Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R"

Transkript

1 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi (92-121) LÆS DENNE MANUAL LES DENNE BOKA LÄS DENNA MANUAL LUE TÄMÄ OPAS U.S. Patent Nr ; Nr ; Nr U.S. Patent nr. 6,105,192; nr. 6,493,896; nr. 6,557,207 Amerikanska patentnummer: ; nr: ; nr: U.S. Patent No. 6,105,192; No. 6,493,896; No. 6,557,2079 Form No A-G1 11/06 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the U.S.A.

2 DANSK DK LÆS DENNE MANUAL Denne manual indeholder vigtige oplysninger om anvendelse og sikker brug af denne maskine. Hvis denne manual ikke læses inden betjening, og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskader på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. Alle retninger som angives i denne manual er set fra operatørens plads, for enden af maskinen. For nye manualer, skriv til: ALTO, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner til operatøren... 3 Indledning og maskinens specifikationer... 5 Symboler som anvendes på Scrubtec... 6 Display-skærmbilleder til Scrubtec... 7 Maskinens kontrolpanel... 8 Maskinens kontroller og egenskaber... 9 Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Sådan pakkes maskinen ud Sådan monteres batterierne Vedligeholdelse af batterierne Sådan oplades batterierne Genopladning af batterierne Niveauindikatorer for opladning af batterierne Sådan monteres sugefoden Sådan justeres sugefoden Sådan udskiftes eller roteres børsterne på det cylindriske børstehoved Sådan installeres børsten eller rondelholderen Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Sådan bevæges maskinen Justering af sædet Sådan aflæses batterimåleren Sådan ændres display-skærmbillederne på LCD-modulet Sådan aflæses indikatoren for Opløsning tom Sådan aflæses indikatoren for Opsamlingstank fuld Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sådan styres mængden af opløsning Sådan styres børstetrykket Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Betjening af maskinen Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde Sådan rengøres et gulv Sådan rengøres et meget snavset gulv Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal udføres hver uge Kontrol og rengøring af batteriene Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret Manuel tømning af opløsningsbeholderen Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum Vedligeholdelse af sugefoden Udskiftning af sugefodens forreste blad Udskiftning sugefodens bageste blad Vedligeholdelse af sugefoden Rengøring af vakuum-slangerne Sådan korrigeres problemer i maskinen Almindelige fejlkoder Tilbehør og ekstraudstyr CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

3 DANSK DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL OPERATØREN FARE: ADVARSEL: FORSIGTIG: Hvis ikke alle FARE-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. Læs og iagttag alle FAREhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle ADVARSEL-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre personskade på dig eller, eller andet personnel, ligesom der kan forekomme beskadigelse af udstyret. Læs og iagttag alle ADVARSELhenvisninger som findes i brugermanualen og på maskinen. Hvis ikke alle FORSIGTIG-henvisninger læses og iagttages, kan det medføre beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Læs og iagttag alle FORSIGTIG-henvisninger som findes i brugermanualen eller på maskinen. FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: FARE: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Hvis operatørmanual ikke læses inden betjening og ethvert forsøg på service eller vedligeholdelse af din ALTO-maskine, kan det medføre personskade på dig eller andet personnel; ligesom der kan forekomme beskadigelse af maskinen eller andet udstyr. Du skal oplæres i betjening af denne maskine inden den anvendes. Hvis din(e) operatør(er) ikke kan læse dansk, skal denne manual forklares fuldt ud, inden der gøres forsøg på at betjene denne maskine. At betjene en maskine som ikke er komplet, eller fuldstændigt samlet, kan medføre personskade eller beskadigelse af udstyret. Anvend ikke denne maskine med mindre den er fuldstændigt samlet. Kontrollér maskinen omhyggeligt inden brug. Anvend den kun når låg, døre og adgangspaneler er sikkert lukkede. Maskinerne kan forårsage en eksplosion, hvis de anvendes nær ved brandfarlige materialer og dampe. Anvend ikke maskinen sammen med, eller i nærheden af, brændstoffer, kornstøv, opløsningsmidler, fortyndere eller andre brandfarlige materialer. Denne maskine er ikke egnet til at opsamle farligt støv eller brændbare materialer. Benyt kun kommercielt forhandlet gulvrengøringsvoks, som er beregnet til brug i maskiner. Kom IKKE benzin, brændbare eller brandfarlige materialer i opløsnings- eller snavsvandsbeholderen. Battterier med bly og syre frembringer gasser, som kan forårsage en eksplosion. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. Ryg ikke omkring maskinen. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning. Arbejde med batterier kan være farligt! Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. Fjern alle smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. Brugen af en oplader med beskadiget strømkabel, kan medføre dødfald forårsaget af elektrochok. Brug ikke opladeren, hvis strømkablet er beskadiget. Drej ikke maskinen på en rampe. Anvend den ikke på overflader som har en hældning der overstiger det som er angivet på maskinen. Maskinerne kan vælte, og medføre personskade eller beskadigelse, hvis de kører over trappekanter eller læssetrin. Stands og efterlad kun maskinen på en vandret overflade. Sæt alle kontakter i OFF -position (slået fra), når du standser maskinen. Drej nøgleafbryderen over på OFF, og fjern nøglen. Der kan forekomme udskridning ved høje hastigheder og forsøg på skarpe drejninger, især på våde overflader. Flyt ikke maskinen med en gaffeltruck. Der kan ske beskadigelse af maskinen. Vedligeholdelse og reparationer, som udføres af uautoriseret personnel, kan forårsage beskadigelse eller personskade. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret ALTO-personnel. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -3-

4 DANSK DK ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation af denne maskine kan medføre beskadigelse af maskinen, eller personskade på operatøren og andre omkringstående. Ændringer eller modifikationer, som ikke er autoriseret af producenten, sætter alle garantier og forpligtelser ud af kraft. Elektriske komponenter i denne maskine kan kortslutte, hvis de udsættes for vand eller fugt. Hold maskinens elektriske komponenter tørre. Tør maskinen af efter hver anvendelse. Denne maskine er kun til tørt brug, og må ikke anvendes eller opbevares udendørs i våde omgivelser. Hold maskinen indendørs, hvis den stilles til opbevaring. Hvis maskinen betjenes uden at iagttage alle mærkater og instrukser, kan dette medføre personskade eller beskadigelse. Læs alle maskinens mærkater, inden der gøres forsøg på at betjene den. Kontrollér at alle mærkater og instrukser er fastgjort eller sat på maskinen. De må under ingen omstændigheder tildækkes. Hvis der mangler mærkater og skilte, eller hvis de beskadiges, så få omgående mærkater eller skilte hos din ALTO-forhandler. Våde gulvoverflader kan være glatte. Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Sæt altid Forsigtig -skilte op, omkring eller nær ved det område du gør rent. Forkert udledning af snavsvand kan skade miljøet, og være ulovligt. De amerikanske miljømyndigheder har vedtaget særlige regulativer angående udledning af snavsvand. Der kan også være lokale eller nationale regulativer vedrørende den slags udledning i dit område. Forstå og efterkom regulativerne i dit område. Vær opmærksom på den miljømæssige risiko ved de kemikalier som du bortskaffer. Anvend kun de børster som er leveret sammen med maskinen, eller de som er angivet i operatørmanualen. Anvendelse af andre børster kan forringe sikkerheden. Det kan medføre personskade eller beskadigelse, hvis denne maskine bruges til at flytte andre genstande, eller til at klatre op på. Brug ikke denne maskine som en trappe eller et møbel. FORSIGTIG: FORSIGTIG: Garantien på din maskinen vil blive sat ud af kraft, hvis der benyttes nogen som helst andre end originale ALTO-dele på maskinen. Brug altid ALTO-dele til udskiftning. Denne maskine indeholder batterier med bly og syre. Batterierne skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. ADVARSEL: GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Reglerne skal følges omhyggeligt, for at undgå personskade på operatøren og beskadigelse af maskinen: Under anvendelse af maskinen, skal du være opmærksom på personer omkring dig, især børn. Vær forsigtig når maskinen vendes på indelukkede områder. Bland ikke forskellige slags rengøringsmidler. Undgå skadelige lugte. Anbring ikke beholdere med væske på maskinen. De anfalede arbejdstemperaturer er imellem 32 F (0 C) og 104 F (40 C). Fugtigheden ved anvendelse af denne maskine skal være imellem 30% og 95%. Brug ikke syreopløsninger, som kan beskadige maskinen. Lad ikke børsterne køre når maskinen står stille, for at undgå beskadigelse af gulvet. Brug en pulverslukker i tilfælde af brand. Brug ikke vand. Ram ikke reoler og stilladser hvor der fare for nedfaldende genstande. Tilpas kørehastigheden efter hvor fast snavset sidder. Overskrid ikke den angivne hældningskapacitet, ellers kan maskinen blive ustabil. Afbryd strømforsyningen til maskinen ved enhver vedligeholdelse. Fjern ikke dele som kræver brugen af et værktøj for at blive afmonteret. Vask ikke maskinen med direkte vandstråler, højtryksvand, eller ætsende stoffer. Efter hver 200 arbejdstimer, skal maskinen kontrolleres af en autoriseret serviceperson. -4- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

5 DANSK DK Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Indledning Indledning og maskinens specifikationer Dette er en gulvvaskemaskine, som - ved hjælp af de mekanisk skurende børste- eller rondelbevægelser og den kemiske virkemåde for vand-vaskemiddelopløsningen - kan vaske alle gulvtyper. Under sin fremadgående bevægelse, opsamler den det fjernede snavs og den rengøringsmiddelopløsning som ikke er blevet absorberet af gulvet. Model SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC BOOST R Delnummer 00318E 00319E 00343E 00344E Afstandsspredning 71,1 cm 86,4 cm 71,1 cm 81,3 cm Strømforsyning 36 volt-system, der bruger (6) 6 volt 250, 330 eller 370 AH dybcyklusbatterier Batterioplader Indbygget, fuldautomatisk smartoplader, 115V 60Hz eller 230V 50Hz Børstemotorer (1) 2 HK (1) 2,5 HK (1,9kW), (2) 0,75HK (0,56kW) (1) 0,75HK (0,56kW) (1,5kW), der driver to der driver to ligevinklede ligevinklede gearkasser gearkasser Børstestr./ (2) 36cm (2) 43 cm (2) 15,2 x 71,1cm (1) 35,6 x 81,3 cm Hastighed 300 omdr./min. 300 omdr./min. 300 omdr./min omdr./min. Børstetryk kg kg kg Kørehastighed (max.) 6,6 km/t Kørsel 1,1 kw transakseldrift af to 25,4cm diameter baghjul Max. rengøringsvinkel 6 grader Sugemotor 0,75kW 3-trins tangetialudladning Støjniveau 70 dba Opløsnings-beholder 113 liter Opsamlings-beholder 113 liter Længde 165 cm Bredde 84 cm 90 cm 130 cm 84 cm Højde 130cm Maskinvægt m/ 330AH batterier og fuld af opløsning 670 kg 679 kg 679 kg 675 kg Garanti 8 år på PolydurTM-beholdere, 3 år på dele, 1 år på udførelse, 18 måneder på formærkede batterier CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -5-

6 DANSK DK Symboler som anvendes på Scrubtec R Fremad/Tilbage Børste Op/Ned Sugefod Op/Ned Knap til horn Tilstrømning af opløsning Kontakt Tænd/slukafbryder (On/Off) LED for Snavset vand/opløsning Batterimåler ADVARSEL LÆS BRUGERMANUALEN INDEN DENNE MASKINE BETJENES. LCD-display Knap One-touch Knap BRANDFARE Brug kun kommercielt tilgængelige gulvrengøringsmidler og vokser beregnet til anvendelse i maskiner. Brug ikke brandfarlige materialer. FARE FOR PERSONSKADE ELLER BESKADIGELSE AF MASKINEN Vend, stands eller efterlad ikke maskinen på en rampe eller forhøjning A -6- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

7 DANSK DK Display-skærmbilleder til Scrubtec R Indikator for kørehastighed 1 = lav 0-3 KPH 2 = mid. 0-5 KPH 3 = høj 0-6,4 KPH SKÆRM 1 Positionspilen angiver sugefodens øjeblikkelige position (oppe eller nede) Indikatorerne er tændt, og viser de nuværende indstillinger. Skærmebilleder som er til rådighed for operatøren SKÆRM 2 Batteri blinker når der er lav spænding. Vanddråber er slukket når der er lukket for opløsningen, og blinker når opløsningen er slået til. Pilene angiver status for vakuum. De blinker når vakuummet er slået til, og er slukkede når vakuummet er slået fra. Eksempel SKÆRM 3 (Diagnostik) Kun til diagnostik. Den vises ikke, med mindre der opstår en fejl på maskinen. Når fejlen opstår vil ikonet og fejlkoden blive vist. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -7-

8 DANSK DK Maskinens kontrolpanel Nøgleafbryder som slår til og fra (se Figur 1, emne D) Nøgleafbryderen slår strømmen til kontrolpanelet til. O er slået fra ( OFF ), og I er slået til ( ON ). A E, F D Knap til at køre børster Op/Ned (se Figur 1, emne A) Tryk børsteknappen i ned (+) position, for at sænke børstehovedet. For at sænke børstehovedet til det maksimale børstetryk, holdes knappen vedvarende i ned (+) position, indtil bevægelsen stopper. Børstemotorerne vil starte, og opløsningen flyde (forudsat at opløsningen er slået til ( ON )), når maskinen begynder at køre. For at hæve børstehovedet, trykkes børsteknappen i op (-)- position, indtil børstehovedets bevægelse standser, eller den ønskede position er nået. E B C Knap til at køre sugefoden Op/Ned (se Figur 1, emne B) Sugefodsknappen bruges til at hæve og sænke sugefoden, og til at slå vakuum-motoren til og fra. Vakuum-motoren slås til når knappen placeres i den midterste eller nederste position BEMÆRK: Når sugefodsknappen placeres i den nederste position, vil vakuum-motoren slå til. Figur 1 For at hæve sugefoden, placeres knappen i enten den midterste eller øverste position. Den midterste position bruges til one-touch -styring. Vakuum-motoren vil stoppe, efter en kort forsinkelse, når knappen placeres i op-positionen. Timetæller (se Figur 1, emne E) Timetælleren er placeret på frontdisplayet. Der skal skiftes skærmbillede ved hjælp LCD-displayets knap. Timetælleren angiver antallet af timer maskinen har arbejdet. Den viser børstemotor, vakuum-motor, køremotor og det totale antal timer hvor nøglen har været slået til. Batterimåler (se Figur 1, emne F) Batterimåleren angiver batteripakkens relative opladning. Batterimåleren er placeret på skærm 1, på frontdisplayet. Se side 7. Styring af opløsningmængde (Se Figur 1, emne C) Knappen til styring af opløsning regulerer den mængde af kemisk opløsning der strømmer ned på gulvet. Tryk på (+) for at øge mængden. Tryk på (-) for at mindske mængden. For at lukke for opløsningen, trykkes på - indtil der ikke ses nogen indikatorer på displayet. BEMÆRK: Løb IKKE tør! BEMÆRK: Der vil ikke flyde nogen opløsning, når maskinen ikke kører. Kredsløbsafbrydere Knapperne til nulstilling af kredsløbsafbryderne er placerede på bagsiden af frontafskærmningen, under frontdisplayet. Afbryderne er følgende: Emne A - Overordnet (5 amp) Emne B - Nøgleafbryder (5 amp) -8- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

9 DANSK DK Maskinens kontroller og egenskaber Snavsvandsbeholderens svømmer "Scrubtec R"-rengøringsmaskinen er udstyret med en svømmer som lukker for vakuummet, når snavsvandsbeholderen er fuld. Sugefoden vil ikke længere opsamle vand. Hvis dette sker, så hæv sugefoden og tøm snavsvandsbeholderen. Kørsel "Scrubtec R"-rengøringsmaskinerne er udstyrede med et elektronisk styret system, som har variable fremadgående og bagudgående hastigheder. 1. For at køre med maskinen, skal strømmen til maskinen være slået til med nøgleafbryderen, og operatøren skal sidde korrekt. Figur 2 2. Tværhastigheden kan justeres ved at ændre trykket med fodpedalen. BEMÆRK: Når der køres baglæns hæver sugefoden sig, og tilstrømningen af opløsning stopper automatisk. Endvidere nedsættes den maksimale kørehastighed når der bakkes. Bremser Maskinen er udstyret med et elektronisk bremsesystem. Den elektroniske bremse aktiveres automatisk. BEMÆRK: Under oplæring skal du lade maskinen standse helt op, indtil du bliver bekendt med de krævede standselængder. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når maskinen bringes til standsning. Den kobler automatisk fra, når man begynder at køre. Den gennemgående aksel er forsynet en manuel bremsefrigørelseanordning. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke hvis bremsefrigørelsesanordningen er koblet ind. Se figur 2. Bak-alarm Bak-alarmen lyder automatisk, med mellemrum, når maskinen bakker. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -9-

10 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan håndteres den pakkede maskine Maskinen er pakket i en særlig kasse, leveret på en palle, således at den kan flyttes med en gaffeltruck. ADVARSEL: Sådan pakkes maskinen ud 1. Fjern den yderste kasse. Kasserne kan ikke anbringes oven på hinanden. BATTERITILSLUTNINGER Front på maskinen 2. Maskinen er fastgjort på pallen med spændebånd, og træklodser som forhindrer bevægelse under forsendelsen. Fjern spændebåndene og klodserne. 3. Fjern fastgørelsesbeslagene. 4. Sænk rampen. Maskinen kan køres ned ad pallen, hvis operatøren er godt kendt med dens funktion. Undgå hårde slag imod bunden. 370 AH, 6 Volt (Batteri nr A, væske) (Batteri nr A, tørt) 5. Behold pallen til fremtidige transportbehov. Sådan monteres batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Batterierne er tunge Det kan resultere i en personskade, hvis batterierne flyttes uden hjælp. Få hjælp til at løfte batterierne. Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Der dannes eksplosive hydrogenluftarter under opladningen. Oplad kun batterierne i et godt ventileret område, med sædeenheden løftet. 330 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Front på maskinen Batterierne er monterede i batterikassen, under sædet og snavsvandsbeholderen (Figur 3). Maskinen bruger seks 6 volt-batterier. De skal håndteres ved hjælp af egnet løfteudstyr, som er passende til vægten og koblingssystemet. Ved vedligeholdelse og daglig genopladning, er det nødvendigt at følge alle de instruktioner, som er angivet af producenter. Front på maskinen Følg disse trin ved installation af batterierne (se Figur 3): 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Løft og drej sædets støtte fremad. 3. Læn sædet mod kablet som holder det fast. 4. Løft fronten af snavsvandsbeholderen, og drej den mod bagenden, indtil den hviler mod det kabel som holder den fast. 5. Sæt batterierne på plads, og tilslut batterikablerne som vist på Figur Drej snavsvandsbeholderen, og drej den derefter frem til den normale arbejdsposition. 7. Sænk sædets støtte. BEMÆRK: Oplad batterierne inden brug. 250 AH, 6 Volt (Batteri nr , væske) (Batteri nr , tørt) Tre (3) 70222A-afstandsstykker Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

11 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Vedligeholdelse af batterier Den elektriske strøm til at drive maskinen kommer fra opladningsbatterierne. Opladningsbatterier behøver forebyggende vedligeholdelse. ADVARSEL: Arbejde med batterier kan være farligt. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Korrekt påfyldning Følg disse instruktioner, for at bevare batterierne i god stand: 1. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Det korrekte niveau er mellem 1/4 tomme (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Kontrollér elektrolytstanden hver gang du oplader batterierne (se Figur 4). Figur 4 BEMÆRK: Kontrollér elektrolyt-standen inden batterierne oplades. Kontrollér at pladerne i hver celle er dækket med elektrolyt, inden opladning. Fyld ikke cellerne helt op inden batteriet oplades. Elektrolytten udvider sig under opladning. Det kan medføre at elektrolytten flyder over fra cellerne. Efterfyld altid cellerne med destilleret vand efter opladning. FORSIGTIG: FORSIGTIG: FORSIGTIG: Der vil ske uoprettelig skade på batterierne, hvis elektrolytten ikke dækker pladerne. Hold elektrolytstanden på korrekt niveau. Der kan forekomme beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, hvis batterierne overfyldes. Fyld ikke batterierne op til bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld aldrig syre på et batteri efter montering. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Brug ikke postevand, da det kan indeholde forurenende stoffer, som vil beskadige batterierne. 2. Hold toppen af batterierne rene og tørre. Hold terminalerne og konnektorerne rene. Brug en fugtig klud med en svag opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at rengøre toppen af batterierne. Rengør terminalerne og konnektorerne med et værktøj beregnet til rengøring af terminaler og konnektorer. Lad der ikke komme ammoniak eller natriumbikarbonat ind i batterierne. 3. Hold batterierne opladte. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -11-

12 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan oplades batterierne ADVARSEL: ADVARSEL: Det kan forårsage en eksplosion, hvis batterierne oplades i et område uden tilstrækkelig udluftning. Oplad kun batterierne i et område med god udluftning, for at forhindre en eksplosion. Batterier med bly og syre frembringer luftarter som kan eksplodere. Hold gnister og flammer væk fra batterierne. RYGNING FORBUDT! A B C Følg denne procedure, for at oplade batterierne: 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF -position). 2. Hæv sædets støtte. 3. Tilslut ledningen fra batteriopladeren til en korrekt jordet stikkontakt med samme stikopsætning (50/ 60 Hz). Figur 5 A B C 4. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 5, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6 angående farveindikationer. Genopladning af batterierne Scrubtec R -rengøringsmaskinen leveres med en oplader på maskinen. 1. Sæt stikket i en vægkontakt, og opladningen sker automatisk. 2. Se på indikatorens lys, for at kontrollere at opladningsprocessen er startet (se Figur 5, A - Rød, B - Gul, C - Grøn ). Se Figur 6 vedrørende farveindikationer. Figur 6 Bemærk: Sørg for at stikket sættes i et kredsløb som ikke belastes af andet udstyr. Vægafbrydere kan slå fra, og der vil ikke ske nogen opladning. A ADVARSEL: Oplad aldrig et GEL-batteri med en oplader som ikke er beregnet til dette. Følg omhyggeligt de instruktioner som producenten af batterierne og batteriopladeren giver. BEMÆRK: Undgå at aflade batterierne helt, for at forebygge permanent beskadigelse af disse. Efterlad aldrig batterierne helt afladte, selv hvis maskinen ikke anvendes. Hold sædets støtte løftet, når batterierne genoplades. Kontrollér elektrolytstanden efter hver 20 genopladninger, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. B Niveauindikatorer for opladning af batterierne Batterimåleren ( se Figur 7) på kontrolpanelet har en digital aflæsning, med 10 faste positioner (A) og en blinkende indikator (B). Stregerne som kommer frem på displayet viser det omtrentlige opladningsniveau med et batteri-ikon (blinker). Figur 7 BEMÆRK: Nogle få sekunder efter at spændingen viser 32V, vil det begynde at blinke. Børstemotorene vil derefter automatisk slå fra CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

13 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan monteres sugefoden Følg denne procedure for at montere sugefoden på maskinen: 1. Sugefoden har en afbøjningsegenskab, hvilket også udnyttes ved montering af sugefoden. Løsn knapperne på sugefoden (Figur 8). Skub bolten ind det rilleformede hul i støtterammen på maskinen. 2. Fastgør vakuum-slangens manchet til sugefodsslangens fitting (se Figur 9). 3. Tilspænd knapperne. BEMÆRK: Overspænd ikke, ellers er afbøjningsegenskaben væk, og der kan ske beskadigelse. Figur 8 BEMÆRK: Sugefoden har en afbøjningsegenskab, for at forhindre beskadigelse af maskinen. Hvis sugefoden udsættes for en påvirkning så den bøjer væk fra maskinen, monteres den simpelthen igen, ved at følge trin 1-3. Sådan justeres sugefoden Under arbejdet skal sugefodens bageste blad have et konstant genskin på mindst 3/16 (5 mm), langs hele sugefodsbladet (se Figur 10). Figur 9 1. Sugefodshuset kan vippes, så sugefodsbladets genskin på midten svarer til genskinnet ved enderne. For at justere hældningen, løsnes justeringsbolten som er placeret på højre og venstre side af sugefoden (se Figur 9). 2. Tryk sugefoden ned, indtil begge sæt af styrehjul har kontakt med gulvet. 3. Efter at have foretaget justeringerne, tilspændes skruerne igen. BEMÆRK: Det er vigtigt for sugefodens funktion, at de højre og venstre hjul har kontakt med gulvet. Figur 10 3 /16 minimum Bemærk: Efterhånden som sugefodens bageste blad bliver slidt, kan det drejes og/eller vippes, for at få fire gode kanter inden det er nødvendigt at udskifte bladene. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -13-

14 DANSK DK Sådan forberedes maskinen til brug Sådan udskiftes eller roteres børsterne på den cylindriske børste Hoved For at montere eller dreje børsterne på det cylindriske børstehoved: 1. Hæv børstedækket, og slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 2. Hæv børsteskørtet, og træk det ud for at fjerne det. Se Figur Fjern vingemøtrikken fra børstelågen. Se Figur Sænk lågen ca. 1/2 tomme (1,3 cm), og skub låge- og navsamlingen af børsten. Se Figur 13. Figur Skub børsten af navet i den modsatte ende. Se Figur Drej eller udskift børsten. 7. Skub børsten på drivnavet, og sæt låge- og navsamlingen ind i børstens kerne. 8. Hæv lågen, og sæt vingemøtrikken på. 9. Anbring sideskørtet på holdetappene, og sænk det på plads. 10. Børsterne skal drejes efter hver 20 timers brug. Figur 12 Figur 13 Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

15 DANSK DK Klargøring af maskinen til brug Sådan installeres børsten eller rondelholderen Følg denne procedure for at installere børsten eller rondelholderen på maskinen: 1. Drej nøglekontakten over på ON (TIL). 2. Sæt børstekontakten i op-position. 3. Drej nøglekontakten over på OFF (FRA). 4. Gå til siden af maskinen 5. Sæt en børste eller en rondelholder under flekspladerne. Se figur 15. Figur 15 BEMÆRK: Ved brug af en sort rondeholder, skal rondelholderen placeres på hovedet. Sænk hovedet og betjen det kort for at fæstne rondelholderen til rondeldrevet (hvis der er problemer, skal rondelholderen placeres på gulvet, hovedet sænkes og derefter betjenes). Afmontering af børste eller rondelholder Følg nedenstående anvisninger ved afmontering af børste eller rondelholder: 1. Drej nøglekontakten over på ON (TIL). Figur Sæt børstekontakten på op-position. 3. Drej nøglekontakten over på OFF (FRA). 4. Gå til siden af maskinen 5. Træk ned i børsten eller rondelholderen, indtil den frigøres fra flekspladerne. Se figur 16. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -15-

16 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan stilles One-touch tilbage til fabriksindstillingen Følg procedurerne nedenfor, for at genoprette fabriksindstillingerne: 1. Tryk på den grønne One-touch -knap, og hold den (Figur 17), indtil der høres et dobbelt bip fra maskinen. BEMÆRK: Det vil tage omkring 10 sekunder. 2. Indstillingerne skal returneres til 2 bar opløsning og 1 bar børstetryk. BEMÆRK: Skrabesugekontakten skal stå på midterpositionen, for at standardindstillingerne fungerer. Figur 17 Sådan bevæges maskinen uden strøm (se Figur 18) 1. Indkobl den manuelle undertrykkelse på bremsen (se side 9, Parkeringsbremse ). 2. Fjern fodpladen og de 4 skruer og find styremotoren. 3. Ved hjælp af knappen på styremotoren drejes akslen på motoren i den retning, du vil dreje maskinen. 4. Skub maskinen langsomt til det ønskede sted. BEMÆRK: Hvis du forsøger at skubbe maskinen for hurtigt, vil den begrænse tophastigheden. Stands og genstart, hvis dette sker. Figur Kobl den manuelle undertrykkelse af bremsen fra, efter at maskinen er flyttet. BEMÆRK: Maskinen fungerer ikke, hvis undertrykkelsen er koblet ind. Justering af sædet (standard) Standardsædet kan ikke justeres fremad eller tilbage. Justering af sædet (luksusudgave) Luksusudgaven af sædet, der fåes som ekstraudstyr, er justérbart på tre måder: 1. Sædet kan justeres frem og tilbage, ved hjælp af armen på den nederste, højre side af sædet. Ved at bevæge armen kan sædet glide til den ønskede position. Se Figur 19. Figur For at justere vinklen på sædets ryglæn, drejes armen som er placeret på den midterste del af sædet. Ved at dreje den med uret, bliver sædet mere lodret. Ved at dreje håndtaget imod uret, vippes sædet tilbage. Se Figur 20, A. 3. For at justere sædets ophængning, af hensyn til operatørens komfort, bruges armen på siden af sædets ryglænsafsnit. Den har tre positioner. Den øverste position er for lette operatører. Den midterste position er for operatører med middelvægt. Den nederste position er for tunge operatører. Se Figur 20, B. BEMÆRK: Armen skal trykkes hårdt ned for at ændre positioner. Figur CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

17 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan aflæses batterimåleren (se Fgur 21, A) Batterimåleren er en indikator på LCD-displayet. Denne indikator er LCD-displayet foran på maskinen. Den har 10 streger, hvor 10 synlige streger angiver fuld opladning. Når maskinen kører, vil stregerne begynde at sænkes. Batteriikonet (B) vil begynde at blinke, for at indikere at man nærmer sig udløbet af opladningen. A SKÆRM 1 BEMÆRK: Hvis du fortsætter med at køre med børsterne, vil de slå fra, for at beskytte batterierne mod afladning. B BEMÆRK: Køretiderne vil variere afhængig af maskinens variabler, batteristørrelsen, børstetryk, type af gulv, m.v. SKÆRM 2 Sådan ændres display-skærmbillederne på LCDmodulet LCD-displayet har tre skærmbilleder. Der er adgang til to af dem, når som helst nøglen er slået til. Det første skærmbillede viser maskinens status, og det andet viser de fire timetællere (Figur 21). Der er adgang til de to skærmbilleder som kan ses operatøren, ved hjælp af display-knappen (Figur 22) på kontrolpanelet, til venstre for nøgleafbryderen. Ved at trykke på denne knap skifter displayet mellem de skærmbilleder som er til rådighed. Figur 21 Det tredie skærmbilleder er kun til diagnostik. Dette skærmbillede viser alle fejl som kan opstå, og om systemets diagnostik har fundet noget forkert. Se i fejlfindingsvejledningen efter en passende handling til at afhjælpe fejlkoden, når diagnostikskærmen kommer frem. Sådan aflæses indikatoren for Opløsning tom (se figur 23. A) Indikatoren for opløsning tom sidder foran på maskinen under LCD-skærmen. Når opløsningen er brugt næsten op, begynder indikatoren at blinke, hvilket advarer brugeren om, at der skal fyldes mere opløsning på. BEMÆRK: Opløsningens brugstid kan variere afhængig af opløsningens flowindstilling. B Figur 22 A Sådan aflæses indikatoren for Opsamlingstank fuld (se figur 23. B) Indikatoren for opsamlingstank fuld sidder foran på maskinen under LCD-skærmen. Når opsamlingstanken er næsten fuld, begynder indikatoren at blinke, hvilket advarer brugeren om, at opsamlingstanken skal tømmes. Vakuummotorerne lukker ned nogle få øjeblikke efter. BEMÆRK: Opsamlingstankens opfyldningstid kan variere afhængig af opløsningens flowindstilling og gulvtypen. Figur 23 CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -17-

18 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes sugefoden og vakuum-motoren Sugefoden tørrer gulvet, imens vakuum-motoren fjerner den snavsede opløsning fra gulvet. Følg denne procedure for at betjene sugefoden: 1. For at sænke sugefoden og starte vakuum-motoren så tryk sugefodens Op/Ned-knap ned (Figur 24). BEMÆRK: Vakuum-motoren vil starte omgående, når knappen trykkes ned, og sugefoden vil blive sænket. 2. For at hæve sugefoden, trykkes sugefodens Op/ Ned-knap op (Figur 24). Sugefoden vil derefter blive hævet, og vakuum-motoren vil efter en kort forsinkelse slå fra BEMÆRK: Den midterste position for sugefodens Op/Ned-knap er til brug ved One-touch -styring. BEMÆRK: Sugefoden vil automatisk blive hævet, når der bakkes under rengøringarbejdet. Figur 24 Sådan styres mængden af opløsning Opløsningen bruges til at løsne og fjerne snavset fra gulvet. Den mængde af opløsning som påføres kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCDdisplayet, foran på maskinen. Brug knappen for opløsningsmængde (Figur 25) til at justere den mængde af opløsning som påføres. BEMÆRK: Der er fem forskellige indstillinger på displayet. Se figur 26, A. For at forøge tilstrømningen af opløsning: 1. Tryk på + -siden af knappen (Figur 25). Figur Tryk på og hold + inde for at opnå det ønskede opløsningsflowniveau. B For at formindske tilstrømningen af opløsning:. 1. Tryk på - - siden af knappen (Figur 25). 2. Tryk på - -siden af knappen, og hold den, for at opnå det ønskede niveau for tilstrømning af opløsning. Sådan betjenes børstetrykket Børsterne anvendes til at smøre opløsningen ud, hvilket forbedrer rengøringsprocessen. Størrelsen af det anvendte børstetryk kan justeres til fem forskellige niveauer, for at passe til mange forskellige gulvtilstande. Disse forskellige niveauer er vist på LCD-displayet, foran på maskinen (Figur 26, B). Brug børsternes Op/Ned-knap (Figur 27) til at justere størrelsen af det anvendte børstetryk. Sådan øges børstetrykket: 1. Tryk på + -siden af kontakten (figur 27). 2. Tryk på og hold + inde for at opnå maksimalt tryk. Sådan sænkes børstetrykket: 1. Tryk på - -siden af kontakten (figur 27). 2.Tryk på og hold - siden af kontakten inde for at opnå det ønskede opløsningsflowniveau. Figur 26 Figur 27 A -18- CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

19 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan betjenes Fremad/Tilbage-kontakten (se figur 28). 1. For at køre fremad, skal pilesiden af kontakten trykkes opad. 2. For at køre baglæns, skal pilesiden af kontakten trykkes nedad. Sådan påfyldes opløsningsbeholderen Opløsningsbeholderen er placeret på venstre side af maskinen (se Figur 29). Følg denne procedure for at påfylde opløsningsbeholderen: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Tag låget af. 3. Kom et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. Følg anvisningerne som er vist på beholderen, for at få den korrekte mængde. BEMÆRK: Overskydende skum i snavsvandsbeholderen kan beskadige vakuum-motoren, så brug kun den mindst mulige mængde. Figur 28 ADVARSEL: Brug altid et lavtskummende rengøringsmiddel. For at undgå dannelse af skum inden rengøringen påbegyndes, så kom den mindst mulige mængde af et anti-skummemiddel i snavsvandsbeholderen. BRUG ALDRIG REN SYRE. 4. Fyld opløsningsbeholderen med rent vand (se Figur 29). 5. Sæt låget på opløsningsbeholderen, efter at have fyldt den. ADVARSEL: ADVARSEL: ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG -skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Maskiner kan antænde brandfarlige materialer eller dampe. Brug den ikke nær ved brandfarlige emner som benzin, kornstøv, opløsningsmidler eller fortyndere. Benyt kun den rengøringskoncentration som producenten af kemikaliet anbefaler. ALTO anbefaler en maksimal vandtemperatur på 120 F (49 C). Figur 29 Betjening af maskinen BEMÆRK: Bliv bekendt med maskinens funktioner og håndtering, inden der rengøres med maskinen. Kør maskinen med den laveste kørehastighed. Brug maskinen på et område hvor der ikke er nogen møbler eller genstande, indtil du gøre følgende: 1. Køre maskinen i en lige retning, frem eller tilbage. 2. Standse maskinen sikkert. 3. Dreje maskinen både til venstre og højre, og vende tilbage til en lige retning. 4. Dreje i en 180 o -vending, hvor kun ét baghjul svinger. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -19-

20 DANSK DK Sådan betjenes maskinen (forts.) Følg denne procedure for at køre med maskinen: 1. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 2. Slå nøglekontakten til ( ON -position). 3. Hæv børsten til den højeste position (om nødvendigt). 4. Hæv sugefoden (om nødvendigt). 5. Tryk forsigtigt fodpedalen ned, og maskinen vil begynde at bevæge sig. 6. Slip trykket på fodpedalen for at standse. Figur Baglæns kørsel vælges med frem/bak-kontakten. 8. Slip trykket på fodpedalen for at standse. 9. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ) når du standser maskinen, og fjern nøglen. Udfør disse procedurer, når du begynder dit arbejde 1. Kontrollér at nøgleafbryderen er slået fra ( OFF - position). 2. Afbryd vekselstrømmen til batteriopladeren (følg opladningsinstruktionerne). 3. Kontrollér at filter-sien (1) til vakuum-motoren er ren, og korrekt indsat i snavsvandsbeholderen (se Figur 30). Figur Kontrollér at snavsvandsbeholderens låg er på plads, og er blevet spændt (se Figur 31, A). 5. Luk og fastgør det nederste rengøringsportlåg (hvis et sådant findes) på opsamlingstanken. 6. Kontrollér at proppen i afløbsslangen til snavset vand er på plads, og er blevet tilspændt (se Figur 32). 7. Kontrollér at børsterne/puderne er på plads, og korrekt monteret. 8. Kontrollér at børstehusene er på plads, på børstehovedet. Figur Kontrollér monteringen af sugefoden og sugefodslangen CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

21 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et gulv ADVARSEL: Vandopløsninger eller rengøringsmidler som bruges til denne type af maskine, kan efterlade våde områder på gulvets overflade. Disse områder kan medføre farlige situationer for operatøren eller andre personer. Opsæt altid FORSIGTIG - skilte omkring eller nær ved det område du gør rent. Følg denne procedure for automatisk rengøring med One-touch : 1. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LED-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Maskinen har en knap til enkelttryksbetjening på kontropanelet (se fig. 33), som er forudindstillet for børstetryk og væskestrøm. Tryk One-touch -knappen ned et øjeblik, hvis du ønsker at benytte disse indstillinger. BEMÆRK: Hvis det ikke er de indstillinger som du ønsker at benytte, så se på side 16, eller afsnittet om Onetouch -betjening. Figur 33 For manuel styring af rengøringsprocesserne, følges disse procedurer: 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Hæld vand og et rengøringskemikalie i opløsningsbeholderen. 3. Sid på førersædet. BEMÆRK: Maskinen vil ikke køre, hvis operatøren ikke sidder korrekt. 4. Slå nøglekontakten til ( ON ). BEMÆRK: Nøgleafbryderen slår batteriet og LCD-skærmens displayer, som viser maskinens tilstand, til. 5. Sænk sugefoden. BEMÆRK: Vakuum-motoren vil slå til, når sugefodens Op/Ned-kontakt placeres i den nederste position. 6. Sænk børstehovedet indtil det når ned i sin fulde længde. BEMÆRK: Børsterne vil først begynde at rotere når maskinen begynder at køre. 7. Indstil igen tilstrømningen af opløsning, ved at bruge + / - - opløsningsknappen. BEMÆRK: Opløsningen vil kun flyde når maskinen bevæger sig fremad. 8. Efter nogle få skridts rengøring, kontrolleres det at den mængden af opløsning som tilføres er korrekt, og at sugefoden opsamler vandet og tørrer gulvet. Foretag justeringer efter behov. 9. Når maskinen er korrekt indstillet, fortsættes med at rengøre indtil indkatoren for mangel på opløsning kommer frem, eller indtil du løber tør for opløsning. BEMÆRK: Når der foretages flere passager henover gulvet, så lad børstens rengøringsbane overlappe det område som allerede er rengjort af børsten, med ca. 2 tommer (5 cm). BEMÆRK: Under de fleste rengøringer, påføres og fjernes opløsningen i én arbejdsgang. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -21-

22 DANSK DK Sådan betjenes maskinen Sådan rengøres et meget snavset gulv Følg denne procedure for at rengøre et meget snavset gulv: 1. Kom opløsning på gulvet. 2. Sænk ikke sugefoden. Derved forbliver vakuummotoren slået fra. 3. Sænk børsten eller puden, og skrub gulvet. 4. Skrub gulvet igen, med yderligere opløsning, og sænk sugefoden. 5. Saml al opløsningen op med sugefoden. Udfør disse procedurer, når du afslutter dit arbejde Følg disse procedurer efter at have afsluttet arbejdet, og inden der foretages nogen som helst form for vedligeholdelse: Figur 34 Tryk på One-touch -knappen, og slip den, for at lukke rengøringen med One-touch ned. Følg disse procedurer ved manuel nedlukning: 1. Slå tilstrømningen af opløsning fra, ved at formindske tilstrømningen til dens minimumsposition. 2. Tryk på børstens Op/Ned-knap i Op-position, indtil børstehovedet har nået sin allerøverste position. 3. Sæt sugefodens Op/Ned-knap i Op-position, for at hæve sugefoden, og lad vakuum-motoren fortsætte med at køre. Vakuum-motoren vil køre i yderligere 20 sekunder, og sæt derefter sugefodens Op/Ned-knap i Op-position. Derved slås vakuum-motoren fra. 4. Tag maskinen til et vandafløb. 5. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF ). 6. Fjern afløbsslangen fra holdekrogen. 7. Sæt enden af slangen over et afløb eller en spand. 8. Drej ventilhuset til venstre (se Figur 34). 9. Drej huset helt til venstre, for at åbne ventilen helt. Træk huset af ventilen. 10. Tøm snavsvandsbeholderen. BEMÆRK: Vandet vil flyde ud, når slangen sænkes til under vandstanden. ADVARSEL: Brug handsker når ovenstående trin udføres, for at beskytte hænderne imod at komme i kontakt med farlige opløsninger CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

23 DANSK DK Sådan betjenes maskinen 11. Skyl beholderen. Kom rent vand i beholderen, igennem åbningen på toppen. Vær omhyggelig med at der ikke kommer vand ind i vakuumindtagsrøret (med si). A B 12. Hvis beholderen eller opsamlingsslangen er blokerer, skal der bruges vandtryk til at skylle dem igennem. Sæt vandslangen ind i opsamlingsslangen (figur 35, A). BEMÆRK: Sæt ikke vandslangen i indsugningsrøret (se figur 35, B), da der vil opstå skader. Opsamlingsslangen (figur 35, A) sidder til højre for indsugningsrøret (figur 35, B). Opsamlingsslangen er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at flytte den hen til åbningen, så det er let at bruge vandslangen til skylning af linien. 13. For at få lufttørring, sættes beholder- og afløbspropperne ikke på. 14. Kontrollér sugefodens blad. Brug en klud til at rengøre sugefodens blad. Hvis sugefodens blad er beskadiget eller slidt, vendes eller udskiftes bladet. BEMÆRK: For at undgå at beskadige sugefoden, skal sugefoden hæves når maskinen ikke arbejder. 15. Tag børsterne af, og rengør dem med en vandstråle. 16. Brug en ren klud til at tørre maskinens overflade af. 17. Kontrollér batterierne, og efterfyld om nødvendigt med destilleret vand. Det korrekte niveau er mellem 1/4" (1/2 cm) under bunden af røret i hver celle og toppen af pladerne. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figure 35 FORSIGTIG: ADVARSEL: Postevand kan indeholde forurenende stoffer som vil beskadige batteriet. Batterierne må kun efterfyldes med destilleret vand. Battterier med bly og syre frembringer luftarter, som kan forårsage en eksplosion. RYGNING FORBUDT Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. 18. Oplad batterierne. Se instruktionerne i afsnittet Sådan oplades batterierne, i denne maual. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -23-

24 DANSK DK Vedligeholdelse Vedligeholdelse som skal foretages hver uge ADVARSEL: ADVARSEL: FORSIGTIG: Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personnel. Tøm altid opløsningsbeholderen og snavsvandsbeholderen, inden der udføres nogen vedligeholdelse. Hold alle fastgørelsesanordninger spændte. Bær altid øjenbeskyttelse og beskyttende påklædning, når der arbejdes nær ved batterier. RYGNING FORBUDT! Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande henover batteriterminalerne, eller på toppen af batterierne. For at forhindre beskadigelse af maskinen, og afladning henover toppen af batterierne, må batterierne ikke fyldes til op over bunden af røret i hver celle. Tør al syre af maskinen og toppen af batterierne. Fyld ikke syre på batterierne efter montering. Figur 36 Kontrol og rengøring af batteriene 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position). 2. Drej sædets støtte fremad, for at kontrollere batterierne. Løft og drej snavsvandsbeholderen. Kontrollér at snavsvandsbeholderen er tom inden den løftes. 3. Frakobl batterierne. Brug en klud og en opløsning af ammoniak eller natriumbikarbonat til at tørre toppen af batterierne af. Rengør batteriterminalerne. Tilslut batterierne igen. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse af batterierne, i denne manual. Figur Luk snavsvandsbeholderen når kontrollen af batterierne er afsluttet. Drej sædets støtte tilbage til arbejdspositionen. Rengøring af snavsvandsbeholderen og filteret 1. Slå nøgleafbryderen fra ( OFF -position), og stil parkeringsbremsen. 2. Tøm snavsvandsbeholderen ved hjælp af en bøjelig afløbsslange, ved at skrue håndtaget af, og derefter tage proppen af (se Figur 36). 3. Hvis maskinen er udstyret med den ekstra rengøringsport, åbnes dækslet på den nederste rengøringsport, ved at skrue de fire håndtag af (se Figur 37). BEMÆRK: Kontrollér først at beholderen er tom. 4. Skyl beholderen, og rengør afløbsproppen CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

25 DANSK DK Vedligeholdelse 5. Rengør slangefittingen i snavsvandbeholderen, og sprøjt vand ned i sugefodsslangen, for at rense alle efterladenskaber ud. 6. Fastgør sugefodsslangen igen. Rengøring af opløsningsbeholderen og filteret 1. Flyt maskinen således at opløsningsbeholderens filterenhed er placeret direkte over et afløb i gulvet. 2. Slå nøglekontakten fra ( OFF -position). 3. Rengør opløsningsbeholderen indvendigt, med en vandstråle. 7. Luk ventilen for tilstrømning af opløsning. Figur Rengør filteret inden i huset, og sæt det igen på maskinen. Manuel tømning af opløsningsbeholderen 1. Fjern observationsmåleslangen fra tilslutningen ved toppen (se Figur 38). 2. Drej den nederste fitting så afløbsslangen hviler over afløbet. 3. Tøm opløsningsbeholderen (se Figur 39). Tømning af opløsningsbeholderen ved hjælp af vakuum 1. Fjern vakuum-pladen fra sugefodspladen. Figur Slå vakuummet til. 3. Tag opløsningsslangen og før den ind i vakuumslangen, indtil skiven hviler imod slangens manchet. BEMÆRK: Brugen af vakuum vil hjælpe med til at skylle snavsvandsbeholderen. Det vil medvirke til at rengørings- og vedligeholdelsestiderne reduceres. Vedligeholdelse af sugefoden Rengør sugefoden med en vandstråle og en fugtig klud. Kontrollér sugefodens forreste og bageste blade for slitage. Justér igen, og udskift om nødvendigt. Udskiftning af sugefodens forreste blad Følg denne procedure for at udskifte sugefodens forreste blad: 1. Tag sugefodsenheden af maskinen. 2. Fjern spændet og sugefodens forreste blad. 3. Montér et nyt blad forrest på sugefoden, og sæt igen spændet på. 4. Sæt sugefoden på maskinen igen. CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R -25-

26 DANSK DK Vedligeholdelse Udskiftning sugefodens bageste blad Følg denne procedure, hvis sugefodens bageste blad er slidt og ikke tørrer gulvet godt nok: 1. Tag sugefodsenheden af maskinen. 2. Tag sugefodsbladet af, og kontrollér det. 3. Drej sugefodsbladet, for at få en ny rengøringskant. Udskift det om nødvendigt. 4. Sæt igen sugefodsbladet på. 5. Montér igen sugefodssamlingen på maskinen. 6. Justér igen indstillingerne for sugefoden, efter behov (se Sådan justeres sugefoden ). Figur 40 A B Vedligeholdelse af sugefoden Sugefodens blade kan drejes, for at få en længere levetid. For at få den bedste rengøring, skal der bevares en skarp kant imod gulvet. Se Figur 40. Følg denne procedure, for at dreje det: 1. Fjern spændet. 2. Tag bladet af, og drej det frem til en ny kant. 3. Sæt sugefoden på igen. 4. Sæt spændet på igen. Figur 41 Rengøring af vakuum-slangerne Kontrollér at sugefoden er over et passende afløb. 1. Brug en haveslange til at gennemskylle snavsvandsslangerne. 2. Sugefod til siden - Placér haveslangen i sugefodssiden af slangen, og skyl grundigt. 3. Opsamlingsslange - Placer haveslangen i opsamlingstanken. Opsamlingsslangen sidder bag den gevinddrejede snip (se figur 41, A). BEMÆRK: Sæt ikke slangen i indsugningen (se figur 41, B), da der vil opstå skader CLARKE TECHNOLOGY Operatør-manual (DK) - SCRUBTEC R

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere