Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13"

Transkript

1 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side Bestyrelsen 10- Bestyrelsen og dens arbejde Side Inhabilitet og tavshedspligt 12 Bestyrelsens opgaver Side Indsigt i skolens forhold 14 - Tegningsret 15 Skolen daglige ledelse Side Regnskab 17 - Vedtægtsændring 18 Nedlæggelse Side Godkendelse Underskrifter

2 Side 2 af 9 1. Hjemsted Johannes Skolen, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle med hjemsted i Vejle kommune er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolen er oprettet den 1. august Skolens formål m.v. Skolens formål er at drive en skole baseret på Rudolf Steiners pædagogik, som den er udviklet ud fra antroposofien. Dette skal ske indenfor de til enhver tid gældende love for friskoler og private grundskoler. Skolen skal således forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene. Undervisningsvirksomheden skal udøves ved, at lærerne deltager i et fortsat seminaristisk studiearbejde med henblik på at udvikle og levendegøre pædagogikken og dens baggrund og ved at lærerne, forældrene og bestyrelsen indgår i en åben dialog om forståelsen af pædagogikkens målsætninger og arbejdsbetingelser og bearbejdning af aktuelle forhold, spørgsmål og opgaver. 3. Skolens drift Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning fx skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. - samt ved frivillige bidrag. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. 4 Forældrekreds Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet eller har dette i pleje, jvf. dog lovens 38. Forældrekredsen skal føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed og med at skolen giver en undervisning og sprogstimulering, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jvf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, hvorledes tilsynet skal udøves. 5 Tilsyn Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af en eller flere tilsynsførende og valg af de tre forældrerepræsentanter til bestyrelsen, der varetager de i lov om friskoler og private grundskoler m.v. definerede tilsynsopgaver. De tilsynsførende kan højst vælges for 4 år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling og gennemføres i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Af indkaldelsen skal fremgå hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet et hvert forældremedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

3 Side 3 af 9 Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Erklæringen offentliggøres på skolen hjemmeside og uddybes med en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. Den eller de tilsynsførende er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt samt bestemmelserne for den eller de tilsynsførendes virke i lov om friskoler og private grundskoler m.v. 6 - Generalforsamling Skolens generalforsamling består af skolens forældrekreds. Skolens personale kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret og har ikke krav på at blive indkaldt. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende skolens forældrekreds, der stemmer samt, at det tydeligt fremgår af afstemninger, hvad der stemmes om. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev og afholdes hvert år i perioden 1. marts- 30.april på skolen eller et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst en måneds varsel og mindst indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Beretning fra den/de tilsynsførende 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af bestyrelsessuppleanter 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udfærdiges skriftligt og indgives til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal være tilgængelige og fremlægges til gennemsyn på skolens kontor 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal tilstræbe, at der opnås ligelig fordeling af mænd og kvinder ved opstilling af kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde i forbindelse med generalforsamlingen, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af 3 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det og skal altid indkaldes, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst halvdelen af forældrekredsens medlemmer kræver det. Indkaldelse sker af bestyrelsen med samme varsel som ved ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen. 8 - Beslutninger Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn de fremmødtes antal. Se dog 17 og 18. Afstemninger skal foretages skriftligt såfremt et medlem ytrer ønske herom.

4 Side 4 af 9 Der skal fore protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten. 9 - Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på et særligt valgmøde i forbindelse med generalforsamlingen. 3 medlemmer vælges af og blandt skolens forældre for 3 år ad gangen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Hvert år er et af disse medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. 3 medlemmer vælges af skolens bestyrelse for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved afgang supplerer bestyrelsen sig selv ved ny udpegning. 1 Medlem vælges af Antroposofisk Selskabs Vejle gruppe for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Antroposofisk Selskab skal hvert år inden generalforsamlingen give meddelelse om, hvem der er valgt for den kommende periode. I modsat fald udpeges bestyrelsesmedlemmet af skolens bestyrelse. Skolens ansatte og elever kan ikke via medlemskab af Antroposofisk Selskab deltage i valg af skolens bestyrelsesmedlemmer eller selv vælges til bestyrelsen for skolen. Der vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen af og blandt skolens forældre. Genvalg kan finde sted. Disse medlemmer optages automatisk i bestyrelsen hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i en valgperiode. Ved et bestyrelsesmedlems forfald eller fratræden skal bestyrelsen suppleres således, at forældrenes antal i bestyrelsen opretholdes. Bestyrelsen skal føre en protokol over hvilke medlemmer, der er valgt af forældrene og hvilke medlemmer, der er valgt af bestyrelsen samt hvornår de er valgt. Skolens medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. 2 repræsentanter for skolens lærerkollegium kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører dem selv, kan bestyrelsen bestemme at suspendere deres mødedeltagelse.

5 Side 5 af 9 Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. 10- Bestyrelsen og dens arbejde Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer finder det fornødent. Indkaldelsen foretages af formanden med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet hos et bestyrelsesmedlem skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Om ønsket af bestyrelsen kan regnskabsfører, skolens revisor samt skolens leder deltage i bestyrelsens møder men uden stemmeret Inhabilitet og tavshedspligt Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer. For bestyrelsen, lederen, den eller de tilsynsførende og andre ansatte ved skolen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapital 8 om tavshedspligt m.v. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden. 12 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder.

6 Side 6 af 9 Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægt. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og kontrollere at skolens likvide beredskab er tilstrækkeligt til at gennemføre den planlagte aktivitet. Bestyrelse skal tage skyldige økonomisk hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler og vælger selv revisor. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles Indsigt i skolens forhold Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives Tegningsret Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 dele af bestyrelsens medlemmer. 15 Skolens daglige ledelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Skolens leder har den pædagogiske ledelse af skolen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette skønnes nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige ledelse og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold gældende lov og forskrifter samt denne vedtægt.

7 Side 7 af Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen Vedtægtsændring Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse. Ændringer i vedtægterne skal godkendes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst 2/3 dels flertal. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 dels flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom. 18 Nedlæggelse Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen med 2/3 dels flertal. Bestyrelsen indstiller beslutningen til godkendelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer af forældrekredsen skal stemme for nedlæggelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 2/3 dels flertal af de fremmødte medlemmer. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling. 19 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

8 Side 8 af 9 Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler, fortrinsvis til andre Rudolf Steiner skoler i Danmark Godkendelse Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand. Vedtægterne er vedtaget på Generalforsamlingen den Undervisningsmisteriet den og godkendt af Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse angives med maskinskrift.

9 Side 9 af 9 Bestyrelsen for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle pr Formand Leif Hermansen Rødmosevej Viuf Næstformand Ejler Bugge Rødmosevej Viuf Eva Gregersen Esbjergvej Brørup Kris Jennings Sellerupvej Børkop Sarah Best St. Bjerggade Vejle Jens Erik Johansen Thulevej Vejle Thomas Bruun Jørgensen Børkop Skovvej Børkop

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere