Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn"

Transkript

1 Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn side 3 2. Læsevejledning side 3 3. Tilsynsdato og tidspunkt side 3 4. Tilsynsresumme side 4 5. Beboertilfredshed side 4 6. Personalet og magtanvendelse side 4 7. Samarbejdet med pårørende side 5 8. Plejebog dokumentation side 5 9. Pleje og Omsorg side Aktiviteter side Hygiejne side Personale, trivsel og muligheder for kompetenceudvikling side Personale, samarbejde og arbejdsmiljø side Medicin side Konklusion og anbefalinger side Vurderingsskema side 7 2

3 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn Med henvisning til 151 i lov om social service, gennemføres det årlige uanmeldte tilsyn på plejehjem og centre i Furesø kommune. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter lovens 83 og 86, og de af byrådet vedtagne kvalitetsstandarder for pleje- og praktisk hjælp samt aktiviteter og træning. I Furesø kommune foretages tilsynet af Tilsynsførende fra Ældre, sundhed og voksen-handicap. Målet med tilsynet er ved stikprøver se på: Om beboerne får den hjælp og pleje de er berettiget til jf. kvalitetsstandarderne. Om hjælpen og plejen gives på en faglig forsvarlig måde Om plejehjemmene/centrene lever op til relevant lovgivning. Følgende metoder anvendes: Dialog med beboere, personale og evt. pårørende. Tilsynet bevæger sig frit omkring på institutionen uden ledsagelse, med det formål at få et generelt indtryk af stedet og den praksis, der er her. Skabeloner der er lavet på baggrund af den gældende lovgivning, de vedtagne kvalitetsstandarder, og socialministeriets bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem. Skabelonerne skal sikre at institutionerne bliver vurderet på de samme områder. Der udarbejdes en rapport, som danner grundlag for det anmeldte tilsyn, hvor eventuelle udviklingspunkter drøftes med ledelse og medarbejdere. 2. Læsevejledning Rapporten er opbygget sådan: et kort resumme af de væsentligste områder, der har været i forbindelse med tilsynet. en nærmere beskrivelse af de observerede områder, og eventuelle bemærkninger/anbefalinger bagerst findes vurderingsskemaet, der er et udtryk for den samlede vurdering af det uanmeldte tilsyn. 3. Tilsynsdato og tidspunkt Tilsynet blev foretaget af tilsynsførende Lene Haase den 14. december 2010 og den 16. februar

4 Tilsynet startede hos Forstander Mette Krenzen, derefter var tilsynsførende ude i de forskellige afdelinger, hvor tilsynet gennemføres sammen med medarbejdere. 4. Tilsynsresumme Det kommunale tilsyn følger op på de bemærkninger, der var i forbindelse med embedslægetilsynet og de kommunale tilsyn Embedslægens tilsynsrapport 2009 konkluderer, at de ikke foretager tilsyn på Ryetbo før i 2011, da Sundhedsstyrelsen kun har nogle få anbefalinger. Tilsynet kan konstatere, at der er arbejdet med de anbefalinger, begge rapporter har peget på. Opfølgning fra det sidste Embedslægetilsyn: Den ordinerende læges navn skal fremgå af medicinlisten Det gør det nu. At det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser På alle nyindflyttede beboere er der taget stilling til, hvem der varetager de helbredsmæssige interesser, mens de øvrige beboere mangler denne gennemgang. At effekten af træningen dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser Ryetbo har to fysioterapeuter, de dokumenterer effekten af træningen på et skema de har udarbejdet, og ikke direkte i de sygeplejefaglige optegnelser. Opfølgning fra det sidste kommunale tilsyn: Den skriftlige dokumentation havde mangler i forhold til beboernes plejeplaner. Tilsynet kan konstatere, at der er aktuelle plejeplaner i de 8 stikprøver, der blev foretaget, de var aktuelle, detaljerede, let tilgængelige og samlet i en mappe. Dog manglede der en plejeplan på en beboer for aftenen og natten. Tilsynet kan konstatere at den skriftlige dokumentation endnu ikke opfylder Sundhedsstyrelsens krav om dokumentation og en behandlingsplan for beboere med kroniske sygdomme. Aktuelle tilsyn: Beboerne udtrykker deres tilfredshed med at bo på plejehjemmet, de siger at personalet er imødekommende og hjælpsomme. Personalet udtrykker stor tilfredshed med deres arbejdsplads, de er glade for kollegaer og ledelse. En beboer havde ikke mulighed for at tilkalde hjælp, beboeren er ikke i stand til at bevæge sig fra sin stol over til nødkaldet eller på toilettet. 5. Beboertilfredshed De beboere tilsynet talte med udtrykte stor tilfredshed med personalet, den ene var glad for at bo på plejehjemmet, en anden syntes, der var kedeligt især om aftenen, der blev foreslået nogle aktiviteter i afdelingen, som fx at se en film som Matador. Maden var der delte meninger om, både tilfredshed og forslag om mere tidssvarende retter og flere grøntsager. 6. Personalet og magtanvendelse Personalet giver udtryk for, at de kender til reglerne om magtanvendelse, de ved hvor de finder Håndbog om magtanvendelse. 4

5 7. Samarbejdet med pårørende Der er et godt samarbejde med pårørende. 8. Plejebog og dokumentation Der er aktuelle og detaljerede plejeplaner hos de 8 beboere, tilsynet gennemgik, dog manglede der i et tilfælde plejeplaner for aften og nat. Personalet udtrykte, at de var meget tilfredse med disse plejeplaner, det gør det nemt at hjælpe på tværs af afdelingerne, og vikarer kan hurtigt få et overblik over, hvordan beboeren hjælpes bedst muligt. Kvaliteten af den dokumentation der blev gennemgået var af meget svingende kvalitet (tilsynet gennemgik to plejemapper på hvert afsnit, 8 mapper i alt). I flere tilfælde manglede der evalueringer på handlinger, der var i gang eller afsluttet. Ved første besøg i december 2010, mangler der planer for opfølgning på kroniske sygdomme, ved andet besøg to måneder senere er planen indhentet fra egen læge, men den er ikke effektueret. Ledelsen oplyser, at det ofte er problematisk at få kontakt til den praktiserende læge, plejepersonalet bruger rigtig meget tid på at komme igennem på telefonen. Ved Lægekontakt mangler der dokumentation for, at der er indhentet samtykke af beboeren til at videregive helbredsoplysninger. 9. Pleje og Omsorg Personalet fortalte, at de bruger det meste af deres tid på at opfylde beboernes basale behov, dvs. personlig pleje, omsorg og maden. Der er fokus på ernæring alle beboere vejes hver måned, når der er tale om undervægt udarbejdes der en ernæringsplan og beboeren vejes hver uge. 10. Aktiviteter Plejehjemmet har tilbud om at deltage i gymnastik daglig. Der er et ugeskema på forskellige andre aktiviteter (alle hverdage) i dagtimerne som fx vandrelaug, læsegrupper og folkedans. Beboerne giver udtryk for, at de savner aktiviteter i fællesrummet på afdelingen især om aftenen Hygiejne Personalet overholder reglerne for god hygiejne, ingen bærer smykker, alle har uniformer. 12. Personale, trivsel og muligheder for kompetenceudvikling Alle nye medarbejdere og elever bliver introduceret efter et fast introduktionsprogram, der løber over 14 dage. Der er udarbejdet instrukser på ansvars, kompetence og opgavefordeling indenfor de forskellige faggrupper. Medarbejderne giver udtryk for, at indenfor den enkelte faggruppe er de helt klar over eget ansvars og kompetenceområde. Personalet mener, der er muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling. De medarbejdere tilsynet talte med, havde været på praktikvejlederkursus, demens og blekursus. 13. Personale, samarbejde og arbejdsmiljø Personalet synes, der er et godt arbejdsmiljø, og et godt samarbejde både i den enkelte afdeling og på tværs af alle afdelinger, siden sidste tilsyn har der været fokus på at arbejde på tværs af 5

6 afdelingerne, og det er blevet rigtig godt, de synes, det er lærerigt, at komme rundt i huset, og se hvad der sker. Personalet synes, der er et rigtig godt samarbejde med fysioterapeuterne, de er ansat på Ryetbo, og de er nemme at komme i kontakt med, hvis der er spørgsmål eller problematikker, der skal drøftes. 14. Medicin Medicinlisterne er nu elektroniske, og de aktuelle lister er samlet i en mappe. Lægens navn fremgår af listerne. Det skal fremgå af medicinlisten om der er kendte former for medicin som kan udløse allergiske reaktioner. Dette Cavefelt er ikke udfyldt i 7 ud af 22 tilfælde. 15. Konklusion og anbefalinger Tilsynet kan konkludere, at Ryetbo er et velfungerende plejehjem, hvor beboerne får en faglig og god pleje og omsorg. Der er et varieret tilbud af daglige aktiviteter som der er mulighed for at deltage i. Ledelsen oplyser, at der er arbejdet målrettet på at følge op på de anbefalinger, der var, ved de sidste tilsyn. Tilsynsførende kan konstatere at de anbefalinger der blev givet af embedslægen i 2009 på medicinområdet er fulgt, men anbefalingerne omkring beboernes retsstilling i forhold til videregivelse af helbredsoplysninger ikke er fuldt ud implementeret endnu. %20vejledninger/ptts_retsstilling_plhjem_plboliger.pdf Der skal gøres en indsats for at få viden om beboerens eventuelle overfølsom overfor medicin, da det kan have fatale følge, hvis denne viden ikke er tilgængelig for behandlende læge. Vedrørende kontakt til de praktiserende læger, bør der ses på en bedre og lettere kommunikationsvej. Tilsynet anbefaler, at lave egenkontrol på områderne den skriftlige dokumentation og beboernes retsstilling. Alle beboere skal have mulighed for at tilkalde hjælp, når de har behov for det. 6

7 Vurderingsskala. Vurderingskriterier: Plejehjem/Center: Ryetbo Dato: 14. december 2010 og 16. februar 2011 Samlet konklusion: 2 1. Ingen bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 2. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er forhold, som plejehjemmet/plejecentret skal handle på. Løsningen på disse forhold evalueres ved det efterfølgende anmeldte tilsyn. 3. Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på nogle områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Plejehjemmet/plejecentret udarbejder tids-og handleplan indenfor 10 dage. Handlingsplanen sendes til tilsynet, som foretager opfølgningsbesøg, og handleplanen er omdrejningspunktet i det efterfølgende anmeldte tilsyn. 4. Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Plejehjemmet/plejecentret udarbejder en tids-og handleplan indenfor 4 dage og sender den til tilsynet, som herefter vil foretage de nødvendige tilsynsbesøg, og handleplanen er omdrejningspunktet i det efterfølgende anmeldte tilsyn. 7

8 8

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere