"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR"

Transkript

1 "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende vilkår. ABT93 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Bygherrens supplerende vilkår er anført i højre spalte ud fra de berørte paragraffer i ABT93.

2 A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler inden for byggeog anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved totalentreprise forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Totalentreprisen omfatter det samlede arbejde, herunder al projektering og alle ydelser for Totalentreprisekontraktens gennemførelse. I dette dokument anvendes de definitioner, som fremgår af Totalentreprisekontrakten. Denne højre spalte indeholder Bygherres supplerende vilkår (tilføjelser, præciseringer, få fravigelser og særlige bestemmelser) til ABT93. Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl mellem ABT93 og de i højre spalte anførte supplerende vilkår, gælder de supplerende vilkår forud for ABT93. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Ved "Arbejdsdag" forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Stk. 8. Ved arbejdet forstås i disse betingelser også projektet, og ved underentreprenører også rådgivende teknikere antaget af Totalentreprenøren. De definitioner, som er anvendt i Totalentreprisekontrakten, anvendes tilsvarende i de supplerende vilkår. Side 2 af 39

3 Bygherrens udbud 2 Stk. 1. Ved udbud forstås Bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Bygherren påser, at oplysninger og krav ikke er i strid med lovgivningen, andre offentlige forskrifter, servitutter og andre lignende rettigheder over ejendommen. Alle henvisninger til miniudbudsbetingelser skal forstås som en henvisning til det samlede grundlag for tilbudsafgivelsen, som Bygherre har stillet til rådighed for tilbudsgiverne. Dersom noget i miniudbudsbetingelserne måtte være uklart for tilbudsgiverne, opfordres tilbudsgiverne til at rette spørgsmål til Bygherre. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Der kan fastsættes en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 24, stk. 1. nr. 6. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Ved udbud i konkurrence angives, hvilke forhold Bygherren tillægger betydning ved bedømmelsen af tilbuddene. Nedsættes et bedømmelsesudvalg, skal dets sammensætning angives. Stk. 6. Ved udbud i konkurrence oplyses størrelsen af det vederlag, der betales for hvert tilbudsprojekt. Vederlaget udbetales til alle tilbudsgivende umiddelbart efter bedømmelsen. Det vederlag, der tilfalder den tilbudsgiver, der får entreprisen, fradrages i entreprisesummen ved første udbetaling. Dokumentet miniudbudsbetingelser indeholder alle vilkår for tilbuddenes afgivelse, samt alle oplysninger om hvilke forhold Bygherre vil lægge vægt på i forbindelse med evalueringen af tilbuddene. Bygherre udbetaler ikke vederlag for tilbuddenes udarbejdelse. Totalentreprenørens tilbud 3 Stk. 1. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle "Én for alle og alle for én" indebærer, at tilbudsgiverne (såfremt de tildeles Side 3 af 39

4 for én. Totalentreprisekontrakten) hæfter solidarisk, direkte og ubegrænset over for Bygherre. Hæftelsen gælder alle krav, som udspringer af eller i øvrigt relaterer sig til Totalentreprisekontrakten. Hæftelsen gælder uafhængigt af, hvorledes tilbudsgiverne i øvrigt organiserer eller betegner sig. Hvor flere tilbudsgivere afgiver tilbud i forening skal det af tilbuddet fremgå, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på vegne af tilbudsgiverne og til hvem betaling kan ske. Stk. 2. Vedståelsesfristen for tilbud i konkurrence er 40 arbejdsdage fra tilbuddenes åbning. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 40 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Tilbudsgiverne skal vedstå deres tilbud [90] Arbejdsdage fra tilbudsfristens udløb. Stk. 3. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 4. Opfyldelsen af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer eller andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet. Stk. 5. Hvis Bygherren ikke har fastsat en frist for tilvejebringelse af nødvendige tilladelser fra myndighederne, jf. 2, stk. 3, kan Totalentreprenøren fastsætte sådan frist, jf. 24, stk. 1. nr. 6. Stk. 6. Udgifter i forbindelse med overholdelse af privatretlige rettigheder er medregnet i tilbuddet, i det omfang disse fyldestgørende fremgår af udbudsmaterialet. Stk. 7. Tilbudssummen indeholder betaling for Bygherrens anvendelse af tilbudsprojektet til entreprisens gennemførelse og den yderligere projektering, der er nødvendig herfor. I øvrigt har tilbudsgiver i forhold til Bygherren alle rettigheder til projektet. Stk. 8. Hvis der indhentes mere end 2 tilbud, indgives tilbuddene i lukkede Bygherre overtager ved indgåelsen af Totalentreprisekontrakten alle rettigheder til tilbudsprojektet, og Totalentreprenøren er forpligtet til om fornødent at indhente underentreprenørers, underrådgiveres eller andres skriftlige samtykke hertil. Dokumentet miniudbudsbetingelser indeholder alle vilkår for tilbuddenes Side 4 af 39

5 kuverter, der åbnes på et forud fastsat tidspunkt. Hvis tilbudssummen er forlangt indgivet i særskilte kuverter, fastsættes forud også et tidspunkt for åbning af disse. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbud og priskuverter og til at blive gjort bekendt med tilbudssummerne. afgivelse, samt alle oplysninger om hvilke forhold, Bygherre vil lægge vægt på i forbindelse med evalueringen af tilbuddene. Stk. 9. Umiddelbart efter afslutning af bedømmelsen af de indkomne tilbud herunder eventuel teknisk afklaring og inden indledning af kontraktforhandlinger orienteres de bydende skriftligt om, hvilken Totalentreprenørs tilbud, Bygherren finder fordelagtigst. Entrepriseaftalen 4 Stk. 1. Aftale om udførelse af en totalentreprise træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Aftale om Arbejdernes udførelse træffes ved indgåelse af Totalentreprisekontrakten med bilag. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler Bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5 Stk. 1. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager Totalentreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Totalentreprenøren kan kun give én transport på sit tilgodehavende/resttilgodehavende hos Bygherre og kun til et af Bygherre godkendt pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab. Det er en betingelse for en sådan transport, at denne i en og samme transport gælder hele Entreprisesummen eller den resterende del heraf på det tidspunkt, hvor Totalentreprenøren indgår aftale om transport. Der skal ske særskilt meddelelse fra Totalentreprenøren til Bygherre om transporten. Side 5 af 39

6 Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Totalentreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod Totalentreprenøren, er Bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod Totalentreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Totalentreprenøren er over for Bygherre som den eneste ansvarlig for Totalentreprisekontraktens opfyldelse, herunder er Totalentreprenøren ansvarlig for, at eventuelle underentreprenører og/eller underrådgivere opfylder alle krav i henhold til Totalentreprisekontrakten. Totalentreprenøren er forpligtet til løbende i forbindelse med Totalentreprisekontraktens indgåelse og senest ved Aflevering at oplyse navn og adresse på samtlige hans underentreprenører, underrådgivere og/eller leverandører og giver samtidig ved sit tilbud Bygherre transport i misligholdelsesbeføjelser mod disse. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Totalentreprenørens sikkerhedsstillelse 6 Stk. 1. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal Totalentreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for Bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankeller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Totalentreprenøren skal samtidig med afgivelse af tilbud (bilag 9), med henblik på Bygherres godkendelse, oplyse hvilket pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab, som Totalentreprenøren gør brug af i forbindelse med, at Totalentreprenøren stiller totalentreprenørgaranti (bilag 6) i henhold til Totalentreprisekontrakten. Totalentreprenøren skal senest 3 Arbejdsdage efter modtagelse af Bygherres beslutning om tildeling af Totalentreprisekontrakten stille en betinget totalentreprenørgaranti (bilag 6), der alene er betinget af Totalentreprisekontraktens ikrafttræden i Totalentreprisekontraktens punkt 18.1, og således overgå til at være ubetinget senest på Ikrafttrædelsestidspunktet. Ved ekstraarbejder kan Bygherre kræve garantien forhøjet, således at den udgør 15 % af den samlede forhøjede entreprisesum, jf. stk. 2 nedenfor. Side 6 af 39

7 Sikkerhedsstillelse skal stilles i overensstemmelse med Totalentreprenørgarantien. Sikkerhedsstillelse skal stilles og udformes i overensstemmelse med Bygherres formular. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Stk. 3. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre Bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 4. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre Bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Med "entreprisesummen" forstås, at garanti stilles af tilbudssum, jf. Totalentreprisekontraktens punkt 5.1 og 8.2. Ved indgåelse af tillægsaftaler om ekstraarbejder justeres sikkerhedsstillelsen på Bygherres anmodning hver måned. Den stillede sikkerhed nedskrives først, når der er sket Aflevering, når alle forhold, herunder mangler påberåbt ved Afleveringen, er udført og ikke giver anledning til bemærkninger fra Bygherre. Sikkerhedsstillelse nedskrives først, når mangler konstateret ved 5 års gennemgangen er afhjulpet og ikke giver anledning til bemærkninger fra Bygherre. Stk. 5. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering. Stk. 6. Hvis Bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til Totalentreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til Bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Totalentreprenøren for inden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om Bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i Side 7 af 39

8 46. Stk. 7. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejde og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7 Stk. 1. Hvis Totalentreprenøren kræver det, skal Bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for Totalentreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Totalentreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis Totalentreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til Bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til Totalentreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre Bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om Totalentreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldest- Bygherre stiller ikke sikkerhed, medmindre at der er tale om ustøttet byggeri. Bygherre stiller ikke sikkerhed, medmindre at der er tale om ustøttet byggeri. Bygherre stiller ikke sikkerhed, medmindre at der er tale om ustøttet byggeri. Bygherre stiller ikke sikkerhed, med- Side 8 af 39

9 gørelse af alle de krav, som Totalentreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. mindre at der er tale om ustøttet byggeri. Forsikring 8 Stk. 1. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På Totalentreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige Totalentreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Uden at Totalentreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler Bygherre senest på Ikrafttrædelsesdatoen sædvanlig allrisk forsikring inkl. storm og brand, der omfatter: - skade på totalentreprisen - skade på Bygherres eventuelle bestående bygninger mv. inkl. huslejetab og eventuelle forøgede byggerenter. Forsikringen omfatter Totalentreprenørens og dennes underentreprenørers og underrådgiveres arbejder på den/de bygning(er) og anlæg, som Totalentreprisekontrakten vedrører. Forsikringen dækker ikke Totalentreprenørernes maskiner, materiel eller lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Selvrisikoen er [indsæt beløb] per skade og er en del af Totalentreprisekontrakten, som betales af Totalentreprenøren, såfremt Totalentreprenøren eller dennes underentreprenører og underrådgivere har forårsaget den begivenhed, som udløser selvrisikoen. Ved opstået skader skal dette straks af Totalentreprenøren meddeles Bygherre. Stk. 2. Offentlige Bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Totalentreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Totalentreprenøren og dennes eventuelle underentreprenører, underrådgivere og leverandører skal i Totalentreprisekontraktens løbetid opretholde sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Disse forsikringer skal have dækningssummer per skadesbegivenhed på mini- Side 9 af 39

10 mum DKK 2,5 mio. for tingskade og minimum DKK 10 mio, for personskade, dog maksimalt [Indsæt beløb] i [Indsæt forsikringsperioden/per skade]. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning 9 Stk. 1. Totalentreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med Bygherren udarbejde en arbejdsplan. Totalentreprenøren skal senest 10 Arbejdsdage efter Ikrafttrædelsesdatoen fremsende arbejdsplan(er) til Bygherre. Arbejdsplanerne skal være i overensstemmelse med de i hovedtidsplanen anførte datoer og skal indeholde alle væsentlige aktiviteter med en detaljeringsgrad, der skal afstemmes med Bygherre. Når en arbejdsplan er fastlagt og godkendt af Bygherre, må den kun ændres med Bygherres samtykke. Dersom Totalentreprenøren under Arbejdernes udførelse skønner, at det ikke vil være muligt at overholde de i arbejdsplanen angivne tidsfrister, skal Totalentreprenøren straks og skriftligt underrette Bygherre om dette. Godkendelse af en ændret arbejdsplan fritager ikke Totalentreprenøren for ansvar for forsinkelser i forhold til de i Totalentreprisekontrakten fastsatte tidsfrister. Stk. 2. Totalentreprenøren foretager alle afsætninger, medmindre andet er aftalt. Totalentreprenørens ydelse 10 Stk. 1. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med Bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - Foreslår Totalentreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, der ikke er foreskrevet i miniudbudsbetingelserne, påhviler det Totalentreprenøren, uden udgift for Bygherre, at dokumentere så- Side 10 af 39

11 være af sædvanlig god kvalitet. danne arbejdsmetoders eller materialers egnethed til totalentreprisens udførelse. Hvis Bygherre accepterer anvendelsen af sådanne materialer, indestår Totalentreprenøren for, at materialets styrke, holdbarhed, funktion mv. mindst er af en kvalitet, som svarer til det foreskrevne. Stk. 2. Totalentreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af Totalentreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de Bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Tilsvarende gælder rådgivende teknikere antaget af Totalentreprenøren, jf. 1, stk. 8. Stk. 5. Totalentreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Side 11 af 39

12 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11 Stk. 1. Projektgennemgang foretages, såfremt en af parterne ønsker det. I entrepriseaftalen kan fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som Totalentreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i Totalentreprenørens ydelse. Totalentreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal Totalentreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal Bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal Totalentreprenøren betale Bygherrens udgifter. Stk. 3. Totalentreprenøren skal give Bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Stk. 5. Totalentreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Alle udgifter i forbindelse med kassation af arbejder eller materialer er Bygherre uvedkommende, ligesom at kassation ikke giver Totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Efter Arbejdernes afslutning skal Totalentreprenøren genetablere de arealer, som har været anvendt til byggeog arbejdsplads. Dokumentation for arealernes beskaffenhed før og efter Arbejdernes afslutning påhviler Totalentreprenøren. Arbejdets forringelse mv. Side 12 af 39

13 Vedligeholdelse 12 Stk. 1. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal Totalentreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til Bygherren. Hvis Bygherren leverer materialer til Totalentreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra Totalentreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som Totalentreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er Bygherren uvedkommende. Stk. 3. Totalentreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13 Stk. 1. Totalentreprenøren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og for at underrette Bygherren i fornødent omfang herom. I det omfang, det aftales, at Totalentreprenøren tillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelse hermed, reguleres tilbudssummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbuddets afgivelse. Stk. 2. Totalentreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. Ændringer i arbejdet 14 Stk. 1. Bygherren kan forlange æn- Ændringer skal, medmindre andet af- Side 13 af 39

14 dringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Totalentreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre Bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at Bygherren lader andre udføre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlingen herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. tales med Bygherre, udføres på de vilkår, som gælder for Arbejderne i øvrigt. Ingen ekstraarbejder eller ændringer i Arbejderne accepteres af Bygherre, medmindre der til grund herfor foreligger en skriftlig aftale (eller aftaleseddel), hvor ændringen beskrives. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal Totalentreprenøren godskrive Bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvor om der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15 Stk. 1. Totalentreprenøren skal indhente Bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af Side 14 af 39

15 arbejdet. Stk. 2. Finder Totalentreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal Totalentreprenøren snarest muligt underrette Bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Totalentreprenøren skal snarest muligt underrette Bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at Bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente Bygherrens anvisninger, skal Totalentreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Bygherren lider tab. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvandsog jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for Bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til Totalentreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke Totalentreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, Totalentreprenøren lider. Fortidsminder 16 Stk. 1. Totalentreprenøren skal drage Side 15 af 39

16 omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Totalentreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og Bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Totalentreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til Bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn 17 Stk. 1. Bygherrens tilsyn repræsenterer Bygherren over for Totalentreprenøren med hensyn til arbejdets udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet samt godkende eller kassere materialer eller arbejder. Totalentreprenørens kontrol 18 Stk. 1. Selvom Bygherren deltager i projektgennemgang eller fører tilsyn med Totalentreprenørens arbejde, medfører dette ikke nogen indskrænkning i Totalentreprenørens ansvar for projektet eller arbejdet i øvrigt. Før Arbejderne påbegyndes, skal Totalentreprenøren skriftligt meddele Bygherre, hvem der vil fungere som Totalentreprenørens arbejdsleder. Byggemøder 19 Stk. 1. Medmindre andet aftales, indkalder Totalentreprenøren til byggemøder med Bygherren og udarbejder referater, der snarest muligt sendes til Bygherren. Totalentreprenøren skal holde byggemøder med Bygherre hver [indsæt uge/2. uge/måned] i byggeperioden i henhold til hovedtidsplanen efter forudgående aftale. Spilddage 20 Side 16 af 39

17 Stk. 1. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. Tilkaldelse af Bygherren og Totalentreprenøren Parternes ophold i udlandet 21 Stk. 1. Bygherren og Totalentreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra Bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis Totalentreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis Bygherren eller Totalentreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, og med hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. D. BYGHERRENS BETALINGS- FORPLIGTELSE Betaling 22 Stk. 1. Efter skriftlig anmodning til Bygherren har Totalentreprenøren en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Betalingsfristen ændres til 20 Arbejdsdage efter Bygherres modtagelse af faktura. Betalinger foretages på baggrund af tilbudslistens priser. Alle fakturaer skal tydeligt være mærket med korrekt fakturanr. med opgørelse over udførte arbejder i henhold til Totalentreprisekontrakten og dennes bilag. Der kan ikke faktureres udover tilbudssum og eventuelle aftalte ekstraarbejder, som faktureres separat. Side 17 af 39

18 Der tilbageholdes særskilt DKK inkl. moms indtil kvalitetssikrings-, drifts- og vedligeholdelsesmateriale er modtaget og godkendt af Bygherre. Godkendelse eller tilbagemelding skal foreligge fra Bygherre senest 14 dage efter modtagelsen. Stk. 2. Totalentreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af Totalentreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis Bygherren kræver det, skal Totalentreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbuddet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grund- Sådanne materialer er Bygherres ejendom fra tidspunktet, hvor Totalentreprenøren har modtaget betaling herfor, uanset om materialerne er leveret på byggepladsen. Bygherres materialer skal afmærkes med Bygherres navn og hos leverandør/entreprenør opbevares således, at der ikke er risiko for sammenblanding med andre materialer. Totalentreprenøren kan ikke påregne betaling for sådanne forarbejdede eller uforarbejdede materialer mv., som ikke efter hovedtidsplanen skal være leveret til byggepladsen. Uanset eventuel aftalt betalingsplan finder betaling sted i overensstemmelse med ABT93 22, stk. 1 Betalingsfristen ændres til 20 Arbejdsdage efter Bygherres modtagelse af faktura. Entreprisesummen reguleres i overensstemmelse med cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. med senere ændringer. Dette betyder, at de tilbudte priser er faste for den del af arbejderne, som udføres inden for 12 måneder fra tilbudsdagen (tilbudsfri- Side 18 af 39

19 lag af Totalentreprenørens dokumenterede opgørelse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender Totalentreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at Bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan Totalentreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. stens udløb). For de af arbejderne, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen (tilbudsfristens udløb), reguleres de tilbudte priser efter Danmarks Statistik, "Byggeomkostningsindeks for boliger". Bygherre kan udøve tilbagehold i slutopgørelsen med et beløb svarende til udbedringsudgiften konstateret ved Afleveringen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til Bygherren senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse at slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til Bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til Bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber Totalentreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Totalentreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Betalingsfristen ændres til 20 Arbejdsdage efter Bygherres modtagelse af faktura. Stk. 11. Totalentreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder Bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give Totalentreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal Bygherren betale tilgo- Side 19 af 39

20 dehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om Bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i Totalentreprenørens betalingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan Bygherren for Totalentreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som Totalentreprenørens ansatte har til gode. Totalentreprenørens ret til at standse arbejdet 23 Stk. 1. Hvis Bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan Totalentreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Totalentreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved Bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller Bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at Bygherren ikke har stillet - eller på Totalentreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Totalentreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24 Stk. 1. Totalentreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1. ændringer i arbejdets art og om- Side 20 af 39

21 fang, som kræves af Bygherren, jf. 14, 2. Bygherrens forhold, 3. forhold, der opstår uden Totalentreprenørens skyld, og over hvilke Totalentreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, 4. nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, 5. offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Totalentreprenørens egne forhold, eller 6. at nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt, jf. 2, stk. 3, og 3, stk. 5. Stk. 2. Totalentreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser Totalentreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Totalentreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Totalentreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25 Stk. 1. Forsinkelse, som ikke giver Totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Ved Totalentreprenørens overskridelse af aftalte tidsfrister, er Totalentreprenøren efter skriftligt påkrav fra Byg- Side 21 af 39

22 herre forpligtet til omgående at udføre vederlagsfri forcering. Såfremt forcering ikke efterleves eller ikke er tilstrækkelig virksom kan Bygherre iværksætte forceringsforanstaltninger for Totalentreprenørens regning. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Såfremt Totalentreprenøren overskrider frister, herunder fristen for Aflevering, jf. hovedtidsplanen, ifalder Totalentreprenøren en dagbod. Bodens størrelse fastsættes til 1 af tilbudssummen med tillæg af aftalte ekstraarbejder, jf. Totalentreprisekontraktens punkt 7, per påbegyndt Arbejdsdag tidsfristen overskrides. Bod forfalder til betaling 7 Kalenderdage efter skriftligt påkrav fra Bygherre. Manglende fremsendelse af påkrav medfører ikke bortfald af pligt til betaling af bod. Ved senere betaling betales rente fra forfaldsdag med en årlig rente svarende til Nationalbankens til enhver tid gældende referencesats med tillæg af 8 %. Bygherre kan helt eller delvist honorere fakturaer ved en erklæring om modregning med forfaldne dagbodskrav. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres Bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26 Stk. 1. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at Bygherren eller anden Totalentreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Side 22 af 39

23 Stk. 3. Anser Bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Totalentreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27 Stk. 1. Totalentreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1. Bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller Totalentreprenøren skal dog omgående skriftligt fremsætte sit erstatningskrav over for Bygherre, bilagt fornøden dokumentation for kravets berettigelse og størrelse. 2. anden Totalentreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. Stk. 2. Totalentreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1. 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller Totalentreprenøren skal dog omgående skriftligt fremsætte sit godtgørelseskrav over for Bygherre bilagt fornøden dokumentation for kravets berettigelse og størrelse , stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, Totalentreprenøren har lidt, dog uden Totalentreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har Totalentreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen Side 23 af 39

24 28 Stk. 1. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal Totalentreprenøren give Bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Totalentreprenøren skal samtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkalde til en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt, at indkaldelsen foretages af Bygherren, jf. stk. 3. Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, der er fastsat i indkaldelsen, medmindre Bygherren straks ved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse mod tidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningen senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andet tidspunkt. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til Bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når Totalentreprenøren har givet Bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1 og stk. 3. En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer eller vanskeliggør ibrugtagning af dele af de Totalentreprisekontrakten omfattede Arbejder eller disse som helhed. Manglende eller mangelfuld drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, "som udført" dokumentation eller kvalitetssikringsdokumentation vil således også blive betragtet som en væsentlig mangel. Stk. 3. Er det aftalt, at Bygherren indkalder til afleveringsforretning, skal denne indkalde Totalentreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Indkalder Bygherren ikke som anført til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. Afleveringsprotokol 29 Stk. 1. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleverings- Side 24 af 39

25 protokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af Bygherren. l tilknytning hertil anføres Totalentreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af Bygherren og Totalentreprenøren. Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsbegrebet 30 Stk. 1. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med Bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis Totalentreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1. når Totalentreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2. når Bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og Totalentreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktsmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som Totalentreprenøren ved afta- Side 25 af 39

26 lens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal Totalentreprenøren snarest muligt underrette Bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler påvist ved afleveringen 31 Stk. 1. Totalentreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Totalentreprenøren skal give Bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis Bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget Totalentreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal Bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele Totalentreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper Totalentreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har Bygherren ret til at lade dem udbedre for Totalentreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Mangler påvist efter afleveringen Side 26 af 39

27 32 Stk. 1. Totalentreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 3. Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis Totalentreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis Totalentreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Totalentreprenøren skal give Bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for Bygherren. Stk. 4. Foretager Totalentreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har Bygherren ret til at lade dem udbedre for Totalentreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for Totalentreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og Totalentreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når Bygherren har grund til at antage, at Totalentreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. Bortfald af Totalentreprenørens afhjælpningspligt mv. 33 Stk. 1. Totalentreprenørens afhjælp- Side 27 af 39

28 ningspligt og Bygherrens adgang til at foretage udbedring for Totalentreprenørens regning, jf. 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til Bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag. jf. 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34 Stk. 1. Afhjælper Totalentreprenøren ikke mangler som anført i 31, stk. 4, og 32, stk. 4, kan Bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for Totalentreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter Bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1. enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand, 2. eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand. Stk. 4. Om Bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i 40. Totalentreprenørens ansvar Side 28 af 39

29 for følgeskader 35 Stk. 1. Totalentreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Totalentreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Stk. 2. Totalentreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Mangelsansvarets ophør 36 Stk. 1. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal Bygherrens krav mod Totalentreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan Bygherren ikke rejse krav mod Totalentreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. Arbejderne betragtes som et byggearbejde og anlægsarbejde i tilslutning hertil. Mangelsansvaret ophører således 5 år efter Arbejdernes Aflevering. Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 1. at Totalentreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 2. at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 3. at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra Totalentreprenørens side. Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: Side 29 af 39

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

ALBERTSLUND - KANALGADEN

ALBERTSLUND - KANALGADEN Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB) PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr. 217239 Dokument

Læs mere

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: Boligselskabernes

Læs mere

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. DI s forslag til ny AB Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. 1 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med s præciseringer og fravigelser.

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Side 1 af 21 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) BET nr 4040 af 10/12/1992 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 AB 92 A. Aftalegrundlaget Byggeri Københavns / Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer

Læs mere

AB 92 med tillæg og fravigelser

AB 92 med tillæg og fravigelser AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Februar 2014 Særlige Betingelser (SB) til Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93) samt Almindelige Betingelser

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92 1 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg 2 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige betingelser

Læs mere

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S

Spildevandscenter Avedøre I/S ude0 Renovering af Ejby og Vallensbæk pumpestationer Levering af Spjæld Betingelser og arbejdsbeskrivelse Juni 2012 Spjældleverance; Ejby og Vallensbæk pumpestation Side: 2/40 Indhold: 1. Orientering...

Læs mere

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. 18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger BILAG 1 12. juli 2013 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger 1100002980\LDH00997-1-ANEB Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed IAB 92 Udfærdiget af Boligministeriet

Læs mere

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser Centralt affaldssug Odense Etablering af samlet anlæg i totalentreprise Særlige Betingelser 13. august 2014 Revideret 2. oktober 2014 Grontmij A/S TILLÆG TIL ABT 93 A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved.

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93 med Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser ved Totalentreprise Nybyggeri Almindelige Betingelser for totalentreprise af 1993 ABT 93

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER SÆRLIGE BETINGELSER LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER April 2013 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.

AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. AB GUNLØG SAG NR. 06.2527.02 APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V. Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. UDBUDSSKRIVELSE 2 II. ALMINDELIGE BETINGELSER 5 Udbudsgrundlag

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Marts 2011 Febr 2016 AB 92 med tilføjelser / fravigelser 1 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA Kirketorvet 22, 7100 Vejle ABA - Almindelige Betingelser for anlægsarbejder AB92 Udgave: 01.06.2010 Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side nr.

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 1. juli 2015 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland 1 Fællesbetingelser for arbejder og leverancer ved anlæg af 7 regionale lufthavne i Grønland FB Juli 1995 Indholdsfortegnelse Orientering 1. Introduktion... 2 2. Bygherren... 2 3. Anlægsopgaven... 2 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1. Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER 3 3. BYGGEPLADS

Læs mere

Betænkning. om ABT 93. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. afgivet af

Betænkning. om ABT 93. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993. afgivet af Betænkning om ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993 afgivet af Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed«betænkning nr.

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fællesbetingelserne er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhusforeningen og finder anvendelse ved

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Den juridiske ramme... 3 1.2 Kontaktoplysninger... 3 1.3 Spørgsmål...

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg Facader og vinduer Fælles og særlige betingelser Januar 2015 Sag nr. 959-2 Fælles betingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fælles betingelser

Læs mere