Trafikministeriet. Notat : : 14. november : 2. Kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor"

Transkript

1 Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne Resumé På en diplomatisk konference i december 2002 forventes FN s Internationale Maritime Organisation (IMO) at vedtage en række regelændringer med sigte på at forebygge terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne. Det er hensigten, at de nye regler skal finde anvendelse fra den 1. juli De nye regler vil berøre flere forskellige danske myndigheder. Det drejer sig om Forsvarsministeriet, herunder selve forsvaret, Justitsministeriet, herunder politiet, Trafikministeriet, herunder Kystdirektoratet, samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Søfartsstyrelsen. Gennemførelsen af de nye regler vil have lovgivningsmæssige, statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser. Baggrund I lyset af terrorhandlingerne den 11. september 2001 vedtog IMO s Assembly den 20. november 2001 Resolution A.924(22), hvori det blev besluttet, at der skulle foretages en højtprioriteret analyse af behovet for regelændringer med sigte på at forebygge terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne og i givet fald gennemføre disse. Der er siden gennemført et omfattende arbejde med forberedelse og udvikling af nye regler herom. Reglerne, som vil stille store krav til skibe, havne og myndigheder, forventes vedtaget på en diplomatisk konference i IMO i perioden december 2002 med henblik på, at de skal være trådt i kraft og finde anvendelse for skibene, havnene og myndighederne fra den 1. juli 2004.

2 Side 2 af 10 Indhold Det foreliggende udkast til nye regler er udarbejdet som ændringer af bilaget til den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS konventionen). Det drejer sig om ændring af bilagets kapitel V om skibes broudstyr, ændring af kapitel XI (1) om krav til skibes identifikationsnumre samt nye krav om en såkaldt fortløbende historisk optegnelse for skibene, indføjelse af et nyt kapitel XI (2) om antiterrorforanstaltninger samt endelig etablering af en detaljeret underliggende kode, som i detaljer udmønter konventionsændringerne. Koden vil komme til at indeholde dels en del A, som i medfør af bilaget til SOLAS konventionen bliver obligatorisk, dels en del B, som bliver vejledende. Reglernes anvendelsesområde For skibene skal reglerne finde anvendelse for alle passagerskibe uanset størrelse, herunder højhastighedsfartøjer, for lastskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover samt for platforme, når disse er under sejlads. Reglerne finder således ikke anvendelse for fiskefartøjer. Reglerne skal endvidere kun gælde for fartøjer, der sejler i international fart. For havnene introduceres som noget nyt begrebet havnefacilitet. En havnefacilitet er defineret som et specifikt område i en havn, hvor der er direkte og umiddelbar kontakt mellem havn og skib. En havnefacilitet udgør således et mindre område af den samlede havn, og der kan dermed tænkes tilfælde med flere og uafhængige havnefaciliteter inden for samme havn. Reglerne skal kun gælde for havnefaciliteter, som betjener skibe omfattet af reglerne, hvilket vil sige skibe i international fart. Der lægges dog op til, at de kontraherende stater kan indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med andre kontraherende stater om at iværksætte alternative og mindre omfattende sikkerhedsforanstaltninger for havnefaciliteter og skibe, som alene sejler i international fart mellem disse stater. Den sidstnævnte mulighed kan i særlig grad vise sig relevant i relation til international skibstrafik, hvis kommercielle grundlag er baseret på kort overfartstid mellem to havne. For Danmarks vedkommende er det navnlig tilfældet for færgeruten Helsingør- Helsingborg. Spørgsmålet om bestemmelsens nærmere rækkevidde og de alternative foranstaltningers omfang og udstrækning er et af de væsentligste udestående spørgsmål i forhandlingerne og er derfor endnu ikke beskrevet i detaljer. Der udfoldes fra dansk side betydelige bestræbelser på at opnå en hensigtsmæssig og afbalanceret løs-

3 Side 3 af 10 ning, som på den ene side imødekommer sikkerhedshensynene, og som på den anden side ikke afgørende påvirker de berørte færgeruters mulighed for at opretholde et sundt forretningsgrundlag. Etablering af et sikkerhedsberedskab De nye reglers udgangspunkt er, at rederier, skibe og havnefaciliteter skal etablere et egentligt sikkerhedsberedskab. Sådanne beredskaber skal beskrives i en detaljeret sikkerhedsplan, som skal indeholde retningslinier og procedurer udarbejdet på baggrund af en sårbarhedsvurdering for det enkelte skib eller den enkelte havnefacilitet. I sikkerhedsberedskaberne indgår særligt udpeget personel. Sikkerhedsberedskabets væsentligste formål er at overvåge og kontrollere, at udveksling af passagerer, besætning, forsyninger eller ladning mellem skib og havn eller mellem to skibe ikke medfører, at skib eller havnefacilitet (og dermed tillige det øvrige havneområde) udsættes for risiko. Fastlæggelse af sikkerhedsniveau En af krumtappene i de nye regler er, at de kontraherende staters myndigheder skal fastlægge et sikkerhedsniveau for skibe og havnefaciliteter med henblik på at beskytte disse mod terrorhandlinger. Der opereres med tre sikkerhedsniveauer. Niveau 1 er normalsituationen, niveau 2 indebærer øget risiko, mens niveau 3 udgør den højeste risiko. Sikkerhedsniveau 3 bør kun etableres i situationer, hvor pålidelige efterretninger gør risikoen for en terrorhandling overhængende eller dog sandsynlig. Ved fastlæggelsen af sikkerhedsniveauet bør der tages højde for både generelle og særlige efterretninger. Det bør blandt andet tages i betragtning, hvorvidt efterretningerne er pålidelige, hvorvidt de er bekræftede, og om en trussel er konkretiseret eller må anses for overhængende. Herudover bør en given trussels potentielle konsekvenser indgå i fastlæggelsen af sikkerhedsniveauet. Krav til rederier og skibe Alle rederier, der i deres flåde har skibe omfattet af reglerne, skal udpege en særligt uddannet sikkerhedsofficer. Sikkerhedsofficeren har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes en sårbarhedsvurdering for hvert af rederiets skibe. Sårbarhedsvurderingen skal tage udgangspunkt i en analyse af trusselsbil-

4 Side 4 af 10 ledet for det enkelte skib. Der skal blandt andet tages højde for det enkelte skibs indretning og udstyr, herunder adgangsforhold generelt og adgang til last- og bagagerum. Herudover skal vurderingen tage stilling til fastlæggelse af særligt sikre områder på skibet og til håndtering af leverancer af forsyninger eller ladning til og fra skibet. Endvidere skal skibets eksisterende sikkerhedsforanstaltninger, -procedurer og operationer tages i betragtning. Endelig skal det indgå i sårbarhedsvurderingen, hvorvidt der i skibet er personer, aktiviteter eller operationer, som forudsætter særlig beskyttelse. Rederiet skal endvidere udpege en særligt uddannet sikkerhedsofficer for hvert enkelt skib. På baggrund af sårbarhedsvurderingen skal rederiets sikkerhedsofficer i samarbejde med skibenes sikkerhedsofficerer udarbejde en sikkerhedsplan for hvert af rederiets skibe. Sikkerhedsplanen skal fastlægge strukturen for skibets sikkerhedsorganisation, herunder give et billede af de fysiske og operationelle foranstaltninger for det enkelte skib i forhold til det aktuelle sikkerhedsniveau. I sikkerhedsplanerne skal der på forhånd være taget stilling til, på hvilken måde skibene skal agere på de enkelte sikkerhedsniveauer. Med hensyn til sikkerhedsniveau 3 skal skibets sikkerhedsplan omfatte mulige forberedende foranstaltninger, som skibet skal iværksætte med henblik på at sætte det i stand til at reagere prompte på eventuelle instruktioner fra myndighederne, herunder evakueringstiltag. Skibets sikkerhedsplan skal endvidere fastlægge detaljerede procedurer for udveksling af passagerer, besætning, forsyninger eller ladning mellem skib og havnefacilitet. Skibenes sikkerhedsplaner skal endelig fastlægge ansvarsområder og øvelseskrav for skibets sikkerhedspersonel. Skibenes sikkerhedsplaner skal godkendes af de kontraherende staters myndigheder eller af sikkerhedsgodkendte private organer, som er godkendt af myndighederne. Sikkerhedsplaner skal i øvrigt være beskyttet mod utilsigtet gennemsyn eller anvendelse. Alle skibe skal udstyres med et særligt alarmsystem, der skal anvendes i tilfælde af terrorhandlinger m.v. mod skibet. Dette indebærer, at de kontraherende staters myndigheder skal udpege eller etablere et døgnbemandet kontaktsted for modtagelse af sådanne alarmopkald fra skibe. Alle skibe skal medbringe et sikkerhedscertifikat, som viser, at skibet efterkommer de nye regler. Certifikatet udstedes af flagstatens myndigheder og er genstand for andre staters havnestatskontrol.

5 Side 5 af 10 Alle skibe omfattet af reglerne skal føre en såkaldt fortløbende historisk optegnelse for skibene, som udstedes af det pågældende skibs flagstat og opbevares om bord i skibet. Optegnelsen der skal foreligge på blandt andet engelsk skal indeholde oplysninger om skibet, rederiet, skibets flagstat samt dennes myndigheder samt om skibets klassifikationsselskab. Optegnelsen er genstand for andre staters havnestatskontrol. Endelig vil der blive stillet øgede krav til skibes identifikationsnumre, som blandt andet skal være permanent afmærket på skibets skrog. Krav til havnefaciliteter De kontraherende stater skal sikre, at der udarbejdes en sårbarhedsvurdering for havne, hvori der efter den kontraherende stats vurdering findes havnefaciliteter, som er omfattet af reglerne. Sårbarhedsvurderingen kan eventuelt foretages af et af myndighederne særligt udpeget og sikkerhedsgodkendt privat organ, men i så fald skal vurderingen godkendes af myndighederne. Sårbarhedsvurderingen er basalt set en analyse af alle aspekter af en havnefacilitets operationer. Sårbarhedsvurderingen skal blandt andet tage højde for trusselsbilledet for de enkelte havnefaciliteters installationer, herunder computer- og kommunikationssystemer, udstyr og infrastruktur, herunder blandt andet godshåndteringssystemer, lagerfaciliteter og terminaler. Sårbarhedsvurderingen skal endvidere identificere mulige sårbarhedspunkter og -områder i havnefaciliteten, herunder blandt andet adgangsfaciliteter, forsyningskanaler (vand, elektricitet m.v.), lodsservice samt anker- og ventepladser udenfor havnen. Endelig skal sårbarhedsvurderingen forholde sig til en given trussels potentielle konsekvenser for den pågældende havnefacilitet. Sårbarhedsvurderingen skal danne grundlag for, at der udarbejdes en sikkerhedsplan for den pågældende havnefacilitet. Sikkerhedsplanen skal på samme måde som for skibene fastlægge strukturen for havnefacilitetens sikkerhedsberedskab, herunder give et billede af de fysiske og operationelle foranstaltninger for den enkelte havnefacilitet i forhold til det aktuelle sikkerhedsniveau. I sikkerhedsplanerne skal der på forhånd være taget stilling til, på hvilken måde havnefaciliteten skal agere på de enkelte sikkerhedsniveauer. Med hensyn til sikkerhedsniveau 3 skal sikkerhedsplanen omfatte mulige forberedende foranstaltninger, som havnefaciliteten skal

6 Side 6 af 10 iværksætte med henblik på at sætte den i stand til at reagere prompte på eventuelle instruktioner fra myndighederne, herunder evakueringstiltag. Sikkerhedsplanen tager endvidere sigte på at fastlægge detaljerede procedurer for havnefacilitetens udveksling af passagerer, besætning, forsyninger eller ladning med skibe. Havnefaciliteternes sikkerhedsplaner skal endelig fastlægge ansvarsområder og øvelseskrav for sikkerhedspersonellet. Havnefaciliteternes sikkerhedsplaner skal godkendes af de kontraherende staters myndigheder og skal i øvrigt være beskyttet mod utilsigtet gennemsyn eller anvendelse. Kontrolforanstaltninger over for skibe Et af formålene med de nye reglers omfattende dokumentationskrav til skibe er at give myndighederne et bedre grundlag for kontrol med, at skibe i en havnefacilitet, eller som er på vej mod en sådan, ikke udgør en risiko for terrorhandlinger m.v. Spørgsmålet om udøvelse og gennemførelse af kontrol er fortsat genstand for substansforhandlinger i IMO, men der lægges med reglerne op til et trestrenget system. For det første er der kontrol som led i den almindelige undersøgelse af skibe, som finder sted i forbindelse med myndigheders havnestatskontrol, når skibene er i havn. For det andet er der mulighed for at iværksætte kontrolforanstaltninger over for skibe, som er på vej mod en havn. Endelig er der i relation til begge situationer mulighed for at gennemføre en mere vidtgående kontrol, når særlige forhold gør det nødvendigt. Med hensyn til skibe, der befinder sig i havn, undersøges ved den almindelige kontrol, om det krævede sikkerhedscertifikat findes om bord i skibet. Finder den kontrollerende myndighed ved besøg i skibet klart grundlag for at antage, at det pågældende skib ikke lever op til reglernes krav og dermed udgør en sikkerhedsrisiko, skal myndighederne iværksætte yderligere foranstaltninger efter forholdets karakter, eksempelvis tilbageholdelse, restriktioner i forhold til operationer på skibet, flytning inden for havnefacilitetens område eller bortvisning fra havnefaciliteten. Et klart grundlag kan eksempelvis foreligge, hvis et sikkerhedscertifikat er ugyldigt eller ligefrem et falsum, hvis der konstateres alvorlige mangler i skibets sikkerhedsberedskab, hvis skibsføreren eller andre personer i skibets sikkerhedsberedskab ikke har fornødent kendskab til sikkerhedsplaner og -operationer, eller hvis skibet har medtaget passagerer, besætning, forsyninger eller ladning fra en havnefacilitet eller et andet skib, som ikke lever op til reglerne.

7 Side 7 af 10 Med hensyn til skibe på vej mod en havnefacilitet kan de kontrollerende myndigheder kræve, at skibet forud for indsejling afgiver en rækker oplysninger med henblik på myndighedernes vurdering af, om skibet opfylder reglerne. Det drejer sig blandt andet om bekræftelse af, at det krævede sikkerhedscertifikat findes om bord i skibet, oplysning om skibets aktuelle sikkerhedsniveau samt bekræftelse af, at alle krævede sikkerhedsprocedurer har været fulgt i forbindelse med tidligere kontakt til havnefaciliteter eller andre skibe. Skibene er forpligtet til at afgive denne form for oplysninger. Finder den kontrollerende myndighed efter modtagelsen af oplysningerne klart grundlag for at antage, at det pågældende skib ikke lever op til reglernes krav og dermed udgør en sikkerhedsrisiko, kan myndighederne iværksætte en række yderligere foranstaltninger, herunder blandt andet inspektion af skibet eller afvisning af skibets indsejling i havnefaciliteten. Der lægges i reglerne vægt på, at de kontrollerende myndigheder giver skibene udførlige informationer om gennemførelse af kontrolforanstaltninger. Der lægges endvidere vægt på, at enhver kontrolforanstaltning skal være proportional i forhold til den mulige trussel eller foreliggende overtrædelse af reglerne. Eksempelvis vil bortvisning af et skib fra en havnefacilitet kun kunne iværksættes, hvis de kontrollerende myndigheder finder, at skibet udgør en umiddelbar sikkerhedsrisiko over for personer, skibe eller anden ejendom. Herudover skal de kontrollerende myndigheder skriftligt orientere myndighederne i skibets flagstat om gennemførelse af kontrolforanstaltninger samt om baggrunden herfor. Information og kommunikation Reglerne indeholder bestemmelser, der pålægger de kontraherende staters myndigheder at afgive og løbende opdatere en række informationer til IMO med henblik på at gøre udvekslingen af vitale oplysninger så smidig som mulig. Det drejer sig blandt andet om kontaktoplysninger i relation til myndigheder, til skibes og havnefaciliteters sikkerhedsberedskab samt til de af myndighederne eventuelt særligt udpegede private godkendelsesorganer. De kontraherende staters myndigheder skal endvidere afgive og opdatere en liste over godkendte sikkerhedsplaner for havnefaciliteterne. Det er hensigten, at IMO og de kontraherende stater skal stille oplysningerne til rådighed for andre stater på disses anmodning herom. Indgår de kontraherende stater bilaterale eller multilaterale aftaler med andre kontraherende stater om at iværksætte alternative sikkerhedsforanstaltninger for visse havnefaciliteter, bør andre stater, som ikke er part i aftalen, men dog alligevel har interesse heri, konsulteres.

8 Side 8 af 10 Myndigheder De nye regler vil berøre en række forskellige offentlige myndigheder. Den nærmere rollefordeling ligger endnu ikke fast i detaljer, men drøftes i en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra de involverede myndigheder. Med forbehold for de videre drøftelser samt ikke mindst afklaring af de udestående spørgsmål i relation til de internationale forhandlinger i IMO, forventes det, at gennemførelsen og administrationen af de nye regler kommer til at berøre Forsvarsministeriet, herunder selve forsvaret (kontrol, bevogtningsopgaver og sårbarhedsvurdering), Justitsministeriet, herunder politiet (sikkerhedsniveau m.v), Trafikministeriet, herunder Kystdirektoratet (regler vedrørende havne) samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Søfartsstyrelsen (reglerne vedrørende rederier og skibe). Lovgivningsmæssige, statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Der vil i anledning af de nye regler blive gennemført lovændringer vedrørende rederierne, skibene og havnene. De nødvendige lovforslag forventes fremsat i efteråret SOLAS konventionens ændringsprocedure indebærer, at ændringerne kan træde i kraft, uden at ratifikation er nødvendig. De konventionsændringer, som vedtages på den diplomatiske konference i IMO i december 2002, er imidlertid ikke umiddelbart juridisk bindende for Danmark. IMO s medlemslande kan inden 12 måneder efter udsendelsen af ændringerne meddele IMO s generalsekretær, at de ikke kan acceptere dem, hvorved ændringerne ikke er juridisk forpligtende for dette land. I lyset heraf skønnes der ikke at være behov for, at Danmarks medvirken til vedtagelse af konventionsændringerne forelægges Folketinget med henblik på samtykke efter grundlovens 19 forud for diplomatkonferencen. Anmodning om samtykke vil blive forelagt Folketinget i tidsrummet mellem diplomatkonferencen og fristen for indsigelse, der forventes at udløbe den 31. december Det beror på sagens videre udvikling, hvorvidt anmodningen om samtykke vil blive forelagt i forbindelse med de omtalte lovforslag eller som et selvstændigt beslutningsforslag. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et detaljeret skøn over de nye reglers statsfinansielle konsekvenser. Gennemførelsen må imidlertid forventes af kunne medføre øgede udgifter for samtlige de berørte offentlige myndigheder.

9 Side 9 af 10 Der er betydelige erhvervsøkonomiske interesser knyttet til rettidig gennemførelse af de nye regler. Skibe fra lande, som ikke har accepteret eller ikke lever op til reglerne, må forventes at være udelukket fra international sejlads. Det danske rederierhverv, som støtter de foreslåede ændringer, har stort set hele sin indtjening i international sejlads. Tilsvarende må havne, der ikke lever op til de nye krav, forvente at se sig udelukket fra at indgå i internationale logistikkæder, idet skibe, som har anløbet en sådan havn, vil møde problemer ved senere havneanløb. Det vil reelt kunne betyde en lukning for international sejlads for havne, som ikke lever op til kravene. Forhandlingssituationen Der er bred opbakning til de nye regler blandt IMO s medlemsstater. Det forventes, at den diplomatiske konference i IMO i december 2002 munder ud i en konsensusløsning med konventionsændringer svarende til det ovenfor skitserede. Der er dog endnu en række udestående spørgsmål, og der må derfor generelt tages forbehold for eventuelle ændringer i forhold til det beskrevne. Danmark har under forhandlingerne i IMO generelt støttet de fremlagte tiltag, men har samtidig arbejdet for, at de øgede krav afspejler en hensigtsmæssig afbalancering af sikkerhedshensynene over for hensynet til at sikre skibsfartens og havnevirksomhedernes muligheder for fortsat at operere på rimelige kommercielle vilkår. Denne overordnede forhandlingslinie vil blive fortsat under den diplomatiske konference i december Sagen koordineres tæt EU landene imellem. Danmark forestår i kraft af formandskabet koordinationen i samarbejde med Europa- Kommissionen forud for og under den diplomatiske konference i december Tiltag i andre internationale fora Sideløbende med forhandlingerne i IMO har den internationale arbejdsorganisation ILO taget initiativ til at udvikle og indføre sikrere identifikationsbeviser for søfarende. ILO ændringerne forventes gennemført som en protokol til ILO konvention nr Herudover er navnlig spørgsmålet om containersikkerhed genstand for drøftelser i den internationale toldorganisation WCO. Endelig forventes Europa-Kommissionen efter den diplomatiske konference i IMO i december 2002 at tage initiativ til at gøre de

10 Side 10 af 10 kommende ændringer af SOLAS konventionen til en del af fællesskabsretten gennem fremsættelse af et eller flere forslag til EU retsakter.

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. maj 2013 Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU medlemsstaternes holdning med

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1 Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1 I medfør af 1 a, 14 a, 17 a og 18, stk. 2, 3 og 4, i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016,

Læs mere

Yvirlit við links til avsnittini:

Yvirlit við links til avsnittini: Del B VEJLEDNING OM BESTEMMELSERNE I KAPITEL XI-2 I BILAGET TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, 1974 MED ÆNDRINGER OG DEL A I DENNE KODE Yvirlit við links til avsnittini:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Godkendelse af LNG-bunkring

Godkendelse af LNG-bunkring Udkast (16/12-2013) Godkendelse af LNG-bunkring 1 Dette notat er en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring af LNG i Danmark. Forholdene vedrører: Sikkerhed,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ændring af passagerregistreringsdirektivet, KOM(2016) 370 1. Resumé Formålet med forslaget er

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET

NOTAT. J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012. GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0118 Bilag 1, KOM (2012) 0120 Bilag 1 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 13. april 2012 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1)

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1) BEK nr 1462 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1)

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1) BEK nr 414 af 08/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin. Kystdirektoratet, j.nr. 00046 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0075 DA 29.11.2002 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe,

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Yvirlit við links til avsnittini:

Yvirlit við links til avsnittini: DEL A OBLIGATORISKE KRAV VEDRØRENDE BESTEMMELSERNE I KAPITEL XI-2 I DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, 1974, MED ÆNDRINGER Yvirlit við links til avsnittini: 1. 1. Generelt

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

ÆNDRINGER TIL BILAGET TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN MED ÆNDRINGER "KAPITEL XI-2

ÆNDRINGER TIL BILAGET TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN MED ÆNDRINGER KAPITEL XI-2 BILAG I ÆNDRINGER TIL BILAGET TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION AF 1974 OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN MED ÆNDRINGER "KAPITEL XI-2 SÆRLIGE TILTAG TIL FREMME AF MARITIM SIKRING Regel 1 Definitioner

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Bilag 923 Offentligt PDF udgave (141 KB) merne af Folketingets Europaudvalg stedfortrædere Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 1. juni 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havne 1)

Bekendtgørelse om sikring af havne 1) BEK nr 896 af 09/07/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2010 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Sårbarhedsvurdering af en

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Søtransport af farligt gods

Søtransport af farligt gods Søtransport af farligt gods Involverede myndighederne En række sektormyndigheder er involveret i søtransport af farligt gods. Søfartsstyrelsen, for godkendelse af- og tilsyn med danske skibe, samt kontrol

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE 7. februar 2012 Fm. Jørgen Løje Skibsregistrering og Jura Søfartsstyrelsen Disposition MLC og dens forhistorie EU-reglerne Handlingsplanen og de danske lovændringer De

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere