Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk"

Transkript

1 Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj 13 Dato: Side 1/4 Sagsnr.: Team Byg Sagsfremstilling På ovennævnte ejendom ønskes 2 tilbygninger opført indenfor beskyttelseslinjer omkring fortidsminder. Se vedhæftede ansøgningsmateriale Regelgrundlag Naturbeskyttelseslovens 18 Fortidsminder: Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Rådhuset Ådalsparkvej Hørsholm Tlf.: Kontaktperson Jørn Uldall Direkte: Afgørelse Der meddeles hermed dispensation til det ansøgte, idet Plan og Byg vurderer, at offentlighedens indsyn til samt udsyn fra ovennævnte gravhøje, ikke forringes ved opførelse af tilbygningerne på ejendommen. Enfamiliehuset der ønskes tilbygget er i et plan med fladt tag og med en bygningshøjde på ca. 2,7m. Mellem ejendommen hvor tilbygningerne ønskes opført er der bebyggelse der begrænser indsigten til gravhøjene. Det vurderes at indsigten til fortidsminderne set fra Øresund vil blive påvirket af tilbygningerne. Der er lagt vægt på, at offentlighedens oplevelse af fortidsminderne ikke påvirkes. Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag tillige kl

2 Dato: (Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Se nedenfor under klagevejledning) Side 2/4 Sagsnr.: Jørn Uldall Byggesagsbehandler Bilag Ansøgningsmateriale fra Landinspektør Steen Boe Kopi til: Sendt til: Miljøministeriet, Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Hørsholm Egns Museum, Hørsholms Arkæologiske Forening, DNHørsholm, Hørsholm Handicapråd, Friluftsrådet, Hørsholm Seniorråd, Spejderbevægelsen, Hørsholm og Omegns Jagtforening, Grønt Råd/Dansk Ornitologisk Forening, Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening, Dansk Botanisk Forening Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh V

3 Klagevejledning I henhold til naturbeskyttelsesloven 78, stk. 1, kan afgørelsen påklages. Dato: Side 3/4 Sagsnr.: Følgende er klageberettigede: Adressaten for afgørelsen Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører Offentlige myndigheder En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om national- parker Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse (på kommunens hjemmeside). Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Eventuel klage over dispensationen skal være skriftlig. Klagen stiles til Naturklagenævnet og indsendes til Hørsholm Kommune, Team Byg Hvis der klages rettidigt, må dispensationen ikke udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, den er meddelt, jf. planlovens 56. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnets telefonnummer er Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

4 Dato: Museumsloven Såfremt der under jordarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang arbejdet berører fortidsmindet, og fundet skal straks meldes til Hørsholm Egns Museum. Side 4/4 Sagsnr.: I henhold til museumsloven kan du, inden du sætter et jordarbejde i gang, indhente oplysning om muligheden for at der findes fortidsminder på ejendommen. Oplysninger fås hos Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm (tlf ). Museet afholder udgiften til gennemførelse af en evt. mindre forundersøgelse.

5 Piniehøj oversigtskort Bemrk data i system 2000 Dato: 27/11/2013 Rev: Proj: Mlforhold: 1:500

6 Landinspektørfirmaet Bo, Boe & Kjær A/S Gammelgårdsvej 61, Postbox 61, 3520 Farum T: F: E: H: Hørsholm Kommune Team Byggesag Rådhuset Ådalsparkvej Hørsholm Dato: J.nr Ref: Ansøgning Kommunens sagsnr Vedr.: matr.nr. 5cm Rungsted By, Rungsted beliggende Piniehøj 13, 2960 Rungsted Kyst Hermed fremsendes ansøgning om tilbygninger på ovennævnte ejendom samt dispensationsansøgning i f.t. Byplanvedtægt nr. 1 m.h.t. bebyggelsesgrad. Byggeprojektet: Der henvises til medsendte tegninger fra arkitektfirmaet Saabye & Partners ApS: Situationsplan af i 1:200 og Plan af i 1:100 Byggeprojektet omhandler 2 tilbygninger på henholdsvis 19,4 og 8,4 m², fjernelse af en ekst. overdækning samt udvendig efterisolering af facader. Tilbygningerne bliver i byggestil med det ekst. hus og i samme højde som ekst. hus hvor det dog bemærkes at der vil ske en mindre højdeforøgelse p.gr.a. efterisolering og ny beklædning på taget. Byggeprojektet er beliggende indenfor gældende byggefelter og højdebestemmelser jf. den på ejendommen tinglyste deklaration af med kommunen og grundejerforeningen (og fredningsnævnet) som påtaleberettiget. Efter ombygningen vil følgende arealer være gældende: Bolig- og erhvervsareal: 174 m² Udvendig efterisolering: 2 m² I alt, beboelsesbygning: 176 m² (bebyggelsesgrad på 19,4 %) Ekst. overdækning v/indgang og carport: 55 m² Skur (søges lovliggjort jf. nedenstående): 9 m² I alt, garage og udhuse: 64 m² (bebyggelsesgrad på 7,0 %) Landinspektør Marianne Bo Landinspektør Steen Boe Landinspektør Henrik Kjær

7 Den samlede bebyggelsesgrad kan beregnes til 26,4 % i f.t. grundens matrikulære areal på 909 m². Dispensationsansøgning: Jf. Byplanvedtægt nr. 1 pkt. 4, må den samlede bebyggelsesgrad ikke overstige 20 % med max. 15 % til beboelse og max. 5 % til garage og udhuse. Der ansøges om dispensation til en bebyggelsesgrad på 26,4 % med begrundelse i områdets karakter. Som redegjort for på møde den på Hørsholm Rådhus, fremgår det af udleveret kort og arealoversigter, at 6 af de 8 ejendomme langs vandet i byplanområdet alle overskrider bebyggelsesgraden. Piniehøj 13 er sammen med Piniehøj 15 de eneste ejendomme med under 20 % i bebyggelsesgrad. Den maximal overskridelse er på 35,2 %. De projekterede tilbygningerne på Piniehøj 13 skønnes at være i overensstemmelse med øvrige bygninger i området og holder sig i øvrigt indenfor byggefelt og højdebestemmelser. Desuden er tilbygningernes karakter maximalt tilpasset det ekst. hus. Lovliggørelse af skur: I f.m. overtagelse af ejendommen den 1. juni 2013, har de nye ejere konstateret at et skur på 8,9 m² beliggende i grundens NV hjørne er opført uden tilladelse og beliggende udenfor byggefeltet jf. deklarationen. Skuret er beliggende 0,75 cm fra skellet og op til 1,75 m udover byggefeltet. Højden er skuret er ca. 2,2 m målt fra terræn. Tagkoten er målt til 6,64 m (i kotesystem DVR90). Skuret anses som opført meget diskret bag den ekst. carport og med form og materialevalg indpasset den ekst. bebyggelse med fladt tag og sortmalede brædder. Kommunen anmodes som påtaleberettiget til deklaration af om at godkende skuret. Ejeren vil efterfølgende anmode deklarationens øvrige påtaleberettigede om tilladelse. Såfremt kommunen måtte ønske yderligere oplysninger eller tegninger bedes I kontakt mig. Det kan oplyses at yderligere arkitekttegninger med konstruktionsdetaljer er under udarbejdelse. Situationsplan med ekst. forhold i PDF samt DWG format medsendes. Med venlig hilsen Steen Boe Side 2 af 2

8

9

10

11

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere