AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V."

Transkript

1 AB GUNLØG SAG NR APRIL 2009 UDSKIFTNING AF TAG, ISTANDSÆTTELSE AF VINDUER, FACADER M.V.

2 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. UDBUDSSKRIVELSE 2 II. ALMINDELIGE BETINGELSER 5 Udbudsgrundlag Almindelige betingelser, AB 92 med kommentarer til AB 92. III. BYGGEPLADS, ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER M.V. 25 IV. SÆRLIGE BETINGELSER 33 a) Særbeskrivelse Hovedentreprisen 33 b) Skitsetidsplan 143 c) Tegningsliste, tegninger - bilag 144 V. TILBUDSLISTER - bilag. 1

3 I. UDBUDSSKRIVELSE Udbudsskrivelse ALMEN ORIENTERING Organisation: Bygherre: AB Gunløg v/henrik Tingleff Snorresgade København S Byggeplads: Gunløgsgade 2-18/Isafjordsgade 10-12/Bergthorasgade 1-11/Snorresgade 1-3 Ingeniør/Arkitekt: Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning Hjalmar Brantings Plads København Ø Tlf.: Henvendelse i Peter Jahn & Partnere A/S forbindelse med Bygningsrådgivning besigtigelse eller Hjalmar Brantings Plads 6 andet: 2100 København Ø Tlf.: Primærkontaktperson: Lars Madsen Kontaktperson vedrørende VVS/ bygning: Advokat/administrator: Kontaktperson: Adv.fa. Jens Duus Vejlands Allé København S Adv. Jens Duus 2

4 Udbudsskrivelse På AB Gunløg's vegne udbydes herved samtlige arbejder og leverancer for arbejdets fulde færdiggørelse omfattende nedenstående: 1. Hovedentreprisen Vedrørende kvalitet og omfang, jfr. tillige det øvrige udbudsmateriale. Arbejder og leverancer udbydes i ovennævnte entrepriser og indhentes ved underhåndsbud, jfr. nærværende og vedlagte materiale, omfattende: I. UDBUDSSKRIVELSE II. ALMINDELIGE BETINGELSER M.V. a) Almindelige betingelser for arbejder og leverancer AB 92 med ændringer og tilføjelser anført under kommentarer til AB92. b) Gældende love, bestemmelser, vedtægter, regulativer, reglementer m.m. (ikke bilagt) III. BYGGEPLADS, ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER M.V. IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser b) Skitsetidsplan c) Tegningsliste, tegninger - bilag, V. TILBUDSLISTE 1. Hovedentreprisen 2. Tilbudsliste vedr. vinterforanstaltninger Ovenstående alt af april Tilbud indhentes som underhåndsbud. Den faste pris skal gælde alt, der udføres indenfor 12 måneder fra tilbudsdagen. Tilbudsgiveren skal besigtige ejendommen inden tilbudet afgives. Spørgsmål fra de bydende kan fremsendes skriftligt til Peter Jahn & Partnere A/S senest 7 dage før tilbudets afgivelse. Disse vil blive besvaret skriftligt, hvorefter der udsendes kopi af spørgsmål og 3

5 svar samt eventuelt rettelsesblade til alle de bydende herom. Udbudsskrivelse Tilbudet skal afgives på den fremsendte tilbudsliste, hvor alle punkter skal være udfyldt. Tilbudslisten sendes eller afleveres til Peter Jahn & Partnere A/S i kuvert mærket: Tilbud/AB Gunløg og skal være fremme d. 4/ kl , hvor bygherre vil være til stede og blive informeret om tilbudene. Arbejdet forventes igangsat i uge , såfremt tilbudet er i overensstemmelse med allerede udarbejdede budgetter. Overskridelser af tidsplanen medfører bl.a. dagbøder, jfr. AB92, 25. Ejendommen anvendes under hele byggeperioden og skal under denne fungere normalt, hvorfor tilbudet skal indeholde samtlige udgifter til midlertidige afdækninger af blotlagte huller, daglig rengøring for alle arbejder m.v. samt andre udgifter forbundet med ovennævnte. Hvis der ved gentagende tilfælde ikke er gjort rent på byggepladsen, og dette er meddelt på byggemøder, kan bygherre lade arbejdet udføre ved rengøringsfirma for entreprenørens regning. Alle tegninger er principtegninger, hvorfor der ikke kan måles på disse. Alle mål tages på stedet. April

6 Almindelige betingelser II. ALMINDELIGE BETINGELSER Almindelige betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (i det følgende kaldet AB 92) er gældende med nedenstående ændringer og tilføjelser (kaldet Kommentarer til AB 92). A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. BYGHERRENS UDBUD 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Der skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. ad 2, stk. 2. Ved sin afgivelse af tilbud godkender entreprenøren det modtagne materiale som værende éntydigt og fyldestgørende for afgivelse af tilbud. Nedenstående cirkulærer, bekendtgørelser m.v. skal anses som en integreret del af udbuddet, hvorfor entreprenøren er forpligtet til at følge disse (med eventuelle ændringer og tilføjelser): - Cirkulære nr. 174 af 10/ om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. med tilhørende vejledning. De til enhver tid gældende retsregler om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. - Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 fra By- og Boligministeriet om kvalitetssikring af byggearbejder. Ovenstående oversigt er ikke udtømmende, og nye love m.v., som træder i kraft senere eller ændringer af ovenstående regler, skal sagens parter selv sørge for at holde sig orienteret om. ad 2, stk. 6. Tilbud skal udfærdiges på de udleverede tilbudslister, der skal være underskrevet af tilbudsgiver. Alle positioner i tilbudslisterne skal udfyldes. Tilbudet skal indeholde de forlangte specifikationer. Der tilkommer ikke de bydende noget vederlag eller erstatning af nogen art i 5

7 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: forbindelse med afgivelsen af tilbud som f.eks. beregningsvederlag, udregningsvederlag m.v. Der skal på tilbudslisterne være henvist til alle eventuelle forbehold for at disse vil blive anerkendt som gældende for tilbudet. ENTREPRENØRENS TILBUD 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret til entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. ad 3, stk. 1. Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbudet, hvem bygherren kan forhandle med, og til hvem betaling kan ske. ad 3, stk. 2. Bygherren betragter tilbudets delydelser som selvstændige tilbud. ad 3, stk. 4. Tilbudet skal omfatte samtlige ydelser, leverancer og naturlige følgearbejder til entreprisens fulde, konditionsmæssige færdiggørelse, herunder alle nødvendige biydelser, f.eks. materiel, forbrugsgods, oprydning, rengøring m.v. Tilbudet skal også omfatte ydelser som er nævnt i de generelle afsnit. Tilbudsgiver skal forinden afgivelse af tilbud gøre sig bekendt med ejendommen og de forhold, der kan have betydning for entreprisen. Krav som følge af manglende kendskab til nævnte forhold vil ikke blive anerkendt. I tilfælde af eventuel modstrid mellem projektdokumenterne gælder største ydelse. ad 3, stk. 5. "20 arbejdsdage" ændres til "60 arbejdsdage". ENTREPRISEAFTALEN 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. ad 4, stk. 1. Standardforbehold fra håndværker- og entreprenørorganisationer accepteres kun, såfremt forbeholdene ikke er i strid med nærværende betingelser. 6

8 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER M.V. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. ad 5, stk. 2. Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. I givet fald skal transporten gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. ad 5, stk. 4. Såfremt entreprenøren ønsker at benytte underentreprenører, skal navne og adresser samt arbejdsområder oplyses ved undertegnelsen af aftalen. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for eventuelle underentreprenørers arbejde. Bygherren kan udskyde underentreprenører, hvis bygherren har en saglig indsigelse mod underentreprenøren. Sådan udskydelse medfører ingen ret for tilbudsgiveren til at annullere sit tilbud eller at få tidsfristforlængelse. ad 5, stk. 5. Entreprenøren dokumenterer efter påkrav, at entreprenørens underentreprenører, leverandører og andre har anerkendt og accepteret bygherrens "springende regres", jfr. 10, stk. 4, 3. punktum. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankeller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 % af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 % af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. ad 6, stk. 1. Sikkerheden skal dog stilles senest 8 arbejdsdage efter bygherrens accept og under alle omstændigheder inden arbejdernes påbegyndelse. Sikkerheden skal formuleres i overensstemmelse med de af Bygge- og Boligstyrelsen udsendte aftaleformularer til brug ved sikkerhedsstillelse (garanti) efter AB 92. Omkostninger i forbindelse med sikkerhedsstillelsen betales af entreprenøren. ad 6, stk. 2. Den stillede garanti skal svare til 15% af entreprisesummen inkl. moms. For hver 10% forhøjelse af entreprisesummen pga. ekstraarbejder m.v. skal sikkerhedsstillelsen øges tilsvarende. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen fra 15% til 10% finder først sted, når mangler påberåbt inden eller i forbindelse med afleveringen foreligger afhjulpet, og afhjælpningen er godkendt af tilsynet. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen fra 15 % til 10 % kan kun ske efter skriftlig accept fra bygherren. ad 6, stk. 4. "Entreprisesummen" ændres til "entreprisesummen incl. moms". Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen fra 10% til 2% finder først sted, når mangler påberåbt inden eller i forbindelse med 1 års eftersyn foreligger afhjulpet, og afhjælpningen er godkendt af tilsynet. Nedskrivning af sikkerheden fra 10 % til 2 % kan kun ske efter skriftlig accept fra bygherren. ad 6, stk. 5. 7

9 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: Ophør af sikkerhedsstillelsen finder først sted, når mangler påberåbt inden eller i forbindelse med 5 års eftersyn foreligger afhjulpet, og afhjælpningen er godkendt af tilsynet. Sikkerheden kan kun ophøre efter skriftlig accept fra bygherren. BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. ad 7, stk Udgår, idet bygherren ikke stiller sikkerhed. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 % af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. FORSIKRING 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. ad 8, stk. 1. Uden at en entreprenørs ansvar derved begrænses, tegner bygherren all-risk forsikring. All-risk forsikringen omfatter også entreprenørens eventuelle underentreprenører. For forsikringen gælder en selvrisiko på maks. kr af enhver skade. Selvrisikoen påhviler entreprenøren. Selvrisikoen for storm- og brandskader påhviler dog kun entreprenøren, såfremt skaden skyldes uagtsomhed eller forsømmelser fra entreprenørens side eller fra andre som entreprenøren er ansvarlig for. Det juridiske grundlag for forsikringsdækningen er forsikringsaftalen mellem bygherren og forsikringsselskabet, hvilken aftale går forud for nærværende bestemmelse. Bygherren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er tegnet. ad 8, stk. 3. Forsikringen skal tillige dække følgeskader. 8

10 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. ENTREPRENØRENS YDELSE 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelkrav under de i 5, stk. 5, nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. ad 10, stk. 1. Hvis navngivne materialer eller færdigvarer er foreskrevet skal disse anvendes. ad 10, stk. 2. Der henvises til ad 3, stk. 4. ad 10, stk. 4. "Leverandøren" ændres til "leverandøren og eventuelle underentreprenører". Entreprenøren dokumenterer efter påkrav, at de pågældende har underskrevet følgende eller tilsvarende erklæring: "Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed." Og "Underentreprenøren anerkender, at mangelkrav under de i AB 92, 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod underentreprenøren, dels at tvister vedrørende mangler skal behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed." 9

11 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: PROJEKTGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. ad 11, stk. 1. Entreprenøren skal i det omfang bygherren indkalder hertil deltage i projektgennemgang. Entreprenøren skal udføre kvalitetssikring i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder samt den eventuelle vejledning, der til enhver tid måtte være udsendt i henhold hertil, og udbudsmaterialets krav i øvrigt. Mangler ved kvalitetssikringen af et arbejde sidestilles med mangler ved det pågældende arbejde. Byggeledelsen skal varsles om prøveudtagninger for at give byggeledelsen mulighed for at overvære dem. Godkendte prøver mærkes af byggeledelsen med dato og godkendelse. ad 11, stk. 4. Kassation berettiger ikke entreprenøren til tidsfristforlængelse. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. - VEDLIGEHOLDELSE 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. ad 12, stk. 4. Ved om- og tilbygning hhv. istandsættelse og vedligeholdelse af en ejendom betragtes bygherrens naturlige og forudsatte brug af ejendommen ikke som ibrugtagning. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 10

12 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: ÆNDRINGER I ARBEJDET 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 % af entreprisesummen og inden for +/- 100 % af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3 udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 %. ad 14 Bygherren forbeholder sig ret til at lade arbejdet udføre af anden entreprenør, såfremt der ikke kan opnås enighed med entreprenøren om pris og udførelsesmetoder. ad 14, stk. 2. Intet ekstraarbejde må påbegyndes uden skriftlig aftale i form af en aftaleseddel underskrevet af tilsynet eller i form af en aftale optaget i byggemødereferat. ad 14, stk. 4. Entreprenøren skal dokumentere opgørelse over eventuelle ekstraarbejder og dekorter gennem fremlæggelse af priskuranter, originale ugelister og arbejdssedler, akkordopgørelse samt fakturaer og lignende. UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. ad 15, stk. 2. Underretning skal være skriftlig. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. 11

13 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. FORTIDSMINDER 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. BYGHERRENS TILSYN Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenøreres arbejde i deres indbyrdes forhold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. ad 17, stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for entreprisens konditionsmæssige udførelse. ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. ad 18. Tilsynet er berettiget til at deltage i eventuelle byggemøder som entreprenøren afholder med underentreprenører. BYGGEMØDER 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille. ad 19, stk. 1. Såfremt der ikke ved efterfølgende byggemøde gøres indsigelse mod referatets ordlyd, betragtes det som godkendt og bindende for begge parter. ad 19, stk. 3. Arbejdets stade i forhold til arbejdsplanen vil løbende blive registreret i byggemødereferater. SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. ad 20. Hvis entreprisen bygger på andre entreprenørers arbejde har entreprenøren pligt til straks at påtale synlige fejl og mangler, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN 12

14 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. PARTERNES OPHOLD I UDLANDET D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE BETALING 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige arbejder og materialer for. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktsmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-leverede materialer. ad 22, stk. 1. Anmodningen skal være tilsynet ihænde senest d. 5. i måneden, idet anmodningen ellers først betragtes som modtaget d. 5. i efterfølgende måned. I forbindelse med aflevering er bygherren berettiget til at tilbageholde betaling (udover garantistillelsen) indtil alle fejl og mangler er udbedret. Tilbageholdet skal svare til det det vil koste at få manglerne udbedret af anden entreprenør. Tilbageholdet udgør dog minimum kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms, uafhængig af manglernes størrelse. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. ad 22, stk. 4. Udgår. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder regulering sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 13

15 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, ad 24, stk. 1, nr. 1. Forlængelse af tidsfrister kan ikke indrømmes på grund af uvæsentlige forandringer ved byggeriet, herunder ændringer indenfor +/- 5% af entreprisesummen, når bygherren i behørig tid har givet entreprenøren underretning herom. 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. ad 24, stk. 2. Tidsfristforlængelse forudsætter, at det/de påberåbte forhold har væsentlig indflydelse på fremdriften. Såfremt byggeriet pga. bygherrens forhold ikke kan igangsættes til den på udbudstidsplanen anførte begyndelsesdato, sker der en parallelforskydning af 14

16 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: tidsplanen med samme antal arbejdsdage som det antal arbejdsdage, hvormed påbegyndelsesdatoen er blevet forskudt, dog kun såfremt igangsætning sker indenfor 8 uger efter den anførte begyndelsesdato. ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. ad 25, stk. 2. For overskridelse af afleveringstidspunktet samt for enhver overskridelse af hver af tidsplanens sanktionsbærende tidsfrister/knudepunkter betaler entreprenøren til bygherren en dagbod på 2 o/oo af entreprisesummen, dog altid mindst kr ekskl. moms for hver påbegyndt arbejdsdag, som arbejdet er forsinket. Bygherren er berettiget til at vente med dagbodsopgørelsen/-serne indtil aflevering er sket, uden herved at fortabe nogen rettigheder. Selvom der er fastsat dagbod, kan bygherren rejse erstatningskrav for forsinkelse udover dagbodens beløb, såfremt bygherren lider et tab større end svarende til dagbøderne. Bygherrens erstatningskrav herfor opgøres efter dansk rets almindelige regler for forsinkelse. I det omfang bygherrens tab kan henføres til simpel uagtsomhed hos entreprenøren, kan bygherren dog ikke påberåbe sig erstatningskrav. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne erstatning og dagbod i entreprenørens tilgodehavende. BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. ad 26, stk. 1., 1. punktum Der tilføjes "samt ved registrering og udbedring af råd- og svampeskader". Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.Godtgørelse udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 15

17 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: F. ARBEJDETS AFLEVERING AFLEVERINGSFORRETNINGEN 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. ad 28, stk. 1. Bygherre anerkender først færdigmelding når: - samtlige arbejder er færdiggjorte, - ejendommen er i alt væsentligt ryddet og rengjort samt i indflytningsklar stand og med alle funktioner funktionsduelige, - bygherren har fået overgivet alle nødvendige eller hensigtsmæssige betjeningsog vedligeholdelsesvejledninger i 2 eksemplarer, - bygherren har modtaget kvalitetssikringsplanen ajourført med dokumentation af og opfyldelsen af alle ydeevner og funktionskrav samt for eventuelle driftsprøvninger, - bygherren har modtaget samtlige nødvendige attester og godkendelser, som kræves for bygningens ibrugtagning og drift, og som entreprenøren er ansvarlig for at indhente. ad 28, stk. 2. Det er tilsynets afgørelse, om en mangel skal betragtes som væsentlig. Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. AFLEVERINGSPROTOKOL Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. 16

18 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: G. MANGLER VED ARBEJDET 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktsmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktsmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. MANGELSBEGREBET 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 17

19 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 3. MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-årseftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. 34. Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. 34. BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i 31, stk. 4, og 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand, 2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand. Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i 40. BYGHERRENS RET TIL AFSLAG I ENTREPRISESUMMEN 18

20 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. ad 35, stk. 2. "Ikke" udgår. 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, 2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 32, stk. 1, ændres til 1 år. 4) Bestemmelsen i 38 om 5 års-eftersyn finder ikke anvendelse. MANGELSANSVARETS OPHØR H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen. 1-ÅRS EFTERSYN 5-ÅRS EFTERSYN 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 4. ad 38. Ændres til entreprenøren indkalder bygherren. Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 19

21 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejdsdages varsel. Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen. FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller 2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller 3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. BYGHERRENS HÆVERET 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. ENTREPRENØRENS HÆVERET 20

22 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORD M.V. Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. 6 og 7. Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i 44. EN PARTS DØD FÆLLES REGLER OM OPHÆVELSE 44. Ophævelse skal ske skriftligt. Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. 45. Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold. Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og 21

23 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. J. TVISTER 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, København. Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet), 3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag. SYN OG SKØN Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 22

24 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. 6, stk. 7, og 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i 22, stk. 14. Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. som fremgår af 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter 47. Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. VOLDGIFT 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige. Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt. Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand. Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i 23

25 Almindelige betingelser AB 92: KOMMENTARER TIL AB 92: forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. 24

26 Byggeplads, administrative forskrifter m.v. III. BYGGEPLADS, ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER M.V. 3.1 Produktionsplanlægning Levering af prøver på materialer eller leverancer, samt udførelser af arbejdsprøver skal ske i så god tid, at eventuel kassation og heraf følgende nye prøver ikke kan give anledning til forsinkelse af eget eller underentreprenørers arbejde. Entreprenøren skal i tide foretage alle henvendelser til myndigheder i forbindelse med disses syn af arbejdsudførelser. 3.2 Materialer Alle materialer skal være gode, "sunde" og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. I afsnittet "væsentligste materialer" angives kun de væsentligste materialer med hensyn til fabrikat og type. Selvom et materiale ikke er nævnt i oversigten over væsentligste materialer, skal det leveres i nødvendigt omfang, såfremt det er nævnt et andet sted i beskrivelsen, vist på tegninger eller, såfremt det er nødvendigt for færdiggørelse af en beskreven konstruktion. I tilfælde hvor der ikke er angivet oplysninger om materialer, fabrikat eller type, skal der anvendes et materiale af et fabrikat og en type, der er af god kvalitet og velegnet til "sammenbygning" med de omkringværende materialer og som kan godkendes af tilsynet. Opbevaring af materialer m.v. skal ske, således at de beskyttes mod bl.a. tyveri, beskadigelse og nedbør, og således at de ikke forurenes med jord og sand. Materialer, værktøj m.v. henstår for den enkelte entreprenørs regning og risiko indtil afleveringsforretning er afholdt. 3.3 Kontrol, måltagning og efterprøvning Alle tegninger er principtegninger, hvorfor der ikke kan måles på disse. Alle mål tages på stedet. Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende hans entreprise nøje overholdes. Han må derfor kontrollere alle mål, som kan påvirke hans eget arbejde. Hvis foreskrevne tolerancer eller anden målangivelse ikke er overholdt, skal dette straks meddeles til tilsynet. Entreprenøren er ansvarlig for egne afsætninger, selv om disse er foretaget i samråd med tilsynet. 25

27 26 Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Før et arbejdes påbegyndelse skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand i alle måder er en sådan, at han kan tage ansvaret for sin entreprises konditionsmæssige udførelse og produktets holdbarhed. 3.4 Arbejdsudførelse generelt Arbejdet udføres i henhold til vedlagte principtegninger, nedenstående beskrivelse samt håndværksmæssig korrekt byggemåde. I tilfælde af uklarheder i beskrivelsen skal fabrikantens retningslinier og vejledninger som minimum efterkommes. Hvis det viser sig, at blotlagte konstruktioner er angrebet af råd eller svamp, eller der opstår begrundet mistanke om råd- eller svampeangreb, skal dette straks meddeles tilsynet, som tager stilling til, i hvilket omfang skaderne skal udbedres. De enkelte tilbud skal ikke indeholde priser for sådanne arbejder med mindre der gøres særligt opmærksom på det i det relevante afsnit. 3.5 Beskyttelse og sikkerhed Entreprenørens tilbud skal omfatte alle på tilbudsdatoen gældende overenskomstmæssige vinterforanstaltninger samt bl.a. snerydning af stillads og arbejdsplads. Udgifter til andre udvidede vinterforanstaltninger forestås af bygherren samt snerydning på adgangsveje til boligen efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde. Udførelse af vinterforanstaltninger skal foregå inden for tidsplanens rammer. Entreprenøren og dennes underentreprenører har det fulde ansvar for, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iagttages, således at forstå, at bygherren og tilsynet intet ansvar har herfor. Udgifter i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger skal indeholdes i tilbudet. Bygherren overdrager til entreprenøren samtlige de pligter, der påhviler bygherren iht. bekendtgørelse nr. 576 af d. 21/6-2001, som er ændret ved bekendtgørelse nr af d. 21/ om bygherrens pligter, og bekendtgørelse nr. 589 af d. 22/ om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø og er ansvarlig for samordning af de foranstaltninger til fremme af de ved byggeriets beskæftigedes sikkerhed og sundhed, som skal udføres af arbejdspladsens forskellige arbejdsgivere iht. arbejdsmiljølovens 37 og bekendtgørelse udstedt iht. denne lovbestemmelse Alle bestemmelser i og i henhold til lovgivningen om arbejderbeskyttelse, arbejdsmiljøloven, brandfarligt arbejde m.m. skal nøje overholdes. Det skal påregnes at udføre en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggepladsens indretning og drift. Ansvar for udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed i tilfælde af at arbejdsgiveren samtidigt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen påhviler entreprenøren. Anmeldelsespligt til Arbejdstilsynet i tilfælde af, at arbejdets forventede varighed over-

28 Byggeplads, administrative forskrifter m.v. stiger 30 arbejdsdage, og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller at den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage, påhviler entreprenøren der får overdraget entreprise nr. 1. Entreprenøren og dennes underentreprenører bærer det fulde ansvar for, at interimistiske afspærringer og andre sikkerhedsforanstaltninger er intakte. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidigt må fjernes, skal de snarest genopsættes senest når arbejdsstedet forlades. 3.6 Vejrligsspilddage I skitsetidsplanen, se afs. IV b), er inkluderet spilddage som anført nedenstående. Hvis det totale antal af godkendte vejrligsspilddage overskrider det indregnede antal, er der tale om usædvanligt vejrlig, der berettiger til tidsfristforlængelse. Betingelserne for godkendelse af en vejrligsspilddag er følgende: - Nedbør i mindst 4 timer inden for normal arbejdstid. - Vindstyrke større end 7 Beaufort (svarende til stiv kuling eller 13,9 17,1 m/s) i mindst 4 timer inden for normal arbejdstid. Det indregnede antal spilddage er følgende: Arbejdsstart Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 3.7 Provisorisk arbejde/byggepladsindretning For rationel opbygning og funktion af byggepladsfaciliteter skal entreprenøren medtage samtlige ydelser i forbindelse med mandskabsvogne, toiletvogne, materialecontainere, tilslutninger af el, vand, afløb m.v., indhentning af eventuelle offentlige tilladelser til opstilling af skure m.v., arbejdspladsbelysning, eventuel opretning af specialmåler for byggepladsstrøm m.v. Der forefindes vandstik til byggepladsen. Fra tappested kan entreprenørerne for egen regning føre interimistiske ledninger til byggepladsbrug. Entreprenøren kan i særlige tilfælde og efter forudgående aftale regne med at kunne tilslutte håndlamper, småmotorer til boring, slibning og lignende. Etablering af byggestrømstavle i nærheden af arbejdsstedet udføres af entreprenør. Vandforbrug og el-forbrug i byggeperioden betales af bygherren. Såfremt entreprenøren anvender maskiner, kran, materialehejs m.v., der ikke lader sig forsyne fra ejendommens installationer, må entreprenøren selv sørge for mobil forsyning. 27

29 Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Hver entreprenør er pligtig til at sørge for alle midlertidige stilladser, materiale-hejs, afstivninger, redskaber, målelægter, afdækninger, sikringsforanstaltninger, mandskabs- og toiletforhold m.v., som er en forudsætning for udførelsen af egen entreprise og for at opfylde myndighedernes forordninger og krav. 3.8 Hultagning Hulafsætning og hultagning skal udføres på en sådan måde og med sådanne midler, at der ikke opstår beskadigelser eller uforsvarlig svækkelse på den pågældende eller tilstødende bygningsdel. 3.9 Montering, fastgørelse og anbringelse Hvor intet specielt er angivet om anbringelsesmetoder, skal disse være forsvarlige og i overensstemmelse med materialefabrikantens foreskrifter Reparationer, efterhjælp Reparationer skal udføres således, at de er "håndværksmæssigt korrekte" og i udseende svarer til de omgivende flader, samt således at de ikke ses men heller ikke savnes. Enhver skade forvoldt af entreprenøren eller dennes ansatte eller de firmaer han måtte have i underentreprise skal betales af entreprenøren. Udbedring efter vandskader eller lignende betales af den entreprenør, som er årsag hertil. Såfremt der er uenighed om eventuel fordeling af sådanne udgifter, er entreprenørerne pligtige til at underkaste sig tilsynets afgørelse. Såfremt entreprenøren vælger at udtage vinduer/døre/loftslemme eller lignende for transport af materialer/affald ind i/ud af ejendommen, skal der foretages fuld ind- og udvendig retablering på og omkring de udtagne elementer samt rengøre efter sig og dække evt. skader der måtte opstå i beboerens lejlighed, det være sig skader på indbo og bygningsdele. Risikoen og ansvaret for øvrige skader på bygherrens ejendom som direkte eller indirekte kan henføres til handlinger eller udeladelser fra entreprenørens eller hans folks side, eller som skyldes forkert eller uregelmæssig brug fra entreprenørens side, betales af entreprenøren. Såfremt der er uenighed om eventuel fordeling af sådanne udgifter, er entreprenørerne pligtige at underkaste sig tilsynets afgørelse. Skader og reparationer på vej eller fortov uden for byggepladsen skal betales af den entreprenør, som er årsag hertil. Såfremt der er uenighed om eventuel fordeling af sådanne udgifter er entreprenørerne pligtige at underkaste sig tilsynets afgørelse Gener og varsling Arbejdet skal tilrettelægges således, at gener for beboerne minimeres mest muligt. Tilsynets anvisninger skal straks efterkommes. 28

30 Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Entreprenøren forvarsler ved opslag i opgangene minimum 2 uger før det er nødvendigt med adgang til lejligheder, pulterrum, kælderrum eller lignende. Dernæst skal entreprenøren detailvarsle 2 dage forinden arbejdet det påbegyndes ved brevindkast i hvert enkelt lejemål. Varslingen skal indeholde meddelelse om, hvornår arbejdet afsluttes. Arbejdet skal afsluttes indenfor det tidspunkt, der er varslet. Entreprenøren skal møde op i de lejemål, der er varslet til den varslede tid. Såfremt entreprenøren undtagelsesvis ikke er i stand til at overholde start- eller sluttid som varslet, skal han i god tid sørge for skriftlig og eventuelt mundtlig afvarsling eller træffe aftale om ny tid Nøgleprocedure For at undgå tvivl om ansvaret for udlevering af nøgler m.v. skal nedenstående nøgleprocedure følges nøje. Alt, hvad der for de enkelte entreprenører er beskrevet her, skal være indeholdt i entreprisesummen. Entreprenøren har ansvaret for aflåsning og lukning af arbejdspladsen indenfor det tidsrum der arbejdes og ved arbejdstid ophør. Entreprenøren skal altid sørge for at lukke, låse og slukke efter sig, når arbejdsstedet forlades inden for og efter normal arbejdstid. Entreprenøren er gennem sin repræsentant eneansvarlig for de lejligheder, hvortil han har fået udleveret nøglerne, hvormed forstås, at han er ansvarlig for enhver følge ved tab af nøglerne, indvendige skader og lignende. Uanset hvorledes entreprenøren eller dennes repræsentant mister en nøgle, skal der ske en låseomlægning for entreprenørens regning. Lejligheder, vinduer og lign. aflåses så snart de forlades, også for et kortere tidsrum Ved arbejdstids ophør skal entreprenøren kontrollere, at samtlige vinduer og adgangsdøre til boliger er lukkede og aflåste. Navn på ansvarlig person herfor oplyses på 1. byggemøde. Entreprenøren skal drage omsorg for, at nøglerne opbevares forsvarligt (helst borte fra byggepladsen) og udleveres til/returneres fra de enkelte håndværkere. 29

31 Byggeplads, administrative forskrifter m.v Miljøkrav, herunder normal arbejdstid De kommunale miljøkrav til støj (herunder normal arbejdstid), støv, vibrationer, bortskaffelse af affald o.a. relevante miljøkrav skal til enhver tid følges. Vedrørende krav til bortskaffelse af affald henvises særskilt til afsnit Entreprenøren skal varetage alle eventuelle miljøkrav, som har tilknytning til byggesagen, og som der iht. kommunale regler normalt skal varetages af bygherre. For denne byggesag er der i forhold til de kommunale miljøkrav skærpede krav til normal arbejdstid. Den normale arbejdstid er for byggesagen mandag-fredag kl Kun efter forudgående aftale med bygherre eller dennes tekniske rådgiver må der arbejdes uden for den normale arbejdstid. Dette krav skal opfattes på den måde, at arbejdet af entreprenøren til enhver tid skal planlægges og tilrettelægges, således at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde indenfor normal arbejdstid. Dette gælder også i tilfælde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsinkelser. Såfremt der af bygherre eller dennes tekniske rådgiver gives tilladelse til at arbejde uden for ovenstående tidsperiode, skal entreprenøren sørge for at overholde krav til normal arbejdstid for støjende aktiviteter iht. de til enhver tid gældende kommunale miljøkrav Oprydning, rengøring og bortkørsel af affald Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser. Det påhviler entreprenøren at rydde op efter sig, således at arealerne i og omkring beboelserne dagligt forlades helt ryddede og rengjort for affald. Affald skal dagligt samles og lægges i container eller oplagres på et af tilsynet anvist sted. Bygningernes og byggepladsens renholdelse skal udføres under medvirken af samtlige entreprenører og tilsynets anvisninger skal straks efterkommes. Entreprenøren skal på bygherres vegne foretage alle nødvendige anmeldelser og kontrolforanstaltninger i forbindelse med bortskaffelse af byggeaffald. Affaldet skal kildesorteres, transporteres og afleveres til modtageanlæg iht. de gældende lokale bestemmelser, f.eks. "Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune" eller tilsvarende fra andre kommuner hvor arbejdet udføres. Eventuelle krav til bygherren fra myndighederne p.g.a. manglende anmeldelser, sortering, kontrol m.v. videreføres til entreprenøren. 30

32 Byggeplads, administrative forskrifter m.v P-afgift Entreprenørens tilbud skal indeholde alle omkostninger til eventuelle placeringer af mandskabsvogne, materialecontainere, affaldscontainere, toiletvogne, entreprenør P- pladser m.v. i form af parkeringsafgifter eller lignende iht. den pågældende kommunes krav Kvalitetssikring Entreprenørerne er pligtige til uden ekstraomkostninger for bygherre at udarbejde kvalitetssikringsmateriale (KS), som min. redegør for og styrer følgende: - Opgavefordeling, dvs. hvem der overfor virksomheden er ansvarlig for sikringen af den konkrete opgave. - Fastlæggelse af kommunikationslinier mellem dem, der er ansvarlige for sikringen og bygherres rådgiver. - Styring af dokumenter, herunder arkivering og rettelse og kassering af tegninger. - Informationsmøder for og instruktion af håndværkere på pladsen om bl.a. nye eller vanskelige arbejdsgange. - Modtagekontrol vedrørende leverancer. - Proceskontrol, dvs. detaljeret kontrol af, at arbejdsgangene fører til de tilsigtede resultater. Denne indsats er af afgørende betydning i entreprenørens kvalitetssikring. Kontrollen kan planlægges og dokumenteres ved hjælp af checklister, procesdiagrammer og kontrolkort, og der fastlægges kontrolniveau og kontrolfrekvenser. - Slutkontrol der ofte udføres af entreprenørens konduktør og projektleder. Kvalitetssikringsmaterialet skal som minimum indeholde de i særbeskrivelsen nævnte kontrolpunkter. Senest ved tidsplanmødet aftales omfang og terminer for entreprenørernes skriftlige dokumentation for kvalitetssikringen. Færdigudfyldt kvalitetssikringsmateriale skal foreligge ved afleveringsforretningen i 2 eks Fakturering I forbindelse med udfærdigelse af entreprisekontrakter skal entreprenøren levere en plan med angivelse af tidspunkt og beløb på de forventede á conto begæringer til fakturering af entreprisesummen såfremt dette forlanges af bygherren/peter Jahn & Partnere A/S. For at fremme den administrative behandling af entreprenørernes fakturaer skal følgen- 31

33 de generelle retningslinier følges: Byggeplads, administrative forskrifter m.v. - Tilbudsarbejde og ekstraarbejde faktureres på særskilte fakturaer. I tilfælde af indvendige arbejder anføres i hvilken lejlighed arbejderne er udført. - Ekstraarbejde kan ikke faktureres uden forud at være godkendt på håndværksrådets standardaftalesedler eller tilsvarende. Ved opstartsmøde fastlægges procedure for godkendelse af ekstraarbejder. - Ved fakturering af tilbudsarbejder samles samtlige ydelser på en enkelt faktura. - Ved fakturering af tilbudsarbejder skal følgende fremgå af fakturaen: - Det udførte arbejdes art (Så vidt muligt skal dette følge hovedpunkter i tilbudslister). - Den totale tilbudssum for det udførte arbejde. - Den procentvise udførelsesgrad af de enkelte udførte arbejder (f.eks. den procentvise angivelse i byggemødereferater). - Det aktuelle fakturerede beløb samlet og for hver enkelt post. - Tidligere fakturerede beløb. - Bygherre forbeholder sig ret til at tilbageholde beløb ved attestering af fakturaer, såfremt kvalitetssikringsmaterialet ikke er løbende opdateret. - Fakturaer skal stiles til AB Gunløg, men kuverteres til Peter Jahn & Partnere A/S Aflevering Det påhviler entreprenøren at gennemkontrollere sin entreprise forud for afleveringen og for så vidt angår de ved gennemkontrollen konstaterede ikke kontraktmæssige arbejder omgående at foranledige disse udført kontraktmæssigt før afleveringen, således at der ved afleveringsforretningen og efterfølgende kun kan konstateres skjulte mangler/mangler, der lader sig konstatere ved benyttelse af det fuldførte arbejde. Bygherre forbeholder sig ret til løbende i garantiperioden at få mangler udbedret af entreprenøren Drift og vedligeholdelse Entreprenøren og leverandøren skal i forbindelse med ibrugtagningen af de leverede og monterede tekniske anlæg, installationer, konstruktioner og inventarer uden ekstra betaling stå til rådighed for gennemgang og instruktion vedrørende anvendelse og drift. I tilslutning hertil udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesmanual, som afleveres i 2 eks. 32

34 IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder er derfor ikke nødvendigvis fortløbende. 1.0 HOVEDENTREPRISEN Omfattende: - 01 Tag - 03 Facader/sokkel - 04 Vinduer - 16 Ventilation - 20 Byggeplads 33

35 01 - Tag 01 Tag 01.0 Omfattende 01.1 Udskiftning af tegltag 01.2 Istandsættelse af murværk 34

36 01.1 Udskiftning af tegltag 01 - Tag Omfattende Nedrivning af al eksisterende tagbeklædning m.v Midlertidig montering af Durko-ventiler på faldstammeudluftninger Fjernelse af isolering og bygningsaffald m.v. i skråtag og skunk Opretning af spær m.v Forankring af spær og fodrem m.v Imprægnering af spærender m.v Isolering af mansard/skråtag og skunk m.v Etablering af underlag for platter, skotrender, inddækninger m.v Udskiftn. af træunderlag, isolering af kvisttage og -flunker på kviste mod gård Udskiftning af træunderlag samt isolering af tage over bitrappetårne Etablering af fast undertag af krydsfiner og tagpap m.v Isolering af etageadskillelse over beboelse Oplægning af nye afstandslister og lægter Etablering af zinkinddækninger ved skotrender og grater m.v Etablering af zinkinddækninger ved kviste Etablering af zinktag på bitrappetårne Etablering af 33 stk. tagvinduer mod spidsloft m.v Etablering af 8 stk. tagvinduer mod hovedtrapperum Etablering af 16 stk. tagvinduer m.v. mod bitrapperum 35

37 Etablering af 28 stk. tagvinduer m.v. mod beboelse Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk Etablering af nye faldstammeudluftninger m.v Etablering af nye udluftningshætter m.v Udskiftning af tagrender og rendejern Udskiftning af hængselstifter og tagnedløb Oplægning af ny tagbeklædning Maling af træværk på kviste mod gade totalafr./behandling m. plastalkydmaling Maling af træ på kviste m. gade totalafr./behandling m. linoliemaling (særpris) 01 - Tag Malerbehandling af træværk på kviste mod gårdside, vedligehold Maling træværk på kviste m. gård totalafr./behandling m. plastalkyd (særpris) Maling af træ på kviste m. gård totalafr./behandling med linoliemaling (særpris) Andet for arbejdets fulde færdiggørelse Generelt Alle arbejder vedrørende tag skal udføres i nøje overensstemmelse med ejendommens oprindelige konstruktioner og byggeskik. Alle overgange skal udføres forsvarligt, være tætte og give effektiv beskyttelse for vejrlig. I tilfælde hvor der ved arbejdets udførelse, måtte være tvivl om en konstruktions udførelse skal arbejdet udføres iht. relevante anvisninger fra TOR (Tagpapbranchens Oplysnings Råd) og TOP (Træbranchens Oplysningsråd), samt materialefabrikantens vejledninger og anvisninger. 36

38 01 - Tag Ved varmt arbejde skal arbejdet udføres iht. Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B, herunder etableres nødvendigt slukningsudstyr. Alt varmt arbejde skal udføres i overensstemmelse med de retningslinier og krav Forsikring & Pension og bygherrens forsikringsselskab stiller som betingelser for bortfald af/minimering af selvrisiko ved tegning af all-risk forsikring eller anden forsikring i relation til entreprisearbejderne m.v. Den anvendte tagpapbeklædning skal være flyvbrandgodkendt iht. NT fire 006. Materialet skal være prøvet og godkendt som klasse T-tagdækning iht. klassifikationskravene i DS og producenten af tagmaterialet skal have truffet aftale med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut om en ordning til løbende kontrol af materialets brandtekniske egenskaber. Generelt skal der afklippes ender af alle søm/fastgørelser, som går gennem underlaget på sådan måde, at de ikke er til væsentlig gene for den efterfølgende brug af loftsrum/pulterrum. I tilfælde af eventuelle mangler eller uklarheder i nærværende beskrivelse vedrørende udskiftning af tag skal anvisninger og vejledninger i Murerfagets Byggeblad nr. 36 af november 2005 eller eventuelt nyere udgave følges. I tilfælde af mangler i Murerfagets byggeblad nr. 36 skal fabrikantens anvisninger og vejledninger følges nøje. For murerarbejder skal relevante anvisninger fra MURO (Murerbranchens Oplysningsråd) følges. For blikkenslagerarbejde henvises der til forskrifter fra Dansk VVS, Fagbeskrivelse - Detaljer ved tagarbejde. Der skal ved arbejder på tag og loft tages hensyn til eksisterende el- og antennekabler på loft. Åbne tagflader skal snarest muligt lukkes med undertag. Hvor undertaget ikke sikrer behørig afdækning skal der afdækkes med presenninger. Alle åbne tagflader skal hver dag ved arbejdstidsophør samt under regnvejr afdækkes fuldstændigt med presenninger. Presenninger skal placeres således, at de afleder regnvand og beskytter mod blæst og andet vejrlig. Presenninger skal ved alle overgange monteres med tilstrækkeligt overlæg og fastgøres forsvarligt. Presenninger leveres af entreprenøren. Det er alene entreprenørens ansvar, hvis der opstår vandskader i lejlighederne, som følge af manglende/dårlig afdækning. Eventuelle skader skal udbedres på entreprenørens regning og ansvar. 37

39 01 - Tag Der skal hver dag, når byggepladsens forlades, for afdækningens korrekte udførelse, foreligge en underskrift fra den ansvarshavende formand. Listen med underskrifter vil blive indsamlet ved byggemøderne. Ligeledes skal der på et synligt sted opslås et telefonnummer, hvorfra der kan skaffes assistance uden for arbejdstid, hvis afdækningen på nogen måde viser sig utilstrækkelig (tilkaldevagt). Vedrørende arbejdets generelle udførelse, herunder bl.a. varsling, materialer, kvalitetssikring m.v., skal opmærksomheden henledes på afs. III Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Arbejdet skal udføres iht. nedenstående beskrivelse, tegninger som fremgår af tegningslisten, samt korrekt håndværksmæssig byggemåde. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag henstilles, således at de/det er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser Arbejdsbeskrivelse og væsentligste materialer Nedrivning af al eksisterende tagbeklædning m.v. Al eksisterende tagbeklædning samt eksisterende lægter, skotrendeunderlag, zink, inddækninger, træunderlag på platter, kviste, frontispice, tagrender, tagvinduer, duesikring m.v. nedtages. Samtlige nedtagne dele betragtes som entreprenørens ejendom og bortkøres af entreprenøren. Hvis det ved nedtagningen viser sig, at dele af tagkonstruktionen er angrebet af råd eller svamp, skal dette straks meddeles tilsynet, som tager stilling til, i hvilket omfang skaderne skal udbedres. Der indhentes særpriser på udbedring af trækonstruktion, der kan anvendes i sådanne tilfælde. Efter nedrivning skal spær afbørstes og renses for søm og skruer m.v. 38

40 01 - Tag Midlertidig montering af Durko-ventiler på faldstammeudluftninger Væsentlige materialer: Durko-ventiler. Det skal sikres at faldstammeudluftninger afdækkes med en midlertidig Durkoventil for at undgå lugtgener på loft og kondensdannelse på underside af undertag indtil faldstammeudluftninger føres over tag eller omføres Fjernelse af isolering og bygningsaffald m.v. i skråtag og skunk Eventuel eksisterende isolering i skråtag og skunk samt affald, gamle byggematerialer o. lign. skal nedtages og bortkøres så rummet mellem skunkvæg og skråtag er fuldstændig ryddet. Entreprenøren skal påregne, at der skal fjernes ca. 10 kg affald pr. løbende meter tagfod Opretning af spær m.v. Væsentligste materialer: Konstruktionstræ til opretning af spær, skal være spærtræ af klassifikation K18 i minimum 45 x 145 mm eller tilsvarende iht. DS 413. Klodser til opretning af spær skal være af ikke svindbart materiale. Søm til fastgørelse af opretning skal være min. 3,1 x 90 mm varmgalvaniserede ringede maskinsøm eller 5,0 x 90 mm skruer som NKT. Efter nedtagningen af tagbeklædningen foretages der fuld opretning af spær til plan flade iht. udfaldskrav som nævnt under kvalitetssikring. Opretning indtil 30 mm kan foretages med klodser. Opretning over 30 mm skal foretages ved pålaskning af opretningsplanker på siden af de eksisterende spær. Opretningen sømmes eller skrues fast pr. maksimalt mm, og skal have overlæg i forhold til eksisterende spær på min. 50 mm. 39

41 Der skal i tilbudet regnes med, at der foretages 100 % opretning af spærene 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Spæropretning, udfaldskrav Spæropretning Sømning Kontrol af spæropretning, udfaldskrav er afvigelse på maksimalt 1 cm (+/- 3 mm) målt med 2 meter retskinne. Kontrol af at der er foretaget korrekt sømning af spær, og at opretningen ikke er påsat med for lidt overlæg (minimum 50 mm) i forhold til eksisterende spær. Der skal kontrolleres at sømafstanden c/c er maksimalt 200 mm, og at kantsømafstanden er minimum 25 mm fra center af søm til kant af spærtræ. Måling Måling Måling Forankring af spær og fodrem m.v. Væsentligste materialer: BMF-beslag til forankring af spær og fodrem skal være vinkelbeslag 105 med ribbe BMF-beslag til sikring af hanebånd og kip skal være sømpladebeslag 100x400x2,0 Søm til fastgørelse af beslag skal være 5mm beslagskruer eller 4mm kamsøm i min 50mm længde. Alle spær skal forankres til fodremmen med vinkelbeslag som fastgøres på side af spær og ned i fodremmen. Fodremmen skal forankres til etagebjælkerne, ligeledes med vinkelbeslag som fastgøres til side af fodrem og side af etagebjælker. Samtidig skal samlinger ved hanebånd og ved kip sikres med sømplader. Kvalitetssikring: 40

42 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Forankring af spær Kontrol af forankring af spær til fodrem Forankring af fodrem Kontrol af forankring af fodrem til bjælker Sikring af hanebånd Kontrol af sikring af hanebånd til spær. Sikring af kip Kontrol af sikring af spær ved kip Imprægnering af spærender m.v. Væsentligste materialer: Imprægnering til træværk skal være som Boracol 20 og/eller Gori 22/7. Alle spærender og øvrigt træværk i kontakt med murværk smøres med træimprægneringsmiddel for at modvirke risiko for svampeangreb indtil ½ m fra murværket. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Spærender Kontrol af imprægnering Isolering af mansard/skråtag og skunk m.v. Væsentligste materialer: Dampspærre skal være 0,20 mm polyethylenfolie. Vindpap skal være som Corovin P. P.-QUVG 100-Vinddug. Liste til fastholdelse af vindpap skal være 25 x 50 mm fyrretræslister. Alle pladeisoleringsmaterialer skal være mineraluld kl. A. 41

43 01 - Tag Tagkonstruktionen mod beboelse isoleres med mineraluld som angivet på tegninger. Væggene/lofterne er opført som en pudsede vægge/lofter på træforskalling. Udenpå bagsiden af forskallingen anbringes isoleringsplade i hård mineraluld i mm tykkelse, for at skåne dampspærren mod sømenderne i forskallingsvæggen. Herpå opsættes dampspærre, som skal være uden huller, revner o. lign. Dampspærren skal oplægges i så store sammenhængende baner som det er muligt. Nødvendige samlinger skal have minimum 150 mm overlæg og klemmes eller tapes sammen. Ved alle gennembrydninger af dampspærren ud for rør, kanaler og andet skal der tapes for at sikre fuld tæthed. I skunken anbringes isoleringen mellem skunkstolperne og fastholdes med galvaniseret ståltråd, der anbringes for hver 300 mm. Isoleringen skal opsættes med forskudte samlinger og overalt skal den skæres tæt til stolper m.v. Alle samlinger skal være tætte. Skråvægge mod beboelse isoleres ved ilægning af dampspærre og mineraluld mellem spærene. Der sikres behørig ventilation ved minimum 50 mm luft mellem isolering og tagbeklædning. Isoleringen skal i alle tilfælde opsættes med tætte samlinger, der overalt skal skæres tæt til stolper m.v. Alle samlinger skal være tætte. Hvis isoleringen oplægges i to lag skal lagene forskydes, så samlingerne ligger i forbandt. Ved skråvinduer, kviste m.v. i tagfladen skal der stoppes tæt med mineraluld mellem indvendig lysning og spær eller andre afgrænsninger så trækgener undgås. Al isolering skal anbringes, således at der sikres behørig udluftning fra tagfod til udluftninger i spidsloft. Al isolering skal herefter beklædes med vindpap yderst som fastholdes af en liste på hver side af spærene. Konstruktionen skal i alle henseender være tæt og det skal sikres at den nødvendige ventilation mellem isolering/vindpap og underside undertag ikke mærkes i boligen. 42

44 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Isolering Dampspærre Kontrol af tykkelse og lægning af 25/40 mm hård mineraluldsplade mod skråvæg og skunk. Kontrol af opsætning, tæthed og samling af dampspærre. Måling Dampspærre Kontrol af 150 mm samlingsoverlæg. Måling Isolering, skråvæg Kontrol af tykkelse herunder lægning omkring tagvinduer, kviste m.v. Måling Isolering, skunk Kontrol af tykkelse og lægning (herunder tæthed og fastholdelse) af isolering ved skunk. Måling Vindpap, skråvæg Kontrol af montering og fastholdelse af vindpap ved skråvæg. Vindpap, skunk Kontrol af montering og fastholdelse af vindpap ved skunk. Ventilationsspalte Kontrol af 50/70 mm ventilationsspalte mellem overside af vindpap og til underside af undertaget/lægter. Måling Etablering af underlag for platter, skotrender, inddækninger m.v. Væsentligste materialer: Beklædning skal være minimum 25 mm rupløjede tagbrædder. Kamsøm/ringsøm til fastgørelse af tagbrædderne og skotrendeunderlag skal være minimum 75mm som NKT. I skotrender, platter samt ved fodblik og inddækninger m.v. udskiftes eksisterende underlag med rupløjede tagbrædder. Brædderne skal tilskæres med tætte samlinger og fastgøres forsvarligt. Underlaget skal udføres på en sådan måde, at det overalt danner godt vederlag for zinkinddækningen. 43

45 01 - Tag Øvrige steder etableres der underlag for støtte ved gennemføringer af studse, rør, tagvinduer m.v., således at studse og eventuelt undertag kan udføres med forsvarligt overlæg. Sådanne underlag kan også udføres af lægter. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Underlag Kontrol af samlingernes tæthed og af fastgørelser for nyt underlag Udskiftn. af træunderlag, isolering af kvisttage og -flunker på kviste mod gård Væsentligste materialer: Beklædning m.v. skal være minimum 19 mm rupløjede brædder til flunkeside og 25 mm rupløjede tagbrædder til taget. Kamsøm/ringsøm til fastgørelse af tagbrædderne skal være minimum 75 mm som NKT. Dampspærre leveres som 0,20 mm polyethylenfolie. Vindpap skal være som Corovin P. P.-QUVG 100 Vinddug. Alle pladeisoleringsmaterialer skal være mineraluld kl. A. Samtlige kvisttage isoleres med 100 mm mineraluld. Der anbringes dampspærre, som "klemmes" mod de indvendige sider af kvisttagen, med en tæt tilskæring af mineralulden. På samtlige kviste udskiftes den eksisterende træbeklædning på kvisttage inkl. eventuelle opskalkninger. Nyt underlag tilskæres med tætte samlinger og fastgøres forsvarligt så de overalt danner godt underlag for den nye zinkbeklædning. På kvistflunkerne monteres dampspærre, som fastholdes med 50 x 50 mm lægter langs kanter. Der anbringes 50 mm mineraluld mellem lægterne og der opsættes vindspærre. Udenpå monteres de rupløjede brædder som opsættes med 5-10 mm mellemrum mellem brædderne der skal danne underlag for de nye zinkflunker. 44

46 01 - Tag Der monteres desuden nyt underlag for kvistplatter. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Dampspærre, kvisttag Kontrol af udlægning og tæthed af dampspærre. Isolering, kvisttag Kontrol af udlægning af 100 mm mineraluld kl. A, samt tæthed ved samlinger. Underlag, kvisttag Kontrol af samlinger og fastgørelse af underlag Dampspærre, kvistflunker Kontrol af opsætning, samlinger og tæthed. Isolering, kvistflunker Kontrol af opsætning og tæthed af 50 mm mineraluldsisolering. Vindpap, kvistflunker Kontrol af opsætning, fastgørelse og tæthed af vindpap. Ventilation, kvistflunker Kontrol af ventilation, herunder måling af ventilationsareal. Måling Underlag, kvistflunker Kontrol af fastgørelse og tæthed af underlag for kvistflunkerne. Underlag, øvrigt Kontrol af samlinger og fastgørelse af underlag for kvistplatter, indvendige flunkesider, kvistfronten m.v Udskiftning af træunderlag samt isolering af tage over bitrappetårne Væsentligste materialer: Beklædning m.v. skal være min. 25mm rupløjede tagbrædder. Kamsøm/ringsøm til fastgørelse af tagbrædderne skal være minimum 75 mm som NKT. Dampspærre leveres som 0,20 mm polyethylenfolie. Vindpap skal være som Corovin P. P.-QUVG 100 Vinddug. 45

47 Alle pladeisoleringsmaterialer skal være mineraluld kl. A Tag Samtlige tage over bitrapper isoleres med 100 mm mineraluld. Der anbringes dampspærre, som "klemmes" mod de indvendige sider af kvisttagen, med en tæt tilskæring af mineralulden. På samtlige bitrappetårne udskiftes den eksisterende træbeklædning inkl. eventuelle opskalkninger. Nyt underlag tilskæres med tætte samlinger og fastgøres forsvarligt så de overalt danner godt underlag for den nye zinkbeklædning. Der skal påregnes opretning af eksisterende spær ved tilskæring af lister ovenpå eksisterende spær op til ca. 40 mm på samtlige spær. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Dampspærre Kontrol af udlægning og tæthed af dampspærre. Isolering tag Kontrol af udlægning af 100 mm mineraluld kl. A, samt tæthed ved samlinger. Udluftning Kontrol af udluftning af tagkonstruktionen Funktion Underlag, tag Kontrol af samlinger og fastgørelse af underlag Etablering af fast undertag af krydsfiner og tagpap m.v. Væsentligste materialer: Plader til fast undertag skal være MK-godkendte skal være 15/18/21 mm vandfast MK-godkendte krydsfinertagplader som imprægneres med system som Fireguard fra Moelven egnet til indvendigt brug. Brandklassificeringen skal opfylde DS til klasse A materialer og DS til klasse A. Plastfeder til samling af krydsfinerplader i ender. Tagpap til fast undertag skal være som Icopal FastSafe, base 512 P. 46

48 Kipplankebeslag iht. tegningsmaterialet Tag Kip planke opbygges af trykimprægneret træ. Dimension fremgår af tegningsmaterialet. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. Afstandsklodser til kip planke skal være af trykimprægneret træ med bredde på 15 mm. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. Beslag og søm til fastgørelse af kip planke skal være korrosionsbeskyttede. Søm eller klammer til fastgørelse af tagpap skal være iht. fabrikantens anvisninger. Søm til fastgørelse af krydsfinerplader skal være korrosionsbeskyttede søm, f.eks. 3,0 x 55 mm ringsøm eller 2,8 x 60RS maskinsøm som NKT. Undertagsventil med dæksel og net som Icopal Ventilationsstuds. Vandrende skal være som Monarfol vandrende. Alt nødvendigt tilbehør, herunder rørstudse og klembånd for gennemføringer i undertag, ventilationsstudse, bøsninger og vandrender skal være indeholdt. Fra tagfod og til kip udlægges 15/18 mm krydsfinerplade på de oprettede spær som underlag for nyt undertag af tagpap. På skalke og tagfod udføres underlag for undertag af 21 mm krydsfiner. Tagfoden opbygges med skalk som angivet på principtegninger, således at der mellem murkrone og plade dannes en luftspalte på 25 mm (tolerance +/- 5 mm). På tagfodspladen monteres fodblik i zink, som kan lede vandet sikkert ned i tagrenden. Mellem murkrone og fodplade (krydsfiner) monteres snefang, som fastgøres til fodpladen med klamper pr. 300 mm. Krydsfinerpladerne skal lægges med yderfinerens fiberretning på tværs af spærene. Pladerne lægges i forbandt og skal alle steder stødes over understøtningerne. Endesamlinger mellem spær skal udføres med plastfeder (sløjfning). Ved alle gennembrydninger udføres alle nødvendige underlag. Plader med et fugtindhold på over 12 % skal kasseres. 47

49 01 - Tag Ved tilstødende murværk føres krydsfinerpladerne ind i eksisterende fals. Nødvendig afhugning/ afrensning af overskydende forskalling skal udføres inden krydsfiner udlægges. Hvor det er nødvendigt med udsparing i mursten, skal der etableres ¼ sten udsparing, som skal være indeholdt i tilbudet. Pladerne sømmes med korrosionsbeskyttede søm. Sømafstande ved pladekant skal være maksimalt 150 mm. Underlag for skotrender inkl. lægteopkant m.v. udføres som angivet på tegninger. Permanent afstivning af bræddeskillevægge for pulterrum udføres ved fastskruning af lægte parallelt med taghældning, til fastgørelse på underside af krydsfinerbeklædning, ved skruning oppefra og igennem krydsfineren med undersænket skrue. Over og under tagvinduer monteres 1 stk. undertagsventil for hvert spærfag for udluftning over isolering inkl. hultagning alle nødvendige tætninger m.v. Tagpapundertag udlægges og krydssømmes pr. 60 mm i overlægget og 20 og 60 mm fra banekant. De selvklæbende overlæg trædes til og endeoverlæg koldklæbes. Over alle gennembrydninger udføres vandrende, som klæbes og skrues fast til undertag. Over tagvinduer monteres vandrende i en længde af minimum 1,5 spærfag. Ved alle gennembrydninger for faldstammeudluftninger m.v. udføres nødvendigt underlag for krydsfiner samt inddækning ved klæbning af pap ført op ad gennemføringerne. Som forstærkning over alle gennembrydninger klæbes en ekstra bane tagpap og vandrende i vandret længde ca. 1 lbm. Ved anden gennembrydning af tagpappen etableres tæt overgang mellem undertag og gennembrydning. I kip udføres kipplanke iht. tegningsmaterialet. Der skal isættes 1 stk. udluftningsstuds pr. spærfag for hver side af rygningen. I hvert spærfag og pr. lbm ved grater og skotrender, ved kviste og ved sammenbyggede kvistvinduer, skal der monteres undertagsventiler. Ved brandkamme, skorstene, trappetårn og andet tilstødende murværk føres pappen ind i fals og bukkes op og fuldklæbes til murværk i hele falsens højde. Ved tagfod fuldklæbes asfaltpap til fodblik. Kvalitetssikring: 48

50 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Undertag, materiale Undertag, lægning Undertag, fastgørelse Ventilation Tagfod, fodblik Tagfod, insektnet. Undertagsventiler Vandrender Kontrol af fugtindhold (maks. 12 %) og dimension ved skråtag (15-18 mm) og tagfod (21 mm). Kontrol af brandklassificering. Kontrol af lægning af undertag, (yderfinerens fiberretning skal være på tværs af spærretningen, alle plader skal understøttes af min. to spær). Kontrol af fastgørelse (pr. 150 mm langs pladekanter og pr. 300 mm langs mellemunderstøtning) og af endesamlinger. Kontrol af mm luftspalte mellem undertag og murkrone og ca. 15 mm i rygningen Kontrol af montering af fodblik, overlæg ved samling med undertag og vandafledning til tagrende. Kontrol af montering, funktion og fastgørelse. Kontrol af montering over kviste, tagvinduer m.v. i alle spærfag Kontrol af montering, længde, hældning (min. 5 %) og funktion. Gennembrydninger Kontrol af tæthed af samlinger omkring mindre gennembrydninger Tagryg, opbygning Kontrol af opbygning, ventilationsareal og vandafledning. Grat, opbygning Kontrol af opbygning, ventilationsareal og vandafledning. Måling Måling Måling Funktion Funktion Måling Måling 49

51 01 - Tag Isolering af etageadskillelse over beboelse Væsentligste materialer: Mineraluldsgranulat skal være kl. 39. Perforerede metalplader til dækning af huller for indblæsning af mineraluldsgranulat. I etageadskillelsen over beboelse indblæses, under indskudslaget, granuleret imprægneret mineraluld. Mineralulden indblæses gennem "blæsehuller", som efterfølgende efter endt brug tildækkes med metalplader. Hvor etageadskillelsen støder op til tagfladen skal der inden indblæsningen foretages, sikres at ventilationsmuligheden langs med tagfladen ikke afbrydes. Der skal bores tilstrækkeligt mange blæsehuller, så isoleringen kan fordele sig over hele loftsfladen i en tykkelse, der svarer til hulrummets. Lofter forudsættes ryddet i rimeligt omfang, så det kan påregnes, at der er plads til at udføre indblæsningen. Der skal i tilbudet regnes med ca. 5 kontrolboringer til brug for tilsynet. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Isolering Kontrol af fordeling og tykkelse på isoleringslaget. Måling Tildækning Kontrol af at huller er tildækket med korrekt type metalplade Oplægning af nye afstandslister og lægter Væsentligste materialer: Afstandslister mellem undertag og taglægter leveres som 25 x 50 mm trykimprægnerede afstandslister. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. 50

52 01 - Tag Taglægter skal være 38 x 73 mm grantaglægter. Taglægterne skal være styrkesorteret og mærket til sorteringsklasse T1 iht. DS 483 eller INSTA 142 og dimensioner mindst som i SBI-anvisning 189. Imprægnering til træværk skal være som Boracol 20. Nyt træ som skal indsættes skal være lagertørt og trykimprægneret efter DS 2122, klasse A, eller behandlet til mætning med Boracol 20, Gori 22 eller lignende. Alt trykimprægneret træ skal være klassificeret NTR/AB. Søm til fastgørelse af taglægter skal være varmforzinkede ringede maskinsøm som 3,2 x 98 mm eller kamsøm 4,5 x 110 mm som NKT. Søm til fastgørelse af afstandslister skal være varmgalvaniserede ringede maskinsøm 3,2 x 98 mm som NKT. Ventileret fuglegitter. Afstandslister monteres på tagbrædderne over spær og i spærretningen. Afstandslisterne fastgøres til spær med ringede maskinsøm. Lægter oplægges forsvarligt iht. tagstensfabrikantens på de lister, der fastholder undertaget. Lægter skal oplægges i størst mulig længde og med færrest mulige "stød". Samlinger af lægter skal ske over et spær. Lægteafstanden iht. tagstensfabrikantens anvisninger. Udover lægter for tagsten anbringes en lægte som underlag for udluftningsinddækninger, lægte som underlag for inddækninger omkring tagvinduer samt ved øvrige inddækninger, for at sikre forsvarligt underlag. Lægterne sømmes med varmforzinkede søm 3,2 x 98 eller kamsøm 4,5 x 90 med minimum ét søm pr. underlag, ved endestød dog med søm, iht. anvisninger fra TOP (Træbranchens Oplysningsråd). Ventileret fuglegitter monteres ved tagfod ved udluftning. Fuglegitter fastgøres med rustfrie skruer ovenpå fodblik og undertag iht. leverandørens anvisninger, hvor det sikres at der etableres behørig ventilation af mellemrummet mellem undertag og underside af tagbeklædning. Fuglegitrene tappes sammen i længderetningen. Skruehuller i undertag sikres med UV bestandig fugemasse. Samtlige lægteender i kontakt med murværk langs gesimser, frontispice m.v. smøres med træimprægneringsmiddel indtil ½ m fra murværk for at modvirke risiko for svampeangreb. 51

53 01 - Tag Ligeledes skal øverste og nederste lægte samt gratplanke og rygningslægten imprægneres. Det skal sikres, at imprægneringsmidlet er inaktivt i forhold til eventuelt tilstødende zink. Ellers skal der foretages afdækning med f.eks. murpap inden zinken monteres. Det skal efter oplægning af afstandslister og lægter sikres, at alt byggeaffald, herunder savsmuld, søm, skruer, zinkstykker m.v. fjernes fra undertaget og fra fuglegitrene. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Afstandslister Kontrol af lægning over spær og dimension på afstandslister. Måling Lægter, mærkning Kontrol at lægter er mærket med T1 samt producentens navn og T s logo Lægter, afstand Kontrol af lægning af taglægter, af lægteafstand og af dimension. Måling Lægter, imprægnering Kontrol af imprægnering af lægter i nærhed af murværk, ved øverste og nederste lægte samt ved lægter i gratplanker. Fuglegitter Kontrol af montering af fuglegitter og af fugning af skruehuller (hvor fuglegitter fastgøres i undertag) med UVbestandig fugemasse Etablering af zinkinddækninger ved skotrender og grater m.v. Væsentligste materialer: Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Zink leveres som Titan zink nr. 14. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. 52

54 01 - Tag Inden der etableres zinkbeklædning skal det sikres, at der er udlagt skillelag, hvor der er udlagt krydsfiner. Skotrendebeklædningen ved kehlspær og platter m.v. placeres på underlaget og opbygges over de lægter, der afgrænser skotrenden. Skotrenden fastgøres med løskant. I bunden af skotrender, ved f.eks. overgang til tagrende, tagflade o. lign. afsluttes med zink eller formbart inddækningsmateriale. Der udføres prøveinddækning ved en skotrende samt ved en platte til tilsynets godkendelse, inden de øvrige arbejder udføres. Skotrender udføres på underlag af vandfast tagbrædder/krydsfiner med skillelag. Skotrenderne udføres med vandkant og leveres i længder på 1 m og med loddede blindfalse 205 mm fra overkant. Skotrendestykkerne sømmes i overkanten med varmforzinkede 1" rørsøm og fastholdes i siderne for hver ca. 300 mm med 40 mm brede hafter sømmet til kantlægterne med 1" varmforzinkede rørsøm. I tagfod udføres formbar inddækning, som bukkes ned over tagrendens bagvulst. Zinkinddækninger skal udformes i lighed med eksisterende. Alle samlinger udføres med blindfals. Hvis zinkinddækningen grundet tagfladens udseende er større end 1,0 m 2 skal zinkinddækningen opdeles i flader på mindre end 1,0 m 2 med samlinger, der tillader tilstrækkelig bevægelse mellem fladerne, enten som stående false eller blindfalse. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Zinkinddækning Kontrol af opbygning, samlinger, zinkarealer og fastgørelse af zinkbeklædning. Skillelag Kontrol af at zinkbeklædning udlægges på skillelag. Formbar inddækning, skotrende Kontrol af fastgørelse af formbar inddækning til skotrendebeklædning samt Måling 53

55 01 - Tag nedbukning over tagrendens bagvulst (minimum 10 mm overlap) Formbar inddækning, generelt Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Måling Etablering af zinkinddækninger ved kviste Væsentlige materialer: Zink leveres som Titan zink nr. 14. Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Kvisttage, -flunker, indvendige flunkesider, platte ved spejl på kvistfronter, beklædes med zink. Ved tagkvistens front anbringes opkant af zink og langs kvisttagets sider anbringes blindfalse for montering af tag. Ved "bagkant" af kvisttag opbukkes zinken, så der etableres forsvarlig tætning mod tagbeklædning på hovedtag. Ved "hjørner" mellem tagstenstagfladen og kvisttagets sider placeres forstærkning på kvisttaget, der sikrer, at vandet ledes sikkert udover taget uden fare for at vind og lign. kan presse vandet ind mellem tagsten og inddækning. Kvistflunker beklædes med ny zinkbeklædning, der mod tagfladen afsluttes med zinkrende iht. tegninger. Inddækningen bukkes omkring kvistfronten og skal dække kviststolperne i omfang som vist på tegninger. I fronten af kvisten ved overgangen til tegltaget skal påregnes udført platte der beklædes med zink, med overgang til tegltaget i plisseret zink. Ved vinduer fastgøres platten/zinkinddækning under løskant, som fastgøres i vinduesfalsen under vinduets bundkarm. Løskanten fastgøres forsvarligt til bundkarmen og fuges med blød fuge, således at der dannes tæt overgang til platten. 54

56 01 - Tag Zinkbeklædningen skal på kvisttage skal udføres med stående dobbelt false. Kvistflunker skal udføres med blindfalse. Der udføres prøveinddækning ved en kvist, til tilsynets godkendelse inden de øvrige arbejder udføres. Kvist mod gårdside Kvist mod gadeside 55

57 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Zinkbeklædning Kontrol af montering, fastgørelse og samlinger. Kvisttag Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Funktion Kvistflunker Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Funktion Etablering af zinktag på bitrappetårne Væsentlige materialer: Zink leveres som Titan zink nr. 14. Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Tage på bitrappetårne skal beklædes med zink. Taghætter og faldstammeudluftninger skal indbygges i taget, vindskeder udføres i zink, overgangen til skorstene udføres som beskrevet under (pkt. Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk). I fronten ved overgangen til tegltaget udføres zinkløskant med overgang i plisseret zink. Ved rygning afsluttes der med zinkopkant til overkant af kipplanke. Zinkbeklædningen skal udføres med stående dobbelt false. Der udføres prøveinddækning ved et tag, til tilsynets godkendelse inden de øvrige arbejder udføres. 56

58 01 - Tag Zinkbeklædning på bitrappetårne Zinkbeklædning på bitrappetårne 57

59 Kvalitetssikring: 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Zinkbeklædning Kontrol af montering, fastgørelse og samlinger Etablering af 33 stk. tagvinduer mod spidsloft m.v. Væsentligste materialer: Tagvinduer skal leveres som Velux VLT/Velta med udvendige inddækninger til tegltagsten. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod spidsloft iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Funktion Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding. 58

60 01 - Tag Etablering af 8 stk. tagvinduer mod hovedtrapperum Væsentligste materialer: Tagvinduer leveres som Velux GVO 54x76cm med udvendige inddækninger til tegltagsten, hvidmalet indvendigt. Stopning skal være mineraluld kl. 39. Lysning skal være af min. 12 mm hvidmalet MDF-plade. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod hovedtrapperum iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Indvendigt skal der udføres alle nødvendige arbejder i forbindelse med lysninger, indfatninger og pudsreparation. Der påregnes at den eksisterende indvendige forsatsramme, indfatninger mv. skal bibeholdes og at der skal etableres ny lysning mellem det eksisterende forsatsvindue og det nye Velux vindue, og der skal i den forbindelse udføres de nødvendige opklodsninger til fastholdelse af de nye lysninger. Det skal påregnes at den inderste del af karmen/lysningen skal bibeholdes og der skal forsættes med ny lysning herfra og til det nye Velux vindue. Hele lysningen eksisterende og nyt skal efter montering spartles, grundes og malerbehandles 2 gange med hvid farve efter nærmere aftale. 59

61 01 - Tag Eksisterende vindue i hovedtrapperum, med glastagsten udvendigt og forsatsramme indvendigt. Eksisterende vindue/loftslem i hovedtrapperum 60

62 Kvalitetssikring: 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Kontrol af at vinduer monteres hvor det er angivet på tegningsmaterialet. Måling Dampspærre Kontrol af fastgørelse/tæthed af dampspærre til not i Velux tagvinduernes ramme. Isolering Kontrol af udførelse, herunder stopning af isolering omkring tagvinduer. Lysning Kontrol af opbygning og fastgørelsen af lysning. Prøve Pudsreparation m.v. Kontrol af at indvendige overflader omkring lysninger er klar til maler. Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding Etablering af 16 stk. tagvinduer m.v. mod bitrapperum Væsentligste materialer: Tagvinduer leveres som Velux GVO 54x76cm med udvendige inddækninger til tegltagsten. Stopning skal være mineraluld kl. 39. Lysning skal være af min. 12 mm hvidmalet MDF-plade. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod bitrapperum iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. 61

63 01 - Tag Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Indvendigt skal der udføres alle nødvendige arbejder i forbindelse med nye lysninger, indfatninger og pudsreparation mv. Nye Velux vinduer skal placeres i eksisterende huller, der skal dog påregnes udført tilskæring/udvidelse af samtlige vindueshuller for montering af de nye vinduer og lysninger. Eksisterende vindue i bitrapperum Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Kontrol af at vinduer monteres hvor det er angivet på tegningsmaterialet. Måling Dampspærre Kontrol af fastgørelse/tæthed af dampspærre til not i Velux tagvinduernes ramme. 62

64 01 - Tag Isolering Kontrol af udførelse, herunder stopning af isolering omkring tagvinduer. Lysning Kontrol af opbygning og fastgørelsen af lysning. Prøve Pudsreparation m.v. Kontrol af at indvendige overflader omkring lysninger er klar til maler. Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding Etablering af 28 stk. tagvinduer m.v. mod beboelse Væsentligste materialer: Tagvinduer leveres som Velux GGL 55 x 98 cm C04, med udvendige inddækninger til tegltagsten. Vinduerne skal leveres med indvendig lakeret overflade/eller hvidmalet overflade efter nærmere aftale med tilsynet. Stopning skal være mineraluld kl. 39. Lysning skal være af min. 12 mm hvidmalet MDF-plade. Indfatninger skal som eksisterende indfatninger. Der monteres nye oplukkelige tagvinduer mod beboelse iht. tegningsmaterialet. Vinduerne skal leveres med inddækninger passende til tagbeklædningen og monteres iht. fabrikantens anvisninger. Der skal være tæt stopning mellem lysning og spær og/eller anden afgrænsning. Inddækning under tagvinduer skal fastklæbes til tagsten med f.eks. silikone. Indvendigt skal der udføres alle nødvendige arbejder i forbindelse med lysninger, indfatninger og pudsreparation. Der skal ikke udføres malerarbejder såsom spartling, opsætning af tapet, maling m.v. 63

65 Tapet skal friskæres ved indfatninger inden disse fjernes Tag Eksisterende Velux vindue mod beboelse. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Tagvindue Kontrol af montering, fastgørelse og funktion. Kontrol af at vinduer monteres hvor det er angivet på tegningsmaterialet. Måling Dampspærre Kontrol af fastgørelse/tæthed af dampspærre til not i Velux tagvinduernes ramme. Isolering Kontrol af udførelse, herunder stopning, af isolering omkring tagvinduer. Lysning Kontrol af opbygning og fastgørelsen af lysning. Prøve Pudsreparation m.v. Kontrol af at indvendige overflader omkring lysninger er klar til maler. 64

66 01 - Tag Tagvinduer, inddækninger Kontrol af inddækninger ved Velux tagvinduer herunder montering af underlagskrave, overlæg m.v. Måling Tagsten Kontrol af at alle tagsten er fastgjort omkring vinduet ved binding Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk Væsentligste materialer: Zink leveres som Titan zink nr. 14. Blød fuge udføres som bygningssilikone i grå. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Hvor den skrå tagflade støder op til murværk ved skorstene, brandkamme, trappehuse m.v. etableres inddækning mod teglstenfladen ved hjælp af zinkinddækning, og zinkløskant. Zinkinddækningen udføres skjult under tegl og føres 150 mm op ad afgrænsende murværk med forsvarlige overlæg. Over inddækning fræses en ca. 30 mm dyb rille, hvori der monteres en zinkløskant. Zinkløskanten fastgøres med murhager eller lignende og fuges med blød fuge. Eventuelle puds- og murerreparationer på tilstødende murværk skal være indeholdt i tilbudet. 65

67 Kvalitetssikring: 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Plisseret zink Zinkløskant Murværk Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Kontrol af at overgang når første bølgedal men afsluttes før bunden, og at regnvand afledes korrekt. Kontrol af udførelse, fastgørelse og fugning af zinkløskant Kontrol af pudsreparationer efter montering af zinkløskant. Prøve Etablering af nye faldstammeudluftninger m.v. Væsentligste materialer: Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Zink leveres som Titan zink nr. 14. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Elastisk fugemasse. Inddækninger omkring faldstammeudluftninger i den skrå tagflade udskiftes til nye i tilsvarende udformning som de eksisterende, dog tilpasset faldstammens dimension. Hvor faldstammeudluftninger er placeret i zinktage over bitrappetårne m.v. skal udluftningerne her indbygges i zinktagene. Der skal sikres forsvarlige overlapninger mellem zink og teglstensflade med formbar zinkinddækning. Ved montering af hætte skal det sikres, at faldstammen går helt op i hætten for at undgå kondens. Eventuelt kan hætten udformes todelt med udvendig aftagelig kappe. Der fuges mellem det indvendige udluftningsrør og faldstammen med elastisk fugemasse. 66

68 01 - Tag Hætter skal udformes, så fugle m.v. ikke kan få adgang til tagrummet gennem hætten ved montering af grovmasket net. Hvor faldstammeudluftninger er placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende/nye tagvinduer til beboelse, skal faldstammen føres op langs spær under undertaget og udluftes over tagvinduer. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Faldstamme Kontrol af at faldstammer er ført helt op i hætten. Zinkhætte Kontrol af montering af hætte, herunder opbygningen af underlag. Undertag Kontrol af tætning ved gennembrydning af undertag. Formbar zinkinddækning Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Kontrol af at formbar zinkinddækning når første bølgedal men afsluttes før bunden, og at regnvand afledes korrekt. Binding af tag Kontrol af at alle sten omkring hætten er påsat bindere. Grovmasket net Kontrol af montering af grovmasket net på hættens udmunding Etablering af nye udluftningshætter m.v. Væsentligste materialer: Formbart inddækningsmateriale leveres som 6 mm inddækningszink fra Rheinzink. Zink leveres som Titan zink nr. 14. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. 67

69 01 - Tag Samtlige udluftningshætter udskiftes med nye hætter i zink med forsvarlig og tæt overgang til tagfladen og udformet i lighed med de eksisterende hætter. Hvor udluftningshætter er placeret i zinktage over bitrappetårne mv. skal udluftningshætterne her indbygges i zinktagene. Udluftningshætten fastgøres på træunderlaget og samlinger kittes i lighed med den resterende tagflade. Udluftningshætter skal udformes så fugle, rotter m.v. ikke kan få adgang til tagrummet/ventilationskanaler gennem hætten ved montering af grovmasket net Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Aftrækskanaler Kontrol af at aftrækskanaler er ført korrekt op i hætten. Zinkhætte Kontrol af montering af hætte, herunder opbygningen af underlag. Undertag Kontrol af tætning ved gennembrydning af undertag. Plisseret zink Kontrol af montering, fastgørelse og tilslutning til tag. Kontrol af at blød plisseret zinkinddækning når første bølgedal men afsluttes før bunden, og at regnvand afledes korrekt. Binding af tag Kontrol af at alle sten omkring hætten er påsat bindere. Grovmasket net Kontrol af montering af grovmasket net på hættens udmunding Udskiftning af tagrender og rendejern Væsentligste materialer: Tagrender skal leveres i zink Titan nr. 14 i dimension som eksisterende med ekspansionsstykker iht. leverandørens anvisninger. Rendejern skal leveres som varmgalvaniserede i dimension som eksisterende. 68

70 01 - Tag Fastgørelsesmidler leveres i passende dimension. Alle fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Samtlige tagrender mod både gade- og gårdside udskiftes til nye i zink inkl. tagrender på bitrappetårne, kviste, frontispicer mv. Tagrender oplægges i nye rendejern, der placeres i forbindelse med udskiftning af tagbeklædning. Alle rendejern skal placeres så der er tilstrækkeligt fald mod nedløb. Rendejern monteres ved tagfod i underlag for fodblik og undersænkes så overkant er i plan med underlag. Ved oplægning af rendejern skal det sikres at tagvandet til ramme i tagrendens 1/3-dels punkt. Tagrenden skal monteres, således at bagkanten er 10 mm højere end forkanten og der er min. 10 mm fald pr. løbende meter tagrende mod tagnedløb. Hvor 2 tagrendestykker samles skal der være et overlæg på minimum 20 mm. Der skal monteres ekspansionsstykker i tagrende pr lbm samt efter hver gering. Dimension på tagrender må ikke være mindre end eksisterende. Tagrender på siden af bitrappetårne, frontispicer mv. skal forsynes med afløbsstuds og tagnedløbsstykke/bøjning i nødvendig længde for behørig afledning af vand til den nederste tagrende. Efter endt tagarbejde skal tagrender renses så fuld funktionsdygtighed opnås. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Tagrender, fald mm. Rendejern Tagrender, samlinger m.v. Kontrol af fald på tagrender. Kontrol af at den indbyrdes afstand i mellem rendejern er maksimalt 500 mm Kontrol af overlæg. Kontrol af at tagvand rammer i tagrendens 1/3-dels punkt. Måling Måling Måling 69

71 01 - Tag Ekspansionsstykker Zinktagrender, lodning Kontrol af at en maksimal afstand på 15 m mellem ekspansionsstykker. Lodningen udføres på rent zink. Lodningen skal udføres med mindst 33 % loddetin. Kontrol af at lodning kun udføres ved temperaturer over 5 ºC. Måling Måling Udskiftning af hængselstifter og tagnedløb Væsentligste materialer: Tagnedløb skal leveres i zink Titan nr. 14 i dimension som eksisterende. De 2 nederste meter skal udføres som Loro-x rør i galvaniseret stål, inkl. bøjning ved fortov. Hængselstifter skal leveres som varmgalvaniserede for montering i murværk med skruer. Fastgørelsesmidler leveres i passende dimension. Alle fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttede. Samtlige eksisterende tagnedløb og hængselstifter (rørholdere) nedtages inkl. tagnedløb fra bitrappetårne, frontispicer og facadealtaner mv. Der monteres nye hængselstifter i galvaniseret stål som fastgøres i murværket på forsvarlig vis. Huller i puds og murværk fra de nedtagne hængselstifter lukkes med mørtel. Der monteres nye tagnedløb inkl. vulstringe i dimension som ikke må være mindre end eksisterende. Nedløb skal tilsluttes til eksisterende nedløbsbrønde. Tilslutning af eksisterende afløb fra altaner/karnapper mod gadesiden skal være inkl. Efter endt tagarbejde skal nedløb og nedløbsbrønde oprenses for affald så fuld funktionsdygtighed opnås. 70

72 Kvalitetssikring: 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Hængselsstifter Lukning af huller Nedløb Oprensning Kontrol af fastgørelse af hængselsstifter Kontrol af at huller fra eksisterende og ældre fastgørelser af nedløb i murværk er lukket. Kontrol af at de nederste 2 m nedløb er udført i slagfast materiale. Kontrol af oprensning af nedløb og nedløbsbrønde. Prøve Oplægning af ny tagbeklædning Væsentligste materialer: Tagsten leveres som KDN OVH i farve rød inkl. diverse specialsten som f.eks. tudsten, halve sten, rygnings- og gratafslutningssten, valmklokker, dobbeltvingede sten m.v. Grat- og rygningstagsten leveres som KDN OVH egnet til mørtelfrie rygninger og grater, inkl. tilhørende specialbeslag til fastgørelse af ventilationsplanker. Kroge og bindere leveres som galvaniserede kramper iht. tagstensfabrikantens forskrifter. Rygningsbånd skal være som Metalroll i farve rød. Silikone til klæbning af tegl skal være som fabrikat Sika rød tagstenssilikone. Snegitter, galvaniseret i minimum 5 mm tykkelse og tilpasset tagstenen. På det ny oplagte lægtelag oplægges den ny tagstensbelægning på alle tagflader. Tagsten oplægges omhyggeligt i alle henseender. Oplægningen skal nøje følge fabrikantens forskrifter. 71

73 01 - Tag Tagsten skal bindes med varmforzinkede kramper. Hver 2. sten skal bindes. Bindingen skal foretages jævnt over hele tagfladen. Udover hver 2. sten skal alle sten i nederste og næstnederste vandrette række på skråtag bindes. Langs skotrender, brandkamme, bitrappetårne og kviste skal alle sten bindes eller fastgøres på anden vis. Mod alle andre afgrænsninger, f.eks. tagvinduer, taghætter, faldstammeudluftninger m.v., foretages ligeledes binding af alle sten i nærmeste lodrette og vandrette række tagsten. Alle nødvendige skæringer mod lodrette begrænsninger samt kip skal være indeholdt. Skæringer skal udføres 20 mm fra afgrænsende lægte med tolerance på +/- 5 mm. Skæringer skal være lige og rette ( snorlige ) og tilsynet forbeholdes ret til at kassere skæringer, som ikke visuelt er acceptable eller som ikke lever op til udfaldskravet. Der må ikke være synlige false på tegl efter endt tagdækning, dvs. der skal skæres og klæbes skaller på alle false ved afgrænsning mod tagvinduer, evt. murværk, skotrender m.v. Hvor det ikke er muligt at fastgøre sten med binding, skal stenene fastgøres med rustfrie stålskruer og blyskiver i forborede huller. I rygning og på grater skal der, for at hindre fygesne, fugle og andre dyr i at trænge ind i konstruktionen, monteres rygningsbånd inden rygnings- og gratsten lægges op. Taget lægges med diverse øvrige specialsten som f.eks. halve sten, rygnings- og gratafslutningssten, dobbeltvingede sten, valmklokker m.v. På bitrappetårne samt brandkamme skal der anvendes dobbeltvingede sten. Ved tagfod (samt i skotrende, spring mellem tagflader og mellem tegltage og zinktage) skal der anbringes fuglegitter under nederste stenrække. Fuglegitteret skal placeres efter aftale med tilsynet. Der skal monteres snegitre mod både gade og gårdside. Efter endt tagarbejde skal der i alt afleveres ca. 10 m 2 ekstra tagsten, rygningssten til 10 lbm tag, samt 10 stk. af alle specialsten til bygherre til brug for udskiftning af defekte sten fremover. 72

74 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Lægning af tagsten Kontrol af lægning, således at tagfladen er jævn, ensartet og oplagt jf. fabrikantens anvisninger. Binding af tagsten Kontrol af binding udført på hver 2. sten i hele tagfladen. Binding af tagsten omkring vinduer m.v. Kontrol af at alle sten omkring gennembrydninger (vinduer, kviste, hætter m.v.), og at tagsten ved nederste og næst nederste vandrette række er bundet ved hver sten. Rygningsbånd Kontrol af montering af rygningsbånd ved kip og grat Maling af træværk på kviste mod gade totalafr./behandling m. plastalkydmaling Alt udvendigt træværk og metal skal totalafrenses og malerbehandles efter den vedlagte behandlingsanvisning nr. 1. fra Malerfagligt Behandlings-Katalog inkl. på kant og i fals. Når vinduerne er nymalede skal vinduet efterlades åbent så længe, det er under opsyn. Ved arbejdets ophør skal alle vinduer lukkes. Entreprenøren skal under hensyntagen til tørretid og vejrforhold i sin varsling til beboerne oplyse, hvornår rammerne kan lukkes uden, at disse klæber sammen med karme, lodposter eller lignende. Alle ind- og udvendige afdækninger i forbindelse med malerarbejdet påhviler entreprenøren. Eventuelle ridser i eksisterende glas som følge af forkert brug af slibe-/skraberedskab vil medføre udskiftning af det pågældende glas på entreprenørens regning. Det påhviler således entreprenøren at oplyse tilsynet om eventuelle eksisterende skader på glas inden arbejdet påbegyndes. Ridser, som ikke er registreret inden opstart, vil blive betragtet som nye ridser. Der skal udføres en lige og skarp beskæring mod alle glasflader og ubehandlede metaldele og beslag m.v. Unøjagtige beskæringer skrabes væk. 73

75 01 - Tag Farve på vinduer skal aftales med tilsynet. Der skal afsættes i alt 2-3 farveprøver for at bestemme vinduernes endelige farvesætning. Der må ikke forekomme løbere, søer, dryprande eller andre ujævnheder i overfladen. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Malerbehandling Kontrol af afrensning, at al maling er helt dækkende, korrekt farve og fastsiddende iht. ovenstående t/tape prøve Maling af træ på kviste m. gade totalafr./behandling m. linoliemaling (særpris) Alt udvendigt træværk og metal skal totalafrenses og malerbehandles efter den vedlagte behandlingsanvisning nr. 2 fra Malerfagligt Behandlings-Katalog inkl. på kant og i fals. Når vinduerne er nymalede skal vinduet efterlades åbent så længe, det er under opsyn. Ved arbejdets ophør skal alle vinduer lukkes. Entreprenøren skal under hensyntagen til tørretid og vejrforhold i sin varsling til beboerne oplyse, hvornår rammerne kan lukkes uden, at disse klæber sammen med karme, lodposter eller lignende. Alle ind- og udvendige afdækninger i forbindelse med malerarbejdet påhviler entreprenøren. Eventuelle ridser i eksisterende glas som følge af forkert brug af slibe/skraberedskab vil medføre udskiftning af det pågældende glas på entreprenørens regning. Det påhviler således entreprenøren at oplyse tilsynet om eventuelle eksisterende skader på glas inden arbejdet påbegyndes. Ridser, som ikke er registreret inden opstart, vil blive betragtet som nye ridser. Der skal udføres en lige og skarp beskæring mod alle glasflader og ubehandlede metaldele og beslag m.v. Unøjagtige beskæringer skrabes væk. Farve på vinduer skal aftales med tilsynet. Der skal afsættes i alt 2-3 farveprøver for at bestemme vinduernes endelige farvesætning. 74

76 01 - Tag Der må ikke forekomme løbere, søer, dryprande eller andre ujævnheder i overfladen. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Malerbehandling Kontrol af afrensning, at al maling er helt dækkende, korrekt farve og fastsiddende iht. ovenstående t/tape prøve Malerbehandling af træværk på kviste mod gårdside, vedligehold Alt udvendigt træværk og metal skal malerbehandles efter den vedlagte behandlingsanvisning nr. 3. fra Malerfagligt Behandlings-Katalog inkl. på kant og i fals. Når vinduerne er nymalede skal vinduet efterlades åbent så længe, det er under opsyn. Ved arbejdets ophør skal alle vinduer lukkes. Entreprenøren skal under hensyntagen til tørretid og vejrforhold i sin varsling til beboerne oplyse, hvornår rammerne kan lukkes uden, at disse klæber sammen med karme, lodposter eller lignende. Alle ind- og udvendige afdækninger i forbindelse med malerarbejdet påhviler entreprenøren. Eventuelle ridser i eksisterende glas som følge af forkert brug af slibe/skraberedskab vil medføre udskiftning af det pågældende glas på entreprenørens regning. Det påhviler således entreprenøren at oplyse tilsynet om eventuelle eksisterende skader på glas inden arbejdet påbegyndes. Ridser, som ikke er registreret inden opstart, vil blive betragtet som nye ridser. Der skal udføres en lige og skarp beskæring mod alle glasflader og ubehandlede metaldele og beslag m.v. Unøjagtige beskæringer skrabes væk. Farve på vinduer skal aftales med tilsynet. Der skal afsættes i alt 2-3 farveprøver for at bestemme vinduernes endelige farvesætning. Der må ikke forekomme løbere, søer, dryprande eller andre ujævnheder i overfladen. 75

77 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Malerbehandling Kontrol af afrensning, at al maling er helt dækkende, korrekt farve og fastsiddende iht. ovenstående t/tape prøve Maling træværk på kviste m. gård totalafr./behandling m. plastalkyd (særpris) Alt udvendigt træværk og metal skal totalafrenses og malerbehandles efter den vedlagte behandlingsanvisning nr. 1. fra Malerfagligt Behandlings-Katalog inkl. på kant og i fals. Når vinduerne er nymalede skal vinduet efterlades åbent så længe, det er under opsyn. Ved arbejdets ophør skal alle vinduer lukkes. Entreprenøren skal under hensyntagen til tørretid og vejrforhold i sin varsling til beboerne oplyse, hvornår rammerne kan lukkes uden, at disse klæber sammen med karme, lodposte eller lignende. Alle ind- og udvendige afdækninger i forbindelse med malerarbejdet påhviler entreprenøren. Eventuelle ridser i eksisterende glas som følge af forkert brug af slibe-/skraberedskab vil medføre udskiftning af det pågældende glas på entreprenørens regning. Det påhviler således entreprenøren at oplyse tilsynet om eventuelle eksisterende skader på glas inden arbejdet påbegyndes. Ridser, som ikke er registreret inden opstart, vil blive betragtet som nye ridser. Der skal udføres en lige og skarp beskæring mod alle glasflader og ubehandlede metaldele og beslag m.v. Unøjagtige beskæringer skrabes væk. Farve på vinduer skal aftales med tilsynet. Der skal afsættes i alt 2-3 farveprøver for at bestemme vinduernes endelige farvesætning. Der må ikke forekomme løbere, søer, dryprande eller andre ujævnheder i overfladen. 76

78 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Malerbehandling Kontrol af afrensning, at al maling er helt dækkende, korrekt farve og fastsiddende iht. ovenstående t/tape prøve Maling af træ på kviste m. gård totalafr./behandling med linoliemaling (særpris) Alt udvendigt træværk og metal skal totalafrenses og malerbehandles efter den vedlagte behandlingsanvisning nr. 2. fra Malerfagligt Behandlings-Katalog inkl. på kant og i fals. Når vinduerne er nymalede skal vinduet efterlades åbent så længe, det er under opsyn. Ved arbejdets ophør skal alle vinduer lukkes. Entreprenøren skal under hensyntagen til tørretid og vejrforhold i sin varsling til beboerne oplyse, hvornår rammerne kan lukkes uden, at disse klæber sammen med karme, lodposte eller lignende. Alle ind- og udvendige afdækninger i forbindelse med malerarbejdet påhviler entreprenøren. Eventuelle ridser i eksisterende glas som følge af forkert brug af slibe-/skraberedskab vil medføre udskiftning af det pågældende glas på entreprenørens regning. Det påhviler således entreprenøren at oplyse tilsynet om eventuelle eksisterende skader på glas inden arbejdet påbegyndes. Ridser, som ikke er registreret inden opstart, vil blive betragtet som nye ridser. Der skal udføres en lige og skarp beskæring mod alle glasflader og ubehandlede metaldele og beslag m.v. Unøjagtige beskæringer skrabes væk. Farve på vinduer skal aftales med tilsynet. Der skal afsættes i alt 2-3 farveprøver for at bestemme vinduernes endelige farvesætning. Der må ikke forekomme løbere, søer, dryprande eller andre ujævnheder i overfladen. 77

79 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Malerbehandling Kontrol af afrensning, at al maling er helt dækkende, korrekt farve og fastsiddende iht. ovenstående t/tape prøve Tilbudslister I tilfælde af udvidelsen af entreprisen med f.eks. råd- eller svampeskader ønskes der opgivet enhedspriser på følgende: - Udskiftning af ét spær fra tagfod til kip inkl. pålaskning. - Udskiftning af 1 m fodrem, inkl. laskning, forankring m.v. - Udskiftning af 1 m spærende, inkl. pålaskning og midlertidig understøtning. Herudover ønskes der oplyst særpriser på følgende: - Samlet fradrag såfremt der udføres undertag som Haloten 2000 i stedet for fast undertag. Vælges der undertag af Haloten, skal alle overordnede retningslinier og principper i nærværende beskrivelse følges, ligesom fabrikantens anvisninger nøje skal følges. - Tillægspris såfremt alle tagsten bindes i stedet for hver 2. tagsten. - Fradragspris på levering og montering af tagrender, som Lindab R i galvaniseret stål inkl. rendejern, alle formstykker m.v. - Fradragspris på levering og montering af tagnedløb som Lindab R i galvaniseret stål inkl. hængselstifter, alle formstykker m.v. - Tillægspris såfremt undertag iht. pkt udføres med 25 mm rupløjede tagbrædder. Alle særpriser skal indeholde alle nødvendige følgearbejder for arbejdets fulde færdiggørelse, herunder bl.a. leje af stillads/lift, byggepladsforhold m.v. Ovenstående særpriser/enhedspriser vil indgå i bedømmelsen af tilbudene på lige fod med øvrigt opgivne priser. 78

80 01.2 Istandsættelse af murværk 01 - Tag Omfattende Murerreparation af 20 lbm. murkrone/tagfod mod gadeside Murerreparation af 20 lbm. murkrone/tagfod mod gårdside Istandsættelse af 34 stk. skorstene Berapning af 34 stk. skorstene (særpris) Blænding af 10 stk. skorstene (særpris) Istandsættelse af 4 stk. brandkamme Forhøjelse af 4 stk. brandkamme (særpris) Ommuring af 4 stk. brandkamme (særpris) Andet for arbejdets fulde færdiggørelse Generelt For generelle bemærkninger vedrørende arbejder på tag henvises til pkt Alle arbejder vedrørende tag skal udføres i nøje overensstemmelse med ejendommens oprindelige konstruktioner og byggeskik. Alle overgange skal udføres forsvarligt, være tætte og give effektiv beskyttelse for vejrlig. For murerarbejder skal relevante anvisninger fra MURO (Murerbranchens Oplysningsråd) følges. Der skal ved arbejder på tag og loft tages hensyn til eksisterende el- og antennekabler på loft. Alle åbne tagflader skal hver dag ved arbejdstidsophør samt under regnvejr afdækkes fuldstændigt med presenninger. 79

81 01 - Tag Presenninger skal placeres således, at de afleder regnvand og beskytter mod blæst og andet vejrlig. Presenninger skal ved alle overgange monteres med tilstrækkeligt overlæg og fastgøres forsvarligt. Presenninger leveres af entreprenøren. Det er alene entreprenørens ansvar, hvis der opstår vandskader i lejlighederne, som følge af manglende/dårlig afdækning. Eventuelle skader skal udbedres på entreprenørens regning og ansvar. Der skal hver dag, når byggepladsens forlades, for afdækningens korrekte udførelse, foreligge en underskrift fra den ansvarshavende formand. Listen med underskrifter vil blive indsamlet ved byggemøderne. Ligeledes skal der på et synligt sted opslås et telefonnummer, hvorfra der kan skaffes assistance uden for arbejdstid, hvis afdækningen på nogen måde viser sig utilstrækkelig (tilkaldevagt). Vedrørende arbejdets generelle udførelse, herunder bl.a. varsling, materialer, kvalitetssikring m.v., skal opmærksomheden henledes på afs. III Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Arbejdet skal udføres iht. nedenstående beskrivelse, tegninger som fremgår af tegningslisten, samt korrekt håndværksmæssig byggemåde. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag henstilles, således at de/det er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser Arbejdsbeskrivelse og væsentligste materialer Murerreparation af 20 lbm. murkrone/tagfod mod gadeside Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfaste massive sten i udseende som eksisterende. Mørtel til fugning skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-4 mm. Mørtel til grovpuds skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-2 mm. Mørtel til grunding skal være som KC 20/80/550, kornstørrelse 0-4 mm. 80

82 01 - Tag Hvor de to øverste skifter i tagfoden er defekte skal tagfoden repareres, fordelt på større og mindre stykker hvor defekte mursten udskiftes. Defekte mursten i tagfod skal udskiftes til nye. Udtagning af defekte sten skal foretages nænsomt, således at der sker mindst mulig skade på det omkringliggende murværk. Der skal foretages indmuring af nye mursten og af ældre løstsiddende mursten i murkronen. Indmuring skal følge anvisninger fra Murerfagets Oplysningsråd. Hvor fuger er defekte skal disse omfuges. Ved omfugning skal de eksisterende fuger udkradses til min. 3-5 cm dybde og herefter forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning således at der er plads til udførsel af slutfuge. Indmuring og omfugning skal udføres, således at de istandsatte murområder er i udseende og udformning med det eksisterende. For at opnå et patineret udseende i de istandsatte murområder, skal der påregnes udført en afsyring af mursten og fuger med syre tilsat farve. Forud for afsyring skal der sørges for behørig opfugtning af murværket. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Murede flader, udbedring Fuger Murede flader, udbedring Murede flader, afsyring Kontrol af at defekte/løstsiddende sten og udvaskede fuger er udbedret. Stikprøve kontrol af at fuger er kradset tilstrækkeligt ud. Stikprøvekontrol af at ny bundfuge er komprimeret. Kontrol af at murværket (nye mursten, fuger) er i udseende med det omkringliggende murværk. Kontrol af at murværk er opfugtet tilstrækkeligt før der udføres afsyring. Kontrol af afsyring af murværk. Prøve 81

83 01 - Tag Murerreparation af 20 lbm. murkrone/tagfod mod gårdside Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfaste massive sten i udseende som eksisterende. Mørtel til fugning skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-4 mm. Mørtel til grovpuds skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-2 mm. Mørtel til grunding skal være som KC 20/80/550, kornstørrelse 0-4 mm. Indfarvet filts skal være som Maxit i farve som eksisterende filts på facader mod gårdside. Hvor de to øverste skifter i tagfoden er defekte skal tagfoden repareres, fordelt på større og mindre stykker hvor defekte mursten udskiftes. Defekte mursten i tagfod skal udskiftes til nye. Udtagning af defekte sten skal foretages nænsomt, således at der sker mindst mulig skade på det omkringliggende murværk. Der skal foretages indmuring af nye mursten og af ældre løstsiddende mursten i murkronen. Indmuring skal følge anvisninger fra Murerfagets Oplysningsråd. Hvor fuger er defekte skal disse omfuges. Ved omfugning skal de eksisterende fuger udkradses til min. 3-5 cm dybde og herefter forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning således at der er plads til udførsel af slutfuge. Indmuring og omfugning skal udføres, således at de istandsatte murområder er i udseende og udformning med det eksisterende. For at opnå et patineret udseende i de istandsatte murområder, skal der påregnes udført en afsyring af mursten og fuger med syre tilsat farve. Forud for afsyring skal der sørges for behørig opfugtning af murværket. Ved pudset/filtset facade: Når murværket er hærdet skal der foretages der en rengøring af alle overflader, således at fladen er klar til pudsning. 82

84 01 - Tag Efter murerreparation, skal overfladen påføres et grundings lag og efterfølgende grovpuds inden fladen afsluttes med farvet filts i farve som den resterende del af facaden. Fabrikantens anvisninger skal nøje følges med hensyn til lagtykkelser, tørretider m.v. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Murede flader, udbedring Fuger Murede flader, udbedring Murede flader, afsyring Pudsning/filtsning Kontrol af at defekte/løstsiddende sten og udvaskede fuger er udbedret. Stikprøve kontrol af at fuger er kradset tilstrækkeligt ud. Stikprøvekontrol af at ny bundfuge er komprimeret. Kontrol af at murværket (nye mursten, fuger) er i udseende med det omkringliggende murværk. Kontrol af at murværk er opfugtet tilstrækkeligt før der udføres afsyring. Kontrol af afsyring af murværk. Kontrol af at der er sørget for behørig afskærmning mod sollys og at der udføres nødvendig forstøvning. Farve som eksisterende puds Prøve Istandsættelse af 34 stk. skorstene Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfaste massive sten i udseende som eksisterende. Mørtel skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-4 mm. Afdækningsplader til skorstene skal leveres som præfabrikerede elementer i udseende med og i dimension som eksisterende afdækningsplader. Fastgørelsesmiddel til at fæstne afdækningsplader til skorstenen skal leveres som Lip Multiklæb. 83

85 01 - Tag Skorstene repareres ved udskiftning af defekte og løse sten, udkradsning af løse fuger, fugning på rengjort flade. Der skal påregnes udført istandsættelse på i alt 34 stk. skorstene. Nedenfor beskrevne istandsættelsesarbejder skal påregnes udført på enkeltområder på de 34 stk. skorstene. Der skal gives tilbud på udskiftning af 200 stk. defekte mursten, fastgørelse af 200 stk. løse mursten, udkradsning og efterfølgende omfugning på samtlige 34 stk. skorstenene. Defekte mursten i skorstenene udskiftes til nye. Udtagning af defekte sten skal foretages nænsomt, således at der sker mindst mulig skade på det omkringliggende murværk. Der skal foretages en indmuring af nye mursten og af ældre løstsiddende mursten i skorstenene. Indmuring skal følge anvisninger fra Murerfagets Oplysningsråd. Ved omfugning skal de eksisterende fuger udkradses til minimums 3-5 cm dybde og herefter forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning således at der er plads til udførsel af slutfuge. Indmuring og omfugning skal udføres således at de istandsatte murområder er i udseende og udformning med det eksisterende. For at opnå et patineret udseende i de istandsatte murområder, skal der påregnes udført en afsyring af mursten og fuger med syre tilsat farve. Forud for afsyring skal der sørges for behørig opfugtning af murværket. Når murværket er hærdet foretages der en rengøring af alle overflader, således at de er klar til berapning. Skorstene afsluttes med berapning på alle overflader. Berapningsmørtelen påføres murværket så tyndt som muligt og udjævnes ved afkostning når den begynder at tørre. Afkostningen skal foregå diagonalt for at undgå at fjerne mørtel fra fugerne. Nødvendig forstøvning med vand og afskærmning mod sollys skal foretages for at undgå for hurtig udtørring. Som beskrevet under tagarbejder udføres overgang mellem tagfladen og skorstene med zinkløskant, zinkindskud og puds. Eventuelle pudsreparationer efter montering af zinkløskant skal være indeholdt i tilbudet. Nye afdækningsplader på skorstene: Eksisterende afdækningsplader/mørtelbanket, skal fjernes. Nye afdækningsplader skal udføres i in-situ støbt beton, der er armeret/præfabrikeret betonafdækningsplade. Nye afdækningsplader skal udføres med drypkant. Nye afdæk- 84

86 01 - Tag ningsplader skal fastgøres til det øverste skifte i skorstenen med Lip Multiklæb. Der skal påregnes udskiftet i alt 34 stk. afdækningsplader. Eksisterende skorsten ved bitrappetårn 85

87 01 - Tag Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Murede flader, udbedring Fuger Murede flader, udbedring Murede flader, afsyring Afdækningsplade Kontrol af at defekte/løstsiddende sten og udvaskede fuger er udbedret. Stikprøve kontrol af at fuger er kradset tilstrækkeligt ud. Stikprøvekontrol af at ny bundfuge er komprimeret. Kontrol af at murværket (nye mursten, fuger) er i udseende med det omkringliggende murværk. Kontrol af at murværk er opfugtet tilstrækkeligt før der udføres afsyring. Kontrol af afsyring af murværk. Kontrol af fastgørelse af ny afdækningsplade. Prøve Prøve Berapning af 34 stk. skorstene (særpris) Væsentligste materialer: Mørtel til berapning skal være som Maxit Tyndpudsmørtel (i standard farve efter aftale). Når murværket er hærdet foretages der en rengøring af alle overflader, således at de er klar til berapning. Skorstene afsluttes med berapning på alle overflader. Berapningsmørtelen påføres murværket så tyndt som muligt og udjævnes ved afkostning når den begynder at tørre. Afkostningen skal foregå diagonalt for at undgå at fjerne mørtel fra fugerne. Nødvendig forstøvning med vand og afskærmning mod sollys skal foretages for at undgå for hurtig udtørring. Som beskrevet under tagarbejder udføres overgang mellem tagfladen og skorstene med zinkløskant, zinkindskud og puds. Eventuelle pudsreparationer efter montering af zinkløskant skal være indeholdt i tilbudet. 86

88 Kvalitetssikring: 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Pudsning/filtsning Kontrol af at der er sørget for behørig afskærmning mod sollys og at der udføres nødvendig forstøvning. Farve som eksisterende puds Blænding af 10 stk. skorstene (særpris) Væsentligste materialer: Betonafdækningsplade skal være i som 60mm. fortovsflise i størrelse tilpasset skorstenen Mørtel skal være skal være som KC 50/50/700/KKh 50/50/575, kornstørrelse 4 mm. Mørtel til berapning skal være som KC 50/50/700/KKh 35/65/500, kornstørrelse 0-2 mm. Eksisterende skorstene der er nedtaget til umiddelbart under tagfladen, hvor der ikke er etableret afdækningsplade, skal forsynes med afdækningsplade. Der skal påregnes fjernet 10 stk. mursten pr. skorsten for etablering af plant underlag Skorstenslysningen blændes med en 60 mm fortovsflise. Afdækningen lægges i våd mørtel så der sikres tæt tilslutning langs hele fladen. Det nedrevne materiale fjernes og bortkøres og må ikke kastes ned i skorstenslysningen. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Skorsten, nedrivning Kontrol af at nedtagning af skorstene henholder sig til det på tegningsmaterialet angivne. 87

89 01 - Tag Skorstenslysning Kontrol af at montering samt fastgørelse af armeret betonplade. Nedrevet materiale Kontrol af at skorstenene er fri for nedrevet materiale. Genopbygning af tag Kontrol af at der er opbygget solidt underlag for ny tagbeklædning Istandsættelse af 4 stk. brandkamme Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfaste massive sten i udseende som eksisterende. Mørtel skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-4 mm. Mørtel til berapning skal være som KC 50/50/700, kornstørrelse 0-2 mm. eller som Maxit Tyndpudsmørtel (farve grå). Brandkame fremstår mod gadeside i blankt murværk og mod gårdside med pudset overflade der er malerbehandlet. Brandkamme repareres ved udskiftning af defekte mursten, fastgørelse af løse (men intakte) sten, udkradsning af løse fuger og efterfølgende fugning samt fastgørelse af løse eller udskiftning af defekte afdækningssten. Der skal påregnes udført istandsættelse på i alt 4 stk. brandkamme. Nedenfor beskrevne istandsættelsesarbejder skal påregnes udført på enkeltområder på brandkammene. Der skal gives tilbud på udskiftning af 100 stk. defekte mursten, udskiftning af 100 stk. løse mursten, udkradsning og efterfølgende fugning af samtlige 4 stk. brandkamme mod gadeside, samt udskiftning af 100 stk. defekte afdækningssten og fastgørelse af 50 stk. løse afdækningssten. Defekte mursten i brandkamme udskiftes til nye. Udtagning af defekte sten skal foretages nænsomt, således at der sker mindst mulig skade på det omkringliggende murværk. Der skal foretages en indmuring af nye mursten og af ældre løstsiddende mursten i brandkammen. Indmuring skal følge anvisninger fra Murerfagets Oplysningsråd. 88

90 01 - Tag Ved omfugning skal de eksisterende fuger udkradses til 3-5 cm dybde og herefter forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning således at der er plads til udførsel af slutfuge. Når fugerne er hærdet op foretages der slutfugning i mørtel lig de omkringliggende fuger. Ved blankt murværk: Indmuring og omfugning skal udføres således at de istandsatte murområder er i udseende og udformning med det eksisterende. For at opnå et patineret udseende i de istandsatte murområder, skal der påregnes udført en afsyring af mursten og fuger. Det skal sikres at murværket opfugtes tilstrækkeligt forud for udførelse af afsyringsprocessen. Ved pudset overflade på brandkamme mod gårdside: Når murværket er hærdet foretages der en rengøring af alle overflader, således at de er klar til pudsning. Brandkammene afsluttes med pudslag på alle overflader. Berapningsmørtelen påføres murværket så tyndt som muligt og udjævnes ved afkostning når den begynder at tørre. Afkostningen skal foregå diagonalt for at undgå at fjerne mørtel fra fugerne. Nødvendig forstøvning med vand og afskærmning mod sollys skal foretages for at undgå for hurtig udtørring. Brandkam mod gadeside 89

91 01 - Tag Brandkam mod gårdside Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Murede flader, udbedring Murede flader, udbedring Murede flader, afsyring Afdækning, mørtelpude Afdækning, mørtelpude Afdækning, fastgørelse Kontrol af manglende udbedring af defekte sten, udvaskede fuger. Kontrol af udseende af de udbedrede områder. Kontrol af at murværket er opfugtet forud for afsyringen. Kontrol af udførelse af afsyring. Kontrol af at mørtelpuder er i god stand. Kontrol af at udskiftning af mørtelpude, herunder nedbankning, genopmuring. Kontrol af at alle afdækningssten er fastgjort forsvarligt (evt. limet). Afdækning, udbed- Kontrol af at de udbedrede områder af Prøve 90

92 01 - Tag ring Inddækninger afdækningen er med udseende som øvrig afdækning. Kontrol af at reparerede fuger mellem tagflade og skorsten er udført således at samlingen kan optage indbyrdes bevægelser. Måling Forhøjelse af 4 stk. brandkamme (særpris) Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfrie massive sten i dimension og størrelse som eksisterende. Afdækningssten skal være i profil, farve og dimension som eksisterende. Mørtel skal være som KC 50/50/700/KKh 50/50/575, kornstørrelse 0-4 mm. Mørtel til berapning skal være som KC 50/50/700/KKh 35/65/500, kornstørrelse 0-2 mm. Brandkame fremstår mod gadeside i blankt murværk og mod gårdside med pudset overflade der er malerbehandlet. Eksisterende brandkamme skal påmures 5-10 cm i forbindelse med etablering af nyt fast undertag, da det forhøjer tagkonstruktionen. De eksisterende afdækningssten og mørtelbanket skal nedtages og bortkøres. Opmuringen af den nye del af brandkammen skal mures i forbandt med det eksisterende murværk. Efter opmuringen skal brandkammen afsluttes med afdækningssten med dobbeltvinge som lægges i mørtel. Mod gårdside skal brandkammene skal afsluttes med pudslag på begge sider. 91

93 Kvalitetssikring: 01 - Tag Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Nedtagning Opmuring Kontrol af at afdækning er nedtaget og der er fast underlag for de nye sten. Kontrol af vedhæftning til underlag og lægning af nye mursten i brandkam. Kontrol af lægning af afdækningssten/støbning af betonafdækningsplade. Berapning Kontrol af berapning af brandkam Ommuring af 4 stk. brandkamme (særpris) Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfrie massive sten i dimension og størrelse som eksisterende. Afdækningssten skal være med dobbeltvinge i farve som nye tegl. Mørtel skal være som KC 50/50/700/KKh 50/50/575, kornstørrelse 4 mm. Mørtel til berapning skal være som KC 50/50/700/KKh 35/65/500, kornstørrelse 2 mm. Brandkame fremstår mod gadeside i blankt murværk og mod gårdside med pudset overflade der er malerbehandlet. Hvor eksisterende brandkam er i en sådan stand at en istandsættelse ikke er forsvarlig, skal brandkammen ommures. Der er ikke taget stilling til hvilke brandkamme der skal ommures, og det endelige omfang aftales med tilsynet inden arbejdet igangsættes. Tilbudssummen reguleres i tilfælde af at flere eller ingen brandkamme skal ommures. Eksisterende brandkam nedtages i sit fulde omfang til fast underlag svarende til umiddelbart under eksisterende tagflade. Såfremt afdækningssten er intakte og i god stand kan disse genanvendes efter nærmere aftale med tilsynet. 92

94 01 - Tag Ny brandkam opmures med vandrette skifter i forbandt for at sikre bedst mulig vedhæftning til den underliggende tagkonstruktion. Afdækningssten lægges i mørtel. Brandkammen afsluttes med gårdside med berapning på begge sider. Der udføres zinkløskant og zinkindskud i overgangen mod tagfladen, som beskrevet i et tidligere afsnit. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Nedtagning Opmuring Murede flader, afsyring Berapning Afdækning, fastgørelse Kontrol af at brandkamme er nedtaget til fast underlag. Kontrol af at nyt murværk er i udseende med øvrigt synligt murværk på ejendommen. Kontrol af sten- og mørtelkvalitet. Kontrol af at ligge og studsfuger er helt udfyldte. Kontrol af at murværket er opfugtet forud for afsyringen. Kontrol af udførelse af afsyring. Kontrol af at der er sørget for behørig afskærmning mod sollys og at der udføres nødvendig forstøvning. Kontrol af at alle afdækningssten er fastgjort forsvarligt til brandkamme. Prøve Prøve Prøve 93

95 03 Facader/sokkel 03 - Facader/sokkel 03.0 Omfattende 03.1 Istandsættelse af pudset og malet murværk på gårdfacader 03.2 Istandsættelse af blankt murværk på gadefacader 94

96 03.1 Istandsættelse af pudset og malet murværk på gårdfacader 03 - Facader/sokkel Omfattende Reparation af 100 lbm revner Armering af 100 lbm. kraftige sætningsrevner Reparation af 200 m² afskalninger Malerbehandling af 100 m² pudset murværk efter reparation Andet for arbejdets fulde færdiggørelse Generelt For murerarbejder skal relevante anvisninger fra Murerbranchens Oplysningsråd følges. Nærværende beskrivelse omfatter istandsættelse af ejendommens facader mod gård afgrænset af tag og terræn. Omfanget af facadeistandsættelsen kan vanskeligt defineres på forhånd, og det endelige omfang fastlægges endeligt af tilsynet i samråd med entreprenøren ved gennemgang på byggepladsen når stillads er opstillet. I beskrivelsen/tilbudslisten er anført et skønnet omfang bedømt ud fra besigtigelse fra terræn inden opstilling af stillads. De opgivne enhedspriser skal kunne anvendes til at regulere den endelige tilbudssum op eller ned. Vedrørende arbejdets generelle udførelse, herunder bl.a. varsling, materialer, kvalitetssikring m.v., skal opmærksomheden henledes på afs. III Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Arbejdet skal udføres iht. nedenstående beskrivelse, tegninger som fremgår af tegningslisten, samt korrekt håndværksmæssig byggemåde. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag henstilles, således at de/det er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser. 95

97 03 - Facader/sokkel Arbejdsbeskrivelse og væsentligste materialer Reparation af 100 lbm revner Væsentligste materialer: Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Der skal regnes med revnestørrelse på 0,5-1 m i størrelse. Sætningsrevner og øvrige revner i afrenset murværk skal repareres. Det skal påpeges, at der både skal udbedres enkelte revneforløb og større samlede murflader med mindre revner jævnt fordelt over hele facaden. Al løstsiddende puds i forbindelse med sætningsrevner og revner jævnt fordelt over de pudsede facader nedbankes til fast og bæredygtig grund. Herefter skal fladen rengøres for al støv og urenheder. Fugerne udkradses til 3-5 cm dybde og forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger. Større partielle fordybninger udfyldes med grovmørtel. Efter grovmørtelen er tør vandes facaden og svummes med mørtel med en konsistens som tyk vælling. Påføringen skal foretages så mørtelen trænger ind i alle ujævnheder og fordybninger og danner et sammenhængende lag med ru overflade og højst 1½ mm s tykkelse. 1-3 døgn senere foretages grovpudsningen. Eventuelt foretages vanding såfremt overfladen er tør. Grovpudsmørtelen skal tilpasses både mursten og klima. Mørtelen skal kostes på i minimum to omgange med maksimalt 10 mm tykkelse per lag. Andet lag må tidligst påkostes 2 døgn efter det første, efter eventuel forudgående vanding. Den endelige overflade færdiggøres med pudsebræt og finpuds og skal være så lig den omkringliggende overflade som muligt. 96

98 03 - Facader/sokkel Således skal ornamentik, friser, kvaderpuds m.v. ligeledes retableres i fuldt omfang. Der skal om nødvendigt tages gipsafstøbninger af tilsvarende ornamentik for at sikre størst mulig lighed med den omkringliggende overflade. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Reparationer Kontrol af at alle revner er udbedret i bånd m.v. Kontrol af at alt løst materiale er nedbanket og at alle overflader fremstår ens med eksisterende overflader. Prøve Armering af 100 lbm. kraftige sætningsrevner Væsentligste materialer: Mørtel skal være ekspanderende mørtel. Armering skal være Ø6 mm tentorstål. Der skal påregnes ilagt 100 m armering i længder fra ca. 1 m. Kraftige sætningsrevner i murværk skal armeres og omfuges. Fugerne udkradses til minimum 5-8 cm dybde og forvandes. Der ilægges armeringsstål i hvert 3. skifte. For hver revne skal der regnes med ilægning af 2-3 stk. armeringsjern. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger. Alt løstsiddende puds i forbindelse med armering af sætningsrevner skal udbedres i alle henseender iht. foregående afsnit. 97

99 Kvalitetssikring: 03 - Facader/sokkel Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Kontrol af at alle kraftige revner er udbedret i facaden. Armering Kontrol af at der er ilagt armeringsjern (Ø6 mm tentorstål) for hvert 3. skifte. Kontrol af at der er i lagt min. 3 stk. armeringsjern pr. revnedannelse. Fuger, udseende Kontrol af at alle udbedrede fuger er i udseende med de eksisterende. Reparationer Kontrol af at alt løst materiale er nedbanket og at alle overflader fremstår ens med eksisterende overflader. Prøve Reparation af 200 m² afskalninger Væsentligste materialer: Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Al løstsiddende puds i forbindelse med afskalninger skal udbedres i alle henseender iht. foregående afsnit. Der skal påregnes udført reparation fra 0,5 m 2 til ca. 1 m 2. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Reparationer Kontrol af at alle revner er udbedret i bånd m.v. Kontrol af at alt løst materiale er nedbanket og at alle overflader fremstår ens med eksisterende overflader. Prøve Malerbehandling af 100 m² pudset murværk efter reparation 98

100 03 - Facader/sokkel Væsentligste materialer: Maling skal være som Keim Silikatmaling. Efter afrensning og istandsættelse af pudsede overflader skal disse overfladebehandles med Keim Silikatmaling. Pudsede overflader gives 3 behandlinger: - 1 gang Keim Kontakt Plus. - 1 gang Keim Granital Grob fortyndet med 10 % Keim Speciel Fixativ. - 1 gang Keim Granital ufortyndet. Entreprenøren skal påregne at pudset facade skal malerbehandles i 4-5 afvigende farver. Leverandørens anvisninger med hensyn til behandlinger, blandingsforhold, tids intervaller m.v. skal nøje overholdes. Inden den egentlige behandling igangsættes, skal der foretages 2-3 prøvebehandlinger á ca. 1 m² pr. stk. Disse prøvebehandlinger skal godkendes af tilsynet inden det egentlige arbejde igangsættes. Udover de overfor nævnte prøver skal der i tilbudet indregnes afsætning af 4 farveprøver af 1-2 m² til bestemmelse af den endelige farvesætning. Generelt udfaldskrav til malerbehandlingen skal være dækket og lukket flade. Arbejdet skal udføres således, at de færdige flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans. Alle porer, huller og mindre revner o. lign. skal være lukkede, men ikke nødvendigvis udfyldte. Efter overfladebehandling m.v. skal afdækning fjernes fra vinduer og døre, hvorefter glas og træværk afrenses. Såfremt det viser sig at være nødvendigt at behandle facaderne med isolergrunder p.g.a. misfarvninger og farvegennemslag i grundingsmalingen, udføres dette efter nærmere aftale med tilsynet. 99

101 Kvalitetssikring: 03 - Facader/sokkel Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Maling Kontrol af at alle områder er malet med tilstrækkelig lagtykkelse. Kontrol af at udfaldskrav og vedhæftningskrav er opfyldt. Prøve Tilbudslister Der er i tilbudslisten anført et skønnet omfang af reparationer af sætningsrevner og pudsafskalninger på gadefacaderne, defekte sålbænke og gesimser m.v. Det påhviler entreprenøren at give tilsynet meddelelse om væsentlige ændringer i arbejdernes forventede omfang i forhold til tilbudslistens mængder umiddelbart efter, at stillads er opstillet på ejendommen. Omfanget er skønnet ved besigtigelse fra terræn inden opstilling af stillads. Det endelige omfang fastlægges ved gennemgang af facaden efter opstilling af stillads. De i tilbudslisterne anførte enhedspriser skal kunne anvendes til at regulere den endelige entreprisesum. Væsentlige overskrivelser af de i tilbudslisten skønnede mængder vil således kun blive honoreret såfremt en forudgående aftale med tilsynet forefindes. Ovenstående særpriser/enhedspriser vil indgå i bedømmelsen af tilbudene på lige fod med de øvrige opgivne priser. 100

102 03.2 Istandsættelse af blankt murværk på gadefacader 03 - Facader/sokkel Omfattende Reparation af 500 lbm revner Armering af 500 lbm. kraftige revner Reparation af 500 m² fuger Ommuring af 10 stk. vinduesstik Omfugning af murede sålbænke 500 lbm Udskiftning af defekte mursten 500 stk Fjernelse af rådhusvin på gadefacader Andet for arbejdets fulde færdiggørelse Generelt Nærværende beskrivelse omfatter istandsættelse af ejendommens facade mod gader afgrænset af tag og terræn. For murerarbejder skal relevante anvisninger fra Murerbranchens Oplysningsråd følges. Omfanget af istandsættelsen kan vanskeligt defineres på forhånd, og det endelige omfang fastlægges endeligt af tilsynet i samråd med entreprenøren ved gennemgang på byggepladsen når stillads er opstillet. I beskrivelsen/tilbudslisten er anført et skønnet omfang bedømt inden opstilling af stillads. De opgivne priser anvendes til at regulere den endelige tilbudssum forholdsmæssigt. Vedrørende arbejdets generelle udførelse, herunder bl.a. varsling, materialer, kvalitetssikring m.v., skal opmærksomheden henledes på afs. III Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Arbejdet skal udføres iht. nedenstående beskrivelse, tegninger som fremgår af tegningslisten, samt korrekt håndværksmæssig byggemåde. 101

103 03 - Facader/sokkel For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag henstilles, således at de/det er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser Arbejdsbeskrivelse og væsentligste materialer Reparation af 500 lbm revner Væsentligste materialer: Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Sætningsrevner og øvrige revner i murværk skal repareres. Det skal påpeges, at der både skal udbedres enkelte revneforløb og større samlede murflader med mindre revner. Reparation af revner i taggesims er ligeledes indeholdt i dette afsnit. Fugerne udkradses til minimum 3-5 cm dybde og forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger. Efter omfugningen afsyres murværket med syre tilsat farve, som giver de nye fuger et patineret udseende. Der skal i tilbudet regnes med reparation af revner jævnt fordelt over hele facaden og i størrelse fra ca. 0,5 m og opefter. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Fuger, udseende Kontrol af at alle revner er udbedret i facaden. Kontrol af at alle udbedrede fuger er i udseende med de eksisterende. 102

104 03 - Facader/sokkel Armering af 500 lbm. kraftige revner Væsentligste materialer: Ekspanderende mørtel skal være ekspanderende cementmørtel. Armering skal være Ø6 mm rillet rustfrit stål i ca. 1 m længde. Mørtel til slutfugen skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Kraftige sætningsrevner i murværk f.eks. ved brystning, hjørne m.v. skal armeres og omfuges. Der gås ud fra revnelængder á ca. 1 m. Omfang skal aftales med tilsynet inden udførelsen. Fugerne udkradses til minimum 5-8 cm dybde og forvandes. Der ilægges armeringsstål i hvert 3. skifte. For hver revne skal der regnes med ilægning af 3 stk. armeringsjern. Fugerne genfuges med ekspanderende mørtel og komprimeres med fugeske til udfyldning ca. 1 cm bag. Når den ekspanderende mørtel er fast og inden den afhærder, foretages slutfuge som komprimeres med fugeske til udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger. Der skal i tilbudet regnes med reparation af kraftige revner jævnt fordelt over hele facaden. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Armering Kontrol af at alle kraftige revner er udbedret i facaden. Kontrol af at der er ilagt armeringsjern (Ø6 mm) for hvert 3. skifte. Kontrol af at der er i lagt min. 3 stk. armeringsjern pr. revnedannelse. Foto opstalt 103

105 03 - Facader/sokkel Fuger, udseende Kontrol af at alle udbedrede fuger er i udseende med de eksisterende Reparation af 500 m² fuger Væsentligste materialer: Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Hvor det ikke er enkelte revneforløb, der skal udbedres men mere et helt område af defekte fuger afregnes der efter enhedsprisen givet her. Udvaskede og forvitrede fuger i blankt murværk skal omfuges. Det skal påregnes, at der både skal udbedres mindre områder og større samlede områder. Der afregnes efter det faktiske m 2 fuger. Områder mindre end 1 m 2 afregnes efter 0,25 m 2 (svarende til 0,5 m x 0,5 m) og 0,5 m 2 (svarende til 0,7 m x 0,7 m). Fugerne udkradses til 3-5 cm dybde og forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger. Mørtelen skal med hensyn til udseende og styrke tilpasses til den eksisterende fugemørtel. Efter ommuring afsyres murværket med syre tilsat farve, som giver de nye fuger og sten et patineret udseende. Der skal i tilbudet regnes med reparation af fuger jævnt fordelt over hele facaden. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Kontrol af at alle revner er udbedret i facaden. Indlægges på facadeop stal- 104

106 03 - Facader/sokkel ter Fuger, udseende Kontrol af at alle udbedrede fuger er i udseende med de eksisterende Ommuring af 10 stk. vinduesstik Væsentlige materialer: Mursten skal være frostfaste massive facadesten i størrelse som eksisterende. Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Defekte vinduesstik fordelt på hele facaden skal ommureres. Endeligt omfang af ommuring aftales med tilsynet, når stillads er opstillet. Defekte vinduesstik udtages nænsomt, således at der sker mindst mulig skade på omkringliggende murværk. Der skal udarbejdes skabelon fra eksisterende vinduesstik, således at nye vinduesstik i stil og udseende er lig de eksisterende vinduesstik. Nye mursten og fuger skal i udseende og udformning svare til de eksisterende sten. Efter ommuring afsyres murværket med syre tilsat farve, som giver de nye vinduesstik et patineret udseende lig den omkringliggende overflade. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Vinduesstik Kontrol af nye vinduesstik i farve og udseende er lig de eksisterende vinduesstik, Fuger, udseende Kontrol af at alle udbedrede fuger er i udseende med de eksisterende. 105

107 03 - Facader/sokkel Omfugning af murede sålbænke 500 lbm Væsentligste materialer: Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Udvaskede og forvitrede fuger i blankt murede sålbænke skal omfuges. Sålbænkene skal udkradses og omfuges på oversiden og fronten. Fugerne udkradses til 3-5 cm dybde og forvandes. Fugerne genfuges og komprimeres med fugeske til udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger. Mørtelen skal med hensyn til udseende og styrke tilpasses til den eksisterende fugemørtel. Efter ommuring afsyres murværket med syre tilsat farve, som giver de nye fuger og sten et patineret udseende. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facadekontrol Kontrol af at alle revner er udbedret i facaden. Indlægges på facadeop stalter Fuger, udseende Kontrol af at alle udbedrede fuger er i udseende med de eksisterende Udskiftning af defekte mursten 500 stk. Væsentligste materialer: Mursten skal være frostfaste massive facadesten i udseende og farve som eksisterende. 106

108 03 - Facader/sokkel Mørtel skal tilpasses til eksisterende mørtel, hvad angår styrke, kornstørrelse og udseende. Inden udskiftning af sten skal prøve på sten forelægges tilsynet til godkendelse. Defekte og frostsprængte sten i murværk fordelt på hele facaden skal udskiftes. Defekte sten udtages nænsomt, således at der sker mindst mulig skade på omkringliggende murværk. Nye sten og fuger skal i udseende og udformning svare til de eksisterende sten. Efter ommuring afsyres murværket med syre tilsat farve, som giver de nye fuger og sten et patineret udseende lig den omkringliggende overflade. Kvalitetssikring: Emne Kontrolaktivitet Metode Foto Facader, udskiftning af mursten Kontrol af manglende udbedring af defekte sten. Skal indlægges på facadeop stalt Facader, udskiftning af mursten Kontrol af udseende af de nye mursten i de udbedrede områder Fjernelse af rådhusvin på gadefacader Rådhusvin på facader mod Isafjordsgade og Bergthorasgade 1-11 skal fjernes i fuldt omfang og bortkøres. 107

109 Tilbudslister 03 - Facader/sokkel Der er i nærværende beskrivelsesafsnit anført et skønnet omfang af reparationer af sætningsrevner, fuger m.v. Det påhviler entreprenøren at give tilsynet meddelelse om væsentlige ændringer i arbejdernes forventede omfang i forhold til tilbudslistens mængder umiddelbart efter, at stillads er opstillet på ejendommen. Omfanget er skønnet ved besigtigelse fra terræn inden opstilling af stillads. Det endelige omfang fastlægges ved gennemgang af facaden efter opstilling af stillads. De i tilbudslisterne anførte enhedspriser skal kunne anvendes til at regulere den endelige entreprisesum. Væsentlige overskrivelser af de i tilbudslisten skønnede mængder vil således kun blive honoreret såfremt en forudgående aftale med tilsynet forefindes. 108

110 04 Vinduer 04 - Vinduer 04.0 Omfattende 04.1 Istandsættelse af eksisterende vinduer 109

111 04.1 Istandsættelse af eksisterende vinduer 04 - Vinduer Omfattende Registrering af eksisterende skader på glas Eftergang og justering af rammer Afhøvling af rammer Udlusninger på karmtræ Udlusning af lodret rammetræ på 100 stk. rammer Levering og montering af 50 stk. nye store rammer Levering og montering af 50 stk. nye små rammer Udskiftning af 100 stk. ruder i store rammer Udskiftning af 100 stk. ruder i små rammer Udskiftning af 500 stk. defekte hjørnebånd Udskiftning af 500 stk. defekte hængsler Udskiftning af 100 stk. stormkroge Udskiftning af 100 stk. stormjern Udskiftning af 200 stk. defekte anverfere Udskiftning af 200 stk. defekte stabler/stjerthager Eftergang af lbm kitfals Maling af vinduer mod gade, totalafrensning/behandling med plastalkydmaling Maling af vinduer mod gade, totalafrens/behandling m. linoliemaling (særpris) Malerbehandling af vinduer mod gårdside, vedligehold 110

112 Maling af vinduer m. gård totalafrens/behandling m. plastalkydmaling (særpris) Maling af vinduer mod gård, totalafrens/behandling m. linoliemaling (særpris) 04 - Vinduer Andet for arbejdets fulde færdiggørelse Generelt Nedenstående arbejder omfatter ejendommenes vinduer mod beboelse og trapperum mod gård og gadeside fra terræn til tag inkl. vinduer i kviste. Malerarbejdet skal udføres iht. relevante anvisninger iht. Malerfagligt Behandlingskatalog samt relevante anvisninger fra Raadvad Centret. Såfremt det i forbindelse med istandsættelse af vinduerne er nødvendigt at udtage rammer i længere tid, således at disse ikke kan genmonteres til fyraften, skal der monteres midlertidig krydsfinerafdækning i vindueshullerne. Nødvendig midlertidig afdækning skal generelt være indeholdt i samtlige beskrivelsesafsnit. Vedrørende arbejdets generelle udførelse, herunder bl.a. varsling, materialer, kvalitetssikring m.v., skal opmærksomheden henledes på afs. III Byggeplads, administrative forskrifter m.v. Arbejdet skal udføres iht. nedenstående beskrivelse, tegninger som fremgår af tegningslisten, samt korrekt håndværksmæssig byggemåde. For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag henstilles, således at de/det er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Rengøring, oprydning og bortkørsel af affald skal indeholdes i samtlige ydelser. 111

113 04 - Vinduer Eksisterende vindue mod gadeside Arbejdsbeskrivelse og væsentligste materialer Registrering af eksisterende skader på glas Entreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes udføre en registrering af eventuelle eksisterende skader på glas. Registreringen skal opgøres på facadeopstalter for alle ruder i alle vinduespartier og skal forelægges tilsynet inden arbejdet påbegyndes. Enhver skade på glas, der bliver påført af sliberondelmærker, og glas, der matteres af sandpapir specielt langs kanter som følge af forkert brug af slibe- /skraberedskab i forbindelse med istandsættelsen, skal skiftes for entreprenørens regning (enkeltstående småridser kan eventuelt accepteres efter nærmere aftale med tilsynet). Ikke-registrerede skader inden opstart vil blive betragtet som nye skader i forbindelse med udførelse. 112

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

AB 92 med tillæg og fravigelser

AB 92 med tillæg og fravigelser AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

ALBERTSLUND - KANALGADEN

ALBERTSLUND - KANALGADEN Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB) PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr. 217239 Dokument

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv.

DI s forslag til ny AB. Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. DI s forslag til ny AB Ændringer i forhold til AB 92 er markeret således: Tekst, der udgår er gennemstreget. Ny tekst er skrevet i kursiv. 1 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Side 1 af 21 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) BET nr 4040 af 10/12/1992 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1

AB 92 med tilføjelser og fravigelser Bilag 1 AB 92 A. Aftalegrundlaget Byggeri Københavns / Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,

Læs mere

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger BILAG 1 12. juli 2013 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger 1100002980\LDH00997-1-ANEB Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed IAB 92 Udfærdiget af Boligministeriet

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92

1 AB 92 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg AB 92 1 for større renoveringssager Juni 2008/anlæg 2 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige betingelser

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S

Spildevandscenter Avedøre I/S ude0 Renovering af Ejby og Vallensbæk pumpestationer Levering af Spjæld Betingelser og arbejdsbeskrivelse Juni 2012 Spjældleverance; Ejby og Vallensbæk pumpestation Side: 2/40 Indhold: 1. Orientering...

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder

Læs mere

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. 18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER SÆRLIGE BETINGELSER LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER April 2013 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Marts 2011 Febr 2016 AB 92 med tilføjelser / fravigelser 1 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg Facader og vinduer Fælles og særlige betingelser Januar 2015 Sag nr. 959-2 Fælles betingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fælles betingelser

Læs mere

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93

Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 Almindelige betingelser for totalentreprise ABT 93 1 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: Boligselskabernes

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 ABA Kirketorvet 22, 7100 Vejle ABA - Almindelige Betingelser for anlægsarbejder AB92 Udgave: 01.06.2010 Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side nr.

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med s præciseringer og fravigelser.

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser

Læs mere

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland

Fællesbetingelser for arbejder og. leverancer ved anlæg af. 7 regionale lufthavne. i Grønland 1 Fællesbetingelser for arbejder og leverancer ved anlæg af 7 regionale lufthavne i Grønland FB Juli 1995 Indholdsfortegnelse Orientering 1. Introduktion... 2 2. Bygherren... 2 3. Anlægsopgaven... 2 4.

Læs mere

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1.

Særlige betingelser SB. A. Aftalegrundlaget. Bygherrens udbud. Drift af Regionale Kommuneveje Særlige Betingelser SB 5. september 2017 Rev. 1. Særlige betingelser SB De Særlige betingelser supplerer eller fraviger de Almindelige betingelser i AB 92. De Særlige betingelser går forud for de Almindelige betingelser AB 92. A. Aftalegrundlaget 1.

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S

Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fravigelser fra AB 92 (FAB 92) Fælles betingelser for bygge-og anlægsarbejde hos TÅRNBYFORSYNING A/S Fællesbetingelserne er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft Særlige betingelser (SB) til ABT 93 Februar 2014 Særlige Betingelser (SB) til Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93) samt Almindelige Betingelser

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

SÆRLIGE BETINGELSER ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede

KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede KONTRAKT FOR NEDRIVNING AF BYG- NINGER, MATR. 8ag, Møllevangen 8, Kongsted (vejkode: 655), 4683 Rønnede Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER 3 3. BYGGEPLADS

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER BYGGESAGSBESKRIVELSE Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen 65, Lønholt

Læs mere

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved.

DAB. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93. med. Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser. ved. Allerød almennyttige Boligselskab Julemosevænge 9. april 2015 ABT 93 med Bemærkninger, tilføjelser og fravigelser ved Totalentreprise Nybyggeri Almindelige Betingelser for totalentreprise af 1993 ABT 93

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser

Centralt affaldssug Odense. Særlige Betingelser Centralt affaldssug Odense Etablering af samlet anlæg i totalentreprise Særlige Betingelser 13. august 2014 Revideret 2. oktober 2014 Grontmij A/S TILLÆG TIL ABT 93 A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser

Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand. Udbudsbetingelser Tilbud på udskiftning af vandmålere for Aarhus Vand Udbudsbetingelser Aarhus Vand A/S Side 2 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Den juridiske ramme... 3 1.2 Kontaktoplysninger... 3 1.3 Spørgsmål...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR. Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning

Viborg Kommune. Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR. Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning Februar 2017 ØVRIGE VILKÅR Rammeudbud af nye asfaltbelægninger med OB-belægning PROJEKT Øvrige vilkår Dokument nr. 126085272 Version 1 Udarbejdet af LKG Kontrolleret af JWN Godkendt af MVG ØVRIGE VILKÅR

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 1. juli 2015 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik.

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. SB HOVEDPROJEKT Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt. 04 22 samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. Pas nr.: 010.45.08 SÆRLIG BETINGELSER Samtlige arbejder A Udbud 11/5 2016 ELO

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Møllevænget og Storgaarden afd. 12

Møllevænget og Storgaarden afd. 12 Møllevænget og Storgaarden afd. 12 Gl. Hadsundvej 5A-C og Flintebjerg Allé 11-13 VINDUESUDSKIFTNING M.V. ARBEJDSBESKRIVELSE VOGNSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Møllevænget & Storgaarden afdeling 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere