Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Kalundborg Kommune, Region Sjælland. Skolen er oprettet den 5. november 1911 og har CVR-nummer Institutionens formål er at drive en grundtvig-koldsk fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund, som det danske, med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til, og respekt for, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: Tømmerup Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig-koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for værdigrundlaget. Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke. Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vores grundholdning er derfor, at stimulere vore elevers selvværd, ved at give den enkelte passende udfordringer såvel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske. Skolelivet er et forpligtende anliggende for alle skolens elever, der skal opleve et værdifuldt fællesskab, hvor de, gennem medindflydelse og medansvar, oplever sig selv som en vigtig del af helheden. 1

2 Skolens drift 3 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning (f.eks. skolepenge for eleverne) efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., og skolen kan herudover modtage bidrag fra andre. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning. Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over. Forældrekreds og skolekreds 4 Forældrekredsen består af forældrene til børn i friskolen. Forældrenes rettigheder i medfør af Lov om friskoler og private grundskoler mv. og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold. Skolen kan anse den, der har en elev i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne. Rettigheder efter denne bestemmelse kan således ikke tilfalde både forældremyndighed og plejeforældre. 5 Skolekredsen består af de i 4, stk. 1 nævnte forældre, samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen. 2

3 Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere 11, stk. 1. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen. 6 Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser. Generalforsamling Generalforsamlingen består af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer. 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts april. Den indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokale avis og skriftlig indkaldelse af skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske i samme form som al øvrig kommunikation mellem skole og hjem, f.eks. via forældre-intra. Årsregnskabet stilles til rådighed sammen med indkaldelsen, der mindst skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Forstanderens beretning. 4. Tilsynsførendes beretning. 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering. 6. Skolekredsens og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Skolekredsens og forældrekredsens valg af suppleanter. 3

4 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst en trediedel af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes efter samme regler som i forbindelse med en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen. 9 Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. 19 og 20. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. Protokollen vedlægges bestyrelsesprotokollen. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen. 4

5 Bestyrelsens sammensætning 10 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blandt forældrekredsens medlemmer, og skolekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 personer årligt. Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen, skolens generalforsamling eller skolekreds kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden. Dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det skal derudover fremgå, at afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed. Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 5 forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Stk. 5 Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene, den anden vælges af og blandt skolekredsens medlemmer. Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. Lov om frie 5

6 kostskoler, Lov om friskoler og private grundskoler mv. samt Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden. Er det pågældende bestyrelsesmedlem valgt af skolekredsen, og er det ikke muligt for suppleanten at indtræde, vil det være muligt at suppleanten valgt af forældrekredsen indtræder, således at forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, jf. stk. 7. Stk.7 Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk. Stk. 8 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, jf. 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd. 11 Skolens ledelse, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen). Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Bestyrelsesmedlemmer skal beherske dansk i skrift og tale. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. 6

7 Skolens ledelse, repræsenteret ved forstander/forstanderpar og viceledere, samt repræsentanter for skolens øvrige ansatte, deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skoleledelsen eller repræsentanterne for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere ledelsens henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse, ligesom bestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter ikke kan deltage ved behandling af konkrete sager vedrørende øvrige medarbejdere på skolen. Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. Bestyrelsens opgaver og arbejde 12 Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, som vedlægges bestyrelsens protokol. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder normalt mødedeltagerne skriftligt og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sikrer, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagende bestyrelsesmedlemmer. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Bestyrelsesprotokollen opbevares på skolen. 7

8 Formanden sørger for, at de trufne beslutninger, herunder afstemningsresultat, udføres. Stk. 5 Sager vedr. forstander, personale eller elever på skolen, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, protokolleres i særskilt lukket protokol. Indsigt i denne del af bestyrelsens protokollat gives alene efter konkret anmodning med bestyrelsens tilladelse. Den, hvis personlige forhold er omtalt i bestyrelsens protokollat, kan forlange at blive gjort bekendt hermed. Bestyrelsen kan alene afvise en sådan henvendelse, hvis der er tale om en verserende sag, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at give disse oplysninger, så længe sagen endnu ikke er afsluttet. Når sagen er afsluttet, skal bestyrelsen snarest muligt give indsigt i de oplysninger, der er anmodet om. Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 13 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens ledelse og øvrige ansatte. 14 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren, skolekredsen og forældrekredsen, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om frie kostskoler, og skolens vedtægter. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. 8

9 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer med mindst to tredjedeles stemmeflertal beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge (elevbetaling) og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Stk. 5 Efter indstilling fra skolens forstander ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og viceledere. Stk. 6 Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Stk. 7 Bestyrelsen godkender en plan for efterskolens overordnede kursusvirksomhed, årsplan, og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 8 Bestyrelsen godkender en plan for efterskolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. 15 Medlemmerne og skolens fastansatte medarbejdere har ret til at få kendskab til drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber, årsregnskaber, revisionsprotokol og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. 9

10 Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. Tegningsret 16 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. Skolens forstander 17 Skolens forstander ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Forstanderen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen, og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. Skolens forstander skal beherske dansk i skrift og tale. Efter bestyrelsens retningslinier ansætter forstanderen fastansat personale udover lærerpersonalet, vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolens forstander i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. 10

11 Medarbejderråd 18 Medarbejderrådene består af forstanderen og fastansatte medarbejdere. Medarbejderrådenes udtalelse indhentes i følgende sager: forstanderansættelse og større bygningsmæssige ændringer. Medarbejderrådene kan forelægge forslag for bestyrelsen. Medarbejderne er omfattet af forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Regnskab Regnskabsåret følger statens finansår. 19 Udarbejdelse af regnskab samt revision skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen. Vedtægtsændring 20 Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 11

12 På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen, som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse eller som følger af obligatoriske regler, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen, samt forældrekredsen, har krav på at modtage orientering herom. Stk. 5 Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om styrelse og økonomiske forhold. Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og evt. næstformand. Vedtægten skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i tre eksemplarer. Stk. 6 Bestyrelsen bemyndiges til at bringe overensstemmelse mellem det af generalforsamlingen besluttede vedtægtsforslag og de eventuelle rettelser, som undervisningsministeriet måtte kræve. Nedlæggelse 21 Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. 12

13 Skolekredsen (herunder forældrekredsen) skal som minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor, hvis bestyrelsen skal drage omsorg for likvidation af skolen. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse. Stk. 5 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Stk. 6 Overskydende midler anvendes, med undervisningsministeriets godkendelse, til de skoleformål, som støttes i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om frie kostskoler. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Således endelig vedtaget på skolens generalforsamling den Således vedtaget på skolens ekstraordinære generalforsamling den Godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den Lagt på skolens hjemmeside den

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere