OmMarcoløfteborde. MarcoABharenmangeårigerfaringisalgog. produktionafløfteborde.udvikling,design, konstruktionogproduktionskeriegetregipå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OmMarcoløfteborde. MarcoABharenmangeårigerfaringisalgog. produktionafløfteborde.udvikling,design, konstruktionogproduktionskeriegetregipå"

Transkript

1

2 2 MarcoABharenmangeårigerfaringisalgog produktionafløfteborde.udvikling,design, konstruktionogproduktionskeriegetregipå fabrikkeniängelholm. Eneffektivogfleksibelproduktiongørdetmuligt attilgodesekundensbehovforspecialkonstruerede løfteborde.kundetilpasningogspecialløsningerer hverdagimarcosproduktion. OmMarcoløfteborde MarcoLifterdensamledebetegnelseforløftebordenefraMarcoAB,somkantilbydeetbredt standardsortimentiløftebordemedløftekapacitet optil20tonsiforskelligeudførelser. MarcoLiftløftebordeerspecieltdesignettilat imødekommemarkedetskravtileffektivitet,kvalitet, arbejdsmiljøogsikkerhedforbetjeningspersonalet. MarcoLiftløftebordeerfremstilletihenholdtil maskindirektiv98/37/ec,afs1994:48,oglever optilanbefalingeneuropanormforløfteborde EN1570. Konstruktion aldesignogkonstruktionforegår vedhjælpaf3d-computerteknologi,somgiver storemulighederforavanceretkundetilpasning. Produktion/maskinfremstilling envæsentlig delafdekomponenter,derindgåriløftebordene ermaskinfremstilledetilsikringaffejlfrifunktion. Produktion/svejsning derstillesstorekravtil svejseteknikogandenspecialvidenforatopnåden kvalitetogsikkerhed,derkrævesforløfteborde. Produktion/montering fleremonteringsstationermedhversitoperatørteamharansvaret fordenkomplettemontageindtildetfærdige produkt. Produktion/kontrologafprøvning detteer endestationenførleveringtilkunden,ogherforetagesafprøvningogendeligkontrol,førlevering findersted.

3 fordig MarcoLiftløftebordeharderesfastepladsi produktionogproduktflowtilatudlignefaste ogmobileniveauforskelle. 3 Løftebordeanvendeshovedsageligtilhåndteringafspredtestationærelaster,forskellige produkttyperogunderlag. Løftebordeøgerproduktivitetenogrationalisererproduktionensamtskaberetgodt arbejdsmiljømedenergonomi,somforhindrer arbejdsskader. MarcoLiftløftebordekanindgåsomkomponentirobotbetjenteogandreautomatiserede logistiksystemer,menogsåanvendessom fritståendeenhediproduktionssystemer. MarcoLiftløftebordekantilpassesdine behovogønsker. Vedinvesteringiløftebordeanbefalesenudførligkravspecifikationforatforhindrefremtidigebegrænsningerogsikredenønskede funktion. MarcoLiftløftebordeproduktudviklestil stadighedmedhenblikpåetbredereanvendelsesområdeogøgetsikkerhed.måleter,at løftebordeskaludgøreenvæsentligenhedi enproduktivitetsøkonomiogetproduktionsmiljø,derheletidenforbedres. MarcoLift enkelsaks MarcoLift dobbeltsaks MarcoLift lang MarcoLift rampe MarcoLift lav/ MarcoLift lav U MarcoLift U rullebane og magasin indhold MarcoLift bil MarcoLift tilt MarcoLift økonomi MarcoLift komponenter MarcoLift ekstraudstyr

4 4 enkelsaks MarcoLiftenkelsaks eretløftebordmed enkeltsakseenhedogerbasismodelleniløftebordssortimentet. MarcoLiftenkelsaksharetbredtanvendelsesområdeogbenyttesividtomfangtilhåndteringsløsninger,hvordeternødvendigtat udligneniveauforskelleindenforproduktion oglogistiksystemer. EgenskaberforMarcoLiftenkelsaksstandard: løftekapacitetoptil10000kg løftebevægelse mm løfteplatform,formatoptil3000x2000mm. Dencentralestålkonstruktionerbyggetaf 4-kant-profiler,somgiveroptimalstabilitetog holdbarhed. Kantilpasseskundensbehovogønsker.

5 5 dobbeltsaks MarcoLiftenkelsaksharenbegrænsetløftebevægelse.Ideflestetilfældeermax.løftebevægelse=løfteplatformenslængdedivideret medfaktor1,5. Foratopnåenhøjereløftebevægelsekanman udstyreløftebordetmedfleresakseenhederi højden. MarcoLiftdobbeltsakskanf.eks.anvendes somarbejdsplatform,pallelæsser,hejseværk, handikapelevatorogløfteredskabpåpallelager. Sammenlignetmedtraditionellehejseværker ermarcoliftdobbeltsaksenrationelløsning medensærdelesgodøkonomi. EgenskaberforMarcoLiftdobbeltsaks standard: løftekapacitetoptil4000kg løftebevægelse mm løfteplatform,formatoptil3000x 1200mm. Kantilpasseskundensbehovogønsker.

6 6 lang Tilhåndteringaflangtogtungtgodskrævesder ofteetløftebordmedspecielleegenskaber,ogher kanløftebordmodelmarcoliftlangbliveaktuelt. MarcoLiftlangudstyresmedtoellerfleresakseenhederefterhinandenforatopnådenønskede længdepåløfteplatformensåvelsomdenønskede løftekapacitet.iprincippetdrejerdetsigomen kombinationaffleremarcoliftenkelsaks. Sakseenhedernesløftebevægelsefungererved hjælpafenstyretsynkroniseringforatopnåen parallelløftefunktion. EgenskaberforMarcoLiftlangstandard: løftekapacitetoptil8000kg løftebevægelse mm løfteplatform,formatoptil6000x2000mm. Kantilpasseskundenskravogønsker.

7 7 rampe MarcoLiftrampeanvendesikombination medrampetillæsningogaflæsningaflastbil. MarcoLiftrampeudlignerniveauforskelle mellemlastbilogpermanentrampe. Anvendesprimærtudendørstiltungeformål. MarcoLiftrampeerudformetogudstyrettil atimødegåstortpresbådemedhensyntilbelastningogmiljø.dereroftetaleompunktvis læsning,nårlastbilerpassererløftebordet. EgenskaberforMarcoLiftrampestandard: løftekapacitetoptil10000kg løftebevægelse mm løfteplatform,formatoptil3000x2400mm. Standardudførelsenomfatter: løfteplatformafstål oliefyldtminussidepåcylinderen ekstrabærebjælkerunderløfteplatform servicelemiløfteplatform mekaniskelåsestifter løfteøskener tokomponentfarve,lagtykkelse25my. Kantilpasseskundenskravogønsker. Specialløftebordekanleveresefterbehov.

8 8 lav/ lavu MarcoLiftlavfåsogsåirustfriudførelse. EgenskaberforMarcoLiftlavstandard: løftekapacitetoptil2000kg løftebevægelse800mm løfteplatform,formatoptil1400x 1250mm. Kantilpasseskundenskravogønsker. Envarianter MarcoLiftlavU,som ertilpassettilhåndteringafpaller. MarcoLiftlaverløsningentilrationelogøkonomiskhåndteringifortløbendelogistiksystemer ogsomfastenhedudensamvirkendefunktioni produktionssystemer. MarcoLiftlavharenheltvertikalløftebevægelse, hvilketeretkrav,nårløftebordetskalindgåiet fortløbendelogistiksystem. MarcoLiftlavkrævermed sinlavehøjdeingenfor- dybningigulvet.dette øgerfleksibilitetenmed hensyntilanvendelses- områder. Medpalleløftevogn kanmananbringepaller, bakkerellercontaineredirekte fragulvetpåløftebordetudenbrug afopkørselsrampe. EgenskaberforMarcoLiftlavU standard: løftekapacitetoptil2000kg løftebevægelse800mm løfteplatform,formatoptil1400x 1250mm Operatørenharaltidgods ogarbejdsemneikorrektarbejdshøjde. MarcoLiftlavgivermulighedforenergonomisk korrektudformetarbejdsplads. DrivenhedenforMarcoLiftlavogMarcoLift lavukanmedfordelplaceresadskiltfrabordet foratundgåbegrænsningerifleksibiliteten.

9 9 Umedrullebane MarcoLiftUmedrullebaneerførstog fremmestberegnetsomkomponentiet fortløbendeproduktionssystem. Ind-ogudtagafpallerellerandetunderlag iproduktionssystemetkanskevedhjælpaf løftebordet.medengaffelvognlæsses/aflæssesgodsetpåløftebordet,somderefter vedhjælpafdendrevnerullebanehenholdsvisskubberellertrækkergodsetafproduktionssystemetstransportør. Løftebordetslavehøjdekræveringenfordybningigulvet,hvilketgørløftebordet megetfleksibeltogrationelt. Drivenhedenkanmedfordelplaceres adskiltfrabordetforatundgåbegrænsningerifleksibiliteten. EgenskaberforMarcoLiftUmedrullebane standard: løftekapacitet1500kg løftebevægelse800mm løfteplatform,pladstilunderlag1380x 850alternativt1380x1050mm. Kantilpasseskundenskravogønsker. magasin MarcoLiftmagasinindgårsomkomponenti enrationelogergonomiskkorrektarbejdsplads. Magasinetkombineresmedenegnetmodelaf MarcoLiftløftebord.Løftebordetkanf.eks. udstyresmedvippefunktionforatforbedre adgangentilgodset.operatørenharheletiden enbufferforikke-bearbejdetogbearbejdet gods.ikke-produktivtidminimeres. Betjeningafløftebordogpallestopforegår vedhjælpafetelektriskmanøvreringshåndstag. MarcoLiftmagasinerfleksibelogkanlet flyttestilennyarbejdspladsvedhjælp aftruck.magasinetbetjenes vedhjælpaftruck. EgenskaberforMarcoLift magasinstandardinkl. løftebord: løftekapacitet1000kg løftebevægelse1030mm løfteplatform,format 1500x800mm. Kantilpassesandrepalleformaterogkundeønsker.

10 10 bil MarcoLiftbilanvendestiltransportafbiler tilogfraforskelligeetagerif.eks.salgslokaler, udstillingslokalerogparkeringshuse. Løftebordeterberegnettiltransportafbiler ogikketilpersonbefordring. MarcoLiftbilerudelukkendeberegnettillast, dererjævntfordelt,ogkanikkeanvendessom ettraditioneltløftebord. Dergælderspeciellemanøvrerings-ogbetjeningsvejledninger. Installationihenholdtilgældendesikkerhedsforskrifter. EgenskaberforMarcoLiftbil: løftekapacitetoptil2500kg løftebevægelseoptil7000mm løfteplatform,formatoptil7500x2500mm. Udformningogdimensioneringkantilpasses kundensbehov.

11 tilt MarcoLifttiltMTeretløftebord,derer udstyretmedetvippeaggregat,hvorveddet kanopnåenhældningpå45 alternativt MarcoLifttiltMLUeretløftebordmodel MarcoLiftlavU,somerudstyretmedenindbyggetvippefunktion,hvorveddetkanopnå enhældningpå40. Vippefunktionenanvendeshovedsagelig vedarbejdspladserforatgøregodsetmere tilgængeligtogdervedskabeenergonomisk korrektudformetarbejdsplads.someksempel påanvendelsesområderkannævneskontrolfunktionenvedind-ogudleveringafgods samtarbejdspladseriproduktionen.underlagetkanværepalle,bakkeellerskuffe. Drivaggregatetkanmedfordelplaceresadskiltfrabordetforatundgåbegrænsningeri vippebordetsfleksibilitet. MarcoLifttiltMTerenkombinationafet løftebordogseparatvippeaggregat. MarcoLifttiltMT skapaciteterligmedkapacitetenafdetvalgteløftebord.vippeaggregatetshøjdeer180mm.hældningsvinkel45 alternativt90. Vippeaggregatkanleveressomenseparat enhed. Kantilpasseskundensbehovogønsker. MarcoLifttiltMLUeretløftebordmodel MarcoLiftlavU,somerudstyretmedindbyggetvippeaggregat,hvorveddetkanopnå enhældningpå40.løftebordetbetjenes medgaffelløftevognellertruckdirektefragulv. Dererikkebehovfornogenfordybningigulvet,hvilketgørløftebordetmegetfleksibelt. EgenskaberforMarcoLifttiltMLUstandard: løftekapacitet800kg løftebevægelse800mm løfteplatform,pladstilunderlag1200x 850alternativt1200x1050mm. Kantilpasseskundensbehovogønsker.

12 12 økonomi MarcoLiftøkonomierenløftebordsmodel,der findesitovarianter,somkansammenlignesmed MarcoLiftenkelsaksM1ogMarcoLiftlavML. MarcoLiftøkonomifåskunistandardudførelse,hvadangårdesignogfarve,ogkanikke leveresispecialudgave,medekstraudstyrelleri kundespecifikudgave. MarcoLiftøkonomierikkeberegnettilkontinuerligdriftiproduktionslinjerellerlignende. EgenskaberforMarcoLiftøkonomiM1: løftekapacitet500,1000eller2000kg løftebevægelse800mm løfteplatform,format1200x800alternativt 1350x800mm. EgenskaberforMarcoLiftøkonomiML: løftekapacitet1000kg løftebevægelse750mm løfteplatform,format1500x900alternativt 1500x1100mm.

13 AlleMarcoLiftløftebordeersomstandardveludstyretmedhenblikpåøgetdriftssikkerhed, levetidogsikkerhedforbetjeningspersonalet. komponenter Kompakthydraulikaggregatmedgennemsigtigtank tilenkelkontrolafolieniveau.hydraulikaggregatet ersomstandardudstyretmedoverløbsventil.suge- ogreturfiltererindbyggetitanken,hvilketgiveret megetlavtstøjniveau.helehydraulikaggregatet medmotorerspule-ogstænktæt. 2. Firkantprofilisaksearmenegiverenfremragende sidestabilitet.lejeenhederiallebevægeligedele giverlaverebelastningaflejerne.detteiforbindelse medsmøreniplerialleakslerogledgiverlængere levetid.samtligeakslerereloxerede. 3. Maskinfremstilledesakseenhedergiverbordet perfektmekaniskfunktionogbevægelsesmønster. 4. Klemsikkerhedsrammeialuminiummedhenblikpå maksimalsikkerhed. 5. MotorsikkerhedsklasseIP Cylindremeddæmpningibundensikrer,atbordet gårblødtibund.hvercylindererdesudenudstyret medslangebrudsventilforomgåendestopved eventuelleskaderpårørellerslanger. 7. Løbehjuligaffelmontagegiverjævnbelastning udensidetræk langlevetid.samtligeløbehjuler eloxerede. 8. Øvregrænsepositionforenkelindstillingafløfte- bevægelse. 9. Funktionsspærringvedservicearbejder. 10.Justerbarflydeventiltilindstillingafkonstant sænkehastigheduansetvægtaflasten. 11.Letudskifteligeeloxeredeakslerogbøsninger letterservicepåløftebordsudstyret. 12.CE-mærket Desudenindgårsomstandard: SamtligeelektriskekomponenterisikkerhedsklasseIP55 24Vmanøvrespænding Trykknapskuffemed2mkabel Styringmed dødemandsgreb Motorbeskyttelsemodoverophedning Løfteøskener/fæstermedhenblikpålettereinstallation/ flytning Servicelemiløfteplatformpåbordeover3tonsløfteevne 11 12

14 14 ekstraudstyr UdoverstandardudstyretkanMarcoLiftløftebordeudstyresmedetsortimentitilbehør, somgiverudvidedeanvendelsesmuligheder, enklerehåndteringsamtøgetsikkerhedog fleksibilitet. 1.Understelmedhjul Medhjulbliverløftebordettiletmobiltløfte-oghåndteringsredskab. Hjulstelletkanbeståaftoikkesvingbareogto svingbarehjul,sidstnævntemedbremser. 2.Understelmedskinnehjul Udligning afenniveauforskeliettransportsystemmed skinnerforegårlettestvedanvendelseafet løftebordmedskinnehjul,somkanvære drevneellerikkedrevne. 3.Afrulningsskærm Hindrerlasteniat rulleafløftebordetvedlæsningogaflæsning medtruck.kanmedfordelanvendesved håndteringpårampe Gelænder 1100mmhøjtgelændermed mellemlægsamten150mmhøjtilbagetrukket sokkelanbefalestilløfteborde,deranvendes somarbejdsplatform. 10.Portal Fungerersomsikkerhedsgelænder, nårløftebordeteribundstilling.itopstillinger derfripassageienhøjdeaf2000mm. 11.Låge Somoftestikombinationmed gelænder.kanleveresmedentenelektrisk ellermekanisklåseanordning. 12.Vippeanordning Løftebordetkan udstyresmedhydrauliskvippeanordning max90.

15 Lasteklap Eneffektivmetodetiludligning afafstandenmellemløftebordogrampeeller lastbil.anvendesprimærtpåløftebordved håndteringpårampe. 5.Forsænketcirkulærdrejeskive Forsænket drejeskive,integreretiløfteplatformenpåløftebordet. 6.Rektangulærdrejeskive Drejeskiven monterespåløfteplatformenogerudstyret medinduktivgivertilforebyggelseafrisikofor klemning. 7.Mekaniskespærreanordninger Borde,som erplaceretigulvplanogkansænkesundergulvniveau,kanudstyresmedspærreanordninger,som kanmodståstorebelastninger.hervedbliverdet muligtforkøretøjeratkøreoverløftebordet. 8.Gaffelvognsunderstel Gørdetletatflytte løftebordetmedf.eks.gaffelløftevognellertruck Fotocelle Tilautomatiskhævningog sænkningafløftebord vedregistreringaflast. arbejdsmiljøer.bælgeneregnettiludendørs brugsombeskyttelsemodvejrogvind. 14.Rullebane Rullebaneellerandenform fortransportøranvendeshyppigtilogistiksystemer,hvordeternødvendigtatudligneniveauforskelle. Hvordererrisikoforpersonskade,skalløftebordetindhegnesmedtrådhegn.Trådhegn kanligeledesbeskyttebordetmodtyverieller hærværk Bælg/trådhegn/rullegardin Beskytter løftebordetmodstøvogsnavsibelastede

16 MarcoAB MarcoGroupAB MarcoLifterdensamledebetegnelse forløftebordsprodukter,sommarkedsføres ogproduceresafmarcoab. MarcoABindgåriMarcoGroupAB, somereuropasførendeproducentaf løfteborde. Hovedkontoretogdenovervejendedel afproduktionenerplaceretiängelholm isverige. DesudenharvirksomhedenfleredatterselskaberindenforEU.Datterselskaberne stårformarkedsføringogsalgsamten visproduktiontilderespektivemarkeder. SalgafMarcoLift-produkternetil markederirestenafverdenvaretages afagenterogforhandlere. Størstedelenafdensvenskeproduktion gårtileksport.

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES kan tilbyde: Stærke produkter, Stærk service, Stærkt brand. ZARGES er Europas

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

Sideværn KATN (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.

Sideværn KATN (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer. Sideværn Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Sideværnsprofiler Sideværnsprofiler... 53-01 Hjørnesøjleprofiler...

Læs mere

DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER. Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer

DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER. Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer DESIGNER, UDVIKLER OG PRODUCERER Alt i smede- og maskinarbejde samt flytning af produktions- og pakkelinjer Specialister i at specialisere Viggo Hansen A/S har i over 50 år specialiseret sig indenfor produktion

Læs mere

Introduktion. Montana Bathroom er muligheder for at indrette badeværelset efter egne ønsker

Introduktion. Montana Bathroom er muligheder for at indrette badeværelset efter egne ønsker Bathroom Introduktion Design: Peter J. Lassen Montana Bathroom er muligheder for at indrette badeværelset efter egne ønsker og behov. Med et komplet badeværelsesprogram af vask- og opbevaringsmoduler,

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Grøn teknologi til den blå planet Miljøvenlige løsninger med solenergi og vinduer 2 Schüco Montagesystem MSE

Læs mere

Formands- og driftskontorer Værkførerkontorer Kontrolrum. Arbejdsrum. Rumadskillelse- og inddeling. intelligent og fleksibelt.

Formands- og driftskontorer Værkførerkontorer Kontrolrum. Arbejdsrum. Rumadskillelse- og inddeling. intelligent og fleksibelt. Formands- og driftskontorer Værkførerkontorer Kontrolrum Arbejdsrum intelligent og fleksibelt Rumadskillelse- og inddeling Platformskontorer Planlægning og løsninger Hvor mange vægge er der brug for? 4-sidet

Læs mere

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL M1230 Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: 512437-000-DK DEC 2011 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

LIFTER DANMARK. Telefon 8672 2288 Internt Transportmateriel. LIFTER DANMARK ApS Axel Kiers Vej 8b 8270 Højbjerg

LIFTER DANMARK. Telefon 8672 2288 Internt Transportmateriel. LIFTER DANMARK ApS Axel Kiers Vej 8b 8270 Højbjerg LIFTER DANMARK Telefon 8672 2288 Internt Transportmateriel Palleløftere Elektriske løftevogne Sakseløftevogne Manuelle stablere Elektriske stablere Værkstedskraner Vejeudstyr Løfteborde Stationære løfteborde

Læs mere

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros HÅNDBOG FOR LAGRE OG VARETERMINALER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Vore plastprodukter omfatter alt fra kasser i genbrugsmateriale til bokse, plastpaller og bigboxe. Sortimentet leveres i flere farver. Konstrueret for maksimal styrke

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

FULDAUTOMATISKE PULLERTER KONTROL OG STYRRING FASTE STELER BUSSLUSER. CITY REGULERING. RAMBUK. SIKRING PNEUMATIK, ELEKTROMEKANISK, HYDRAULIK

FULDAUTOMATISKE PULLERTER KONTROL OG STYRRING FASTE STELER BUSSLUSER. CITY REGULERING. RAMBUK. SIKRING PNEUMATIK, ELEKTROMEKANISK, HYDRAULIK FULDAUTOMATISKE PULLERTER PNEUMATIK, ELEKTROMEKANISK, HYDRAULIK KONTROL OG STYRRING FASTE STELER LØSNINGER FOR BYRUM. INDUSTRI. FØLSOMME ANLÆG. HANDEL OG BUTIK BUSSLUSER. CITY REGULERING. RAMBUK. SIKRING

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

Katalog og prisliste Januar 2011 - december 2011 HÆVE-/SÆNKEBORDE 2011 CONSET.DK

Katalog og prisliste Januar 2011 - december 2011 HÆVE-/SÆNKEBORDE 2011 CONSET.DK Katalog og prisliste Januar 2011 - december 2011 HÆVE-/SÆNKEBORDE 2011 CONSET.DK Ergonomi der passer dig Sortimentet Det er op til dig... Hvorfor er ergonomi så vigtigt? Det er og bliver et nøgleord. I

Læs mere

Vi er her for dig: Samlet katalog Hildebrandt, dit lokale team Danmark Hildebrandt Emballage A/S En verden af embal age

Vi er her for dig: Samlet katalog Hildebrandt, dit lokale team Danmark Hildebrandt Emballage A/S En verden af embal age Samlet katalog En verden af emballage 2010 IMPRESSUM: Udgiver:HildebrandtEmballageA/S,Hermesvej18,6330Padborg,Danmark Tel:74622744,Fax:74622799,e-mail:padborg@hildebrandt-emballage.dk Direktionen:JanMarcus(Generaldirektør),JensMarcus,GünterScheins-Bestyrelsesformand:Hans-JürgenBurmeister

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER!

VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER! VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER! VIDSTE DU? KÜSCHALL CHAMPION ER ET GODT EKSEMPEL PÅ VIDEREUDVIKLING AF EN KÜSCHALL KØRESTOL OG DE UDFORDRINGER RAINER KÜSCHALL MØDER I SIT LIV SOM HANDICAPPET

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl Specifikationsdataene er baseret på den tyske VDI 2198-standard Udstyr og vægt: Vægt (linje 2.1) er

Læs mere