ansk <Í>GG INDEPENDENT MEMBER Revision Årsrapport zol4l2ols Ørsted Fjernvarmeværk AMBA CVR-numme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansk <Í>GG INDEPENDENT MEMBER Revision Årsrapport zol4l2ols Ørsted Fjernvarmeværk AMBA CVR-numme 26364817"

Transkript

1 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnereelskab lronholmen 5 DK-896 Randeß Sø Telefon: Telefaxr CVR DK Bânk: Ørsted Fjernvarmeværk AMBA CVR-numme Årsrapport zol4l2ols <Í>GG INDEPENDENT MEMBER

2 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA lndholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 3 4 Ärsregnskab Anvendt regnska bspraksis Resu ltatopgørelse Aktiver Passiver Noter LL (å:;,!,"" I <Í>GG INDEPENDENf MEMBER

3 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Selskabsoplysninger Selskab Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Rougsøvej 61D 895 Ørsted Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnska bsperiode: t7 1. juli juni 215 Bestyrelse Gert Rasmussen Kai Jakobsen Svend Aage Borst Børge Rasmussen Torben Jensen Penge nst tut Sparekassen Kronjylland Ørsted Djurslands Revisor Dansk Revision Randers God kendt Revisionspartnerselskab Tronholmen Randers SØ 2 <,>GG INDEPENDENf MEMBER {å:;[,.,'

4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA Ledelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2O!4/2L5 Ärsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning tilsiger. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3. juni 215 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2L4-3. juni 2L5. Randers, 1-8. august 215 Bestyrelsen ert Rasmussen kobsen Svend Aa Formand ø?r,e smussen Torben ansk Revision 3 ;>GG NDEPENDENT MEMBER

5 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Den uafhænt Be rev sors påtegning Til kapitalejeren i Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Vi har revideret årsregnskabet Fjernvarmeværk AMBA for regnskabsåret L. juli 2L4-3. juni 215, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning tilsiger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag afvor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifplge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå højgrad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. juni 215 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2OL4-3. juni 215 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som Bas- og varmeprislovgivning tilsrger. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Årsregnskabet indeholder budgettal for regnskabsåret 215/16. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Randers, 18. august 215 Da Revision Randers rtnerselskab ì Skouboe Statsa utoriseret revisor ansk 4 <*>GG Revision INDEPENDENf MEMBER

6 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Anvendt regnskabspraks s Generelt Ãrsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med de tilpasninger som gas- og varmeprislovgivning tilsiger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige Økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfplgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som fplge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Hvile-i-sig-selv princip Hvile-i-sig-selv princippet medfører, at årets nettoresultat skal være kr., hvorfor der rent teknisk opstår en over eller underdækning, der indregnes som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningsloven regler er et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Resultatopgørelsen Indtægtskriterier Nettoomsætningen omfatter salg af varme. Nettoomsætning indregnes excl. moms. Nettoomsætningen omfatter herudover også årets over-underdækning ud fra hvile-i-sig-selv princippet. 5 :>GG {Ê$[,"" INDEPENDENf MEMBER

7 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA Anvendt regnskabspraks s Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter iforhold til virksomhedens hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter driftsomkostninger og administrationsomkostninger Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til virksomhedens personale. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ve drører regnskabsåret Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indgår forventede brugstider som følger: Central incl. grund Distributionsnet og andre anlæg 15 år 15 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Nedskrivning på anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. (Ê$,!,." 6 45-">GG INDEPENDENT MEMBER

8 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA Anvendt regnskabspraks s Beholdninger Olie- og halmbeholdninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld måles til nominel værdi svarende til det maksimale indfrielsesbeløb. Kurstab ved låneoptagelse aktiveres og afskrives over lånets løbetid. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi {Ê:;,!,"" 7 <,>GG INDEPENDENf MEMBER

9 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA 2L4/ts 2L3/!4 lkke revideret budget zolsl!6 Note Resultatopgørelse L. 1. Perioden 1. juli - 3. juni t 2 Nettoomsætning Driftsomkostninger tt Bruttoresultat Salgsfremmende om kostni nger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivn i n ger, a n lægsa ktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat efter årsreguleringer ! t t l L L Forslag til resultatdisponering: Årets henlæggelse til investering Resultatdisponering i alt {åï[,"" 8 ">GG INDEPENDENT MEMEER

10 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Note Balance 2L4/ls 2L3/L4 1. Aktiver pr. 3. juni Central Distributionsnet Andre anlæg Materielle anlægsaktiver s 9.41 L.LL L Anlægsaktiver i alt 9.6ts Olie- og halmbeholdning Varebeholdninger 262.] t T t2 13 Varmeefterbetaling Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Underdækning til modregning i efterfølgende års pris Tilgodehavender s L4 Likvide beholdninger t.35' Omsætningsaktiver i alt L.753 Aktiver i alt t2.44 (Ê:;[,"" 9 <">GG INDEPENDENT MEMBER

11 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Note Balance 214/L5 2ot3/L4 1. Passiver pr. 3. juni L5 Formålsbestemte hen læggelser Hensatte forpligtelser Kred itinstitutter r,.835 [angfristede gældsforpligtelser L7 18 Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser L.295 L t.343.o Gælds- og hensatte forpligtelser i alt Passiver i alt L Pantsætninger og sikkerhedsstillelser {Ê:;,!,"" L <i>gg INDEPENDENf MEMBER

12 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA 21,4/ts 2L3/t4 lkke revideret budget 2ts/L6 Noter L. 1. t Nettoomsætning Forbrugsafgifter Effektafgifter Diverse indtægter Tilslutningsafgift Årets over/underdækning Nettoomsætning i alt L7.57r L24.66! t L3 2 Driftsomkostninger El og vand Olie Halm Nox-afgift Køb af energibesparelser Vedligeholdelse central Vedligeholdelse distributionen Vedligeholdelse målere Vedligeholdelse øvrige anlæg Småanskaffelser og værktøj Driftsomkostninger i alt L L s6 L87 t L t Salgsfremmende omkostninger Gaver og blomster Møder Annoncer Salgsfremmende omkostninger i alt Administrationsomkostninger Kontorartikler, telefon og porto Ejendomsskat PBS EDB-udgifter Revisorhonorar Forsikringer Kontingenter Konstateret tab på debitorer Administrationsomkostninger i alt r {Ê:;[,"" 77 *>GG INDEPENDENT MEMBER

13 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA Noter 2OL4/ls 213h Personaleomkostninger Gager Pensionsudgifter Regu lering af feriepengeforpli gtelse Løn og Bager ATP mv. BST Personaleom kostninger Beford ri ngsgodtgørelse Jubilæumsgratiale Andre omkostninger til social sikring L.] L3.269 L.82 L Personaleomkostninger i alt t.2l3 6 Afskrivninger, anlægsaktiver Afskrivning central Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Afskrivning andre anlæg Afskrivninger, anlægsaktiver i alt t.t t.l t.321.t Finansielle omkostninger Renteudgifter, Kom m u nekred it Renter, kreditorer Finansielle omkostninger i alt Central Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 3. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3. juni O L L t L.126 -r Central i alt s 9.41 (åï,!,"" 72 q">gg INDEPENDENf MEMBER

14 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA Noter 2O!4/L5 213/t Distributionsnet Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 3. juni L51.8 L2.963 Af- og nedskrivninger 1. juli Henlæggelser vedrørende årets tilgang Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3. juni OL r Distributionsnet alt t.ll7.7a Andre anlæg Kostpris 1. juli Kostpris 3. juni Af- og nedskrivninger 1. juli Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger 3. juni Andre anlæg i alt 863.7L L ] L t t52 tt Varmeefterbetal ng Arsopgørelser Varmeeft erbetal ng alt r L59 t t2 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Flytteopgørelser Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender i alt t t3 Underdækning t l modregning i efterfølgende års pris Saldo primo 213/L4 Ärets over-/u nderdækning Underdækning t l ndregning i efterfølgende års pris i alt Over-/underdækning L {ñ:;[,"" 13 <">GG: NDEPENDENT MEMBER

15 Ørsted Fjernvarmeværk AMBA Noter 21,4/Ls 2Ot3/1, Likvide beholdninger Djurslands Bank, Ørsted Sparekassen Kronjylland Likvide beholdninger i alt t.t2.4l9 23L t.35t Formålsbestemte henlæggelser Formålsbestemte henlæggelser primo Arets forbrug af henlæggelser Årets henlæggelse Hensatte forpligtelser i alt Kred t nst tutter Kommune Kredit3%,226 Kursregulering ved låneoptagelse Kred t nst tutter alt L.L43.]-92 L2.O78 -t L7 leverandører af varer og t enesteydelser Varmeefterbeta l ng 21.4 / L5 Leverandører af varer leverandører af varer og t enesteydelser i alt t Anden gæld Skyldig A-skat mv. Skyldig ATP Afsat skyldige feriepengeforpligtelser Anden gæld i alt t t94 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser lngen {å$,!,"" t4 <i>gg INDEPENDENT MEMBER

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnerselskab Tronholmen DK-89 Randers SØ mnders@danskrevlslon,dk www.danskrevlsion.dk Telefon: +4 89 12 Telefax: +4 89 12 1 cvr: DK 31 77 8 3 Bank:

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Landvindingslaget Bøtø Nor CVR-nr. 44 69 76 10

Landvindingslaget Bøtø Nor CVR-nr. 44 69 76 10 CVR-nr. 44 69 76 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere