EU-SIKKERHEDSBLAD i ov erensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) WMF Special Cleaner for Coffee-Machines Materialenummer 0037

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-SIKKERHEDSBLAD i ov erensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) WMF Special Cleaner for Coffee-Machines Materialenummer 0037"

Transkript

1 Version 4 / Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet Oplysning om produkt/tilberedning Produktnav n: Anvendelse om produkt/tilberedning Rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH Adresse/postboks: Am Eichelgärtchen 32 Land/postnummer/sted: D Halsenbach Relef onnr.: +49 (0) Faxnr.: +49 (0) Ansv arshav ende f or inf ormation: Herr Dohmann, Relefonnr.: +49 (0) Alarmopkaldsnummer Beratungsstelle bei Vergiftung, Relefonnr.: +49 (0) Farlige egenskaber Klassificering jævnfør direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF: Xi lokalirriterende R 37/38 R 41 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Særlig risikohenvisning for menneske og miljø: Produktet har en ph-værdi på 10,1 og er derfor ikke klassificeret som ætsende. 3. Oplysning om indhold (sammensætning) Farlige indholdsstof f er: CAS-nr. EINECS / ELINCS Kemisk betegnelse Indhold klassificering Dinatriummetasilicat 5-10 % C; R 34, Kaliumperoxomonosulfat 5-10 % C; R34. R52. Xn; R Natriumcarbonat 5-10 % Xi; R Første hjælp Ved indånding: Ved hudkontakt: Ved øjenkontakt: Ved indtagelse: Sorg for frisk luft. Hold offeret i ro. Ved lidelse/besvar: kontakt lage. Ved urelmæssigt åndedræt eller åndenød, gives straks kunstigt åndedræt eller ilt. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Ved hudirritation sog læge. Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern kontaktlinser. Tilkald derefter straks øjenlæge. Skyl munden grundigt med vand. Lad personen drikke vand i små slurke. Fare for skumaspiration! Tilkald straks læge. Fremkald ikke opkastning.

2 Version 4 / Side 2 af 5 Henv isning til lægen: Symptomatisk behandling. Produktet reagerer alkalisk. Egnede slukningsmidler: 5. Forholdsregler ved brand Produktet er ikke brandfarligt. Slukningsmidlet bestemmes efter omgivelsernes art. Særlig f are v ed selv e tilberedningen, dens f orbrændingsprodukter eller v ed opståede gasarter: Farlige dampe kan opstå ved brand i de umiddelbare omgivelser. Ved brand kan der opstå: svovlforbindelser, natriumforbindelser, fosforoxider. Særlig besky ttelsesudrustning v ed brandbekæmpelse: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Yderligere oply sninger: Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb. 6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip Personlige sikkerhedsf orholdsregler: Ungå berøring med substansen. Brug personlig beskyttelsesudrustning. Undgå indånding af støv. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Miljøsikkerhedsf oranstaltninger: Undgå udslip i grundvandet, i vandmilj et eller i kloaksystemet. Rengøringsmetoder: Undgå udvikling af støv. Skal optages i tør tilstand og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling. Gulvet og tilsmudsede genstande renses med vand. 7. Håndtering og lagring Håndtering Henv isning til sikker omgang: Sørg for god ventilation ved lager og arbejdsplads. Hvis muligt, anvend lukkede apparater. Undgå udvikling af støv. Ved støvudvikling: Benyt lokal udsugning. Undgå kontakt med huden og øjnene. Lagring Krav om lagerrum og beholdere: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Opbevares køligt. Andre oply sninger: Lagerklasse: Produktet er hygroskopisk. Produktet reagerer alkalisk. 13= Ikke brændbare faste stoffer 8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler Eksponeringsgrænseværdier Yderligere oply sninger: Vær opmærksom på den generelle grænseværdi for støv. AGW (Tyskland): 10 mg/m³ (målt som andel støv, der kan indåndes) AGW (Tyskland): 3 mg/m³ (målt som andel støv, der kan trænge ind i alveolen) Eksponeringskontrol Ved støvdannelse: Udsugning påkrævet. Se også oply sninger i kap. 7, af snit lagring. Begrænsning og overvågning af eksponeringen på arbejdspladsen Åndedrætsv ærn: Ved støvudvikling bør støvmaske bæres. Ved højere koncentrationer: Partikelfiltermaske P2 i overensstemmelse med EN 143. Besky ttelse af hænder: Beskyttelseshandsker i overensstemmelse med EN 374 Handskemateriale: Nitrilkautsjuk, butylkautsjuk eller fluorkautsjuk. Vær opmærksom på producenten af beskyttelseshandskernes oplysninger om gennemtrængelighed og gennemtrængstider.

3 Version 4 / Side 3 af 5 Besky ttelse af øjne: Tætsluttende beskyttelsesbrille i overensstemmelse med EN 166 Besky ttelse af kroppen: Brug særligt arbejdstøj. Forholdsregler f or besky ttelse og hy giejne: Tilsmudset tøj skal skiftes. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Hav øjenskylle middel og -glas parat. Udseende Form: Farv e: Lugt: 9. Fysiske og kemiske egenskaber fast, pulver hvid lugtfri Vigtige oplysninger mht. til beskyttelse af sundhed, miljø og sikkerhed. ph-v ærdi: hos 10%: 10,1 Opløselighed i v and: meget let opløselig Stof f er der bør undgås: stærke syrer og lage 10. Stabilitet og reaktivitet Farlige nedbry dningsprodukter: Ved brand kan der opstå: svovlforbindelser, natriumforbindelser, fosforoxider. Yderligere oply sninger: Produktet er hygroskopisk. Produktet reagerer alkalisk. Toxikologiske prøver: Ved indånding: Kan fremkalde irritation. Ved indtagelse: Ved hudkontakt: Ved øjenkontakt: 11. Toksikologiske oplysninger Slimhudsirritation i mund, svælg, i spiserør og mave-tarmkanal. Ved opkastning er der mulighed for aspiration af skum. irriterende Risiko for alvorlig øjenskade. Almene bemærkninger Oplysning om Kaliumperoxomonosulfat: LD50 Rotte, oral mg/kg (IUCLID). 12. Miljøoplysninger Økotoxiske virkninger Akv atoxicitet: Beskadigende virkning på vandorganismer gennem forandring af ph-værdi. Indeholder fosfater: Kan bidrage til eutrofering af vandløb. Fareklasse f or v and: Oplysning om Kaliumperoxomonosulfat: Bakterietoxicitet: EC50 Pseudomonas putida: 179 mg/l/18h. Daphnientoxicitet: NOEC Daphnia magna: 1,8 mg/l/24h (OECD 202). LC50 Daphnia magna: 5,3 mg/l/24h (OECD 202). Fisketoxicitet: NOEC Brachydanio rerio (zebrafisk): 32 mg/l/96h (OECD 203). Kilde: IUCLID. 1 = svagt skadeligt for vand

4 Version 4 / Side 4 af 5 Yderligere oplysninger om økologi Almene oply sninger: Undgå udslip i grundvandet, i vandmilj et eller i kloaksystemet. 13. Oplysninger om bortskaffelse Produkt Af f aldskode * = Rensemiddel, som indeholder farlige stoffer * = bevispligt Anbef aling: Destrueres efter gældende bestemmelser. Små mængder: Fortyndes med meget vand. Embalering Anbef aling: Skylles med vand. Emballagen destrueres efter sit særlige materiale. Enkeltpakninger kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Vejtransport (ADR/RID) Beskriv else af vare: Søfart (IMDG) Korrekt teknisk nav n: Luftfart (IATA) Korrekt teknisk nav n: Yderligere oplysninger 14. Oplysning om transport Udelades Not restricted Not restricted Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser. Mærkning (67/548/EØF eller 1999/45/EF) Mærkning og f arebetegnelse: Xi lokalirriterende 15. Oplysninger om regulering R-sætninger: R 37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R 41 Risiko for alvorlig øjenskade. S-sætninger: S 2 Opbevares utilgængeligt for børn. S 25 Undgå kontakt med øjnene. S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S 37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. S 46 Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket. S 64 Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Oply sningstekst f or etiketter Indeholder 15-30% ikke-ioniske tensider/fosfater, 5-15% blegemiddel på iltbasis Nationale bestemmelser Nationale bestemmelser - Tyskland Lagerklasse: 13= Ikke brændbare faste stoffer Fareklasse f or v and: 1 = svagt skadeligt for vand Oply sning om arbejdspladsbegrænsning: Bemærk rrbejdsbegrænsningerne for unge. Nationale bestemmelser - Storbritannien Hazchemkode: -

5 Version 4 / Side 5 af 5 Nationale bestemmelser - EF-medlemslande Indhold af fly gtige organiske f orbindelser (VOC): 0 vægt % Nationale bestemmelser - USA Farev urderingssy stemer NFPA Hazard Rating: Health: 1 (Slight) Fire: 0 (Minimal) Reactivity: 0 (Minimal) HMIS Version III Rating: Health: 1 (Slight) Flammability: 0 (Minimal) Physical Hazard: 0 (Minimal) Personal Protection: X = Consult your supervisor HEALTH 1 FLAMMABILITY 0 PHYSICAL HAZARD 0 X 16. Andre oplysninger Yderligere information R-sætninger: R 22 = Farlig ved indtagelse. R 34 = Ætsningsfare. R 36 = Irriterer øjnene. R 37 = Irriterer åndedrætsorganerne. R 37/38 = Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R 41 = Risiko for alvorlig øjenskade. R 52 = Skadelig for organismer, der lever i vand. Årsag til de sidste andringer: Ændring i afsnit 3: Ændring af sammensætning Almen revidering Ansvarlig for udgivelse af sikkerhedsblad Kontaktperson: se kap. 1, informationsafsnit. Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er sammensat efter højeste kendskab til produkterne i dag. De sikrer dog ikke overholdelse af bestemte egenskaber i retslig henseende.

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 407, DK11504010, DK11504020, DK11504030, DK11504040, DK11520050, DK11520150, DK11520350, DK11520450,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 186764 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere