MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ"

Transkript

1 S T U D I E P L A N FOR MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ DET DANSKE MUSICALAKADEMI FREDERICIA ÅR 2014/2015

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Forord... 2 Uddannelsen... 3 Studium og undervisning... 5 Fagbeskrivelser... 6 HOVEDFAG Sang... 8 Dans Jazz årgang ballet årgang ballet årgang ballet Step, Gæstelærer, Morgentræning Pilates, Yoga Drama - 1. semester semester semester semester semester semester Talelære Coaching Musicalstaging BIFAG - Brugsklaver Praktisk høre- og rytmelære Præsentation og eutoni STØTTE- & KURSUSFAG - Stagefight, Sminke og maske, Lydstudie Teater- & Musicalhistorie, Sceneteknik Scenetjeneste Evaluering Eksamensordning Litteraturlister... 51

3 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ F O R O R D Uddannelsen til musicalperformer ved Det Danske Musicalakademi Fredericia er af 3 års varighed og afsluttes med diplom. Uddannelsen består af to dele: o o o o 1. del af 1 års varighed 2. del af 2 års varighed 1.del afsluttes med en eksamen, i hovedfagene sang, dans og drama, som skal bestås som betingelse for optagelse på 2. del. 2. del afsluttes med henholdsvis en diplomeksamen i hovedfagene sang, dans og drama, samt en ShowCase, foranstaltet af musicalakademiet. Den foreliggende studieplan gælder for Det Danske Musicalakademi og træder i kraft for studerende fra august Fredericia, august 2014 Thomas Agerholm Uddannelsesleder / Konstitueret Rektor

4 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ UDDANNELSEN 1.1. Generelt Musicalperformeruddannelsen er en 3-årig videregående kunstnerisk uddannelse, der har til formål at kvalificere de studerende til professionelt arbejde inden for musicalgenren ved at give dem kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder. Det er formålet på Det Danske Musicalakademi at uddanne selvstændige musicalperformere samt at bibringe de studerende metode til brug både under og efter endt uddannelse i arbejdet med indstudering, instrumentpleje/-vedligeholdelse og det kunstneriske udtryk. Uddannelsen lægger vægt på det solistiske og ensemblebetonede arbejde og stiler mod at bringe den studerende op på internationalt, professionelt niveau. Uddannelsen er koncentreret og udfordrer den enkeltes kreativitet, talent, selvstændighed, udholdenhed og korpsånd. Undervisningen er rettet mod såvel en individuel udvikling af personlighed og færdigheder som mod en dyb forståelse af scenekunstens krav om forskellige ensembleformer. Musicalperformeruddannelsen er stærk personlig. Det er en nødvendighed og en forudsætning, at de studerende, som optages på akademiet, er villige til at investere deres egen personlighed i alle sammenhænge. Optagelse sker efter optagelsesprøver, som afholdes hvert forår. Skoleåret strækker sig fra medio august til ultimo juni. Undervisningen vil som hovedregel ligge i tidsrummet kl til kl Uddannelsens opbygning Uddannelsen, der afsluttes med diplom, består af to dele: o o 1. del af 1 års varighed 2. del af 2 års varighed Al undervisning på skolen er obligatorisk. Aften og weekend, samt vinterferien for 3. årgang, kan inddrages til undervisning.

5 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ UDDANNELSEN Det Danske Musicalakademi er berettiget til stipendier og lån samt tilskud til stipendiebetaling fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter almindeligt gældende regler. Uddannelsen tager sit udgangspunkt i tre sideordnede hovedfag: Sang, dans og drama. På 1. del, som er basisår, undervises i basalteknikker i hovedfagene sang, dans og drama. Undervisningen gives dels som soloundervisning dels som holdundervisning. Som støtte for hovedfagene undervises der bl.a. i følgende bifag: Brugsklaver og hørelære, som afsluttes med en eksamen. Og bl.a. i følgende støttefag: Musicalhistorie, ensemblesang, lydstudie, coaching og talelære. Støttefagene suppleres med kurser i sminke & maske, sceneteknik samt lyd. På 1. del er der 24 normale undervisningsuger fordelt på 2 semestre. For at kunne fortsætte på 2. del skal den studerende have bestået eksamen i de tre hovedfag på grunduddannelsen. På 2. del stiles mod en større fordybelse og specialisering i de tre hovedfag, hvor den sceniske og praktiske implementering øges i løbet af de to år. De studerende deltager i flere produktioner. Der er for tiden etableret mulighed for scenetjeneste med bl.a. Odense Teater, Aalborg Teater, Aarhus Teater, Det Ny Teater, Folketeatret, Nørrebro Teater og Fredericia Teater. Støttefagene fra 1. del suppleres med yderligere relevante støttefag. Bifagene suppleres med faget præsentation. Undervisningen finder sted i både solo- og holdform. Der afholdes både på 1. og 2. del supplerende kurser og masterclasses ved såvel danske som udenlandske lærere med professionel tilknytning til og erfaring inden for specifikt musicalgenren men også det almene teaterliv. På 2. del er der 18 normale undervisningsuger pr. årgang fordelt på 2 x 2 semestre. (Dette skyldes scenetjenesterne på 2. og 3. årgang).

6 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ STUDIUM OG UNDERVISNING Det overordnede mål for undervisningen ved Det Danske Musicalakademi er at uddanne professionelle musicalperformere, der vil være i stand til at gøre sig gældende på såvel danske som internationale scener. En forudsætning for at realisere dette mål er, at den enkelte studerende arbejder hen imod at: 1. Udvikle de sanglige, dramatiske og koreografiske teknikker, der er grundlaget for at kunne beherske de mangeartede udtryksformer inden for musicalkunsten. 2. Udvikle sin evne til at fungere og udtrykke sig om deltager i større eller mindre musikalske ensemblesammenhænge. 3. Udvikle selvstændige arbejdsformer. Den studerendes personlige talent og motivation for faglig fordybelse er helt væsentlige og nødvendige egenskaber i et kunstnerisk studium. Som gennemgående princip er det den studerende selv, der er ansvarlig for sit studium og lærerne for undervisningen. Det betyder, at det endelige ansvar for at gennemføre studiet ligger hos den studerende selv. De studerende har derfor pligt til at kende til de bestemmelser og regler, der gælder for studiet og må selv tage konsekvenserne, dersom disse ikke følges. Det er generelt ikke tilladt at optræde i offentligt regi under uddannelsen, medmindre det er planlagt fra skolens side, som en del af det faglige forløb. Der vil, i få tilfælde, kunne gives dispensation fra denne regel, hvis ledelsen skønner, at det ikke er til skade for den studerendes udvikling, samt på ingen måde forstyrrer den daglige undervisning og forberedelsen til denne. Dispensation opnås ved udfyldelse af en skriftlig formular, der skal godkendes af rektor og studieleder. Gennem hele studieforløbet vil der være en nøje vægtning af teori og praksis i samarbejde med den studerende.

7 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ FAGBESKRIVELSER Det faglige indhold i musicalperformerstudiet er meget bredt. Det kan lette overblikket at samle de obligatoriske fag i de tre faglige hovedområder med tilhørende støttefag/bifag: 1: SANG 2: DANS 3: DRAMA I det følgende beskrives de obligatoriske fag, der indgår i studiet. For hvert enkelt fag redegøres for de sider af målet for studiet, som arbejdet med det specielle fag ønsker at fremme. Endvidere gives en beskrivelse af: a. et fagindhold (evt. som eksempel), som vil fremme de definerede mål, b. arbejds- og organisationsformer, der har vist sig hensigtsmæssige ud fra målsætningen, c. evalueringsformerne. Flere af fagbeskrivelserne vil være overordnede, dvs. at de forudsætter, at der for hvert enkelt kursus-, semester- eller årsforløb udarbejdes deltaljerede planer. 1. SANG: a) Sangteknik b) Ensemblesang 2. DANS: c) Interpretation d) Praktisk musikformidling (præsentation, stilkendskab, interne koncerter) a) Kropsbevidstgørelse (opvarmning og smidiggørelse m.m.). b) Fysisk træning (holdning, balance, muskelkoordination). c) Kropsudtryk (i koordination med sang og den dramatiske fremtoning). d) Koreografiske udtryksformer (solistisk og i ensembler, stilarter, fysisk koordination og udholdenhed).

8 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ FAGBESKRIVELSER 3. DRAMA: a) 1. del Frigørelse og udvikling af personlig udtryksstyrke. b) 2. del (fysisk og psykisk frigørelse, rolleudvikling). Scenisk optræden, samspil (koncentration og holdning). c) Coaching (opførelsespraksis, kunstnerisk analysearbejde, dramatisk indlevelse). d) Musicalstaging (individuel og samspilspræget musikscenisk rollestudium). 4. a) BIFAG: Hovedfagene støttes af følgende obligatoriske bifag: Hørelære, brugsklaver og præsentation b) STØTTEFAG: Hovedfagene støttes af følgende obligatoriske kursus og støttefag: Ensemblesang, coaching, talelære, teater-/musicalhistorie, stagefight, lydstudie, sminke & maske, sceneteknik m.m.

9 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG a. Solosang Formålet er at dygtiggøre den studerende til et sangligt professionelt niveau inden for musicalgenren. 1. del (1. år) Målsætning : Udvikling af den studerendes tekniske færdigheder. Begyndende udvikling af den studerendes musikalske/kunstneriske udtryk. Indhold : Undervisningen på grunduddannelsen tager udgangspunkt i grundlæggende tekniske principper. Sangskolen på Det Danske Musicalakademi er ikke dogmatisk. Det ses som en ressource at de mest anvendte undervisningssystemer er at finde på akademiet. Der er derfor fuld metodefrihed for underviserne, dog stilles der krav om, at den studerende efter grunduddannelsen er fortrolig med følgende: Sangtekniske grundprincipper. Sangtekniske funktioner. Stemmens anatomi. Klangeffekter. Den tekniske indlæring sker dels i den ugentligt tilbagevendende undervisning, ved indstudering af musikalske eksempler og egentlige numre, dels ved decideret teknisk gennemgang og instruktion. En del af den tekniske gennemgang praktiseres som masterclasses i løbet af de første to år af uddannelsen.

10 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG 2. del (2. og 3. år) Målsætning: Udvikling af den studerendes musikalske/kunstneriske udtryk og solistiske færdigheder. Vedligeholdelse af den studerendes tekniske færdigheder. Indhold: Undervisningen på overbygningen er, i langt højere grad end på grunduddannelsen, individualiseret. Der arbejdes med den enkeltes musikalske udtryk gennem bl.a.: Tekstarbejde Timing Grounding Kropsholdning Rytmik Improvisation Frasering Aflytning Imitation Personlig klanglig bevidstgørelse En del af undervisningen i forbindelse hermed læses som masterclasses. Herudover arbejdes der i et for den enkelte naturligt omfang med vedligeholdelse af de på grunduddannelsen lærte teknikker. Det vægtes, at den studerende gennem sit forløb dygtiggøres inden for hele det stilistiske spænd, der findes i musicalgenren. Der arbejdes i sangfaget primært med materiale fra genren. Solosang læses ugentligt gennem hele uddannelsen i lektioner á 70 min Heraf er 25 min. med akkompagnatør. (2 lektioner læses som 45 min uden pianist).

11 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG b. Ensemblesang Formål : Ensemblesang skal fremme den studerendes evne til musikalsk samarbejde, oparbejde stilbevidsthed og lære den studerende at lytte indad og udad samtidigt Den studerende skal lære at indordne sig i en samlet klangstruktur, ved hjælp af en stadig forøget /større fornemmelse for klangjustering, intonation, tekst og frasering. Den studerende skal opnå en stilistisk bevidsthed og forståelse for musicalens forskellige genrer ved hjælp af gennemgang af et så bredt repertoire som muligt inden for musicalgenren. Yderligere arbejdes der med grundlæggende kendskab til partiturlæsning. Indhold: Indholdet varierer fra a capella til værker med større eller mindre instrumentalbesætninger. Ensemblesangsrepertoiret vil blive tilrettelagt af læreren under hensyntagen dels til de krav, som musicalgenrens musikalske bredde stiller og dels til det musikstof, der skal benyttes i den musikdramatiske undervisning (fx. i forbindelse med projekter, masterclasses og musicalstaging). Ensemblesang på den enkelte årgang : Her arbejdes der med mindre ensembler (fra trioer til oktetter). Der lægges stor vægt på at træne den enkelte studerendes evne til at holde en stemme og til at intonere. Det tilstræbes, at den studerende i videst muligt omfang selv indstuderer materialet, således at de færdigheder der opnås i hørelære, repetition og brugsklaver styrkes gennem praktisk anvendelse. Læses som holdundervisning 90 min. pr. uge. (hhv. 24, 18 og 12 uger). c. Storensemble Her arbejdes med nogle af de store ensembler inden for genren. Der lægges vægt på den studerendes evne til at indgå musikalsk i en stemmegruppe, ligesom den studerende her kan præsenteres for en større kompleksitet i stemmefordelingen og klangarbejdet. En del af indstuderingen vil her foregå i timerne, men nogen forberedelsestid må dog stadig påregnes. Læses som storhold (alle årgange) 120 min pr. uge i 12 uger, for den til hver tid tilgængelige gruppe af studerende.

12 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG d. Solorepetition Formål: Dette fag har som mål på den ene side at lære den studerende selvstændig indstuderingsteknik og på den anden side at forberede det musikalske stof, der skal gennemgås i hovedfagstimerne. Indhold: Der arbejdes med en bevidstgørelse hos den studerende af den rytmiske, harmoniske og melodiske opklaringsproces, der er nødvendig for at få en vanskelig passage til at fungere. Repetitøren, der som oftest også er akkompagnatør for den studerende, er en yderst central person i denne proces som støtte for den studerende i selve musiksituationen, hvorfor det også er helt nødvendigt, at pianist og sanger forstår hinanden og samarbejder godt. Repetition er bl.a. forberedelse til hovedfagsundervisningen og i mindre omfang coaching og projekter. Ligeledes fungerer repetitøren også som akkompagnatør i forbindelse med solosang. Læses som soloundervisning 25 min. pr. uge på 1. og 2. årgang (hhv. 24 og 18. uger), og 30 min. pr. uge på 3. årgang (18 uger).

13 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Formål: Målet for danseundervisning er, at den studerende gennem daglig fysisk træning tilegner sig en grundlæggende teknik inden for ballet, jazz og step. Dvs. den studerende lærer at gøre kroppen til et veldisciplineret redskab for det kunstneriske helhedsudtryk i en koreografisk sammenhæng. Indhold: Dansen udgør en væsentlig kunstnerisk side af det at være musicalperformer. Dette forudsætter en god fysik og et bevidst plejet godt helbred for at stå imod de anstrengende krav, der stilles såvel til kropsstyrke/kropselasticitet som til åndedrætsfunktionen ved vedvarende sang og bevægelse under en scenisk fremførelse.

14 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Jazz Pensumliste for Jazz Den daglige undervisning består hovedsagelig af klassisk-jazz. Der lægges stor vægt på, at alle grundlæggende og videregående jazz-bevægelser bliver gennemarbejdet. Den daglige jazz-undervisning er delt op i ca. tre trin. Opvarmning: Opbygge styrke og smidighed. Opbygge en kropsbevidsthed (i rytmiske forbindelser) Kropsplacering. Koordination, vægtskifte, præcision og balance. Diagonaløvelser (over gulv): Her trænes tekniske elementer som fx pirouetter, spring og ben-spark. Kombinationer/koreografi: Koordination og beherskelse af krop. Samhørighed mellem sang/musik, bevægelse og udtryk. Dvs. forståelse for hvorledes og hvordan dansen kan understøtte stemningen i sang/musikken. Den daglige danseundervisnings koreografier skal have fokus på at eleverne bliver teknisk dygtige og hurtige i opfattelse af trinkombinationer. Koreografierne skal være med til at give den studerende et bevægelsesmønster, som er organisk musikalsk og udtryksfuldt.

15 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Egenkoreografi På og 3. årgang får de studerende en koreografisk opgave, Egenkoreografi. Opgaven indeholder følgende punkter: Koreografien skal være i en bestemt stilretning, og indeholde visse tekniske elementer. Koreografien skal have en længde af et variabelt antal minutter. Den akkompagnerende musik vælges af den enkelte elev. For 2. årgang gælder at man udfører koreografien solistisk, dvs. at der ikke må være andre medstuderende med i fremførelsen. For 3. årgang gælder at man synger til koreografien. Den anvendte musik skal være instrumental (backtrack). For at underbygge den stemning, som den studerende ønsker, er det tilladt for den studerende at have andre medstuderende med i fremførelsen. Arbejdet fører frem mod en visning for studievejleder og dansekoordinator. Dette planlægges af dansekoordinator og studieleder i forhold til årsplanen. Aflevering af Egenkoreografi er obligatorisk. På grund af scenetjeneste på 2. og 3. årgang er én af to afleveringer obligatorisk. Det anbefales dog at aflevere begge for at opnå bedst muligt resultat til eksamen. I tilfælde af den enkelte elev ikke afleverer Egenkoreografi vil dette tælle som 5 % fravær (i jazz). Ved slutningen af året eksamineres 2. og 3. årgang i Egenkoreografi.

16 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Jazz læses som holdundervisning: 1. studieår undervises jazz lektioner som 2 x 90 min. om ugen. Herudover læses der i hvert studieår 12 x 90. min jazz lektioner, og 5 x 90 min. diverse stilarter. 48 x 90 min. jazz-lektioner, som er normalt opdelte jazz-lektioner, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale, som så til sidst bygger op til en koreografi. 12 x 90 min. diverse stilarter. Musicaldans/stilkendskab, hvor der bliver indstuderet koreografier til forskellige kendte musicals. 2. studieår undervises jazz-lektioner som 2 x 90 min. om ugen. Herudover læses der i hvert studieår 12 x 90 min. jazz, 18 x 75 min. jazz/moderne, og 12 x 90 min. diverse stilarter. 36 x 90 min. jazz-lektioner, som er normalt opdelte jazz-lektioner, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale, som så til sidst bygger op til en koreografi. 18 x 75 min jazz/moderne som er normalt opdelt jazz/moderne-lektion, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale. I slutningen af lektionen afprøves kræfter med koreografier, som lægger vægt på det dramatiske udtryk. 12 x 90 min. diverse stilarter. Musicaldans/stilkendskab, hvor der bliver indstuderet koreografier til forskellige kendte musicals. 3. studieår undervises jazz-lektioner som 2 x 90 min. om ugen. Herudover læses der i hvert studieår 12 x 90 min. jazz,18 x 75 min. jazz/moderne, 12 x 90 min. diverse stilarter. 36 x 90 min. jazz-lektioner som er normalt opdelte jazz-lektioner, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale, som så til sidst bygger op til en koreografi. 18 x 75 min jazz/moderne som er normalt opdelt jazz/moderne-lektion, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale. I slutningen af lektionen afprøves kræfter med koreografier, som lægger vægt på det dramatiske udtryk. 12 x 90 min. diverse stilarter. Musicaldans/stilkendskab, hvor der bliver indstuderet koreografier til forskellige kendte musicals.

17 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Ballet En vigtig del af forståelsen for jazz er ballet, idet balletteknik giver en grundlæggende forståelse for kropsbevidsthed og styrke. Pensumliste for ballet 1. årgang Stangskole: 1. Plié 2. Tendus 3. Hurtige Tendus 4. Jeté 5. Rond de jambe par terre 6. Fondu 7. Frappé 8. Adagio 9. Grand battement På gulvet: 1. Tendu, tombé pas de bourrée 2. Glissade 3. Développé 4. Adagio 5. Promenade 6. Piroutte en dehors (på første semester) 7. Piroutte en dedans (på andet semester) 8. Soutenu 9. Chaînés 10. Piqué 11. Chassé 12. Pas de valse Spring: 1. Sauté 2. Changement 3. Échappé 4. Soubresaut 5. Jeté 6. Assemblé 7. Grand jeté 8. Sissone 9. Pas de chat 10. Temps levé, Piqué en dehors, faille assemble I slutningen af 2. semester skal de studerende kunne retninger som: Efasé, croase devant, arrière og a la seconde samt 1. arabesque

18 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Pensumliste for ballet 2. årgang Stangskole: 1. Plié 2. Tendus 3. Pas de cheval 4. Hurtige Tendus 5. Jeté, talevé 6. Rond de jambe par terre 7. Fondu 8. Frappé 9. Adagio, développé degagé 10. Grand battement På gulvet: 1. Tendu /Jeté 2. Adagio 3. Pirouetter 4. Piqué 5. Piqué en dehors 6. Pas de valse Spring: 1. Jeté; assemblé, pas de chat, sisonne, balloné, ballotté 2. Grand jeté 3. Temps levé 4. Entrelacé 5. Faillé assemblé 6. Emboité 7. Evt. Échappé fermé battu I slutningen af 4. semester skal de studerende kunne retninger som: Ekaté og alle fire arabesque er.

19 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Pensumliste for ballet 3. årgang Stangskole: 1. Plié 2. Tendus 3. Pas de cheval 4. Hurtige Tendus 5. Jeté, televé 6. Rond de Jambe par terre 7. Fondu evt med fouette 8. Frappé 9. Développé,degagé 10. Adagio 11. Petits battemnet 12. Grand battement På gulvet: 1. Tendu/ Jeté 2. Adagio 3. Pirouetter 4. Piqué 5. Piqué en dehors 6. Pas de valse Spring: 1. Echappé fermé battu 2. Jeté 3. Assemblé 4. Pas de chat 5. Temps de cruisse 6. Sisonne à la seconde og en avant 7. Ballonné og ballotté 8. Grand jeté 9. Temps levé 10. Entrelacé 11. Assemblé volé Ballet læses som holdundervisning 2 x 90 min. pr. uge gennem hele uddannelsen.

20 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ Pensumliste step Der lægges stor vægt på kendskab til forskellige musikstilarter/rytmer og omsætning af stepmateriale i kombination med forskellige rytmer. 1. årgang: Der arbejdes hovedsaglig med enkle og ukomplicerede rytmer, uden synkoper og lign. Musikalitet. Indstudering af den elementære stepteknik (flap, step, shuffle etc.). Indstudering af elementært stepmateriale (diverse time steps, drawback etc.). Indstudering af korte koreografier 2. årgang: Intensivt arbejde med rytmer som f.eks. swing, blues etc. Indstudering af videregående stepmateriale. Indstudering af koreografier. 3. årgang: DANS DRAMA Step Ud over at forbedre og videreudvikle den studerendes teknik, består en stor del af den løbende træning i at benytte det lærte stepmateriale i en koreografisk sammenhæng. Step læses som holdundervisning 90 min. pr. uge gennem hele uddannelsen. Gæstelærer Gæstelærer underviser som regel i et forløb af 90 min./uge i ca. fire uger for 2. og 3. årgang. Gæstelærer har specialiseret sig i forskellige stilarter inden for dans, eller arbejder som koreograf eller dansekaptajn i danseinspirerende musicals, og således underviser i koreografier/stilarter derfra. Morgentræning For alle 3 årgange gælder det, at der i alle undervisningsuger er morgentræning. Denne gennemføres dagligt uden underviser. Endvidere laves en vokal opvarmning ca. kl (vokalstangskole), med en underviser i det omfang dette er muligt.

21 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Pilates Pilates fokuserer på at skabe balance imellem styrke og smidighed, med hovedvægt på musklerne i mave, lænd og bækkenbund. I undervisningen trænes både krop og hjerne, og gennem brug af åndedræt, sammen med den rette teknik, er målet at opnå den korrekte kropsholdning. Beherskelse af øvelserne skal forøge glæde ved træningen og give sikkerhed i udførslen, som er nødvendig, før den studerende er klar til et mere udfordrende niveau. Pilates fungerer som en del af den daglige morgentræning. Der udarbejdes derfor et program, som løbende opfølges og udbygges af underviseren. Læses som holdtimer 2 x 60 min. på 1. semester, samt 1 x 60 min. på semester Yoga Forrest Yoga: Udviklet af Ana Forrest - er en dynamisk og fysisk krævende yoga-form. Man arbejder med en øget kropsbevidsthed og en følelse af sammenhæng mellem krop, sind og sjæl. Det skal give inspiration til at gå på opdagelse og søge endnu mere energi - større styrke og dybere indsigt. Flow Yoga: En Vinyasa eller Flow Style Form, hvor forskellige stillinger bliver kædet sammen til kreative, udfordrende sekvenser. Formålet er at opbygge ynde, opmærksomhed, kropsbevidsthed og - gennem gentagelser - styrke og smidighed. Integration af åndedrættet er vigtigt for at få optimalt udbytte af sekvenserne. Yoga timerne er et kreativt mix af Forrest Yoga og Flow Yoga. Solhilsner og åndedræt fører den studerende igennem en række asanas - som meditation i bevægelse. Stillingerne bliver tilpasset alle niveauer, så både begyndere og øvede får optimalt udbytte. En både opstrammende og livsbekræftende lektion. Fokus vil være på åndedræt, styrke, indsigt og sammenhæng mellem krop, sind og sjæl. Læses som holdtimer á 75 min. pr. uge på semester

22 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA Det forudsættes at den studerende i løbet af 1. år læser en række hovedværker. Litteraturliste fore-findes bagest i denne studieplan. 1. del Formål: Faget ønsker at hjælpe den studerende til et samlet psyko-fysisk udtryk (dramatik), der gør den studerende i stand til, baseret på den enkeltes personlighed, at beherske sine udtryksmidler og opnå ideel balance mellem teknik og følelse. Den gradvise bevidstgørelse er en forudsætning for frigørelse af egen kreativitet. Indhold: 1. semester: Mødet med dig selv Dramatisk introforløb Mødet med holdet. Gennem dramatisk leg opnås fortrolighed med resten af holdet. Der fokuseres på øvelser, hvor det ikke er den enkeltes præstation som er væsentlig, men derimod oplevelsen af holdånd og sam-præstation. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Holdet (og tryghed i forhold til dette). Mod (at turde dumme sig). Drama som fag (i struktureret leg). I alt 14 timer fordelt på 2 uger Mødet med dig selv Neutral. Lær mig selv bedre at kende. Lær dig selv og dine virkemidler at kende. Hvem er jeg? Hvad fortæller jeg ved mit blotte tilstedeværelse i et rum. Oplev min krop og psykes muligheder og potentiale for dramatisk udtryk. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Kropsbevished. Grounding. Personlige karakteristiska (fysiske såvel som psykiske). Personlige fysiske/psykiske forcer. Rumlig forståelse. 5 til 7 uger á i alt 54 timer

23 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA Improvisation, fysisk drama og maskearbejde I en fortsættelse af introduktionsforløbet undervises i improvisation. Improvisation er fællesnævner for mange forskellige øvelser. Disse omfatter bl.a.: Struktureret leg, strengt detaljerede skuespiltekniske øvelser, hele scener som opfindes på stedet af en eller flere deltagere m.m. Formålet er her at bevidstgøre de studerende om skuespillerens arbejde på scenen, samt afdække den studerendes egen skaberevne og fantasi. Improvisation er basen for det arbejde, der følger i de kommende moduler. Det forventes at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Egen impuls. Andres impuls (modtagelse af). Motiverede handlinger og betydningen heraf. Valg/fravalg og konsekvens. Åbenhed for ydre påvirkning (eks. masker). Teknik og redskaber til at skabe dramatisk forandring. 5 7 uger á i alt 40 timer Juleshow De studerende har frie hænder til at skabe et show, der skal forevises resten af skolen. Der arbejdes uden lærer. Temaet er respektløshed. Dog ikke i arbejdet med showet. Her er det respekten for arbejdsprocessen og hinanden, der skal fokuseres på. Showet skal tage sit udgangspunkt i musicalgenren. Det forventes at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Teater som kollektiv udtryksform. At tilpasse sin ide i samspillet med andre (indgå konstruktive kompromisser). Selvdisciplin (selv kunne varetage og strukturere prøver). At finde struktur i kaos. 1 uge fuld tid

24 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA 2. semester: Mødet med tekst Primært nul -tekster. Her udfordres især den studerendes meddigtende evne. Ligeledes fokuseres der på de mange muligheder en tekst indeholder samt konsekvenserne af de valg vi foretager. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Bevidstgørelse af intuition som dramatisk afsæt. Betydningen af egne valg i forhold til teksten. Mål, middel og hensigt. Visualisering (at skabe indre billeder). 5 til 7 uger á i alt 40 timer Musicalprojekt 1. - Et fysiodramatisk improvisationsprojekt. I en periode på 14 dage arbejdes udelukkende med dramatik baseret på en given tekst, ( drama, novelle, digt etc. ) efter underviserens eget valg. Arbejdet tager udgangspunkt i det forudgående forløbs tilegnelse af færdigheder ud fra en fysisk-dramatisk vinkel. Forløbet afsluttes med en åben time. Det forventes at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: At kunne projicere sit udtryk til publikum. Kroppen som dramatisk udtryksmiddel. Egen skaberevne. 2 uger med i alt 40 timer. Monolog. Den studerende arbejder med formidlingen af en karakter gennem en monolog. Denne monolog fremføres til en eksamen, der skal bestås for at kunne optages på 2. del af uddannelsen. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Større bevidsthed om eget potentiale. Fysisk såvel som psykisk. Dynamisk disposition. Den 4. væg. Integration af opnåede færdigheder på 1. år. De givne omstændigheder (hvem, hvad, hvor, hvorhen, hvorfra osv.). 5 til 7 uger á 54 timer

25 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA Opsummering af grunduddannelsen Der undervises i at udvikle den studerendes metode inden for sit fag og i sit arbejde. Der tages udgangspunkt i Stanislavskijs teorier om troværdigt organisk liv på scenen, således at den studerende bl.a. bliver rustet til ubesværet at bevæge sig fra tale til sang. Undervisningen består primært af praktiske øvelser og improvisationer, små iscenesættelser, indblik i det teoretiske arbejde med analyse af tekst og situation m.m.

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand Musicalperformer ... I am proud to be a part of what is going on at The Danish Musical Academy because it is a first-rate, world-class training institution for an art form I have devoted my life to David

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Kirkesangeruddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi

Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi HÅNDBOG 2014/2015 - 1 - Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi Denne håndbog besvarer langt de fleste af de praktiske, konkrete og specifikke spørgsmål, du måtte have til dit daglige virke

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Efterårsprogram 2011

Efterårsprogram 2011 Efterårsprogram 2011 Efterårssæson 2011 V e l k o m m e n Sommerens lyse nætter nærmer sig sin afslutning. Foran os har vi lange aftener, duften af hjemmebag og varm chokolade. Lige så vel som vi har nydt

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Makeup artist & stylist

Makeup artist & stylist fotograf: Winnie Methmann, makeup artist: Marianne Lind, Model: Salli Marianna Kror Villefrance Makeup artist & stylist www.stylistuddannelse.dk Makeup artist elever på job hos Bella Vista Makeup artist

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18.

Weekendmoduler (14-16. juni & 28-30. juni): - Fredag 14.00 21.00 - Lørdag 10.00 18.00 - Søndag 10.00 18.00. Ugen (8.-14. juli): - Dagligt 08.00 18. Introduktion: Vi har igennem flere år brygget på ideen om at lave en kortere vinyasa-orienteret yogalæreruddannelse, og nu hvor Hamsa Yoga Studio har åbnet et nyt center i Aarhus, er tiden inde til at

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

YOGALÆRERUDDANNELSE BASIS UDDANNELSE 1. WEEKEND: D. 12. - 14. JUNI 2. WEEKEND: D. 26. - 28. JUNI INTENSIV UGE: D. 6. - 12. JULI PRIS 12.000 KR.

YOGALÆRERUDDANNELSE BASIS UDDANNELSE 1. WEEKEND: D. 12. - 14. JUNI 2. WEEKEND: D. 26. - 28. JUNI INTENSIV UGE: D. 6. - 12. JULI PRIS 12.000 KR. YOGALÆRERUDDANNELSE BASIS UDDANNELSE 1. WEEKEND: D. 12. - 14. JUNI 2. WEEKEND: D. 26. - 28. JUNI INTENSIV UGE: D. 6. - 12. JULI PRIS 12.000 KR. 100 TIMERS BASIS YOGALÆRERUDDANNELSE SOMMER 2015 HOS HAMSA

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VI LÆRER DIG AT KUNNE

VI LÆRER DIG AT KUNNE 6 SPÆNDENDE UDDANNELSER DU IKKE KAN LÆSE DIG TIL! LYDTEKNIKER KØKKENASSISTENT EJENDOMSTEKNIKASSISTENT MUSIKER VÆRKSTEDSLÆRE METAL/TRÆ FILM- OG BILLEDMEDARBEJDER VI LÆRER DIG AT KUNNE AT VILLE, SØRGER DU

Læs mere