Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol/Metropolitan UC Att.: Ulrich Thostrup Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. maj 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud i København af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Akkrediteringsrådet traf på rådsmødet den 22. januar 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering af udbuddet i Herlev med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at udbuddet ikke har dokumenteret en løbende kontakt med dimittender (kriterium 2). Samtidig er det problematisk, at undervisnings- og arbejdsformer ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at de studerende ikke anerkender værdien af dem (kriterium 7). Akkrediteringsrådet finder det kritisk, at ikke alle kliniske undervisningssteder har kliniske vejledere ansat, og at den kliniske undervisning ikke er tilstrækkeligt integreret i det samlede udbud (kriterium 9). Endvidere er det problematisk, at kvalitetssikringen af praktik ikke gennemføres systematisk, og at det har vist sig ikke at hindre gentagne kvalitetsbrister (kriterium 10). ACE Denmark - Endelig finder akkrediteringsrådet det problematisk, at de studerende ikke på tilfredsstillende vis inddrages i kvalitetssikringen af udbuddet (kriterium 14). Akkrediteringsrådet 6. juni 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Opmærksomhedspunkt Akkrediteringsrådet bemærker særligt, at ikke alle kliniske undervisningssteder har kliniske vejledere ansat, og at den kliniske undervisning ikke i tilstrækkelig grad er integreret i det samlede udbud. Dette vurderes at være en alvorlig mangel, som kræver en hurtig opfølgning på udbuddet. Uddannelsesinstitutionen fik 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist har uddannelsesinstitutionen indsendt dokumentation for æn-

2 dringer af ovenstående forhold, hvorefter Danmarks Evalueringsinstitut, har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. maj 2011 på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret udbuddet i København positivt, jf. 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet nu er opfyldt på tilfredsstillende vis. Udbuddet er derfor akkrediteret positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Rådssekretariatsleder Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København Undersøgelse af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 6 3 Vurdering af de enkelte kriterier 9

6 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en undersøgelse af Professionshøjskolen Metropols eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i København. EVA indstiller at udbudsstedet: Opretholder positiv akkreditering Baggrunden for undersøgelsen er Professionshøjskolen Metropols flytning til København af aktiviteterne på professionsbachelor i sygepleje i Herlev der blev indstillet til betinget positiv akkreditering 3. februar Et ekspertpanel vurderede dengang at kriterierne samlet set ikke var opfyldt for udbudsstedet i Herlev. Ekspertpanelet vurderede de enkelte kriterier sådan: Kriterierne 2, 7, 9, 10 og 14 blev vurderet som delvist opfyldt. De øvrige kriterier blev vurderet som opfyldt. De i 2010 opfyldte kriterier betragtes fortsat som opfyldte, og det er derfor kun kriterierne 2, 7, 9, 10 og 14 som ekspertpanelet har vurderet igen i forbindelse med undersøgelsen. Alle 17 kriterier er dog lagt til grund for indstillingen. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Kriterium 12 er ikke vurderet Ekspertpanelet har ikke vurderet kriterium 12 om internationalisering, da dette kriterium først blev gældende ved akkrediteringer som blev sat i gang efter 1. august 2009 i overensstemmelse med lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LOV nr. 207 af , 39, stk. 2). Kriteriet blev ikke vurderet ved den oprindelige akkrediteringsvurdering og er følgelig heller ikke blevet vurderet i denne undersøgelse. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 4

7 Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 3. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Den oprindelige akkrediteringsrapport Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol University College i Herlev fra december 2009 kan findes på Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 5

8 2 Indledning Denne rapport indeholder resultatet af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) undersøgelse af Professionshøjskolen Metropols eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i København. Baggrund Akkrediteringsrådet har anmodet EVA om at foretage denne undersøgelse af Professionshøjskolen Metropols udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i København. Anmodningen er sket på baggrund af Professionshøjskolen Metropols flytning til København af aktiviteterne på sygeplejerskeuddannelsen i Herlev der fik en betinget positiv akkreditering 3. februar Undersøgelsen afdækker om udbuddet i København fortsat opfylder kriterierne for kvalitet og relevans efter sammenlægning med udbuddet i Herlev. Undersøgelsen omfatter derfor de forhold som Akkrediteringsrådet har påpeget som begrundelse for den betinget positive akkreditering af udbuddet i Herlev. Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev fik en betinget positiv akkreditering af Akkrediteringsrådet på baggrund af en akkrediteringsrapport udarbejdet af EVA. Rapporten Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol University College i Herlev kan læses på Det var Akkrediteringsrådets faglige helhedsvurdering at kriterierne for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, samlet set ikke var opfyldt. Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering var i afgørelsesbrevet til institutionen begrundet sådan: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at udbuddet ikke har dokumenteret en løbende kontakt med dimittender (kriterium 2). Samtidig er det problematisk, at undervisnings- og arbejdsformer ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at de studerende ikke anerkender værdien af dem (kriterium 7). Akkrediteringsrådet finder det kritisk, at ikke alle kliniske undervisningssteder har kliniske vejledere ansat, og at den kliniske undervisning ikke er tilstrækkeligt integreret i det samlede udbud (kriterium 9). Endvidere er det problematisk, at kvalitetssikringen af praktik ikke gennemføres systematisk, og at det har vist sig ikke at hindre gentagne kvalitetsbrister (kriterium 10). Endelig finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at de studerende ikke på tilfredsstillende vis inddrages i kvalitetssikringen af udbuddet (kriterium 14). Akkrediteringsrådets afgørelsesbrev kan læses på Som baggrund for undersøgelsen har institutionen indsendt dokumentation til EVA for hvordan den som led i flytningen af aktiviteterne til København har arbejdet med de påpegede svagheder og mangler, og hvordan den nu mener at opfylde kriterierne. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 6

9 Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Den rapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om opretholdelse, betinget opretholdelse eller tilbagetrækning af den tidligere meddelte positive akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering Denne undersøgelse bygger på faglige vurderinger af om udbudsstedet lever op til de problemer i forhold til kriterierne som Akkrediteringsrådet har peget på i forbindelse med den oprindelige akkreditering. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført undersøgelsen på baggrund af professionshøjskolens skriftlige redegørelse med bilag og de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Lisbeth Jensen, sygeplejerske, ledende oversygeplejerske på Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Censor ved sygeplejerskeuddannelsen, har mange års erfaring fra lederstillinger i sygeplejesektoren på hospitalerne. Formand for Det Sygeplejefaglige Råd, Hospitalsenheden Vest. Elsebeth Larsen, sygeplejerske, cand.pæd. og master i retorik og formidling, udviklings- og uddannelseskoordinator på Regionshospitalet Viborg, Skive. Har mange års erfaring som underviser på sygeplejerskeuddannelsen og pædagogiske efter- og videreuddannelser. Desuden erfaring som censor, studievejleder og international koordinator. Line Vemmelund, nyuddannet sygeplejerske fra sygeplejerskeuddannelsen ved professionshøjskolen University College Lillebælt i Vejle. Tidligere studierådsformand og medlem af institutionens uddannelsesudvalg. Birgitte Sandahl Bogner, sygeplejerske, sygeplejefaglig chef i Randers Kommune. Lang erfaring fra ledende sygeplejefaglige stillinger inden for den kommunale sektor, bl.a. institutionsleder, kommunal områdesygeplejerske og leder af kommunal ældre-, psykiatri-, handicap- og pensionsafdeling. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Samtlige eksperter har også deltaget i den oprindelige akkrediteringsvurdering. Evalueringskonsulenterne Martin Sørensen og Ditte Strandbygaard Jessen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for undersøgelsen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 7

10 overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Mål for læringsudbytte Undersøgelsen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr. 29 af ). Metode og proces Undersøgelsen bygger på samme metodiske elementer som den oprindelige akkreditering af udbudsstedet, og processen er forløbet sådan: Institutionen har indsendt en skriftlig redegørelse med bilag efter EVA s skriftlige vejledning fra marts 2009 som var gældende på tidspunktet for den oprindelige akkreditering, og som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet rapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger af de kriterier som Akkrediteringsrådet har angivet. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere eventuelle faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 9. EVA undersøger efter Akkrediteringsrådets anmodning efter 16, stk. 1, om en uddannelse eller et udbud, der er positivt akkrediteret, fortsat opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindeligt er blevet akkrediteret på grundlag af. Stk. 2. Institutionen giver EVA de oplysninger, der er nødvendige til at belyse de forhold, som danner baggrund for rådets beslutning om undersøgelse. Stk. 3. EVA afgiver et beslutningsgrundlag for så vidt angår de undersøgte forhold med en indstilling til Akkrediteringsrådet om opretholdelse, betinget opretholdelse eller tilbagetrækning af den tidligere meddelte positive akkreditering. 16. Akkrediteringsrådet kan af egen drift eller efter undervisningsministerens afgørelse anmode EVA om at undersøge, om konkrete ændringer i en uddannelse eller et udbud, der er blevet positivt akkrediteret, betyder, at uddannelsen eller udbuddet ikke længere opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindeligt er blevet akkrediteret på grundlag af. Stk. 2. Rådet træffer på baggrund af indstillingen fra EVA, jf. 9, stk. 3, afgørelse om, at akkrediteringen opretholdes eller trækkes tilbage eller meddeler en frist for opfyldelse af kriterierne, som angivet i bilag 3, for så vidt angår de undersøgte forhold. Stk. 3. Efter fristens udløb træffer rådet på baggrund af indstilling fra EVA afgørelse om, hvorvidt den tidligere meddelte positive akkreditering opretholdes eller trækkes tilbage. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 8

11 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at udbudsstedet i Herlev havde en tilfredsstillende og løbende kontakt med aftagerne, men at der ikke var kontakt med et felt af dimittender som var repræsentativt for uddannelsen. Udbudsstedet havde sin primære kontakt med dimittender i form af såkaldte bachelordage hvor enkelte nyuddannede sygeplejersker fremlagde deres bachelorprojekt og desuden i form af efter- og videreuddannelsesafdelingen hvor dimittender deltog som kursister. Desuden havde udbudsstedet gennemført dimittendundersøgelser med et snævert fokus hvor dimittenderne udelukkende blev bedt om at svare på om de på dimissionstidspunktet var i relevant beskæftigelse. I interviewene under besøget fremgik det at det var planlagt i den nærmeste fremtid at iværksætte tiltag med udgangspunkt i den systematiske model for dimittendundersøgelser som professionshøjskolens kvalitetsenhed var ved at udvikle. Aktuel begrundelse: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet i København siden sammenlægningen har etableret en systematisk og løbende kontakt med udbudsstedets dimittender der i tilstrækkelig grad vil sørge for viden fra et felt af dimittender som er repræsentativt for udbudsstedet, og som kan bruges til at sikre relevansen af uddannelsen på udbudsstedet. I efteråret 2010 gennemførte udbudsstedet for første gang en samlet spørgeskemaundersøgelse blandt 173 dimittender fra januar Af de 173 adspurgte dimittender svarede 80. Spørgeskemaet omfattede otte kategorier af spørgsmål bl.a. om overgangen fra studium til job, uddannelsen, kompetenceområder og efteruddannelse. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 9

12 Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen blev der afholdt et fokusgruppeinterview med fem dimittender fra den samme årgang med det formål at belyse og uddybe spørgeskemaundersøgelsens metodiske og indholdsmæssige egnethed. Fremover bliver en tilsvarende dimittendundersøgelse med spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview gennemført hvert andet år. Som et supplement til dimittendundersøgelsen blev der i sommeren 2010 gennemført en aftagerundersøgelse fælles for alle Professionshøjskolen Metropols uddannelser, men også med spørgsmål målrettet aftagere af dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen. Spørgeskemaet blev besvaret af aftagere som har ansat dimittender der inden for de sidste to år har gennemført sygeplejerskeuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol i både Herlev og København. Ekspertpanelet vurderer kombinationen af dimittendundersøgelsen og aftagerundersøgelsen som positiv, idet undersøgelserne fungerer som metodisk triangulering og dermed sikrer god validitet af den indhentede viden. Af dimittendernes og aftagernes besvarelser af spørgeskemaerne fremgik det at begge grupper anser de kliniske kompetenceområder i modulerne og de naturvidenskabelige fag for de vigtigste elementer i uddannelsen og samtidigt dem de ønsker styrket. På udbudsstedet er der følgelig planlagt en temadag for undervisere og ledelse. Den planlagte dagsorden for temadagen er en diskussion af de kliniske kompetenceområder i modulerne og af hvordan der arbejdes konkret med at styrke disse kompetencer i de enkelte moduler. Af interview med udbudsstedets ledelse fremgik det at de adspurgte dimittender havde fulgt en tidligere studieordning, og at udbudsstedet var opmærksomt på forskellen mellem de to studieordninger og de forskellige kompetencekrav. Ekspertpanelet vurderer at der aktuelt og fremadrettet vil blive indhentet viden fra udbudsstedets dimittender, og at der er etableret en praksis der sikrer at den indhentede viden drøftes og bruges til at sikre den fortsatte relevans af uddannelsen på udbudsstedet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, interview med ledelsen under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 2A: Aftagerundersøgelsen SPU foreløbige rapport Bilag 2B: Handleplan for Aftagerundersøgelse SPU 2010 Bilag 2C: Oversigt over uddannelsesudvalgets sammensætning 2010 Bilag 2D: Oversigt over møder og emner i uddannelsesudvalget Bilag 2E: Referater fra uddannelsesudvalg 2010 Bilag 2F: Program og referat for uddannelsesudvalgsseminar 2010 Bilag 2G: Rammer for uddannelsesudvalg ph metropol nov Bilag 2H: Retningslinjer for og organisering af det kliniske samarbejde Bilag 2I: Kommissorium for forum for strategisk uddannelsessamarbejde i Region H og Referat Bilag 2J: Kommissorium for Regionalt Klinisk Udvalg Bilag 2K: Retningslinjer for løsning af problemstillinger i klinikken Bilag 2L: Notat fra møde den 7. april 2010 tværgående gruppe vedr revision af modulbeskrivelser Bilag 2M: Referat RKU Bilag 2N: Arbejdsgruppe vedr brug af portfolio og portfoliomøde Bilag 2O: Temaeftermiddag kliniske vejledere Bilag 2P: Referat møde klinisk gruppe somatik og Bilag 2Q: Referat møde klinisk gruppe primær og Bilag 2R: Referat møde klinisk gruppe psykiatri og Bilag 2S: Jobprofil og stillingsopslag klinisk koordinationsenhed Bilag 2T: Funktionsbeskrivelse kliniske adjunkt/lektor Bilag 2U: Referat adjunkt-lektornetværksmøde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 10

13 Bilag 2V: Referat klinisk koordinationsgruppe og dagsorden for møde Bilag 2X: Evalueringsprojekt systematisk videnopsamling modul 4 Rapport Bilag 2Y: Rapportsider Sammenhæng i Livet med Kræft Bilag 2Z: Kolofon og indledning fra rapport og Projektbeskrivelse Systematisk Viden om Fastholdelse Bilag 2Æ: Sider fra simulationsprojektrapport Bilag 2Ø: Sider fra Rapport om Sygeplejestudier på Tværs af Sektorer Bilag 2Å: Oversigt Trepartsmidler Bilag 2a: Foreløbig projektbeskrivelse - Brug Cellerne i det 3. rum Bilag 2b: Referat fra møde i Enhed for Brugerundersøgelser + projektbeskrivelse Bilag 2c: KLS styregruppe og Kommisorium Bilag 2d: Projektbeskrivelse Medicinadmininstration 2010 Bilag 2e: Stillingsopslag for ph.d. stilling om færdighedsundervisning Bilag 2f: Referater fra møder med forskningsenheder Bilag 2g: Rammeaftale for samarbejde med forskningsenheder af Bilag 2h: Arbejdsgruppe RUC Bilag 2i: Redegørelse Sygeplejefagligt bibliotek i fremtiden Bilag 2j: Kommissorium for Brugerrådet ved biblioteket for SPU og JMU Metropol Bilag 2k: Eksempler på invitationer til konferencer Bilag 2l: Program for bachelordag d Bilag 2m: Invitation og deltagerliste BA marked Bilag 2n: Program symposium maj 2010 Bilag 2o: Program og deltagerliste temadag om udviklingsbasering i sygeplejerskeuddannelsen 2010 Bilag 2p: Karrieredag 2010 Bilag 2q: Åbent hus Bilag 2r: Rapport Dimittendundersøgelse SPU 2010 Bilag 2s: Metropols Kvalitetssikringssystem Bilag 2t: Rammer og principper for evaluerings- og kvalitetsarbejdet JMU og SPU Bilag 2u: Brev om udviklingslegat til studerende Bilag 2v: Spørgeskema til aftagerundersøgelsen SPU 2010 Bilag 2x: Materiale om opstart dimittendundersøgelse Bilag 2y: Notat pilotundersøgelse dimittender Bilag 2z: Spørgeskema dimittendundersøgelsen SPU 2010 Bilag 2æ: Opfølgning dimittendundersøgelse internationalt team Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 11

14 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at det faglige indhold af modulerne i Herlev var passende, og at der var et tilfredsstillende samspil mellem modulerne. Men undervisnings- og arbejdsformerne fungerede ikke hensigtsmæssigt, særligt i forhold til formidlingen af læringsmålenes indhold til de studerende og i forhold til at understøtte de studerende i at realisere læringsmålene. Desuden anerkendte de studerende ikke værdien af de valgte undervisnings- og arbejdsformer. Ekspertpanelet vurderede det som en svaghed at undervisningen kun i mindre grad involverede de studerende som aktive deltagere og ikke tog udgangspunkt i viden og kompetencer som de studerende havde erhvervet i forbindelse med tidligere undervisning. Aktuel begrundelse: På udbudsstedet i København er der implementeret to primære arbejdsformer på modulerne. Den ene arbejdsform er klasseundervisning hvor de studerende bliver undervist i hold med ca. 40 studerende. I klasseundervisningen er der særligt fokus på modulets temaer og dele af modulets læringsudbytte. Den anden arbejdsform er klyngeundervisning med ca. 12 studerende hvor fokus særligt er på modulets samlede læringsudbytte, og hvor de studerende arbejder eksemplarisk med viden, færdigheder og kompetencer inden for modulets samlede sigte. Til klyngeundervisningen er tilknyttet en til to undervisere pr. gang. I interviewene med de studerende blev klyngeundervisning fremhævet som særlig velegnet i forhold til at involvere de studerendes erfaringer og oplevelser. Ekspertpanelet vurderer at klyngeundervisningen er med til at understøtte at de studerende på udbuddet er aktive deltagere i centrale dele af undervisningen. Institutionen redegør for hvordan underviserne er fast tilknyttet de forskellige moduler. Formålet med denne organisering er at styrke modulernes temaer i undervisningen og at styrke modulernes faglige og pædagogiske udmøntning gennem denne kontinuitet. Underviserne er ikke blot tilknyttet et modul, men underviser på flere moduler, hvilket skaber en god sammenhæng modulerne imellem. Der er udarbejdet en introduktion til underviserne til brug ved modulstart for at understøtte de studerendes forståelse af intentionerne med modulet. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 12

15 Ekspertpanelet vurderer denne organisering som positiv i forhold til at formidle formålene med de enkelte moduler og modulernes sammenhæng og dermed understøtte de studerendes realisering af læringsmål. Samlet set vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 7A: Arbejdsgrundlag for samordning af moduler august 2009 Bilag 7B: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 Herlev Bilag 7C: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 København Bilag 7D: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 SPU Metropol Bilag 7E: Handleplan BTU 2009 Bilag 7F: Materiale til belysning af samordningsproces Bilag 7G: PRO-udvalg kommissorium og medlemmer Bilag 7H: Referater fra PRO-udvalgsmøder 2010 Bilag 7I: Skabelon for modulbeskrivelse rev april 2010 Bilag 7J: Bevæggrunde for rammesætning af undervisningen - i den teoretiske del af uddannelsen Bilag 7K: Skabelon for introduktion til moduler på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Bilag 7L: Oversigt over evaluering forår/efterår 2010 Bilag 7M: Oplæg PRO-udvalgsseminar Bilag 7N: Studentertilfredshed opsamling af udvikling SPU Bilag 7O: Præsentation af moduler med teoretiske ECTS Bilag 7P: Modulbeskrivelse modul 1 Bilag 7Q: Modulbeskrivelse modul 2 Bilag 7R: Modulbeskrivelse modul 3 Bilag 7S: Modulbeskrivelse modul 5 Bilag 7T: Modulbeskrivelse modul 6 Bilag 7U: Modulbeskrivelse modul 7 Bilag 7V: Modulbeskrivelse modul 8 Bilag 7X: Modulbeskrivelse modul 9 Bilag 7Y: Modulbeskrivelse modul 10 Bilag 7Z: Modul beskrivelse modul 13 skabelon + valgfagbeskrivelser kort Bilag 7Æ: Modulbeskrivelse modul 14 Bilag 7Ø: Modulbeskrivelse modul 4 Bilag 7Å: Modulbeskrivelse modul 11 Bilag 7a: Modulbeskrivelse modul 12 Bilag 7b: Øvrige materiale vedr. modul 2 Bilag 2A: Aftagerundersøgelsen foreløbige rapport Bilag 7c: Øvrige materiale vedr. modul 7 Bilag 7e: Øvrige materiale vedr. modul 9 Bilag 7f: Øvrige materiale vedr. modul 10. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 13

16 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at den kliniske undervisning ved udbudsstedet i Herlev var hensigtsmæssigt tilrettelagt i forhold til at understøtte de studerendes realisering af læringsmålene. Det var dog en svaghed at ikke alle kliniske undervisningssteder havde kliniske vejledere til rådighed for de studerende, hvilket gjorde det tvivlsomt om de studerende kunne realisere de opstillede læringsmål. Desuden vurderede ekspertpanelet at den kliniske undervisning ikke var tilstrækkeligt integreret i den samlede uddannelse på udbudsstedet pga. manglende dialog mellem underviserne og de kliniske vejledere. Aktuel begrundelse: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet i København har redegjort for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den kliniske undervisning. På udbudsstedet bliver der i starten af det kliniske uddannelsesforløb afholdt en indledende studiesamtale mellem den kliniske vejleder og den studerende, eventuelt med deltagelse af underviser, med fokus på den studerendes individuelle studieplan. Det fremgik af interviewet med underviserne under institutionsbesøget at der i denne samtale er særligt fokus på de gældende læringsmål for modulet så det er klart for den studerende hvilke læringsmål han eller hun skal indfri. Desuden redegør institutionen for at underviserne så vidt muligt er fast tilknyttet til de kliniske uddannelsessteder for at sikre en hensigtsmæssig dialog og forståelse mellem underviserne og de kliniske uddannelsessteder og for at understøtte og kvalificere de studerendes læringsudbytte og desuden sammenhængen og samspillet mellem den teoretiske og den kliniske undervisning. Institutionen redegør for hvordan den i løbet af efteråret 2010 har implementeret en godkendelsesprocedure for de kliniske uddannelsessteder der bl.a. indebærer et krav om at der ved alle uddannelsessteder skal være ansat en uddannet klinisk vejleder der som minimum har pædagogiske kvalifikationer svarende til en uddannelse til klinisk vejleder (en sjettedel af en diplomuddannelse). Ekspertpanelet vurderer at kriteriet er opfyldt på baggrund af den øgede dialog og den implementerede godkendelsesprocedure for de kliniske uddannelsessteder der tilsammen er med til at sikre at den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 14

17 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med undervisere under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 9A: Referat fra RKU Bilag 9B: Eksempel på generelt studieplan Bilag 9C: Materiale vedr portfolio Bilag 9D: NY Modulbeskrivelse modul 1 gældende fra februar 2011 Bilag 9E: Forberedende aktiviteter på modulerne Bilag 9F: Eksempel på intro til kliniske undervisningssteder i Glostrup Bilag 2a: Foreløbig projektbeskrivelse - Brug Cellerne i det 3. rum Bilag 9G: Sund Sim Projektbeskrivelse Bilag 9H: Notat fra SPR om hjerte lunge redning. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 15

18 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at udbudsstedet i Herlev havde hensigtsmæssige mekanismer til kvalitetssikring af den kliniske undervisning, og at der blev stillet tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til de kliniske uddannelsessteder. Ekspertpanelet vurderede dog at kvalitetssikringen ikke blev gennemført systematisk, og at dialogen mellem udbudsstedet og de kliniske uddannelsessteder var mangelfuld. Desuden vurderede ekspertpanelet at evalueringen af den kliniske praksis ikke skete systematisk og ikke inddrog alle relevante parter. Aktuel begrundelse: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet i København siden sammenlægningen har implementeret et systematisk kvalitetssikringssystem der sikrer en løbende dialog og en formel organisering af det kliniske uddannelsesforløb, hvilket understøtter at praktikken fungerer tilfredsstillende. Ekspertpanelet vurderer at dialogen mellem udbudsstedet og de kliniske undervisningssteder foregår hensigtsmæssigt. Dialogen foregår i et samarbejde mellem det enkelte uddannelsessted og en fast tilknyttet underviser. Der er afsat tid til dette samarbejde, og der er udarbejdet en beskrivelse af hvordan samarbejdet skal foregå. Derudover er der til hvert af de kliniske moduler tilknyttet en modulkoordinator fra udbudsstedet der er i kontakt med den uddannelsesansvarlige på det pågældende kliniske undervisningssted i forhold til gennemførelse af modulet. I interviewet med udbudsstedets praktikansvarlige fremgik det at dette samarbejde er med til at fremme både de kliniske vejlederes og de studerendes egen viden om den studerendes læringsmål. De studerende evaluerer de kliniske undervisningsperioder både kvantitativt og kvalitativt. Efter hvert endt klinisk uddannelsesforløb udsender udbudsstedet et elektronisk spørgeskema til de studerende pr. mail. Resultaterne opgøres kvantitativt og kvalitativt og sendes til vicestudierektoren og den kliniske koordinator på udbudsstedet. Hvis der er gentagne negative evalueringsresultater for et klinisk undervisningssted, tager den kliniske koordinator på udbudsstedet kontakt til den uddannelsesansvarlige på det pågældende sted. Derudover har den ledende sygeplejerske i samarbejde med de kliniske vejledere ansvaret for at der bliver gennemført evalueringer efter hvert klinisk undervisningsforløb. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 16

19 Et led i kvalitetssikringen af de kliniske undervisningssteder er at disse skal godkendes hvert tredje år. Som en del af godkendelsen skal de kliniske uddannelsessteder udarbejde en studieplan hvori de redegør for de organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, de sygeplejefaglige forhold og de uddannelsesmæssige forhold. Dette udgør ansøgningen om godkendelse som klinisk uddannelsessted inden for konkrete moduler. For at de kliniske uddannelsessteder kan blive godkendt til at modtage studerende, skal der bl.a. være tilknyttet en klinisk vejleder med ansvar for de studerendes uddannelsesforløb. Ekspertpanelet vurderer at der er implementeret et kvalitetssystem der sikrer løbende og systematisk evaluering af de kliniske uddannelsessteder med inddragelse af de studerende, og at der er etableret en god dialog med bl.a. de kliniske vejledere, hvorfor kriteriet er vurderet som opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10, interview med praktikansvarlig og studerende under institutionsbesøg samt følgende bilag: Bilag 10A: Kriterier og grundlag for godkendelse af kliniske undervisningssteder i Region Hovedstaden Bilag 10B: Notat vedr. godkendelse af klinik Bilag 10C: Tidsplan for godkendelsesprocedure som klinisk undervisningssted i Region Hovedstaden Bilag 10D: Eksempel på betinget godkendt modul 12 Bilag 10E: Indberetning af ændrede studieforhold Bilag 10F: Orientering om fælles godkendelsesprocedure for kliniske undervisningssteder i Region H Bilag 10G: Vejledning for udformning af generel klinisk studieplan Bilag 10H: Skabelon udformning af generel klinisk studieplan Bilag 10I: Oversigt over godkendelser af klinik Bilag 10J: Notat koncept for evaluering af kliniske undervisning 2010 SPU Metropol Bilag 10K: Eksempler på resultatopgørelser klinisk evaluering efterår 2010 Bilag 10L: Retningslinjer for timer i samarbejde klinisk undervisningssted Bilag 10M: Notat om samarbejde fra Gentofte Hospital Bilag 10N: Notat om forårets evalueringer af klinisk undervisning Bilag 10O: Udspecificeret tidsplan for udvikling af koncept for evaluering af klinisk undervisning Bilag 10P: Evaluering af sygeplejestuderende kliniske undervisning på Gentofte Hospital Rapport Bilag 10Q: Modul 8 på hovedet projektbeskrivelse Bilag 10R: Evalueringsplan modul 8 efterår 2010 Bilag 10S: Invitation til workshop med kliniske vejledere d Bilag 10T: Overblik over arbejdet med at sikre rammer for klinisk undervisning Bilag 10U: Møde mellem skole og region H dec Bilag 10V: Dagsorden og referat for møde mellem Metropol SPR og Region H dec Bilag 10X: Referat RKU Bilag 10Y: Referat RKU Bilag 10Z: Referat RKU Bilag 10Æ: Referat mellem skolerne d Bilag 10Ø: Fælles temadag for kliniske vejledere Bilag 10Å: Referat af tværgående modulkoordinatormøde dec 2010 Bilag 10a: Dagsorden Klinisk Koordinationsgruppe jan 2011 Bilag 10b: Referat af møde i Studieråd Bilag 10c: Referat af møde i modul 10 Bilag 10d: Uddrag af referat af møde i modul 3. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 17

20 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Tidligere vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Aktuel vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingerne: Tidligere begrundelse, kort resumé: Ekspertpanelet vurderede i 2009 at udbudsstedet i Herlev havde procedurer der muliggjorde systematisk kvalitetssikring, men at de studerende ikke på tilfredsstillende vis blev inddraget i kvalitetssikringen af udbuddet, idet de kun evaluerede modulerne efter hvert tredje gennemløb. Desuden vurderede ekspertpanelet at det lange interval mellem to evalueringsrunder medførte en risiko for at problemer med tilrettelæggelsen eller gennemførelsen af de enkelte moduler ikke blev opfanget eller korrigeret så hurtigt som de burde. Aktuel begrundelse: Siden sammenlægningen i 2010 har udbudsstedet i København udarbejdet kvalitetsstrategien Rammer og principper for evaluerings- og kvalitetsarbejdet som tager udgangspunkt i Professionshøjskolen Metropols beskrevne kvalitetssikringssystem. Implementeringen af denne kvalitetsstrategi er påbegyndt i sommeren Fra januar 2011 evalueres de enkelte moduler hvert tredje semester ved hjælp af et spørgeskema til de studerende. I de mellemliggende to semestre foretages andre former for evalueringer blandt underviserne og de studerende. Det er underviserne i de pågældende modulgrupper der afgør hvilke evalueringer der skal iværksættes efter hvert endt modul. Ekspertpanelet vurderer denne metodefrihed i de mellemliggende semestre som tilfredsstillende, da den giver mulighed for at tilpasse evalueringsformerne til de problematikker der blev påpeget i den spørgeskemaundersøgelse som foretages hvert tredje semester. Modul 1, 2 og 3 er på nuværende tidspunkt blevet evalueret, både mundtligt og skriftligt. Af ekspertpanelets interview med underviserne fremgik det at de skriftlige evalueringer bliver diskuteret i de pågældende modulteam og efterfølgende bliver lagt på skolens intranet, Fronter. Tilbagemeldingen til de studerende om evalueringsresultaterne foregår primært gennem de studerendes råd hvor resultater og tiltag minimum en gang om året fremlægges og drøftes. Desuden inddrages disse organer i udarbejdelsen af handleplaner for evalueringer som retter sig mod uddannelsen og undervisningen. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København 18

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København Undersøgelse af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0064

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i Professionshøjskolen VIA University College Att.: Lisbeth Sørensen Sendt pr. e-mail: lso@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i PH UC Syddanmark Esbjerg Att.: Søren Vang Rasmussen Sendt pr. e-mail: svr@ucsyd.dk ucvest@ucvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0063 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Andreas Kærgård Sendt pr. e-mail: ank@ibc.dk neg@ibc.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Syddanmark Att.: Udviklingschef Alexander von Oettingen Sendt pr. e-mail: avo@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. .:

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr.  .: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr.

Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Dalum UddannelsesCenter Att.: Kvalitets- og udviklingschef Anette Chur Sendt pr. e-mail: ach@dalumuc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol Att.: Kurt Pedersen. Sendt pr. e-mail: kupe@phoe.dk info@phmetropol.dk

Professionshøjskolen Metropol Att.: Kurt Pedersen. Sendt pr. e-mail: kupe@phoe.dk info@phmetropol.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Metropol Att.: Kurt Pedersen Sendt pr. e-mail: kupe@phoe.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse,

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Akademichef Mette Greisen Sendt pr. e-mail: megr@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere