Trafikministeriet. Notat : : 14. november : 2. Kontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor"

Transkript

1 Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne Resumé På en diplomatisk konference i december 2002 forventes FN s Internationale Maritime Organisation (IMO) at vedtage en række regelændringer med sigte på at forebygge terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne. Det er hensigten, at de nye regler skal finde anvendelse fra den 1. juli De nye regler vil berøre flere forskellige danske myndigheder. Det drejer sig om Forsvarsministeriet, herunder selve forsvaret, Justitsministeriet, herunder politiet, Trafikministeriet, herunder Kystdirektoratet, samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Søfartsstyrelsen. Gennemførelsen af de nye regler vil have lovgivningsmæssige, statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser. Baggrund I lyset af terrorhandlingerne den 11. september 2001 vedtog IMO s Assembly den 20. november 2001 Resolution A.924(22), hvori det blev besluttet, at der skulle foretages en højtprioriteret analyse af behovet for regelændringer med sigte på at forebygge terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne og i givet fald gennemføre disse. Der er siden gennemført et omfattende arbejde med forberedelse og udvikling af nye regler herom. Reglerne, som vil stille store krav til skibe, havne og myndigheder, forventes vedtaget på en diplomatisk konference i IMO i perioden december 2002 med henblik på, at de skal være trådt i kraft og finde anvendelse for skibene, havnene og myndighederne fra den 1. juli 2004.

2 Side 2 af 10 Indhold Det foreliggende udkast til nye regler er udarbejdet som ændringer af bilaget til den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS konventionen). Det drejer sig om ændring af bilagets kapitel V om skibes broudstyr, ændring af kapitel XI (1) om krav til skibes identifikationsnumre samt nye krav om en såkaldt fortløbende historisk optegnelse for skibene, indføjelse af et nyt kapitel XI (2) om antiterrorforanstaltninger samt endelig etablering af en detaljeret underliggende kode, som i detaljer udmønter konventionsændringerne. Koden vil komme til at indeholde dels en del A, som i medfør af bilaget til SOLAS konventionen bliver obligatorisk, dels en del B, som bliver vejledende. Reglernes anvendelsesområde For skibene skal reglerne finde anvendelse for alle passagerskibe uanset størrelse, herunder højhastighedsfartøjer, for lastskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover samt for platforme, når disse er under sejlads. Reglerne finder således ikke anvendelse for fiskefartøjer. Reglerne skal endvidere kun gælde for fartøjer, der sejler i international fart. For havnene introduceres som noget nyt begrebet havnefacilitet. En havnefacilitet er defineret som et specifikt område i en havn, hvor der er direkte og umiddelbar kontakt mellem havn og skib. En havnefacilitet udgør således et mindre område af den samlede havn, og der kan dermed tænkes tilfælde med flere og uafhængige havnefaciliteter inden for samme havn. Reglerne skal kun gælde for havnefaciliteter, som betjener skibe omfattet af reglerne, hvilket vil sige skibe i international fart. Der lægges dog op til, at de kontraherende stater kan indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med andre kontraherende stater om at iværksætte alternative og mindre omfattende sikkerhedsforanstaltninger for havnefaciliteter og skibe, som alene sejler i international fart mellem disse stater. Den sidstnævnte mulighed kan i særlig grad vise sig relevant i relation til international skibstrafik, hvis kommercielle grundlag er baseret på kort overfartstid mellem to havne. For Danmarks vedkommende er det navnlig tilfældet for færgeruten Helsingør- Helsingborg. Spørgsmålet om bestemmelsens nærmere rækkevidde og de alternative foranstaltningers omfang og udstrækning er et af de væsentligste udestående spørgsmål i forhandlingerne og er derfor endnu ikke beskrevet i detaljer. Der udfoldes fra dansk side betydelige bestræbelser på at opnå en hensigtsmæssig og afbalanceret løs-

3 Side 3 af 10 ning, som på den ene side imødekommer sikkerhedshensynene, og som på den anden side ikke afgørende påvirker de berørte færgeruters mulighed for at opretholde et sundt forretningsgrundlag. Etablering af et sikkerhedsberedskab De nye reglers udgangspunkt er, at rederier, skibe og havnefaciliteter skal etablere et egentligt sikkerhedsberedskab. Sådanne beredskaber skal beskrives i en detaljeret sikkerhedsplan, som skal indeholde retningslinier og procedurer udarbejdet på baggrund af en sårbarhedsvurdering for det enkelte skib eller den enkelte havnefacilitet. I sikkerhedsberedskaberne indgår særligt udpeget personel. Sikkerhedsberedskabets væsentligste formål er at overvåge og kontrollere, at udveksling af passagerer, besætning, forsyninger eller ladning mellem skib og havn eller mellem to skibe ikke medfører, at skib eller havnefacilitet (og dermed tillige det øvrige havneområde) udsættes for risiko. Fastlæggelse af sikkerhedsniveau En af krumtappene i de nye regler er, at de kontraherende staters myndigheder skal fastlægge et sikkerhedsniveau for skibe og havnefaciliteter med henblik på at beskytte disse mod terrorhandlinger. Der opereres med tre sikkerhedsniveauer. Niveau 1 er normalsituationen, niveau 2 indebærer øget risiko, mens niveau 3 udgør den højeste risiko. Sikkerhedsniveau 3 bør kun etableres i situationer, hvor pålidelige efterretninger gør risikoen for en terrorhandling overhængende eller dog sandsynlig. Ved fastlæggelsen af sikkerhedsniveauet bør der tages højde for både generelle og særlige efterretninger. Det bør blandt andet tages i betragtning, hvorvidt efterretningerne er pålidelige, hvorvidt de er bekræftede, og om en trussel er konkretiseret eller må anses for overhængende. Herudover bør en given trussels potentielle konsekvenser indgå i fastlæggelsen af sikkerhedsniveauet. Krav til rederier og skibe Alle rederier, der i deres flåde har skibe omfattet af reglerne, skal udpege en særligt uddannet sikkerhedsofficer. Sikkerhedsofficeren har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes en sårbarhedsvurdering for hvert af rederiets skibe. Sårbarhedsvurderingen skal tage udgangspunkt i en analyse af trusselsbil-

4 Side 4 af 10 ledet for det enkelte skib. Der skal blandt andet tages højde for det enkelte skibs indretning og udstyr, herunder adgangsforhold generelt og adgang til last- og bagagerum. Herudover skal vurderingen tage stilling til fastlæggelse af særligt sikre områder på skibet og til håndtering af leverancer af forsyninger eller ladning til og fra skibet. Endvidere skal skibets eksisterende sikkerhedsforanstaltninger, -procedurer og operationer tages i betragtning. Endelig skal det indgå i sårbarhedsvurderingen, hvorvidt der i skibet er personer, aktiviteter eller operationer, som forudsætter særlig beskyttelse. Rederiet skal endvidere udpege en særligt uddannet sikkerhedsofficer for hvert enkelt skib. På baggrund af sårbarhedsvurderingen skal rederiets sikkerhedsofficer i samarbejde med skibenes sikkerhedsofficerer udarbejde en sikkerhedsplan for hvert af rederiets skibe. Sikkerhedsplanen skal fastlægge strukturen for skibets sikkerhedsorganisation, herunder give et billede af de fysiske og operationelle foranstaltninger for det enkelte skib i forhold til det aktuelle sikkerhedsniveau. I sikkerhedsplanerne skal der på forhånd være taget stilling til, på hvilken måde skibene skal agere på de enkelte sikkerhedsniveauer. Med hensyn til sikkerhedsniveau 3 skal skibets sikkerhedsplan omfatte mulige forberedende foranstaltninger, som skibet skal iværksætte med henblik på at sætte det i stand til at reagere prompte på eventuelle instruktioner fra myndighederne, herunder evakueringstiltag. Skibets sikkerhedsplan skal endvidere fastlægge detaljerede procedurer for udveksling af passagerer, besætning, forsyninger eller ladning mellem skib og havnefacilitet. Skibenes sikkerhedsplaner skal endelig fastlægge ansvarsområder og øvelseskrav for skibets sikkerhedspersonel. Skibenes sikkerhedsplaner skal godkendes af de kontraherende staters myndigheder eller af sikkerhedsgodkendte private organer, som er godkendt af myndighederne. Sikkerhedsplaner skal i øvrigt være beskyttet mod utilsigtet gennemsyn eller anvendelse. Alle skibe skal udstyres med et særligt alarmsystem, der skal anvendes i tilfælde af terrorhandlinger m.v. mod skibet. Dette indebærer, at de kontraherende staters myndigheder skal udpege eller etablere et døgnbemandet kontaktsted for modtagelse af sådanne alarmopkald fra skibe. Alle skibe skal medbringe et sikkerhedscertifikat, som viser, at skibet efterkommer de nye regler. Certifikatet udstedes af flagstatens myndigheder og er genstand for andre staters havnestatskontrol.

5 Side 5 af 10 Alle skibe omfattet af reglerne skal føre en såkaldt fortløbende historisk optegnelse for skibene, som udstedes af det pågældende skibs flagstat og opbevares om bord i skibet. Optegnelsen der skal foreligge på blandt andet engelsk skal indeholde oplysninger om skibet, rederiet, skibets flagstat samt dennes myndigheder samt om skibets klassifikationsselskab. Optegnelsen er genstand for andre staters havnestatskontrol. Endelig vil der blive stillet øgede krav til skibes identifikationsnumre, som blandt andet skal være permanent afmærket på skibets skrog. Krav til havnefaciliteter De kontraherende stater skal sikre, at der udarbejdes en sårbarhedsvurdering for havne, hvori der efter den kontraherende stats vurdering findes havnefaciliteter, som er omfattet af reglerne. Sårbarhedsvurderingen kan eventuelt foretages af et af myndighederne særligt udpeget og sikkerhedsgodkendt privat organ, men i så fald skal vurderingen godkendes af myndighederne. Sårbarhedsvurderingen er basalt set en analyse af alle aspekter af en havnefacilitets operationer. Sårbarhedsvurderingen skal blandt andet tage højde for trusselsbilledet for de enkelte havnefaciliteters installationer, herunder computer- og kommunikationssystemer, udstyr og infrastruktur, herunder blandt andet godshåndteringssystemer, lagerfaciliteter og terminaler. Sårbarhedsvurderingen skal endvidere identificere mulige sårbarhedspunkter og -områder i havnefaciliteten, herunder blandt andet adgangsfaciliteter, forsyningskanaler (vand, elektricitet m.v.), lodsservice samt anker- og ventepladser udenfor havnen. Endelig skal sårbarhedsvurderingen forholde sig til en given trussels potentielle konsekvenser for den pågældende havnefacilitet. Sårbarhedsvurderingen skal danne grundlag for, at der udarbejdes en sikkerhedsplan for den pågældende havnefacilitet. Sikkerhedsplanen skal på samme måde som for skibene fastlægge strukturen for havnefacilitetens sikkerhedsberedskab, herunder give et billede af de fysiske og operationelle foranstaltninger for den enkelte havnefacilitet i forhold til det aktuelle sikkerhedsniveau. I sikkerhedsplanerne skal der på forhånd være taget stilling til, på hvilken måde havnefaciliteten skal agere på de enkelte sikkerhedsniveauer. Med hensyn til sikkerhedsniveau 3 skal sikkerhedsplanen omfatte mulige forberedende foranstaltninger, som havnefaciliteten skal

6 Side 6 af 10 iværksætte med henblik på at sætte den i stand til at reagere prompte på eventuelle instruktioner fra myndighederne, herunder evakueringstiltag. Sikkerhedsplanen tager endvidere sigte på at fastlægge detaljerede procedurer for havnefacilitetens udveksling af passagerer, besætning, forsyninger eller ladning med skibe. Havnefaciliteternes sikkerhedsplaner skal endelig fastlægge ansvarsområder og øvelseskrav for sikkerhedspersonellet. Havnefaciliteternes sikkerhedsplaner skal godkendes af de kontraherende staters myndigheder og skal i øvrigt være beskyttet mod utilsigtet gennemsyn eller anvendelse. Kontrolforanstaltninger over for skibe Et af formålene med de nye reglers omfattende dokumentationskrav til skibe er at give myndighederne et bedre grundlag for kontrol med, at skibe i en havnefacilitet, eller som er på vej mod en sådan, ikke udgør en risiko for terrorhandlinger m.v. Spørgsmålet om udøvelse og gennemførelse af kontrol er fortsat genstand for substansforhandlinger i IMO, men der lægges med reglerne op til et trestrenget system. For det første er der kontrol som led i den almindelige undersøgelse af skibe, som finder sted i forbindelse med myndigheders havnestatskontrol, når skibene er i havn. For det andet er der mulighed for at iværksætte kontrolforanstaltninger over for skibe, som er på vej mod en havn. Endelig er der i relation til begge situationer mulighed for at gennemføre en mere vidtgående kontrol, når særlige forhold gør det nødvendigt. Med hensyn til skibe, der befinder sig i havn, undersøges ved den almindelige kontrol, om det krævede sikkerhedscertifikat findes om bord i skibet. Finder den kontrollerende myndighed ved besøg i skibet klart grundlag for at antage, at det pågældende skib ikke lever op til reglernes krav og dermed udgør en sikkerhedsrisiko, skal myndighederne iværksætte yderligere foranstaltninger efter forholdets karakter, eksempelvis tilbageholdelse, restriktioner i forhold til operationer på skibet, flytning inden for havnefacilitetens område eller bortvisning fra havnefaciliteten. Et klart grundlag kan eksempelvis foreligge, hvis et sikkerhedscertifikat er ugyldigt eller ligefrem et falsum, hvis der konstateres alvorlige mangler i skibets sikkerhedsberedskab, hvis skibsføreren eller andre personer i skibets sikkerhedsberedskab ikke har fornødent kendskab til sikkerhedsplaner og -operationer, eller hvis skibet har medtaget passagerer, besætning, forsyninger eller ladning fra en havnefacilitet eller et andet skib, som ikke lever op til reglerne.

7 Side 7 af 10 Med hensyn til skibe på vej mod en havnefacilitet kan de kontrollerende myndigheder kræve, at skibet forud for indsejling afgiver en rækker oplysninger med henblik på myndighedernes vurdering af, om skibet opfylder reglerne. Det drejer sig blandt andet om bekræftelse af, at det krævede sikkerhedscertifikat findes om bord i skibet, oplysning om skibets aktuelle sikkerhedsniveau samt bekræftelse af, at alle krævede sikkerhedsprocedurer har været fulgt i forbindelse med tidligere kontakt til havnefaciliteter eller andre skibe. Skibene er forpligtet til at afgive denne form for oplysninger. Finder den kontrollerende myndighed efter modtagelsen af oplysningerne klart grundlag for at antage, at det pågældende skib ikke lever op til reglernes krav og dermed udgør en sikkerhedsrisiko, kan myndighederne iværksætte en række yderligere foranstaltninger, herunder blandt andet inspektion af skibet eller afvisning af skibets indsejling i havnefaciliteten. Der lægges i reglerne vægt på, at de kontrollerende myndigheder giver skibene udførlige informationer om gennemførelse af kontrolforanstaltninger. Der lægges endvidere vægt på, at enhver kontrolforanstaltning skal være proportional i forhold til den mulige trussel eller foreliggende overtrædelse af reglerne. Eksempelvis vil bortvisning af et skib fra en havnefacilitet kun kunne iværksættes, hvis de kontrollerende myndigheder finder, at skibet udgør en umiddelbar sikkerhedsrisiko over for personer, skibe eller anden ejendom. Herudover skal de kontrollerende myndigheder skriftligt orientere myndighederne i skibets flagstat om gennemførelse af kontrolforanstaltninger samt om baggrunden herfor. Information og kommunikation Reglerne indeholder bestemmelser, der pålægger de kontraherende staters myndigheder at afgive og løbende opdatere en række informationer til IMO med henblik på at gøre udvekslingen af vitale oplysninger så smidig som mulig. Det drejer sig blandt andet om kontaktoplysninger i relation til myndigheder, til skibes og havnefaciliteters sikkerhedsberedskab samt til de af myndighederne eventuelt særligt udpegede private godkendelsesorganer. De kontraherende staters myndigheder skal endvidere afgive og opdatere en liste over godkendte sikkerhedsplaner for havnefaciliteterne. Det er hensigten, at IMO og de kontraherende stater skal stille oplysningerne til rådighed for andre stater på disses anmodning herom. Indgår de kontraherende stater bilaterale eller multilaterale aftaler med andre kontraherende stater om at iværksætte alternative sikkerhedsforanstaltninger for visse havnefaciliteter, bør andre stater, som ikke er part i aftalen, men dog alligevel har interesse heri, konsulteres.

8 Side 8 af 10 Myndigheder De nye regler vil berøre en række forskellige offentlige myndigheder. Den nærmere rollefordeling ligger endnu ikke fast i detaljer, men drøftes i en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra de involverede myndigheder. Med forbehold for de videre drøftelser samt ikke mindst afklaring af de udestående spørgsmål i relation til de internationale forhandlinger i IMO, forventes det, at gennemførelsen og administrationen af de nye regler kommer til at berøre Forsvarsministeriet, herunder selve forsvaret (kontrol, bevogtningsopgaver og sårbarhedsvurdering), Justitsministeriet, herunder politiet (sikkerhedsniveau m.v), Trafikministeriet, herunder Kystdirektoratet (regler vedrørende havne) samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Søfartsstyrelsen (reglerne vedrørende rederier og skibe). Lovgivningsmæssige, statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser Der vil i anledning af de nye regler blive gennemført lovændringer vedrørende rederierne, skibene og havnene. De nødvendige lovforslag forventes fremsat i efteråret SOLAS konventionens ændringsprocedure indebærer, at ændringerne kan træde i kraft, uden at ratifikation er nødvendig. De konventionsændringer, som vedtages på den diplomatiske konference i IMO i december 2002, er imidlertid ikke umiddelbart juridisk bindende for Danmark. IMO s medlemslande kan inden 12 måneder efter udsendelsen af ændringerne meddele IMO s generalsekretær, at de ikke kan acceptere dem, hvorved ændringerne ikke er juridisk forpligtende for dette land. I lyset heraf skønnes der ikke at være behov for, at Danmarks medvirken til vedtagelse af konventionsændringerne forelægges Folketinget med henblik på samtykke efter grundlovens 19 forud for diplomatkonferencen. Anmodning om samtykke vil blive forelagt Folketinget i tidsrummet mellem diplomatkonferencen og fristen for indsigelse, der forventes at udløbe den 31. december Det beror på sagens videre udvikling, hvorvidt anmodningen om samtykke vil blive forelagt i forbindelse med de omtalte lovforslag eller som et selvstændigt beslutningsforslag. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et detaljeret skøn over de nye reglers statsfinansielle konsekvenser. Gennemførelsen må imidlertid forventes af kunne medføre øgede udgifter for samtlige de berørte offentlige myndigheder.

9 Side 9 af 10 Der er betydelige erhvervsøkonomiske interesser knyttet til rettidig gennemførelse af de nye regler. Skibe fra lande, som ikke har accepteret eller ikke lever op til reglerne, må forventes at være udelukket fra international sejlads. Det danske rederierhverv, som støtter de foreslåede ændringer, har stort set hele sin indtjening i international sejlads. Tilsvarende må havne, der ikke lever op til de nye krav, forvente at se sig udelukket fra at indgå i internationale logistikkæder, idet skibe, som har anløbet en sådan havn, vil møde problemer ved senere havneanløb. Det vil reelt kunne betyde en lukning for international sejlads for havne, som ikke lever op til kravene. Forhandlingssituationen Der er bred opbakning til de nye regler blandt IMO s medlemsstater. Det forventes, at den diplomatiske konference i IMO i december 2002 munder ud i en konsensusløsning med konventionsændringer svarende til det ovenfor skitserede. Der er dog endnu en række udestående spørgsmål, og der må derfor generelt tages forbehold for eventuelle ændringer i forhold til det beskrevne. Danmark har under forhandlingerne i IMO generelt støttet de fremlagte tiltag, men har samtidig arbejdet for, at de øgede krav afspejler en hensigtsmæssig afbalancering af sikkerhedshensynene over for hensynet til at sikre skibsfartens og havnevirksomhedernes muligheder for fortsat at operere på rimelige kommercielle vilkår. Denne overordnede forhandlingslinie vil blive fortsat under den diplomatiske konference i december Sagen koordineres tæt EU landene imellem. Danmark forestår i kraft af formandskabet koordinationen i samarbejde med Europa- Kommissionen forud for og under den diplomatiske konference i december Tiltag i andre internationale fora Sideløbende med forhandlingerne i IMO har den internationale arbejdsorganisation ILO taget initiativ til at udvikle og indføre sikrere identifikationsbeviser for søfarende. ILO ændringerne forventes gennemført som en protokol til ILO konvention nr Herudover er navnlig spørgsmålet om containersikkerhed genstand for drøftelser i den internationale toldorganisation WCO. Endelig forventes Europa-Kommissionen efter den diplomatiske konference i IMO i december 2002 at tage initiativ til at gøre de

10 Side 10 af 10 kommende ændringer af SOLAS konventionen til en del af fællesskabsretten gennem fremsættelse af et eller flere forslag til EU retsakter.

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

LNG oversigt over regler

LNG oversigt over regler LNG oversigt over regler maj 2014 Baggrund Dette notat indeholder en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter

Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter BEK nr 989 af 29/09/2006 (Gældende) LOV Nr. 326 af 28/05/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2006 2772 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2772 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2772 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 22. november 2006 IS Eksp.nr. 414587 /art-dep Samlet aktuelt notat vedr. Rådsmøde (Søtransport)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere