Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 DEKLARATIONER>

3 REG. NR. o 2. C? 66..cOO Du N\A: E: NU S 2. t t FREDE Rl\<SV!E R\.Z MATRIKEL FORTEG NEL SE (ajour pr: 2S',,; 19~3) Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende. matrikelnumre: Bv kve( \M.~ \ \. C e Gældende matrikulært kortbilag: Se også REG. NR.: 00 7 e2. o o o

4 Mti. ltr., ejerl.y, sogn: II K.benh.,n barter).. (I de Mtdetjrd!l. lmds- 4eIe)bcf. og bl. I tingbogen. art~ If':, ejer'ay, logft.. l, Gade og hus ~r.: C c øm'... w øil1"'87 M... ~...'c / 12!1 Aude- Stempel:,:,:~ rød by, Kregme sogn Nm kr. REG. NR.j78~~;~:rt} bopel: Anmelder: rrl:'[ l:\ ~. (\)EKr: AARO SS~,~ 25 APR faedeaiks.. Æ..:K t i. 'TLF.(')H~,.. & 44' (;...0 ~ s : J)kJ~'j~ DEKLARA!ION: =============== Undersk~evne vognmand Svend L~sen boende Dronningholm, Auderød by Kregme sogn, pålægger herved i medfør af ~erfredningsnævnets skrivelse af 25/ (ofn ) til Kregme-Vinderød kommune denne min ejendom servitut om, at det på vedhæftede kalke skraverede 'areal skal henligge som naturgrund uden høj bevoksning, således at udsigten mod seen fra kommunevejen kan forblive uhindret..."~~'l,~~~')\-r:.'j ", _ I så henseende vil nærværende deklaration være at lyse som servitutstiftende med.naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt som påtaleberettiget. Ejendommen er pante behæftet. p.t. Frederiksværk, den Svend Larsen. AfIIl: krc I.. ~ 14 I: " = 14 u:.. e lait kt. Indført, dnj!t'f'~e-n for retter'" :h '.: t.,'" 'Ir ( eutilhn.",".."""..,

5 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Den 18. maj 2010 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 11/2010 Ansøgning om opførelse af nyt og større drivhus i Frederiksborg Slotshave, matr. nr. 15 Hillerødsholm, Hillerød jorder, Hillerød Kommune. Hillerød Kommune har den 5. februar 2010 rettet henvendelse til Fredningsnævnet for Nordsjælland i forbindelse med en ansøgning fra Slots- og Ejendomsstyrelsen om opførelse af et nyt drivhus ved Frederiksborg Slot. Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at det nye drivhus vil blive på 336 kvadratmeter (16,3 X 20,7 meter). Det påtænkte drivhus skal erstatte det nuværende, som er på 113 kvadratmeter (7,6 X 17,5 meter). Materialevalget for begge drivhuse er glas og stålrammer. Bygningshøjden for det nye drivhus vil være lidt højere end det eksisterende. De 2 huses placering er vist på kortmateriale, der er bilagt ansøgningen. Placeringsområdet er et arbejds- og værkstedsområde, som anvendes af slotsgartneren, og er således ikke i et publikumsområde. Hillerød Kommune har i skrivelsen af 5. februar 2010 oplyst, at de efter en besigtigelse af området kan anbefale det ansøgte. Kommunen har i forbindelse hermed anført, at det nye drivhus efter kommunes opfattelse er nødvendigt for driften af slotshaven. Det er endvidere angivet, at det påtænkte drivhus ikke vil få et udsende, der skiller sig ud fra det nuværende drivhus og ikke vil kunne ses nævneværdigt fra publikumsområdet. På den baggrund er det kommunens opfattelse, at det ansøgte ikke vil stride mod formålet for den eksisterende fredning. Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød Afdeling, har den 7. april 2010 oplyst, at foreningen ikke har bemærkninger til det ansøgte. Det sted, som drivhuset påtænktes placeret, er omfattet af fredning af 18. maj 1963 af Frederiksborg Slotsområde og Frederiksborg Slotshave. Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet, at formålet er at bevare slotsområdet og slotshavens område i sit fulde omfang med adgang for offentligheden som nu. Der må ikke anbringes bygninger, boder, skure, master, reklameskilte eller andre skæmmende indretninger, ligesom der alene må foretages ændringer eller reguleringer af terræn m.v., der tjener hensynet til en fortsat opretholdelse eller udbygning af eksisterende værdier. Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om etablering af det påtænkte drivhus ikke vil stride mod fredningens formål eller de hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens 50, stk Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte. Fredningsnævnet forudsætter herved, at det ansøgte foretages i overensstemmelse med de oplysninger, som fremgår af det i forbindelse med ansøgningen vedlagte foto- og kortmateriale.

6 Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 2 Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3, jf. stk.1. Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Toftager nævnsformand Vejledning om klage Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignende, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Naturklagenævnet og sendes til Fredningsnævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Når Naturklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Naturklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyrer er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Denne afgørelse er sendt pr. til: Hillerød Kommune Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Friluftsrådet Friluftsrådet v/poul Erik Pedersen DOF DOF Nordsjælland, Hillerød

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke. Taksations komm iss ione n.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke. Taksations komm iss ione n. 01791.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01791.00 Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke I. Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-03-1952, 27-10-1952, 12-01-1953

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kollemorten Krat. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kollemorten Krat. Domme. la ksations komm iss ionen. 04491.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04491.00 Fredningen vedrører: Kollemorten Krat Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 04-09-1967 DEKLARATONER>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Frederiksberg Kommune Att.: Karsten Klintø Via e-post: kakl01@frederiksberg.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kikhavn By, areal øs. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kikhavn By, areal øs. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 07871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07871.00 Fredningen vedrører: Kikhavn By, areal øs Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 01-07-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsønderup Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsønderup Kirke. Domme. la ksations kom miss ione n. 01450.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01450.00 Fredningen vedrører: Alsønderup Kirke Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-01-1951 o Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I 8J.

FREDNINGSNÆVNET> I 8J. 02030.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02030.00 Fredningen vedrører: Kovang Udsigt Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-04-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jyllinge Syd. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Jyllinge Syd. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06322.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06322.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Syd Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1977 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbylille Fælleslod. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbylille Fælleslod. Domme. Taksations komm iss ionen. 04183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04183.00 Fredningen vedrører: Råbylille Fælleslod Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

~~r. ... Tinglyst den ll.november lj-, 1 ._, ' I" " ----I-b ftr-t:/- UDSKRIFT. Forhaadlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

~~r. ... Tinglyst den ll.november lj-, 1 ._, ' I  ----I-b ftr-t:/- UDSKRIFT. Forhaadlingsprotokollen for Fredningsnævnet for 01000.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01000.00 Fredningen vedrører: Ole Børres Vænge Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1945 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Lyngby-Taarbæk Kommune Att.: Gert Juhl Via e-post: gej@ltk.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Minkfarm, Rønde

Fredningen vedrører: Minkfarm, Rønde Afgørelser Reg. nr.: 08150.00 Fredningen vedrører: Minkfarm, Rønde Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 18-08-1966 Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> TI /,st..!?

Læs mere

Fredningen vedrører: Sandflugtsmonument Tibirke Bakker se også 00952.01

Fredningen vedrører: Sandflugtsmonument Tibirke Bakker se også 00952.01 08027.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08027.00 Fredningen vedrører: Sandflugtsmonument Tibirke Bakker se også 00952.01 Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Fredningsnævnet Overfredningsnævnet 24-02-2003

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Reerstrup. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Reerstrup. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07815.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07815.00 Fredningen vedrører: Reerstrup Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 20-11-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den ligger indenfor 300 meter fra Tisvilde Hegn.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den ligger indenfor 300 meter fra Tisvilde Hegn. Poul Folke Torrild Thomsen Jens Hald Mortensen Sag: 2016/36044 018 Id: 024646 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 20. december 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Vilkår: Anlægget skal placeres minimum 5 m fra skel. Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Vilkår: Anlægget skal placeres minimum 5 m fra skel. Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Lars Andersen Havvejen 403 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 21-05-2010

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knudsker Landevej. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knudsker Landevej. Domme. Taksationskom missionen. 03675.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03675.00 Fredningen vedrører: Knudsker Landevej Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 02-04-1965 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smollerup Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. le 02048.15 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.15 Fredningen vedrører: Smollerup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ølby Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ølby Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet I e 01487.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01487.00 Fredningen vedrører: Ølby Kirke Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sellerupstrand. Domme. Taksati ans komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sellerupstrand. Domme. Taksati ans komm iss ion en. 05593.04 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.04 Fredningen vedrører: Sellerupstrand Domme Taksati ans komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-12-1972 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Svebøllegavn Træer. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Svebøllegavn Træer. Domme. Taksationskommissionen. "- 00984.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00984.00 Fredningen vedrører: Svebøllegavn Træer Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 18-09-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum på ejendommen matr. nr. 33a Rø Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem

Dispensation til udvidelse af Bornholms Kunstmuseum på ejendommen matr. nr. 33a Rø Otto Bruuns Plads 1, 3760 Gudhjem Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Roskilde natur J.nr. NST-4132-400-00038 Ref. lanth Den 6. januar 2012 Sendes pr mail: teknikogmiljoe@brk.dk Dispensation til udvidelse

Læs mere

Ulshøjsvej 15, 9210 Aalborg SØ - Dispensation fra fredet fortidsminde

Ulshøjsvej 15, 9210 Aalborg SØ - Dispensation fra fredet fortidsminde #BREVFLE Thomas Buus Kristiansen Skovlykke 34 9210 Aalborg SØ 8. oktober 2015 Ulshøjsvej 15, 9210 Aalborg SØ - Dispensation fra fredet fortidsminde Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tejn Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tejn Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02029.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.03 Fredningen vedrører: Tejn Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 23-04-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Plan og Byg T: 79755000 Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-137-14 26.9.2014 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

By- og Miljøforvaltningen Naturteam Rosenkæret 39, 2860 Søborg Telefon:

By- og Miljøforvaltningen Naturteam Rosenkæret 39, 2860 Søborg Telefon: By- og Miljøforvaltningen Naturteam Rosenkæret 39, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk Peter Westh Slotsparken 20 2880 Bagsværd 26. januar 2010 Udkast til dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie,

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Pernille Vilhelmsen Jesper Ingemann Hansen Hydevadvej 3 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11. august 2016 Sagsnr.: 15/25315 Ejendomsnr.: 8956 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke. Taksations komm iss ione n.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke. Taksations komm iss ione n. 01791.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01791.00 Fredningen vedrører: Karlstrup Kirke I. Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-03-1952, 27-10-1952, 12-01-1953

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til opførelse af JHS Stenagervej 11 A 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. juli 2016 Sagsnr.: 16/16042 Ejendomsnr.: 26158 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E5mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybdal. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybdal. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02722.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02722.01 Fredningen vedrører: Dybdal Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-07-1961 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dueodde. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dueodde. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04118.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04118.01 Fredningen vedrører: Dueodde Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-12-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Greve Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Greve Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01798.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01798.00 Fredningen vedrører: Greve Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07 -1952, 11-03-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Ulla Lendal Niels Bjørn Lendal Hesselkær 5 6200 Aabenraa! " Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juni 2018 Sagsnr.: 18/18573 Ejendomsnr.: 5873 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.:

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Byggeriet skal erstatte en eksisterende teknikbygning, der nedrives.

Byggeriet skal erstatte en eksisterende teknikbygning, der nedrives. Nyfors Net A/S mail@nyfors.dk Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven Liselotte og Anders Husted 160 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hestetang Mølle. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hestetang Mølle. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ... 01003.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01003.00 Fredningen vedrører: Hestetang Mølle Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-12-1937 Fredni ngsnævnet 01-07-1937 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjarbæk Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjarbæk Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00330.00 Afgørelser Reg. nr.: 00330.00 Fredningen vedrører: Hjarbæk Strand Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10051932 Kendelser De,klarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen.

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen. 00002.02 Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02 Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser 15-08-1974 Deklarationer

Læs mere

e 34~ TRU\\.JDkoLM 14/4 li. NV

e 34~ TRU\\.JDkoLM 14/4 li. NV 05193.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05193.00 Fredningen vedrører: Overby Villaby Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1969 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 59 til nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Dispensation fra Lokalplan 59 til nedrivning af bevaringsværdige bygninger PENSIONAT HØJGÅRDEN V/NIELS OLESEN Slettestrandvej 50 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Voldby Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07811.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07811.00 Fredningen vedrører: Voldby Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-08-1953 FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Christinero. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Christinero. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01011.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01011.00 Fredningen vedrører: Christinero e Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 28-12-1945 Kendelser Deklarationer e

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Susanne Vittrup og Benny Andersen Slettestrandvej 52 Hjortdal 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejeqdom). 01909.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01909.00 Fredningen vedrører: Kølkær Kirke Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1952. Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9. Byplanvedtægt. for et område i Dragør kommunes østlige del mellem Kirkevej og Boligselskabet Engparken"

Partiel byplanvedtægt nr. 9. Byplanvedtægt. for et område i Dragør kommunes østlige del mellem Kirkevej og Boligselskabet Engparken Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes østlige del mellem Kirkevej og Boligselskabet Engparken" Partiel byplanvedtægt no. 9. Byplanvedtægt for et område i Dragør kommunes

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40 4243 Rude Natur & Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 teknik@naestved.dk www.naestved.dk Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Horne Stendiger. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Horne Stendiger. Domme. Taksations komm iss ionen. 04374.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04374.00 Fredningen vedrører: Horne Stendiger Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-05-1967 FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Frederiksberg Forsyning A/S Via e-post: atsa@frb-forsyning.dk Att.: Projektleder Atef Sadr Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte 6000 Kolding. Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse

Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte 6000 Kolding. Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse Ib Ulnits Mosebakken 12 Harte Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhuse Kolding Kommune har den 31. december 2011 modtaget din ansøgning om lovliggørelse af 3 udhuse. Ejendommen ligger i landzone

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. STENBJERG EJENDOMME A/S Søndergade 20! " Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 13. juni 2017 Sagsnr.: 17/11397 Ejendomsnr.: 16927 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E7mail: pmu@aabenraa.dk I henhold

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksatio nskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksatio nskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01719.08 Afgørelser - Reg. nr.: 01719.08 Fredningen vedrører: Hurup Kirke e Domme la ksatio nskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-09-1951 Kendelser Deklarationer zen Iddf&,

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Den ansøgte carport med udhus opføres i en afstand af ca. 90 meter fra fortidsmindet.

Den ansøgte carport med udhus opføres i en afstand af ca. 90 meter fra fortidsmindet. Ejer Sag: 01.05.02-P25-86-18 6. september 2018 Dispensation til at opføre carport med udhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen Ejendommen matr.nr. 11 v Villingerød By, Esbønderup, Rævebakken 18 Gribskov

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere