Aalborg Universitet. Kampen om ansvar Andersen, Lars. Publication date: Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Kampen om ansvar Andersen, Lars. Publication date: 2006. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)"

Transkript

1 Aalborg Universitet Kampen om ansvar Andersen, Lars Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Andersen, L. (2006). Kampen om ansvar: politik og forvaltning i arbejdsskadeforsikringen i Danmark Aalborg: Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. (SPIRIT PhD Series; Nr. 6). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 21, 2015

2 SPIRIT Doctoral Programme Aalborg University Fibigerstraede 2-97 DK-9220 Aalborg East Phone: Fax: Mail: Kampen om ansvar. Politik og forvaltning i arbejdsskadeforsikringen i Danmark Lars Andersen SPIRIT PhD Series Thesis no. 6 ISSN:

3 2006 Lars Andersen Kampen om ansvar. Politik og forvaltning i arbejdsskadeforsikringen i Danmark SPIRIT Doctoral Programme Aalborg University Denmark SPIRIT PhD Series Thesis no. 6 ISSN Published by SPIRIT & Department of History, International and Social Studies Aalborg University Distribution Download as PDF on Front page lay-out Cirkeline Kappel The Secretariat SPIRIT Fibigerstraede 2, room 97 Aalborg University DK-9220 Aalborg East Denmark Tel Fax Homepage:

4 Kampen om ansvar Politik og forvaltning i arbejdsskadeforsikringen i Danmark Lars Andersen

5 Denne afhandling er indleveret til forsvar af Ph.D.-graden ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, den 5. april Vejleder: Professor Per Boje, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Sydddansk Universitet. Forsideillustration: Erik Henningsens maleri En såret arbejder fra (Statens Museum for Kunst) Tilegnet Anja og Magnus

6 Kampen om ansvar Politik og forvaltning i arbejdsskadeforsikringen i Danmark Lars Andersen

7 Retfærd skal dømme til Lindring af Nød, voldt under Virke for dagligt Brød. (Inskription på væggen i Arbejderforsikringsrådets mødesal Højbro Plads, København)

8 Indholdsfortegnelse I. DEL - INTRODUKTION Kapitel 1. Indledning Problemformuleringen Grov uagtsomhed... 4 Kapitel 2. Metode og teori En retssociologisk tilgang Fra retsstat til socialstat: Forvaltning under forvandling Ret og moral: Formel og materiel rationalitet Ret og politik: Autonom og responsiv ret Lovgivningens form: Ret og skøn En sammenfattende model Forvaltningens form: Bureaukrati og korporatisme Embedsmænd og politikere: Et bureaukratisk dilemma? Frihed eller sikkerhed: Ulykkesforsikringens grundprincipper Indledning Dansk ulykkesforsikring i forskningen Ulykkesforsikring i den internationale forskning Et magtteoretisk perspektiv Et socialøkonomisk-sociologisk perspektiv Et politisk-ideologisk perspektiv Kapitel 3. Kildemateriale Lovgivning og debat Hvor ofte statuerede Arbejderforsikringsrådet grov uagtsomhed? Ankesager om grov uagtsomhed Ankesager i øvrigt II. DEL POLITIK Kapitel 4. Ulykkesforsikringens vej til den politiske dagsorden Indledning Den tidlige udvikling Arbejderkommissionen Den tyske model Det offentligretlige argument Grov uagtsomhed: En indrømmelse til dansk ret Slutspil Kritik af forslaget udenfor rigsdagen Institutioner under pres: jurister og forsikringsbranche Ludvig Bramsen og den tyske socialreform... 62

9 Kapitel 5. Den første lov Hvad der først har brudt sig Vej i Tyskland Socialdemokratiet og grov uagtsomhed The odd couple : Chresten Berg og Ludvig Bramsen Forhandlingerne bryder sammen Industrien skal forsørge industriens ofre Arbejderens Damokles-sværd : Igen debat om grov uagtsomhed Arbejderforsikringsrådet Sammenfatning Et alternativt syn på 1890 ernes sociale reformer Kapitel 6. Socialpolitiske modeller i spil Indledning Dagpengestriden Arbejderforsikringsrådet under forandring Embedsmændenes dagsorden Debatten om forsikringsforbund: Frihed eller tvang? Kapital eller rente? Striden om grov uagtsomhed Embedsmændenes revisionsforslag: Det sociale princip Arbejderforsikringsrådets betænkning: Liberalismen slår igen Uagtsomhedsparagraffen: stramning eller lempelse? En samlet vurdering af betænkningen Kapitel 7. Den store revision Ulykkesforsikringsforslaget i Folketinget Fronterne organiseres: Fællesudvalget af Forsikringsselskaber i offensiven og i konflikt Uagtsomhedsparagraffen i den politiske diskurs Ret og politik: Forholdet mellem administration og domstole Ulykkesforsikringens aktieselskaber i offensiven Landstingets forhandlinger Sammenfatning Kapitel 8. Sparetider: ulykkesforsikring i 1920 erne Indledning Frederik Zeuthens kritik af aktieselskaberne Præmiepolitikken: Et våben for selskaberne? Forsikringsbund på dagsordenen igen Administrationskommissionens forslag Kapitel 9. Ulykkesforsikring og socialreform i Indledning Stramning af 3: Steinckes one man show Debatten om forsikringsforbund Deling af Arbejderforsikringsrådet Sammenfatning

10 III. DEL - FORVALTNING Kapitel 10. Sagsbehandlingen Indledning Sagsbehandling i Arbejderforsikringsrådet Sagsbehandling i ministeriet Anvendelsen af politiforhør Kapitel 11. Arbejderforsikringsrådet i offensiven Hvad er grov uagtsomhed? Hvem klagede? Ludvig Bramsen som indenrigsminister Marie Hansen og Odense Bomuldsspinderi Arbejdsgiverens forbud Den sociale fred Arbejderforsikringsrådets fortolkning af Drikfældige arbejdere Et forsikringsselskab fik medhold Grov uagtsomhed som en udvej Opdragelse af arbejdsgiverne Indenrigsministeriets rolle En arbejdervenlig kurs Magt eller afmagt? Arbejderforsikringsrådets forvaltning en samlet vurdering Kapitel 12. Brud og kontinuitet i forvaltningen Indledning Nye tider: Beruselse og arbejdsulykker Business as usual : Uagtsomhed i 1920 erne En note om politiforhøret Kampen mod nedsættelse af erstatning Steincke som socialminister: Arbejderforsikringsrådet under pres Ændring af praksis Forvaltning mellem skøn og ret: En sammenfatning IV. DEL -AFSLUTNING Kapitel 13. Konklusion Det liberale og det sociale princip Grov uagtsomhed: Opdragelse men af hvem? Kapitel 14. English Summary Kapitel 15. Litteratur og kilder Utrykt materiale Trykt materiale Beretninger og betænkninger Andre trykte kilder og forskningslitteratur Tidsskrifter

11

12 I. del Introduktion

13

14 Kapitel 1. Indledning I den tid, Ulykkesforsikringsloven af 7. Januar 1898 har været i Kraft, har der været meget stille om den. Kun en Gang imellem er den blevet draget ind i den offentlige Diskussion, og da oftest paa den Maade, at en eller anden af Arbejderforsikrings-Raadets Afgørelser er blevet gjort til Genstand for Omtale, enten fordi Folk fandt, at den ikke tilfredsstillede Retfærdighedens Krav, eller fordi man kunne anføre den som et særligt godt Eksempel paa, hvor udmærket, Raadet røgtede sin Opgave. En Vurdering af Loven ud fra almindelige, principielle Synspunkter er derimod sjældent eller aldrig fremkommet. (Aage Sørensen, socialøkonom, 1907) Der er ingen Tvivl om, at naar Arbejderforsikrings-Raadet i de 30 Aar, det har levet, har levet i Stilhed og har været meget lidt Genstand for offentlig Kritik, er det for en stor Del paa Grund af den Forsikring, om jeg saa maa sige, som Arbejderforsikrings-Raadet har skabt. (Sven Trier, socialdemokrat, 1932) Emnet for denne afhandling er den danske arbejdsskadeforsikrings tidlige historiske udvikling i perioden Under indtryk af den industrielle udvikling i slutningen af 1800-tallet kom en række sociale problemer på den politiske dagsorden i de fleste europæiske lande. Først og fremmest de fire klassiske socialpolitiske områder: Sygdom, arbejdsløshed, alderdom og arbejdsulykker. Tyskland var først til at indføre en moderne sociallovgivning, hvor gennembruddet fandt sted i 1880 erne - blandt andet i form af en ulykkesforsikringslov i I Danmark vedtog Rigsdagen kort før jul 1897 Lov om Arbejderes Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksomheder, der dækkede ca arbejdere hovedsagelig i industrien. Denne lov pålagde arbejdsgiverne erstatningspligt over for arbejdere, såfremt der efter udgangen af 13. uge efter ulykken stadig var tale om nedsat arbejdsevne. Forvaltningen af loven blev lagt i hænderne på det korporativt sammensatte Arbejderforsikringsrådet. Som de to ovenstående citater antyder fristede ulykkesforsikringen en stille eksistens i den offentlige debat. Heller ikke historikerne har beskæftiget sig med ulykkesforsikringens udvikling. Med hensyn til socialpolitikkens og dermed velfærdsstatens historie har opmærksomheden i højere grad været rettet mod alderdomsforsørgelsesloven af 1891, som markerede den moderne sociallovgivnings gennembrud i Danmark. Historikere har her set grundstenen til en særlig dansk velfærdsmodel baseret på medborgerskab og ydelser 1 Indtil arbejdsskadeforsikringsloven i 1978 blev denne lovgivning omtalt som ulykkesforsikring eller arbejdernes ulykkesforsikring. Den oprindelige terminologi vil derfor blive anvendt gennem hele afhandlingen

15 finansieret over skatterne. Dette synspunkt har bestemt sin berettigelse, men har imidlertid medført, at andre socialpolitiske områder har stået i skyggen af Jeg vil desuden pege på tre konkrete årsager til tavsheden om ulykkesforsikringen. For det første var der tale om begrænsede sociale udgifter sammenlignet med større velfærdsområder som arbejdsløshedsforsikring og alderdomsforsørgelse. For det andet var arbejdernes retskrav rettet mod arbejdsgiveren og ikke mod det offentlige. For det tredje var det fra omkring starten af 1880 erne en udbredt antagelse blandt socialstatistikere, at lønniveauet i farlige erhverv ikke var højere end i mindre farlige erhverv, hvorfor erstatning ved hændelige ulykker måtte betragtes som et berettiget risikotillæg til lønnen. Jeg mener dog, at der er flere gode grunde til at se nærmere på ulykkesforsikringen. Dette socialpolitiske felt bryder på flere områder med de gængse fortællinger om velfærdsstatens historiske udvikling hvad angår; 1) historien om en typisk dansk velfærdsmodel, 2) den forvaltningsmæssige udvikling, og 3) udviklingen af et socialt rettighedsbegreb Problemformuleringen Traditionelle historiske studier af socialpolitikkens og velfærdsstatens historie har fokuseret ret ensidigt på studier af politiske strategier og sociale lovgivningsprocesser. 2 I langt mindre grad har der været fokus på forvaltningen af lovgivningen. 3 Og som den franske sociolog Daniel Defert gør opmærksom på i en artikel om fransk ulykkesforsikring i slutningen af 1800-tallet: Histories of social policy have a tendency to lay stress on episodes of political conflict and the enactment of legislation which punctuates or temporarily puts an end to such conflicts. But in doing so they do not always find it necessary to decide whether the solutions arrived at were really in accord with the goals of the popular struggles and demands which led up to them. 4 Et centralt udgangspunkt for min afhandling er, at man bør udvide perspektivet og inddrage forvaltning af lovgivningen ud fra den betragtning, at studier i lovgivningen alene er 2 Iver Hornemann Møller (1981) Jørn Henrik Petersen (1985), Peter Baldwin (1990), Gøsta Esping- Andersen (1990), Søren Kolstrup (1996), Klaus Petersen (1998), Jacob Christensen (1998b), Niels Ploug, Ingrid Henriksen & Niels Kærgård (red.)(2004), Klaus Petersen & Jørn Henrik Petersen (red.)(2005). 3 Indenfor politologien er forholdet mellem forvaltning og politik en klassisk problemstilling, hvor man inden for de seneste par årtier har diskuteret begrebet forvaltningspolitik, hvor man har undersøgt intentioner bag lovgivningens institutionelle form, se Niels Åkerstrøm Andersen (1995) Inden for de senere år er historikerne desuden begyndt at interessere sig for forvaltningshistorie, forstået som undersøgelser af forvaltningsinstitutioners udvikling og indre struktur i forskellige historiske perioder. Her skal først og fremmest nævnes 3-bindsværket Dansk Forvaltningshistorie I-III, der blev redigeret af professor Tim Knudsen og udkom i En af de få, der har lavet historiske undersøgelser af socialforvaltningens afgørelser er Nete Balslev Wingender (1994), der analyser hvorledes alderdomsforsørgelsesloven blev forvaltet i en række vestsjællandske kommuner i perioden Daniel Defert (1991), s

16 utilstrækkelig som undersøgelsesobjekt, hvis vi efterspørger viden om og forståelse af socialpolitikkens konkrete udformning. Det er en klassisk opfattelse indenfor politisk filosofi og forvaltningsteori, at den offentlige forvaltning er politikernes neutrale redskab. Udgangspunktet er her et demokratisk normativt ideal om en parlamentarisk styringskæde, hvor det er politikerne og ikke forvaltningen, der skal styre. Dette demokratiske ideal har traditionelt præget opfattelsen af det danske politiske system. Embedsmænd skal i overensstemmelse hermed ikke drive politik men forvalte sagligt upartisk. 5 Denne forestilling er imidlertid blevet udfordret af undersøgelser, der har vist at i takt med forvaltningsopgavernes vækst i det 20. århundrede er politikernes muligheder for at overskue den offentlige forvaltning blevet mindre, og samtidig præges den danske offentlige forvaltning af en vis formmæssig pragmatisme. 6 Politologer og forvaltningshistorikere har således afdækket, at embedsværket ikke er altid fungerer neutralt. Formålet med min afhandling er at bidrage til denne empiriske problemstilling om forholdet mellem politik og forvaltning. 7 Afhandlingens fokus ligger således på forholdet mellem ulykkesforsikringens politiske historie og den forvaltningsmæssige praksis. Dette giver anledning til at udvide det traditionelle forskningsperspektiv på velfærdsstatens historiske udvikling og stille en række spørgsmål, som denne forskning typisk ikke har stillet: 1) Forvaltes lovgivningen i overensstemmelse med de rammer, som den politiske proces har sat for løsningen af et socialt problem? 2) Hvad betyder lovgivningens retslige udformning for realiseringen af politiske beslutninger? 3) Hvilken rolle spiller forvaltningens struktur for afgørelser af sociale sager? 4) Hvad betyder forvaltningen af et socialpolitisk område for den videre politiske lovgivningsproces? Afhandlingens hovedproblemstilling er således knyttet til på den ene side forholdet mellem lovgivningsmagtens intentioner og den forvaltningsmæssige praksis og på den anden side forholdet mellem statslige myndigheder, arbejdere og arbejdsgivere/forsikringsselskaber i kampen om fortolkningen af ulykkesforsikringslovgivningen. 5 Tim Knudsen (2000) s. 13, Peter Bogason (1998) s. 96ff, Kim Hansen (1995) s. 23ff. Især Tim Knudsen peger her på en lav partipolitisering af danske embedsmænd i sammenligning med andre lande. 6 For en ganske ny oversigt over disse perspektiver, se Tim Knudsen (2006). Han nævner her blandt andet det særtræk, at der i Danmark ikke har været tradition for forvaltningsdomstole, hvilket ellers er regelen i mange andre europæiske lande. 7 Problemstillingen er empirisk, da hensigten er at afdække historiske udviklingstræk i forholdet mellem politik og forvaltning. Det er ikke direkte hensigten at indgå i en normativ diskussion af selve den demokratiske styringsmodel

17 1.2. Grov uagtsomhed Arbejderforsikringsrådet afgjorde fra 1899 til 1933 over sager i alt, hvilket betyder at en indsnævring er ganske nødvendig, hvis man ønsker at inddrage forvaltningen. Det var muligt at anke visse afgørelser til det respektive ministerium. 8 Dette skete i perioden i over tilfælde. Denne første indsnævring af feltet begrundes med, at ankesagerne ofte blev principsager, hvor fortolkningen af loven blev sat på spidsen og konfliktstoffet tydeligt trådte frem. I denne afhandling har jeg udvalgt 109 af disse ankede arbejdsskadesager fra de ministerielle arkiver. Dette udvalg er foretaget ud fra den betragtning, at der i afhandlingen analytisk rettes fokus på spørgsmålet om ansvaret for en arbejdsulykke. I første omgang var loven begrænset til en række farlige erhverv, og ulykken skulle være opstået pludseligt og i snæver forbindelse med driften. I retslig henseende var det imidlertid et ganske nyt princip ved loven, at arbejdsgivere i virksomheder under loven blev pålagt erstatningspligt for hændelige ulykker, hvor arbejdsgiveren tidligere kun kunne drages til ansvar, såfremt der ved domstol kunne påvises skyld i retstridig skadestilføjelse efter reglerne i straffeloven af Det vil sige, at ulykkesforsikringsloven af 1898 indførte en ny retlig tilstand på et område, som ikke tidligere havde været reguleret. Loven brød således med den hidtil gældende retsgrundsætning dansk erstatningsret: Er der ingen skyld er der intet ansvar. 9 Loven indeholdt imidlertid begrænsninger for modtagelse af erstatning. Udgangspunktet for den historiske analyse af forvaltningens afgørelser er derfor i første omgang sidste del af lovens 1: Udelukkede fra Forsikringen ere dog Ulykkestilfælde, som Arbejderen selv med Forsæt eller ved grov Uagtsomhed har hidført. 10 På dette område havde loven karakter af en rammelovgivning, da man ikke mente, at det var politikernes opgave at fastsætte det nærmere indhold. Dette måtte overlades til forvaltningspraksis. Men intentionen bag bestemmelsen var ganske tydeligt en moralsk-ideologisk borgerlige tanke om det selvhjulpne individ, hvor arbejderne skulle afskrækkes af truslen om at miste erstatning og dermed opdrages til at opføre sig på en bestemt måde. Begrebet grov uagtsomhed markerede med andre ord grænsen for den nye ret for arbejderne og ikke overraskende blev paragraffen genstand for heftige debatter både før og efter lovens vedtagelse i december : Indenrigsministeriet, : Socialministeriet, : Ministeriet for Sundhedsvæsen, : Socialministeriet. 9 Henry Ussing (1914), s Lov om Arbejderes Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksomheder af 7. Januar 1898,

18 Den politiske formulering af denne nye sociale ret for arbejderne og forvaltningens fortolkning af denne ret er de centrale omdrejningspunkter i afhandlingen. De 109 ankesager har det til fælles, at ankepunktet er den grove uagtsomhed. Enten i form af en arbejders klage over at være blevet nægtet erstatning med denne begrundelse, eller i form af arbejdsgivere og forsikringsselskabers klager over arbejdere, der ifølge uagtsomhedsparagraffen ikke burde have fået erstatning. Paragraffens udformning i 1898-loven var imidlertid ikke lovgrundlaget igennem hele perioden. Efter at have været genstand for en stor opmærksomhed i årene efter 1898, blev paragraffen i 1916 ændret til følgende i lovens 3, stk. 2: Udelukkede fra Forsikring er Ulykkestilfælde, som den forsikrede selv har hidført med Forsæt. Har den forsikrede ved grov Uagtsomhed, ved Tilsidesættelse af reglementariske Bestemmelser, som er holdte tilbørlig i Kraft, eller ved Beruselse selv hidført eller dog væsentlig bidraget til Ulykkestilfældet, kan Erstatningen nedsættes eller bortfalde. I saa Fald skal Arbejderforsikrings-Raadet udtrykkelig udtale det i sin Kendelse. 11 Endelig blev der foretaget en mindre ændring i 1933, hvor socialminister K. K. Steincke indførte ordet skal i stedet for ordet kan om nedsættelse eller bortfald af erstatning. En samlet vurdering er, at mulighederne for at gribe ind overfor arbejdere ændrede sig gennem perioden. Skelnes der mellem kan og skal nedsættes/bortfalde på den ene side og delvis og fuld grov uagtsomhed på den anden kan følgende skema opstilles: Figur 1: Uagtsomhedsparagraffens udvikling Fuld grov uagtsomhed Delvis grov uagtsomhed 1898 skal kan kan 1933 skal skal Noget helt andet er, hvordan man skal tolke udviklingen. Her er især loven fra 1916 et springende punkt. Man kan i første omgang betone det forhold at den delvise grove uagtsomhed gjorde det muligt at gribe ind over for flere arbejdere end hidtil. Men på den anden side kan det konstateres, at man efter 1916 kunne nøjes med en nedsættelse. Og for det tredje kan det bemærkes, at erstatningsudmålingen under alle omstændigheder mellem 1916 og 1933 var baseret på et skøn. 11 Lov om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde af 6. Juli 1916, 3, stk

19 En forståelse af denne udvikling kræver meget nøje studier af både politikernes hensigter med de ændrede formuleringer og Arbejderforsikringsrådets forvaltning af uagtsomhedsparagraffen. I de følgende afsnit underbygges de teoretiske og forskningsmæssige perspektiver bag afhandlingens analysestrategi

20 Kapitel 2. Metode og teori 2.1. En retssociologisk tilgang Afhandlingens metodiske tilgang bærer præg af den såkaldte retssociologiske forskning, der undersøger retten som et socialt fænomen. I retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager og dels spørgsmålet om rettens indvirkning på det øvrige samfund. 12 Afhandlingen forsøger at introducere retssociologiske metoder i historiske analyser af velfærdsstatens udvikling. I en socialpolitisk sammenhæng arbejder retssociologer med 1) statens brug af retlige regler for at opnå sociale målsætninger, 2) lovgivningens udformning, og navnlig 3) den konkrete forvaltning af den sociale lovgivning. 13 En retssociologisk tilgang spørger til, hvordan og hvorvidt lovgivningen formår at omsætte statens socialpolitiske målsætninger i praksis. Det er min opfattelse, at retssociologisk teori og metode kan bidrage til at forøge vores viden om forholdet mellem politik og forvaltning, hvor selve lovgivningens retlige udformning binder de to niveauer sammen. Retssociologen Karsten Åström har peget på, at man kan anskue loves retlige indhold på to måder. Et vertikalt og horisontalt perspektiv: Figur 2: Vertikale og horisontale perspektiver på retten. Principper Årsager Loven Effekter Afgørelser Kilde: Karsten Åström (1988) s. 25. Den traditionelle retsvidenskab arbejder indenfor den vertikale akse, hvor retskilderne angiver de principper, hvorefter en given sag skal afgøres. Her er analyseobjektet alene rettens udformning og evne til at løse en given juridisk konflikt. Retten er et lukket system, 12 Jørgen Dalberg-Larsen (2005) s Antoinette Hetzler (1984) s

21 hvor logiske principper findes i logiske og hierarkisk ordnede strukturer. 14 Som den norske retssociolog Thomas Mathisen skriver, så ophøjes et problem til et juridisk niveau, hvor man forsøger at udsondre de i retlig forstand irrelevante faktorer. 15 I traditionelle samfundsvidenskabelige analyser arbejdes indenfor den horisontale akse, hvor retten opfattes som udtryk for magtforholdet mellem de sociale klasser i samfundet. Analyseobjektet er her de politiske, økonomiske og sociale diskussioner om løsningen af et nærmere bestemt socialt problemområde. Retssociologien forsøger at kombinere den vertikale og den horisontale akse, og her er lovgivningens retlige udformning helt central. Professor i retssociologi Jørgen Dalberg- Larsen skelner i denne forbindelse mellem en genetisk og en operationel retssociologi. 16 Den genetiske retssociologi søger at bestemme hvilke faktorer, der har givet anledning til lovgivningens udformning, og hvilke faktorer der forklarer fremkomsten af nye regler eller bevarelsen af eksisterende regler. Den operationelle retssociologi undersøger lovens virkning i samfundet, og herunder spørgsmålet om lovens tilsigtede overfor dens utilsigtede virkninger. 17 I et større tidsperspektiv kan man for det tredje undersøge, hvordan virkninger af retten i samfundet på et tidspunkt giver anledning til, at der formuleres krav om ændringer af systemet. Det samlede retssociologiske kredsløb kan illustreres på følgende måde: Figur 3. Den retssociologiske cirkel. genetisk retssociologi operationel retssociologi Samfund Ret Samfund Feedback Kilde: Jørgen Dalberg-Larsen (2005), s Den svenske sociolog Antoinette Hetzler har anvendt retssociologien i studier af socialpolitik, hvor hun undersøger sammenhængen mellem socialpolitiske målsætninger, forvaltningens rolle og virkningen af loven i forhold til de sociale problemer, den må antages at skulle løse og opfattelsen af den sociale problemløsning i befolkningen. 14 Per Andersen (2004) s Thomas Mathiesen (1997) s Jørgen Dalberg-Larsen (2005) s. 44ff. 17 se også Thomas Mathiesen (1997) s

22 Hetzler skelner her mellem tre niveauer. Et makroniveau, hvor vi finder den politiske formulering af loven, et mellemniveau, hvor vi finder forvaltningsmyndighederne og endelig et mikroniveau, hvor man undersøger virkningerne af loven og befolkningens opfattelse af loven. 18 Her vil jeg understrege, at tyngdepunktet i min afhandling ligger i forholdet mellem politik og forvaltning dvs. makro- og mellemniveau. 109 ankesager kan på ingen måde gøre krav på repræsentativitet ud af i alt over arbejdsskadesager, så derfor sigter jeg ikke mod at udføre systematiske og socialhistoriske undersøgelser af lovens præcise virkninger. For så vidt ankeskrivelserne fortæller noget om opfattelsen af lovgivningen hos arbejdere, arbejdsgivere og forsikringsselskaber bruges dette til at belyse, hvordan bestemte problemopfattelser kan virke tilbage på lovgivningens videre udvikling. I de to næste afsnit vil jeg fremstille en forvaltningsmæssig og en socialpolitisk indramning af afhandlingen Fra retsstat til socialstat: Forvaltning under forvandling Retssociologisk teori arbejder med en række dimensioner i studiet af forvaltningen af en given lovgivning. Den svenske sociolog Gunilla Petersson nævner her tre: 1) forholdet mellem ret og moral, 2) forholdet mellem ret og politik, og 3) forholdet mellem ret og skøn i lovgivningen. 19 Efter en behandling af disse tre dimensioner ved rettens udvikling vil jeg supplere med et fjerde tema, som specielt angår forholdet mellem bureaukrati og korporatisme i forvaltningen. Dette sidste tema er valgt på baggrund af Arbejderforsikringsrådets organisation, der i sin form udtrykker et spændingsfelt mellem ekspertstyring på den ene side og forhandling mellem arbejdsmarkedets parter på den anden side Ret og moral: Formel og materiel rationalitet Det første tema tager sit udspring i den tyske sociolog Max Webers retssociologiske tekster fra omkring Første Verdenskrig. Weber anlagde her et langt historisk perspektiv på de europæiske retssystemers udvikling, og fremstillede forskellige idealtypiske retsformer, der afløste hinanden i takt med den generelle samfundsudvikling. Weber arbejdede med fire idealtypiske positioner, afledt af graden af rationalitet og retlig formalisering. De kan sammenfattes i følgende skema: 18 Antoinette Hetzler (1984) s Gunilla Petersson (1995) s. 23ff

23 Fig. 4. Max Webers idealtypiske retsformer Formel Materiel Irrationel Sædvaneret Karismatisk ret Rationel retsstatsidealet Social ret Den karismatiske ret betegnede en materiel irrationel tilstand, hvor retsordningen var bestemt ved herskerens tilfældige forgodtbefindende. Der eksisterede ingen klare regler og lovkodeks, som kunne give grundlag for en forudsigelighed. I hvert tilfælde spillede vilkårlige etiske, moralske og politiske motiver en rolle. 20 Sædvaneretten var kendetegnet ved en vis formel regelbundethed, der var mere stabil og forudsigelig end karismatisk ret. Men den byggede i høj grad på et irrationelt grundlag, eksempelvis religiøse tekster. Med kapitalismens fremvækst så Weber en stigende rationalisering generelt i samfundet, hvilket også fik betydning for det retlige område. Først og fremmest som udvikling af en formel rationalitet i lovgivningen, hvilket kendetegnede den borgerlige retsstats frembrud i 1800-tallet. Frem for herskerens luner og sammenvævning af magt og ret under en enevælde, så skulle retten i det liberale demokrati være adskilt fra magten og desuden være bygget på faste, præcise og detaljerede bestemmelser, der gav mulighed for stabilitet, kalkulerbarhed og forudberegnelighed. Der oprettedes uafhængige domstole, bemandet med professionelle jurister, der skulle træffe objektive, saglige og ensartede afgørelser, med stor vægt på en proceduremæssig korrekthed. 21 I takt med bureaukratiets fremvækst som en ny rationel organisationsform afspejlede en retsformalisme kapitalismens effektivitetskrav: To those who had interests in the commodity market, the rationalization and systematization of law in general and, with certain reservations to be stated later, the increasing calculability of the functioning of the legal process in particular, constituted one of the most important conditions for the existence of economic enterprise intended to function with stability and, especially, of capitalistic enterprise, which cannot do without legal security. 22 Weber iagttog ikke desto mindre, at den formelle rationalitet allerede var under pres på hans egen tid. Trods en tendens til en rationalisering i samfundet generelt så Weber tegn på, at retsformalismen var under pres: 20 Margareta Bertilsson (1985), s Jørgen Dalberg-Larsen (2005) s Max Weber (1968a) s

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Embedsmandsbakterien i socialpolitikken

Embedsmandsbakterien i socialpolitikken EN STUDIE I ARBEJDERFORSIKRINGSRÅDETS FORVALTNING 1898-1916 AF LARS SCHÄDLER ANDERSEN Den 7. januar 1898 var Lov om Arbejderes Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksomheder en realitet.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere