VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)"

Transkript

1 VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere tidsterminer (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel XI-2, regel 6 som gengivet nedenfor). Regel 6 Skibets sikringsalarmsystem 1 Der skal installeres et sikringsalarmsystem i alle skibe (SOLAS regel XI-2/6), nærmere bestemt: 1. i skibe bygget den 1. juli 2004 eller senere; 2. seneste ved det første radiosyn efter den 1. juli 2004 i passagerskibe, herunder højhastighedspassagerfartøjer, som er bygget før den 1. juli 2004; 3. senest ved det første radiosyn efter den 1. juli 2004 i olietankskibe, kemikalietankskibe, gastankskibe, bulkcarriers og højhastighedslastfartøjer med en bruttotonnage på 500 eller derover, som er bygget før den 1. juli 2004; samt 4. senest ved det første radiosyn efter den 1. juli 2006 i andre lastskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover og MODU'er, som er bygget før den 1. juli Når skibets sikringsalarmsystem aktiveres, skal det: 1. igangsætte og sende en sikringsalarm fra skibet til en kompetent myndighed i land (MAS SOK), som er udpeget af Administrationen, der under disse omstændigheder kan omfatte rederiet, med angivelse af skibet og dets position og af, at skibets sikring er truet eller er blevet bragt i fare; 2. ikke sende sikringsalarmen til andre skibe; 3. ikke aktivere alarmer om bord på skibet; og 4. fortsætte sikringsalarmen, indtil den afbrydes og/eller nulstilles. 3 Skibets sikringsalarmsystem skal: 1. kunne aktiveres fra broen og fra mindst et andet sted; og 2. være i overensstemmelse med funktionsnormer, der ikke er ringere end de af Organisationen (IMO) vedtagne. 4 Aktiveringspunkterne for skibets sikringsalarmsystem skal være således konstrueret, at alarmen ikke kan igangsættes utilsigtet. 5 Kravet om et sikringsalarmsystem på skibet kan opfyldes ved anvendelse af det radiosystem, der er installeret med henblik på at opfylde kravene i SOLAS kapitel IV, forudsat at alle kravene i denne regel opfyldes. 6 Når en administration modtager underretning om en sikringsalarm fra et skib, skal den straks underrette den eller de stater herom, i hvis nærhed skibet opererer på det pågældende tidspunkt. 7 Når en kontraherende stat modtager underretning om en sikringsalarm fra et skib, som ikke er berettiget til at føre dens flag, skal den pågældende stat straks underrette den relevante

2 administration herom og om fornødent den eller de stater, i hvis nærhed skibet opererer på det givne tidspunkt. ~ Opsætning af sikringsalarmer i danske skibe Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Søværnets Operative Kommando (SOK) overvejet adresseringen af sikringsalarmer og gengiver retningslinierne her. Sikringsalarmer fra danske skibe skal sendes til det danske Maritime Assistance Service (MAS), som opereres af SOK. Dette betyder, at samtlige sikringsalarmer fra danske skibe skal indgå til MAS hurtigst muligt. Alarmerne skal adresseres til SOK s landmobile Inmarsat C anlæg samt til adressen (se nedenfor). Bemærk, at Danmark ikke accepterer mellemled ved fremsendelse af sikringsalarmer fra danske skibe. Alarmen skal gå direkte til MAS. Alarmen skal endvidere sendes til rederiets sikringsofficer (Company Security Officer CSO). Indkodning af adressefelt skal ske med følgende prioritet: (Land Inmarsat-C) 2. (telefax eller SMS) til rederiets sikringsofficer 3. (Maritime Assistance Service i SOK) Er der plads til indkodning af flere adresser i udstyret bør alarmen endvidere som backup sendes til MAS SOK s telefaxadresse: (SOK s telefax) SSAS udstyr, som allerede er kodet i henhold til tidligere retningslinier, skal senest ved næste pligtige radiosyn omkodes jf. ovennævnte retningslinier. Identificering af skibet Skibet skal være identificeret entydigt i sikringsalarmen således, at MAS SOK ikke er i tvivl om hvilket skib, der har afgivet alarmen. Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger: IMO nr. xxxxxxx MMSI nr. 219yyyyyy (evt. 220yyyyyy) Skibsnavn Kaldesignal Dato/tidsgruppe (opdateres automatisk og kontinuerligt) Position og evt. kurs og fart (opdateres automatisk og kontinuerligt) Sikringsalarmen må ikke kunne aktiveres utilsigtet. Skulle det alligevel ske, skal MAS SOK samt rederiets CSO straks underrettes. 2 / 6

3 Da dette system er en skjult overfaldsalarm, henstilles det, at rederierne / CSO erne overvejer, hvilke procedurer, der kan anvendes til hurtigt at få afklaret, om der er tale om en virkelig alarm eller en utilsigtet alarm. Alternativ alarmeringsmetode Der gøres opmærksom på, at i tilfælde af, at en alvorlig sikringsrelateret hændelse som kræver alarmering af myndighederne - indtræffer og det ikke er muligt at aktivere sikringsalarmen, betragtes dette som en nødsituation, hvor intet skal hindre, at der herudover anvendes enhver alternativ alarmeringsmulighed, som måtte være til rådighed. Ansvar for af- og omkodning af SSAS ved salg af skibe Det er konstateret, at ved salg af skibe til udenlandske ejere, indløber der falske alarmer, som opstår under den nye kodning af skibets SSAS. Det er rederiets ansvar, at man ved salg af et skib sikrer, at alle informationer fra det tidligere ejerforhold slettes / afkodes, før skibet afleveres. Et alternativ kan være afmontering af SSAS inden skibet overdrages. Det er herefter købers ansvar, at der sker korrekt kodning. Afprøvning af sikringsalarm i danske skibe For at sikre systemets funktionalitet, skal der efter installation - eller hvis der fortages væsentlige ændringer i opsætningen af alarmsystemet - sendes en live alarm til MAS SOK. Herudover skal der afsendes en live alarm i forbindelse med det periodiske radioeftersyn eller i tilknytning med et ISPS-audit. Herudover skal der jævnligt foretages afprøvning uden live alarm jævnfør ISPS kodens punkt For at der ikke skal herske tvivl om, at det er en afprøvning, er det vigtigt at understrege nødvendigheden af den korrekte betjening, samt at man på forhånd har underrettet såvel MAS SOK som rederiets CSO om den forestående test af live alarmen. Rækkefølge for afprøvningen Afprøvningen bør kun udføres af skibsføreren, en officer eller en surveyor fra en anerkendt klassifikationsselskab såfremt, de har fornødent kendskab til metoden for det aktuelle system om bord og da kun efter følgende sekvens: 1. MAS SOK kontaktes på følgende telefonnr.: og anmodes om at godkende den forestående afsendelse af sikringsalarm. Der anmodes om at få en tilbagemelding i form af en kopi af alarmmeddelelsen (på fax eller mail), så skibsføreren kan sikre sig, at udstyret er kodet korrekt. 2. CSO informeres om afprøvningen 3. Proceduren for afprøvning af det aktuelle anlæg gennemlæses 4. Afprøvningen gennemføres 5. Kvittering fra MAS SOK afventes 6. Kvittering skal herefter arkiveres Man må således ikke afprøve alarmen før MAS SOK har bekræftet, at en afprøvning af live alarm er godkendt. Det skal i den forbindelse erindres, at MAS SOK kun svarer på en varslet sikringsalarm. 3 / 6

4 Fejl i SSAS Såfremt det viser sig, at skibets sikringsalarm ikke er kodet korrekt, skal CSO straks underrettes, og en tekniker tilkaldes for indtastning af de korrekte data. Teknikeren skal sammen med SSO herefter gennemføre fuld afprøvning af SSAS iht. ovenstående sekvens. Skulle det ikke være muligt at få en opstået fejl korrigeret før i næste havn, skal MAS SOK underrettes snarest via CSO, som skal oplyse alle relevante detaljer om fejlen. Dokumentation af afprøvning af SSAS Gennemførelse af afprøvning skal kunne dokumenteres, og skibsføreren skal arkivere den nødvendige dokumentation om bord. Såfremt skibets SSAS kan dokumenteres afprøvet live med tilfredsstillende resultat ved det seneste radiosyn, kræves SSAS ikke afprøvet live igen ved næste ISPS audit. Klassifikationsselskaberne er underrettet om dette via den danske Klasseaftale. Såfremt auditor alligevel anser det for nødvendigt at afprøve SSAS igen, skal denne afprøvning ske som test uden fremsendelse til MAS medmindre, der er grund til at antage, at systemet ikke fungerer. Fortrolighed ved afprøvning af SSAS Skibets procedure for betjening og placering af SSAS er fortrolig information. Da SSAS imidlertid betragtes som en del af radiosynet, skal skibsføreren forlange dokumentation for, at radioinspektøren har den nødvendige godkendelse (security clearence). Såfremt inspektøren ikke kan dokumentere godkendelsen, skal radiosynet gennemføres uden afprøvning af SSAS og CSO underrettes snarest. Afsendelse af testalarm internt til rederiet Sikringsalarmsystemet skal jævnligt afprøves uden live alarm jævnfør ISPS kodens punkt Systemet skal kunne testes om bord iht. anlæggets brugervejledning og en nedskreven testprocedure samt interne sikkerhedsprocedurer. Materialet skal være på et sprog, officererne forstår. Det er i øvrigt op til rederiet at fastsætte en politik for, om skibsføreren selv skal gennemføre afprøvning med andre intervaller. Afsendes en test alarm skal den under alle omstændigheder være tydeligt markeret som en test. Det accepteres at benytte mellemled ved interne test alarmer. Bemærk, at interne testalarmer ikke skal sendes til MAS SOK. CSO liste Alle danske rederier skal meddele myndighederne navn og kontaktinformation på alle udpegede sikringsofficerer (Company Security Officers). MAS SOK har ansvaret for at ajourføre den krævede CSO liste. Listen over rederiernes CSO er er fortrolig. Korrespondance vedrørende CSO ernes kontaktoplysninger fremsendes til MAS SOK på mailadressen Det er yderst vigtigt, at MAS SOK hele tiden er i besiddelse af korrekte kontaktoplysninger. Det er rederiets ansvar, at MAS SOK kontinuerlig er opdateret vedrørende kontaktoplysninger. 4 / 6

5 Formidling af Sikringsalarmer (SSA) Sikringsalarmer skal sendes direkte til MAS SOK hurtigst muligt uden forsinkende led. Første modtagernummer i SSAS skal derfor være direkte til MAS SOK. Serviceudbydere Der er firmaer, som udbyder en såkaldt moniteringsservice for sikringsalarmer. Denne service omfatter modtagelse af SSA fra skibene på en døgnbemandet central og videreformidling af alarmerne til rette myndighed. Nogle rederier har valgt at anvende denne service for at kunne imødekomme krav fra udenlandske myndigheder om meget kort responstid på videresendelse af sikringsalarmer. Søfartsstyrelsen godkender ikke sådanne firmaer, idet ISPS koden ikke foreskriver en sådan godkendelse. Søfartsstyrelsen accepterer ikke, at live alarmer sendes til MAS gennem mellemled. Assistance fra politiet mfl. Skibet har ud over muligheden for at aktivere sikringsalarmen desuden mulighed for at trække på det stedlige (nærmeste) politi. Såfremt der modtages bombetrusler, eller skibet har en sikringsrelateret situation, som f.eks. mistænkelig last eller efterladt bagage, skal skibsføreren og sikringsofficeren informeres. Det er herefter skibsføreren, som i samråd med SSO vurderer situationen, før han handler. Skibsføreren bør så vidt muligt - og såfremt tiden tillader - indhente rådgivning fra det lokale (nærmeste) politi samt inddrage CSO, før han træffer beslutning. Skibsføreren skal tage sund fornuft samt de instrukser, der måtte være relevante i skibets sikringsplan, i betragtning, før han træffer den endelige beslutning om håndtering af situationen. Er skibet ikke i nærheden af land, kan skibsføreren kontakte MAS/SOK, som herefter vil vejlede direkte eller formidle vejledning fra politiet eller andre relevante myndigheder til skibsføreren. Skibsføreren er per definition (A/6.1) altid bemyndiget til at træffe endelig beslutning om tiltag, han anser for nødvendige for at opretholde skibets sikkerhed eller sikringsmæssige status - uanset, hvad rederiets instrukser ellers angiver. ~ Ændring af sikringsniveau (A/7.5) Sikringsniveauet i Danmark Det generelle sikringsniveau kan kun ændres af myndighederne. Ansvaret for fastsættelse af ISPS kodens sikringsniveau i danske farvande og om bord på danske skibe i øvrigt, påhviler Forsvarsministeriet. 5 / 6

6 Sikringsniveauet lokalt for det enkelte skib Skibsføreren skal efterleve Kodens 7 samt skibets sikringsplan. Såfremt omstændigheder herunder anmodning fra havnen - gør det nødvendigt for skibsføreren at iværksætte skærpet sikring af skibet, skal dette ske i henhold til skibets sikringsplan. Kommunikation MAS SOK vil formidle ændringer i sikringsniveau på danske skibe og i danske farvande. Formidlingen sker via FLEETNET/SAFETYNET, hvorfor det er essentielt, at rederierne sikrer sig, at alle danske skibe har indkodet Søfartsstyrelsens ENID nummer i deres primære Inmarsat- C terminal. Se Søfartsstyrelsen OXXO vejledning nr. 1 af 25. april Ydermere vil MAS SOK formidle ændringer i sikringsniveau til rederierne i henhold til CSO liste. Ligeledes vil information om det generelle sikringsniveau kunne findes på HELCOM DANMARK samt på som løbende opdateres med relevant sikringsrelateret informationer til skibsfarten. Skibsførerens pligter ved ændring i sikringsniveauet Skibsføreren skal umiddelbart efter modtagelse af melding fra MAS SOK om ændring af det generelle sikringsniveau tilbagemelde til rederiets CSO, at dette er forstået og at skibets snarest ændrer sikringsniveau i henhold til instruks. Rederiernes CSO er samler således tilbagemeldinger fra rederiets skibe og sender herefter en samlet skriftlig ( ) tilbagemelding til MAS SOK med status på rederiets skibe. Speciel opmærksomhed skal gives til skibe, der ikke bekræfter modtagelse om ændring af sikringsniveau. Skibsføreren skal desuden ved lokale ændringer i sikringsniveauet om bord sikre, at dette snarest meddeles til de lokale myndigheder samt CSO. 6 / 6

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere