Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol/Metropolitan UC Att.: Ulrich Thostrup Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. maj 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud i København af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 22. januar 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering af udbuddet i Herlev med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at udbuddet ikke har dokumenteret en løbende kontakt med dimittender (kriterium 2). Samtidig er det problematisk, at undervisnings- og arbejdsformer ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at de studerende ikke anerkender værdien af dem (kriterium 7). Akkrediteringsrådet finder det kritisk, at ikke alle kliniske undervisningssteder har kliniske vejledere ansat, og at den kliniske undervisning ikke er tilstrækkeligt integreret i det samlede udbud (kriterium 9). Endvidere er det problematisk, at kvalitetssikringen af praktik ikke gennemføres systematisk, og at det har vist sig ikke at hindre gentagne kvalitetsbrister (kriterium 10). ACE Denmark - Endelig finder akkrediteringsrådet det problematisk, at de studerende ikke på tilfredsstillende vis inddrages i kvalitetssikringen af udbuddet (kriterium 14). Akkrediteringsrådet 6. juni 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Opmærksomhedspunkt Akkrediteringsrådet bemærker særligt, at ikke alle kliniske undervisningssteder har kliniske vejledere ansat, og at den kliniske undervisning ikke i tilstrækkelig grad er integreret i det samlede udbud. Dette vurderes at være en alvorlig mangel, som kræver en hurtig opfølgning på udbuddet. Uddannelsesinstitutionen fik 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist har uddannelsesinstitutionen indsendt dokumentation for æn-

2 dringer af ovenstående forhold, hvorefter Danmarks Evalueringsinstitut, har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. maj 2011 på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret udbuddet i København positivt, jf. 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet nu er opfyldt på tilfredsstillende vis. Udbuddet er derfor akkrediteret positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Rådssekretariatsleder Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København Undersøgelse af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Vurdering af de enkelte kriterier 9

6 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en undersøgelse af Professionshøjskolen Metropols eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i København. EVA indstiller at udbudsstedet: Opretholder positiv akkreditering Baggrunden for undersøgelsen er Professionshøjskolen Metropols flytning til København af aktiviteterne på professionsbachelor i sygepleje i Herlev der blev indstillet til betinget positiv akkreditering 3. februar Et ekspertpanel vurderede dengang at kriterierne samlet set ikke var opfyldt for udbudsstedet i Herlev. Ekspertpanelet vurderede de enkelte kriterier sådan: Kriterierne 2, 7, 9, 10 og 14 blev vurderet som delvist opfyldt. De øvrige kriterier blev vurderet som opfyldt. De i 2010 opfyldte kriterier betragtes fortsat som opfyldte, og det er derfor kun kriterierne 2, 7, 9, 10 og 14 som ekspertpanelet har vurderet igen i forbindelse med undersøgelsen. Alle 17 kriterier er dog lagt til grund for indstillingen. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Kriterium 12 er ikke vurderet Ekspertpanelet har ikke vurderet kriterium 12 om internationalisering, da dette kriterium først blev gældende ved akkrediteringer som blev sat i gang efter 1. august 2009 i overensstemmelse med lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LOV nr. 207 af , 39, stk. 2). Kriteriet blev ikke vurderet ved den oprindelige akkrediteringsvurdering og er følgelig heller ikke blevet vurderet i denne undersøgelse. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 4

7 Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 3. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Den oprindelige akkrediteringsrapport Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol University College i Herlev fra december 2009 kan findes på Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 5

8 2 Indledning Denne rapport indeholder resultatet af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) undersøgelse af Professionshøjskolen Metropols eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i København. Baggrund Akkrediteringsrådet har anmodet EVA om at foretage denne undersøgelse af Professionshøjskolen Metropols udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i København. Anmodningen er sket på baggrund af Professionshøjskolen Metropols flytning til København af aktiviteterne på sygeplejerskeuddannelsen i Herlev der fik en betinget positiv akkreditering 3. februar Undersøgelsen afdækker om udbuddet i København fortsat opfylder kriterierne for kvalitet og relevans efter sammenlægning med udbuddet i Herlev. Undersøgelsen omfatter derfor de forhold som Akkrediteringsrådet har påpeget som begrundelse for den betinget positive akkreditering af udbuddet i Herlev. Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev fik en betinget positiv akkreditering af Akkrediteringsrådet på baggrund af en akkrediteringsrapport udarbejdet af EVA. Rapporten Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol University College i Herlev kan læses på Det var Akkrediteringsrådets faglige helhedsvurdering at kriterierne for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, samlet set ikke var opfyldt. Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering var i afgørelsesbrevet til institutionen begrundet sådan: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at udbuddet ikke har dokumenteret en løbende kontakt med dimittender (kriterium 2). Samtidig er det problematisk, at undervisnings- og arbejdsformer ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at de studerende ikke anerkender værdien af dem (kriterium 7). Akkrediteringsrådet finder det kritisk, at ikke alle kliniske undervisningssteder har kliniske vejledere ansat, og at den kliniske undervisning ikke er tilstrækkeligt integreret i det samlede udbud (kriterium 9). Endvidere er det problematisk, at kvalitetssikringen af praktik ikke gennemføres systematisk, og at det har vist sig ikke at hindre gentagne kvalitetsbrister (kriterium 10). Endelig finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at de studerende ikke på tilfredsstillende vis inddrages i kvalitetssikringen af udbuddet (kriterium 14). Akkrediteringsrådets afgørelsesbrev kan læses på Som baggrund for undersøgelsen har institutionen indsendt dokumentation til EVA for hvordan den som led i flytningen af aktiviteterne til København har arbejdet med de påpegede svagheder og mangler, og hvordan den nu mener at opfylde kriterierne. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 6

9 Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Den rapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om opretholdelse, betinget opretholdelse eller tilbagetrækning af den tidligere meddelte positive akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering Denne undersøgelse bygger på faglige vurderinger af om udbudsstedet lever op til de problemer i forhold til kriterierne som Akkrediteringsrådet har peget på i forbindelse med den oprindelige akkreditering. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført undersøgelsen på baggrund af professionshøjskolens skriftlige redegørelse med bilag og de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Lisbeth Jensen, sygeplejerske, ledende oversygeplejerske på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Censor ved sygeplejerskeuddannelsen, har mange års erfaring fra lederstillinger i sygeplejesektoren på hospitalerne. Formand for Det Sygeplejefaglige Råd, Hospitalsenheden Vest. Elsebeth Larsen, sygeplejerske, cand.pæd. og master i retorik og formidling, udviklings- og uddannelseskoordinator på Regionshospitalet Viborg, Skive. Har mange års erfaring som underviser på sygeplejerskeuddannelsen og pædagogiske efter- og videreuddannelser. Desuden erfaring som censor, studievejleder og international koordinator. Line Vemmelund, nyuddannet sygeplejerske fra sygeplejerskeuddannelsen ved professionshøjskolen University College Lillebælt i Vejle. Tidligere studierådsformand og medlem af institutionens uddannelsesudvalg. Birgitte Sandahl Bogner, sygeplejerske, sygeplejefaglig chef i Randers Kommune. Lang erfaring fra ledende sygeplejefaglige stillinger inden for den kommunale sektor, bl.a. institutionsleder, kommunal områdesygeplejerske og leder af kommunal ældre-, psykiatri-, handicap- og pensionsafdeling. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Samtlige eksperter har også deltaget i den oprindelige akkrediteringsvurdering. Evalueringskonsulenterne Martin Sørensen og Ditte Strandbygaard Jessen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for undersøgelsen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 7

10 overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Mål for læringsudbytte Undersøgelsen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr. 29 af ). Metode og proces Undersøgelsen bygger på samme metodiske elementer som den oprindelige akkreditering af udbudsstedet, og processen er forløbet sådan: Institutionen har indsendt en skriftlig redegørelse med bilag efter EVA s skriftlige vejledning fra marts 2009 som var gældende på tidspunktet for den oprindelige akkreditering, og som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet rapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger af de kriterier som Akkrediteringsrådet har angivet. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere eventuelle faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 9. EVA undersøger efter Akkrediteringsrådets anmodning efter 16, stk. 1, om en uddannelse eller et udbud, der er positivt akkrediteret, fortsat opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindeligt er blevet akkrediteret på grundlag af. Stk. 2. Institutionen giver EVA de oplysninger, der er nødvendige til at belyse de forhold, som danner baggrund for rådets beslutning om undersøgelse. Stk. 3. EVA afgiver et beslutningsgrundlag for så vidt angår de undersøgte forhold med en indstilling til Akkrediteringsrådet om opretholdelse, betinget opretholdelse eller tilbagetrækning af den tidligere meddelte positive akkreditering. 16. Akkrediteringsrådet kan af egen drift eller efter undervisningsministerens afgørelse anmode EVA om at undersøge, om konkrete ændringer i en uddannelse eller et udbud, der er blevet positivt akkrediteret, betyder, at uddannelsen eller udbuddet ikke længere opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindeligt er blevet akkrediteret på grundlag af. Stk. 2. Rådet træffer på baggrund af indstillingen fra EVA, jf. 9, stk. 3, afgørelse om, at akkrediteringen opretholdes eller trækkes tilbage eller meddeler en frist for opfyldelse af kriterierne, som angivet i bilag 3, for så vidt angår de undersøgte forhold. Stk. 3. Efter fristens udløb træffer rådet på baggrund af indstilling fra EVA afgørelse om, hvorvidt den tidligere meddelte positive akkreditering opretholdes eller trækkes tilbage. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 8

11 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at udbudsstedet i Herlev havde en tilfredsstillende og løbende kontakt med aftagerne, men at der ikke var kontakt med et felt af dimittender som var repræsentativt for uddannelsen. Udbudsstedet havde sin primære kontakt med dimittender i form af såkaldte bachelordage hvor enkelte nyuddannede sygeplejersker fremlagde deres bachelorprojekt og desuden i form af efter- og videreuddannelsesafdelingen hvor dimittender deltog som kursister. Desuden havde udbudsstedet gennemført dimittendundersøgelser med et snævert fokus hvor dimittenderne udelukkende blev bedt om at svare på om de på dimissionstidspunktet var i relevant beskæftigelse. I interviewene under besøget fremgik det at det var planlagt i den nærmeste fremtid at iværksætte tiltag med udgangspunkt i den systematiske model for dimittendundersøgelser som professionshøjskolens kvalitetsenhed var ved at udvikle. Aktuel begrundelse: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet i København siden sammenlægningen har etableret en systematisk og løbende kontakt med udbudsstedets dimittender der i tilstrækkelig grad vil sørge for viden fra et felt af dimittender som er repræsentativt for udbudsstedet, og som kan bruges til at sikre relevansen af uddannelsen på udbudsstedet. I efteråret 2010 gennemførte udbudsstedet for første gang en samlet spørgeskemaundersøgelse blandt 173 dimittender fra januar Af de 173 adspurgte dimittender svarede 80. Spørgeskemaet omfattede otte kategorier af spørgsmål bl.a. om overgangen fra studium til job, uddannelsen, kompetenceområder og efteruddannelse. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 9

12 Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen blev der afholdt et fokusgruppeinterview med fem dimittender fra den samme årgang med det formål at belyse og uddybe spørgeskemaundersøgelsens metodiske og indholdsmæssige egnethed. Fremover bliver en tilsvarende dimittendundersøgelse med spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview gennemført hvert andet år. Som et supplement til dimittendundersøgelsen blev der i sommeren 2010 gennemført en aftagerundersøgelse fælles for alle Professionshøjskolen Metropols uddannelser, men også med spørgsmål målrettet aftagere af dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen. Spørgeskemaet blev besvaret af aftagere som har ansat dimittender der inden for de sidste to år har gennemført sygeplejerskeuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol i både Herlev og København. Ekspertpanelet vurderer kombinationen af dimittendundersøgelsen og aftagerundersøgelsen som positiv, idet undersøgelserne fungerer som metodisk triangulering og dermed sikrer god validitet af den indhentede viden. Af dimittendernes og aftagernes besvarelser af spørgeskemaerne fremgik det at begge grupper anser de kliniske kompetenceområder i modulerne og de naturvidenskabelige fag for de vigtigste elementer i uddannelsen og samtidigt dem de ønsker styrket. På udbudsstedet er der følgelig planlagt en temadag for undervisere og ledelse. Den planlagte dagsorden for temadagen er en diskussion af de kliniske kompetenceområder i modulerne og af hvordan der arbejdes konkret med at styrke disse kompetencer i de enkelte moduler. Af interview med udbudsstedets ledelse fremgik det at de adspurgte dimittender havde fulgt en tidligere studieordning, og at udbudsstedet var opmærksomt på forskellen mellem de to studieordninger og de forskellige kompetencekrav. Ekspertpanelet vurderer at der aktuelt og fremadrettet vil blive indhentet viden fra udbudsstedets dimittender, og at der er etableret en praksis der sikrer at den indhentede viden drøftes og bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 2A: Aftagerundersøgelsen SPU foreløbige rapport Bilag 2B: Handleplan for Aftagerundersøgelse SPU 2010 Bilag 2C: Oversigt over uddannelsesudvalgets sammensætning 2010 Bilag 2D: Oversigt over møder og emner i uddannelsesudvalget Bilag 2E: Referater fra uddannelsesudvalg 2010 Bilag 2F: Program og referat for uddannelsesudvalgsseminar 2010 Bilag 2G: Rammer for uddannelsesudvalg ph metropol nov Bilag 2H: Retningslinjer for og organisering af det kliniske samarbejde Bilag 2I: Kommissorium for forum for strategisk uddannelsessamarbejde i Region H og Referat Bilag 2J: Kommissorium for Regionalt Klinisk Udvalg Bilag 2K: Retningslinjer for løsning af problemstillinger i klinikken Bilag 2L: Notat fra møde den 7. april 2010 tværgående gruppe vedr revision af modulbeskrivelser Bilag 2M: Referat RKU Bilag 2N: Arbejdsgruppe vedr brug af portfolio og portfoliomøde Bilag 2O: Temaeftermiddag kliniske vejledere Bilag 2P: Referat møde klinisk gruppe somatik og Bilag 2Q: Referat møde klinisk gruppe primær og Bilag 2R: Referat møde klinisk gruppe psykiatri og Bilag 2S: Jobprofil og stillingsopslag klinisk koordinationsenhed Bilag 2T: Funktionsbeskrivelse kliniske adjunkt/lektor Bilag 2U: Referat adjunkt-lektornetværksmøde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 10

13 Bilag 2V: Referat klinisk koordinationsgruppe og dagsorden for møde Bilag 2X: Evalueringsprojekt systematisk videnopsamling modul 4 Rapport Bilag 2Y: Rapportsider Sammenhæng i Livet med Kræft Bilag 2Z: Kolofon og indledning fra rapport og Projektbeskrivelse Systematisk Viden om Fastholdelse Bilag 2Æ: Sider fra simulationsprojektrapport Bilag 2Ø: Sider fra Rapport om Sygeplejestudier på Tværs af Sektorer Bilag 2Å: Oversigt Trepartsmidler Bilag 2a: Foreløbig projektbeskrivelse - Brug Cellerne i det 3. rum Bilag 2b: Referat fra møde i Enhed for Brugerundersøgelser + projektbeskrivelse Bilag 2c: KLS styregruppe og Kommisorium Bilag 2d: Projektbeskrivelse Medicinadmininstration 2010 Bilag 2e: Stillingsopslag for ph.d. stilling om færdighedsundervisning Bilag 2f: Referater fra møder med forskningsenheder Bilag 2g: Rammeaftale for samarbejde med forskningsenheder af Bilag 2h: Arbejdsgruppe RUC Bilag 2i: Redegørelse Sygeplejefagligt bibliotek i fremtiden Bilag 2j: Kommissorium for Brugerrådet ved biblioteket for SPU og JMU Metropol Bilag 2k: Eksempler på invitationer til konferencer Bilag 2l: Program for bachelordag d Bilag 2m: Invitation og deltagerliste BA marked Bilag 2n: Program symposium maj 2010 Bilag 2o: Program og deltagerliste temadag om udviklingsbasering i sygeplejerskeuddannelsen 2010 Bilag 2p: Karrieredag 2010 Bilag 2q: Åbent hus Bilag 2r: Rapport Dimittendundersøgelse SPU 2010 Bilag 2s: Metropols Kvalitetssikringssystem Bilag 2t: Rammer og principper for evaluerings- og kvalitetsarbejdet JMU og SPU Bilag 2u: Brev om udviklingslegat til studerende Bilag 2v: Spørgeskema til aftagerundersøgelsen SPU 2010 Bilag 2x: Materiale om opstart dimittendundersøgelse Bilag 2y: Notat pilotundersøgelse dimittender Bilag 2z: Spørgeskema dimittendundersøgelsen SPU 2010 Bilag 2æ: Opfølgning dimittendundersøgelse internationalt team Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 11

14 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at det faglige indhold af modulerne i Herlev var passende, og at der var et tilfredsstillende samspil mellem modulerne. Men undervisnings- og arbejdsformerne fungerede ikke hensigtsmæssigt, særligt i forhold til formidlingen af læringsmålenes indhold til de studerende og i forhold til at understøtte de studerende i at realisere læringsmålene. Desuden anerkendte de studerende ikke værdien af de valgte undervisnings- og arbejdsformer. Ekspertpanelet vurderede det som en svaghed at undervisningen kun i mindre grad involverede de studerende som aktive deltagere og ikke tog udgangspunkt i viden og kompetencer som de studerende havde erhvervet i forbindelse med tidligere undervisning. Aktuel begrundelse: På udbudsstedet i København er der implementeret to primære arbejdsformer på modulerne. Den ene arbejdsform er klasseundervisning hvor de studerende bliver undervist i hold med ca. 40 studerende. I klasseundervisningen er der særligt fokus på modulets temaer og dele af modulets læringsudbytte. Den anden arbejdsform er klyngeundervisning med ca. 12 studerende hvor fokus særligt er på modulets samlede læringsudbytte, og hvor de studerende arbejder eksemplarisk med viden, færdigheder og kompetencer inden for modulets samlede sigte. Til klyngeundervisningen er tilknyttet en til to undervisere pr. gang. I interviewene med de studerende blev klyngeundervisning fremhævet som særlig velegnet i forhold til at involvere de studerendes erfaringer og oplevelser. Ekspertpanelet vurderer at klyngeundervisningen er med til at understøtte at de studerende på udbuddet er aktive deltagere i centrale dele af undervisningen. Institutionen redegør for hvordan underviserne er fast tilknyttet de forskellige moduler. Formålet med denne organisering er at styrke modulernes temaer i undervisningen og at styrke modulernes faglige og pædagogiske udmøntning gennem denne kontinuitet. Underviserne er ikke blot tilknyttet et modul, men underviser på flere moduler, hvilket skaber en god sammenhæng modulerne imellem. Der er udarbejdet en introduktion til underviserne til brug ved modulstart for at understøtte de studerendes forståelse af intentionerne med modulet. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 12

15 Ekspertpanelet vurderer denne organisering som positiv i forhold til at formidle formålene med de enkelte moduler og modulernes sammenhæng og dermed understøtte de studerendes realisering af læringsmål. Samlet set vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 7A: Arbejdsgrundlag for samordning af moduler august 2009 Bilag 7B: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 Herlev Bilag 7C: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 København Bilag 7D: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 SPU Metropol Bilag 7E: Handleplan BTU 2009 Bilag 7F: Materiale til belysning af samordningsproces Bilag 7G: PRO-udvalg kommissorium og medlemmer Bilag 7H: Referater fra PRO-udvalgsmøder 2010 Bilag 7I: Skabelon for modulbeskrivelse rev april 2010 Bilag 7J: Bevæggrunde for rammesætning af undervisningen - i den teoretiske del af uddannelsen Bilag 7K: Skabelon for introduktion til moduler på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Bilag 7L: Oversigt over evaluering forår/efterår 2010 Bilag 7M: Oplæg PRO-udvalgsseminar Bilag 7N: Studentertilfredshed opsamling af udvikling SPU Bilag 7O: Præsentation af moduler med teoretiske ECTS Bilag 7P: Modulbeskrivelse modul 1 Bilag 7Q: Modulbeskrivelse modul 2 Bilag 7R: Modulbeskrivelse modul 3 Bilag 7S: Modulbeskrivelse modul 5 Bilag 7T: Modulbeskrivelse modul 6 Bilag 7U: Modulbeskrivelse modul 7 Bilag 7V: Modulbeskrivelse modul 8 Bilag 7X: Modulbeskrivelse modul 9 Bilag 7Y: Modulbeskrivelse modul 10 Bilag 7Z: Modul beskrivelse modul 13 skabelon + valgfagbeskrivelser kort Bilag 7Æ: Modulbeskrivelse modul 14 Bilag 7Ø: Modulbeskrivelse modul 4 Bilag 7Å: Modulbeskrivelse modul 11 Bilag 7a: Modulbeskrivelse modul 12 Bilag 7b: Øvrige materiale vedr. modul 2 Bilag 2A: Aftagerundersøgelsen foreløbige rapport Bilag 7c: Øvrige materiale vedr. modul 7 Bilag 7e: Øvrige materiale vedr. modul 9 Bilag 7f: Øvrige materiale vedr. modul 10. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 13

16 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at den kliniske undervisning ved udbudsstedet i Herlev var hensigtsmæssigt tilrettelagt i forhold til at understøtte de studerendes realisering af læringsmålene. Det var dog en svaghed at ikke alle kliniske undervisningssteder havde kliniske vejledere til rådighed for de studerende, hvilket gjorde det tvivlsomt om de studerende kunne realisere de opstillede læringsmål. Desuden vurderede ekspertpanelet at den kliniske undervisning ikke var tilstrækkeligt integreret i den samlede uddannelse på udbudsstedet pga. manglende dialog mellem underviserne og de kliniske vejledere. Aktuel begrundelse: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet i København har redegjort for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den kliniske undervisning. På udbudsstedet bliver der i starten af det kliniske uddannelsesforløb afholdt en indledende studiesamtale mellem den kliniske vejleder og den studerende, eventuelt med deltagelse af underviser, med fokus på den studerendes individuelle studieplan. Det fremgik af interviewet med underviserne under institutionsbesøget at der i denne samtale er særligt fokus på de gældende læringsmål for modulet så det er klart for den studerende hvilke læringsmål han eller hun skal indfri. Desuden redegør institutionen for at underviserne så vidt muligt er fast tilknyttet til de kliniske uddannelsessteder for at sikre en hensigtsmæssig dialog og forståelse mellem underviserne og de kliniske uddannelsessteder og for at understøtte og kvalificere de studerendes læringsudbytte og desuden sammenhængen og samspillet mellem den teoretiske og den kliniske undervisning. Institutionen redegør for hvordan den i løbet af efteråret 2010 har implementeret en godkendelsesprocedure for de kliniske uddannelsessteder der bl.a. indebærer et krav om at der ved alle uddannelsessteder skal være ansat en uddannet klinisk vejleder der som minimum har pædagogiske kvalifikationer svarende til en uddannelse til klinisk vejleder (en sjettedel af en diplomuddannelse). Ekspertpanelet vurderer at kriteriet er opfyldt på baggrund af den øgede dialog og den implementerede godkendelsesprocedure for de kliniske uddannelsessteder der tilsammen er med til at sikre at den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 14

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akkreditering

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere