Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R"

Transkript

1 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi (92-121) LÆS DENNE MANUAL LES DENNE BOKA LÄS DENNA MANUAL LUE TÄMÄ OPAS U.S. Patent Nr ; Nr ; Nr U.S. Patent nr. 6,105,192; nr. 6,493,896; nr. 6,557,207 Amerikanska patentnummer: ; nr: ; nr: U.S. Patent No. 6,105,192; No. 6,493,896; No. 6,557,2079 Form No A-G1 11/06 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the U.S.A.

2 DANSK DK LÆS DENNE MANUAL Denne manual indeholder vigtige oplysninger om anvendelse og sikker brug af denne maskine. Hvis denne manual ikke læses inden betjening, og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskader på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. Alle retninger som angives i denne manual er set fra operatørens plads, for enden af maskinen. For nye manualer, skriv til: ALTO, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner til operatøren... 3 Indledning og maskinens specifikationer... 5 Symboler som anvendes på Scrubtec... 6 Display-skærmbilleder til Scrubtec... 7 Maskinens kontrolpanel... 8 Maskinens kontroller og egenskaber... 9 Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Sådan pakkes maskinen ud Sådan monteres batterierne Vedligeholdelse af batterierne Sådan oplades batterierne Genopladning af batterierne Niveauindikatorer for opladning af batterierne Sådan monteres sugefoden Sådan justeres sugefoden Sådan udskiftes eller roteres børsterne på det cylindriske børstehoved Sådan installeres børsten eller rondelholderen Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Sådan bevæges maskinen Justering af sædet Sådan aflæses batterimåleren Sådan ændres display-skærmbillederne på LCD-modulet Sådan aflæses indikatoren for Opløsning tom Sådan aflæses indikatoren for Opsamlingstank fuld Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sådan styres mængden af opløsning Sådan styres børstetrykket Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Betjening af maskinen Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde Sådan rengøres et gulv Sådan rengøres et meget snavset gulv Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal udføres hver uge Kontrol og rengøring af batteriene Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret Manuel tømning af opløsningsbeholderen Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum Vedligeholdelse af sugefoden Udskiftning af sugefodens forreste blad Udskiftning sugefodens bageste blad Vedligeholdelse af sugefoden Rengøring af vakuum-slangerne Sådan korrigeres problemer i maskinen Almindelige fejlkoder Tilbehør og ekstraudstyr CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

3 DANSK DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL OPERATØREN FARE: ADVARSEL: FORSIGTIG: Hvis ikke alle FARE-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Læs og iagttag alle FAREhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle ADVARSEL-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre personskade på dig eller, eller andet personnel, ligesom der kan forekomme beskadigelse af udstyret. Læs og iagttag alle ADVARSELhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle FORSIGTIG-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Læs og iagttag alle FORSIGTIG-henvisninger som findes i brugermanualen eller på maskinen. FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Hvis operatørmanual ikke læses inden betjening og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskade på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. At betjene en maskine som ikke er komplet, eller fuldstændigt samlet, kan medføre personskade eller beskadigelse af udstyret. Anvend ikke denne maskine med mindre den er fuldstændigt samlet. Kontrollér maskinen omhyggeligt inden brug. Anvend den kun når låg, døre og adgangspaneler er sikkert lukkede. Maskinerne kan forårsage en eksplosion, hvis de anvendes nær ved brandfarlige materialer og dampe. Anvend ikke maskinen sammen med, eller i nærheden af, brændstoffer, kornstøv, opløsningsmidler, fortyndere eller andre brandfarlige materialer. Denne maskine er ikke egnet til at opsamle farligt støv eller brændbare materialer. Benyt kun kommercielt forhandlet gulvrengøringsvoks, som er beregnet til brug i maskiner. Kom IKKE benzin, brændbare eller brandfarlige materialer i opløsnings- eller snavsvandsbeholderen. Battterier med bly og syre frembringer gasser, som kan forårsage en eksplosion. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. Ryg ikke omkring maskinen. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning. Arbejde med batterier kan være farligt! Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. Fjern alle smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. Brugen af en oplader med beskadiget strømkabel, kan medføre dødfald forårsaget af elektrochok. Brug ikke opladeren, hvis strømkablet er beskadiget. Drej ikke maskinen på en rampe. Anvend den ikke på overflader som har en hældning der overstiger det som er angivet på maskinen. Maskinerne kan vælte, og medføre personskade eller beskadigelse, hvis de kører over trappekanter eller læssetrin. Stands og efterlad kun maskinen på en vandret overflade. Sæt alle kontakter i OFF -position (slået fra), når du standser maskinen. Drej nøgleafbryderen over på OFF, og fjern nøglen. Der kan forekomme udskridning ved høje hastigheder og forsøg på skarpe drejninger, især på våde overflader. Flyt ikke maskinen med en gaffeltruck. Der kan ske beskadigelse af maskinen. Vedligeholdelse og reparationer, som udføres af uautoriseret personnel, kan forårsage beskadigelse eller personskade. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret ALTO-personnel. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -3-

4 DANSK DK ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation af denne maskine kan medføre beskadigelse af maskinen, eller personskade på operatøren og andre omkringstående. Ændringer eller modifikationer, som ikke er autoriseret af producenten, sætter alle garantier og forpligtelser ud af kraft. Elektriske komponenter i denne maskine kan kortslutte, hvis de udsættes for vand eller fugt. Hold maskinens elektriske komponenter tørre. Tør maskinen af efter hver anvendelse. Denne maskine er kun til tørt brug, og må ikke anvendes eller opbevares udendørs i våde omgivelser. Hold maskinen indendørs, hvis den stilles til opbevaring. Hvis maskinen betjenes uden at iagttage alle mærkater og instrukser, kan dette medføre personskade eller beskadigelse. Læs alle maskinens mærkater, inden der gøres forsøg på at betjene den. Kontrollér at alle mærkater og instrukser er fastgjort eller sat på maskinen. De må under ingen omstændigheder tildækkes. Hvis der mangler mærkater og skilte, eller hvis de beskadiges, så få omgående mærkater eller skilte hos din ALTO-forhandler. Våde gulvoverflader kan være glatte. Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Sæt altid Forsigtig -skilte op, omkring eller nær ved det område du gør rent. Forkert udledning af snavsvand kan skade miljøet, og være ulovligt. De amerikanske miljømyndigheder har vedtaget særlige regulativer angående udledning af snavsvand. Der kan også være lokale eller nationale regulativer vedrørende den slags udledning i dit område. Forstå og efterkom regulativerne i dit område. Vær opmærksom på den miljømæssige risiko ved de kemikalier som du bortskaffer. Anvend kun de børster som er leveret sammen med maskinen, eller de som er angivet i operatørmanualen. Anvendelse af andre børster kan forringe sikkerheden. Det kan medføre personskade eller beskadigelse, hvis denne maskine bruges til at flytte andre genstande, eller til at klatre op på. Brug ikke denne maskine som en trappe eller et møbel. FORSIGTIG: FORSIGTIG: Garantien på din maskinen vil blive sat ud af kraft, hvis der benyttes nogen som helst andre end originale ALTO-dele på maskinen. Brug altid ALTO-dele til udskiftning. Denne maskine indeholder batterier med bly og syre. Batterierne skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. ADVARSEL: GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Reglerne skal følges omhyggeligt, for at undgå personskade på operatøren og beskadigelse af maskinen: Under anvendelse af maskinen, skal du være opmærksom på personer omkring dig, især børn. Vær forsigtig når maskinen vendes på indelukkede områder. Bland ikke forskellige slags rengøringsmidler. Undgå skadelige lugte. Anbring ikke beholdere med væske på maskinen. De anfalede arbejdstemperaturer er imellem 32 F (0 C) og 104 F (40 C). Fugtigheden ved anvendelse af denne maskine skal være imellem 30% og 95%. Brug ikke syreopløsninger, som kan beskadige maskinen. Lad ikke børsterne køre når maskinen står stille, for at undgå beskadigelse af gulvet. Brug en pulverslukker i tilfælde af brand. Brug ikke vand. Ram ikke reoler og stilladser hvor der fare for nedfaldende genstande. Tilpas kørehastigheden efter hvor fast snavset sidder. Overskrid ikke den angivne hældningskapacitet, ellers kan maskinen blive ustabil. Afbryd strømforsyningen til maskinen ved enhver vedligeholdelse. Fjern ikke dele som kræver brugen af et værktøj for at blive afmonteret. Vask ikke maskinen med direkte vandstråler, højtryksvand, eller ætsende stoffer. Efter hver 200 arbejdstimer, skal maskinen kontrolleres af en autoriseret serviceperson. -4- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

5 DANSK DK Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Indledning Indledning og maskinens specifikationer Dette er en gulvvaskemaskine, som - ved hjælp af de mekanisk skurende børste- eller rondelbevægelser og den kemiske virkemåde for vand-vaskemiddelopløsningen - kan vaske alle gulvtyper. Under sin fremadgående bevægelse, opsamler den det fjernede snavs og den rengøringsmiddelopløsning som ikke er blevet absorberet af gulvet. Model SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC BOOST R Delnummer 00318E 00319E 00343E 00344E Afstandsspredning 71,1 cm 86,4 cm 71,1 cm 81,3 cm Strømforsyning 36 volt-system, der bruger (6) 6 volt 250, 330 eller 370 AH dybcyklusbatterier Batterioplader Indbygget, fuldautomatisk smartoplader, 115V 60Hz eller 230V 50Hz Børstemotorer (1) 2 HK (1) 2,5 HK (1,9kW), (2) 0,75HK (0,56kW) (1) 0,75HK (0,56kW) (1,5kW), der driver to der driver to ligevinklede ligevinklede gearkasser gearkasser Børstestr./ (2) 36cm (2) 43 cm (2) 15,2 x 71,1cm (1) 35,6 x 81,3 cm Hastighed 300 omdr./min. 300 omdr./min. 300 omdr./min omdr./min. Børstetryk kg kg kg Kørehastighed (max.) 6,6 km/t Kørsel 1,1 kw transakseldrift af to 25,4cm diameter baghjul Max. rengøringsvinkel 6 grader Sugemotor 0,75kW 3-trins tangetialudladning Støjniveau 70 dba Opløsnings-beholder 113 liter Opsamlings-beholder 113 liter Længde 165 cm Bredde 84 cm 90 cm 130 cm 84 cm Højde 130cm Maskinvægt m/ 330AH batterier og fuld af opløsning 670 kg 679 kg 679 kg 675 kg Garanti 8 år på PolydurTM-beholdere, 3 år på dele, 1 år på udførelse, 18 måneder på formærkede batterier CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -5-

6 DANSK DK Symboler som anvendes på Scrubtec R Fremad/Tilbage Børste Op/Ned Sugefod Op/Ned Knap til horn Tilstrømning af opløsning Kontakt Tænd/slukafbryder (On/Off) LED for Snavset vand/opløsning Batterimåler ADVARSEL LÆS BRUGERMANUALEN INDEN DENNE MASKINE BETJENES. LCD-display Knap One-touch Knap BRANDFARE Brug kun kommercielt tilgængelige gulvrengøringsmidler og vokser beregnet til anvendelse i maskiner. Brug ikke brandfarlige materialer. FARE FOR PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF MASKINEN Vend, stands eller efterlad ikke maskinen på en rampe eller forhøjning A -6- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

7 DANSK DK Display-skærmbilleder til Scrubtec R Indikator for kørehastighed 1 = lav 0-3 KPH 2 = mid. 0-5 KPH 3 = høj 0-6,4 KPH SKÆRM 1 Positionspilen angiver sugefodens øjeblikkelige position (oppe eller nede) Indikatorerne er tændt, og viser de nuværende indstillinger. Skærmebilleder som er til rådighed for operatøren SKÆRM 2 Batteri blinker når der er lav spænding. Vanddråber er slukket når der er lukket for opløsningen, og blinker når opløsningen er slået til. Pilene angiver status for vakuum. De blinker når vakuummet er slået til, og er slukkede når vakuummet er slået fra. Eksempel SKÆRM 3 (Diagnostik) Kun til diagnostik. Den vises ikke, med mindre der opstår en fejl på maskinen. Når fejlen opstår vil ikonet og fejlkoden blive vist. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -7-

8 DANSK DK Maskinens kontrolpanel Nøgleafbryder som slår til og fra (se Figur 1, emne D) Nøgleafbryderen slår strømmen til kontrolpanelet til. O er slået fra ( OFF ), og I er slået til ( ON ). A E, F D Knap til at køre børster Op/Ned (se Figur 1, emne A) Tryk børsteknappen i ned (+) position, for at sænke børstehovedet. For at sænke børstehovedet til det maksimale børstetryk, holdes knappen vedvarende i ned (+) position, indtil bevægelsen stopper. Børstemotorerne vil starte, og opløsningen flyde (forudsat at opløsningen er slået til ( ON )), når maskinen begynder at køre. For at hæve børstehovedet, trykkes børsteknappen i op (-)- position, indtil børstehovedets bevægelse standser, eller den ønskede position er nået. E B C Knap til at køre sugefoden Op/Ned (se Figur 1, emne B) Sugefodsknappen bruges til at hæve og sænke sugefoden, og til at slå vakuum-motoren til og fra. Vakuum-motoren slås til når knappen placeres i den midterste eller nederste position BEMÆRK: Når sugefodsknappen placeres i den nederste position, vil vakuum-motoren slå til. Figur 1 For at hæve sugefoden, placeres knappen i enten den midterste eller øverste position. Den midterste position bruges til one-touch -styring. Vakuum-motoren vil stoppe, efter en kort forsinkelse, når knappen placeres i op-positionen. Timetæller (se Figur 1, emne E) Timetælleren er placeret på frontdisplayet. Der skal skiftes skærmbillede ved hjælp LCD-displayets knap. Timetælleren angiver antallet af timer maskinen har arbejdet. Den viser børstemotor, vakuum-motor, køremotor og det totale antal timer hvor nøglen har været slået til. Batterimåler (se Figur 1, emne F) Batterimåleren angiver batteripakkens relative opladning. Batterimåleren er placeret på skærm 1, på frontdisplayet. Se side 7. Styring af opløsningmængde (Se Figur 1, emne C) Knappen til styring af opløsning regulerer den mængde af kemisk opløsning der strømmer ned på gulvet. Tryk på (+) for at øge mængden. Tryk på (-) for at mindske mængden. For at lukke for opløsningen, trykkes på - indtil der ikke ses nogen indikatorer på displayet. BEMÆRK: Løb IKKE tør! BEMÆRK: Der vil ikke flyde nogen opløsning, når maskinen ikke kører. Kredsløbsafbrydere Knapperne til nulstilling af kredsløbsafbryderne er placerede på bagsiden af frontafskærmningen, under frontdisplayet. Afbryderne er følgende: Emne A - Overordnet (5 amp) Emne B - Nøgleafbryder (5 amp) -8- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

9 DANSK DK Maskinens kontroller og egenskaber Snavsvandsbeholderens svømmer "Scrubtec R"-rengøringsmaskinen er udstyret med en svømmer som lukker for vakuummet, når snavsvandsbeholderen er fuld. Sugefoden vil ikke længere opsamle vand. Hvis dette sker, så hæv sugefoden og tøm snavsvandsbeholderen. Kørsel "Scrubtec R"-rengøringsmaskinerne er udstyrede med et elektronisk styret system, som har variable fremadgående og bagudgående hastigheder. 1. For at køre med maskinen, skal strømmen til maskinen være slået til med nøgleafbryderen, og operatøren skal sidde korrekt. Figur 2 2. Tværhastigheden kan justeres ved at ændre trykket med fodpedalen. BEMÆRK: Når der køres baglæns hæver sugefoden sig, og tilstrømningen af opløsning stopper automatisk. Endvidere nedsættes den maksimale kørehastighed når der bakkes. Bremser Maskinen er udstyret med et elektronisk bremsesystem. Den elektroniske bremse aktiveres automatisk. BEMÆRK: Under oplæring skal du lade maskinen standse helt op, indtil du bliver bekendt med de krævede standselængder. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når maskinen bringes til standsning. Den kobler automatisk fra, når man begynder at køre. Den gennemgående aksel er forsynet en manuel bremsefrigørelseanordning. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke hvis bremsefrigørelsesanordningen er koblet ind. Se figur 2. Bak-alarm Bak-alarmen lyder automatisk, med mellemrum, når maskinen bakker. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -9-

10 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Maskinen er pakket i en særlig kasse, leveret på en palle, således at den kan flyttes med en gaffeltruck. ADVARSEL: Sådan pakkes maskinen ud 1. Fjern den yderste kasse. Kasserne kan ikke anbringes oven på hinanden. BATTERITILSLUTNINGER Front på maskinen 2. Maskinen er fastgjort på pallen med spændebånd, og træklodser som forhindrer bevægelse under forsendelsen. Fjern spændebåndene og klodserne. 3. Fjern fastgørelsesbeslagene. 4. Sænk rampen. Maskinen kan køres ned ad pallen, hvis operatøren er godt kendt med dens funktion. Undgå hårde slag imod bunden. 370 AH, 6 Volt (Batteri nr A, væske) (Batteri nr A, tørt) 5. Behold pallen til fremtidige transportbehov. Sådan monteres batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Batterierne er tunge Det kan resultere i en personskade, hvis batterierne flyttes uden hjælp. Få hjælp til at løfte batterierne. Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Der dannes eksplosive hydrogenluftarter under opladningen. Oplad kun batterierne i et godt ventileret område, med sædeenheden løftet. 330 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Front på maskinen Batterierne er monterede i batterikassen, under sædet og snavsvandsbeholderen (Figur 3). Maskinen bruger seks 6 volt-batterier. De skal håndteres ved hjælp af egnet løfteudstyr, som er passende til vægten og koblingssystemet. Ved vedligeholdelse og daglig genopladning, er det nødvendigt at følge alle de instruktioner, som er angivet af producenter. Front på maskinen Følg disse trin ved installation af batterierne (se Figur 3): 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Løft og drej sædets støtte fremad. 3. Læn sædet mod kablet som holder det fast. 4. Løft fronten af snavsvandsbeholderen, og drej den mod bagenden, indtil den hviler mod det kabel som holder den fast. 5. Sæt batterierne på plads, og tilslut batterikablerne som vist på Figur Drej snavsvandsbeholderen, og drej den derefter frem til den normale arbejdsposition. 7. Sænk sædets støtte. BEMÆRK: Oplad batterierne inden brug. 250 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Tre (3) 70222A-afstandsstykker Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

11 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Vedligeholdelse af batterier Den elektriske strøm til at drive maskinen kommer fra opladningsbatterierne. Opladningsbatterier behøver forebyggende vedligeholdelse. ADVARSEL: Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Korrekt påfyldning Følg disse instruktioner, for at bevare batterierne i god stand: 1. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Det korrekte niveau er mellem 1/4 tomme (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Kontrollér elektrolytstanden hver gang du oplader batterierne (se Figur 4). Figur 4 BEMÆRK: Kontrollér elektrolyt-standen inden batterierne oplades. Kontrollér at pladerne i hver celle er dækket med elektrolyt, inden opladning. Fyld ikke cellerne helt op inden batteriet oplades. Elektrolytten udvider sig under opladning. Det kan medføre at elektrolytten flyder over fra cellerne. Efterfyld altid cellerne med destilleret vand efter opladning. FORSIGTIG: FORSIGTIG: FORSIGTIG: Der vil ske uoprettelig skade på batterierne, hvis elektrolytten ikke dækker pladerne. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Der kan forekomme beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, hvis batterierne overfyldes. Fyld ikke batterierne op til bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld aldrig syre på et batteri efter montering. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Brug ikke postevand, da det kan indeholde forurenende stoffer, som vil beskadige batterierne. 2. Hold toppen af batterierne rene og tørre. Hold terminalerne og konnektorerne rene. Brug en fugtig klud med en svag opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at rengøre toppen af batterierne. Rengør terminalerne og konnektorerne med et værktøj beregnet til rengøring af terminaler og konnektorer. Lad der ikke komme ammoniak eller natriumbikarbonat ind i batterierne. 3. Hold batterierne opladte. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -11-

12 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan oplades batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: Det kan forårsage en eksplosion, hvis batterierne oplades i et område uden tilstrækkelig udluftning. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning, for at forhindre en eksplosion. Batterier med bly og syre frembringer luftarter som kan eksplodere. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. RYGNING FORBUDT! A B C Følg denne procedure, for at oplade batterierne: 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF -position). 2. Hæv sædets støtte. 3. Tilslut ledningen fra batteriopladeren til en korrekt jordet stikkontakt med samme stikopsætning (50/ 60 Hz). Figur 5 A B C 4. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 5, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6 angående farveindikationer. Genopladning af batterierne Scrubtec R -rengøringsmaskinen leveres med en oplader på maskinen. 1. Sæt stikket i en vægkontakt, og opladningen sker automatisk. 2. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 5, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6 vedrørende farveindikationer. Figur 6 Bemærk: Sørg for at stikket sættes i et kredsløb som ikke belastes af andet udstyr. Vægafbrydere kan slå fra, og der vil ikke ske nogen opladning. A ADVARSEL: Oplad aldrig et GEL-batteri med en oplader som ikke er beregnet til dette. Følg omhyggeligt de instruktioner som producenten af batterierne og batteriopladeren giver. BEMÆRK: Undgå at aflade batterierne helt, for at forebygge permanent beskadigelse af disse. Efterlad aldrig batterierne helt afladte, selv hvis maskinen ikke anvendes. Hold sædets støtte løftet, når batterierne genoplades. Kontrollér elektrolytstanden efter hver 20 genopladninger, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. B Niveauindikatorer for opladning af batterierne Batterimåleren ( se Figur 7) på kontrolpanelet har en digital aflæsning, med 10 faste positioner (A) og en blinkende indikator (B). Stregerne som kommer frem på displayet viser det omtrentlige opladningsniveau med et batteri-ikon (blinker). Figur 7 BEMÆRK: Nogle få sekunder efter at spændingen viser 32V, vil det begynde at blinke. Børstemotorene vil derefter automatisk slå fra CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

13 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan monteres sugefoden Følg denne procedure for at montere sugefoden på maskinen: 1. Sugefoden har en afbøjningsegenskab, hvilket også udnyttes ved montering af sugefoden. Løsn knapperne på sugefoden (Figur 8). Skub bolten ind det rilleformede hul i støtterammen på maskinen. 2. Fastgør vakuum-slangens manchet til sugefodsslangens fitting (se Figur 9). 3. Tilspænd knapperne. BEMÆRK: Overspænd ikke, ellers er afbøjningsegenskaben væk, og der kan ske beskadigelse. Figur 8 BEMÆRK: Sugefoden har en afbøjningsegenskab, for at forhindre beskadigelse af maskinen. Hvis sugefoden udsættes for en påvirkning så den bøjer væk fra maskinen, monteres den simpelthen igen, ved at følge trin 1-3. Sådan justeres sugefoden Under arbejdet skal sugefodens bageste blad have et konstant genskin på mindst 3/16 (5 mm), langs hele sugefodsbladet (se Figur 10). Figur 9 1. Sugefodshuset kan vippes, så sugefodsbladets genskin på midten svarer til genskinnet ved enderne. For at justere hældningen, løsnes justeringsbolten som er placeret på højre og venstre side af sugefoden (se Figur 9). 2. Tryk sugefoden ned, indtil begge sæt af styrehjul har kontakt med gulvet. 3. Efter at have foretaget justeringerne, tilspændes skruerne igen. BEMÆRK: Det er vigtigt for sugefodens funktion, at de højre og venstre hjul har kontakt med gulvet. Figur 10 3 /16 minimum Bemærk: Efterhånden som sugefodens bageste blad bliver slidt, kan det drejes og/eller vippes, for at få fire gode kanter inden det er nødvendigt at udskifte bladene. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -13-

14 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan udskiftes eller roteres børsterne på den cylindriske børste Hoved For at montere eller dreje børsterne på det cylindriske børstehoved: 1. Hæv børstedækket, og slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 2. Hæv børsteskørtet, og træk det ud for at fjerne det. Se Figur Fjern vingemøtrikken fra børstelågen. Se Figur Sænk lågen ca. 1/2 tomme (1,3 cm), og skub låge- og navsamlingen af børsten. Se Figur 13. Figur Skub børsten af navet i den modsatte ende. Se Figur Drej eller udskift børsten. 7. Skub børsten på drivnavet, og sæt låge- og navsamlingen ind i børstens kerne. 8. Hæv lågen, og sæt vingemøtrikken på. 9. Anbring sideskørtet på holdetappene, og sænk det på plads. 10. Børsterne skal drejes efter hver 20 timers brug. Figur 12 Figur 13 Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

15 DANSK DK Klargøring af maskinen til brug Sådan installeres børsten eller rondelholderen Følg denne procedure for at installere børsten eller rondelholderen på maskinen: 1. Drej nøglekontakten over på ON (TIL). 2. Sæt børstekontakten i op-position. 3. Drej nøglekontakten over på OFF (FRA). 4. Gå til siden af maskinen 5. Sæt en børste eller en rondelholder under flekspladerne. Se figur 15. Figur 15 BEMÆRK: Ved brug af en sort rondeholder, skal rondelholderen placeres på hovedet. Sænk hovedet og betjen det kort for at fæstne rondelholderen til rondeldrevet (hvis der er problemer, skal rondelholderen placeres på gulvet, hovedet sænkes og derefter betjenes). Afmontering af børste eller rondelholder Følg nedenstående anvisninger ved afmontering af børste eller rondelholder: 1. Drej nøglekontakten over på ON (TIL). Figur Sæt børstekontakten på op-position. 3. Drej nøglekontakten over på OFF (FRA). 4. Gå til siden af maskinen 5. Træk ned i børsten eller rondelholderen, indtil den frigøres fra flekspladerne. Se figur 16. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -15-

16 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Følg procedurerne nedenfor, for at genoprette fabriksindstillingerne: 1. Tryk på den grønne One-touch -knap, og hold den (Figur 17), indtil der høres et dobbelt bip fra maskinen. BEMÆRK: Det vil tage omkring 10 sekunder. 2. Indstillingerne skal returneres til 2 bar opløsning og 1 bar børstetryk. BEMÆRK: Skrabesugekontakten skal stå på midterpositionen, for at standardindstillingerne fungerer. Figur 17 Sådan bevæges maskinen uden strøm (se Figur 18) 1. Indkobl den manuelle undertrykkelse på bremsen (se side 9, Parkeringsbremse ). 2. Fjern fodpladen og de 4 skruer og find styremotoren. 3. Ved hjælp af knappen på styremotoren drejes akslen på motoren i den retning, du vil dreje maskinen. 4. Skub maskinen langsomt til det ønskede sted. BEMÆRK: Hvis du forsøger at skubbe maskinen for hurtigt, vil den begrænse tophastigheden. Stands og genstart, hvis dette sker. Figur Kobl den manuelle undertrykkelse af bremsen fra, efter at maskinen er flyttet. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke, hvis undertrykkelsen er koblet ind. Justering af sædet (standard) Standardsædet kan ikke justeres fremad eller tilbage. Justering af sædet (luksusudgave) Luksusudgaven af sædet, der fåes som ekstraudstyr, er justérbart på tre måder: 1. Sædet kan justeres frem og tilbage, ved hjælp af armen på den nederste, højre side af sædet. Ved at bevæge armen kan sædet glide til den ønskede position. Se Figur 19. Figur For at justere vinklen på sædets ryglæn, drejes armen som er placeret på den midterste del af sædet. Ved at dreje den med uret, bliver sædet mere lodret. Ved at dreje håndtaget imod uret, vippes sædet tilbage. Se Figur 20, A. 3. For at justere sædets ophængning, af hensyn til operatørens komfort, bruges armen på siden af sædets ryglænsafsnit. Den har tre positioner. Den øverste position er for lette operatører. Den midterste position er for operatører med middelvægt. Den nederste position er for tunge operatører. Se Figur 20, B. BEMÆRK: Armen skal trykkes hårdt ned for at ændre positioner. Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

17 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan aflæses batterimåleren (se Fgur 21, A) Batterimåleren er en indikator på LCD-displayet. Denne indikator er LCD-displayet foran på maskinen. Den har 10 streger, hvor 10 synlige streger angiver fuld opladning. Når maskinen kører, vil stregerne begynde at sænkes. Batteriikonet (B) vil begynde at blinke, for at indikere at man nærmer sig udløbet af opladningen. A SKÆRM 1 BEMÆRK: Hvis du fortsætter med at køre med børsterne, vil de slå fra, for at beskytte batterierne mod afladning. B BEMÆRK: Køretiderne vil variere afhængig af maskinens variabler, batteristørrelsen, børstetryk, type af gulv, m.v. SKÆRM 2 Sådan ændres display-skærmbillederne på LCDmodulet LCD-displayet har tre skærmbilleder. Der er adgang til to af dem, når som helst nøglen er slået til. Det første skærmbillede viser maskinens status, og det andet viser de fire timetællere (Figur 21). Der er adgang til de to skærmbilleder som kan ses operatøren, ved hjælp af display-knappen (Figur 22) på kontrolpanelet, til venstre for nøgleafbryderen. Ved at trykke på denne knap skifter displayet mellem de skærmbilleder som er til rådighed. Figur 21 Det tredie skærmbilleder er kun til diagnostik. Dette skærmbillede viser alle fejl som kan opstå, og om systemets diagnostik har fundet noget forkert. Se i fejlfindingsvejledningen efter en passende handling til at afhjælpe fejlkoden, når diagnostikskærmen kommer frem. Sådan aflæses indikatoren for Opløsning tom (se figur 23. A) Indikatoren for opløsning tom sidder foran på maskinen under LCD-skærmen. Når opløsningen er brugt næsten op, begynder indikatoren at blinke, hvilket advarer brugeren om, at der skal fyldes mere opløsning på. BEMÆRK: Opløsningens brugstid kan variere afhængig af opløsningens flowindstilling. B Figur 22 A Sådan aflæses indikatoren for Opsamlingstank fuld (se figur 23. B) Indikatoren for opsamlingstank fuld sidder foran på maskinen under LCD-skærmen. Når opsamlingstanken er næsten fuld, begynder indikatoren at blinke, hvilket advarer brugeren om, at opsamlingstanken skal tømmes. Vakuummotorerne lukker ned nogle få øjeblikke efter. BEMÆRK: Opsamlingstankens opfyldningstid kan variere afhængig af opløsningens flowindstilling og gulvtypen. Figur 23 CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -17-

18 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sugefoden tørrer gulvet, imens vakuum-motoren fjerner den snavsede opløsning fra gulvet. Følg denne procedure for at betjene sugefoden: 1. For at sænke sugefoden og starte vakuum-motoren så tryk sugefodens Op/Ned-knap ned (Figur 24). BEMÆRK: Vakuum-motoren vil starte omgående, når knappen trykkes ned, og sugefoden vil blive sænket. 2. For at hæve sugefoden, trykkes sugefodens Op/ Ned-knap op (Figur 24). Sugefoden vil derefter blive hævet, og vakuum-motoren vil efter en kort forsinkelse slå fra BEMÆRK: Den midterste position for sugefodens Op/Ned-knap er til brug ved One-touch -styring. BEMÆRK: Sugefoden vil automatisk blive hævet, når der bakkes under rengøringarbejdet. Figur 24 Sådan styres mængden af opløsning Opløsningen bruges til at løsne og fjerne snavset fra gulvet. Den mængde af opløsning som påføres kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCDdisplayet, foran på maskinen. Brug knappen for opløsningsmængde (Figur 25) til at justere den mængde af opløsning som påføres. BEMÆRK: Der er fem forskellige indstillinger på displayet. Se figur 26, A. For at forøge tilstrømningen af opløsning: 1. Tryk på + -siden af knappen (Figur 25). Figur Tryk på og hold + inde for at opnå det ønskede opløsningsflowniveau. B For at formindske tilstrømningen af opløsning:. 1. Tryk på - - siden af knappen (Figur 25). 2. Tryk på - -siden af knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tilstrømning af opløsning. Sådan betjenes børstetrykket Børsterne anvendes til at smøre opløsningen ud, hvilket forbedrer rengøringsprocessen. Størrelsen af det anvendte børstetryk kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCD-displayet, foran på maskinen (Figur 26, B). Brug børsternes Op/Ned-knap (Figur 27) til at justere størrelsen af det anvendte børstetryk. Sådan øges børstetrykket: 1. Tryk på + -siden af kontakten (figur 27). 2. Tryk på og hold + inde for at opnå maksimalt tryk. Sådan sænkes børstetrykket: 1. Tryk på - -siden af kontakten (figur 27). 2.Tryk på og hold - siden af kontakten inde for at opnå det ønskede opløsningsflowniveau. Figur 26 Figur 27 A -18- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

19 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes Fremad/Tilbage-kontakten (se figur 28). 1. For at køre fremad, skal pilesiden af kontakten trykkes opad. 2. For at køre baglæns, skal pilesiden af kontakten trykkes nedad. Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Opløsningsbeholderen er placeret på venstre side af maskinen (se Figur 29). Følg denne procedure for at påfylde opløsningsbeholderen: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Tag låget af. 3. Kom et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. Følg anvisningerne som er vist på beholderen, for at få den korrekte mængde. BEMÆRK: Overskydende skum i snavsvandsbeholderen kan beskadige vakuum-motoren, så brug kun den mindst mulige mængde. Figur 28 ADVARSEL: Brug altid et lavtskummende rengøringsmiddel. For at undgå dannelse af skum inden rengøringen påbegyndes, så kom den mindst mulige mængde af et anti-skummemiddel i snavsvandsbeholderen. BRUG ALDRIG REN SYRE. 4. Fyld opløsningsbeholderen med rent vand (se Figur 29). 5. Sæt låget på opløsningsbeholderen, efter at have fyldt den. ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG -skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Maskiner kan antænde brandfarlige materialer eller dampe. Brug den ikke nær ved brandfarlige emner som benzin, kornstøv, opløsningsmidler eller fortyndere. Benyt kun den rengøringskoncentration som producenten af kemikaliet anbefaler. ALTO anbefaler en maksimal vandtemperatur på 120 F (49 C). Figur 29 Betjening af maskinen BEMÆRK: Bliv bekendt med maskinens funktioner og håndtering, inden der rengøres med maskinen. Kør maskinen med den laveste kørehastighed. Brug maskinen på et område hvor der ikke er nogen møbler eller genstande, indtil du gøre følgende: 1. Køre maskinen i en lige retning, frem eller tilbage. 2. Standse maskinen sikkert. 3. Dreje maskinen både til venstre og højre, og vende tilbage til en lige retning. 4. Dreje i en 180 o -vending, hvor kun ét baghjul svinger. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -19-

20 DANSK DK Sådan betjenes maskinen (forts.) Følg denne procedure for at køre med maskinen: 1. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 2. Slå nøglekontakten til ( ON -position). 3. Hæv børsten til den højeste position (om nødvendigt). 4. Hæv sugefoden (om nødvendigt). 5. Tryk forsigtigt fodpedalen ned, og maskinen vil begynde at bevæge sig. 6. Slip trykket på fodpedalen for at standse. Figur Baglæns kørsel vælges med frem/bak-kontakten. 8. Slip trykket på fodpedalen for at standse. 9. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ) når du standser maskinen, og fjern nøglen. Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Afbryd vekselstrømmen til batteriopladeren (følg opladningsinstruktionerne). 3. Kontrollér at filter-sien (1) til vakuum-motoren er ren, og korrekt indsat i snavsvandsbeholderen (se Figur 30). Figur Kontrollér at snavsvandsbeholderens låg er på plads, og er blevet spændt (se Figur 31, A). 5. Luk og fastgør det nederste rengøringsportlåg (hvis et sådant findes) på opsamlingstanken. 6. Kontrollér at proppen i afløbsslangen til snavset vand er på plads, og er blevet tilspændt (se Figur 32). 7. Kontrollér at børsterne/puderne er på plads, og korrekt monteret. 8. Kontrollér at børstehusene er på plads, på børstehovedet. Figur Kontrollér monteringen af sugefoden og sugefodslangen CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

21 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et gulv ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG - skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Følg denne procedure for automatisk rengøring med One-touch : 1. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LED-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Maskinen har en knap til enkelttryksbetjening på kontropanelet (se fig. 33), som er forudindstillet for børstetryk og væskestrøm. Tryk One-touch -knappen ned et øjeblik, hvis du ønsker at benytte disse indstillinger. BEMÆRK: Hvis det ikke er de indstillinger som du ønsker at benytte, så se på side 16, eller afsnittet om Onetouch -betjening. Figur 33 For manuel styring af rengøringsprocesserne, følges disse procedurer: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LCD-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Sænk sugefoden. BEMÆRK: Vakuum-motoren vil slå til, når sugefodens Op/Ned-kontakt placeres i den nederste position. 6. Sænk børstehovedet indtil det når ned i sin fulde længde. BEMÆRK: Børsterne vil først begynde at rotere når maskinen begynder at køre. 7. Indstil igen tilstrømningen af opløsning, ved at bruge + / - - opløsningsknappen. BEMÆRK: Opløsningen vil kun flyde når maskinen bevæger sig fremad. 8. Efter nogle få skridts rengøring, kontrolleres det at den mængden af opløsning som tilføres er korrekt, og at sugefoden opsamler vandet og tørrer gulvet. Foretag justeringer efter behov. 9. Når maskinen er korrekt indstillet, fortsættes med at rengøre indtil indkatoren for mangel på opløsning kommer frem, eller indtil du løber tør for opløsning. BEMÆRK: Når der foretages flere passager henover gulvet, så lad børstens rengøringsbane overlappe det område som allerede er rengjort af børsten, med ca. 2 tommer (5 cm). BEMÆRK: Under de fleste rengøringer, påføres og fjernes opløsningen i én arbejdsgang. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -21-

22 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et meget snavset gulv Følg denne procedure for at rengøre et meget snavset gulv: 1. Kom opløsning på gulvet. 2. Sænk ikke sugefoden. Derved forbliver vakuummotoren slået fra. 3. Sænk børsten eller puden, og skrub gulvet. 4. Skrub gulvet igen, med yderligere opløsning, og sænk sugefoden. 5. Saml al opløsningen op med sugefoden. Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Følg disse procedurer efter at have afsluttet arbejdet, og inden der foretages nogen som helst form for vedligeholdelse: Figur 34 Tryk på One-touch -knappen, og slip den, for at lukke rengøringen med One-touch ned. Følg disse procedurer ved manuel nedlukning: 1. Slå tilstrømningen af opløsning fra, ved at formindske tilstrømningen til dens minimumsposition. 2. Tryk på børstens Op/Ned-knap i Op-position, indtil børstehovedet har nået sin allerøverste position. 3. Sæt sugefodens Op/Ned-knap i Op-position, for at hæve sugefoden, og lad vakuum-motoren fortsætte med at køre. Vakuum-motoren vil køre i yderligere 20 sekunder, og sæt derefter sugefodens Op/Ned-knap i Op-position. Derved slås vakuum-motoren fra. 4. Tag maskinen til et vandafløb. 5. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 6. Fjern afløbsslangen fra holdekrogen. 7. Sæt enden af slangen over et afløb eller en spand. 8. Drej ventilhuset til venstre (se Figur 34). 9. Drej huset helt til venstre, for at åbne ventilen helt. Træk huset af ventilen. 10. Tøm snavsvandsbeholderen. BEMÆRK: Vandet vil flyde ud, når slangen sænkes til under vandstanden. ADVARSEL: Brug handsker når ovenstående trin udføres, for at beskytte hænderne imod at komme i kontakt med farlige opløsninger CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

23 DANSK DK Sådan betjenes maskinen 11. Skyl beholderen. Kom rent vand i beholderen, igennem åbningen på toppen. Vær omhyggelig med at der ikke kommer vand ind i vakuumindtagsrøret (med si). A B 12. Hvis beholderen eller opsamlingsslangen er blokerer, skal der bruges vandtryk til at skylle dem igennem. Sæt vandslangen ind i opsamlingsslangen (figur 35, A). BEMÆRK: Sæt ikke vandslangen i indsugningsrøret (se figur 35, B), da der vil opstå skader. Opsamlingsslangen (figur 35, A) sidder til højre for indsugningsrøret (figur 35, B). Opsamlingsslangen er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at flytte den hen til åbningen, så det er let at bruge vandslangen til skylning af linien. 13. For at få lufttørring, sættes beholder- og afløbspropperne ikke på. 14. Kontrollér sugefodens blad. Brug en klud til at rengøre sugefodens blad. Hvis sugefodens blad er beskadiget eller slidt, vendes eller udskiftes bladet. BEMÆRK: For at undgå at beskadige sugefoden, skal sugefoden hæves når maskinen ikke arbejder. 15. Tag børsterne af, og rengør dem med en vandstråle. 16. Brug en ren klud til at tørre maskinens overflade af. 17. Kontrollér batterierne, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. Det korrekte niveau er mellem 1/4" (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figure 35 FORSIGTIG: ADVARSEL: Postevand kan indeholde forurenende stoffer som vil beskadige batteriet. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Battterier med bly og syre frembringer luftarter, som kan forårsage en eksplosion. RYGNING FORBUDT Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. 18. Oplad batterierne. Se instruktionerne i afsnittet Sådan oplades batterierne, i denne maual. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -23-

24 DANSK DK Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal foretages hver uge ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personnel. Tøm altid opløsningsbeholderen og snavsvandsbeholderen, inden der udføres nogen vedligeholdelse. Hold alle fastgørelsesanordninger spændte. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. For at forhindre beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, må batterierne ikke fyldes til op over bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld ikke syre på batterierne efter montering. Figur 36 Kontrol og rengøring af batteriene 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Drej sædets støtte fremad, for at kontrollere batterierne. Løft og drej snavsvandsbeholderen. Kontrollér at snavsvandsbeholderen er tom inden den løftes. 3. Frakobl batterierne. Brug en klud og en opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at tørre toppen af batterierne af. Rengør batteriterminalerne. Tilslut batterierne igen. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figur Luk snavsvandsbeholderen når kontrollen af batterierne er afsluttet. Drej sædets støtte tilbage til arbejdspositionen. Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position), og stil parkeringsbremsen. 2. Tøm snavsvandsbeholderen ved hjælp af en bøjelig afløbsslange, ved at skrue håndtaget af, og derefter tage proppen af (se Figur 36). 3. Hvis maskinen er udstyret med den ekstra rengøringsport, åbnes dækslet på den nederste rengøringsport, ved at skrue de fire håndtag af (se Figur 37). BEMÆRK: Kontrollér først at beholderen er tom. 4. Skyl beholderen, og rengør afløbsproppen CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

25 DANSK DK Vedligeholdelse 5. Rengør slangefittingen i snavsvandbeholderen, og sprøjt vand ned i sugefodsslangen, for at rense alle efterladenskaber ud. 6. Fastgør sugefodsslangen igen. Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret 1. Flyt maskinen således at opløsningsbeholderens filterenhed er placeret direkte over et afløb i gulvet. 2. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 3. Rengør opløsningsbeholderen indvendigt, med en vandstråle. 7. Luk ventilen for tilstrømning af opløsning. Figur Rengør filteret inden i huset, og sæt det igen på maskinen. Manuel tømning af opløsningsbeholderen 1. Fjern observationsmåleslangen fra tilslutningen ved toppen (se Figur 38). 2. Drej den nederste fitting så afløbsslangen hviler over afløbet. 3. Tøm opløsningsbeholderen (se Figur 39). Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum 1. Fjern vakuum-pladen fra sugefodspladen. Figur Slå vakuummet til. 3. Tag opløsningsslangen og før den ind i vakuumslangen, indtil skiven hviler imod slangens manchet. BEMÆRK: Brugen af vakuum vil hjælpe med til at skylle snavsvandsbeholderen. Det vil medvirke til at rengørings- og vedligeholdelsestiderne reduceres. Vedligeholdelse af sugefoden Rengør sugefoden med en vandstråle og en fugtig klud. Kontrollér sugefodens forreste og bageste blade for slitage. Justér igen, og udskift om nødvendigt. Udskiftning af sugefodens forreste blad Følg denne procedure for at udskifte sugefodens forreste blad: 1. Tag sugefodsenheden af maskinen. 2. Fjern spændet og sugefodens forreste blad. 3. Montér et nyt blad forrest på sugefoden, og sæt igen spændet på. 4. Sæt sugefoden på maskinen igen. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -25-

26 DANSK DK Vedligeholdelse Udskiftning sugefodens bageste blad Følg denne procedure, hvis sugefodens bageste blad er slidt og ikke tørrer gulvet godt nok: 1. Tag sugefodsenheden af maskinen. 2. Tag sugefodsbladet af, og kontrollér det. 3. Drej sugefodsbladet, for at få en ny rengøringskant. Udskift det om nødvendigt. 4. Sæt igen sugefodsbladet på. 5. Montér igen sugefodssamlingen på maskinen. 6. Justér igen indstillingerne for sugefoden, efter behov (se Sådan justeres sugefoden ). Figur 40 A B Vedligeholdelse af sugefoden Sugefodens blade kan drejes, for at få en længere levetid. For at få den bedste rengøring, skal der bevares en skarp kant imod gulvet. Se Figur 40. Følg denne procedure, for at dreje det: 1. Fjern spændet. 2. Tag bladet af, og drej det frem til en ny kant. 3. Sæt sugefoden på igen. 4. Sæt spændet på igen. Figur 41 Rengøring af vakuum-slangerne Kontrollér at sugefoden er over et passende afløb. 1. Brug en haveslange til at gennemskylle snavsvandsslangerne. 2. Sugefod til siden - Placér haveslangen i sugefodssiden af slangen, og skyl grundigt. 3. Opsamlingsslange - Placer haveslangen i opsamlingstanken. Opsamlingsslangen sidder bag den gevinddrejede snip (se figur 41, A). BEMÆRK: Sæt ikke slangen i indsugningen (se figur 41, B), da der vil opstå skader CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere