LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen: Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende Endvidere deltog: Direktør Bjarne Holm Markussen, centerchef Sidsel Poulsen, centerchef Regin Atterdag Nordentoft og udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Anker Engelunds Vej 1 - Prøveboring. Grundvandskøleanlæg. DTU Betalt Parkering - Status på dispensationsansøgninger 6 03 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold 7 04 Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den LUKKET SAG. Udbud af slidlag m.v. 12

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Anker Engelunds Vej 1 - Prøveboring. Grundvandskøleanlæg. DTU. 1. Sagsfremstilling Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. Derfor har GEO, på vegne af DTU, ansøgt om tilladelse til etablering af 2 boringer som led i en forundersøgelse med henblik på at undersøge muligheder for etablering af et grundvandskøleanlæg. Se vedlagte bilag 1. "Ansøgning om 2 prøveboringer og midlertidig udledning af vand". Det indgår ligeledes i overvejelserne om anlægget med fordel evt. kan benyttes som grundvandsvarmeanlæg i vinterperioden. Dette kan ske ved at modsatrette processen. Et grundvandskøleanlæg indvinder grundvand til brug som kølevand hvorved grundvandet opvarmes og ledes retur til grundvandsmagasinet. Grundvandet pumpes fra magasinet i et lukket rørsystem gennem en eller flere varmevekslere, hvor grundvandet køler f.eks. ventilationsluft eller proceskølevand. Ved varmevekslingen opvarmes grundvandet, hvorefter det tilbageføres til grundvandsmagasinet. Etablering af grundvandskøleanlæg er investeringstungt, men kan udgøre en energivenlig kølekilde med en COP-værdi på op mod (COP står for energihøst pr. forbrugt strømenhed). DTU har gode erfaringer med grundvandskøleanlæg fra Risø DTU, hvor et lignende anlæg har kørt siden Et grundvandskøleanlæg kan udgøre en potentiel trussel mod vandindvinding, da anlægget injicerer opvarmet grundvand i magasinet. Dette kan medføre kemiske og mikrobiologiske forandringer i grundvandet med konsekvens for vandkvaliteten. Dybe boringer kan udgøre en potentiel risiko for grundvandet, fordi de gennembryder de lerlag i undergrunden, som fungerer som beskyttende barrierer. Dermed er der blandt andet risiko for, at en forurening kan løbe langs med eller inden i en boring, hvis den ikke udføres korrekt. Grundvandskøleanlæg er reguleret gennem bekendtgørelse nr af 24. nov om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg. Heraf fremgår det bl.a. at anlægget ikke må opvarme grundvandet i eksisterende vandindvindingsboringer med mere end 0,5 grader C, ligesom grundvandsressourcen skal være anvendelig til vandforsyning 10 år efter driftsstop. Dette kræves eftervist ved en hydraulisk og termisk numerisk grundvandsmodel, der kan beregne konsekvenserne af grundvandsanlægget.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Vandindvindingsbekendtgørelsen og boringsbekendtgørelsen har samlet set meget specifikke regler, rammer og vilkår for boringernes udførelse og indretning, oppumpning af grundvand, reinjicering af grundvandet og selve indretningen af anlægget. VVM-bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen sikrer endvidere, at risici ved udførelse af boringerne og senere etablering af anlægget ikke udgør en væsentlig risiko for miljøet, naturen eller NATURA-2000 arter. Anlægget ønskes placeret på DTUs område og ligger dermed i område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til Ermelundsværket og tæt på de mulige fremtidige vandindvindingsområder i Dyrehaven, som indgår i overvejelserne i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsynings fremtidige indvindingsstrategi. Dette indgår i vurderingen af, om anlægget kan etableres uden konsekvenser for miljøet og medfører, at der stilles store krav til modellering og forudgående undersøgelser. Prøveboringerne skal screenes efter VVM-bekendtgørelsen. Dernæst skal der meddeles tilladelse til udførelse af prøveboringerne efter boringsbekendtgørelsen, prøvepumpning efter vandindvindingsbekendtgørelsen og midlertidig udledning af grundvand efter miljøbeskyttelsesloven. Ved positive resultater skal DTU efterfølgende søge om tilladelse til etablering af selve anlægget, hvorved projektet, på baggrund af de nye oplysninger, igen skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Tilladelsen omfatter tilladelse til udførelse af boringer efter boringsbekendtgørelsen, tilladelse til etablering af anlægget efter bekendtgørelse om grundvandskøleanlæg, indvindingstilladelse til indvinding af grundvand og tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til reinjicering af grundvand. GEO har i notat "DTU-projektet. Trin 1. Undersøgelse i forbindelse med ATES-anlæg", vedlagt som bilag 2, på baggrund af de foreliggende oplysninger på tilfredsstillende vis sandsynliggjort at anlægget vil kunne etableres uden væsentlig påvirkning af miljøet. Efter prøveboringerne vil der foreligge et tilstrækkeligt grundlag til at udarbejde en rapport med en endelig miljømæssig vurdering af anlægget. Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til prøveboringerne under forudsætning af, at der enten er meddelt en VVM-tilladelse til projektet, eller at udfaldet af en VVM-screening har vist, at anlægget må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Dette skyldes, at forvaltningen samlet set vurderer, at prøveboringerne kan udføres uden at udgøre en risiko for grundvandet og vandindvindingen i området under nærmere fastsatte vilkår, der vil fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af den endelige tilladelse. Alternativet til at meddele tilladelse er, at der meddeles afslag. Dette kan gøres, hvis

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 ansøger ikke har redegjort tilstrækkeligt for, at boringerne vil kunne udføres uden risiko for grundvandet. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår Teknik- og Miljøudvalget, at 1. meddele tilladelse til etablering af de ansøgte prøveboringer, under forudsætning af, at der enten er meddelt en VVM-tilladelse til projektet eller, at udfaldet af en VVM-screening har vist, at anlægget må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt, og 2. delegere forvaltningen kompetence til at meddele endelig tilladelse til etablering af grundvandsvarmeanlæg på DTU under forudsætning af, at dette kan gøres indenfor gældende lovgivning uden at meddele dispensationer eller fastsætte særlig lempelige vilkår, og under forudsætning af, at der enten er meddelt en VVM-tilladelse til projektet, eller at udfaldet af en VVM-screening har vist, at anlægget må antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Ad 1 Godkendt, idet resultatet af VVM-screeningen sendes til kommunalbestyrelsen, når den foreligger. Ad 2 Godkendt. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Betalt Parkering - Status på dispensationsansøgninger 2. Sagsfremstilling Der forelægges til udvalgets drøftelse status på dispensationsansøgninger vedr. betalt parkering. Visse ansøgninger kan umiddelbart afgøres af forvaltningen. I bilag vedlagt sagen, listes status på mere principielle ansøgninger til udvalgets drøftelse. Forvaltningen vil på mødet gennemgå de enkelte kategorier, samt ansøgninger der måtte være indkommet i mellemtiden. Forvaltningens forslag til afgørelse fremgår af det vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser En dispensationspraksis vil influere på provenuet vedr. betalt parkering, som i givet fald vil skulle beregnes konkret. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udvalget 1. drøfter de indkomne dispensationsansøgninger, 2. beslutter at følge forvaltningens forslag til afgørelse, og 3. bemyndiger forvaltningen til i fremtiden at afgøre sager om dispensation. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Ad 1-3. Udsat, idet udvalget ønsker en yderligere belysning af bl.a. hjemmehjælperproblematikken samt forholdet omkring beboere med licens til betalingszonen og deres eventuelle muligheder for at parkere i randzonen. Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold 3. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Paul Knudsen (V) anmoder i af den 25. september 2012 om at få optaget en sag på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden vedrørende kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold. "Kvalitetskrav for cykelstier og cyklisters forhold Som et led i arbejdet for at forbedre forholdene for cyklister ønsker jeg på vegne af Venstre en drøftelse af, hvad vi kan gøre for at øge kvaliteten og komforten på kommunens veje og pladser. Helt konkret kan sagen deles i to dele: * Cykelstierne skal opmåles, så vi kender kvaliteten. Dette er første skridt mod, at fremtidige asfaltarbejder bliver udført korrekt, og vi kan på denne måde sikre, at når entreprenører graver cykelstierne op, skal de afleveres i samme stand. Her kan jeg henvise til Hørsholm Kommune, som fik Vejdirektoratet til at lasermåle hele deres cykelstinet. * Oprydning af efterladte cykler. For at have ordentlige parkeringsforhold for cykler bør der gennemføres en oprydning på de kommunale pladser og andre steder med passende mellemrum, som det er set i f.eks. Københavns Kommune." Økonomiske konsekvenser Forvaltningen har ikke afdækket disse på nuværende tidspunkt. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Sagen forelægges til drøftelse. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Drøftet, idet forvaltningen bedes undersøge, hvordan en opmåling kan gennemføres, og at det ses i sammenhæng med udbud af slidlag. Fjernelse af efterladte cykler undersøges yderligere, idet der afventes nye retningslinjer fra Transportministeriet om kommunernes adgang til selv at fjerne efterladte cykler uden politiets medvirken.

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Orientering til Teknik- og Miljøudvalget den Handleplan for busdriften i Kommunegruppe København Nord (KKN) Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 13. marts 2012 Strategi for busdriften i Kommunegruppe København Nord. KKN har som opfølgning på strategien udarbejdet en handleplan, der anviser konkrete aktiviteter frem mod år 2017, som skal bidrage til at nå visionen Flere borgere vælger den kollektive trafik, fordi det er en hurtig og nem rejseform. Handleplanen er bygget op omkring 6 delmål, hver med to målperioder én frem mod år 2014 og én frem mod år De 6 delmål er: 1. Udpegning af korridorer 2. Rejsehastigheden i korridorerne skal øges 3. Nye superstoppesteder 4. Bedre information til passagererne før og under rejsen 5. Udbredelse af erhvervskortet til virksomheder 6. Bedre markedsføring og information om den kollektive trafik Det er planen, at der hvert år udarbejdes et etårigt arbejdsprogram indeholdende konkrete indsatser, der foreslås gennemført under de forskellige delmål. Arbejdsprogrammet indeholder desuden nødvendige medarbejderressourcer og investeringsbehov opgjort kommunevis. Arbejdsprogrammet planlægges færdigt om efteråret og kan således politisk behandles i kommunerne eventuelt i forbindelse med behandlingen af den årlige trafikbestilling til Movia inden 1. maj. Handleplanen er lagt som bilag på sagen. 4.2 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til grødskæring i Bagsværd Sø. Lyngby-Taarbæk Kommune meddelte den 14. maj 2012 dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til skæring af grøde ved I/S Danmarks Rostadions roog afløbsbaner i Bagsværd Sø, beliggende på matr.nr. 5 Frederiksdal, Sorgenfri. Dispensationen erstattede den tidligere meddelte dispensation af 4. maj Forudsætninger i forhold til 2010 var ændret både med hensyn til banernes placering samt tidspunkt for ønsket grødeskæring. Bagsværd Sø er beskyttet af 3 i Naturbeskyttelseslovens. Det vil sige, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af søen som naturtype. Kommunen kan dog i

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 særlige tilfælde meddele dispensation fra 3. Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune vurderede, at undervandsplanter i søen nu er så udbredt, at grødeskæring i ro- og afløbsbaner, samt i World Cup banen ikke på nogen måde er en hindring for opretholdelsen af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune meddelte som myndighed for Naturbeskyttelseslovens 3, en tilsvarende dispensation for de dele af baneområdet, der ligger inden for deres kommunegrænse. Dispensationen blev givet med en række vilkår vedrørende, hvor der må skæres grøde, grødeskæringsmetode og bortskaffelse af plantemateriale. Dispensationen er gældende i 3 år. Lyngby-Taarbæk Kommune modtog ikke klager over afgørelsen i modsætning til Gladsaxe Kommune. Deres afgørelse blev påklaget til Miljø- og Naturklagenævnet af DN Gladsaxe. Bagsværd Sø er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 22. april 2010 om fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser. Fredningsbestemmelserne hindrer ikke, at der bliver foretaget grødeskæring. 4.3 Anmeldelse af flytning af havremarken i Jægersborg Dyrehave. Naturstyrelsen, Hovedstaden har den 15. december 2011 med supplerende bemærkninger af 29. juni 2012 i henhold til Naturbeskyttelseslovens 19 b anmeldt flytning af havremarken i Jægersborg Dyrehave fra den nuværende placering sydligst på Eremitagesletten ved Tingstedet (mark nr. 20) til den vestligste af de to omdriftsarealer (mark nr. 18), der ligger syd for vejen mellem Slettehus og Eremitageslottet. Mark 18 har sidst været dyrket i Havredyrkning flyttes i rotation mellem mark 18, 19 og 20. Arealet ligger i et Natura 2000 område (Nedre Mølleå og Jægersborg Dyrehave nr. 144 Habitatområder: H251) og er omgivet af overdrev på 3 sider, som desuden er registeret efter Naturbeskyttelseslovens 3 beskyttet naturtype. I følge Naturbeskyttelseslovens 19 skal bestemte aktiviteter - herunder "Væsentlige ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet"- inden iværksættelse, anmeldes til kommunen med henblik på en vurdering af virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger. Kommunen har vurderet i brev af 6. juli 2012, at havredyrkningen vil foregå således, at de omliggende overdrevsarealer, og den nærliggende sø påvirkes mindst muligt, og ikke har negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Aktiviteten kan igangsættes efter klagefristens udløb.

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 Lyngby-Taarbæk Kommune modtog ikke klager over afgørelsen. 4.4 Istandsættelse af krydset Lyngby Hovedgade - Rustenborgvej - Stades Krog Brolægningen i krydset udskiftes med asfalt. Dette foretages for at forbedre forholdene for MOVIA's busser og for cyklisterne, samt af driftshensyn. Desuden vil det nedsætte støjen for de omkringboende. Projektet er godkendt af Nordsjællands Politi og forventes udført i oktober måned. Udgifter afholdes over slidlagskontoen. 4.5 Transportministerens svar på Teknik- og Miljøudvalgets henvendelse i forbindelse med udvalgets foretræde for Transportudvalget Forvaltningen har modtaget svar fra Transportministeren på henvendelse i forbindelse med udvalgets foretræde for Transportudvalget den 4. september Det modtagne svar er vedlagt. 4.6 Magasin/Fog torvet Forvaltningen vil orientere om den forestående renovering af Magasin/Fog torvet på udvalgsmødet. Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012: Ad Taget til efterretning. Ad 4.6 Udvalget blev orienteret om muligheden for udskiftning af belægning i strædet, så det matcher den øvrige torvebelægning. Der forelægges en sag om status, herunder økonomiske konsekvenser, ved næste møde. Forvaltningen orienterede desuden om arbejdet med administration af regulativ for Lyngby Hovedgade, (vareudstillings- og serveringsarealer). Dorete Dandanell (F) og Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.

12 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv Kgs. Lyngby Ansøgning om 2 prøveboringer og midlertidig udledning af vand Danmarks tekniske universitet ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. På vegne af DTU Lyngby ansøges hermed om tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, anlagt som filtersatte boringer i det primære grundvandsmagasin. Prøveboringerne tænkes senere anvendt som permanente boringer i grundvandskøleanlægget. Der ansøges i henhold til vandforsyningsloven 21, mens der i henhold til 20 i samme lov ansøges om tilladelse til oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning af boringerne og efterfølgende pumpeforsøg. I alt forventes det, at der maksimalt oppumpes m 3. De påtænkte boringer forventes placeret som vist på oversigtskortet i figur 1. GEO Sødalsparken 12 Figur 1: Omtrentlig placering af de to boringer 8220 Brabrand Tlf.: Fax: Rekvirentens ref.: Vores ref.: CVR-nr:

13 Denne ansøgning beskriver kun etableringen af de to prøveboringer samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren og prøvepumpning. Den omhandler ikke selve etableringen af grundvandskøleanlægget. Baggrund og formål Formålet med grundvandskøleanlægget er at supplere den eksisterende køleforsyning med et miljøvenligt anlæg, der fremadrettet vil kunne reducere driftsomkostninger til køl og eventuelt varme. Et grundvandskøleanlæg fungerer ved at pumpe koldt grundvand op fra én eller flere boringer, lade vandet optage overskudsvarme fra bygningen via en varmeveksler, hvorefter vandet infiltreres tilbage i undergrunden. Det varme grundvand akkumuleres i undergrunden, og kan efter behov ved reversibel drift benyttes i vinterhalvåret til opvarmning. Herved afkøles grundvandet, hvorved der på årsbasis opnås termisk ligevægt. Eksisterende anlæg i udlandet (Belgien, Sverige og Holland) dokumenterer, at et anlæg i termisk balance kun har en lille miljøpåvirkning i nærområdet, mens der i kort afstand fra anlægget ikke vil kunne observeres nogen form for påvirkning. Boringsplacering Den planlagte placering af de to boringer ses på figur 1. Boringerne etableres på matrikel Kgs. Lyngby By, Lundtofte 206a. Natur- og grundvandsinteresser samt øvrige indvindere Til vurdering af natur- og grundvandsinteresser i området er der indhentet oplysninger fra Miljøportalen (HUR): Området ligger uden for kildepladszoner og uden for områder med særlige begrænsninger på vandindvinding, men inden for OSD område. Af figur 2 fremgår det, at der inden for en radius af 300 m fra boringerne findes 2 V1-kortlagte grunde og 1 V2-kortlagt grund. Rekvirentens ref.: Vores ref.: 2/4

14 Figur 2: Forurenede grunde. Sort cirkel markerer 300 m zone omkring prøveboringerne. ( ) Forventet geologi og hydrogeologi Der ses adskillige boringer i området, der beskriver den geologiske lagserie, jf. GEUS Jupiterdatabase (http://www.geus.dk/). Af boringerne fremgår det, at de øverste 0-3 m er moræneler, hvorunder der ses smeltevandssand med silt- og lerindslag. Kalken, som udgør det primære grundvandsmagasin, anbores i den sydlige del af området ca. 60 m under terræn, mens den i den nordlige del af området anbores ca. 66 m under terræn. Forskellen skyldes, at området ligger på flanken af en begravet dal, som løber umiddelbart nord for området. Ifølge det regionale potentialekort fra Region Hovedstaden (2008) står grundvandsspejlet i kote ca. 12, hvilket svarer til ca. 32 m under terræn, og falder mod øst. Indretning af boringerne De to boringer forventes at udføres som filtersatte boringer til en dybde på maks. 80 m under terræn. Der udtages løbende jordprøver til geologisk beskrivelse, og boringsinformationer indberettes til GEUS i henhold til boringsbekendtgørelsen. Boringen syres, renpumpes og der udtages vandprøver til belysning af grundvandets kemiske sammensætning. Der udføres eventuelt en borehulslogging. Efter renpumpningen forventes der at udføres et 3-trinsforsøg med en ydelse på henholdsvis 20, 40 og 80 m 3 /t i hvert trin. Hvis grundvandsmagasinets ydeevne vurderes gunstige i forhold til et grundvandskøleanlæg, igangsættes herefter et pumpeforsøg i den ene boring med en ydelse på op til 80 m 3 /t - dog afhængig af resultaterne af 3- trinsforsøget. I alt forventes det, at der maksimalt oppumpes m 3. Pumpeforsøget udføres med tilhørende pejlinger i omkringliggende boringer med henblik på at vurdere boringernes og magasinets ydeevne på længere sigt. Vandspejlsændringer følges med tryktransducere i pumpeboringen og suppleres med håndpejlinger. Afhængig af tilgængelige afledningsmuligheder tænkes det oppumpede vand udledt til nærmeste recipient, DTUs interne nedsivningsanlæg eller i sidste ende til anvist offentlig forsyningsledning.. Der udtages en vandprøve i slutningen af pumpeperioden, der analyseres efter boringskontrollen. Såfremt boringerne ikke vurderes at kunne levere den ønskede vandmængde eller en acceptabel vandkemi, vil boringerne blive sløjfet efter gældende regler i bekendtgørelsen. Kommunen underrettes forud for iværksættelse af pumpeforsøget. Supplerende oplysninger og vurderinger Såfremt prøveboringen giver gode resultater vil der blive udarbejdet en ansøgning om etablering af et grundvandskøleanlæg. Rekvirentens ref.: Vores ref.: 3/4

15 Supplerende forhold omkring grunden kan læses i den vedlagte rapport DTU projektet. Trin 1 undersøgelse i forbindelse med ATES anlæg (GEO 2011), der redegør for potentialet for et grundvandskøleanlæg på grunden. Såfremt der mangler oplysninger eller der er uklarheder i ansøgningen, er vi naturligvis til rådighed for at svare på spørgsmål. Med venlig hilsen GEO Lars Hjortshøj Jacobsen Rekvirentens ref.: Vores ref.: 4/4

16 DTU projektet Trin 1 undersøgelse i forbindelse med ATES anlæg GEO projekt nr Rapport 1, Sammenfatning Danmarks Tekniske Universitet ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. Etableringen af et grundvandskøleanlæg ved DTU Lyngby begunstiges ved: Det primære grundvandsmagasin ligger ca meter under terræn, og har spændte magasinforhold i området. Grundvandspotentialet er ca. 25 meter under terræn. Det betyder at sandsynligheden for en påvirkning af beskyttede naturområder og recipienter er lille. Den estimerede hydrauliske ledningsevne indikerer en middel ydeevne, og det vurderes således at det er muligt at oppumpe og reinfiltrere grundvandet. Der er lerdække over kalkmagasinet, som giver nogen beskyttelse mod de V2- kortlagte grunde. Fordi grundvandspotentialet står ca. 25 meter under terræn, er risikoen lille for, at et anlæg placeret i kalkmagasinet vil påvirke forureningerne. Alternativt kan boringerne filtersættes i det overliggende regionale Sand2 magasin. Grundvandspotentialet i dette magasin står ca meter under terræn, hvilket betyder, at risikoen for øget mobilisering af forurenende stoffer fra omkringliggende V1 og V2 kortlagte ejendomme mindskes eller fjernes. Dog vil der være en risiko for, at eksisterende forurening i grundvandet påvirkes. Der vil pga. det relativt dybtliggende grundvandsspejl være en mindsket risiko for påvirkning af de funderingsmæssige forhold på nabobygninger og påvirkning af vandløb, søer og øvrige naturområder osv. Magasinets ydeevne og udbredelse er dog ikke velbestemt, ligesom den hydrauliske kontakt til kalkmagasinet er usikker. Fordi interesseområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser sætter lovgivningen /1/ en begrænsning på anlæggets påvirkning af grundvandsressourcen. Det anbefales at arbejde med 2 anlægskonfigurationer for at undersøge anlæggets hydrologiske og termiske påvirkning af magasinet. Den ene konfiguration er et énvejs anlæg, som udnytter grundvand til køl, hvorefter det opvarmede vand reinfiltreres i magasinet. Den anden konfiguration bygger på et reversibelt anlæg, hvor det reinfiltrerede opvarmede grundvand oppumpes i vintersæsonen og afkøles ved enten frikøling eller bruges i opvarmningssammenhæng, hvorved der skabes termisk ligevægt i magasinet. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby GEO Sødalsparken Brabrand Tlf.: Fax: CVR-nr:

17 Udarbejdet for Danmarks Tekniske Universitet Nils Koppels Allé Bygning Kgs. Lyngby Kontaktperson: Anders B. Møller Udarbejdet af Mette Hilleke Mortensen , Lars Hjortshøj Jacobsen , Kontrolleret af Karsten Juul, , Indhold 1... Indledning Lokalitet Geologi Hydrologi Grundvandskemi Forurening Vurdering af grundvandskøleanlæg Referencer Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 2/14

18 1 Indledning Danmarks Tekniske Universitet ønsker at undersøge muligheden for at supplere den eksisterende køleforsyning ved DTU Lyngby med et grundvandskøleanlæg. Formålet med at etablere et grundvandskøleanlæg anlæg er at sikre en køleforsyning, der fremadrettet reducerer DTU s energiforbrug. Dette medfører tillige, at universitetets miljømæssige fodaftryk reduceres og der opnås en besparelse på driftsomkostningerne til køl og eventuelt varme. Et grundvandskøleanlæg fungerer ved at pumpe koldt grundvand op fra én eller flere boringer, lade vandet optage overskudsvarmen fra bygningen via en varmeveksler, hvorefter vandet reinfiltreres tilbage i undergrunden. Det opvarmede grundvand vil herefter sprede sig i grundvandsstrømningens retning mens det afkøles. Alternativt kan det varme grundvand benyttes i vinterhalvåret ved at pumpe i den modsatte retning og udnytte overskudsvarmen, til for eksempel forvarmning af ventilationsluft eller rumopvarmning via en varmepumpe. Det nedkølede vand reinfiltreres i grundvandsmagasinet, hvorved der opnås termisk ligevægt. Denne rapport dækker afklaringsfasen, hvor eksisterende forhold undersøges, og relevant tilgængelig viden indhentes. 2 Lokalitet Boringerne til grundvandskøleanlægget forventes placeret på DTU i Lyngby. Interesseområdet ligger i Kongens Lyngby og afgrænses mod vest af Lundtoftevej, mod øst af Lundtoftegårdsvej, mod nord af Lundtofteparken og mod syd af Akademivej, se figur 1. Området afgrænses primært af bymæssig bebyggelse, dog med mindre grønne områder mod vest og nord, og store grønne områder mod øst og sydvest i form af Dyrehaven og Lyngby Åmose. Området har en udstrækning på ca m fra nord til syd og m fra øst til vest. Interesseområdet har et areal på ca. 100 ha. Terrænet er generelt faldende mod nord-nordvest fra kote ca. 47 til kote ca. 35. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 3/14

19 Figur 1: Oversigtskort Der ses adskillige kildepladszoner med indvindingsboringer i området, se figur 2 /2/. Informationer om indvindingsmængder er indhentet fra GEUS Jupiterdatabase /3/. Den nærmeste tilhører Lyngby Vandværk, som ligger ca m mod sydvest. Vandværket indvandt i 2010 lige over m 3 grundvand m mod nordvest ligger Brede Vandværk, der i 2010 indvandt ca m m mod nordøst ligger Dybendal vandværk, der indvandt ca m 3 i Den største er Ermelund kildeplads, som ligger ca m mod sydøst, hvorfra der i 2010 blev indvundet ca m 3. Sydøst for Lyngby Vandværks kildepladszone ses 3 indvindingsboringer tilhørende Bleggårdens Vaskeri, hvorfra der blev indvundet ca m3 grundvand i Herudover findes der enkelte afværgeboringer i området, som ikke er vist på kortet i figur 2. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 4/14

20 Figur 2: Kildepladszoner og indvindingsboringer. /3/ Grundvandsstrømningen i området er fra vest mod øst, se afsnit 5. Det betyder, at indvindingsoplandene strækker sig fra kildepladserne mod vest. Interesseområdet ligger indenfor Ermelund indvindingsopland /4/. Den østlige del af Lyngby vandværks indvindingsopland grænser op til interesseområdet og ligger 300 m mod sydvest, mens Dybendals indvindingsopland ligger 500 m mod nordøst. Brede vandværks indvindingsopland ligger ca m fra interesseområdet. Interesseområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) /2/, men er ikke medtaget i det omkringliggende område, hvor der er særlige begrænsninger på indvinding og som inkluderer de nærliggende vandværker, se figur 3. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 5/14

21 Figur 3: Områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med særlige begrænsninger på indvinding. /2/ Der ses beskyttede og målsatte naturområder inden for det udvidede modelområde /3/, se figur 4 og 5. Figur 4: Beskyttet natur, fredede områder og EF habitatsområder /2/. Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 6/14

22 Skurrekilde, der er klassificeret som særligt bevaringsværdigt vådområde, er lokaliseret ca m mod nord. Fuglesangssø, som ligger ca m mod sydøst, har en skærpet målsætning. Søen ligger inden for kildepladszonen til Ermelund vandværk. Mølleåen, der ligger ca m mod vest har en generel målsætning ligesom Lyngby sø og Bagsværd Sø mod sydøst, og områderne er fredet og beskyttet. Dele af Dyrehaven er klassificeret som EF habitatområde. Figur 5: Målsatte områder og særligt bevaringsværdige områder. /2/ 3 Geologi Geologien i området belyses på baggrund af boringsdata fra Jupiter databasen /3/, samt ud fra den geologiske gennemgang udarbejdet i forbindelse med Miljøministeriets kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed i 2008 /4/. Boringen med DGU nr ligger i den sydlige del af interesseområdet. Jordlagene er beskrevet som ler i de øverste 3 meter, hvorunder der ses smeltevandssand indtil 42 m under terræn. I den nordlige del af området ses boringer, der gennemborer lagserien til m under terræn. Lagserien er beskrevet som 0-3 m ler fra terræn, hvorunder der ses smeltevandssand med siltede indslag. Boring adskiller sig fra de øvrige boringer ved at have adskillige lerlag med mægtigheder på 1-7 m i den dybere del af lagserien. Den kvartære lagserie er tolket som skiftende moræne- og smeltevandsaflejringer. Dybere vandværksboringer i området viser typisk tilsvarende lerlag som , dog med lokale variationer i forhold til mægtighed, type og kote. Prækvartære aflejringer i Rekvirentens ref.: GEO projekt nr , Rapport 1, Lyngby 7/14

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Att.: Gudrun Gulbæk 2. januar 2014 Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen har den 14. november 2013 ansøgt

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Temadag 1. februar 2012

Temadag 1. februar 2012 Temadag 1. februar 2012 Energianlæg - en trussel for grundvandet? 05-02-2012 1 Karsten Juul Geolog Siden 1991: Vandforsyning Siden 1997: Grundvandskortlægning Siden 2008: Energianlæg baseret på grundvand

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent.

Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Garneriet Hjortebjerg på vej mod at blive energiproducent. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Gartneriet Hjortebjerg tager som det første gartneri i Danmark

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Gentofte Hospital. Grundvandskøling og ATES. Forundersøgelse. Enopsol

Gentofte Hospital. Grundvandskøling og ATES. Forundersøgelse. Enopsol Gentofte Hospital Grundvandskøling og ATES Forundersøgelse HVAC PROCES Enopsol KOLD BRØND VARM BRØND Enopsol ApS Diplomvej Bygning 373 DK 2800 Lyngby Phone +45 38400330 www@enopsol.dk info@enopsol.dk 1

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Historik for grundvandsbaserede energianlæg

Historik for grundvandsbaserede energianlæg Side 2 Side 3 Historik for grundvandsbaserede energianlæg Første anlæg blev etableret i 80 erne ved Hørholm (Høj temperaturlager) Etableret i gennemsnit to anlæg årligt fra medio 90 erne til dato Enkelt

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem

Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem Fjernvarmeindustriens Årsmøde 2014 11.09.2014 Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Indhold Udfordringerne Konklusioner ATES funktionsprincip Varmepumpe

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen

Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen COWI ARUP SYSTRA JV Foto: Roy William Gabrielsen 1 Magasin og lækageforhold Primære magasin inkl. sandlag, sekundære magasiner Sammenhænge lodret/vandret (prøvepumpninger,

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt FASTERHOLT Gebyrfinancieret kortlægning i Fasterholt Generelle Indsatsområde Sagsnr.: 30.5480.01 Juni / 2007 Miljøcenter

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro

Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Gdr. Egon Bech Jensen Elkjærlundvej 2 8961 Allingåbro Byg og Miljø Dato: 02.06.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 14/16744 Fornyet og udvidet

Læs mere

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark.

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Med ibrugtagningen af Widex A/S nye domicilbygning i Vassingerød skrives

Læs mere