Byomdannelse og ejendomsudvikling på tidligere industriarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byomdannelse og ejendomsudvikling på tidligere industriarealer"

Transkript

1 Byomdannelse og ejendomsudvikling på tidligere industriarealer Foredrag for

2 Disposition 1. Indledning, herunder om centrale problemer og udfordringer i f. m. byomdannelse 2. Byomdannelsesreglerne i Planloven Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling frem til i dag Den gældende retstilstand/planlovens virkemidler 3. Offentligt-privat samarbejde Aftalebaserede partnerskaber Udbygningsaftaler (jf. Planloven) Kommunalt grundkøb og salg mv. Selskabsbaserede partnerskaber Byomdannelsesselskaber (baseret på kommunalfuldmagten) Byomdannelsesselskaber (baseret på L548) 4. Centrale udfordringer og problemer i f. m. byomdannelse og hvordan de løses vha. ovenstående virkemidler (belyst ved en række case-eksempler) 2

3 Begrebet byomdannelse Byomdannelse Byudvikling Byfornyelse 3

4 Problemer og udfordringer i f. m. byomdannelse Kompleks ejerstruktur Forurening Blanding af nedlagte og igangværende virksomheder Støj, lugt, støv og andre gener Offentlighedens adgang til vandet Planlægning på vand i havne Tilstrækkeligheden af virkemidlerne i Planloven Omkostningsfordeling ved byomdannelse Samarbejde mellem kommune og private ejendomsudviklere Nabohensyn ( omvendt naboret og potentielle nabokonflikter ) 4

5 Byomdannelsesreglerne i Planloven - virkemidlerne i hovedpunkter (1) Udpegning af byomdannelsesområder i kommuneplanlægningen: ( 11 b, stk. 1, nr. 4) byomdannelsesområder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelse til boligformål, (Forudsætning jf. 11 d) Et byomdannelsesområde, jf. 11 b, stk. 1, nr. 4, skal afgrænses således, at det kun omfatter et område, hvor anvendelsen til miljøbelastende erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling. 5

6 Byomdannelsesreglerne i Planloven - virkemidlerne i hovedpunkter (2) Regulering af byomdannelsesområder i lokalplaner ( lokalplankataloget, PL 15, stk. 2): vha. de eksisterende bestemmelser om areal- og bygningsanvendelse, bebyggelsens udformning, veje, stier etc. (nr. 13) oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. (nr. 21) isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner, jf. 11 b, stk. 1, nr. 2, (nr. 23) anvendelsen af vandområder i et byomdannelsesområde, jf. 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker, (nr. 24) udformningen af anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde, jf. 11 d, inden for eller i tilknytning til en havns dækkende værker, herunder inddæmning og opfyldning, etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande samt anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, uddybning eller gravning m.v. 6

7 Byomdannelsesreglerne i Planloven - virkemidlerne i hovedpunkter (3) Forudsætninger for regulering af byomdannelsesområder i lokalplaner: (Forudsætning jf. 15, stk. 9) En lokalplan for et byomdannelsesområde med havnearealer skal indeholde bestemmelser, der sikrer offentlighedens adgang til vandet. (Forudsætning jf. 15 a, stk. 1) En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. 15, stk. 2, nr. 12, 18 og 21, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Stk. 2. Lokalplaner, der tilvejebringes for arealer i et område, som i kommuneplanen er fastlagt som et byomdannelsesområde, kan uanset stk. 1 udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, når kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år, efter at den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. (Forudsætning jf. 16, stk. 7) Redegørelsen til en lokalplan som nævnt i 15 a, stk. 2, skal indeholde oplysning om, hvordan det sikres, at støjbelastningen bringes til ophør. En redegørelse, der forudsætter gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger på eksisterende virksomheder, skal indeholde nærmere oplysninger om grundlaget for vurderingen af de enkelte virksomheder, og oplysningerne skal så vidt muligt være tilvejebragt i dialog med virksomhederne. 7

8 Byomdannelsesreglerne i Planloven - virkemidlerne i hovedpunkter (4) Udbygningsaftaler om infrastruktur (jf. PL 21 b) med henblik på at: 1) opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område, 2) fremrykke lokalplanlægningen for et område, der i kommuneplanens rammebestemmelser er forudsat lokalplanlagt for bebyggelse, herunder byomdannelse, men hvor lokalplanlægning vil være i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, eller 3) ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser eller lokalplanen for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren kun skal bidrage til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere. 8

9 Byomdannelsesreglerne i Planloven - virkemidlerne i hovedpunkter (5) Forudsætninger for indgåelse af udbygningsaftale: (Forudsætning jf. 21 b, stk. 1) På opfordring fra en grundejer kan kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren for områder, der i kommuneplanen er udlagt til byzone, jf. 11 a, nr. 1. (Forudsætning jf. 21 b, stk. 3) Udbygningsaftalen kan kun indeholde bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvis skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen. Aftalen kan endvidere bestemme, at omkostningerne til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan afholdes af grundejeren. (Forudsætning jf. 21 b, stk. 4 og 5) Udbygningsaftaler skal offentliggøres og vedtages parallelt med lokalplanen (Forudsætning jf. 16, stk. 8) Redegørelsen til lokalplanforslag, der har tilknytning til indgåelsen af en udbygningsaftale, jf. 21 b, skal indeholde oplysninger om, hvordan lokalplanforslagets indhold og udformning af bestemmelser har sammenhæng med udbygningsaftalen. 9

10 Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling del 1 (frem til 2003) Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg blev nedsat af by- og boligministeren i juni måned 1999 som opfølgning på regeringens bypolitiske redegørelse. Udvalgets opgave har været at vurdere, hvordan byerne kan blive en attraktiv ramme for fremtidens erhvervsudvikling. 10

11 Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling del 1 (frem til 2003) Udvalgets anbefalinger i hovedpunkter: Mulighed for udpegning af byomdannelsesområder i kommuneplanlægningen Mulighed for at pålægge investorer at bidrage til finansiering af nødvendige infrastrukturomkostninger i byomdannelsesområder Overgangsordning for støj, midlertidig overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser Mulighed for at oprette byomdannelesesselskaber Lov nr. 440 af 10/06/2003 om ændring af lov om planlægning (Byomdannelse): Mulighed for udpegning af byomdannelsesområder i kommuneplanlægningen Overgangsordning for støj, midlertidig overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 11

12 Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling del 1 (frem til 2003) Investorbidrag? Justitsministeriet, sagde med henvisning til grundlovens 43, at der er tale om en skat, og at en sådan kun kan fastlægges ved lov. Det betyder, at kriterierne for investorbidrag skal fremgå entydigt af loven. Lovforslaget fremsættes uden infrastrukturdelen, idet regeringen/ministeren ikke har ønsket at medvirke til et forslag, som kan betragtes som en skat. 12

13 Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling del 1 (frem til 2003) Byomdannelsesselskaber? Lov nr. 548/2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (og tidl. L 384/1992) giver allerede hjemmel for kommuner til at deltage i byomdannelsesselskaber, når: Deltagelsen skal ske i selskaber med begrænset ansvar Kommunen må ikke have bestemmende indflydelse ( 3, stk. 4) Private ejere skal besidde mindst 25% af selskabet kapital og stemmerettigheder ( 4, stk. 1) 25%-reglerne ( 5) iagttages Udbudsreglerne iagttages 13

14 Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling - del 2 (videre frem til 2007) Projekt Fornyelse af planlægningen kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen er et partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Det overordnede formål har været: at identificere barrierer for, at planloven anvendes som et instrument, der kan medvirke til en større kvalitet af det byggede miljø i forbindelse med byudvikling og byomdannelse, at fokusere på sammenhængen mellem bydelsplanlægningen og lokalplanlægningen samt på muligheden for at knytte lokalplanlægningen og byggesagsbehandlingen tættere sammen, at pege på nye måder at anvende loven på med henblik på at sikre en bedre kvalitet en ændret plankultur, samt at pege på områder, hvor en ændring af loven kan medvirke til sikring af en øget kvalitet i udformningen af det byggede miljø. Delprojekter Projektets problemstillinger er belyst i seks delprojekter udarbejdet af konsulentteams: Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - projektet vurderer, om planloven er tidssvarende i forhold til at sikre en tættere kobling mellem planlægning og realisering af planerne 14

15 Byomdannelsesreglernes baggrund og udvikling - del 2 (videre frem til 2007) Udvalgte anbefalinger fra rapporten i hovedpunkter: Udbygningsaftaler (efter norsk forbillede) Planlægning for vandområder i havne o.l. Lov nr. 537 af 06/06/2007 om ændring af lov om planlægning (Bypolitik m.v.) Udbygningsaftaler om infrastruktur (jf. PL 21 b) Regulering af byomdannelsesområder i lokalplaner ( lokalplankataloget, PL 15, stk. 2): (nr. 23) anvendelsen af vandområder (nr. 24) udformningen af anlæg, herunder inddæmning og opfyldning, etablering af faste anlæg og anbringelse af faste eller forankrede indretninger eller genstande samt anbringelse af fartøjer, der agtes anvendt til andet end sejlads, uddybning eller gravning m.v. 15

16 Ej skat! Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Bypolitik m.v.) (2006/1 LSF 204) Fremsat den 28. marts 2007 af miljøministeren (Connie Hedegaard) Justitsministeriet har overvejet, om de udgifter, som en grundejer i henhold til den foreslåede ordning vil kunne komme til at afholde som en del af en udbygningsaftale, vil udgøre en skat i grundlovens 43 s forstand. Efter forslaget er det en betingelse for, at der kan indgås en udbygningsaftale, at vedkommende grundejer har opfordret kommunalbestyrelsen til at indgå aftalen. Ordningen bygger således på, at grundejeren frivilligt påtager sig at afholde udgifterne. Særligt i forhold til de typer udbygningsaftaler, der er omfattet af den foreslåede 21 b, stk. 2, nr. 1 og 3, vil der endvidere ifølge forslaget ikke være tale om, at grundejeren påtager sig at finansiere infrastrukturprojekter, som det ellers aktuelt eller på et senere tidspunkt ville påhvile kommunalbestyrelsen at finansiere. Med hensyn til den form for udbygningsaftaler, som omfattes af forslaget til 21 b, stk. 2, nr. 2, skabes der ifølge lovforslaget alene mulighed for at indgå aftaler om i forvejen fastsatte og sagligt (planmæssigt) begrundede hindringer for udbygningen af det pågældende område. Endvidere vil der i forhold til denne type udbygningsaftale bortset fra en eventuel fremrykning af tidspunktet for udnyttelse af en byggetilladelse, som den pågældende grundejer i alle tilfælde vil kunne få ikke ske nogen ændringer i indholdet af en byggetilladelse, som den pågældende grundejer har eller vil kunne få. I hvert fald under disse omstændigheder er det Justitsministeriets opfattelse, at de udgifter, som en grundejer i henhold til den foreslåede ordning vil kunne komme til at afholde som en del af en udbygningsaftale, ikke vil udgøre en skat i grundlovens 43 s forstand. 16

17 Den gældende retstilstand/ Planlovens virkemidler (resumé) Kommuneplanlægningen giver mulighed for at udpege byomdannelsesområder Lokalplanen giver mulighed for i byomdannelsesområder at udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse enten ved at dispensere fra de almindelige støjkrav i ca. 8 år, eller ved at kræve afskærmningsforanstaltninger/støjisolering, samt at planlægge for arealer og anlæg på vandområder samt at regulere etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg via grundejerforeninger Udbygningsaftaler giver mulighed for privat medfinansiering af fysisk infrastruktur for at: 1) opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område, 2) fremrykke lokalplanlægningen for et område, der i kommuneplanens rammebestemmelser er forudsat lokalplanlagt for bebyggelse, herunder byomdannelse, men hvor lokalplanlægning vil være i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, eller 3) ændre eller udvide byggemuligheder 17

18 Lovgivningen lader en række spørgsmål stå åbne (1) PL 15 a, stk. 1 En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. 15, stk. 2, nr. 12, 18 og 21, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Kan omkostningerne til støjreduktion væltes over på de nye naboer? PL 15, stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: [..] 21) isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner, jf. 11 b, stk. 1, nr. 2, [..] 18

19 Ekskurs ad. (1) Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra Virksomheder - Juli 2007 Helt klart ja! selvom det bryder med traditionen om at forureneren betaler, jf. miljøbeskyttelseslovgivningen, og selvom det bryder med traditionen om at geneforvolder betaler, jf. naboretten Men støjisolering kan formentlig kun løse en del af problemet (indendørs støjniveau). Det udendørs støjniveau vil sædvanligvis stadig være en udfordring 19

20 Virksomhed A Virksomhed B C Boliger Kontorer somhed Kajområde Virksomhed Kajområde Virk- C 20

21 Lovgivningen lader en række spørgsmål stå åbne (2) PL 15 a, stk. 2 Lokalplaner, der tilvejebringes for arealer i et område, som i kommuneplanen er fastlagt som et byomdannelsesområde, kan uanset stk. 1 udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, når kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år, efter at den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. PL 16, stk. 7. Redegørelsen til en lokalplan som nævnt i 15 a, stk. 2, skal indeholde oplysning om, hvordan det sikres, at støjbelastningen bringes til ophør. En redegørelse, der forudsætter gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger på eksisterende virksomheder, skal indeholde nærmere oplysninger om grundlaget for vurderingen af de enkelte virksomheder, og oplysningerne skal så vidt muligt være tilvejebragt i dialog med virksomhederne. 21

22 Lovgivningen lader en række spørgsmål stå åbne (2) (fortsat) Hvor sikker skal denne sikkerhed være? Hvad nu hvis virksomheden ikke kan eller kommunen efter de 8 år ikke kan få sig til at tvinge virksomheden til at reducere støjbelastningen? Hvorledes er de nye naboer hhv. virksomheden så stillet naboretligt hhv. offentligretligt? Og hvem er (i givet fald) erstatningspligtig? Hvad nu, hvis kommunen ikke har taget virksomhederne ordentligt i ed? Kan kommunen ekspropriere sig ud af problemerne? Kan den presse en virksomhed ud af et byomdannelsesområde vha. Miljøbeskyttelsesloven og erstatningsfrit? 22

23 Ekskurs ad. (2) Hvordan har sikkerhed for? Planlægning (grænser for planlægning og regulering!) Miljøbeskyttelsesloven trods KFE (forbud mod minkfarms drift) har næppe stor rækkevidde overfor sunde igangværende virksomheder i et byomdannelsesområde (dvs. beskyttelsen af virksomhederne rækker reelt udover de 8 år) Aftale sig frem med virksomheden Andre virkemidler? Lukke og slukke virksomheden Aftale og kommunalt jordkøb (hvor miljøbeskyttelseslovens regler ikke kan anvendes, Hald Søsagen, se Revsbech 2005, s. 189) Ekspropriation? Hvis forkert prognose om at MBL kan løse problemet kan ekspropriation så anvendes som redningsplanke (nødvendighedskravet)? 23

24 Ekskurs ad. (2) (fortsat) Offentligretligt erstatningsansvar? U H (Hasle, Århus passivitet/ulempeerstatning, planskade/værditab) Det naboretlige erstatningsansvar? Hovedreglen U V (4 vindmøller forskel ml. naboret og off. ret) MAD /TfL U H (Holte Midtpunkt dispensation, naboret, kommunens engagement) NB! Husk klageadgang Om kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år er et retligt spørgsmål 24

25 Lovgivningen lader en række spørgsmål stå åbne (3) PL 21 b, stk. 1 På opfordring fra en grundejer kan kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren for områder, der i kommuneplanen er udlagt til byzone, jf. 11 a, nr. 1. Hvad nu, hvis kommunen forlanger eller lægger pres på en grundejer for at få - en udbygningsaftale? Er det så ulovlig skatteopkrævning? 25

26 Lovgivningen lader en række spørgsmål stå åbne (5) PL 21 b, stk. 2 Udbygningsaftaler kan indgås med henblik på at 1) opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område, 2) fremrykke lokalplanlægningen for et område, der i kommuneplanens rammebestemmelser er forudsat lokalplanlagt for bebyggelse, herunder byomdannelse, men hvor lokalplanlægning vil være i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, eller 3) ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser eller lokalplanen for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren kun skal bidrage til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere. Hvad nu, hvis kommunen ønsker mere og andet? 26

27 Offentligt-privat samarbejde - flere muligheder Aftalebaserede partnerskaber Udbygningsaftaler (jf. Planloven) Kommunalt grundkøb og salg mv. Selskabsbaserede partnerskaber Byomdannelsesselskaber (baseret på kommunalfuldmagten) Byomdannelsesselskaber (baseret på L548) 27

28 Offentligt-privat samarbejde hvorfor? Højkonjunktursituationen I vækstperioder såvel som i vækstområder resulterer byomdannelse ofte i store (grundværdi)stigninger Det kan synes og mange kommuner synes faktisk, at det er rimeligt, at investorerne/private udbyggere er med til at betale de betydelige omkostninger, der er forbundet med udbygningen af infrastrukturen Lavkonjunktursituationen I lavvækstperioder såvel som i lavvækstområder er det ofte vanskeligt at få investorer/private udbyggere til at deltage i byudvikling og byomdannelse. Det kan synes og mange kommuner synes faktisk, at det er rimeligt, at kommunen agere som fødselshjælper for at få igangsat eller katalyseret byomdannelses- og byudviklingsprojekter, om nødvendigt vha. støtte 28

29 Udbygningsaftaler (jf. Planloven) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Bypolitik m.v.) (2006/1 LSF 204) Fremsat den 28. marts 2007 af miljøministeren (Connie Hedegaard) Loven omfatter alene muligheden for bidrag til fysiske infrastrukturanlæg som f.eks. etablering af infrastrukturanlæg til veje, vand og afløb inden for byområdet ved større byggeprojekter, eller anlæg uden for byområdet som f.eks. omlægning af en vej eller etablering af en broforbindelse til området i det omfang, det har betydning for det aktuelle områdes udbygning. Udbygningsaftaler kan derimod ikke omfatte bygninger og anlæg, som er et led i de offentlige tjenesteydelser, som skal bekostes af det offentlige. Det gælder f.eks. opførelse af skoler, børnehaver og andre institutioner m.v. Fysisk infrastruktur = teknisk infrastruktur; IKKE social infrastruktur! 29

30 Kommunalt grundkøb og salg mv. Virkemidlerne: Grundkøb på det fri marked Grundsalg på det fri marked Indgåelse af aftaler før videresalg af kommunal jord (herunder indføjelse af klausuler i skøde ved salg, eller lysning af servitutter) Bemyndigelsen følger navnlig af tre forhold: Det kommunale selvstyre (under statens tilsyn), jf. Grundlovens 82 Den kommunale skatteudskrivningsret, og Traditionen (for at stille forskellige ydelser til rådighed for borgerne fx parker, medborgerhuse, etc.) 30

31 Kommunalt grundkøb og salg mv. Legalitetsprincippet Udbudsbekendtgørelsens procedurekrav om, at salg af kommunens faste ejendomme som hovedregel kun må ske efter forudgående offentligt udbud Reguleringslovgivningen: lovhjemmel til at løse fx et forureningsproblem udelukker kommunen fra at betale for en forurenende virksomheds flytning (Jf. bl.a. Indenrigsministeriets skr. af 16. juni 1984, j.nr. 112/1500-3/84) De kommunalretlige grundsætninger Almennyttekriteriet, der indebærer et krav om at kommunens økonomiske midler anvendes med et generelt sigte (fælles behov og interesse hos kommunen som samfund); forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner/-virksomheder (favoritisme, forskelsbehandling, vilkårlighed, magtfordrejning) Lokalitetsprincippet, der afgrænser kommunens opgaver og interesseområde udadtil, dels territorialt i forhold til andre kommuner, dels til andre administrative niveauer, navnlig staten Forbud mod berigelse af kommunen, der indebærer en formodning om, at kommuner som offentlige, almennyttige enheder - og dermed bundet af krav om at forfølge saglige (herunder ikke-finansielle) hensyn normalt ikke må præstere ydelser, herunder købe og sælge jord, med det hovedformål at tjene penge Kravet om økonomisk forsvarlighed, der navnlig skal sikre imod, at kommunalbestyrelsen sætter skatteborgernes penge over styr, og Intensitetskriteriet, der går på tværs, og som navnlig udtrykker en formodning imod, at varetagelse af et kommunalt formål sker på bekostning af konkurrencen i den private sektor og på bekostning af andre kommuner. 31

32 Kommunalt grundkøb og salg mv. Særligt vægtige kommunale interesser antages at være: Byplanmæssige interesser (pga. kommunens rolle som byplanmyndighed). Fx er der fortilfælde for, at en kommune yder støtte til en retsbygnings facade (trods lokalitetsprincippet) Miljømæssige interesser (pga. kommunens rolle som miljømyndighed). Fx er det muligt, at anvende kommunale ydelser til løsning af miljøproblemer, der ikke er lovhjemmel i miljølovgivningen til at løse, eller som miljøbeskyttelsesloven ikke rækker til at løse i et omfang, så kommunens formål kan nås (se fx omtalen af Hald Sø i Revsbech 2005, s. 189) Interesser i infrastruktur (pga. kommunens traditionelle rolle med at forsyne borgerne med veje og anden teknisk infrastruktur). Fx er der fortilfælde for billigsalg af byggegrund til fragtmandscentral trods almennytte- og intensitetskriteriet. Varetagelse af en saglig kommunal interesse kan endvidere begrunde, at en kommune sælger fast ejendom til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud i en offentlig udbudsrunde, jf. udbudsbekendtgørelsens (bkg. 472/1991) 6, stk. 2. Parallelt hertil kan en saglig kommunal interesse under visse omstændigheder begrunde: Kommunalt grundkøb på det fri marked (og måske i helt særlige tilfælde købe til en pris, der afviger fra markedsprisen), fx for at løse et miljø- eller byplanproblem én gang for alle, Kommunalt grundsalg/videresalg på det fri marked (og måske i helt særlige tilfælde til en pris, der afviger fra markedsprisen) for at formå en bestemt ejer til at flytte sin virksomhed og således løse et miljø- eller byplanproblem én gang for alle. Her ligger givet vis mange uudnyttede muligheder! 32

33 Byomdannelsesselskaber (baseret på kommunalfuldmagten) En kommune kan (sagtens) indgå i et byomdannelsesselskab enten med apportindskud af jord eller med kapitalindskud sammen med private partnere Men kommunen er bundet af fuldstændigt de samme kommunalretlige regler, som når den agerer på grundlag af kommunalfuldmagten i andre sammenhænge (jf. forrige sider), lige som reglerne i L548/2006 (jf. de næste sider) giver en effektiv guideline for, hvilke forhold, der skal påses for at selskabet er lovligt Specielt omkring udbudsreglerne (gælder for både selskaber baseret på kommunalfuldmagten og L548/2006): Kommunen er som hovedregel bundet af krav om offentligt udbud, når jord indskydes i selskabet, men der kan søges om dispensation fra tilsynsmyndigheden Byomdannelsesselskabet er undtaget fra udbudsreglerne, når selskabet sælger jord (fx til den private partner i byomdannelsesselskabet) 33

34 Byomdannelsesselskaber (baseret på L548/2006) Der er i dag reelt ingen forskel på mulighederne i byomdannelsesselskaber baseret på kommunalfuldmagten hhv. L548/2006 Før L548/2006 var der en grænse på 10 mio. kr. for kommunalt kapitalindskud (jf. L384/1992 3) De væsentligste betingelser for at indgå i et byomdannelsesselskab baseret på L548/2006 er som tidligere nævnt: Deltagelsen sker i selskaber med begrænset ansvar Kommunen ikke har bestemmende indflydelse ( 3, stk. 4) Private ejere skal besidde mindst 25% af selskabet kapital og stemmerettigheder ( 4, stk. 1) 25%-reglerne ( 5) iagttages Udbudsreglerne skal iagttages 34

35 Case 1 Aftalebaseret partnerskab Kommunalt grundkøb og salg mv. Lindholm Brygge i Aalborg Dansk Andels Cement S.m.b.A. (DAC) ejer arealet ved igangsætningen sidst i 1990 erne Der foreligger intet formelt aftalegrundlag, men i lokalplanen fra 2000 er de forskellige aftaler mellem Aalborg Kommune og DAC indarbejdet 35

36 Mål Der er ikke noget klart defineret officielt mål for dette uformelle partnerskab. Virkemidler I byomdannelsesprocessen havde kommunen og DAC hver især forpligtet sig til opgaver, og kommunen har tilladt forskellige ting gennem planforhandlingerne. Kommunen har forpligtet sig til: At bygge 100 almenboliger At ændre plangrundlaget Kommunen har tilladt: Deponering af forurenet jord på friarealer At bygge i højden ved Siemens bygningen DAC har forpligtet sig til: At genanvende industribygninger Silo og Katedral At anlægge al infrastruktur inden for området, også offentlige stier, rundkørsel mv. At anvende landskabsarkitekt og følge en udarbejdet designmanual At tænke bæredygtighed ind områdets bebyggelse (Kilde: Nina Ullvit og Astrid Stigaard Nielsen, 2007) 36

37 Case 2 Selskabsbaseret partnerskab Byomdannelsesselskaber (baseret på kommunalfuldmagten) Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S Lokalplan for omdannelsen af den del af Sydhavnen, der betegnes Teglværkshavnen, herunder også Sluseholmen, tilvejebringes i 1999 Københavns Havn og Københavns Kommune stifter et byggemodningsselskab, der skulle erhverve, byggemodne og sælge arealerne d. 6/ Selskabet har gennemført størstedelen af sine opgaver - bebyggelsen er pt. ved at blive realiseret, og de første beboere er flyttet ind i området. 37

38 Mål Selskabets formål blev defineret til at være at»medvirke til omdannelse af Sydhavn gennem køb, byggemodning og videresalg af arealer på Sluseholmen og i den øvrige del af Sydhavnen«Den planlagte bebyggelse på den nordlige del Sluseholmen omfattede etagekvadratmeter, hvoraf højst 30 % måtte være til erhverv, resten skulle være til boliger Virkemidler Kommunen og havnen indskød hver 10 mio. kr. og stillede herudover 40 mio. kr. hver i ansvarlig lånekapital For at opfylde ovenstående formål blev selskabets opgaver i aktionæroverenskomsten fastsat til at være at: Købe Købehavns Havns arealer på Sluseholmen Forestå oprensning og byggemodning Videresælge arealer på nærmere anførte vilkår Arbejde for udviklingen af byggesystem og reduktion af byggeomkostninger Indstille om byggemodningsselskabet skal fortsættes i øvrige Sydhavn Vilkårene i forbindelse med videresalg skulle angå arkitektonisk kvalitet, blandede ejerformer til boligerne, miljøorienteret nybyggeri samt helårsboliger med bopælspligt 38

39 Case 3 Selskabsbaseret partnerskab Byomdannelsesselskaber (baseret på L548) Sønderborg Havneselskab A/S Sønderborg Havneselskab A/S blev dannet d. 10. november 2006 med kommunen og Bitten og Mads Clausens Fond som aktionærer. Derudover har Fonden Realdania valgt at slutte op som aktionær, og er indtrådt i selskabets bestyrelse pr. 1. april Til sammen har aktionærerne skudt 30,7 mio. kr. i selskabet, heraf 9,9 mio. fra kommunen og 10,4 mio. fra hver af de to andre aktionærer. Tilsynsrådet for Sønderjylland mv. havde givet samtykke til, at der kunne ske salg af de kommunale grunde til selskabet uden offentligt udbud, og selskabet har købt ca. 5 ha arealer på havneområdet fra kommunen d. 20/ Masterplanen skal udarbejdes i løbet af Sidst i 2008 skulle det første byggeri gerne kunne påbegyndes, mens den sidste aftale angående udbygning gerne skulle være underskrevet i

40 Mål Visionen for områdets omdannelse er, at den nye anvendelse af havnen skal bidrage til at gøre Sønderborg til en levende by med høj bykvalitet og stor tiltrækningskraft. Det er målet for selskabet at realisere denne vision. Virkemidler Masterplan Detailplaner som grundlag for Lokalplanlægning Designguide (lyses servitutstiftende) Salg af kommunalt havneareal (anslået værdi mio. kr.) til selskabet Videresalg af selskabets grunde til planrealisering (Kilde: Nina Ullvit og Astrid Stigaard Nielsen, 2007) 40

41 Yderligere læsning Nina Ullvit og Astrid Stigaard Nielsen, Offentlig-private partnerskaber i byomdannelse - Muligheder og begrænsninger (afgangsprojekt), Landinspektørstudiet,, 2007 (http://projekter.aau.dk/projekter/retrieve/ ?format =application/pdf) Michael Tophøj Sørensen, Offentlige-private partnerskaber og byomdannelse, s i: Lars Ramhøj (red.), Fast ejendoms ret Synsvinkler og synspunkter (Festskrift til Orla Friis Jensen), Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Anlæg af offentlige veje. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Anlæg af offentlige veje. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 1 Anlæg af offentlige veje Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Hvad handler dette om? Ikke om det Foto: Samvirke.dk og b.dk men om det! 3 Hvem skal betale? Hovedregel: Offentlige veje er en offentlig forpligtelse,

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

En planlov der fremmer en bæredygtig byudvikling. om de retlige udfordringer i. Sanne Kjær, BLST

En planlov der fremmer en bæredygtig byudvikling. om de retlige udfordringer i. Sanne Kjær, BLST En planlov der fremmer en bæredygtig byudvikling om de retlige udfordringer i loven som den er i dag om fremtidsperspektivet Sanne Kjær, BLST Byområdet planlovsadministration generelt kommune-/lokalplanlægning

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Den vellykkede proces for en omdannelse ser ud til at indeholde følgende elementer:

Den vellykkede proces for en omdannelse ser ud til at indeholde følgende elementer: Sammenfatning Interviewene med kommunerne viser, at der ikke er én fremgangsmåde der anvendes, når kommunerne omdanner ældre erhvervs- og havnearealer. Der bliver anvendt forskellige midler, kommuner indtager

Læs mere

Projektudvikling. Ved Torben Brøgger og Jesper Bøge Pedersen

Projektudvikling. Ved Torben Brøgger og Jesper Bøge Pedersen Projektudvikling Ved Torben Brøgger og Jesper Bøge Pedersen Den gode ide 3 Projektudvikling Det begynder med "Den Gode Ide": Projektets vision og formål. Projektets delmål og resultater. Projektets succeskriterier.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om ekspropriation til byudvikling i Vind i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. september 2003 J.nr.: 03-32/650-0001 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh

Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh Natur- & Miljøforvaltning 20. maj 2014 Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh Er spørgsmålet ment faktuelt eller normativt? Faktisk: Det er ikke underbygget af systematiske

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv.

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2012 J.nr.: NMK-33-00093 (tidl. NKN-33-04053) Ref.: Bo Christiansen, BOC-NMKN AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Udbygningsaftaler og Partnerskaber

Udbygningsaftaler og Partnerskaber Udbygningsaftaler og Partnerskaber 2009 Indholdsfortegnelse Frivillige udbygningsaftaler om fysisk infrastruktur... 3 Udbygningsaftalernes sammenhæng med byplanlægningen... 4 Parternes muligheder for at

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Projektudvikling. Ved Hanne Mølbeck og Andreas Antoniades

Projektudvikling. Ved Hanne Mølbeck og Andreas Antoniades Projektudvikling Ved Hanne Mølbeck og Andreas Antoniades Den gode ide 3 Projektudvikling Det begynder med Den Gode Ide Projektets vision og formål Projektets delmål og resultater Projektets succeskriterier

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HISTORISK INDLEDNING

HISTORISK INDLEDNING HISTORISK INDLEDNING Den der i begrundet god tro indretter sig en havebolig på et grundstykke, bør ikke være udsat for, at (... ) der på en nabogrund indrettes et maskinværksted. Bemærkninger til byplanloven,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplanlægning i Frederikssund. En guide til bygherrer

Lokalplanlægning i Frederikssund. En guide til bygherrer Lokalplanlægning i Frederikssund En guide til bygherrer 1 En lokalplan er... en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Sophie Rex Hultquist, COWI 1 Nye bestemmelser og hensyn i planloven Lovændring til planloven trådte i kraft den 15. juni 2017 Vejledning om produktionsvirksomheder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere