Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2."

Transkript

1 LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan? Hvordan finder du ud af om der findes en lokalplan for dit område? Hvem tager initiativ til, udformer og vedtager en lokalplan? Hvordan er proceduren for vedtagelse af en lokalplan? (i store træk) Kan en eksisterende lokalplan ændres? Er en regel i en lokalplan det samme som en lov? Kan du få dispensation fra en lokalplan? Hvad kan der ske hvis du overtræder en regel i en lokalplan? Findes andre former for lokale/regionale regler vedrørende huse og byggeri? (byplanvedtægter, servitutter etc.??) Hvad er en lokalplan? Kort sagt, er en lokalplan et værktøj for kommunalbestyrelsen til at regulere anvendelsen af en fast ejendom i en given henseende. En lokalplan kan således indeholde regler om bebyggelses omfang og udformning, ligesom lokalplaner kan indeholde regler om udstykninger og anvendelse af ubebyggede arealer. Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? I medfør af planlovens 13 stk. 1, har enhver kommunalbestyrelse ret til at tilvejebringe en lokalplan for et område, eller for enkelte ejendomme, inden for rammerne af kommuneplanen, regionsplanen og landsplansdirektivet. Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. At gennemgå samtlige forhold som er opregnet i planlovens 15, stk. 2 vil være for omfattende for nærværende artikel. Det skal dog nævnes, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Man siger, at der i sådan et tilfælde findes en lokalplanpligt. Hvorvidt der er en pligt for en kommunalbestyrelse til at udarbejde en lokalplan, beror på en konkret vurdering baseret på blandt andet følgende kriterier: Fremkalder det man ønsker at gøre væsentlige ændringer i det bestående miljø? Hvad er den planlægningsmæssige sammenhæng? Hvor omfangsrigt er det, man ønsker at udføre? Er de arbejder, man ønsker at sætte i gang, behandlet i kommuneplanen? Eksempler på bygge- og anlægsarbejder, der normalt forpligter en kommunalbestyrelse til at lave en lokalplan, er etablering af et nyt boligområde,

2 anlæg af en omfartsvej i en byzone, opførelse af højhuse eller større etagebebyggelse, hotelbyggeri og lignende i et sommerhusområde, større erhvervsbebyggelser og bygninger til offentligt formål. Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Som det fremgår af planlovens 34 er hele landet opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Denne administrative opdeling har til formål at sikre en effektiv offentligretlig regulering af de forskellige områder. Denne zoneopdeling behøver imidlertid ikke nødvendigvis at der er vedtaget en lokalplan for et givent område, men vil nu oftest være tilfældet i hvert fald for så vidt angår sommerhus- og byzoner. Det skal i den forbindelse fremhæves, at arealoverførsler fra landzone til byzone eller sommerhusområde kun kan ske ved vedtagelse af en lokalplan for den eller de enkelte ejendommen, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 1 og stk. 3, samt planlovens 34 stk. 2 og 3. Der behøver altså ikke nødvendigvis være en lokalplan for et givet område, men dette vil ofte være tilfældet. Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan? Hvis en ejendom ikke er omfattet af nogen lokalplan, kan et konkret bygge- og anlægsprojekt, en udstykning eller lignende principielt påbegyndes uden tilvejebringelse af en lokalplan for området, idet grundejeren naturligvis ikke er bundet af en plan, som endnu ikke er tilvejebragt. Som tidligere nævnt har kommunalbestyrelsen imidlertid pligt til at tilvejebringe/udarbejde en lokalplan før et byggeri m.v. påbegyndes. I denne forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at der intet er til hinder for at vedtage en lokalplan, der alene omfatter en ejendom, forudsat at lokalplanen har den nødvendige planmæssige begrundelse, dvs. varetager planlovens formål. Efter planlovens 13 stk. 2 er der alene pligt for kommunalbestyrelsen til at vedtage en lokalplan, såfremt at der er tale om større udstykninger m.v., eller væsentlige ændringer i bestående miljø, f.eks. ved at nybyggeri påbegyndes. Hvordan finder du ud af om der findes en lokalplan for dit område? Hvis man vil finde ud af, om der er vedtaget en lokalplan for en given ejendom, er det letteste nok at rette henvendelse til den kommune hvori ejendommen er beliggende og spørge om der er vedtaget en lokalplan for området/ejendommen. De fleste kommuner har imidlertid lagt deres lokalplaner ud på internettet, hvorfor man ofte blot ved at gå ind på den kommunes hjemmeside hvor ejendommen er beliggende, vil kunne finde lokalplanen for et givent område. Da lokalplaner imidlertid skal tinglyses på den enkelte ejendom iht. planlovens 30, kan man alternativt rette henvendelse til tinglysningskontoret og få tilsendt den

3 nyeste tinglyste lokalplan for området (en udskrift/kopi af en tinglyst lokalplan koster 175 kr. i tinglysningsafgift). Det må anbefales, at boligejere løbende holder sig underrettet om hvilke lokalplansforslag som er eller vil blive fremsat, idet disse kan regulere boligejerens enkelte ejendom. Hvem tager initiativ til, udformer og vedtager en lokalplan? Initiativet til at udforme/vedtage en lokalplan kan komme fra flere forskellige parter. Det kan f.eks. være, at en privat grundejer retter henvendelse til kommunen omkring et projekt, som han ønsker at udvikle på sin ejendom. Herudover kan initiativet naturligvis også komme fra medlemmer af kommunalbestyrelsen, eller kommunalbestyrelsen som helhed, i et forsøg på at præge/regulere ejendommene i et givent område i en bestemt retning. Initiativet kan således komme fra flere forskellige sider og behøver altså nødvendigvis ikke at komme fra kommunen selv. Hvordan er proceduren for vedtagelse af en lokalplan? (i store træk) Initiativ fra en given part vedrørende et forslag til udfærdigelse af lokalplan vil, forudsat at der opnås det nødvendige flertal i kommunalbestyrelsen, udmønte sig i et konkret lokalplansforslag, som efter planlovens 24 skal sendes i høring/offentliggøres. Desuagtet, at der rejses kritik mod lokalplanen, er kommunalbestyrelsen imidlertid ikke forpligtet til at ændre lokalplansforslaget, men kan derimod blot vedtage forslaget i dets oprindelige udformning. Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen offentliggøres denne, herunder blandt andet ved, at lokalplanen tinglyses på samtlige de ejendomme, som omfattes af lokalplanen, jf. planlovens 30. Efter at lokalplanen er blevet offentliggjort, er denne bindende for borgeren direkte, og der må således ikke etableres forhold i strid med lokalplanen. Kan en eksisterende lokalplan ændres? Kommunalbestyrelsen kan sagtens vedtage eller ændre en lokalplan for et givent område. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at en ny lokalplan ikke medfører en pligt til at ændre bestående og tidligere lovlige forhold. I den henseende fungerer regulering ved lokalplaner fremadrettet. Der er naturligvis en grænse for, hvilke lokalplansindgreb der kan foretages af en kommunalbestyrelse i den private ejendomsret, uden at ifalde erstatningsansvar. Som anført i grundlovens 73, kan ingen nemlig tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det (ejendomsrettens ukrænkelighed).

4 I hvilket omfang en lokalplan falder ind under begrebet erstatningsfri regulering som alternativ til den erstatningspligtige regulering efter grundlovens 73 beror på et konkret skøn, som det vil være for omfattende at komme ind på i denne artikel. Er en regel i en lokalplan det samme som en lov? En lokalplan udgør det laveste niveau i det planhierarki som planloven arbejder med, og hvor Landsplansdirektiver (udfærdiger ad miljøministeren) udgør det øverste niveau, Regionsplanen udgør det næstøverste niveau og kommunalplanen udgør niveauet over lokalplanen. Fælles for hele planhierarkiet er, at ingen plan må stride mod bestemmelserne i den højere rangerende plan. En lokalplan er ikke en lov om end den forpligter borgerne direkte men derimod en af kommunalbestyrelsen vedtaget plan for et givet område, som ikke strider mod Landsplandirektivet, Regionsdirektiver eller kommunalplanen. Kan du få dispensation fra en lokalplan? En grundejer som ønsker at anvende sin ejendom i strid med en gældende lokalplan, kan søge kommunalbestyrelsen om dispensation fra lokalplanen. Dispensationen kan gives, hvis den ikke strider mod principperne i planen, jf. planlovens 19. Dispensationsadgangen er begrænset. Dispensationer meddeles kun til mindre betydende fravigelser. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre kommunalbestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der normalt skal orienteres. Minimumsfristen for naboorientering er 2 uger. Hvad kan der ske hvis du overtræder en regel i en lokalplan? Hvis man som ejer af en ejendom har etableret et forhold i strid med lokalplanen og er det ikke muligt at opnå dispensation kan man ved påkrav fra kommunen forpligtes til at lovliggøre/berigtige forholdet. Om nødvendigt, kan ejeren forpligtes til at nedrive hele eller dele af en bygning, som er etableret i strid med en lokalplan, og om nødvendigt tillige pålægge bøder. Findes andre former for lokale/regionale regler vedrørende huse og byggeri? (byplanvedtægter, servitutter etc.??) Som ovenfor nævnt, har enhver kommunalbestyrelse ret til at tilvejebringe en lokalplan for et område, eller for enkelte ejendomme, inden for rammerne af den hierarkiske højere liggende kommuneplan, regionsplan og landsplan. Udover de ovenfornævnte plan og anden lovgivning som i mere eller mindre grad regulerer anvendelsen af ejendommen kan en ejendoms anvendelse tillige reguleres af de privatretlige aftaler en ejer af ejendommen accepterer. Det være sig i form af aftaler om en rådden i speciel henseende (servitutter), eller aftaler om en rådden general henseende (brugsrettigheder).

5 Det skal i den forbindelse nævnes, at tinglysningsloven finder anvendelse vedrørende aftaler over fast ejendom, hvorfor en servitut fx skal tinglyses, for at en erhverver ejendommen som hovedreglen forpligtes af denne. Ved stiftelse af rettigheder over en fast ejendom, bør der søges advokatbistand. Af advokat Christian Kirk Zøllner

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere