Nicoline Hirsch, f. Meyer. Hartvig Hirsch. Mathilde Hirsch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nicoline Hirsch, f. Meyer. Hartvig Hirsch. Mathilde Hirsch"

Transkript

1 Nicoline Hirsch, f. Meyer og hendes børn Hartvig Hirsch Probermester og vicekonsul i Nevada og Mathilde Hirsch Grevinde i Paris - alle af Svendborg I INDLEDNING Forbindelse med udarbejdelsen af en slægtshistorie for vore børnebørn er jeg stødt på Mathilde og Hartvig Hirsch s og deres mor, Nicoline Hirsch s liv, der alle stammede fra Svendborg; resultatet skrives her. I teksten forekommer enkelte afsnit skrevet på fremmede sprog; jeg har ikke oversat alle disse tekstafsnit til dansk i det håb, at læseren selv vil kunne læse dem på originalsproget. H FORÆLDRE artvig Joseph Hirsch blev født den 30. januar 1815 i Svendborg som søn af Nicoline Meyer og Joseph Hirsch. I ministerialbogen står, at

2 2 faderen er handelsmand Joseph Hirsch af Aarhuus, og moderen opholder sig hos sin far D. Meyer i Svendborg. Omskærelsen fandt sted den 7. februar Moderen Nicoline Meyer var datter af købmand David Meyer og hustru Mariane Waller. Nicoline blev født omkring 1796 og i overensstemmelse med tidens skik navngivet Nicoline Davidsdatter. Hun var altså omkring 19 år gammel ved Hartvigs fødsel. I Svendborg folketælling 1801, Brogade 43/ 58 anføres David Meyer som købmand, 29 år gammel og hans kone Mariane Waller, ligeledes 29 år gammel; endvidere nævnes Nicoline, 5 år, hendes søstre Magdaline, 4 år, og Rosine, 1 år samt broderen Adam på 2 år. Der er sandsynligvis tale om en jødisk familie. Til husstanden er knyttet 2 tjenestepiger. I Svendborg Købstads Historie, anden del, andet halvbind 1951, side 899 skriver forfatteren Ove Marcussen: Omkring 1785 bosatte Joachim Meyer med kone og børn sig i Svendborg. De kom fra Polen og købte et hus i Brogade, hvor han indrettede synagoge der var baghus til ejendommen. Hans ældste søn, David Meyer, måtte som dreng ud med bylten på nakken og sjakre; i 1804 løste han borgerskab som købmand og oparbejdede efterhånden en udmærket forretning. Skønt han levede efter det mosaiske ritual, hvad der kun var tålt, nød han stor anseelse blandt byens borgere, hvad der bl. a. gav sig udslag i, at han blev udnævnt til kommandant for borgervæbningen i den tid, da byen havde indkvartering af spanske soldater.christian VIII udnævnte ham til kgl. agent, en meget eftertragtet titel, men svær at få I folketællingen 1834 oplyses, at den nu 62-årige David Meyer ernærer sig ved småhandel, og deres datter Nicoline, 38 år bor hos dem; hun benævnes enke(mand!) og ernærer sig som modepige. Ifølge Mosaisk Trossamfunds kopibog, nr. 1229, brev nr. 5, 1819 blev David Meyer af amtet bemyndiget til at fordele visse midler på Mosaisk Trossamfunds medlemmer i hele Odense Amt, idet David Meyer og 2 øvrige personer opnåede flest stemmer! I 1824 fik David en lignende bemyndigelse. Ifølge Svendborg Amtstidende 22. oktober 1843 døde David Meyer af et slagtilfælde i København.

3 3 Hartvigs far var som nævnt Joseph Hirsch fra Århus; hvorledes Joseph og Nicoline har truffet hinanden vides ikke, men som anført nedenfor var de begge i modebranchen han var hattefabrikant og Nicoline var modepige/ modehandlerinde. Det kan være på sin plads at fortælle om Nicoline Meyers og Joseph Hirsch s ægteskab og dermed det familiemiljø, som børnene Mathilde og Hartvig voksede op i. Ægteskabet med Joseph Hirsch. Hvorledes modehandlerinde Nicoline Meyer og Joseph Hirsch har truffet hinanden vides ikke; hun var datter af købmand David Meyer og hustru Marianne Waller i Svendborg, og vielsen fandt sted i 1811 ifølge oplysninger fra Nicoline Meyer, se senere. Hun var da omkring 16 år gammel, og Joseph var omkring 28 år gammel. Men ægteskabet gik ikke godt, faktisk så elendigt, at Nicoline føler sig foranlediget til at henvende sig til Kongen i et brev af 28. september Brevet lyder således: Allernaadigste Konge! Jeg var endnu ikke 16 Aar da der indfandt sig en Hatte Fabrikant ved Navn Joseph Hirsch fra Aarhuus og anholdt om mim Haand. Min Fader? Capitain og Fattig Casserer David Meyer i Svendborg der stedse foretrak? i stæden for Handel, ønskede at jeg skulle gjøre dette Partie, jeg selv havde heller intet derimod, da jeg troede at faae et skikkeligt Menneske. Jeg blev viet efter 3 Fjerdingaars Forlovelse og reiste med ham til Aarhuus, hvor jeg den første Maaned havde det ret taaleligt: men Himmel! Hvilken et Uhyre var jeg faldet i Kløerne. Daglig Kiv og Spektakkel, og til sidst mordiske? Hug, saaledes at jeg nogle Dage laae med Blod Spyt, og næsten uden Bevisthed. Min Ulykke med dette Menneske tog daglig til, og efter overvældet af Fortvivlelse, var jeg nær ved at skille mig ved Livet. Endelig besluttede jeg at reise til mine Forældre som jeg ogsaa med en ekstra Vogn?, og med min Mands Tilladelse, udførte. Hos disse har jeg nu været næsten i 1½ Aar. Nogle Maaneder efter min Ankomst fødte jeg en Datter. Ofte har min Fader skrevet til ham, og bedet om Skilsmisse, og tilbudet at skiænke ham sin Medgift; men dette Menneske, der synes at være født til min Ulykke, paastod at jeg skulle komme tilbage han vilde aldrig give mig Skilsmisse, og dersom man vilde tvinge ham, vilde han reise ud i Verden, og jeg skulle aldrig mere spørge til ham. Allernaadigste Konge og Fader! Jeg har intet Haab om Lykke i Fremtiden, og heller vilde jeg med Glæde gaae Døden Tusinde Gange i møde, end at tage til ham igjen. Kun dette ene Haab er mig levnet, at anraabe Deres Majestæt om den Naade

4 4 at maatte vorde skildt ved ham, jeg vil aldeles ingen Fordring giøre af ham. Kuns mit stakkels ulykkelige Barn, vilde jeg gierne have at han paa en Maade sørgede for, thi han er velhavende og ejer en Gaard i Aarhuus. Ved lovlig Fremgang kan jeg ikke tvinge ham at give mig Skilsmisse. Jeg bønfalder derfor allerunderdanigst, at Deres Kongelige Majestæt vil have den høje faderlige Naade for mig, og allernaadigst indvillige, at bemeldte min Mand maatte vorde befalet at give mig Skilsmisse. Jeg forlanger intet af ham, kun mine egen Seng og mit medbragte Linned og Klæder ønskede jeg tilbage, og vil han ikke give sit Barn noget, da vil jeg med mine Hænders Arbeide skaffe den sin Føde. Allernaadigste Konge! Jeg svæver mellem Haab og Fortvivlelse, og beder allerunderdanigst at mit Ønske og Haab maatte allernaadigst vorde opfyldte. Kiøbenhavn Den 28 Sept 1813 Allerunderdanigst Nicoline Hirsch Fød Meyer Nicolines brev med hendes indtrængende ønske skilsmisse er formodentlig sendt til Kongen gennem Danske Kancelli, der i et brev af 23. oktober 1813 nævner Joseph Hirsch s tyranniske Opførsel imod hende og anmoder Stiftamtmanden over Århus amt, baron Güldencrone om at indsende de nødvendige Oplysninger om denne Sags Sammenhæng Det må her erindres, at deres datter Mathilde Hirsch blev født den 15. januar 1813 og altså endnu var en baby, da moderen søgte skilsmisse. Kancelliet må rykke for svar den 22. februar Ifølge en attest af 17. juni 1814 fra embedslæge Horn blev Nicoline meget syg i april 1814 og fik kramper, som hun forklarede havde deres oprindelse af ærgrelse over hendes mand; embedslægens konklusion er da Nicoline er meget ømfindtlig at hun bringes i affekt, der kan føre til kramperne. Som loven krævede forsøgte sognepræst Studsgaard mægling mellem Nicoline og Hartvig i juni 1814, men forgæves: Jeg har til den Ende gjort alt, hvad Fornuft og Moral bød mig, for at formaae dette virkelig ulykkelige Ægtepar til et fordrageligere Samliv; men fandt en uovervindelig Modstand i Mandens ufølsomme og ubøjelige Sind, der upaatvivlelig er temmelig grunder Aarsag til Konens væmmelige

5 5 Beskrivelser over de uafladelige Fornærmelser, hvorved han har forbitret hende Livet, svækket hendes Helbred, og har vakt i hendes Hjerte uovervindelig Modbydelighed for en Mand, der, som hun med Græmmelsens bitre Taarer udtrykker sig over hendes Plageaand Nicoline og Joseph bor formentlig hver for sig (hun hos sin far i Svendborg), og i juni 1813 rejser hun og faderen til Århus til et møde i Forligskommissionen, hvor også Joseph Hirsch er til stede; den 22. juni 1813 indgås forlig om separation på følgende vilkår (forkortet af mig AV): 1. Nicoline og datteren Mathilde (1½ år) tager ophold hos faderen, David Meyer; de medtager forskellige klæder, sengetøj m. m. 2. Nicolines og Mathildes underhold er Joseph uvedkommende, idet Nicolines far påtager sig forsørgerforpligtelsen 3. I erstatning til svigersønnen Joseph Hirsch betaler David Meyer 333 rigsdaler 2 mark sølv! 4. Nicoline og Joseph frasiger sig al fordring mod hinanden. Hvis David Meyer ikke skulle se sig i stand til at bestride Nicolines forsørgelse og Mathildes opdragelse samt det barns opdragelse, som Nicoline nu mulig maatte være frugtsommelig med, da vil Joseph ikke undslå sig for at række dem hånden og efter evne opfylde faders pligt! Stiftamtet meddeler bevilling til separation den 1. juli 1814, det vil sige tilladelse til at leve adskilt fra bord og seng. Men Danske Kancelli savnede stadig stiftamtmandens og Århus byfogeds udtalelse i anledning af Nicolines ansøgning om skilsmisse og sender rykkerbreve 14. september 1814 og 17. februar 1815, og endelig 15. marts 1816 ytrer byfoged Schumacher sig og stiller sig uforstående overfor rykkerbrevene vedrørende skilsmissen, idet Nicoline og Joseph i separationsperioden tilsyneladende har genoptaget samlivet! Stiftamtmand Güldencrone meddeler 22. marts 1816, at han ansøgningen formentlig må betragtes som bortfaldet. I separationsperioden viser det sig efterhånden at være uoverkommeligt for Nicolines far at underholde hende og hendes 2 børn; det får Nicoline til at ansøge Danske Kancelli om at fastsætte et underholdsbidrag fra faderen Joseph Hirsch:

6 6 Underdanigst Pro Memoria! I Aaret 1811 indlod jeg mig i Ægteskab med Hattefabrikant Joseph Hirsch af Aarhuus, og jeg troede mig lykkelig med dette, som et af mit Livs vigtigste Skridt, at kunne i fællig med hem, ved fælleds Id, til sildigste Alder, dele al ægteskabelig Vel og Vee; men ikkun saare kort Tid henrandt, inden jeg med Kummer?, der endnu stedse nedbøjer mit Sind, matte see i møde den Dag da det ægteskabelige Baand maatte løses, ved at see mig separeret fra min Mand, ved hvilket Skridt jeg ikkun alene havde det Formaal for Øje, at slippe ud af en Mands Vold, hvori jeg fandt mig saa ulykkelig og med hvem det ikke var mig muligt længere at leve i Ægteskab, naar det ej maatte være mig ligegyldigt, med hans u.lige Behandling og Adfærd imod mig, at udsætte mig for et Tilfælde der vilde have gjort mig ulykkelig for min Levetid, hvorom hosfølgende Doctor Attest heb? N o 1 bærer Vidnesbyrd. For nu at slippe ud af dette Baand, hvori jeg ellers for stedse vilde see mig ulykkelig, maatte jeg indvillige ethvert min Mands Forslag i Henseende til Separations-Vilkaarene, hvor urimelige og udfordelagtige de end vare for mig, og indgik saaledes med ham en Forening hvoraf herved saavelsom den af os meddelte Separations Bevilling, under heb? N o 2 og 3 fremlægges Afskrivt, og viser han sig skjændig nok ved Foreningens Afslutning, at afbenytte sig denne Lejlighed til endogsaa derved at tilvende sig Fordeel, ved at betinge sig en Summa Penge, hvilken min gode Fader, som derved nærværende, ikke tog i Betragtning at indvillige, da hen heller vilde tabe alt end at see mig for stedse ulykkelig. I Ægteskabet fødte jeg 2de Børn, som endnu leve, der godtgjøres med hosfølgende Attest heb? N o 4, og hvilke, efter den indgangne Forening 2den Pkt., skulle forblive hos mig, men da det i nærværende yderst trange Tider, der især føles af den Handlende, gjør det uoverkommeligt for min Fader, som Handelsmand, at afholde de Udgivter, som min, saavelsom mine 2de Børns Underholdning foraarsager, saa vover jeg paa Grund af den indgangne Forening 4de Pkt. at ansøge Det Høje Collegium, om dets naaadige Foranstaltning til at vedkommende Øvrighed i Overensstemmelse med Forordningen af 10 de August 1798, maatte beordres at bestemme hvor meget min fraskilte Mand maatte være at tilpligte at bidrage, og at der med samme, paa Grund af nærværende trange Tider, saavelsom ogsaa at hans Forfatning, som Ejer af en ikke ubetydelig Gaard samt at han driver en indbringende Profession, er god, maatte blive taget Hensyn; ligesom ogsaa, at der med det bestemmende Bidrags Ydelse maatte tage sin Begyndelse fra indeværende Aars 1ste Januar, hvorom jeg vover underdanigst at bønfalde Det Høje Collegiums naadige Medvirkning i denne som en for mig yderst vigtige Sag. Svendborg den 31 May 1816

7 7 Underdanigst Nicoline Hirsch født Meyer Byfoged Nellemann i Svendborg anbefaler ansøgningen, men finder dog, at Kancelliet måske burde indhente en erklæring fra Joseph Hirsch, og David Meyer skriver 4. juli 1816 dette brev til amtmanden over Svendborg amt Schumacher: Underdanigst K.! I Anledning af Deres Højvelbaarenheds naadige Skrivelse af 29. f. M. om at afgive min Erklæring hvor meget min Datters fraskildte Mand maatte findes pligtig at betale til min Datters og 2 de Børns Underholdning har jeg herved den Ære at svare. For at frelse min Datter fra daglig slet Behandling og at faae hende hjem til mig indgik jeg ved Forligelses Commissionen alt hvad han forlangte. Han beholdt saaledes min Datters Medgift som bestod af omtrent efter nuværende Penge Indretning 1000 Rdl.S. M, Hendes Sengeklæder, Linned, Sølvtøj m. m. kort sagt alt, og endda maatte jeg betale ham 333 Rdl. 2 Mark til hvilket jeg den Tid ansaae for en Lykke at slippe med da han var uforskammed nok at forlange 1000 Rdl. og kan jeg? takke Herr Cancellieraad og Byfoged Schumacher sammesteds, at jeg ved hans gode Medvirkning og Formening slap med ovenmeldte 333 Rdl. 2 Mark. I 3 Aar har jeg underholdt min Datter med et, og siden med to Børn, thi ved det første Barn tog hun alt hjem til mig, og reiste til Kiøbenhavn hvor hun var saa lykkelig at faae Audience hos vores allernaadigste Konge til hvem hun beklagede sin Nød, Hans Majestæt var saa god allernaadigst at love hende at antage sig hendes Sag. Da hun kom til mig igjen indløb der Brev paa Brev fra hendes Mand at naar hun vilde vende tilbage til ham igjen, vilde han stedse behandle hende kiærlig. Jeg raadede hende selv at tage til ham igjen, hvilket Raad hun fulgte: men desværre blev Behandlingen som før og nu slettere. Følgen var, at jeg reiste til Aarhuus og ved indgaaet Forlig tilvejebragte Skilsmissen. Ved sin Hjemkomst fødte hun siden en Søn. Saavel Henreisen som Hjemreisen, Barsel Sygdom har kostet mig betydelig. Af Medynk over min Datters ulykkelige Skiæbne, bar jeg Byrden med Taalmodighed, saalænge mine Evner tillod det: men nu kan jeg ikke mere, thi jeg hat foruden hende og to Børn, Kone og med 5 Børn at ernære. Jeg

8 8 troer derfor at det kan kaldes billigt at han giver til min Datters og 2 Børns Underholdning aarlig 300 Rdl. Sedler og Mønt især, da alt det han erholdte er 2000 Rdl. værd. Underdanigst Svendborg 4. Juli 1816 David Meyer Amtmand Schumacher svarer i en udtalelse af 6. juli 1816 til Danske Kancelli noget nølende, men synes dog mest tilbøjelig til at anbefale Nicolines ansøgning. I november 1816 rykker Nicoline amtmand Schumacher for et svar; han rykker 24. december 1816 for sit vedkommende Kancelliet, der den 14. januar 1817 skynder sig at meddele, at Kancelliet for længst har anmodet stiftamtmand Güldencrone om en erklæring! Det er forståeligt, at Nicoline Hirsch efterhånden er ved at tabe tålmodigheden, og hun drister sig den 21. januar 1817 til at henvende sig til stiftamtmand Güldencrone i Århus med dette brev: Underdanigst DE For næsten 3 Aar siden blev undertegnede som Deres Excellence noksom bekjendt, paa den for mig meget ufordelagtigste Maade separeret fra min Mand Hattefabriqueur Joseph Hirsch i Aarhuus, og han har nu i et Tidsrum af næsten 3 Aar ikke ydet mig det allermindste Understøttelse, til mine og de ved ham sammenavlede 2 de Børns Underholdning. Dersom saaledes min ømfølende Fader ikke havde forbarmet sig over mig, ved at tage sig af mig og Børn, hvoraf han tungt føler Byrden, da han har 5 Børn foruden mig og mine smaa, da vilde jeg som den der havde seet mig blottet for al hjælp; med Sikkerhed have seet den skrækkeligste Fremtid i møde; da jeg ville have maattet ansøge medlidende og goddædige Mennesker om Hjælp, da min separerede Mand synes ganske at være hærdet mod Naturens og Billighedens Stemme skiøndt han dog ved den indgangne Forening, har gjort det til Pligt, at række mig en hjælpsom Haand. Jeg har imidlertid for at faa ham forpligtet til at yde mig og Børn en passende Understøttelse, indgaaet med en Ansøgning til det høie Kongl. Danske Cancellie. Da jeg nu er bleven underrettet om, at min berørte Ansøgning af høybemeldte Collegium skal være tilsendt Deres Excellence, saa er det at jeg herved tager mig den underdanige Frihed at udbede mig Deres Godhedsfulde Medvirkning i denne for mig saa yderst vigtige Sag.

9 9 Underdanigst Nicoline Hirsch Og den 14. marts 1817 sender Nicoline også et brev til Danske Kancelli: Underdanigst P. M.! Kuns min haarde Skiæbne, den enhver med flygtigste Øjekast vil kunde indsee, er tung, naar jeg til min og 2 smaa Børns Underholdning og Opdragelse, maa see mig blottet for al Hjælp af min fraskildte Mand Hattefabrikant Joseph Hirsch i Aarhuus, aftvinger min Paatrængenhed, som naadigst bedes tilgivet. For at faa min fraskildte Mand - der ganske synes hærdet mod Naturens og Pligtens Stemmer, der dog vel undertiden maatte minde ham hvad han skylder mig og sine Børn tilpligtet til at yde mig et efter Tiderne passende Biedrag, indgik jeg desangaaende i Juni Maaned f. A. igjennem Amtet med Ansøgning til det Høj Kongelige Danske Cancellie om højstsammes naadigste Biestand og om hvis Opfyldelse jeg tildristede mig i Dec. Maaned f. A. at give Erindring men da endnu ingen Resolution er paafulgt, saa vover jeg i dyb Underdanighed atter at bønfalde det ædeltænkende og menneskekærlige høje Cancellie der saa gierne søger at medvirke til at faa afhjulpen den Trængendes Nød, at anholde om dets altformaaende Biestand til snarligt at kunde erholde fra min fraskildte Mand efter Tiderne og hans gode Vilkaar passende Biedrag hvortil jeg i nærværende Tid føler dobbelt Trang. Svendborg den 14. Marts 1817 Underdanigst Nicoline Hirsch I april 1817 må Kancelliet true stiftamtmand Güldencrone med bøde, såfremt han ikke inden 8 dage indsender en erklæring fra underøvrigheden (byfoged Schumacher), der omsider den 22. juli 1817 sender svar i sagen. Schumacher mener, at Nicolines far måske bør afkræves bevis for, at han ikke længere er i stand til at forsørge sin datter og sine børnebørn og henviser i det hele til det indgåede forlig i Forligskommissionen.

10 10 Det er tydeligt, at de involverede myndigheder er i vildrede med, hvilket standpunkt der bør indtages i sagen, og stiftamtmand Güldencrone ender med at anbefale Danske Kancelli, at sagen henvises til pådømmelse ved domstolene, dog med anbefaling af, at Nicoline Hirsch bevilges fri proces! Sagen finder sin afslutning ved, at Danske Kancelli den 5. september 1817 bevilger Nicoline og Joseph skilsmisse ( Ægteskabs aldeles Ophævelse ). Ægtekabet varede altså i omkring 6 år, og børnene Mathilde og Hartvig var ved skilsmissen 4, henholdsvis 2 år. Nicoline var 22 år, og Joseph 35 år. Nicoline blev i 1838 med forvalter på gården Fjellebro Hernrik Juul, og Joseph blev i 1827 gift med Pauline Poulsen fra Randers. Nicoline blev den 17. september 1838 gift i Svendborg Nikolaj sogn - med ungkarl og forvalter på Fjellebro, Henrik Juul; Nicoline benævnes ved vielsen Madam Nicoline Hirsch, født Meyer og er 41 år gammel. Vielsen foregik i huset efter vielsesbrev af 13. september 1838, ligesom der forelå kongelig bevilling af 27. april 1838 til at indgå ægteskab samt erklæring fra ægtefællerne om, at børn i ægteskabet skulle undervises i den kristelige religion. I folketællingen 1840 for Herringe sogn (Sundsgaard) angives Henrik Juel som forpagter og forvalter og Nicoline Meyer, 44 år, som hans kone. Der er ingen børn nævnt i folketællingen. Det samme gælder folketællingen 1845, hvor Henrik Juel angives som forpagter på Sundsgaard og forvalter på Fjellebro, Steenstrup sogn. Nicoline Meier er 49 år, kone på gården og anført som født i Fåborg. Folketællingen 1850 viser tilsvarende oplysninger. Nicoline Meyer og Henrik Juel oprettede den 30. december 1845 på stemplet papir en slags testamente, der ifølge skifteprotokollen senere blev til et egentligt testamente, hvorefter den længstlevende blev tillagt ¼ af den afdøde ægtefælles ejendom. Resten skulle tilfalde Nicolines søn og datter, der ved Nicolines død begge opholdt sig i udlandet. Nicoline Juel, f. Meyer døde den 14. december 1858 i Herringe og blev ifølge kirkebogens oplysning begravet på de mosaiske Troesbekjenderes Kirkegaard i Faaborg den 16. december Hun ligger begravet i 3. række, nr. 38, og der blev sat en stenstøtte (formentlig en gravsten, hvis bredde var halvdelen af en mands ifølge jødisk skik - AV) på hendes grav. På begravelsesdagen blev der indbetalt 30 rigsdaler for varetagelsen af hendes lig tillige med 1 rigsdaler for særskilt jordpåkastelse.

11 11 Under skiftesagen blev som nævnt oplyst, at Nicoline Meyer har været gift med hattemager Joseph Hirsch i Århus, fra hvem hun i sin tid er blevet skilt; endvidere omtales de to børn, nemlig Hartvig Hirsch, der opholder sig i Mary s Ville i Californien, hvor han har antaget navnet Harvey Harris samt datteren Mathilde, der er gift med grev Berthier i Paris. Han var Maître du requêtes au Conceil d Etat et membre du conseil général du Cher. Begge børn frasiger sig ifølge skriftlige erklæringer al arv fra deres mor. For Mathildes vedkommende er erklæringen attesteret af hendes mand, grev L. B. Berthier og af generalkonsulen i Paris, baron Delong. Hartvig Hirsch s erklæring er attesteret af hans kompagnon D. Marchand samt notarius publicus på Yuba County s kontor i Californien ved E. Dupré samt konsul Solmon? se i øvrigt senere om erklæringen fra Hartvig Hirsch. Henrik Juel blev senere gift med husjomfruen på Sundsgaard i Herringe, frøken Caroline Marie Vilhelmine Vinning; vielsen fandt sted den 25. februar 1864 i Herringe. Caroline Vinning var da 41 år; hun havde da været husjomfru i nogle år, idet hun allerede er opført i folketællingen 1845 som ansat på Sundsgaard. Henrik Juul og Nicoline Meyer fik ikke børn sammen, og Henrik Juel havde ifølge sit testamente ingen børn. Henrik Juel døde den 20. april 1876 i Herringe i en alder af 76 år. Hartvig Hirsch ODENSE KATEDRALSKOLE H artvig Hirsch blev som 14-årig konfirmeret omkring 1828, tilsyneladende i Odense. Det oplyses, at han går i Katedralskolen, har bopæl i Odense, og er født i Svendborg; det oplyses endvidere, at han er ankommet til Odense juni 1828 og bortrejst til Århus I konfirmationsprotokollen , 2, for Odense mosaiske menighed omtales Hartvig Hirsch under løbenummer 135 således:

12 12 Hartvig Hirsch af Svendborg, en Søn af Modehandlerinde Nicoline Hirsch i Svendborg, separeret Hustrue af Hattemager Hirsch i Aarhuus. 13 Aar, født den 30 de Juli Kundskaber og Opførsel: gode. Vaccineret 6 te August 1816 af practiserende Læge Funch i Svendborg. Næste gang vi hører om Hartvig Hirsch er i moderen Nicoline Hertz s brev af 3. august 1828 til rektor for Odense Katedralskole, professor, Ridder af Dannebrogsordenen Saxtorph. Heri henviser hun til rektors bekendtgørelse om optagelse af nye disciple og oplyser, at Hartvig har modtaget undervisning hos Candidat Teologiæ Rohman i Latin, Fransk og Tydsk og de øvrige almindelige Skolevidenskaber. Skolegangen vil til sin tid blive betalt af Hrr. Chatechet Cohen oplyser Nicoline. Det kunne tyde på, at den jødiske menighed i Odense har indvilget i at betale Hartvigs skolepenge. Faderen Joseph Hirsch er ikke medunderskriver af brevet. Nicoline var jo også alenemor Hartvig Hirsch blev optaget i Odense Katedralskole fra 1. oktober 1828; af skolerådets forhandlingsprotokol , I, fremgår, at han indskrives i 2. klasse (under navn Hertz), og de følgende år står der i protokollen om Hartvig: 1829, side 243 Hartvig tildeles en offentlig irettesættelse i 2. klasse 1829, side 244 Hartvig bliver tilbage i 2. klasse 1830, side 248 Hartvig opflyttes fra 2. til 3. klasse 1831, side 249 fra 1. oktober 1830 udmeldes han af skolen for at forsættes til Aarhuus Skolen Eksamensprotokollen , 2, viser følgende om Hartvig: Marts klasse September klasse Marts klasse September klasse Marts klasse Latin stil Maadelig Godt Tem. Godt Tem. Godt Hartvig Hirsch Latin mdtl. Tg- Godt? Godt + m. g. var syg under Latin Tydning - Temmelig godt Tem. Godt m. g. hele eksamen

13 13 Græsk Tydning G- Godt? Godt m. g. Græsk Tg Temmelig Godt Mg? grammatik godt Dansk Godt Godt? Godt Godt + Tydsk Godt Godt Godt Mg? Fransk Godt t.g. Godt Godt + Religion Meget godt+ Historie Meget m. godt Tem.godt? Godt godt Geografi Meget m. godt m. godt m. godt + godt Aritmetik Godt + m. godt Godt + Godt Geometri Godt + Godt + Godt + Godt + Skrivning Meget Meget godt + Meget godt Meget godt godt Tegning Godt? Godt + Godt Godt + Naturhistorie - - Godt + Tem. Godt? Det ser ud til, at Hartvig formentlig på grund af sin jødiske herkomst er blevet fritaget for religionsundervisning fra og med efteråret I skolens protokol over disciplene , III, side 211, nr. 421 er Hartvig anført; til forskel fra de øvrige elever er hans forældres navne ikke anført. I protokollen er tillige angivet, hvilke skolebeneficier, der er tillagt ham; i 1829 er der tale om friplads, hvorimod der i 1830 og 1831 er tillagt ham stipendier på 20 rigsdaler, hvoraf er udbetalt 6 rigsdaler, det vil sige, der er oplagt? 14 rigsdaler. Derudover er der tale om Cours? for oktober kvartal i 1829 på 212½ og 206 ¼ i skoleårene 1830 og Af Odense Katedralskoles protokol over skolestipendiater fremgår ligeledes, at Hartvig i 1829 havde friplads, og i 1830 opnår han et stipendium af type 3 og bliver tillagt 20 rdl., hvoraf 12 bliver udbetalt, medens 8 bliver oplagt. I en anmærkning står at læse, at han blev udtaget i maj 1831 med testemonium, hvorfor han kun har hævet til 1. april 6 rdl. og 18 skilling. De øvrige 14 rdl. og 42 skilling er indtil videre hjemfalden til kassen, hedder det. Af Odense Katedralskoles stamliste over disciplene fremgår, at Hartvig i skoleåret som nævnt foran modtager Frie Undervisning. Det vil sige, at han har friplads; han modtager i skoleåret

14 tre stipendier - hvilke vides ikke. Det fremgår endvidere, at han i skoleårene har følgende nummer i klassen: : : : 21 Han forlader skolen i juni 1831 som elev i 3. klasse. Han er da 16 år. S ÅRHUS KATEDRALSKOLE om nævnt rejser Hartvig Hirsch i 1831 til Århus, hvor han indskrives i Katedralskolen. I Lærernes forhandlingsprotokol står under 22. september 1831 at læse: Hartvig Hirsch som efter medfølgende Attest er født i Aaret 1815 og vaccineret 1816, har tilforn været i Odense Skole og i hans Testemonium vitæ findes intet, som kan hindre hans Antagelse. Ved Århus folketælling 1. februar 1834 bor han hos faderen og dennes kone Pauline Paulsen (der altså er hans stedmor) på Lille Torv, er 19 år og anføres som Discipel i Skolen. Takket være megen velvilje og hjælp fra lektor Bjarne Falch Olesen ved Århus Katedralskole har jeg haft adgang til skolens gamle protokol. Ifølge Aarhuus latinske Skoeles Protocoll er Hartvig Hirsch indskrevet i skolen den 22. september 1831 i 3. latin klasse, men forlod den i 1834 uden at dimittere i 4. klasse. Han fik laud i bl. a. tysk og fransk. Det fremgår ligeledes, at han modtog legat og var gratist. Af censurlisterne synes at fremgå, at han var bedst til sprog:

15 15 Fag Tydsk Laud Laud Laud Arithmetik N. c. H. ill H. ill Historie Laud H. ill H. ill Geografi Laud + Laud Laud Græsk og græsk Laud Laud H. ill grammatik Latinsk grammatik Laud H. ill N. c. Fransk H. ill H. ill Laud Religion og bibelhistorie Laud N. c. N. c. Latin H. ill H. ill N. c. Geometri H. ill H. ill H. ill. Dansk stil Laud Laud Laud Latinsk stil Laud N. c. H. ill. Calligraphie Laud + Laud + Laud + Hovedcharacter H. ill H. ill H. ill Naturgaver Mg Mg Mg Flid G Tg Mdl Agtsomhed Mg? Tg - G Sædelighed Mg Tg G? Et forsøg på sammenligning. I 3. klasse 1834 var der 12 elever, der alle fik karakteren Laud i et eller flere fag det laveste antal Laud (1) blev givet til V. Thygesen, det højeste (13) til A. Elmquist og Fausbüll, der altså delte 1. pladsen. I alt blev til de 12 elever givet karakteren Laud 97 gange, svarende til gennemsnitligt 8,1 Laud pr. elev. Hartvig Hirsch fik tildelt 5 Laud, det vil sige en del under gennemsnittet for sin klasse. Hans karakter i egenskaben Flid var mådelig, hvilket er den laveste karakter; heller ikke i egenskaberne Agtsomhed og Sædelighed var scoren særlig fremragende i forhold til de øvrige elever. Selv om der kræves varsomhed ved enhver sammenligning af karakterer, går det vel an at antage, at Hartvig Hirsch ikke var et dydsmønster i skolemæssig henseende. Landsarkivet i Viborg opbevarer en lang række arkivalier fra Århus katedralskole, herunder karakterlister ( censurlister ), lister over modtagere af stipendier m. m. Det fremgår af rektors kopibog, at Hartvig Hirsch også på Århus Katedralskole har friplads han er gratist, det vil sige han skal ikke betale skolepenge, men kun Brænde- og Lysepenge, 7 rdl. og 3 sk. pr. kvartal. Han modtager laveste stipendium, nemlig 20 rdl. sølv, og det er anført i rektors kopibog, at Trangen er godtgjort over for skolen. I et skema over stipendiaterne og stipendierne er der en del rubrikker til karakterer o. lign. F. eks. får Hartvig et år karakteren g i rubrikken Huusflid og samme karakter i rubrikken Fremgang ; et andet skoleår er karaktererne Tg, henholdsvis g.

16 16 Det fremgår, at Hartvig Hirsch i III klasse modtager laveste stipendium, 20 rdl. sølv, men det ejendommelige er, at han i modsætning til de øvrige stipendiemodtagere ikke selv kvitterer for modtagelsen. En af skolens ansatte lærere? Nellemann kvitterer for beløbet. Dette forhold kunne måske tyde på, at Hartvig har haft vanskeligt ved at administrere sine penge Ved læsning i lærernes forhandlingsprotokol får vi et indtryk af, hvorledes skolens lærere opfatter Hartvigs indsats i skolen, her gengivet i skemaform: Lærermøde Lærernes bemærkninger (citater): 5. september H. Hirsch nylig antagen 19. december Hirsch opmuntres til at anstrenge sin Flid 16. april b. Hirsch opmuntres til at anstrenge sin Flid 3. juli (Hirsch (og Sehested) indtage igjen deres forrige Plads og opmuntres til at mulig Flid og Anstrengelse 21. september Hirsch (m. fl.) opmuntres til at vedblive og om muligt anstrænge sin Flid 20. december Hirsch opmuntres til at anstrenge sin Flid og vaage over sit Forhold 27. marts Hirsch opmuntres til at anstrenge sin Flid og irettesættes for sit Forhold 1. juli Hirsch irettesættes alvorlig for sin Uflid og sin Opførsel mod flere af Lærerne 24. september Hirsch irettesættes for sin Uflid og sit Forhold 19. december Hirsch opmuntres til at anstrenge sin Flid og vaage over sin Opførsel 24. marts H. Hirsch irettesættes for sin Uflid og Opførsel 30. juni Hirsch erindres om at vise større Flid og at vaage over sin Opførsel 23. september Hirsch raades af Lærerne til at forlade Skolen og vælge en anden Bane 9. december 1834 (Intet om Hirsch der har forladt skolen før dette

17 17 tidspunkt, se senere AV) Forhandlingsprotokollen giver tillige et indtryk af datidens pædagogik; fra lærermødet den 19. december 1831 hedder det: Da nogle Disciple i 4 de Classe (ikke Hartvigs klasse AV) have misbrugt den tilstaaede Frihed, og man ikke gjerne vil straffe den Uskyldige med den Skyldige, have Lærerne indtil videre vedtaget, at i Almindelighed ingen Discipel i Skolens øverste Classe skal straffes corporlig, og at de mindre Forsømmelser og Overtrædelser, hvori Nogen maatte gjøre sig skyldig, paa den sædvanlige Maade skal anmærkes i Protokollen til Nedsættelse i Charakteren. Hvorimod naar en Discipel i øverste Classe gjør sig skyldig i én eller anden grov Forseelse, naar han ved vedvarende Dovenskab eller slet Opførsel, gjentagne Gange har paadraget sig Irettesættelse, kan han i en Forsamling af Lærere sættes under en særegen og strengere Disciplin, som bestaaer deri, at han af enhver Lærer i Tilfælde af fortsat Dovenskab eller slet Opførsel kan straffes corporlig, og aldrig maa forlade Læseværelset uden de tilstedeværende Læreres Tilladelse. Dog ophører denne Straf efter 3 Maaneders Forløb, naar Disciplen viser alvorlig Forbedring I rubrikken Anmærkninger i skoleprotokollen står en interessant oplysning: Herveÿ Harris, Dansk Vicekonsul, Nevada 1886, se hosliggende Skrivelse! det er uoplyst, hvem der har tilføjet denne anmærkning til protokollen, men ifølge tilføjelsen er Hartvig Hirsch alias Harris blevet konsul i en alder af 71 år! Herom senere Hartvig er anført som gående i 3. klasse i hele sit skoleforløb , men forlader altså skolen uden eksamen og uden at komme i øverste klasse, 4. klasse. Han er da 19 år. I 1834 anføres i rektors kopibog: Siden min første indleverede Liste have følgende Disciple forladt Skolen. 1. Edvard Lassen 5. Hartvig Hirsch, 6 J. Hee, 7. Andreas Herskind af hvilke H. Hirsch har modtaget sit Testemonium vita gratis og N o 6 og 7 endnu ikke forlangt deres Hartvig Hirsch efterlader sig et lidt kedeligt forhold på Århus katedralskole; der fremgår af forstanderskabets kopibog (28. november 1834), at forstanderskabet efter at Hartvig har forladt skolen har observeret, at han skylder 2 rigsdaler og 3 skilling i brænde- og lysepenge. Da beløbet øjensynligt ikke er blevet indbetalt, beslutter forstanderskabet den 5. september 1835 at indkalde Hartvig Hirsch for Forligskommissionen og for Retten, hvis forlig ikke opnås. Udfaldet heraf kendes ikke.

18 18 Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at stemningen i det Hirsch ske hjem på Lille Torv til tider har været trykket; Joseph Hirsch var i løbet af den periode, hvor Hartvig går på Katedralskolen ( ), part i omkring 8 almindelige (civile) retssager og 3 justitssager, hvortil altså kommer, at sønnen Hartvig tillige har ligget i strid med skolen om betaling af brændeog lysepenge og gennem sine år på skolen har indkasseret en hel del påmindelser og irettesættelser. E KØBENHAVNS UNIVERSITET fter sit ophold ved Århus Katedralskole kommer Hartvig Hirsch til Københavns Universitet. Han er opført i matriklen 1835 som nr. 69 som e privata med karakteren Laudabilis; hans private præceptor er Reinhardt. Universitetspedellen førte bøger over de studerende; det fremgår, at Hartvig den 24. oktober 1835 hos rektor magnifico Engelstoft og dekanen for det filosofiske fakultet Sibbern er indskrevet med karakteren laudabilis og er privatist attesteret af Reinhardt. Hartvig tog studentereksamen ved Københavns Universitet i 1835 den eksamen, han ikke fik taget på Århus Katedralskole. Han figurerer på listen over Skolernes og Privatdimissiorernes Orden over Examen Artium 1835 med specielle karakterer og hovedkarakter, der er Laudabilis ; han blev eksamineret af stud. theol. G. H. Winther. Ved 2. eksamen den 19. november 1836 angives han med hovedkarakteren Immaturus/ = umoden (eksamen blev afholdt i perioden 20. april 2. september 1836), og den 24. april 1837 (2. eksamens 2. del) får han ved begge prøver hovedkarakteren Haud illuaud? Hartvig har også i 1836 aflagt en række deleksamener med varierende karakterer, såsom: Psychol. & Logica: Haud illaud Proprædent & Ethica: Non contem Physica: Haud ill, non. Cont. og vix non cont.

19 19 Mathe superior: N. C. Latina: non cont. Græca: haud ill. Ebræa: do. Historica: absent? Mathes inferior: 0 (eneste karakter af den art over flere sider i protokollen ) Naturhistorie: haud ill. Teoretisk Philosophie og Ethik: haud illaud Astronomia: N. C. Mere har jeg ikke umiddelbart kunnet finde om Hartvig Hirsch blandt Københavns Universitets arkivalier i Rigsarkivet. På grundlag af det fundne kildemateriale mener jeg at kunne udlede, at Hartvig Hirsch nok bestod studentereksamen med godt resultat ved Københavns Universitet, men at hans videre studier forløb noget uregelmæssige, og de førte vistnok ikke til en endelig eksamen. AMERIKA D en forannævnte erklæring om arveafkald fra Hartvig Hirsch er skrevet den 15. februar 1859 i Marysville, Californien, altså før han kom til Nevada; brevhovedet har to fortrykte navne, nemlig H. HARRIS, E Street, near Second, Marysville samt D. MARCHAND, 105 Sacramento Street, San Francisco Som brevpapir er tilsyneladende benyttet deres fælles firmas, der bærer navnet Assay Office of Harris & Marchand Ordet Assay har ifølge Webster s New Universal Dictionary, 1977 flere betydninger: 1. i metallurgien bestemmelse af mængden af et særligt metal i en mine eller legering 2. den substans, der skal bestemmes

20 20 3. i lovgivningen en undersøgelse af vægt og mål ifølge en enhed (nu historisk) 4. forsøg 5. påvisning af renhed eller værdi (perler og kostbare sten af stort assay Spencer) 6. undersøgelse eller prøve af kvalitet eller egnethed etc. Hartvig Hirsch slutter sin erklæring med ordene: førende Forretninger for nærlig tyve Aar i De Forenede Amerikanske Stater, Isthmus of Panama og California under engelsk Navn H. Harris. Han har altså på dette tidspunkt (februar 1859) tilsyneladende drevet en omfattende forretning, jf. senere. I en artikel fra foråret 2003 i Washington Business Magazine (fundet på internettet) fortæller Don Brunell om en assayer: The assayer could make or break a miner, who survived on the money they received from one or shipment to the next. In the early days, it was a hazardous occupation as well. For example, my grandmother told me stories about some miners taking their samples to the assayer s office with one partner guarding the door with a Colt.45 and the other with one hand on the gun in his holster just to make sure the assayer didn t cheat them. His shop was always loaded with rocks, dusty bottles of various chemicals and various other equipment designed to tell the assayer the type and grade of ore that miners were digging. The only spotless instrument in that office was the delicate scale with its precise weights. That scale was as important to the assayer as a Remington rifle was to a buffalo hunter. På Bowers and Merena Auctions hjemmeside er der en artikel om The Gold Rush, specielt i Californien; det hele startede omkring 1848, og udviklingen gik meget hurtigt. I artiklen er der et afsnit, der fortæller om, hvad en assayer laver: The stamp of these assayers, and others who would later set up a business, was a hallmark of great significance, as ingots stamped by reputable assay offices would be received in trade, exchanged in banking circles and even sent to foreign countries and taken for the value stamped on them. Assaying was a difficult process, and because of this relatively few firms entered the business. Not only was a high degree of scientific expertise needed, but facilities were required for the melting and processing of gold and the storage of incoming gold as well as ingots and coins prepared for customers. Moreover, to be successful an assayer had to have a completely unblemished reputation, his word to be, literally, as good as gold. No wonder there was not a single assayer during the first year of the Gold Rush, 1848, and by the end of the second year 1849, there were only two. By contrast, throughout the state there were over a dozen banking and exchange offices much easier to set up

21 21 I samme artikel beskrives, at guldet blev sendt med skib fra San Francisco til Panama City og derfra sendt med den ca. 77 km lange jernbane tværs over Panama-tangen til udskibningshavnen Aspinwall og derfra videre med skib til New York og andre steder. En skæbnesvanger rejse fra Aspinwall foretog SS Central America i begyndelsen af september 1857; skibet gik ned under stormen lørdag den 12. september; vraget ligger på omkring m vand ud for Charleston, South Carolina. Blandt stykgodset var adskillige forsendelser med guldbarrer o. lign., herunder guldbarrer med Harris, Marchand & Company s stempel, se senere. 425 personer druknede ved forliset, medens 153 blev reddet. At der var guldbarrer fra Harris, Marchand & Company om bord beviser, at Harris var gået ind i assayer -branchen før Men hvorledes gik det til, at Hartvig Hirsch blev assayer eller på dansk: probermester? Spørgsmålet er ikke til at besvare med sikkerhed ud fra de oplysninger, jeg har haft til rådighed. En mulig forklaring kan være, at Hartvigs tilknytning til U. S. Mint (se senere) har ført til, at han har lært faget at analysere guldindholdet i et mineral og derefter har nedsat sig som assayer. Der går dog 15 år ( ), før han etablerer egen forretning i San Francisco. Nevada Historical Society v/ Jim Katttelman har været behjælpelig med at finde frem til nogle køb og salg af fast ejendom, som Harvey Harris har foretaget i 1860 erne. Der er tale om guld- og sølvminer samt formodentlig om H. Harris forretningssted (og muligvis bopæl) i Gold Hill (parcel 4, blok 4, område E). Ejendomshandlerne opstilles her i skema form: Skødets dato Køber Sælger Købesum Beliggenhed Kilde Filbetegnelse Bemærkninger 20/ H. Harris Ferd. Horn 500 $ Solferino Ledge Dangberg Collection ST-024, bog 3 Fhh 6/ H. Harris E. E. Phillips 300 $ North American Company s område Eph 7/ H. Harris E. E. Phillips 500 $ Do. Phh

22 22 23/ S. Lowenberg H. Harris 150 $ Do. Dangberg Collection ST-17, bog 2 Hhs 6/ F. J. Jones H. Harris 50 $ Solferino Quartz Ledge Dangberg Collection ST-027, bog Q, side 146 hhj 4/ H. Harris W. H. Howland $ A. B. Paul s tidl. ejendom, lot 4, block 4, range E Storey County s skødeprotokol 30, s. 98 Hhh Ejendommen må nok betragtes som H. Harris hovedejendom Harvey Harris var drev således ikke blot virksomhed som probermester (assayer), men var selv guld- og sølvgraver. En dobbeltrolle, der tilsyneladende var i overensstemmelse med almindelig forretningspraksis. Af Gold Hill s Internal Revenue Act 1864 fremgår, at Harvey Harris er ansat til en årsindkomst på 600 dollars med en beskatning på 3% i klasse a. samt at hans søn Ernest (e?) Harris er ansat til en årsindkomst på 600 dollars ligeledes klasse a. og en beskatning på 3% med en værdi? på dollars; han benævnes tillige detailhandler med en skat på 10 dollars, klasse b. Jim Kattelman s håndtegnede kort af 6. september 2006 over Harvey Harris ejendom i Gold Hill (lot 4, block 4, range E) viser, at ejendommen er beliggende mellem Crown Point Street, Telegraph Street og American Flat Lower Road. Hvorledes gik det til, at Hartvig Hirsch alias Harvey Harris blev vicekonsul i Nevada? I begyndelsen af 1880 erne drøftedes i Udenrigsministeriet, om tiden var inde til oprettelse af vicekonsulater i Oregon, Washington territoriet, staten Nevada og Arizona territoriet; overvejelserne endte med, at der blev truffet beslutning om oprettelse af disse vicekonsulater, der alle skulle henhøre under konsulatet i San Francisco.

23 23 I det følgende redegøres for den temmelig omstændelige og lange procedure, der var forbundet med stillingsbesættelserne. Stillingerne som vicekonsul blev opslået i aviserne, og der indkom følgende ansøgninger til konsulen i San Francisco til stillingen som vicekonsul i Nevada: 1. C. E. Petersen (med anbefalende påtegning) 2. H. Harris, (anbef. af M. M. Canavan) 3. Thorvald Zachriah 4. A. Langball Hansen Senator J. H. Adams fra Carson City, Nevada skriver i et brev af 9. april 1882 til H. Harris:? Harris Herewith please find letter enclosed, which I hope may be of service to you in obtaining the position desired by you. I have not met Governor Kimkead today, but as he was absent only day to Reno. I presume he has written you about the matter on this. I will call his attention to the matter however during the day. With kind regards to Mrs. Harris & yourself I remain Yours Truly J. H. Adams Ansøgningerne blev fremsendt den 19. juni 1882 til Den kongelige Danske Legation i Washington D. C. Legationslederen har ifølge sit brev af 9. oktober 1882 til konsulatet i San Francisco åbenbart haft orlov et stykke tid og genoptager nu sagen; han skriver: I Almindelighed skal jeg bemærke, at det i fremtidige Tilfælde af denne Natur ikke vil være nødvendigt for Dem at oversende samtlige Ansøgninger hertil; det vil være tilstrækkeligt, at De fremsender Ansøgningerne fra dem, som De indstiller til Ansættelse, hvorimod de øvrige kunne forblive ved Konsulatet. Det stiller sig tilsyneladende ikke lovende med Erhvervelse af kvalificerede Personer til Vicekonsuler. For Nevada kan der formentlig kun være tale om Mr. H. Harris. Fra ham foreligger der ingen Ansøgning, men kun den vedlagte Anbefaling fra Board of Country Comissioners. Jeg skal henstille til Dem, at De nærmere undersøger, hvorledes Hr. Harris er stillet, og at De, saafremt De efter de indhentede Oplysninger finder at kunne indstille ham, da foranlediger en udtrykkelig Ansøgning fra ham

24 24 I sin indstilling af 25. november 1882 til Gesandtskabet i New York skriver konsulen i San Francisco: Nevada: Herr H. Harris forekommer mig, efter indhentede Oplysninger, fra Wells Fargo & Co s Agent saavel som fra herværende Kjøbmænd at være en paalidelig Person, som med Omhu vil varetage de Pligter, Konsulatet vedkommende, der vil komme til at paahvile ham. Jeg har tilskrevet Herr Harris og anmodet ham om at sende mig en direkte Ansøgning for Vice-Konsulatet dersteds og skal oversende Dem samme. - At der har foreligget en misforståelse vedrørende H. Harris ansøgnings afsendelse fremgår af hans brev af 6. januar 1883 til guvernør Adams: Dear Sir I congratulate you heartily, and all that I can say is that I and my three sons did our duty. I wish that you would do me the favor, to write to C. Wilson, Danish Consul, San Francisco asking him if he had heard any thing about the appointment of Vice Consul as Gov. Kimkead, yourself now Governor, Judge Rising, and Mat Canavan had recommended me for the place. In case he should know nothing about it, you would make inquiries of Mr. Bille, Danish Consul General at Washington by getting Senator Jones a friend of both of us, to call on the said Minister. The reason for writing this is that the said Wilson told Dr. Toland (of San Francisco) that he did not know any thing about the appointment, there is some shenanigan going on. My hand is sore and my son writes this for me. Would be pleased to hear from you soon, Your obedient svt., H. Harris. Den 12. januar 1883 skriver konsul C. Wilson i San Francisco og rykker H. Harris for en ansøgning og igen den 17. januar s. å., hvori C. Wilson forklarer, at den nedenfor omtalte hr. Geisler var ansat som bud på konsulatet, og at Wilson ikke har set eller modtaget et brev fra Harris, der opfordres til at sende sin ansøgning omgående. C. Wilson gør i brevet opmærksom på, at der ikke er knyttet nogen betaling til jobbet som vicekonsul, bortset fra halvdelen af gebyrerne, og vicekonsulen skal bo eller have sit kontor i Virginia City. Den 18. januar 1883 skriver H. Harris på sit firmabrevpapir dette brev (til?): Assay Office of H. Harris ~ Established 1855 in California 1861 in Nevada ~

25 25 Højtærede! Gold Hill, Nevada, January 18 de 1883 I April sendte jeg ifølge af offentlig Opfordring, min Ansøgning for Ansættelse som Vice Consul for Nevada, ledsaget af Anbefalinger fra Guvernør Kimkead Lieut Guvernør Adams (nu Guvernør) og District Dommer Rising, i et registreret Brev til C. Wilson Consul i San Francisco. Næste Dag sendte jeg Deres fra Captain Canavan parafident? af County Comissioners. Jeg modtog ogsaa Qvittering for Modtagelse af Brevet, underskrevet C. Wilson by W. Geisler. Jeg ventede 8 Maaneder og skrev til min Ven Dr. Foland i San Francisco og bad ham gjøre Forespørgsel hos Consulen. Efter tre Visiter uden at træffe Consulen paa hans Kontor, sendte Doctoren ham mit brev. Svar Must be a mistake, know nothing about it C Wilson. Capt Cannavan som var i Besøg i San Francisco gik til Contoret for Efterretning i denne Sag, og Følgen var at jeg modtog Brev fra Consulen med Indbydelse til uden Ophold at indsende min Ansøgning. Da jeg ikke vil risikere en anden Feiltagelse og vente andre 9? Maaneder, tager jeg mig den Frihed at henvende mig direct til Dem. Jeg indeslutter Brev fra Guvernør Kimkead og Lieut (nu Guvernør) Adams, som vise at de have sendt Anbefalinger. Jeg er cand. phil. & philos fra Kjøbenhavns Universitet, har været ansat ved U. S. Mint i New Orleans og San Francisco og siden 1855 etableret som Assayer. Jeg boer i Gold Hill en Forstad til Virginia og incorporeret under samme Jurisdiction skjønt begge have deres eget Posthus. Jeg er gift, har 5 Børn; Den ældste er ansat ved Mynten i Carson, den næste bestyrer min Forretning i Silver City, den tredje er Maskinist og den fjerde lærer Modelfabrikation. Min Datter er gift med Dr. Kirby i Virginia, hvor jeg vil finde Locale for Contor, hvis jeg skulde erholde denne Ansættelse. Foruden Dansk taler og skriver jeg Tydsk, Fransk, Engelsk og Spansk. Jeg refererer til Senator J. Adams fra Nevada, nu i Washington, han kjender mig næsten 20 Aar og har givet mig Crown Point Bullion for assay og stamping i saa at sige Millioner i Værdi. Hvis De skulde ansee mig værdig for denne Post, kan jeg forsikkre Dem om samvittigshedful Udførelse af mine Pligter. Haabende De vil beære mig ved Svar forbliver jeg Deres ærbødige Tjener Addres H. Harris Gold Hill Storey County skriver Nevada H. Harris har stødt min Haand og daarlig for en kort Tid Senator J. W. Adams sender 23. januar 1883 en anbefaling af Harris til konsul Wilson i San Francisco, hvori Adams skriver, at Harris tilsyneladende trænger til økonomisk hjælp:

26 26 Dear Sir, I have the honor to enclose herewith a letter from H. Harris Esq. of Gold Hill, Nevada, which explains ifself. If you can consistant with your ideas of public duty take any action in the premises favourable to Mr. Harris you would at least do a favor to a person who is much in need. Bring a countryman of yours to hopes for favourable consideration from you. I have the honor to be Very Respectfully Servant, Your Obt. J. W. Adams Fellow bygningen i Gold Hill Konsul C. Wilson bringer i et brev af 25. januar 1883 senator J. W. Adams (og H. Harris) ud af den vildfarelse, at der skulle være knyttet et honorar til stillingen som vicekonsul: I hereby inform you that both your Excellency and Mr. Harris seem to labor under the gross mistake, inasmuch as neither the Consul for the Consular District of the Pacific Coast nor any of the Vice Consuls receive any salary; their only income consist in their fees, which, for the State of Nevada, will not amount to $ a year and that it is merely a position of honor Det er således ikke store beløb, der stilles Harris i udsigt som kommende vicekonsul! Generalkonsul Bille i Washington rykker konsul C. Wilson i San Francisco i et brev af 23. januar 1883 for besættelsen af posterne som vicekonsul under konsulatet i San Francisco, herunder posten i Nevada og meddeler den 29. maj s. å. Wilson, at han (Bille) har modtaget en ansøgning direkte fra H. Harris, hvorfor han anmoder Wilson om en udtalelse. Bille meddeler Harris, at han afventer en indstilling fra Wilson, og at han vil tage kontakt til senator Jones, som Harris har henvist til. (Bille skriver samme dag også en kladde til et brev til John P. Adams og beder denne om fortrolige oplysninger om H. Harris: B. presents his compliments to Hon. John P. Jones, h. S. S., and, having been referred to him by Mr. H. Harris at Gold Hill, Virg. Nev. would feel obliged if the Hon. Senator would confidentially inform him of Mr. Harris s character and social standing ). Jones er ikke længe om at svare, idet han den 31. januar 1883 skriver til Bille: Confidential United States Senate

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere