af, hvad vi kan gøre for at øge kvaliteten og komforten på kommunens veje og pladser. Helt konkret kan sagen deles i to dele: * Cykelstierne skal opmåles, så vi kender kvaliteten. Dette er første skridt mod, at fremtidige asfaltarbejder bliver udført korrekt, og vi kan på denne måde sikre, at når entreprenører graver cykelstierne op, skal de afleveres i samme stand. Her kan jeg henvise til Hørsholm Kommune, som fik Vejdirektoratet til at lasermåle hele deres cykelstinet. * Oprydning af efterladte cykler. For at have ordentlige parkeringsforhold for cykler bør der gennemføres en oprydning på de kommunale pladser og andre steder med passende mellemrum, som det er set i f.eks. Københavns Kommune." Økonomiske konsekvenser Forvaltningen har ikke afdækket disse på nuværende tidspunkt. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Sagen forelægges til drøftelse. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Drøftet, idet forvaltningen bedes undersøge, hvordan en opmåling kan gennemføres, og at det ses i sammenhæng med udbud af slidlag. Fjernelse af efterladte cykler undersøges yderligere, idet der afventes nye retningslinjer fra Transportministeriet om kommunernes adgang til selv at fjerne efterladte cykler uden politiets medvirken.

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den Handleplan for busdriften i Kommunegruppe København Nord (KKN) Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 13. marts 2012 Strategi for busdriften i Kommunegruppe København Nord. KKN har som opfølgning på strategien udarbejdet en handleplan, der anviser konkrete aktiviteter frem mod år 2017, som skal bidrage til at nå visionen Flere borgere vælger den kollektive trafik, fordi det er en hurtig og nem rejseform. Handleplanen er bygget op omkring 6 delmål, hver med to målperioder én frem mod år 2014 og én frem mod år De 6 delmål er: 1. Udpegning af korridorer 2. Rejsehastigheden i korridorerne skal øges 3. Nye superstoppesteder 4. Bedre information til passagererne før og under rejsen 5. Udbredelse af erhvervskortet til virksomheder 6. Bedre markedsføring og information om den kollektive trafik Det er planen, at der hvert år udarbejdes et etårigt arbejdsprogram indeholdende konkrete indsatser, der foreslås gennemført under de forskellige delmål. Arbejdsprogrammet indeholder desuden nødvendige medarbejderressourcer og investeringsbehov opgjort kommunevis. Arbejdsprogrammet planlægges færdigt om efteråret og kan således politisk behandles i kommunerne eventuelt i forbindelse med behandlingen af den årlige trafikbestilling til Movia inden 1. maj. Handleplanen er lagt som bilag på sagen. 4.2 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til grødskæring i Bagsværd Sø. Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte den 14. maj 2012 dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til skæring af grøde ved I/S Danmarks Rostadions roog afløbsbaner i Bagsværd Sø, beliggende på matr.nr. 5 Frederiksdal, Sorgenfri. Dispensationen erstattede den tidligere meddelte dispensation af 4. maj Forudsætninger i forhold til 2010 var ændret både med hensyn til banernes placering samt tidspunkt for ønsket grødeskæring. Bagsværd Sø er beskyttet af 3 i Naturbeskyttelseslovens. Det vil sige, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af søen som naturtype. Kommunen kan dog i

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 særlige tilfælde meddele dispensation fra 3. Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune vurderede, at undervandsplanter i søen nu er så udbredt, at grødeskæring i ro- og afløbsbaner, samt i World Cup banen ikke på nogen måde er en hindring for opretholdelsen af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune meddelte som myndighed for Naturbeskyttelseslovens 3, en tilsvarende dispensation for de dele af baneområdet, der ligger inden for deres kommunegrænse. Dispensationen blev givet med en række vilkår vedrørende, hvor der må skæres grøde, grødeskæringsmetode og bortskaffelse af plantemateriale. Dispensationen er gældende i 3 år. Lyngby-Taarbæk Kommune modtog ikke klager over afgørelsen i modsætning til Gladsaxe Kommune. Deres afgørelse blev påklaget til Miljø- og Naturklagenævnet af DN Gladsaxe. Bagsværd Sø er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 22. april 2010 om fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. Fredningsbestemmelserne hindrer ikke, at der bliver foretaget grødeskæring. 4.3 Anmeldelse af flytning af havremarken i Jægersborg Dyrehave. Naturstyrelsen, Hovedstaden har den 15. december 2011 med supplerende bemærkninger af 29. juni 2012 i henhold til Naturbeskyttelseslovens 19 b anmeldt flytning af havremarken i Jægersborg Dyrehave fra den nuværende placering sydligst på Eremitagesletten ved Tingstedet (mark nr. 20) til den vestligste af de to omdriftsarealer (mark nr. 18), der ligger syd for vejen mellem Slettehus og Eremitageslottet. Mark 18 har sidst været dyrket i Havredyrkning flyttes i rotation mellem mark 18, 19 og 20. Arealet ligger i et Natura 2000 område (Nedre Mølleå og Jægersborg Dyrehave nr. 144 Habitatområder: H251) og er omgivet af overdrev på 3 sider, som desuden er registeret efter Naturbeskyttelseslovens 3 beskyttet naturtype. I følge Naturbeskyttelseslovens 19 skal bestemte aktiviteter - herunder "Væsentlige ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet"- inden iværksættelse, anmeldes til kommunen med henblik på en vurdering af virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Kommunen har vurderet i brev af 6. juli 2012, at havredyrkningen vil foregå således, at de omliggende overdrevsarealer, og den nærliggende sø påvirkes mindst muligt, og ikke har negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Aktiviteten kan igangsættes efter klagefristens udløb.

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 Lyngby-Taarbæk Kommune modtog ikke klager over afgørelsen. 4.4 Istandsættelse af krydset Lyngby Hovedgade - Rustenborgvej - Stades Krog Brolægningen i krydset udskiftes med asfalt. Dette foretages for at forbedre forholdene for MOVIA's busser og for cyklisterne, samt af driftshensyn. Desuden vil det nedsætte støjen for de omkringboende. Projektet er godkendt af Nordsjællands Politi og forventes udført i oktober måned. Udgifter afholdes over slidlagskontoen. 4.5 Transportministerens svar på Teknik- og Miljøudvalgets henvendelse i forbindelse med udvalgets foretræde for Transportudvalget Forvaltningen har modtaget svar fra Transportministeren på henvendelse i forbindelse med udvalgets foretræde for Transportudvalget den 4. september Det modtagne svar er vedlagt. 4.6 Magasin/Fog torvet Forvaltningen vil orientere om den forestående renovering af Magasin/Fog torvet på udvalgsmødet. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Ad Taget til efterretning. Ad 4.6 Udvalget blev orienteret om muligheden for udskiftning af belægning i strædet, så det matcher den øvrige torvebelægning. Der forelægges en sag om status, herunder økonomiske konsekvenser, ved næste møde. Forvaltningen orienterede desuden om arbejdet med administration af regulativ for Lyngby Hovedgade, (vareudstillings- og serveringsarealer). Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

12 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv Kgs. Lyngby Ansøgning om 2 prøveboringer og midlertidig udledning af vand Danmarks tekniske universitet ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. På vegne af DTU Lyngby ansøges hermed om tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, anlagt som filtersatte boringer i det primære grundvandsmagasin. Prøveboringerne tænkes senere anvendt som permanente boringer i grundvandskøleanlægget. Der ansøges i henhold til vandforsyningsloven 21, mens der i henhold til 20 i samme lov ansøges om tilladelse til oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning af boringerne og efterfølgende pumpeforsøg. I alt forventes det, at der maksimalt oppumpes m 3. De påtænkte boringer forventes placeret som vist på oversigtskortet i figur 1. GEO Sødalsparken 12 Figur 1: Omtrentlig placering af de to boringer 8220 Brabrand Tlf.: Fax: Rekvirentens ref.: Vores ref.: CVR-nr:

13 Denne ansøgning beskriver kun etableringen af de to prøveboringer samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren og prøvepumpning. Den omhandler ikke selve etableringen af grundvandskøleanlægget. Baggrund og formål Formålet med grundvandskøleanlægget er at supplere den eksisterende køleforsyning med et miljøvenligt anlæg, der fremadrettet vil kunne reducere driftsomkostninger til køl og eventuelt varme. Et grundvandskøleanlæg fungerer ved at pumpe koldt grundvand op fra én eller flere boringer, lade vandet optage overskudsvarme fra bygningen via en varmeveksler, hvorefter vandet infiltreres tilbage i undergrunden. Det varme grundvand akkumuleres i undergrunden, og kan efter behov ved reversibel drift benyttes i vinterhalvåret til opvarmning. Herved afkøles grundvandet, hvorved der på årsbasis opnås termisk ligevægt. Eksisterende anlæg i udlandet (Belgien, Sverige og Holland) dokumenterer, at et anlæg i termisk balance kun har en lille miljøpåvirkning i nærområdet, mens der i kort afstand fra anlægget ikke vil kunne observeres nogen form for påvirkning. Boringsplacering Den planlagte placering af de to boringer ses på figur 1. Boringerne etableres på matrikel Kgs. Lyngby By, Lundtofte 206a. Natur- og grundvandsinteresser samt øvrige indvindere Til vurdering af natur- og grundvandsinteresser i området er der indhentet oplysninger fra Miljøportalen (HUR): Området ligger uden for kildepladszoner og uden for områder med særlige begrænsninger på vandindvinding, men inden for OSD område. Af figur 2 fremgår det, at der inden for en radius af 300 m fra boringerne findes 2 V1-kortlagte grunde og 1 V2-kortlagt grund. Rekvirentens ref.: Vores ref.: 2/4

14 Figur 2: Forurenede grunde. Sort cirkel markerer 300 m zone omkring prøveboringerne. ( ) Forventet geologi og hydrogeologi Der ses adskillige boringer i området, der beskriver den geologiske lagserie, jf. GEUS Jupiterdatabase (http://www.geus.dk/). Af boringerne fremgår det, at de øverste 0-3 m er moræneler, hvorunder der ses smeltevandssand med silt- og lerindslag. Kalken, som udgør det primære grundvandsmagasin, anbores i den sydlige del af området ca. 60 m under terræn, mens den i den nordlige del af området anbores ca. 66 m under terræn. Forskellen skyldes, at området ligger på flanken af en begravet dal, som løber umiddelbart nord for området. Ifølge det regionale potentialekort fra Region Hovedstaden (2008) står grundvandsspejlet i kote ca. 12, hvilket svarer til ca. 32 m under terræn, og falder mod øst. Indretning af boringerne De to boringer forventes at udføres som filtersatte boringer til en dybde på maks. 80 m under terræn. Der udtages løbende jordprøver til geologisk beskrivelse, og boringsinformationer indberettes til GEUS i henhold til boringsbekendtgørelsen. Boringen syres, renpumpes og der udtages vandprøver til belysning af grundvandets kemiske sammensætning. Der udføres eventuelt en borehulslogging. Efter renpumpningen forventes der at udføres et 3-trinsforsøg med en ydelse på henholdsvis 20, 40 og 80 m 3 /t i hvert trin. Hvis grundvandsmagasinets ydeevne vurderes gunstige i forhold til et grundvandskøleanlæg, igangsættes herefter et pumpeforsøg i den ene boring med en ydelse på op til 80 m 3 /t - dog afhængig af resultaterne af 3- trinsforsøget. I alt forventes det, at der maksimalt oppumpes m 3. Pumpeforsøget udføres med tilhørende pejlinger i omkringliggende boringer med henblik på at vurdere boringernes og magasinets ydeevne på længere sigt. Vandspejlsændringer følges med tryktransducere i pumpeboringen og suppleres med håndpejlinger. Afhængig af tilgængelige afledningsmuligheder tænkes det oppumpede vand udledt til nærmeste recipient, DTUs interne nedsivningsanlæg eller i sidste ende til anvist offentlig forsyningsledning.. Der udtages en vandprøve i slutningen af pumpeperioden, der analyseres efter boringskontrollen. Såfremt boringerne ikke vurderes at kunne levere den ønskede vandmængde eller en acceptabel vandkemi, vil boringerne blive sløjfet efter gældende regler i bekendtgørelsen. Kommunen underrettes forud for iværksættelse af pumpeforsøget. Supplerende oplysninger og vurderinger Såfremt prøveboringen giver gode resultater vil der blive udarbejdet en ansøgning om etablering af et grundvandskøleanlæg. Rekvirentens ref.: Vores ref.: 3/4

15 Supplerende forhold omkring grunden kan læses i den vedlagte rapport DTU projektet. Trin 1 undersøgelse i forbindelse med ATES anlæg (GEO 2011), der redegør for potentialet for et grundvandskøleanlæg på grunden. Såfremt der mangler oplysninger eller der er uklarheder i ansøgningen, er vi naturligvis til rådighed for at svare på spørgsmål. Med venlig hilsen GEO Lars Hjortshøj Jacobsen Rekvirentens ref.: Vores ref.: 4/4

16 DTU projektet Trin 1 undersøgelse i forbindelse med ATES anlæg GEO projekt nr Rapport 1, Sammenfatning Danmarks Tekniske Universitet ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. Etableringen af et grundvandskøleanlæg ved DTU Lyngby begunstiges ved: Det primære grundvandsmagasin ligger ca meter under terræn, og har spændte magasinforhold i området. Grundvandspotentialet er ca. 25 meter under terræn. Det betyder at sandsynligheden for en påvirkning af beskyttede naturområder og recipienter er lille. Den estimerede hydrauliske ledningsevne indikerer en middel ydeevne, og det vurderes således at det er muligt at oppumpe og reinfiltrere grundvandet. Der er lerdække over kalkmagasinet, som giver nogen beskyttelse mod de V2- kortlagte grunde. Fordi grundvandspotentialet står ca. 25 meter under terræn, er risikoen lille for, at et anlæg placeret i kalkmagasinet vil påvirke forureningerne. Alternativt kan boringerne filtersættes i det overliggende regionale Sand2 magasin. Grundvandspotentialet i dette magasin står ca meter under terræn, hvilket betyder, at risikoen for øget mobilisering af forurenende stoffer fra omkringliggende V1 og V2 kortlagte ejendomme mindskes eller fjernes. Dog vil der være en risiko for, at eksisterende forurening i grundvandet påvirkes. Der vil pga. det relativt dybtliggende grundvandsspejl være en mindsket risiko for påvirkning af de funderingsmæssige forhold på nabobygninger og påvirkning af vandløb, søer og øvrige naturområder osv. Magasinets ydeevne og udbredelse er dog ikke velbestemt, ligesom den hydrauliske kontakt til kalkmagasinet er usikker. Fordi interesseområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser sætter lovgivningen /1/ en begrænsning på anlæggets påvirkning af grundvandsressourcen. Det anbefales at arbejde med 2 anlægskonfigurationer for at undersøge anlæggets hydrologiske og termiske påvirkning af magasinet. Den ene konfiguration er et énvejs anlæg, som udnytter grundvand til køl, hvorefter det opvarmede vand reinfiltreres i magasinet. Den anden konfiguration bygger på et reversibelt anlæg, hvor det reinfiltrerede opvarmede grundvand oppumpes i vintersæsonen og afkøles ved enten frikøling eller bruges i opvarmningssammenhæng, hvorved der skabes termisk ligevægt i magasinet. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby GEO Sødalsparken Brabrand Tlf.: Fax: CVR-nr:

17 Udarbejdet for Danmarks Tekniske Universitet Nils Koppels Allé Bygning Kgs. Lyngby Kontaktperson: Anders B. Møller Udarbejdet af Mette Hilleke Mortensen , Lars Hjortshøj Jacobsen , Kontrolleret af Karsten Juul, , Indhold 1... Indledning Lokalitet Geologi Hydrologi Grundvandskemi Forurening Vurdering af grundvandskøleanlæg Referencer Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 2/14

18 1 Indledning Danmarks Tekniske Universitet ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. Formålet med at etablere et grundvandskøleanlæg anlæg er at sikre en køleforsyning, der fremadrettet reducerer DTU s energiforbrug. Dette medfører tillige, at universitetets miljømæssige fodaftryk reduceres og der opnås en besparelse på driftsomkostningerne til køl og eventuelt varme. Et grundvandskøleanlæg fungerer ved at pumpe koldt grundvand op fra én eller flere boringer, lade vandet optage overskudsvarmen fra bygningen via en varmeveksler, hvorefter vandet reinfiltreres tilbage i undergrunden. Det opvarmede grundvand vil herefter sprede sig i grundvandsstrømningens retning mens det afkøles. Alternativt kan det varme grundvand benyttes i vinterhalvåret ved at pumpe i den modsatte retning og udnytte overskudsvarmen, til for eksempel forvarmning af ventilationsluft eller rumopvarmning via en varmepumpe. Det nedkølede vand reinfiltreres i grundvandsmagasinet, hvorved der opnås termisk ligevægt. Denne rapport dækker afklaringsfasen, hvor eksisterende forhold undersøges, og relevant tilgængelig viden indhentes. 2 Lokalitet Boringerne til grundvandskøleanlægget forventes placeret på DTU i Lyngby. Interesseområdet ligger i Kongens Lyngby og afgrænses mod vest af Lundtoftevej, mod øst af Lundtoftegårdsvej, mod nord af Lundtofteparken og mod syd af Akademivej, se figur 1. Området afgrænses primært af bymæssig bebyggelse, dog med mindre grønne områder mod vest og nord, og store grønne områder mod øst og sydvest i form af Dyrehaven og Lyngby Åmose. Området har en udstrækning på ca m fra nord til syd og m fra øst til vest. Interesseområdet har et areal på ca. 100 ha. Terrænet er generelt faldende mod nord-nordvest fra kote ca. 47 til kote ca. 35. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 3/14

19 Figur 1: Oversigtskort Der ses adskillige kildepladszoner med indvindingsboringer i området, se figur 2 /2/. Informationer om indvindingsmængder er indhentet fra GEUS Jupiterdatabase /3/. Den nærmeste tilhører Lyngby Vandværk, som ligger ca m mod sydvest. Vandværket indvandt i 2010 lige over m 3 grundvand m mod nordvest ligger Brede Vandværk, der i 2010 indvandt ca m m mod nordøst ligger Dybendal vandværk, der indvandt ca m 3 i Den største er Ermelund kildeplads, som ligger ca m mod sydøst, hvorfra der i 2010 blev indvundet ca m 3. Sydøst for Lyngby Vandværks kildepladszone ses 3 indvindingsboringer tilhørende Bleggårdens Vaskeri, hvorfra der blev indvundet ca m3 grundvand i Herudover findes der enkelte afværgeboringer i området, som ikke er vist på kortet i figur 2. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 4/14

20 Figur 2: Kildepladszoner og indvindingsboringer. /3/ Grundvandsstrømningen i området er fra vest mod øst, se afsnit 5. Det betyder, at indvindingsoplandene strækker sig fra kildepladserne mod vest. Interesseområdet ligger indenfor Ermelund indvindingsopland /4/. Den østlige del af Lyngby vandværks indvindingsopland grænser op til interesseområdet og ligger 300 m mod sydvest, mens Dybendals indvindingsopland ligger 500 m mod nordøst. Brede vandværks indvindingsopland ligger ca m fra interesseområdet. Interesseområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) /2/, men er ikke medtaget i det omkringliggende område, hvor der er særlige begrænsninger på indvinding og som inkluderer de nærliggende vandværker, se figur 3. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 5/14

21 Figur 3: Områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med særlige begrænsninger på indvinding. /2/ Der ses beskyttede og målsatte naturområder inden for det udvidede modelområde /3/, se figur 4 og 5. Figur 4: Beskyttet natur, fredede områder og EF habitatsområder /2/. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 6/14

22 Skurrekilde, der er klassificeret som særligt bevaringsværdigt vådområde, er lokaliseret ca m mod nord. Fuglesangssø, som ligger ca m mod sydøst, har en skærpet målsætning. Søen ligger inden for kildepladszonen til Ermelund vandværk. Mølleåen, der ligger ca m mod vest har en generel målsætning ligesom Lyngby sø og Bagsværd Sø mod sydøst, og områderne er fredet og beskyttet. Dele af Dyrehaven er klassificeret som EF habitatområde. Figur 5: Målsatte områder og særligt bevaringsværdige områder. /2/ 3 Geologi Geologien i området belyses på baggrund af boringsdata fra Jupiter databasen /3/, samt ud fra den geologiske gennemgang udarbejdet i forbindelse med Miljøministeriets kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed i 2008 /4/. Boringen med DGU nr ligger i den sydlige del af interesseområdet. Jordlagene er beskrevet som ler i de øverste 3 meter, hvorunder der ses smeltevandssand indtil 42 m under terræn. I den nordlige del af området ses boringer, der gennemborer lagserien til m under terræn. Lagserien er beskrevet som 0-3 m ler fra terræn, hvorunder der ses smeltevandssand med siltede indslag. Boring adskiller sig fra de øvrige boringer ved at have adskillige lerlag med mægtigheder på 1-7 m i den dybere del af lagserien. Den kvartære lagserie er tolket som skiftende moræne- og smeltevandsaflejringer. Dybere vandværksboringer i området viser typisk tilsvarende lerlag som , dog med lokale variationer i forhold til mægtighed, type og kote. Prækvartære aflejringer i Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 7/14

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund

BILAG 1 - NOTAT SOLRØD VANDVÆRK. 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse. 1.1 Baggrund BILAG 1 - NOTAT Projekt Solrød Vandværk Kunde Solrød Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-05-13 Til Fra Solrød Kommune Rambøll SOLRØD VANDVÆRK Dato2016-05-26 1. Naturudtalelse til vandindvindingstilladelse 1.1

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Mølleåværket A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dato: 21-06-2016 Ref.: METMO J.nr.: 13.02.17-P19-3-16 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af AnitaMox-anlæg,

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Flere passagerer i busserne

Flere passagerer i busserne Flere passagerer i busserne En handleplan for: Herlev Ballerup Gentofte Rudersdal Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Furesø Egedal Kommuner 1 Indhold Indledning...3 Mål: Udpegning af korridorer...4 Indledning...4

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup. Att.: Ronni Sørensen. Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg.

PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup. Att.: Ronni Sørensen. Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg. PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade 11 6862 Tistrup Att.: Ronni Sørensen Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Varde Kommune giver endelig tilladelse til ATES anlæg. 11. juli 2017 Tilladelse Varde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR Leif Knudsen Hjadstrupvej 28 5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk Dato: 3. april 2014 Sagsnr. 480-2014-6928 Dok.nr. 480-2014-32181 8553 Indvinding af grundvand på ejendommen

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

MICHAEL G. PROPERTIES ApS Julsøvej Silkeborg 16. december 2016

MICHAEL G. PROPERTIES ApS Julsøvej Silkeborg 16. december 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande MICHAEL G. PROPERTIES ApS Julsøvej 100 8600 Silkeborg 16. december 2016 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ATES-boring på Silkeborgvej 14 Borestedets

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Att.: Gudrun Gulbæk 2. januar 2014 Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen har den 14. november 2013 ansøgt

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Stenlien Vandværk på 250.000 m 3 pr. år. Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer 200.3388 og

Læs mere

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg

Tilladelse til grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 2l, Gårdbo, Råbjerg Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Att.: Ulrich Thue Jacobsen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad

Tilladelse til etablering og indvinding fra 2 vandindvindingsboringer ved Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Total E&P Denmark B.V. Att: Henrik Nicolaisen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17.oktober 2012

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ølstykke Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ølstykke Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Ølstykke Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Egedal Forsyning A/S Drikkevandsboringer med DGU nr. 199.929(B6),

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Stangkær Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Stangkær Vandværk Stangkær Vandværk Drikkevandsboringer med DGU

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015.

Ansøgning/anmeldelse om tilladelse til udførelse af 51 miljøtekniske boringer af 24. marts 2015. Lyngby-Taarbæk Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Att.: Peer Skaarup, pes@ltf.dk Dato: 01-06-2015 Ref: CHSE J.nr.: 20150430136 Tilladelse til etablering af 27 miljøtekniske boringer i Fæstningskanalen,

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl /

Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl / Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Att.: Niels Arne Wahl Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet ved baneunderføring af Egnsplanvej - afgørelse om ikke- VVM-pligt

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet ved baneunderføring af Egnsplanvej - afgørelse om ikke- VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Trafik og Veje 22-05-2015 Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet ved

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv

Fornyelse af indvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S Måløv Vandværk, Engtoften 44, 2760 Måløv Vand Ballerup A/S Ågerupvej 82-84 2750 Ballerup BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:21.november 2016 Tlf. dir.: 41750133 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Holmskovgård I/S v. Erik og Lars Andersen Stokkebækvej Hesselager

Holmskovgård I/S v. Erik og Lars Andersen Stokkebækvej Hesselager Holmskovgård I/S v. Erik og Lars Andersen Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere