L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN"

Transkript

1 L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. november 2007 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption (meddelt under nummer K(2007) 5492) (EØS-relevant tekst) (2007/742/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke ( 1 ), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og bilag V, nr. 2, sjette afsnit, efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsætter, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold. (2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 bestemmer, at der for hver produktgruppe skal fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn. (3) Miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke, bør gælde i en periode på tre år. (4) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 ( 1 ) EFT L 237 af , s. 1. VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«omfatter varmepumper, der kan koncentrere energien i luft, jord eller vand til brugbar varme til rumopvarmning eller den modsatte proces til rumafkøling (aircondition). En»varmepumpe«er enheden eller gruppen af enheder leveret af producenten eller importøren til grossist, detailhandler eller installatør. Leveringen kan omfatte leveringen af cirkulationspumper ved varmemodtager eller -kilde eller ej. Til beregning af effektfaktor (coefficient of performance COP) skal værdier for energiforbrug i cirkulationspumper dog altid tages med i beregningen i henhold til metoden i EN 14511:2004 (hvis producenten ikke kan oplyse data, benyttes en standardværdi). I forbindelse med gasabsorptionsvarmepumper skal metoden ifølge EN :2000 benyttes. Produktgruppen omfatter udelukkende varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption, og som har en opvarmningskapacitet på max. 100 kw. Produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«omfatter ikke følgende: a) varmepumper, der alene kan opvarme vand til brugsvand

2 Den Europæiske Unions Tidende L 301/15 b) varmepumper, der alene kan fjerne varme fra en bygning og sende den ud i luft, jord eller vand og dermed resultere i rumafkøling (aircondition). Artikel 2 For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal en varmepumpe tilhøre produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«, og den skal opfylde miljøkriterierne i dette bilag. Artikel 4 Miljøkriterierne for produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 9. november Artikel 5 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november Artikel 3 Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption31«. På Kommissionens vegne Stavros DIMAS Medlem af Kommissionen

3 L 301/16 Den Europæiske Unions Tidende BILAG MILJØKRITERIER Formålet med kriterierne Kriterierne har til formål at begrænse miljøskader fra fremstilling af, drift af og levetid på varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption. De omfatter: effektiviteten ved opvarmning og/eller opvarmning/afkøling af bygninger reduktion af miljøskader ved opvarmning og/eller opvarmning/afkøling af bygninger reduktion eller forhindring af miljøskader og sundhedsskader i forbindelse med brug af giftige substanser sikring af, at behørig information om varmepumpen og dens effektive drift formidles til kunden og varmepumpeinstallatøren. Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af varmepumper med en relativt lav miljøbelastning. Krav til vurdering og verifikation Til vurdering og verifikation af varmepumper kan ansøgeren gruppere varmepumper i»grundlæggende modeller«. De grundlæggende modeller defineres ved enheder, der grundlæggende er de samme med hensyn til varmemæssig ydelse og funktion og ens eller sammenlignelige med hensyn til grundlæggende komponenter, specifikt ventilatorer, varmelegemer, kompressorer og motorer. De specifikke krav til vurdering og verifikation angives umiddelbart under hvert kriterium. Hvis det er relevant, kan der eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder og -standarder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det kompetente organ, der skal vurdere ansøgningen. Hvis ansøgeren skal levere erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller anden verifikation af, at kriterierne overholdes, menes hermed, at disse kan udgå fra ansøgeren og/eller hans leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv. efter behov. Hvor det er relevant, kan kompetente organer kræve støttedokumentation samt udføre uafhængig verifikation. Det anbefales de kompetente organer, at de ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med opfyldelsen af kriterierne tager hensyn til, om der benyttes en anerkendt miljøledelsesordning som f.eks. EMAS eller ISO (Bemærk: Der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger). Prøvning af støj og effektivitet udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO/ IEC :2005. Laboratorierne skal være uafhængige og godkendt til at udføre prøvninger i henhold til relevante prøvningsmetoder. Andre laboratorier kan accepteres, hvis der ikke findes et laboratorium godkendt til at udføre prøvninger i ansøgerens hjemland. I sådanne tilfælde skal laboratoriet være uafhængigt og kompetent. Information: Effektfaktoren (coefficient of performance COP) er forholdet mellem varmeproduktion og el- eller gasforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur. Energivirkningsfaktor (energy efficiency ratio EER) er forholdet mellem afkølingseffekt og el- eller gasforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur. Primær energifaktor (primary energy ratio PER) findes ved: COP 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper, der er drevet ved el, og ved COP 0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper, der er drevet ved gas eller gasabsorption, hvor 0,40 er det aktuelle europæiske gennemsnit for effektivitet af elgenerering samt nettab, og 0,91 er det aktuelle europæiske gennemsnit for gaseffektivitet samt distributionstab i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF ( 1 ). ( 1 ) EFT L 114 af , s. 64.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 301/17 1. Effektivitet i opvarmningstilstand (COP) Varmepumpens effektivitet skal overstige de følgende minimumskrav for effektfaktor (COP) og primær energifaktor (PER). Varmepumpetype: varmekilde/ varmemodtager Udvendig enhed ( C) Indvendig enhed ( C) Min. COP Elvarmepumpe Min. COP Gasvarmepumpe Min. PER Luft/luft Indtag tørt termometer: 2 Indtag vådt termometer: 1 Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. 2,90 1,27 1,16 Luft/vand Indtag tørt termometer: 2 Indtag vådt termometer: 1 Indtag temperatur: 30 Indtag temperatur: 40 Udtag temperatur: 45 3,10 1,36 1,24 2,60 1,14 1,04 Brine/luft Indtag temperatur: 0 Udtag temperatur: 3 Brine/vand Indtag temperatur: 0 Udtag temperatur: 3 Vand/vand Indtag temperatur: 10 Udtag temperatur: 7 Vand/luft Indtag temperatur: 15 Udtag temperatur: 12 (vandkredsløbskilde) Indtag temperatur: 20 Udtag temperatur: 17 Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. Indtag temperatur: 30 Indtag temperatur: 40 Udtag temperatur: 45 Indtag temperatur: 30 Indtag temperatur: 40 Udtag temperatur: 45 Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. 3,40 1,49 1,36 4,30 1,89 1,72 3,50 1,54 1,40 5,10 2,24 2,04 4,20 1,85 1,68 4,70 2,07 1,88 4,40 1,93 1,76 Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med EN 14511:2004. Prøvningen skal udføres ved den pågældende varmepumpes fulde kapacitet under de i tabellen angivne forhold. Et uafhængigt prøvningslaboratorium godkendt til den angivne prøvning skal kontrollere de oplyste værdier. Varmepumper certificeret i henhold til Eurovent certificeringsprogrammet eller DACH certificeringsprogrammet eller andet program godkendt af det kompetente organ kræver ikke yderligere prøvning af et uafhængigt laboratorium af de oplyste værdier. Prøvningsrapporter skal fremsendes med ansøgningen. 2. Effektivitet i afkølingstilstand (EER) Hvis varmepumpen er reversibel og også har airconditionfunktion, skal varmepumpeenhedens effektivitet overstige de følgende minimumskrav for energivirkningsfaktor (EER) i afkølingstilstand. Udvendig enhed ( C) Indvendig enhed ( C) Min. EER El-varmepumpe Min. EER Varmepumpetype Gasvarmepumpe Min. PER Luft/luft Indtag tørt termometer: 35 Indtag vådt termometer: 24 Indtag tørt termometer: 27 Indtag vådt termometer: 19 3,20 1,41 1,3 Luft/vand Indtag tørt termometer: 35 Indtag vådt termometer: Indtag temperatur: 23 Udtag temperatur: 18 Indtag temperatur: 12 Udtag temperatur: 7 2,20 0,97 0,9 2,20 0,97 0,9

5 L 301/18 Den Europæiske Unions Tidende Udvendig enhed ( C) Indvendig enhed ( C) Min. EER El-varmepumpe Min. EER Varmepumpetype Gasvarmepumpe Min. PER Brine/luft Indtag temperatur: 30 Brine/vand Indtag temperatur: 30 Vand/vand Indtag temperatur: 30 Vand/luft Indtag temperatur: 30 Indtag tørt termometer: 27 Indtag vådt termometer: 19 maks. Indtag temperatur: 23 Udtag temperatur: 18 Indtag temperatur: 12 Udtag temperatur: 7 Indtag temperatur: 23 Udtag temperatur: 18 Indtag temperatur: 12 Udtag temperatur: 7 Indtag tørt termometer: 27 Indtag vådt termometer: 19 3,30 1,45 1,3 3,00 1,32 1,2 3,00 1,32 1,2 3,20 1,41 1,3 3,20 1,41 1,3 4,40 1,93 1,8 Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med EN 14511:2004 og for gasabsorptionsvarmepumper i overensstemmelse med EN :2000. Prøvningen skal udføres ved den pågældende varmepumpes fulde kapacitet under de i tabellen angivne forhold. Et uafhængigt prøvningslaboratorium godkendt til den angivne prøvning skal kontrollere de oplyste værdier. Varmepumper certificeret i henhold til Eurovent certificeringsprogrammet eller DACH certificeringsprogrammet eller andet program godkendt af det kompetente organ kræver ikke yderligere prøvning af et uafhængigt laboratorium af de oplyste værdier. Prøvningsrapporter skal fremsendes med ansøgningen. 3. Kølemiddel Det globale opvarmningspotentiale (global warming potential GWP) for kølemidlet må ikke overskride GWP-værdi > over en 100-årig periode. Hvis kølemidlet har en GWP på under 150, vil minimumskrav for effektfaktoren (COP) og primær energifaktor (PER) i opvarmningstilstand og energivirkningsfaktor (EER) i afkølingstilstand, som fastsat i kriterium 1 og 2 i dette bilag, blive reduceret med 15 %. De vurderede GWP-værdier vil være dem, der beskrives i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 ( 1 ). Vurdering og verifikation: Navnene på kølemidlerne, som anvendes i produktet, skal fremsendes med ansøgningen sammen med deres GWP-værdier ifølge ovennævnte forordning. GWP-værdier for kølemidler skal beregnes med hensyn til det 100-årige opvarmningspotentiale ved et kilo gas i forhold til et kilo CO 2. For fluoriderede kølemidler skal GWP-værdierne være de værdier, som offentliggøres i den tredje hovedrapport (kaldet TAR) vedtaget af FN s internationale klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change 2001 IPCC GWP-værdier for en 100-årig periode) ( 2 ). For ikke-fluoriderede gasser er GWP-værdierne de værdier, som offentliggøres i den første IPCC-rapport over en 100- årig periode ( 3 ). GWP-værdier for blandinger af kølemidler skal være baseret på den anførte formel i bilag I til forordning (EF) nr. 842/ Sekundært kølemiddel (Bemærk: Ikke relevant for alle varmepumpetyper inden for denne produktgruppe). Sekundære kølemidler, frostsikret væske (brine) eller tilsætningsstoffer må ikke være stoffer klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF ( 4 ) og senere tilføjelser om miljørisici. Vurdering og verifikation: Navnene på anvendte sekundære kølemidler skal fremsendes sammen med ansøgningen. ( 1 ) EUT L 161 af , s. 1. ( 2 ) IPCC Third Assessment Climate Change A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: ( 3 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) ( 4 ) EFT 196 af , s. 1.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 301/19 5. Støj Der skal foretages prøvning af støjniveauerne, og disse skal anføres i db(a) på datakortet. Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med ENV Prøvningsrapporten skal fremsendes sammen med ansøgningen. 6. Tungmetaller og flammehæmmere Cadmium, bly, kviksølv, hexavalent chrom eller flammehæmmerne polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) som opstillet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF ( 1 ) må ikke anvendes i varmepumpen eller i varmepumpesystemet under hensyntagen til de maksimale koncentrationsværdier fastsat i Kommissionens beslutning 2005/618/EF ( 2 ) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF. Dette krav til flammehæmmere skal tage hensyn til efterfølgende vedtagelser og ændringer af direktivet vedrørende brug af Deca-BDE. Vurdering og verifikation: Et certifikat underskrevet af varmepumpeproducenten. 7. Installatøruddannelse Ansøgeren skal sikre, at der i medlemsstaterne, hvor produktet skal markedsføres, er egnet uddannelse for installatører. Denne uddannelse skal omfatte relevante oplysninger om dimensionering og installation af varmepumpen samt udfyldelse af et informationskort til forbrugerne. Vurdering og verifikation: En erklæring skal fremsendes med ansøgningen, hvor den tilgængelige uddannelse beskrives. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvor denne uddannelse er tilgængelig. 8. Dokumentation Ansøgeren skal levere en omfattende manual for installation, vedligeholdelse og drift af varmepumpen. Vurdering og verifikation: Vedligeholdelses-, installations- og driftsmanualer skal fremsendes med varmepumpen og opfylde kravene i standard EN 378:2000 eller efterfølgende ændringer af denne. 9. Tilgængelighed af reservedele Ansøgeren skal sikre tilgængelighed af reservedele i en periode på 10 år fra salgsdatoen. Vurdering og verifikation: En erklæring om, at reservedele vil være tilgængelige i 10 år, skal fremsendes sammen med ansøgningen samt en forklaring af, hvordan denne tilgængelighed vil kunne garanteres. 10. Informationskort Ansøgeren skal sikre, at det uudfyldte»informationskort til kunden«, der er vedhæftet dette bilag, er tilgængeligt på salgsstedet for at kunne give passende rådgivning til forbrugerne om varmepumpen. Det udfyldte»datakort til installatøren«, der er vedhæftet dette bilag, skal også gøres tilgængeligt for installatører. Ansøgeren skal levere egnede værktøjer, computerprogrammer og vejledning, så kompetente installatører kan beregne varmepumpesystemets ydelsesparametre såsom sæsoneffektfaktor, sæsonenergivirkningsfaktor (EER), primær energifaktor og årligt udslip af kuldioxid. Derudover skal installatøren være i stand til at udfylde informationskortet til forbrugerne før forbrugerkøb af udstyret. Vurdering og verifikation: Ansøgere skal fremsende det udfyldte»datakort til installatøren«og beskrive, hvordan de agter at sikre, at det vil blive gjort tilgængeligt for installatører. De skal også beskrive, hvordan de agter at sikre, at informationskortet til kunden gøres tilgængeligt på deres produkters salgssted. 11. Oplysninger på miljømærket Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst: Blandt varmepumper har dette produkt: højere energivirkningsfaktor lavere påvirkning på den globale opvarmning. Følgende (eller tilsvarende) oplysninger skal være anført på produktets emballage:»der findes yderligere oplysninger om EU s miljømærke Blomsten på følgende websted: ( 1 ) EFT L 37 af , s. 19. ( 2 ) EUT L 214 af , s. 65.

7 L 301/20 Den Europæiske Unions Tidende Vejledning ved køb af en miljømærket varmepumpe Informationskort til kunden Advarsel! Læs før køb Effektiv drift af denne varmepumpe kan kun sikres, hvis systemet er korrekt tilpasset til bygningens eller klimazonens opvarmnings- eller afkølingskrav, hvor den er installeret! Konsultér altid en kompetent installatør og bed vedkommende om at udfylde dette kort før køb! EU s miljømærke Blomsten tildeles de varmepumpemodeller, der er mere energibesparende, og som minimerer miljøbelastningen Dette kort skal altid udfyldes af en autoriseret installatør for at give dig oplysninger og anbefalinger om det bedst egnede varmepumpesystem til dit hjem. På denne måde vil du få fordel af en meget høj varmepumpeeffektivitet, hvor varmen i luft, jord eller vand koncentreres. Nogle systemer er reversible og kan frembringe afkøling (aircondition) ved at udtrække varme og sende den ud i nærmeste omgivelser. Nogle systemer kan også levere varmt vand til brugsvand. Der kan vælges en varmepumpe, som kan bruges med de fleste distributionssystemer inklusive opvarmning med radiatorer, varm luft og gulvvarme, og kan tilpasses til de fleste eksisterende opvarmningssystemer med visse forholdsregler som anført herunder. Reduktion af varmetab eller solvarme i bygninger Hvis din bolig er over 10 år gammel, kan det være omkostningseffektivt at forbedre din isolering først, før du vælger en varmepumpe for at reducere varmetab ved opvarmning af din bolig eller varmevinding, hvis du gerne vil afkøle boligen (det er for eksempel mere effektivt at montere en mindre varmepumpe i en velisoleret bolig). Hvis du accepterer installatørens anbefalinger om forbedring af isoleringen, skal den varmepumpe, du køber, tilpasses hertil. Yderligere oplysninger om reduktion af varmetab eller solvarme og tilpasning af størrelse på og installation af varmepumpesystemer fås på:

8 Den Europæiske Unions Tidende L 301/21

9 L 301/22 Den Europæiske Unions Tidende

10 Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 Vejledning ved installation af en miljømærket varmepumpe Datakort til installatøren Advarsel! Læs før køb Effektiv drift af denne varmepumpe kræver en kompetent installatør til at designe opvarmningssystemet til at passe til bygningens eller klimazonens opvarmnings- eller afkølingskrav samt installation af systemet i overensstemmelse med producentens anvisninger EU s miljømærke Blomsten tildeles de varmepumpemodeller, der er mere energibesparende, og som minimerer miljøbelastningen Varmepumper har meget høj effektivitet, fordi de kun bruger energi til at koncentrere varmen i jord, vand eller luft. Nogle modeller kan også benyttes i omvendt tilstand til rumafkøling (aircondition) ved at trække varme ud af en bygning. Oplysningerne på datakortet sikrer, at varmepumpeenhedens fordele overføres til samlings- og distributionssystemer, og de gør dig i stand til at udfylde kundens informationskort korrekt. 1. Minimumsinformation som producenten skal oplyse Producent Model Varmesamler Varmedistributionsmiddel Opvarmningskapacitet (kw) Afkølingskapacitet (kw) Varmtvandsforsyning Kølemiddeltype Støjniveau (dba) Tilgængelighed af reservedele fra salgsdato (år) Effektfaktor (opvarmning) Specificering af indtags- og udtagstemperaturer ( C) Energivirkningsfaktor (afkøling) Specificering af indtags- og udtagstemperaturer ( C) Ved tilpasning af eksisterende opvarmningssystemer skal varmepumpen udvælges til at passe til det eksisterende distributionssystem, der kan være varm luft via rør, varmt vand via radiatorer eller gulvvarme. Eftersom udtagstemperaturen kan være lavere end varmtvandsbeholderen, som den erstatter, er det afgørende at identificere måder at reducere varmetab eller solvarme for at kunne bevare den samme størrelse distributionssystem. Definitioner Effektfaktor (COP) er forholdet mellem varmeproduktion og elforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur.

11 L 301/24 Den Europæiske Unions Tidende Energivirkningsfaktor (EER) er forholdet mellem kuldeproduktion og elforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur. Sæsoneffektfaktor (seasonal coefficient of performance SCOP) er effektfaktoren i gennemsnit over varigheden af opvarmningssæsonen for varmepumpesystemet på en specifik beliggenhed. Sæsonenergivirkningsfaktor (seasonal energy efficiency ratio SEER) er energivirkningsfaktoren i gennemsnit over varigheden af afkølingssæsonen for varmepumpesystemet på en specifik beliggenhed. Primær energifaktor (PER) findes ved: COP 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper med elkompressorer og ved COP 0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper med gaskompressorer, hvor 0,40 er det aktuelle europæiske gennemsnit for effektivitet af elgenerering samt nettab, og 0,91 er det aktuelle europæiske gennemsnit for gaseffektivitet samt distributionstab. Producenten skal levere programmer, værktøjer og retningslinjer til at hjælpe dig med at udføre følgende beregninger. Klimatiske data skal være relevante for bygningens geografiske placering. 2. Reduktion af varmetab eller solvarme i bygninger Hvis bygningen er over 10 år gammel, vil det sikkert være omkostningseffektivt at reducere varmetabet ved at øge isoleringsniveauet og reducere solvarmemængden ved at afskærme mod direkte solstråler i løbet af sommeren. Hvis kunden accepterer dine anbefalinger, skal systemets størrelse tilpasses til reduktionen af varmetab og solvarme. Yderligere oplysninger om reduktion af varmetab eller solvarme og tilpasning af størrelse på og installation af varmepumpesystemer fås på: 3. Varmetab og tilpasning af opvarmningssystemets størrelse Bygningens varmetab skal beregnes i overensstemmelse med national praksis eller ved hjælp af egnet, godkendt computerprogram baseret på Euronorm EN 832 om beregning af varmetab. Dette varmetab skal dernæst sammenlignes med de aktuelle værdier, som bygningsforskrifter kræver. For eksisterende bygninger er det generelt omkostningseffektivt at opgradere isoleringsstandarden, så den er tættere på de aktuelle værdier, før varmepumpens størrelse tilpasses til reduceret varmetab. Sæsoneffektfaktor og energiforbrug til opvarmning Beregningen skal tage højde for følgende: klima (udvendig lufttemperatur) udvendig designtemperatur variation i jordtemperaturen over et år (for jordkildevarmepumper, både med vertikale og horisontale samlere) ønsket indvendig temperatur temperaturniveau i centralvarmesystemer årligt energiforbrug til rumopvarmning årligt energiforbrug til varmt brugsvand (hvis relevant). Primær energifaktor (PER) og årligt CO 2 -udslip Den gennemsnitlige effektivitet for el-/gasgenerering samt tab fra elnettet/gasdistributionen skal bruges i beregningen. CO 2 -udslip og besparelser skal beregnes baseret på primært energiforbrug.

12 Den Europæiske Unions Tidende L 301/25 4. Solvarme og tilpasning af afkølingssystemets størrelse Hvis systemet også har airconditionfunktion, skal bygningens solvarme beregnes i overensstemmelse med national praksis eller ved hjælp af et godkendt computerprogram. Denne varme skal dernæst sammenlignes med de aktuelle værdier, som bygningsforskrifter kræver. For eksisterende bygninger er det generelt omkostningseffektivt at reducere solvarme, før varmepumpens størrelse tilpasses til reduceret solvarme. Sæsonenergivirkningsfaktor og energiforbrug til afkøling Beregningen skal tage højde for følgende: klima (udvendig lufttemperatur) udvendig designtemperatur variation i jordtemperaturen over et år (for jordkildevarmepumper, både med vertikale og horisontale samlere) ønsket indvendig temperatur temperaturniveau i centralvarmesystemer årligt energiforbrug til rumafkøling. Primær energifaktor (PER) og årligt CO 2 -udslip Den gennemsnitlige effektivitet for el-/gasgenerering samt tab fra elnettet/gasdistributionen skal bruges i beregningen. CO 2 -udslip og besparelse skal beregnes baseret på primært energiforbrug. 5. Uddannelse til installatører og boreoperatører Der er oprettet egnede kurser i de fleste medlemsstater for at give installatører de krævede nationale eller europæiske kvalifikationer. Producenter skal enten organisere deres egne kurser med henblik på at instruere installatørerne i brugen af deres udstyr eller samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner om at give denne instruktion som et led i deres kurser. For jordkildevarmepumper, hvor et vertikalt borehul er nødvendigt, er egnede kurser for boreoperatører tilgængelige i nogle medlemsstater.

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb for vandbårne varmeforsyningsanlæg EU's kriterier for grønne offentlige indkøb har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 1992L0042 DA 21.03.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning af de kriterier, der er udviklet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/350/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/350/EU) 13.6.2014 L 174/45 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (meddelt under nummer C(2014) 3677) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) DA L 94/2 Den Europæiske Unions Tidende 8.4.2011 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere