ALBERTSLUND - KANALGADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBERTSLUND - KANALGADEN"

Transkript

1 Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB)

2 PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr Dokument nr

3 Fællesbetingelser HOFOR A/S FB Bygge- og anlægsarbejder Indholdsfortegnelse

4 1. Orientering Fællesbetingelser... 4 A. Aftalegrundlaget... 5 Almindelige bestemmelser... 5 Bygherrens udbud... 5 Entreprenørens tilbud... 6 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 9 Entreprenørens sikkerhedsstillelse... 9 Bygherrens sikkerhedsstillelse Forsikring C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Projektgennemgang, dokumentation og prøver Arbejdets forringelse mv Vedligeholdelse Forhold til myndigheder Ændringer i arbejdet Uklarheder, hindringer eller lignende for-hold Fortidsminder Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Parternes ophold i udlandet D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen... 26

5 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpnings-pligt mv Bygherrens ret til afslag i entreprise-summen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelsansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn års eftersyn års eftersyn Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangs-akkord mv En parts død Fælles regler om ophævelse J. Tvister Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv Voldgift Orientering Bygherre er: HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon

6 Telefax Fællesbetingelser Nærværende Fællesbetingelser for udbud af Bygge og Anlægsarbejder danner det almene og generelle juridiske grundlag for arbejder og leverancer, som udbydes af HOFOR Fællesbetingelser består af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92, som er optrykt på venstre halvdel af dokumentets sider, og supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser, som er trykt på højre halvdel af dokumentets sider. Henvisningerne i det følgende til de enkelte bestemmelser i AB92 omfatter både bestemmelsen og de dertil knyttede supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser. De enkelte - og stk. - numre refererer til AB92.

7 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser Supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser er markeret i denne kolonne. 1. Almindelige betingelser finder anven-delse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som sælgeren. Ved underentreprisefor-hold skal»bygherren«forstås som hoved-entreprenøren og»entreprenøren«som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt an-gives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Ad. 1, stk. 3. Supplerende bestemmelser til, undtagelser eller fravigelser fra reglerne i AB92 angives nedenfor eller i udbuds-materialet. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, ind-befatter beløbsangivelser ikke merværdi-afgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges doku-menter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele be-handles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstås bygherrens opfor-dring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplys-ninger, som indeholdes i udbudsmateria-let. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

8 Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerheds-stillelse for tilbagelevering af udbudsmate-rialet. Ved tilbagelevering af udbudsmate-rialet i hel og ubeskadiget stand inden ud-løbet af en rimelig frist skal sikkerheds-stillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud udfær-diges med rimelig specifikation af tilbuds-summen på dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entreprenørens tilbud 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende een for alle og alle for een. Ad. 3, stk. 1. Hvis flere byder i forening, skal én af disse være bemyndiget til med bindende virkning for alle at føre forhandlinger vedrørende arbejdet, modtage betaling mv. Tilbudet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er således bemyndiget. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.

9 Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Ad. 3, stk. 3. Såfremt entreprenøren har begået regnefejl ved udfyldelsen af tilbudslisten, skal tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser eller faste summer på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitations-tilbud er 20 arbejdsdage fra licitations-dagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. Ad. 3, stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud kan være fraveget i udbudsbrevet. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt un-derrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke an-tages.

10 Entrepriseaftalen 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Ad. 5, stk. 4. Såfremt der anvendes underentreprenører til væsentlige dele af arbejdet, skal navne på disse oplyses i tilbudet. Underentreprenørernes kvalifikationer skal på bygherrens forlangende dokumenteres, og bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende entreprenørens valg af underentreprenører. Godkendte underentreprenører kan ikke udskiftes uden bygherrens skriftlige samtykke. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Ad. 5, stk. 5. Entreprenøren indestår for, at det i aftalen med eventuelle underentreprenører og leverandører bestemmes, at bygherren under de i 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal være berettiget til at gøre krav gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører i det omfang og for den periode, som er anført i 10, stk. 4, samt i øvrigt på de vilkår, der fremgår af 47.

11 En bekræftelse herpå skal på bygherrens forlangende tilstiles denne fra de pågældende underentreprenører og leverandører. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens ind-gåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Ad. 6, stk.1. Sikkerhedsstillelsen udformes i overensstemmelse med standardformuleringen i bilag 1. Alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprenøren. Ad. 6, stk. 2. Ved reguleringer af entreprisesummen, som følge af ændringer i arbejdet, og hvor den samlede akkumulerede regulering udgør mere end et helt multiplum af 15% af den oprindelige entreprisesum, reguleres sikkerhedsstillelsen, så den udgør den i 6, stk. 2 fastsatte procentuelle del af den samlede entreprisesum på reguleringstidspunktet. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprise-summen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mang-ler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mang-ler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

12 Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sik-kerheden skal ske ved afsnitsvis afleve-ring, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede mis-ligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens frem-komst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat be-gæring om beslutning specielt med hen-blik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrøren-de eventuelle ekstraarbejder og tilbagebe-taling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankeller sparekassegaranti, kautions-forsikring eller på anden, betryggende måde. Ad udgår i sin helhed. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måne-ders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet så-ledes, at entreprisesummen fordeles lige-ligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræ-ve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

13 Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbeta-ling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette ud-betales til entreprenøren inden 10 arbejds-dage fra meddelelsens fremkomst, med-mindre bygherren forinden over for Vold-giftsnævnet har fremsat begæring om be-slutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er beret-tiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring 8. Bygherren tegner og betaler sædvan-lig brand- og stormskadeforsikring fra ar-bejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entre-prenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dæk-ke skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning doku-mentere, at forsikringen er i kraft.

14 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Ad. 9, stk stk. 2 udgår og erstattes af følgende: Alle afsætninger skal foretages af entreprenøren ud fra udleverede arbejdstegninger. Entreprenøren har ansvaret for bevarelse af hovedafsætninger og fikspunkter, polygonpunkter, skelpæle og lignende. Såfremt sådanne mærker ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren bære alle omkostninger ved mærkernes retablering. 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Ad. 10, stk. 1. Udgifter til overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbudssummen. Gennemførelse af alle ikke overenskomstmæssige vinterforanstaltninger kræver bygherrens godkendelse og skal ske efter aftale med denne. Gældende for entreprisens udførelse er foruden det materiale, som entreprenøren har fået udleveret forud for tilbudets afgivelse, de detailtegninger og anvisninger, som fremkommer under arbejdet, og som efter bygherrens skøn er nødvendige. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle mate-rialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejen-domsforbehold. Når de pågældende gen-stande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leve-randøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden

15 regnes fra afleveringen af arbejdet og be-grænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal end-videre have anerkendt, dels at mangelkrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændig-heder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan be-handles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at op-fylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdel-sen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og om-fanget af prøver og om den dokumenta-tion for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindel-se og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets ud-førelse og ved afleveringen forlange yder-ligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde.

16 I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejds-pladser og produktionssteder, hvor arbej-det udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kon-traktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende fore-tage oprydning og rømning og skal om-gående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forringes, ødelægges eller bortkom-mer arbejdet eller dele af dette inden af-leveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til byg-herren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil ar-bejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvol-der på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Ad. 12, stk. 2. Såfremt en entreprenør har forårsaget skader på arbejder, som er udført eller afleveret af andre, skal bygherren infor-meres herom snarest muligt. Denne forplig-telse gælder både den skadeforvoldende og den skadelidte entreprenør. Bygherren er herefter berettiget til, for skadevolders reg-ning, at anvende den entreprenør, som op-rindeligt har udført det skaderamte arbejde til at udbedre skaden.

17 Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reg-lerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Ad. 12, stk. 4. Før ibrugtagning fastlægges arbejderne i udstrækning og gennemgås for mangler, og der kan, såfremt bygherren øn-sker det, udfærdiges en protokol herom. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren. Underskrifterne kan erstattets af accept pr. . Forhold til myndigheder 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Ad. 13, stk. 1. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende regler og bestemmelser uden bygherrens accept. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Ændringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygher-ren påviser særlige forhold, der begrun-der, at bygherren lader andre udføre ar-bejdet. Ad. 14, stk. 1. Samtidig med nærværende entreprise kan der blive udbudt henholdsvis udført enkelte større samlede arbejder. Bygherren kan udbyde sådanne arbejder i særskilte entrepriser, når de i nærværende entreprise angivne mængder ville blive forrykket væsentligt ved at inkludere arbejderne heri. Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikker-hed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændrin-gen. Forhandlinger herom må ikke med-føre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, regu-leres den aftalte entreprisesum i overens-stemmelse hermed, medmindre der træf-fes anden aftale, jf. stk. 2. Ad. 14, stk. 3. Hvis opgørelse foretages på grundlag af opmåling, stiller entreprenøren vederlagsfrit fornødent personale til rådighed.

18 Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesum-men og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regnings-arbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets om-fang skal entreprenøren godskrive bygher-ren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskel-sen arbejder, hvorom der gælder enheds-priser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at en-treprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Uklarheder, hindringer eller lignende for-hold 15. Entreprenøren skal indhente bygher-rens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Ad. 15, stk. 1. Entreprenøren er forplig-tet til skriftligt at advisere bygherren om eventuelle manglende tegninger og op-lysninger, fejl eller uoverensstemmelser i aftalegrundlaget eller uoverensstemmel-ser mellem projektet og forholdene i marken mv. så betids, at entreprisen ikke forsinkes af denne grund. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår for-hold, som hindrer eller vanskeliggør ar-bejdet eller gør det nærliggende, at byg-herren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygher-rens anvisninger, skal entreprenøren mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.

19 Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbunds-forhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke inde-holder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne heri-mod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så-danne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tid-ligere anvendelse, viser sig uforudsete for-hold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for byg-herren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre-prenøren lider. Ad. 15, stk. 5. Princippet i 15, stk. 5 finder tilsvarende anvendelse, hvis planlagte og aftalte arbejder standses som følge af et lovindgreb eller tilsvarende indgreb fra en offentlig myndighed, der hindrer at arbej-det gennemføres eller gør en gennem-førelse urimelig byrdefuld for bygherren. Fortidsminder 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Ad. 16, stk. 2. For arbejder, der udføres i Københavns Kommune skal fund af fortidsminder anmeldes til Københavns Bymuseum og bygherren underrettes herom. Arbejdets må først genoptages efter aftale med bygherren. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden.

20 Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, god-kende eller kassere materialer eller arbej-der samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entre-prenørers arbejde i deres indbyrdes for-hold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Ad. 17, stk. 4. Tilsynets gennemgang af entreprenørens dokumentation, herunder tegninger, beregninger samt leverancer, miljøforanstaltninger, arbejdsmetoder og udførte arbejder, fritager ikke entrepre-nøren for nogen del af hans ansvar for arbejdets kontraktmæssige udførelse. Entreprenøren er således fuldt ud ansvarlig for entreprisens kontraktmæssige udførel-se og kan ikke til støtte for en nedsættelse af et sådant ansvar påberåbe sig et muligt svigt fra bygherrens tilsynsførende. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Ad. 18, stk. 1. Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en byggepladsorganisation under ledelse af en arbejdsleder. Bygherrens accept af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for organisationens kvalitet og kapacitet.

21 Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren skal etablere et byggepladskontor, der skal kende og være ajour med alle funktioner og beslutninger vedrørende planlægning, sikkerhed, kvalitetsstyring og miljøledelse, indkøb og personale i relation til entreprisen, således at bygherren kan modtage oplysninger herom fra det pågæl-dende kontor. Enhver publikation, udstilling eller oplys-ning til offentligheden vedrørende projek-tet skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med denne. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfor-træder skal være til stede på arbejdsplad-sen eller skal kunne tilkaldes. Byggemøder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder møderefera-ter, der snarest muligt sendes til de entre-prenører, bygherren har kontraheret med. Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Samvirke med andre entreprenører 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. Ad. 20, stk. 1. Hvis der indenfor entrepre-nørens arbejdsområde tidligere er udført arbejder i andre entrepriser, som skal danne udgangspunkt for entreprenørens arbejde, skal disse arbejder, før arbejdet påbegyn-des, besigtiges af entreprenør og tilsyn. Konstaterede afvigelser fra de i nærværende entrepriseaftale beskrevne forudsæt-ninger skal dokumenteres.

22 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henven-delse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågæl-dende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan fore-tage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til byg-herren har entreprenøren een gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og mate-rialer for. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikkeleverede materialer. Ad. 22, stk. 1. Den anførte frist på 15 arbejdsdage ændres til: Løbende måned + 30 dage. Den anførte frist er tillige forfaldsdato for á conto begæringer. Er forfaldsdatoen en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes forfaldsdagen til førstkommende arbejdsdag. Ad. 22, stk. 2. En forudsætning for betaling er, at: dokumentation for opfyldelse af foreskreven kvalitet foreligger disse materialer og leverancer individualiseres som bygherrens ejendom entreprenøren yder fuld sikkerhed i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

23 Sikkerhedsstillelsen udformes i overensstemmelse med standardformuleringen i bilag 1. Alle omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen afholdes af entreprenøren. Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidspla-nen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæs-sige arbejdslønninger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumen-terede opgørelse. Ad. 22, stk. 6. Regler for regulering af entreprisesummen fremgår af Særlige Betingelser. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yder-ligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutop-gørelsen.

24 Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørel-sen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hoved-entrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørel-se 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tids-rummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen her-efter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modta-gelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med Rente-lovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbe-dage. Ad. 22, stk. 10. Fristen 15 arbejdsdage ændres til: Løbende måned + 30 dage. Ad. 22, stk. 11. Såfremt bygherren måt-te få et tilgodehavende, forrentes dette fra kravets forfaldstid efter tilsvarende regler. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet be-løb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en op-gørelse skal bygherren betale tilgode-havender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenig-hed om bygherrens adgang til at holde be-talinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reg-lerne i 46 anvendelse, hvis en part begæ-rer det.

25 Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at for-hindre arbejdets standsning, kan bygher-ren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt for-faldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at op-fylde entrepriseaftalen. Det er dog en be-tingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyl-delsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold eller anden entre-prenørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegi-venheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, Ad. 24, stk. 1. Forholdene nævnt i 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de griber ind i entreprenørens ydelser og kun i det omfang de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i tidsplanen og dermed forsinker arbejdet.

26 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådan-ne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Ad. 24, stk. 2. Bygherren kan, mod betaling af dokumenterede udgifter, kræve entreprenørens ret til tidsfristforlængelse elimineret ved forcering og/eller flytning af aktiviteter, hvis dette med rimelighed kan kræves. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Ad. 25, stk. 1. Ved ansvarspådragende forsinkelse ifalder entreprenøren bod. Ad. 25, stk. 2. Bodsbehæftede terminer og bodsstørrelser fremgår af Særlige Betingelser. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).

27 Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkel-sen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden afta-leparts ansvarspådragende forsinkelse. Ad. 27, stk. 1, 2 og 3. Entreprenørens rettigheder fremgår af Særlige Betingelser. Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørel-se, hvis årsagen til forsinkelsen kan hen-føres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenø-ren har lidt, dog uden entreprenørens mis-tede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entrepre-nøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

28 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. Ad. 28, stk. 1. Den i 28, stk. 1 anførte frist fastsættes til 28 kalenderdage. I samråd med bygherren skal entreprenøren forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra lodsejere, hvis arealer har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisen, og som ikke har været stillet til rådighed af bygherren. I erklæringen skal det bekræftes, at lodsejeren ikke har noget krav mod entreprenøren eller mod bygherren i anledning af entreprisen. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når en-treprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses ar-bejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleverings-forretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. Ad. 28, stk. 2. En mangel anses for væsentlig, såfremt manglen på en ikke ubetydelig måde hindrer, sinker eller fordyrer påbegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af anlægget. Mangler, som medfører væsentlige sikkerhedsrisici, betragtes som væsentlige mangler. Ad. 28, stk. 3. den i 28, stk. 3 anførte frist fastsættes til 28 kalenderdage. Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entre-priser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

29 Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændig-hederne. Afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfær-diges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved ar-bejdet og eventuelle andre forhold, påpe-get af bygherren. I tilknytning hertil anfø-res entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Ad. 29, stk. 1. Afleveringsprotokollen udfærdiges af bygherren. Stk. 2. Dokumentet underskrives af byg-herren og entreprenøren. Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig under-retning om afleveringsforretningens gen-nemførelse og om indholdet af afleve-ringsprotokollen. Ad. 29, stk. 3. Afleveringsprotokollen betragtes som godkendt, såfremt der ikke fremsættes indsigelse herimod af enten entreprenøren eller bygherren inden 10 arbejdsdage efter afleveringsforretnin-gen. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udført i overens-stemmelse med aftalen, fagmæssigt kor-rekt eller i overensstemmelse med byg-herrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel. Det samme gæl-der, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

30 Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lig-nende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have ta-get i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad en-ten disse på dette tidspunkt kan konstate-res eller er skjulte. Ad. 30, stk. 4. Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning, jf. 12, stk. 4, registreres ved afleveringen i det om-fang, disse ikke er afhjulpet forinden. Mangler påvist ved afleveringen 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleve-ringen. Ad. 31, stk. 1. Såfremt afhjælpning af en mangel kræver indgreb i en anden entreprenørs ydelse, skal bygherren være berettiget til at anvende denne anden entreprenør til at udbedre mangler på den-nes arbejde for den entreprenørs reg-ning, i hvis entreprise manglerne fore-ligger. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyn-tagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.

31 Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fris-ten nævnt i stk. 2 - eller efter at have mod-taget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygher-ren inden 10 arbejdsdage skriftligt med-dele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har byg-herren ret til at lade dem udbedre for en-treprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Mangler påvist efter afleveringen 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleve-ringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 3. Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så-danne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller bur-de være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyn-tagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sam-men med afhjælpning af eventuelle mang-ler, konstateret ved 1-års eftersynet, forud-sat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

32 Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælp-ning af de påberåbte mangler, har bygher-ren ret til at lade dem udbedre for entre-prenørens regning eller kræve afslag i en-treprisesummen, jf. 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbed-re for entreprenørens regning, når af-hjælpning er uopsættelig, og entrepre-nøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent op-hold. Bortfald af entreprenørens afhjælpnings-pligt mv. Ad. 32, stk. 5. Som mangler, for hvilke udbedring er uopsættelig, anses altid mangler, der hindrer, sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af andre entrepri-ser eller ibrugtagning og idriftsættelse af den af entreprisen omfattede del af an-lægget, herunder mangler hvis manglen-de udbedring forringer sikkerhed og sundhed. 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbed-ring for entreprenørens regning, jf. 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er for-bundet med uforholdsmæssigt store ud-gifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. 34. Bygherrens ret til afslag i entreprise-summen 34. Afhjælper entreprenøren ikke mang-ler som anført i 31, stk. 4, og 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade mang-lerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangs-punkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

33 Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholds-mæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand, 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand. Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i 40. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Entreprenøren er erstatningsansvar-lig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for drifts-tab, avancetab eller andet indirekte tab. Ad. 35, stk. 2. Den nævnte begræns-ning gælder dog ikke, såfremt entreprenøren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Mangelsansvarets ophør 36. Ved byggearbejder og anlægsarbej-der i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets af-levering. Efter dette tidspunkt kan bygher-ren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i Lov nr. 274 af 22. de-cember 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse til-fælde.

34 Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 1) at entreprenøren har påtaget sig at inde-stå i længere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsent-ligt, eller 3) at der foreligger groft uforsvarligt for-hold fra entreprenørens side. Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører man-gelansvaret efter Dansk Rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i ud-budsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter Dansk Rets almin-delige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og Ret, jf. 32, stk. 1, ændres til 1 år. 4) Bestemmelsen i 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse. Ad. 36, stk. 3. Mangelansvaret for anlægsarbejder og dertil knyttede bygningsarbejder ophører 10 år efter afleve-ringen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen. 5-års eftersyn 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afle-veringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 4.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

AB 92 med tillæg og fravigelser

AB 92 med tillæg og fravigelser AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Side 1 af 21 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) BET nr 4040 af 10/12/1992 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. DI s forslag til ny AB Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. 1 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 AB 92 A. Aftalegrundlaget Byggeri Københavns / Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92 1 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg 2 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige betingelser

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S

Spildevandscenter Avedøre I/S ude0 Renovering af Ejby og Vallensbæk pumpestationer Levering af Spjæld Betingelser og arbejdsbeskrivelse Juni 2012 Spjældleverance; Ejby og Vallensbæk pumpestation Side: 2/40 Indhold: 1. Orientering...

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER SÆRLIGE BETINGELSER LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER April 2013 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger BILAG 1 12. juli 2013 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger 1100002980\LDH00997-1-ANEB Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed IAB 92 Udfærdiget af Boligministeriet

Læs mere

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. 18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: Boligselskabernes

Læs mere

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. AB GUNLØG SAG NR. 06.2527.02 APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. UDBUDSSKRIVELSE 2 II. ALMINDELIGE BETINGELSER 5 Udbudsgrundlag

Læs mere

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland 1 Fællesbetingelser for arbejder og leverancer ved anlæg af 7 regionale lufthavne i Grønland FB Juli 1995 Indholdsfortegnelse Orientering 1. Introduktion... 2 2. Bygherren... 2 3. Anlægsopgaven... 2 4.

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA Kirketorvet 22, 7100 Vejle ABA - Almindelige Betingelser for anlægsarbejder AB92 Udgave: 01.06.2010 Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side nr.

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Marts 2011 Febr 2016 AB 92 med tilføjelser / fravigelser 1 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring

Læs mere

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER 3 3. BYGGEPLADS

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med s præciseringer og fravigelser.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1. Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.

Læs mere

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Februar 2014 Særlige Betingelser (SB) til Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93) samt Almindelige Betingelser

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER BYGGESAGSBESKRIVELSE Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen 65, Lønholt

Læs mere

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fællesbetingelserne er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR. Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning

Viborg Kommune. Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR. Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning PROJEKT Øvrige vilkår Dokument nr. 126085272 Version 1 Udarbejdet af LKG Kontrolleret af JWN Godkendt af MVG ØVRIGE VILKÅR

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Den juridiske ramme... 3 1.2 Kontaktoplysninger... 3 1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser Centralt affaldssug Odense Etablering af samlet anlæg i totalentreprise Særlige Betingelser 13. august 2014 Revideret 2. oktober 2014 Grontmij A/S TILLÆG TIL ABT 93 A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser

Læs mere

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved.

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93 med Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser ved Totalentreprise Nybyggeri Almindelige Betingelser for totalentreprise af 1993 ABT 93

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg Facader og vinduer Fælles og særlige betingelser Januar 2015 Sag nr. 959-2 Fælles betingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fælles betingelser

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik.

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. SB HOVEDPROJEKT Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt. 04 22 samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. Pas nr.: 010.45.08 SÆRLIG BETINGELSER Samtlige arbejder A Udbud 11/5 2016 ELO

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Møllevænget og Storgaarden afd. 12

Møllevænget og Storgaarden afd. 12 Møllevænget og Storgaarden afd. 12 Gl. Hadsundvej 5A-C og Flintebjerg Allé 11-13 VINDUESUDSKIFTNING M.V. ARBEJDSBESKRIVELSE VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Møllevænget & Storgaarden afdeling 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhusforeningen og finder anvendelse ved

Læs mere