L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN"

Transkript

1 L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. november 2007 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption (meddelt under nummer K(2007) 5492) (EØS-relevant tekst) (2007/742/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke ( 1 ), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og bilag V, nr. 2, sjette afsnit, efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsætter, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold. (2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 bestemmer, at der for hver produktgruppe skal fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn. (3) Miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke, bør gælde i en periode på tre år. (4) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 ( 1 ) EFT L 237 af , s. 1. VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«omfatter varmepumper, der kan koncentrere energien i luft, jord eller vand til brugbar varme til rumopvarmning eller den modsatte proces til rumafkøling (aircondition). En»varmepumpe«er enheden eller gruppen af enheder leveret af producenten eller importøren til grossist, detailhandler eller installatør. Leveringen kan omfatte leveringen af cirkulationspumper ved varmemodtager eller -kilde eller ej. Til beregning af effektfaktor (coefficient of performance COP) skal værdier for energiforbrug i cirkulationspumper dog altid tages med i beregningen i henhold til metoden i EN 14511:2004 (hvis producenten ikke kan oplyse data, benyttes en standardværdi). I forbindelse med gasabsorptionsvarmepumper skal metoden ifølge EN :2000 benyttes. Produktgruppen omfatter udelukkende varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption, og som har en opvarmningskapacitet på max. 100 kw. Produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«omfatter ikke følgende: a) varmepumper, der alene kan opvarme vand til brugsvand

2 Den Europæiske Unions Tidende L 301/15 b) varmepumper, der alene kan fjerne varme fra en bygning og sende den ud i luft, jord eller vand og dermed resultere i rumafkøling (aircondition). Artikel 2 For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal en varmepumpe tilhøre produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«, og den skal opfylde miljøkriterierne i dette bilag. Artikel 4 Miljøkriterierne for produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption«og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 9. november Artikel 5 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november Artikel 3 Til administrative formål er kodenummeret for produktgruppen»varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption31«. På Kommissionens vegne Stavros DIMAS Medlem af Kommissionen

3 L 301/16 Den Europæiske Unions Tidende BILAG MILJØKRITERIER Formålet med kriterierne Kriterierne har til formål at begrænse miljøskader fra fremstilling af, drift af og levetid på varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption. De omfatter: effektiviteten ved opvarmning og/eller opvarmning/afkøling af bygninger reduktion af miljøskader ved opvarmning og/eller opvarmning/afkøling af bygninger reduktion eller forhindring af miljøskader og sundhedsskader i forbindelse med brug af giftige substanser sikring af, at behørig information om varmepumpen og dens effektive drift formidles til kunden og varmepumpeinstallatøren. Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af varmepumper med en relativt lav miljøbelastning. Krav til vurdering og verifikation Til vurdering og verifikation af varmepumper kan ansøgeren gruppere varmepumper i»grundlæggende modeller«. De grundlæggende modeller defineres ved enheder, der grundlæggende er de samme med hensyn til varmemæssig ydelse og funktion og ens eller sammenlignelige med hensyn til grundlæggende komponenter, specifikt ventilatorer, varmelegemer, kompressorer og motorer. De specifikke krav til vurdering og verifikation angives umiddelbart under hvert kriterium. Hvis det er relevant, kan der eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder og -standarder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det kompetente organ, der skal vurdere ansøgningen. Hvis ansøgeren skal levere erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller anden verifikation af, at kriterierne overholdes, menes hermed, at disse kan udgå fra ansøgeren og/eller hans leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv. efter behov. Hvor det er relevant, kan kompetente organer kræve støttedokumentation samt udføre uafhængig verifikation. Det anbefales de kompetente organer, at de ved deres bedømmelse af ansøgninger og tilsyn med opfyldelsen af kriterierne tager hensyn til, om der benyttes en anerkendt miljøledelsesordning som f.eks. EMAS eller ISO (Bemærk: Der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger). Prøvning af støj og effektivitet udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO/ IEC :2005. Laboratorierne skal være uafhængige og godkendt til at udføre prøvninger i henhold til relevante prøvningsmetoder. Andre laboratorier kan accepteres, hvis der ikke findes et laboratorium godkendt til at udføre prøvninger i ansøgerens hjemland. I sådanne tilfælde skal laboratoriet være uafhængigt og kompetent. Information: Effektfaktoren (coefficient of performance COP) er forholdet mellem varmeproduktion og el- eller gasforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur. Energivirkningsfaktor (energy efficiency ratio EER) er forholdet mellem afkølingseffekt og el- eller gasforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur. Primær energifaktor (primary energy ratio PER) findes ved: COP 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper, der er drevet ved el, og ved COP 0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper, der er drevet ved gas eller gasabsorption, hvor 0,40 er det aktuelle europæiske gennemsnit for effektivitet af elgenerering samt nettab, og 0,91 er det aktuelle europæiske gennemsnit for gaseffektivitet samt distributionstab i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF ( 1 ). ( 1 ) EFT L 114 af , s. 64.

4 Den Europæiske Unions Tidende L 301/17 1. Effektivitet i opvarmningstilstand (COP) Varmepumpens effektivitet skal overstige de følgende minimumskrav for effektfaktor (COP) og primær energifaktor (PER). Varmepumpetype: varmekilde/ varmemodtager Udvendig enhed ( C) Indvendig enhed ( C) Min. COP Elvarmepumpe Min. COP Gasvarmepumpe Min. PER Luft/luft Indtag tørt termometer: 2 Indtag vådt termometer: 1 Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. 2,90 1,27 1,16 Luft/vand Indtag tørt termometer: 2 Indtag vådt termometer: 1 Indtag temperatur: 30 Indtag temperatur: 40 Udtag temperatur: 45 3,10 1,36 1,24 2,60 1,14 1,04 Brine/luft Indtag temperatur: 0 Udtag temperatur: 3 Brine/vand Indtag temperatur: 0 Udtag temperatur: 3 Vand/vand Indtag temperatur: 10 Udtag temperatur: 7 Vand/luft Indtag temperatur: 15 Udtag temperatur: 12 (vandkredsløbskilde) Indtag temperatur: 20 Udtag temperatur: 17 Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. Indtag temperatur: 30 Indtag temperatur: 40 Udtag temperatur: 45 Indtag temperatur: 30 Indtag temperatur: 40 Udtag temperatur: 45 Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. Indtag tørt termometer: 20 Indtag vådt termometer: 15 maks. 3,40 1,49 1,36 4,30 1,89 1,72 3,50 1,54 1,40 5,10 2,24 2,04 4,20 1,85 1,68 4,70 2,07 1,88 4,40 1,93 1,76 Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med EN 14511:2004. Prøvningen skal udføres ved den pågældende varmepumpes fulde kapacitet under de i tabellen angivne forhold. Et uafhængigt prøvningslaboratorium godkendt til den angivne prøvning skal kontrollere de oplyste værdier. Varmepumper certificeret i henhold til Eurovent certificeringsprogrammet eller DACH certificeringsprogrammet eller andet program godkendt af det kompetente organ kræver ikke yderligere prøvning af et uafhængigt laboratorium af de oplyste værdier. Prøvningsrapporter skal fremsendes med ansøgningen. 2. Effektivitet i afkølingstilstand (EER) Hvis varmepumpen er reversibel og også har airconditionfunktion, skal varmepumpeenhedens effektivitet overstige de følgende minimumskrav for energivirkningsfaktor (EER) i afkølingstilstand. Udvendig enhed ( C) Indvendig enhed ( C) Min. EER El-varmepumpe Min. EER Varmepumpetype Gasvarmepumpe Min. PER Luft/luft Indtag tørt termometer: 35 Indtag vådt termometer: 24 Indtag tørt termometer: 27 Indtag vådt termometer: 19 3,20 1,41 1,3 Luft/vand Indtag tørt termometer: 35 Indtag vådt termometer: Indtag temperatur: 23 Udtag temperatur: 18 Indtag temperatur: 12 Udtag temperatur: 7 2,20 0,97 0,9 2,20 0,97 0,9

5 L 301/18 Den Europæiske Unions Tidende Udvendig enhed ( C) Indvendig enhed ( C) Min. EER El-varmepumpe Min. EER Varmepumpetype Gasvarmepumpe Min. PER Brine/luft Indtag temperatur: 30 Brine/vand Indtag temperatur: 30 Vand/vand Indtag temperatur: 30 Vand/luft Indtag temperatur: 30 Indtag tørt termometer: 27 Indtag vådt termometer: 19 maks. Indtag temperatur: 23 Udtag temperatur: 18 Indtag temperatur: 12 Udtag temperatur: 7 Indtag temperatur: 23 Udtag temperatur: 18 Indtag temperatur: 12 Udtag temperatur: 7 Indtag tørt termometer: 27 Indtag vådt termometer: 19 3,30 1,45 1,3 3,00 1,32 1,2 3,00 1,32 1,2 3,20 1,41 1,3 3,20 1,41 1,3 4,40 1,93 1,8 Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med EN 14511:2004 og for gasabsorptionsvarmepumper i overensstemmelse med EN :2000. Prøvningen skal udføres ved den pågældende varmepumpes fulde kapacitet under de i tabellen angivne forhold. Et uafhængigt prøvningslaboratorium godkendt til den angivne prøvning skal kontrollere de oplyste værdier. Varmepumper certificeret i henhold til Eurovent certificeringsprogrammet eller DACH certificeringsprogrammet eller andet program godkendt af det kompetente organ kræver ikke yderligere prøvning af et uafhængigt laboratorium af de oplyste værdier. Prøvningsrapporter skal fremsendes med ansøgningen. 3. Kølemiddel Det globale opvarmningspotentiale (global warming potential GWP) for kølemidlet må ikke overskride GWP-værdi > over en 100-årig periode. Hvis kølemidlet har en GWP på under 150, vil minimumskrav for effektfaktoren (COP) og primær energifaktor (PER) i opvarmningstilstand og energivirkningsfaktor (EER) i afkølingstilstand, som fastsat i kriterium 1 og 2 i dette bilag, blive reduceret med 15 %. De vurderede GWP-værdier vil være dem, der beskrives i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 ( 1 ). Vurdering og verifikation: Navnene på kølemidlerne, som anvendes i produktet, skal fremsendes med ansøgningen sammen med deres GWP-værdier ifølge ovennævnte forordning. GWP-værdier for kølemidler skal beregnes med hensyn til det 100-årige opvarmningspotentiale ved et kilo gas i forhold til et kilo CO 2. For fluoriderede kølemidler skal GWP-værdierne være de værdier, som offentliggøres i den tredje hovedrapport (kaldet TAR) vedtaget af FN s internationale klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change 2001 IPCC GWP-værdier for en 100-årig periode) ( 2 ). For ikke-fluoriderede gasser er GWP-værdierne de værdier, som offentliggøres i den første IPCC-rapport over en 100- årig periode ( 3 ). GWP-værdier for blandinger af kølemidler skal være baseret på den anførte formel i bilag I til forordning (EF) nr. 842/ Sekundært kølemiddel (Bemærk: Ikke relevant for alle varmepumpetyper inden for denne produktgruppe). Sekundære kølemidler, frostsikret væske (brine) eller tilsætningsstoffer må ikke være stoffer klassificeret som miljøfarlige eller sundhedsskadelige som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF ( 4 ) og senere tilføjelser om miljørisici. Vurdering og verifikation: Navnene på anvendte sekundære kølemidler skal fremsendes sammen med ansøgningen. ( 1 ) EUT L 161 af , s. 1. ( 2 ) IPCC Third Assessment Climate Change A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: ( 3 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) ( 4 ) EFT 196 af , s. 1.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 301/19 5. Støj Der skal foretages prøvning af støjniveauerne, og disse skal anføres i db(a) på datakortet. Vurdering og verifikation: Prøvning skal udføres i overensstemmelse med ENV Prøvningsrapporten skal fremsendes sammen med ansøgningen. 6. Tungmetaller og flammehæmmere Cadmium, bly, kviksølv, hexavalent chrom eller flammehæmmerne polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE) som opstillet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF ( 1 ) må ikke anvendes i varmepumpen eller i varmepumpesystemet under hensyntagen til de maksimale koncentrationsværdier fastsat i Kommissionens beslutning 2005/618/EF ( 2 ) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF. Dette krav til flammehæmmere skal tage hensyn til efterfølgende vedtagelser og ændringer af direktivet vedrørende brug af Deca-BDE. Vurdering og verifikation: Et certifikat underskrevet af varmepumpeproducenten. 7. Installatøruddannelse Ansøgeren skal sikre, at der i medlemsstaterne, hvor produktet skal markedsføres, er egnet uddannelse for installatører. Denne uddannelse skal omfatte relevante oplysninger om dimensionering og installation af varmepumpen samt udfyldelse af et informationskort til forbrugerne. Vurdering og verifikation: En erklæring skal fremsendes med ansøgningen, hvor den tilgængelige uddannelse beskrives. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvor denne uddannelse er tilgængelig. 8. Dokumentation Ansøgeren skal levere en omfattende manual for installation, vedligeholdelse og drift af varmepumpen. Vurdering og verifikation: Vedligeholdelses-, installations- og driftsmanualer skal fremsendes med varmepumpen og opfylde kravene i standard EN 378:2000 eller efterfølgende ændringer af denne. 9. Tilgængelighed af reservedele Ansøgeren skal sikre tilgængelighed af reservedele i en periode på 10 år fra salgsdatoen. Vurdering og verifikation: En erklæring om, at reservedele vil være tilgængelige i 10 år, skal fremsendes sammen med ansøgningen samt en forklaring af, hvordan denne tilgængelighed vil kunne garanteres. 10. Informationskort Ansøgeren skal sikre, at det uudfyldte»informationskort til kunden«, der er vedhæftet dette bilag, er tilgængeligt på salgsstedet for at kunne give passende rådgivning til forbrugerne om varmepumpen. Det udfyldte»datakort til installatøren«, der er vedhæftet dette bilag, skal også gøres tilgængeligt for installatører. Ansøgeren skal levere egnede værktøjer, computerprogrammer og vejledning, så kompetente installatører kan beregne varmepumpesystemets ydelsesparametre såsom sæsoneffektfaktor, sæsonenergivirkningsfaktor (EER), primær energifaktor og årligt udslip af kuldioxid. Derudover skal installatøren være i stand til at udfylde informationskortet til forbrugerne før forbrugerkøb af udstyret. Vurdering og verifikation: Ansøgere skal fremsende det udfyldte»datakort til installatøren«og beskrive, hvordan de agter at sikre, at det vil blive gjort tilgængeligt for installatører. De skal også beskrive, hvordan de agter at sikre, at informationskortet til kunden gøres tilgængeligt på deres produkters salgssted. 11. Oplysninger på miljømærket Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst: Blandt varmepumper har dette produkt: højere energivirkningsfaktor lavere påvirkning på den globale opvarmning. Følgende (eller tilsvarende) oplysninger skal være anført på produktets emballage:»der findes yderligere oplysninger om EU s miljømærke Blomsten på følgende websted: ( 1 ) EFT L 37 af , s. 19. ( 2 ) EUT L 214 af , s. 65.

7 L 301/20 Den Europæiske Unions Tidende Vejledning ved køb af en miljømærket varmepumpe Informationskort til kunden Advarsel! Læs før køb Effektiv drift af denne varmepumpe kan kun sikres, hvis systemet er korrekt tilpasset til bygningens eller klimazonens opvarmnings- eller afkølingskrav, hvor den er installeret! Konsultér altid en kompetent installatør og bed vedkommende om at udfylde dette kort før køb! EU s miljømærke Blomsten tildeles de varmepumpemodeller, der er mere energibesparende, og som minimerer miljøbelastningen Dette kort skal altid udfyldes af en autoriseret installatør for at give dig oplysninger og anbefalinger om det bedst egnede varmepumpesystem til dit hjem. På denne måde vil du få fordel af en meget høj varmepumpeeffektivitet, hvor varmen i luft, jord eller vand koncentreres. Nogle systemer er reversible og kan frembringe afkøling (aircondition) ved at udtrække varme og sende den ud i nærmeste omgivelser. Nogle systemer kan også levere varmt vand til brugsvand. Der kan vælges en varmepumpe, som kan bruges med de fleste distributionssystemer inklusive opvarmning med radiatorer, varm luft og gulvvarme, og kan tilpasses til de fleste eksisterende opvarmningssystemer med visse forholdsregler som anført herunder. Reduktion af varmetab eller solvarme i bygninger Hvis din bolig er over 10 år gammel, kan det være omkostningseffektivt at forbedre din isolering først, før du vælger en varmepumpe for at reducere varmetab ved opvarmning af din bolig eller varmevinding, hvis du gerne vil afkøle boligen (det er for eksempel mere effektivt at montere en mindre varmepumpe i en velisoleret bolig). Hvis du accepterer installatørens anbefalinger om forbedring af isoleringen, skal den varmepumpe, du køber, tilpasses hertil. Yderligere oplysninger om reduktion af varmetab eller solvarme og tilpasning af størrelse på og installation af varmepumpesystemer fås på:

8 Den Europæiske Unions Tidende L 301/21

9 L 301/22 Den Europæiske Unions Tidende

10 Den Europæiske Unions Tidende L 301/23 Vejledning ved installation af en miljømærket varmepumpe Datakort til installatøren Advarsel! Læs før køb Effektiv drift af denne varmepumpe kræver en kompetent installatør til at designe opvarmningssystemet til at passe til bygningens eller klimazonens opvarmnings- eller afkølingskrav samt installation af systemet i overensstemmelse med producentens anvisninger EU s miljømærke Blomsten tildeles de varmepumpemodeller, der er mere energibesparende, og som minimerer miljøbelastningen Varmepumper har meget høj effektivitet, fordi de kun bruger energi til at koncentrere varmen i jord, vand eller luft. Nogle modeller kan også benyttes i omvendt tilstand til rumafkøling (aircondition) ved at trække varme ud af en bygning. Oplysningerne på datakortet sikrer, at varmepumpeenhedens fordele overføres til samlings- og distributionssystemer, og de gør dig i stand til at udfylde kundens informationskort korrekt. 1. Minimumsinformation som producenten skal oplyse Producent Model Varmesamler Varmedistributionsmiddel Opvarmningskapacitet (kw) Afkølingskapacitet (kw) Varmtvandsforsyning Kølemiddeltype Støjniveau (dba) Tilgængelighed af reservedele fra salgsdato (år) Effektfaktor (opvarmning) Specificering af indtags- og udtagstemperaturer ( C) Energivirkningsfaktor (afkøling) Specificering af indtags- og udtagstemperaturer ( C) Ved tilpasning af eksisterende opvarmningssystemer skal varmepumpen udvælges til at passe til det eksisterende distributionssystem, der kan være varm luft via rør, varmt vand via radiatorer eller gulvvarme. Eftersom udtagstemperaturen kan være lavere end varmtvandsbeholderen, som den erstatter, er det afgørende at identificere måder at reducere varmetab eller solvarme for at kunne bevare den samme størrelse distributionssystem. Definitioner Effektfaktor (COP) er forholdet mellem varmeproduktion og elforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur.

11 L 301/24 Den Europæiske Unions Tidende Energivirkningsfaktor (EER) er forholdet mellem kuldeproduktion og elforbrug for en specifik kilde og effekttemperatur. Sæsoneffektfaktor (seasonal coefficient of performance SCOP) er effektfaktoren i gennemsnit over varigheden af opvarmningssæsonen for varmepumpesystemet på en specifik beliggenhed. Sæsonenergivirkningsfaktor (seasonal energy efficiency ratio SEER) er energivirkningsfaktoren i gennemsnit over varigheden af afkølingssæsonen for varmepumpesystemet på en specifik beliggenhed. Primær energifaktor (PER) findes ved: COP 0,40 (eller COP/2,5) for varmepumper med elkompressorer og ved COP 0,91 (eller COP/1,1) for varmepumper med gaskompressorer, hvor 0,40 er det aktuelle europæiske gennemsnit for effektivitet af elgenerering samt nettab, og 0,91 er det aktuelle europæiske gennemsnit for gaseffektivitet samt distributionstab. Producenten skal levere programmer, værktøjer og retningslinjer til at hjælpe dig med at udføre følgende beregninger. Klimatiske data skal være relevante for bygningens geografiske placering. 2. Reduktion af varmetab eller solvarme i bygninger Hvis bygningen er over 10 år gammel, vil det sikkert være omkostningseffektivt at reducere varmetabet ved at øge isoleringsniveauet og reducere solvarmemængden ved at afskærme mod direkte solstråler i løbet af sommeren. Hvis kunden accepterer dine anbefalinger, skal systemets størrelse tilpasses til reduktionen af varmetab og solvarme. Yderligere oplysninger om reduktion af varmetab eller solvarme og tilpasning af størrelse på og installation af varmepumpesystemer fås på: 3. Varmetab og tilpasning af opvarmningssystemets størrelse Bygningens varmetab skal beregnes i overensstemmelse med national praksis eller ved hjælp af egnet, godkendt computerprogram baseret på Euronorm EN 832 om beregning af varmetab. Dette varmetab skal dernæst sammenlignes med de aktuelle værdier, som bygningsforskrifter kræver. For eksisterende bygninger er det generelt omkostningseffektivt at opgradere isoleringsstandarden, så den er tættere på de aktuelle værdier, før varmepumpens størrelse tilpasses til reduceret varmetab. Sæsoneffektfaktor og energiforbrug til opvarmning Beregningen skal tage højde for følgende: klima (udvendig lufttemperatur) udvendig designtemperatur variation i jordtemperaturen over et år (for jordkildevarmepumper, både med vertikale og horisontale samlere) ønsket indvendig temperatur temperaturniveau i centralvarmesystemer årligt energiforbrug til rumopvarmning årligt energiforbrug til varmt brugsvand (hvis relevant). Primær energifaktor (PER) og årligt CO 2 -udslip Den gennemsnitlige effektivitet for el-/gasgenerering samt tab fra elnettet/gasdistributionen skal bruges i beregningen. CO 2 -udslip og besparelser skal beregnes baseret på primært energiforbrug.

12 Den Europæiske Unions Tidende L 301/25 4. Solvarme og tilpasning af afkølingssystemets størrelse Hvis systemet også har airconditionfunktion, skal bygningens solvarme beregnes i overensstemmelse med national praksis eller ved hjælp af et godkendt computerprogram. Denne varme skal dernæst sammenlignes med de aktuelle værdier, som bygningsforskrifter kræver. For eksisterende bygninger er det generelt omkostningseffektivt at reducere solvarme, før varmepumpens størrelse tilpasses til reduceret solvarme. Sæsonenergivirkningsfaktor og energiforbrug til afkøling Beregningen skal tage højde for følgende: klima (udvendig lufttemperatur) udvendig designtemperatur variation i jordtemperaturen over et år (for jordkildevarmepumper, både med vertikale og horisontale samlere) ønsket indvendig temperatur temperaturniveau i centralvarmesystemer årligt energiforbrug til rumafkøling. Primær energifaktor (PER) og årligt CO 2 -udslip Den gennemsnitlige effektivitet for el-/gasgenerering samt tab fra elnettet/gasdistributionen skal bruges i beregningen. CO 2 -udslip og besparelse skal beregnes baseret på primært energiforbrug. 5. Uddannelse til installatører og boreoperatører Der er oprettet egnede kurser i de fleste medlemsstater for at give installatører de krævede nationale eller europæiske kvalifikationer. Producenter skal enten organisere deres egne kurser med henblik på at instruere installatørerne i brugen af deres udstyr eller samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner om at give denne instruktion som et led i deres kurser. For jordkildevarmepumper, hvor et vertikalt borehul er nødvendigt, er egnede kurser for boreoperatører tilgængelige i nogle medlemsstater.

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 12.9.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 242/11 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. august 2001 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til bærbare computere (meddelt

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 15. december 2006 6.2.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 32/137 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 2006 om opstilling af reviderede miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER Brüssel, den 19-V-2006 K(2006)2115 OFFENTLIGGØRES IKKE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19-V-2006 om tilladelse til markedsføring i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 23.10.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 955/2010 af 22. oktober 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår brugen af vacciner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN 12. 11. 98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 302/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. oktober 1998 om fastlæggelse af miljøkriterierne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning

Din personlige. varme og varmt vand system beregning. System beregning System beregning Din personlige varme og varmt vand system beregning System label er nødvendig når der er en kombination af produkter eller når der tilføjes et produkt. Kalkulationen udføres i henhold

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere