Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R"

Transkript

1 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi (92-121) LÆS DENNE MANUAL LES DENNE BOKA LÄS DENNA MANUAL LUE TÄMÄ OPAS U.S. Patent Nr ; Nr ; Nr U.S. Patent nr. 6,105,192; nr. 6,493,896; nr. 6,557,207 Amerikanska patentnummer: ; nr: ; nr: U.S. Patent No. 6,105,192; No. 6,493,896; No. 6,557,2079 Form No A-G1 11/06 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the U.S.A.

2 DANSK DK LÆS DENNE MANUAL Denne manual indeholder vigtige oplysninger om anvendelse og sikker brug af denne maskine. Hvis denne manual ikke læses inden betjening, og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskader på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. Alle retninger som angives i denne manual er set fra operatørens plads, for enden af maskinen. For nye manualer, skriv til: ALTO, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner til operatøren... 3 Indledning og maskinens specifikationer... 5 Symboler som anvendes på Scrubtec... 6 Display-skærmbilleder til Scrubtec... 7 Maskinens kontrolpanel... 8 Maskinens kontroller og egenskaber... 9 Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Sådan pakkes maskinen ud Sådan monteres batterierne Vedligeholdelse af batterierne Sådan oplades batterierne Genopladning af batterierne Niveauindikatorer for opladning af batterierne Sådan monteres sugefoden Sådan justeres sugefoden Sådan udskiftes eller roteres børsterne på det cylindriske børstehoved Sådan installeres børsten eller rondelholderen Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Sådan bevæges maskinen Justering af sædet Sådan aflæses batterimåleren Sådan ændres display-skærmbillederne på LCD-modulet Sådan aflæses indikatoren for Opløsning tom Sådan aflæses indikatoren for Opsamlingstank fuld Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sådan styres mængden af opløsning Sådan styres børstetrykket Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Betjening af maskinen Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde Sådan rengøres et gulv Sådan rengøres et meget snavset gulv Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal udføres hver uge Kontrol og rengøring af batteriene Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret Manuel tømning af opløsningsbeholderen Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum Vedligeholdelse af sugefoden Udskiftning af sugefodens forreste blad Udskiftning sugefodens bageste blad Vedligeholdelse af sugefoden Rengøring af vakuum-slangerne Sådan korrigeres problemer i maskinen Almindelige fejlkoder Tilbehør og ekstraudstyr CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

3 DANSK DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL OPERATØREN FARE: ADVARSEL: FORSIGTIG: Hvis ikke alle FARE-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Læs og iagttag alle FAREhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle ADVARSEL-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre personskade på dig eller, eller andet personnel, ligesom der kan forekomme beskadigelse af udstyret. Læs og iagttag alle ADVARSELhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle FORSIGTIG-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Læs og iagttag alle FORSIGTIG-henvisninger som findes i brugermanualen eller på maskinen. FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Hvis operatørmanual ikke læses inden betjening og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskade på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. At betjene en maskine som ikke er komplet, eller fuldstændigt samlet, kan medføre personskade eller beskadigelse af udstyret. Anvend ikke denne maskine med mindre den er fuldstændigt samlet. Kontrollér maskinen omhyggeligt inden brug. Anvend den kun når låg, døre og adgangspaneler er sikkert lukkede. Maskinerne kan forårsage en eksplosion, hvis de anvendes nær ved brandfarlige materialer og dampe. Anvend ikke maskinen sammen med, eller i nærheden af, brændstoffer, kornstøv, opløsningsmidler, fortyndere eller andre brandfarlige materialer. Denne maskine er ikke egnet til at opsamle farligt støv eller brændbare materialer. Benyt kun kommercielt forhandlet gulvrengøringsvoks, som er beregnet til brug i maskiner. Kom IKKE benzin, brændbare eller brandfarlige materialer i opløsnings- eller snavsvandsbeholderen. Battterier med bly og syre frembringer gasser, som kan forårsage en eksplosion. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. Ryg ikke omkring maskinen. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning. Arbejde med batterier kan være farligt! Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. Fjern alle smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. Brugen af en oplader med beskadiget strømkabel, kan medføre dødfald forårsaget af elektrochok. Brug ikke opladeren, hvis strømkablet er beskadiget. Drej ikke maskinen på en rampe. Anvend den ikke på overflader som har en hældning der overstiger det som er angivet på maskinen. Maskinerne kan vælte, og medføre personskade eller beskadigelse, hvis de kører over trappekanter eller læssetrin. Stands og efterlad kun maskinen på en vandret overflade. Sæt alle kontakter i OFF -position (slået fra), når du standser maskinen. Drej nøgleafbryderen over på OFF, og fjern nøglen. Der kan forekomme udskridning ved høje hastigheder og forsøg på skarpe drejninger, især på våde overflader. Flyt ikke maskinen med en gaffeltruck. Der kan ske beskadigelse af maskinen. Vedligeholdelse og reparationer, som udføres af uautoriseret personnel, kan forårsage beskadigelse eller personskade. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret ALTO-personnel. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -3-

4 DANSK DK ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation af denne maskine kan medføre beskadigelse af maskinen, eller personskade på operatøren og andre omkringstående. Ændringer eller modifikationer, som ikke er autoriseret af producenten, sætter alle garantier og forpligtelser ud af kraft. Elektriske komponenter i denne maskine kan kortslutte, hvis de udsættes for vand eller fugt. Hold maskinens elektriske komponenter tørre. Tør maskinen af efter hver anvendelse. Denne maskine er kun til tørt brug, og må ikke anvendes eller opbevares udendørs i våde omgivelser. Hold maskinen indendørs, hvis den stilles til opbevaring. Hvis maskinen betjenes uden at iagttage alle mærkater og instrukser, kan dette medføre personskade eller beskadigelse. Læs alle maskinens mærkater, inden der gøres forsøg på at betjene den. Kontrollér at alle mærkater og instrukser er fastgjort eller sat på maskinen. De må under ingen omstændigheder tildækkes. Hvis der mangler mærkater og skilte, eller hvis de beskadiges, så få omgående mærkater eller skilte hos din ALTO-forhandler. Våde gulvoverflader kan være glatte. Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Sæt altid Forsigtig -skilte op, omkring eller nær ved det område du gør rent. Forkert udledning af snavsvand kan skade miljøet, og være ulovligt. De amerikanske miljømyndigheder har vedtaget særlige regulativer angående udledning af snavsvand. Der kan også være lokale eller nationale regulativer vedrørende den slags udledning i dit område. Forstå og efterkom regulativerne i dit område. Vær opmærksom på den miljømæssige risiko ved de kemikalier som du bortskaffer. Anvend kun de børster som er leveret sammen med maskinen, eller de som er angivet i operatørmanualen. Anvendelse af andre børster kan forringe sikkerheden. Det kan medføre personskade eller beskadigelse, hvis denne maskine bruges til at flytte andre genstande, eller til at klatre op på. Brug ikke denne maskine som en trappe eller et møbel. FORSIGTIG: FORSIGTIG: Garantien på din maskinen vil blive sat ud af kraft, hvis der benyttes nogen som helst andre end originale ALTO-dele på maskinen. Brug altid ALTO-dele til udskiftning. Denne maskine indeholder batterier med bly og syre. Batterierne skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. ADVARSEL: GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Reglerne skal følges omhyggeligt, for at undgå personskade på operatøren og beskadigelse af maskinen: Under anvendelse af maskinen, skal du være opmærksom på personer omkring dig, især børn. Vær forsigtig når maskinen vendes på indelukkede områder. Bland ikke forskellige slags rengøringsmidler. Undgå skadelige lugte. Anbring ikke beholdere med væske på maskinen. De anfalede arbejdstemperaturer er imellem 32 F (0 C) og 104 F (40 C). Fugtigheden ved anvendelse af denne maskine skal være imellem 30% og 95%. Brug ikke syreopløsninger, som kan beskadige maskinen. Lad ikke børsterne køre når maskinen står stille, for at undgå beskadigelse af gulvet. Brug en pulverslukker i tilfælde af brand. Brug ikke vand. Ram ikke reoler og stilladser hvor der fare for nedfaldende genstande. Tilpas kørehastigheden efter hvor fast snavset sidder. Overskrid ikke den angivne hældningskapacitet, ellers kan maskinen blive ustabil. Afbryd strømforsyningen til maskinen ved enhver vedligeholdelse. Fjern ikke dele som kræver brugen af et værktøj for at blive afmonteret. Vask ikke maskinen med direkte vandstråler, højtryksvand, eller ætsende stoffer. Efter hver 200 arbejdstimer, skal maskinen kontrolleres af en autoriseret serviceperson. -4- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

5 DANSK DK Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Indledning Indledning og maskinens specifikationer Dette er en gulvvaskemaskine, som - ved hjælp af de mekanisk skurende børste- eller rondelbevægelser og den kemiske virkemåde for vand-vaskemiddelopløsningen - kan vaske alle gulvtyper. Under sin fremadgående bevægelse, opsamler den det fjernede snavs og den rengøringsmiddelopløsning som ikke er blevet absorberet af gulvet. Model SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC BOOST R Delnummer 00318E 00319E 00343E 00344E Afstandsspredning 71,1 cm 86,4 cm 71,1 cm 81,3 cm Strømforsyning 36 volt-system, der bruger (6) 6 volt 250, 330 eller 370 AH dybcyklusbatterier Batterioplader Indbygget, fuldautomatisk smartoplader, 115V 60Hz eller 230V 50Hz Børstemotorer (1) 2 HK (1) 2,5 HK (1,9kW), (2) 0,75HK (0,56kW) (1) 0,75HK (0,56kW) (1,5kW), der driver to der driver to ligevinklede ligevinklede gearkasser gearkasser Børstestr./ (2) 36cm (2) 43 cm (2) 15,2 x 71,1cm (1) 35,6 x 81,3 cm Hastighed 300 omdr./min. 300 omdr./min. 300 omdr./min omdr./min. Børstetryk kg kg kg Kørehastighed (max.) 6,6 km/t Kørsel 1,1 kw transakseldrift af to 25,4cm diameter baghjul Max. rengøringsvinkel 6 grader Sugemotor 0,75kW 3-trins tangetialudladning Støjniveau 70 dba Opløsnings-beholder 113 liter Opsamlings-beholder 113 liter Længde 165 cm Bredde 84 cm 90 cm 130 cm 84 cm Højde 130cm Maskinvægt m/ 330AH batterier og fuld af opløsning 670 kg 679 kg 679 kg 675 kg Garanti 8 år på PolydurTM-beholdere, 3 år på dele, 1 år på udførelse, 18 måneder på formærkede batterier CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -5-

6 DANSK DK Symboler som anvendes på Scrubtec R Fremad/Tilbage Børste Op/Ned Sugefod Op/Ned Knap til horn Tilstrømning af opløsning Kontakt Tænd/slukafbryder (On/Off) LED for Snavset vand/opløsning Batterimåler ADVARSEL LÆS BRUGERMANUALEN INDEN DENNE MASKINE BETJENES. LCD-display Knap One-touch Knap BRANDFARE Brug kun kommercielt tilgængelige gulvrengøringsmidler og vokser beregnet til anvendelse i maskiner. Brug ikke brandfarlige materialer. FARE FOR PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF MASKINEN Vend, stands eller efterlad ikke maskinen på en rampe eller forhøjning A -6- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

7 DANSK DK Display-skærmbilleder til Scrubtec R Indikator for kørehastighed 1 = lav 0-3 KPH 2 = mid. 0-5 KPH 3 = høj 0-6,4 KPH SKÆRM 1 Positionspilen angiver sugefodens øjeblikkelige position (oppe eller nede) Indikatorerne er tændt, og viser de nuværende indstillinger. Skærmebilleder som er til rådighed for operatøren SKÆRM 2 Batteri blinker når der er lav spænding. Vanddråber er slukket når der er lukket for opløsningen, og blinker når opløsningen er slået til. Pilene angiver status for vakuum. De blinker når vakuummet er slået til, og er slukkede når vakuummet er slået fra. Eksempel SKÆRM 3 (Diagnostik) Kun til diagnostik. Den vises ikke, med mindre der opstår en fejl på maskinen. Når fejlen opstår vil ikonet og fejlkoden blive vist. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -7-

8 DANSK DK Maskinens kontrolpanel Nøgleafbryder som slår til og fra (se Figur 1, emne D) Nøgleafbryderen slår strømmen til kontrolpanelet til. O er slået fra ( OFF ), og I er slået til ( ON ). A E, F D Knap til at køre børster Op/Ned (se Figur 1, emne A) Tryk børsteknappen i ned (+) position, for at sænke børstehovedet. For at sænke børstehovedet til det maksimale børstetryk, holdes knappen vedvarende i ned (+) position, indtil bevægelsen stopper. Børstemotorerne vil starte, og opløsningen flyde (forudsat at opløsningen er slået til ( ON )), når maskinen begynder at køre. For at hæve børstehovedet, trykkes børsteknappen i op (-)- position, indtil børstehovedets bevægelse standser, eller den ønskede position er nået. E B C Knap til at køre sugefoden Op/Ned (se Figur 1, emne B) Sugefodsknappen bruges til at hæve og sænke sugefoden, og til at slå vakuum-motoren til og fra. Vakuum-motoren slås til når knappen placeres i den midterste eller nederste position BEMÆRK: Når sugefodsknappen placeres i den nederste position, vil vakuum-motoren slå til. Figur 1 For at hæve sugefoden, placeres knappen i enten den midterste eller øverste position. Den midterste position bruges til one-touch -styring. Vakuum-motoren vil stoppe, efter en kort forsinkelse, når knappen placeres i op-positionen. Timetæller (se Figur 1, emne E) Timetælleren er placeret på frontdisplayet. Der skal skiftes skærmbillede ved hjælp LCD-displayets knap. Timetælleren angiver antallet af timer maskinen har arbejdet. Den viser børstemotor, vakuum-motor, køremotor og det totale antal timer hvor nøglen har været slået til. Batterimåler (se Figur 1, emne F) Batterimåleren angiver batteripakkens relative opladning. Batterimåleren er placeret på skærm 1, på frontdisplayet. Se side 7. Styring af opløsningmængde (Se Figur 1, emne C) Knappen til styring af opløsning regulerer den mængde af kemisk opløsning der strømmer ned på gulvet. Tryk på (+) for at øge mængden. Tryk på (-) for at mindske mængden. For at lukke for opløsningen, trykkes på - indtil der ikke ses nogen indikatorer på displayet. BEMÆRK: Løb IKKE tør! BEMÆRK: Der vil ikke flyde nogen opløsning, når maskinen ikke kører. Kredsløbsafbrydere Knapperne til nulstilling af kredsløbsafbryderne er placerede på bagsiden af frontafskærmningen, under frontdisplayet. Afbryderne er følgende: Emne A - Overordnet (5 amp) Emne B - Nøgleafbryder (5 amp) -8- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

9 DANSK DK Maskinens kontroller og egenskaber Snavsvandsbeholderens svømmer "Scrubtec R"-rengøringsmaskinen er udstyret med en svømmer som lukker for vakuummet, når snavsvandsbeholderen er fuld. Sugefoden vil ikke længere opsamle vand. Hvis dette sker, så hæv sugefoden og tøm snavsvandsbeholderen. Kørsel "Scrubtec R"-rengøringsmaskinerne er udstyrede med et elektronisk styret system, som har variable fremadgående og bagudgående hastigheder. 1. For at køre med maskinen, skal strømmen til maskinen være slået til med nøgleafbryderen, og operatøren skal sidde korrekt. Figur 2 2. Tværhastigheden kan justeres ved at ændre trykket med fodpedalen. BEMÆRK: Når der køres baglæns hæver sugefoden sig, og tilstrømningen af opløsning stopper automatisk. Endvidere nedsættes den maksimale kørehastighed når der bakkes. Bremser Maskinen er udstyret med et elektronisk bremsesystem. Den elektroniske bremse aktiveres automatisk. BEMÆRK: Under oplæring skal du lade maskinen standse helt op, indtil du bliver bekendt med de krævede standselængder. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når maskinen bringes til standsning. Den kobler automatisk fra, når man begynder at køre. Den gennemgående aksel er forsynet en manuel bremsefrigørelseanordning. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke hvis bremsefrigørelsesanordningen er koblet ind. Se figur 2. Bak-alarm Bak-alarmen lyder automatisk, med mellemrum, når maskinen bakker. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -9-

10 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Maskinen er pakket i en særlig kasse, leveret på en palle, således at den kan flyttes med en gaffeltruck. ADVARSEL: Sådan pakkes maskinen ud 1. Fjern den yderste kasse. Kasserne kan ikke anbringes oven på hinanden. BATTERITILSLUTNINGER Front på maskinen 2. Maskinen er fastgjort på pallen med spændebånd, og træklodser som forhindrer bevægelse under forsendelsen. Fjern spændebåndene og klodserne. 3. Fjern fastgørelsesbeslagene. 4. Sænk rampen. Maskinen kan køres ned ad pallen, hvis operatøren er godt kendt med dens funktion. Undgå hårde slag imod bunden. 370 AH, 6 Volt (Batteri nr A, væske) (Batteri nr A, tørt) 5. Behold pallen til fremtidige transportbehov. Sådan monteres batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Batterierne er tunge Det kan resultere i en personskade, hvis batterierne flyttes uden hjælp. Få hjælp til at løfte batterierne. Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Der dannes eksplosive hydrogenluftarter under opladningen. Oplad kun batterierne i et godt ventileret område, med sædeenheden løftet. 330 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Front på maskinen Batterierne er monterede i batterikassen, under sædet og snavsvandsbeholderen (Figur 3). Maskinen bruger seks 6 volt-batterier. De skal håndteres ved hjælp af egnet løfteudstyr, som er passende til vægten og koblingssystemet. Ved vedligeholdelse og daglig genopladning, er det nødvendigt at følge alle de instruktioner, som er angivet af producenter. Front på maskinen Følg disse trin ved installation af batterierne (se Figur 3): 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Løft og drej sædets støtte fremad. 3. Læn sædet mod kablet som holder det fast. 4. Løft fronten af snavsvandsbeholderen, og drej den mod bagenden, indtil den hviler mod det kabel som holder den fast. 5. Sæt batterierne på plads, og tilslut batterikablerne som vist på Figur Drej snavsvandsbeholderen, og drej den derefter frem til den normale arbejdsposition. 7. Sænk sædets støtte. BEMÆRK: Oplad batterierne inden brug. 250 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Tre (3) 70222A-afstandsstykker Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

11 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Vedligeholdelse af batterier Den elektriske strøm til at drive maskinen kommer fra opladningsbatterierne. Opladningsbatterier behøver forebyggende vedligeholdelse. ADVARSEL: Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Korrekt påfyldning Følg disse instruktioner, for at bevare batterierne i god stand: 1. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Det korrekte niveau er mellem 1/4 tomme (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Kontrollér elektrolytstanden hver gang du oplader batterierne (se Figur 4). Figur 4 BEMÆRK: Kontrollér elektrolyt-standen inden batterierne oplades. Kontrollér at pladerne i hver celle er dækket med elektrolyt, inden opladning. Fyld ikke cellerne helt op inden batteriet oplades. Elektrolytten udvider sig under opladning. Det kan medføre at elektrolytten flyder over fra cellerne. Efterfyld altid cellerne med destilleret vand efter opladning. FORSIGTIG: FORSIGTIG: FORSIGTIG: Der vil ske uoprettelig skade på batterierne, hvis elektrolytten ikke dækker pladerne. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Der kan forekomme beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, hvis batterierne overfyldes. Fyld ikke batterierne op til bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld aldrig syre på et batteri efter montering. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Brug ikke postevand, da det kan indeholde forurenende stoffer, som vil beskadige batterierne. 2. Hold toppen af batterierne rene og tørre. Hold terminalerne og konnektorerne rene. Brug en fugtig klud med en svag opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at rengøre toppen af batterierne. Rengør terminalerne og konnektorerne med et værktøj beregnet til rengøring af terminaler og konnektorer. Lad der ikke komme ammoniak eller natriumbikarbonat ind i batterierne. 3. Hold batterierne opladte. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -11-

12 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan oplades batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: Det kan forårsage en eksplosion, hvis batterierne oplades i et område uden tilstrækkelig udluftning. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning, for at forhindre en eksplosion. Batterier med bly og syre frembringer luftarter som kan eksplodere. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. RYGNING FORBUDT! A B C Følg denne procedure, for at oplade batterierne: 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF -position). 2. Hæv sædets støtte. 3. Tilslut ledningen fra batteriopladeren til en korrekt jordet stikkontakt med samme stikopsætning (50/ 60 Hz). Figur 5 A B C 4. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 5, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6 angående farveindikationer. Genopladning af batterierne Scrubtec R -rengøringsmaskinen leveres med en oplader på maskinen. 1. Sæt stikket i en vægkontakt, og opladningen sker automatisk. 2. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 5, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6 vedrørende farveindikationer. Figur 6 Bemærk: Sørg for at stikket sættes i et kredsløb som ikke belastes af andet udstyr. Vægafbrydere kan slå fra, og der vil ikke ske nogen opladning. A ADVARSEL: Oplad aldrig et GEL-batteri med en oplader som ikke er beregnet til dette. Følg omhyggeligt de instruktioner som producenten af batterierne og batteriopladeren giver. BEMÆRK: Undgå at aflade batterierne helt, for at forebygge permanent beskadigelse af disse. Efterlad aldrig batterierne helt afladte, selv hvis maskinen ikke anvendes. Hold sædets støtte løftet, når batterierne genoplades. Kontrollér elektrolytstanden efter hver 20 genopladninger, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. B Niveauindikatorer for opladning af batterierne Batterimåleren ( se Figur 7) på kontrolpanelet har en digital aflæsning, med 10 faste positioner (A) og en blinkende indikator (B). Stregerne som kommer frem på displayet viser det omtrentlige opladningsniveau med et batteri-ikon (blinker). Figur 7 BEMÆRK: Nogle få sekunder efter at spændingen viser 32V, vil det begynde at blinke. Børstemotorene vil derefter automatisk slå fra CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

13 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan monteres sugefoden Følg denne procedure for at montere sugefoden på maskinen: 1. Sugefoden har en afbøjningsegenskab, hvilket også udnyttes ved montering af sugefoden. Løsn knapperne på sugefoden (Figur 8). Skub bolten ind det rilleformede hul i støtterammen på maskinen. 2. Fastgør vakuum-slangens manchet til sugefodsslangens fitting (se Figur 9). 3. Tilspænd knapperne. BEMÆRK: Overspænd ikke, ellers er afbøjningsegenskaben væk, og der kan ske beskadigelse. Figur 8 BEMÆRK: Sugefoden har en afbøjningsegenskab, for at forhindre beskadigelse af maskinen. Hvis sugefoden udsættes for en påvirkning så den bøjer væk fra maskinen, monteres den simpelthen igen, ved at følge trin 1-3. Sådan justeres sugefoden Under arbejdet skal sugefodens bageste blad have et konstant genskin på mindst 3/16 (5 mm), langs hele sugefodsbladet (se Figur 10). Figur 9 1. Sugefodshuset kan vippes, så sugefodsbladets genskin på midten svarer til genskinnet ved enderne. For at justere hældningen, løsnes justeringsbolten som er placeret på højre og venstre side af sugefoden (se Figur 9). 2. Tryk sugefoden ned, indtil begge sæt af styrehjul har kontakt med gulvet. 3. Efter at have foretaget justeringerne, tilspændes skruerne igen. BEMÆRK: Det er vigtigt for sugefodens funktion, at de højre og venstre hjul har kontakt med gulvet. Figur 10 3 /16 minimum Bemærk: Efterhånden som sugefodens bageste blad bliver slidt, kan det drejes og/eller vippes, for at få fire gode kanter inden det er nødvendigt at udskifte bladene. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -13-

14 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan udskiftes eller roteres børsterne på den cylindriske børste Hoved For at montere eller dreje børsterne på det cylindriske børstehoved: 1. Hæv børstedækket, og slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 2. Hæv børsteskørtet, og træk det ud for at fjerne det. Se Figur Fjern vingemøtrikken fra børstelågen. Se Figur Sænk lågen ca. 1/2 tomme (1,3 cm), og skub låge- og navsamlingen af børsten. Se Figur 13. Figur Skub børsten af navet i den modsatte ende. Se Figur Drej eller udskift børsten. 7. Skub børsten på drivnavet, og sæt låge- og navsamlingen ind i børstens kerne. 8. Hæv lågen, og sæt vingemøtrikken på. 9. Anbring sideskørtet på holdetappene, og sænk det på plads. 10. Børsterne skal drejes efter hver 20 timers brug. Figur 12 Figur 13 Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

15 DANSK DK Klargøring af maskinen til brug Sådan installeres børsten eller rondelholderen Følg denne procedure for at installere børsten eller rondelholderen på maskinen: 1. Drej nøglekontakten over på ON (TIL). 2. Sæt børstekontakten i op-position. 3. Drej nøglekontakten over på OFF (FRA). 4. Gå til siden af maskinen 5. Sæt en børste eller en rondelholder under flekspladerne. Se figur 15. Figur 15 BEMÆRK: Ved brug af en sort rondeholder, skal rondelholderen placeres på hovedet. Sænk hovedet og betjen det kort for at fæstne rondelholderen til rondeldrevet (hvis der er problemer, skal rondelholderen placeres på gulvet, hovedet sænkes og derefter betjenes). Afmontering af børste eller rondelholder Følg nedenstående anvisninger ved afmontering af børste eller rondelholder: 1. Drej nøglekontakten over på ON (TIL). Figur Sæt børstekontakten på op-position. 3. Drej nøglekontakten over på OFF (FRA). 4. Gå til siden af maskinen 5. Træk ned i børsten eller rondelholderen, indtil den frigøres fra flekspladerne. Se figur 16. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -15-

16 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Følg procedurerne nedenfor, for at genoprette fabriksindstillingerne: 1. Tryk på den grønne One-touch -knap, og hold den (Figur 17), indtil der høres et dobbelt bip fra maskinen. BEMÆRK: Det vil tage omkring 10 sekunder. 2. Indstillingerne skal returneres til 2 bar opløsning og 1 bar børstetryk. BEMÆRK: Skrabesugekontakten skal stå på midterpositionen, for at standardindstillingerne fungerer. Figur 17 Sådan bevæges maskinen uden strøm (se Figur 18) 1. Indkobl den manuelle undertrykkelse på bremsen (se side 9, Parkeringsbremse ). 2. Fjern fodpladen og de 4 skruer og find styremotoren. 3. Ved hjælp af knappen på styremotoren drejes akslen på motoren i den retning, du vil dreje maskinen. 4. Skub maskinen langsomt til det ønskede sted. BEMÆRK: Hvis du forsøger at skubbe maskinen for hurtigt, vil den begrænse tophastigheden. Stands og genstart, hvis dette sker. Figur Kobl den manuelle undertrykkelse af bremsen fra, efter at maskinen er flyttet. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke, hvis undertrykkelsen er koblet ind. Justering af sædet (standard) Standardsædet kan ikke justeres fremad eller tilbage. Justering af sædet (luksusudgave) Luksusudgaven af sædet, der fåes som ekstraudstyr, er justérbart på tre måder: 1. Sædet kan justeres frem og tilbage, ved hjælp af armen på den nederste, højre side af sædet. Ved at bevæge armen kan sædet glide til den ønskede position. Se Figur 19. Figur For at justere vinklen på sædets ryglæn, drejes armen som er placeret på den midterste del af sædet. Ved at dreje den med uret, bliver sædet mere lodret. Ved at dreje håndtaget imod uret, vippes sædet tilbage. Se Figur 20, A. 3. For at justere sædets ophængning, af hensyn til operatørens komfort, bruges armen på siden af sædets ryglænsafsnit. Den har tre positioner. Den øverste position er for lette operatører. Den midterste position er for operatører med middelvægt. Den nederste position er for tunge operatører. Se Figur 20, B. BEMÆRK: Armen skal trykkes hårdt ned for at ændre positioner. Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

17 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan aflæses batterimåleren (se Fgur 21, A) Batterimåleren er en indikator på LCD-displayet. Denne indikator er LCD-displayet foran på maskinen. Den har 10 streger, hvor 10 synlige streger angiver fuld opladning. Når maskinen kører, vil stregerne begynde at sænkes. Batteriikonet (B) vil begynde at blinke, for at indikere at man nærmer sig udløbet af opladningen. A SKÆRM 1 BEMÆRK: Hvis du fortsætter med at køre med børsterne, vil de slå fra, for at beskytte batterierne mod afladning. B BEMÆRK: Køretiderne vil variere afhængig af maskinens variabler, batteristørrelsen, børstetryk, type af gulv, m.v. SKÆRM 2 Sådan ændres display-skærmbillederne på LCDmodulet LCD-displayet har tre skærmbilleder. Der er adgang til to af dem, når som helst nøglen er slået til. Det første skærmbillede viser maskinens status, og det andet viser de fire timetællere (Figur 21). Der er adgang til de to skærmbilleder som kan ses operatøren, ved hjælp af display-knappen (Figur 22) på kontrolpanelet, til venstre for nøgleafbryderen. Ved at trykke på denne knap skifter displayet mellem de skærmbilleder som er til rådighed. Figur 21 Det tredie skærmbilleder er kun til diagnostik. Dette skærmbillede viser alle fejl som kan opstå, og om systemets diagnostik har fundet noget forkert. Se i fejlfindingsvejledningen efter en passende handling til at afhjælpe fejlkoden, når diagnostikskærmen kommer frem. Sådan aflæses indikatoren for Opløsning tom (se figur 23. A) Indikatoren for opløsning tom sidder foran på maskinen under LCD-skærmen. Når opløsningen er brugt næsten op, begynder indikatoren at blinke, hvilket advarer brugeren om, at der skal fyldes mere opløsning på. BEMÆRK: Opløsningens brugstid kan variere afhængig af opløsningens flowindstilling. B Figur 22 A Sådan aflæses indikatoren for Opsamlingstank fuld (se figur 23. B) Indikatoren for opsamlingstank fuld sidder foran på maskinen under LCD-skærmen. Når opsamlingstanken er næsten fuld, begynder indikatoren at blinke, hvilket advarer brugeren om, at opsamlingstanken skal tømmes. Vakuummotorerne lukker ned nogle få øjeblikke efter. BEMÆRK: Opsamlingstankens opfyldningstid kan variere afhængig af opløsningens flowindstilling og gulvtypen. Figur 23 CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -17-

18 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sugefoden tørrer gulvet, imens vakuum-motoren fjerner den snavsede opløsning fra gulvet. Følg denne procedure for at betjene sugefoden: 1. For at sænke sugefoden og starte vakuum-motoren så tryk sugefodens Op/Ned-knap ned (Figur 24). BEMÆRK: Vakuum-motoren vil starte omgående, når knappen trykkes ned, og sugefoden vil blive sænket. 2. For at hæve sugefoden, trykkes sugefodens Op/ Ned-knap op (Figur 24). Sugefoden vil derefter blive hævet, og vakuum-motoren vil efter en kort forsinkelse slå fra BEMÆRK: Den midterste position for sugefodens Op/Ned-knap er til brug ved One-touch -styring. BEMÆRK: Sugefoden vil automatisk blive hævet, når der bakkes under rengøringarbejdet. Figur 24 Sådan styres mængden af opløsning Opløsningen bruges til at løsne og fjerne snavset fra gulvet. Den mængde af opløsning som påføres kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCDdisplayet, foran på maskinen. Brug knappen for opløsningsmængde (Figur 25) til at justere den mængde af opløsning som påføres. BEMÆRK: Der er fem forskellige indstillinger på displayet. Se figur 26, A. For at forøge tilstrømningen af opløsning: 1. Tryk på + -siden af knappen (Figur 25). Figur Tryk på og hold + inde for at opnå det ønskede opløsningsflowniveau. B For at formindske tilstrømningen af opløsning:. 1. Tryk på - - siden af knappen (Figur 25). 2. Tryk på - -siden af knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tilstrømning af opløsning. Sådan betjenes børstetrykket Børsterne anvendes til at smøre opløsningen ud, hvilket forbedrer rengøringsprocessen. Størrelsen af det anvendte børstetryk kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCD-displayet, foran på maskinen (Figur 26, B). Brug børsternes Op/Ned-knap (Figur 27) til at justere størrelsen af det anvendte børstetryk. Sådan øges børstetrykket: 1. Tryk på + -siden af kontakten (figur 27). 2. Tryk på og hold + inde for at opnå maksimalt tryk. Sådan sænkes børstetrykket: 1. Tryk på - -siden af kontakten (figur 27). 2.Tryk på og hold - siden af kontakten inde for at opnå det ønskede opløsningsflowniveau. Figur 26 Figur 27 A -18- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

19 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes Fremad/Tilbage-kontakten (se figur 28). 1. For at køre fremad, skal pilesiden af kontakten trykkes opad. 2. For at køre baglæns, skal pilesiden af kontakten trykkes nedad. Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Opløsningsbeholderen er placeret på venstre side af maskinen (se Figur 29). Følg denne procedure for at påfylde opløsningsbeholderen: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Tag låget af. 3. Kom et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. Følg anvisningerne som er vist på beholderen, for at få den korrekte mængde. BEMÆRK: Overskydende skum i snavsvandsbeholderen kan beskadige vakuum-motoren, så brug kun den mindst mulige mængde. Figur 28 ADVARSEL: Brug altid et lavtskummende rengøringsmiddel. For at undgå dannelse af skum inden rengøringen påbegyndes, så kom den mindst mulige mængde af et anti-skummemiddel i snavsvandsbeholderen. BRUG ALDRIG REN SYRE. 4. Fyld opløsningsbeholderen med rent vand (se Figur 29). 5. Sæt låget på opløsningsbeholderen, efter at have fyldt den. ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG -skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Maskiner kan antænde brandfarlige materialer eller dampe. Brug den ikke nær ved brandfarlige emner som benzin, kornstøv, opløsningsmidler eller fortyndere. Benyt kun den rengøringskoncentration som producenten af kemikaliet anbefaler. ALTO anbefaler en maksimal vandtemperatur på 120 F (49 C). Figur 29 Betjening af maskinen BEMÆRK: Bliv bekendt med maskinens funktioner og håndtering, inden der rengøres med maskinen. Kør maskinen med den laveste kørehastighed. Brug maskinen på et område hvor der ikke er nogen møbler eller genstande, indtil du gøre følgende: 1. Køre maskinen i en lige retning, frem eller tilbage. 2. Standse maskinen sikkert. 3. Dreje maskinen både til venstre og højre, og vende tilbage til en lige retning. 4. Dreje i en 180 o -vending, hvor kun ét baghjul svinger. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -19-

20 DANSK DK Sådan betjenes maskinen (forts.) Følg denne procedure for at køre med maskinen: 1. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 2. Slå nøglekontakten til ( ON -position). 3. Hæv børsten til den højeste position (om nødvendigt). 4. Hæv sugefoden (om nødvendigt). 5. Tryk forsigtigt fodpedalen ned, og maskinen vil begynde at bevæge sig. 6. Slip trykket på fodpedalen for at standse. Figur Baglæns kørsel vælges med frem/bak-kontakten. 8. Slip trykket på fodpedalen for at standse. 9. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ) når du standser maskinen, og fjern nøglen. Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Afbryd vekselstrømmen til batteriopladeren (følg opladningsinstruktionerne). 3. Kontrollér at filter-sien (1) til vakuum-motoren er ren, og korrekt indsat i snavsvandsbeholderen (se Figur 30). Figur Kontrollér at snavsvandsbeholderens låg er på plads, og er blevet spændt (se Figur 31, A). 5. Luk og fastgør det nederste rengøringsportlåg (hvis et sådant findes) på opsamlingstanken. 6. Kontrollér at proppen i afløbsslangen til snavset vand er på plads, og er blevet tilspændt (se Figur 32). 7. Kontrollér at børsterne/puderne er på plads, og korrekt monteret. 8. Kontrollér at børstehusene er på plads, på børstehovedet. Figur Kontrollér monteringen af sugefoden og sugefodslangen CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

21 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et gulv ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG - skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Følg denne procedure for automatisk rengøring med One-touch : 1. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LED-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Maskinen har en knap til enkelttryksbetjening på kontropanelet (se fig. 33), som er forudindstillet for børstetryk og væskestrøm. Tryk One-touch -knappen ned et øjeblik, hvis du ønsker at benytte disse indstillinger. BEMÆRK: Hvis det ikke er de indstillinger som du ønsker at benytte, så se på side 16, eller afsnittet om Onetouch -betjening. Figur 33 For manuel styring af rengøringsprocesserne, følges disse procedurer: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LCD-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Sænk sugefoden. BEMÆRK: Vakuum-motoren vil slå til, når sugefodens Op/Ned-kontakt placeres i den nederste position. 6. Sænk børstehovedet indtil det når ned i sin fulde længde. BEMÆRK: Børsterne vil først begynde at rotere når maskinen begynder at køre. 7. Indstil igen tilstrømningen af opløsning, ved at bruge + / - - opløsningsknappen. BEMÆRK: Opløsningen vil kun flyde når maskinen bevæger sig fremad. 8. Efter nogle få skridts rengøring, kontrolleres det at den mængden af opløsning som tilføres er korrekt, og at sugefoden opsamler vandet og tørrer gulvet. Foretag justeringer efter behov. 9. Når maskinen er korrekt indstillet, fortsættes med at rengøre indtil indkatoren for mangel på opløsning kommer frem, eller indtil du løber tør for opløsning. BEMÆRK: Når der foretages flere passager henover gulvet, så lad børstens rengøringsbane overlappe det område som allerede er rengjort af børsten, med ca. 2 tommer (5 cm). BEMÆRK: Under de fleste rengøringer, påføres og fjernes opløsningen i én arbejdsgang. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -21-

22 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et meget snavset gulv Følg denne procedure for at rengøre et meget snavset gulv: 1. Kom opløsning på gulvet. 2. Sænk ikke sugefoden. Derved forbliver vakuummotoren slået fra. 3. Sænk børsten eller puden, og skrub gulvet. 4. Skrub gulvet igen, med yderligere opløsning, og sænk sugefoden. 5. Saml al opløsningen op med sugefoden. Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Følg disse procedurer efter at have afsluttet arbejdet, og inden der foretages nogen som helst form for vedligeholdelse: Figur 34 Tryk på One-touch -knappen, og slip den, for at lukke rengøringen med One-touch ned. Følg disse procedurer ved manuel nedlukning: 1. Slå tilstrømningen af opløsning fra, ved at formindske tilstrømningen til dens minimumsposition. 2. Tryk på børstens Op/Ned-knap i Op-position, indtil børstehovedet har nået sin allerøverste position. 3. Sæt sugefodens Op/Ned-knap i Op-position, for at hæve sugefoden, og lad vakuum-motoren fortsætte med at køre. Vakuum-motoren vil køre i yderligere 20 sekunder, og sæt derefter sugefodens Op/Ned-knap i Op-position. Derved slås vakuum-motoren fra. 4. Tag maskinen til et vandafløb. 5. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 6. Fjern afløbsslangen fra holdekrogen. 7. Sæt enden af slangen over et afløb eller en spand. 8. Drej ventilhuset til venstre (se Figur 34). 9. Drej huset helt til venstre, for at åbne ventilen helt. Træk huset af ventilen. 10. Tøm snavsvandsbeholderen. BEMÆRK: Vandet vil flyde ud, når slangen sænkes til under vandstanden. ADVARSEL: Brug handsker når ovenstående trin udføres, for at beskytte hænderne imod at komme i kontakt med farlige opløsninger CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

23 DANSK DK Sådan betjenes maskinen 11. Skyl beholderen. Kom rent vand i beholderen, igennem åbningen på toppen. Vær omhyggelig med at der ikke kommer vand ind i vakuumindtagsrøret (med si). A B 12. Hvis beholderen eller opsamlingsslangen er blokerer, skal der bruges vandtryk til at skylle dem igennem. Sæt vandslangen ind i opsamlingsslangen (figur 35, A). BEMÆRK: Sæt ikke vandslangen i indsugningsrøret (se figur 35, B), da der vil opstå skader. Opsamlingsslangen (figur 35, A) sidder til højre for indsugningsrøret (figur 35, B). Opsamlingsslangen er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at flytte den hen til åbningen, så det er let at bruge vandslangen til skylning af linien. 13. For at få lufttørring, sættes beholder- og afløbspropperne ikke på. 14. Kontrollér sugefodens blad. Brug en klud til at rengøre sugefodens blad. Hvis sugefodens blad er beskadiget eller slidt, vendes eller udskiftes bladet. BEMÆRK: For at undgå at beskadige sugefoden, skal sugefoden hæves når maskinen ikke arbejder. 15. Tag børsterne af, og rengør dem med en vandstråle. 16. Brug en ren klud til at tørre maskinens overflade af. 17. Kontrollér batterierne, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. Det korrekte niveau er mellem 1/4" (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figure 35 FORSIGTIG: ADVARSEL: Postevand kan indeholde forurenende stoffer som vil beskadige batteriet. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Battterier med bly og syre frembringer luftarter, som kan forårsage en eksplosion. RYGNING FORBUDT Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. 18. Oplad batterierne. Se instruktionerne i afsnittet Sådan oplades batterierne, i denne maual. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -23-

24 DANSK DK Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal foretages hver uge ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personnel. Tøm altid opløsningsbeholderen og snavsvandsbeholderen, inden der udføres nogen vedligeholdelse. Hold alle fastgørelsesanordninger spændte. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. For at forhindre beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, må batterierne ikke fyldes til op over bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld ikke syre på batterierne efter montering. Figur 36 Kontrol og rengøring af batteriene 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Drej sædets støtte fremad, for at kontrollere batterierne. Løft og drej snavsvandsbeholderen. Kontrollér at snavsvandsbeholderen er tom inden den løftes. 3. Frakobl batterierne. Brug en klud og en opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at tørre toppen af batterierne af. Rengør batteriterminalerne. Tilslut batterierne igen. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figur Luk snavsvandsbeholderen når kontrollen af batterierne er afsluttet. Drej sædets støtte tilbage til arbejdspositionen. Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position), og stil parkeringsbremsen. 2. Tøm snavsvandsbeholderen ved hjælp af en bøjelig afløbsslange, ved at skrue håndtaget af, og derefter tage proppen af (se Figur 36). 3. Hvis maskinen er udstyret med den ekstra rengøringsport, åbnes dækslet på den nederste rengøringsport, ved at skrue de fire håndtag af (se Figur 37). BEMÆRK: Kontrollér først at beholderen er tom. 4. Skyl beholderen, og rengør afløbsproppen CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

25 DANSK DK Vedligeholdelse 5. Rengør slangefittingen i snavsvandbeholderen, og sprøjt vand ned i sugefodsslangen, for at rense alle efterladenskaber ud. 6. Fastgør sugefodsslangen igen. Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret 1. Flyt maskinen således at opløsningsbeholderens filterenhed er placeret direkte over et afløb i gulvet. 2. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 3. Rengør opløsningsbeholderen indvendigt, med en vandstråle. 7. Luk ventilen for tilstrømning af opløsning. Figur Rengør filteret inden i huset, og sæt det igen på maskinen. Manuel tømning af opløsningsbeholderen 1. Fjern observationsmåleslangen fra tilslutningen ved toppen (se Figur 38). 2. Drej den nederste fitting så afløbsslangen hviler over afløbet. 3. Tøm opløsningsbeholderen (se Figur 39). Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum 1. Fjern vakuum-pladen fra sugefodspladen. Figur Slå vakuummet til. 3. Tag opløsningsslangen og før den ind i vakuumslangen, indtil skiven hviler imod slangens manchet. BEMÆRK: Brugen af vakuum vil hjælpe med til at skylle snavsvandsbeholderen. Det vil medvirke til at rengørings- og vedligeholdelsestiderne reduceres. Vedligeholdelse af sugefoden Rengør sugefoden med en vandstråle og en fugtig klud. Kontrollér sugefodens forreste og bageste blade for slitage. Justér igen, og udskift om nødvendigt. Udskiftning af sugefodens forreste blad Følg denne procedure for at udskifte sugefodens forreste blad: 1. Tag sugefodsenheden af maskinen. 2. Fjern spændet og sugefodens forreste blad. 3. Montér et nyt blad forrest på sugefoden, og sæt igen spændet på. 4. Sæt sugefoden på maskinen igen. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -25-

26 DANSK DK Vedligeholdelse Udskiftning sugefodens bageste blad Følg denne procedure, hvis sugefodens bageste blad er slidt og ikke tørrer gulvet godt nok: 1. Tag sugefodsenheden af maskinen. 2. Tag sugefodsbladet af, og kontrollér det. 3. Drej sugefodsbladet, for at få en ny rengøringskant. Udskift det om nødvendigt. 4. Sæt igen sugefodsbladet på. 5. Montér igen sugefodssamlingen på maskinen. 6. Justér igen indstillingerne for sugefoden, efter behov (se Sådan justeres sugefoden ). Figur 40 A B Vedligeholdelse af sugefoden Sugefodens blade kan drejes, for at få en længere levetid. For at få den bedste rengøring, skal der bevares en skarp kant imod gulvet. Se Figur 40. Følg denne procedure, for at dreje det: 1. Fjern spændet. 2. Tag bladet af, og drej det frem til en ny kant. 3. Sæt sugefoden på igen. 4. Sæt spændet på igen. Figur 41 Rengøring af vakuum-slangerne Kontrollér at sugefoden er over et passende afløb. 1. Brug en haveslange til at gennemskylle snavsvandsslangerne. 2. Sugefod til siden - Placér haveslangen i sugefodssiden af slangen, og skyl grundigt. 3. Opsamlingsslange - Placer haveslangen i opsamlingstanken. Opsamlingsslangen sidder bag den gevinddrejede snip (se figur 41, A). BEMÆRK: Sæt ikke slangen i indsugningen (se figur 41, B), da der vil opstå skader CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere