DEN EUROPÆISKE FORBINDELSE Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter. THE EUROPEAN CONNECTION Harald Selmer and the Danish asylums

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE FORBINDELSE Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter. THE EUROPEAN CONNECTION Harald Selmer and the Danish asylums"

Transkript

1 EDDIE DANIELSEN DEN EUROPÆISKE FORBINDELSE Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter THE EUROPEAN CONNECTION Harald Selmer and the Danish asylums

2 ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, RISSKOV AARHUS UNIVERSITY HOSPITAL, RISSKOV Skovagervej Risskov, DK Danmark Telefon ISBN: Forfatter/Author Eddie Danielsen Redaktion/Editor Eddie Danielsen Lay-out, sats og repro/layout Lars Max Kilder/Research Nils Jepsen, Eddie Danielsen Oversættelse/Translation Pia Gynther Griffiths, Birthe Curlee, Eddie Danielsen Foto/Photo Helle Lorenzen, Nils Jepsen, Julie Laurbjerg Omslag: Forside: Detalje fra M. G. Bindesbölls loftsudsmykning i Gl. Festsal, Den Jydske Helbredelsesanstalt, Risskov. Bagside: Illustration fra: Friedrich List und die erste grosse Eisenbahn Deutschlands. Robert Krause, PROTEKTOR FOR MUSEET/PROTECTOR PER KIRKEBY Published with the support of the Culture Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Comminssion cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3 Indhold Contents Introduktion 4 Harald Selmer og den europæiske forbindelse Introduction 4 Harald Selmer and the European connection Rejsen 7 Nye og gamle transportmidler Slesvigeranstalten Jens Rasmussen Hübertz Halle 10 fjollede børn Sonnenstein Illenau Foto af Jydske Asyl 1902 The Journey 7 New and old means of transport The Schleswig Asylum Jens Rasmussen Hübertz Halle 10 foolish kids Sonnenstein Illenau Photo of the Jutland Asylum 1902 Hjemme igen 19 Asylets arkitekt, Michael Gottlieb Bindesböll Bindesböll, en talentfuld mand Tånn, karnap eller gavlkvist Arkitekt Friis og et uvenligt udkast Festsalen og Kirkesalen i hospitalets gamle hovedbygning Kirkegården ved Jydske Asyl Hospitalets tårnur Plan af den nye Pleje- og Helbredelsesanstalt i Nörrejylland Haveplaner Oversigtsplan fra 1902 Park og Haveanlæg ved Statens Sindssygehospital i Aarhus Hospitalsparken og kunsten Parken før og nu Home Again 19 The Asylum s architect, Michael Gottlieb Bindesböll Bindesböll, a talented man Tower, bay window or gable attic Architect Friis and an unfriendly draft The Assembly Hall and the chapel in the main building of the Hospital The cemetery at the Jutland Asylum The hospital s tower clock Plan for an extension of the asylum in northern Jutland Garden plan Layout drawing from 1902 Park and Gardens by the State Mental Hospital in Aarhus The hospital park and the art The park before and now Oringe 38 Oringe 38 Kurhuset 40 Historicisme og den italienske inspiration Kurhuset 40 Historicism and the Italian inspiration Fortid og fremtid 43 Fra Vejlby Krat til Skejby Mark The Past And The Future 43 From the forest of Vejlby to the fields of Skejby

4 Introduktion Introduction I denne publikation søger vi at give et kortfattet signalement af nogle meget vigtige år i dansk psykiatri omkring midten af attenhundredetallet. Udgangspunktet er lægen Harald Selmers europæiske, psykiatriske dannelsesrejse/studierejse til en række sindssygeanstalter, som gennemføres inden for få måneder i vinteren Rejsen går ned gennem det europæiske kontinent, fra Tyskland over Prag i det daværende Böhmen til Belgien. Herefter fortsætter Selmer til England og siden retur til Danmark. Vi vil senere komme ind på Selmers danske forgængere, hvad angår studierejser til europæiske indretninger til sindssyge. Den psykiatriske studierejse var en vigtig faktor i udviklingen af europæisk psykiatri i 1800-tallet, som blandt andet var kendetegnet ved en stigende optagethed af betydningen af hospitalsarkitekturen og omgivelserne for patientens helbredelse, sammen med et stadig mere udtalt ønske om at kunne begrænse brugen af fysisk tvang og overgreb mod den psykisk syge. Rejsen og udvekslingen af ideer og indtryk var på ingen måde en specielt dansk trend i disse år. I det europæiske kulturelle landskab finder vi rejsende som eksempelvis grundlæggeren af moderne belgisk psykiatri, Dr. Joseph Guislain, som foretager sin rejse i En hollandsk pioner, Bernard Everts, der som Selmer i Danmark spiller en vigtig rolle i psykiatriens udvikling, rejser i I England møder vi en af de helt store skikkelser i moderniseringen af sindssygebehandlingen i Europa Daniel Hack Tuke, han er på rejse i (Du kan læse mere om de nævnte bl.a. på hjemmesiden: European Journeys, et bidrag til det europæiske kulturprogram 2000). De nye tanker fra Europa og deres udmøntning i moderne anstalter realiseres med åbningen d. 1. september 1852 af Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge i Risskov ved Århus under ledelse af Harald Selmer. Selmer foretrækker dog selv navnet Jydske Asyl, som det engelske Asylum. Derefter videreudvikles den nye anstaltspsykiatri i første omgang med åbningen af anstalten i Oringe ved Vordingborg i 1858 og siden det nye Kurhus ved det gamle Skt. Hans Hospital i Roskilde, som slår dørene op i Bogen tilbyder en introduktion til ide og ideal, arkitektur og omgivelser. I en senere udgivelse vil vi behandle anstalten, rejsen og det kulturhistoriske landskab i 1800-tallets Europa, som danner bagtæppe, mere udførligt. In this publication we will seek to provide a brief description of some very important years in Danish psychiatry around the mid-nineteenth century. Our starting point is the psychiatrist Harald Selmer s European psychiatric study tour to a number of mental hospitals, which took place within a few months in the winter of His journey takes him down through Europe, from Germany via the former Bohemian capital Prague to Belgium after which Selmer continues to England and later returns to Denmark. We will later touch on Selmer s Danish predecessors who undertook study tours to European housing facilities for the mentally ill. The psychiatric study tour was an important factor in the development of European psychiatry in the 1800 s, which, amongst other things was characterized by a growing preoccupation with the influence that hospital architecture and surroundings had on patient s recovery. The Psychiatric establishment also had an ever growing desire to limit the use of physical coercion and abuse of the mentally ill. As such, travel and exchange of knowledge was by no means a specific Danish trend at that time. In the European cultural landscape, we come across travellers, for example the founder of modern Belgian psychiatry, Dr. Joseph Guislain, who makes his study tour in A Dutch pioneer Bernard Everts who, like H. Selmer in Denmark, plays an important role in the development of psychiatry, made his tour in In England, we meet Daniel Hack Tuke, one of the major figures in the modernization of psychiatric treatment in Europe, he is traveling in (You can read more about the above on the website: European Journeys, a contribution to the European Cultural Program 2000 in which Museum Ovartaci participates). The new ideas and their implementation into a modern healing and care asylum were realized with the opening in 1852 of The North Jutland Healing Asylum for Mentally Ill in Risskov near Aarhus, led by Harald Selmer. Thereafter the new Institutional Psychiatry was further developed, initially by the opening of the Institution in Oringe in Vordingborg in 1858 and later the opening of the new Kurhuset (: a treatment facility) at the old St. Hans Hospital in Roskilde in This publication offers a brief introduction to idea and ideal, architecture and surroundings. In a later publication we will address the asylum, the journey and the European cultural landscape, which forms the backdrop for Selmer and his peers in the 1800 s, in more detail. 4

5 Harald Selmer og den europæiske forbindelse Allerede i 1830 erne bliver det et varmt emne i Danmark at forsøge at finde ud af, hvordan man kan indrette et sindssygevæsen, som kan tage hånd om både de bindegale, læs: uhelbredelige, og de sindssvage : nervesvage, helbredelige patienter. Debatten tager sit udgangspunkt i de utilfredsstillende forhold på Skt. Hans Hospital ved Roskilde. Den kommer dog til at dreje sig om de sindssyges vilkår i hele kongeriget. Ind på denne scene træder lægen Harald Selmer. Harald Selmer fødes d. 18. marts 1814 og dør i 1879 som 64- årig. Inden da har han haft afgørende indflydelse på udformningen af et moderne sindssygevæsen i Danmark. Selmer bliver læge i Han retter allerede i sin artikel: Om Psykiatriens Tilstand i Danmark, med særligt hensyn til Skt. Hans Hospital på Bidstrupgaard fra 1841, et personligt angreb på lederen af Bidstrupgaard, Adolph Theodor Gøricke. Selmers indtryk stammer fra hans tid som kandidat på Skt. Hans fra marts 1839 til marts Han kritiserer ledelsen af anstalten, som han finder for slap. Patienterne er ikke under Harald Selmer and the European connection Already in the early nineteenth century it becomes a hot topic in Denmark to try to figure out how to establish a system for the mentally ill that can take care of both the raving mad : read incurable and also the neurotic : weak minded, curable patients. A focal point of the debate is the unacceptable conditions at Skt. Hans Hospital near Roskilde. Eventually it relates to the conditions for the mentally ill in the entire kingdom. Onto this stage enters Doctor Harald Selmer. Harald Selmer was born on March 18, 1814 and he died in 1879 at the age of 64. Before that, he had a decisive influence on the development of a modern system for the mentally in Denmark. Selmer becomes a doctor in He directs a strong and personal attack on the manager of Bidstrupgaard, Gøricke, already in his article from 1841: The state of Psychiatry in Denmark with a special view to Skt. Hans Hospital at Bidstrupgaard. Selmer s impressions stem from his time as an intern at Skt. Hans from March 1839 to March He is unhappy with the management of the institution, which he considers too lax. In Selmer s opinion the supervision of the patients is not strict enough. Sometimes they disappear on small excursions into the city and Selmer finds the discipline on the wards too laidback. Harald Selmer 5

6 Portræt af H.C. Andersen, visitkort Fotograf: Thora Hallager Hans Christian Andersen photographed by Thora Hallager 1869 tilstrækkeligt strengt tilsyn. Det sker, at de forsvinder på små udflugter ud i byen, og disciplinen på afdelingerne forekommer også Selmer for løsagtig. Selmer bekender sig til alvor og strenghed. Gennem hele karrieren er hans trossætning, at patienten skal genopdrages gennem arbejdet og anstaltens imitation af samfundets sociale liv. Selmer har imidlertid stor glæde af Skt. Hans fine forskningsbibliotek, velforsynet med nyere psykiatrisk litteratur. Han bliver her inspireret af de store skikkelser i europæisk tænkning om emnet: Pinel, Guislain og andre. Harald Selmer flytter i 1846 til København, hvor han arbejder med det skrevne ord, dels som redaktør af medicinske tidsskrifter, dels som forfatter. Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets indretning som fast resultat af Videnskab og Erfaring, fremstillet for et større Publikum, udkommer i 1846 og slår Selmers navn fast som talsmand for moderne tider i dansk sindssygepleje. På denne baggrund bliver Selmer lægekyndigt medlem af den kommission, som skal udforme en ny helbredelsesanstalt i Nørrejylland og får sin kvittering for pionerarbejdet inden for dansk psykiatri i denne brydningstid. Hvad gør man så midt i den danske Guldalder? Man rejser naturligvis ud i Europa for at gøre studier i marken. Malerne drager til Italien og Grækenland i flokke, og eventyrdigteren H. C. Andersen rejser over det hele. Throughout his service in psychiatry Selmer adheres to seriousness and a certain level of strictness. It is his philosophy that the patient must be educated to reenter the outside world through work and through the institution s imitation of social life in a community. Selmer does, however, benefit greatly from the excellent research library at Skt. Hans, well stocked with newer psychiatric literature. This is where he becomes inspired by the great figures in European thinking on the subject: Pinel, Guislain, and others. In 1846 Harald Selmer moves to Copenhagen where he works with the written word, partly as editor of medical journals, partly as an author. General Principles of the establishment of the System for the Mad as documented result from Science and Experience, presented to a larger Audience is published in 1846 and Selmer makes a name for himself as spokesperson for the new times in Danish mental care. On this background Selmer as medical expert becomes a member of the commission that will develop a new curative institution in North Jutland and is acknowledged for the pioneering work in Danish psychiatry in this time of change. So what do you do during the Danish Golden Age? You travel around Europe to do field studies. The painters set out in droves for Italy and Greece and Hans Christian Andersen goes everywhere. 6

7 Rejsen The Journey Den verdensberømte rejsende i eventyr, H. C. Andersen foretager en stor Europarejse næsten samtidig med Harald Selmer. Andersen holder sig ikke tilbage med indgående beskrivelser af sine maveonder og andre helbredsproblemer undervejs. Et andet gennemgående tema er den yderst velkomne oplevelse af at blive feteret som den store eventyrdigter af kongehuse og intelligentsia, såvel som af menigmand. Først og sidst rummer dagbogen, som man vel kan forvente af den store fortæller, skarpe skildringer af rejsen, miljøer og møder undervejs, som digteren evner at gøre spillevende for læserens øjne. På denne måde giver rejsedagbogen et fremragende tidsbillede, som på bedste vis supplerer Harald Selmers mere prosaiske rejsedagbog. The world famous purveyor of fairy tales, Hans Christian Andersen makes a big European tour almost simultaneously with Harald Selmer. In his diary H.C. Andersen does not hold back on detailed descriptions of his stomach aches and other health problems that he suffers on the way. Another recurring theme is the most welcome experience of being feted as the great fairytale poet by royal courts and the intelligentsia, as well as by laymen. First and foremost his diary contains, as one might expect from this great storyteller, detailed depictions of the journey, environment and encounters which he brings to life in the eye of the reader. In this way, the travel diary provides an excellent picture of the period, which complements Selmer s more prosaic travel notes. H.C. Andersen forlader Danmark i begyndelsen af juni Han rejser over Hamborg-Bremen-Oldenburg og via Utrecht til Amsterdam. Derefter over Leyden til Haag. Så med tog til Rotterdam, hvor han går ombord på dampskibet Batavier med kurs mod England. Ankomsten til modernitetens og teknologiens højborg, London og Themsen, udmaler Andersen levende: overalt et mylder af dampskibe, som piler afsted med ild og røg ud af de høje skorstene som et festfyrværkeri. Hans Christian Andersen sets out from Denmark in early June He travels bring him to Hamburg, Bremen, Oldenburg and via Utrecht to Amsterdam. From there he continues through Leyden to The Hague and after that by train to Rotterdam and then by steamer to London. On arrival in London, the stronghold of modernity and technology, Andersen vividly describes: everywhere there is a myriad of steam ships, leaving with fire and smoke coming out of the tall funnels like a New Year s fireworks. Illustration fra den tyske udgivelse: Friedrich List und die erste grosse Eisenbahn Deutschlands. Robert Krause, Picture from the german book Friedrich List und die erste grosse Eisenbahn Deutschlands. Robert Krause,

8 Det lille dampskib Caledonia var Danmarks første maskindrevne passagerbåd. Det besejlede ruten København-Kiel fra The small steamboat Caledonia was Denmark s first power-driven passenger ship. It sailed between Copenhagen and Kiel from Med diverse ophold og udflugter tager hele rejsen fra Danmark til London ca. 20 dage. Sejlturen fra Rotterdam til London varer øjensynlig ca. et døgn. Efter et længere ophold i London tager Andersen videre med tog til først York, som også Selmer besøger i 1848, og derefter Edinburgh. Den 29. august 1847 tager han til havnebyen Ramsgate ved Themsens udmunding, og forlader England med dampskib med kurs mod Ostende. Så går det over Köln og Frankfurt til Weimar, hvor han ankommer 7. september. Siden til Lepzig, som han forlader 17. september og videre over Hamborg/Altona. Derefter går turen hjemover, formodentlig med dampskibet Caledonia fra Kiel til København. Caledonia besejler denne rute så tidligt som (Du kan læse videre i H. C. Andersens dagbøger i det Kongelige Biblioteks arkiver online. Johan de Mylius Andersenbiografi: H.C. Andersens liv, dag for dag, som udkom i 1998, giver et resumé af dagbøgerne). Nye og gamle transportmidler Harald Selmer besøger i løbet af nogle måneder i vinteren bl.a. Tyskland, Belgien og England. Gamle og nye Including various stops and excursions the journey from Denmark to London takes approximately 20 days. The sailing from Rotterdam to London takes 24 hours. After a long stay in London, Andersen continues by train first to York, a city which Selmer also visits in 1848, and thereafter to Edinburgh. On 29 August 1847 his journey takes him to the port town of Ramsgate and he leaves England by steamer heading for Ostend. On Andersen goes via Cologne and Frankfurt to Weimar, where he arrives 7th of Sept. Next stop is Lepzig which he leaves on the 17th of September and he continues further on by Hamburg/Altona. Andersen now heads home, presumably by the steamship Caledonia from Kiel to Copenhagen. Caledonia sailed this route from (You can read more about his journey in Andersen s diaries in the Royal Library s archives online. Johan de Mylius Andersen s biography: The Life of Hans Christian Andersen Day by Day which appeared in 1998 provides a summary of the diaries. New and old means of transport Within a few months in the winter of Harald Selmer visits, amongst other places Germany, Belgium and England. 8

9 transportformer eksisterer på denne tid side om side og supplerer hinanden, men naturligvis rejser man moderne og teknologisk, hvis man har råd, og det ellers er muligt. Det må i sig selv have været hektisk og yderst anstrengende at besøge omkring mere end et dusin europæiske sindssygeanstalter på så kort tid i en epoke, hvor udbygningen af jernbanenettet på kontinentet kun er i sin spæde begyndelse. Rejsen afvikles inden for få måneder og midt i en tid, hvor de moderne transportmidler, især toget, er på vej til at erstatte hest og vogn. Både kontinentet og England er på denne tid gennemskåret af menneskeskabte kanaler, som supplerer de naturlige vandveje, floderne, og dampskibet er her, såvel som til havs, det moderne, effektive transportmiddel. Oven i rejseaktiviteten fører Selmer omfattende dagbøger over sine indtryk fra studierejsen og kommunikerer sine ideer til bygningsinspektør Ferdinand Friis, som har ansvaret for byggeriet af den nye anstalt ved Århus, indtil Michael Gottlieb Bindesböll overtager stillingen som bygningsinspektør for Nørrejylland i 1850 og færdiggør byggeriet. Selmer har i dansk sammenhæng flere forgængere, hvad angår den europæiske, psykiatriske dannelsesrejse. Inden Selmers tour de force i vinteren , som han beskriver udførligt i Daarevæsenets Bygningsforhold i Tyskland og England fra 1848, har blandt andre lægen Johan William Wendt allerede i 1824 foretaget en lignende rejse. Wendts begrundelse for rejsen er at komme med et oplæg til ændringer på Skt. Hans Hospital i Roskilde. Wendt besøger enkelte af de anstalter, Selmer senere beskriver; men en del af de moderne, humane europæiske anstalter er endnu ikke opført så tidligt som i At this time old and new modes of transport exist side by side complementing each other, but of cause if you can afford it you will choose to travel by modern means, and if it s otherwise possible. It must in have been hectic and very tiring to visit more than a dozen European mental institutions in such a short time, in an era when the expansion of the railway network on the continent is still in its infancy. The journey is made within a few months, amid a time when modern transport, particularly the train, is on track to replace horse and cart. Both the continent and England are at this time criss-crossed by man-made channels that complement the natural waterways and rivers, and the steamer is here, as well as at sea, the modern, efficient mode of transport. On top of his travel activity Selmer keeps extensive diaries on his impressions from his study tour and puts forward his ideas to the building inspector Ferdinand Friis, who is responsible for building the new asylum in Aarhus, until Michael Gottlieb Bindesböll takes over the position as building inspector for Northern Jutland in 1850 and completes the construction. Selmer has several Danish predecessors who have embarked upon the European psychiatric grand tour. Before Selmer s tour de force in the winter , which he describes in detail in Building Conditions of the Mad Institutions in Germany and England from 1848, the psychiatrist John William Wendt had already undertaken a similar tour in Wendt s reason for travelling is to develop a proposal for changes at St. Hans Hospital in Roskilde. Wendt visits some of the asylums that Selmer later describes, but many do not exist as early as Arkitekten C. F. Hansens tegning til Slesvigeranstaltens facade. Anstalten åbnede i 1820 og var på danske hænder til nederlaget ved Dybbøl i The architect C. F. Hansen s design for the facade of the Schleswig Asylum. The asylum opened in 1820 and was in Danish hands until Denmark was defeated by Germany in the battle at Dybbøl in

10 Harald Selmers rejsende forgænger og konkurrent til førerstillingen i dansk psykiatri, Jens Rasmussen Hübertz Harald Selmers travelling predecessor and rival for the leading position of Danish psychiatry, Jens Rasmussen Hübertz Slesvigeranstalten Johan William Wendts Meddelelser om Anstalter for Afsindige i Tydskland og Danmark udgives i Wendt indleder sin studierejse med et besøg på Danmarks første moderne anstalt, beliggende i Slesvig, som, indtil afståelsen til Preussen i 1864 efter slaget ved Dybbøl, stadig er på danske hænder. Anstalten åbner i 1820 som en af Europas mest moderne og humane indretninger til sindssygebehandling. Arkitekten er C. F. Hansen, skaberen af Vor Frue Kirke i København og en markant repræsentant for klassicismen, den fremherskende arkitektoniske stil i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Som arkitekten Michael Gottlieb Bindesböll i 1850 er bygningsinspektør for Nørrejylland og dermed selvskrevet til at forestå den endelige udformning af anstalten i Risskov, er C. F. Hansen i 1820 bygningsinspektør for de danske hertugdømmer, Slesvig-Holsten. Anstalten i Slesvig beskriver J. W. Wendt bl.a som følgende: Denne Indretning er bestemt til at modtage de i Hertugdømmene Slesvig, Holsten og Lauenburg værende Afsindige.... Bygningen ligger udenfor Slesvig paa en af Stadens Marker, norden for den saakaldte Altstadt, tæt ved St.Jørgens The Schleswig Asylum Wendt s publication, Notes about asylums for the insane in Germany and Denmark, was published in Wendt begins his study tour with a visit to Denmark s first modern asylum, located in Schleswig, which, until the handover to Prussia in 1864, after the Battle of Dybbøl, still is in Danish hands. The asylum opens in 1820 as one of Europe s most modern and humane treatment facilities for the mentally ill. The architect is CF Hansen who is the architect of the Church of Our Lady and a significant representative of classicism, the predominant style in the late 1700s and early 1800s J.W.Wendt describes the asylum in Schleswig in the following terms:... this establishment is intended to receive the mad from the Duchies of Schleswig, Holstein and Lauenburg.... The building is located outside of Schleswig on one of the city fields, north of the so-called Altstadt, close to St.Jørgens Watermill. It was completed in The building s outward appearance is agreeable, and there is nothing to say against the layout of the interior. Beneath the whole building there are spacious vaulted cellars well fitted for the necessities of the house Many, nearly otherwise without hope of regaining their 10

11 Vandmølle. Den blev fuldført 1820, Bygningens behagelige Udvortes er bekjendt, og mod dens Indretning er intet at sige. Under hele Bygningen ere rummelige og til Husets Fornødenheder vel indrettede hvælvede Kjeldere Mange næsten ellers uden Haab om at gjenerholde deres Forstand har i mange Aar maattet sukke i saakaldte Daarekister i Straffeanstalten i Glückstad.... I Anstalten bliver ingen Epileptiske, Fjollede, Fjantede modtagne : Heraf kan vi udlede, at anstalten var bygget som helbredelsesanstalt, ikke til pleje af uhelbredelige, som også Selmers oprindelige plan var med Jydske Asyl i Risskov ved åbningen i Wendts rejse fortsætter senere til bl.a Sonnenstein i Pirna, som Selmer ligeledes besøger i december 1847, Berlins Charité, Prageranstalten, som også får kloge ord med på vejen af Selmer, foruden Narrenthurm i Wien, inden Wendt afslutningsvis giver et signalement af tingenes tilstand på den Bidstrupgaardske Stiftelse (læs: Skt Hans) ved Roskilde, med henblik på funktionelle ændringer. Jens Rasmussen Hübertz En anden rejsende er lægen Jens Rasmussen Hübertz. Hübertz er Selmers største konkurrent til førerpositionen i den danske dåresag, mens emnet debatteres op gennem 1840 erne. Selmer går dog sejrrigt ud af kampen med sin ansættelse som leder af anstalten i Risskov. Hübertz resignerer og helliger sig siden de åndssvage, også kaldet idioterne, og deres forhold. Hübertz foretager sin dannelsesrejse til en række europæiske anstalter i ; altså blot 6 år før Selmer. Han er lige så grundig i sin beskrivelse af det sete som Selmer. Hans Bemærkninger om Daarevæsenet, anstillede paa en Reise i Danmark og Tyskland i Aarene fylder hele 184 sider. Skriftet publiceres i Bibliothek for Læger Hvor Selmer gør sig bemærket med lange, komplicerede sætningskonstruktioner, som kun levner beskeden plads til personlige oplevelser og indtryk undervejs, beskriver Hübertz, såvel som William Wendt, sin rejse lige ud ad landevejen i et jævnt og letløbende sprog. Da Hübertz besøger anstalten i Halle i 1841/42 er den nye anstalt, som Selmer senere beskriver, kun på tegnebrættet. De ca. 50 patienter er anbragt i et forhenværende Tugthus og tilhører endnu saa temmelig den gamle Tid sanity, have for many years had been whiling away in the so called lunatic asylum in the penitentiary in Glückstad.... At the asylum no one, being epileptic, silly or foolish, is being admitted... From this we can deduce that the asylum was built as an institution for healing, not for caretaking of the incurably ill. This plan of a healing institution was Selmer s great idea for the Jutland Asylum in Risskov at its opening in Later Wendt s journey continues to Sonnestein in Pirna, which Selmer likewise visits in December 1847, the Berlin Charité, the Prague Asylum, which also gets some praise from Selmer and Narrenthurm in Vienna before Wendt finally gives a description of the state of affairs at the Bidstrupgaard Foundation (also called: Skt. Hans) near Roskilde, concerning functional changes. Jens Rasmussen Hubertz Another traveller is Dr. Jens Rasmussen Hubertz. Hubertz and Selmer have, all through the 1840s been debating and confronting each other on the political issue about where and how to treat the mentally ill. Selmer seems to come out strongest in the debate given the fact that he was employed as head of the Asylum in Risskov. Hubertz devotes himself to the mentally ill, at that time, also called idiots, and their circumstances. Hubertz is making his grand tour of several European institutions in , 4 years before Selmer makes his. He is equally thorough in his description of what is seen as is Selmer. His Notes on the Insane Institution, which he wrote on a journey in Denmark and Germany in the years fills 184 pages. The book is published by Bibliothek for Physicians in Where Selmer writes in long, complicated sentences, which leave only little space for personal experiences and impressions from his journey, Hubertz, like William Wendt, describes his journey in a more flowing language. When Hubertz visits the asylum in 1841/42, the new asylum, which Selmer later describes, is only a blueprint. The 50 patients are placed in a... former prison and are still stuck in olden times.... Halle A central topic in Selmer reflections on the modern asylum layout and function is what he here calls... the relative Connection Idea....Put simply this concerns whether we should keep the curable patients completely separated from 11

12 Grundplan til den relativt forbundne helbredelses- og plejeanstalt ved Halle, som åbnede i Ground plan for the relatively connected asylum at Halle, which opened in Halle Selmer skriver om den nye anstalt i Halle i 1847: Den Anstalt, som giver det tydeligste Billede af den relative Forbindelses Idee, og paa en Maade kan betragtes som en authentisk Kommentar dertil, da Byggeplanen er udkastet af Damerow selv i Forbindelse med Bygmester Spott er den i 1842 paabegyndte og i 1844 aabnede, men endnu ikke ganske fuldendte Provindsialanstalt for Sachsen, beregnet paa 150 Helbredelige og 250 Uhelbredelige ved Halle, som ligger en lille Fjerdingvej Vest for Byen, i Nærheden af Saaleflodens søndre Bred og ikke langt fra Ruinen Giebichenstein i et meget smukt og oplivende Landskab Et centralt emne i Selmers overvejelser om den moderne anstalts indretning og funktion er netop det, han her kalder den relative Forbindelses Idee. Det lyder kompliceret; men det drejer sig ganske enkelt om, hvorvidt man bør holde de helbredelige patienter helt adskilt fra de uhelbredelige i separate anstalter, om man skal blande de to grupper, eller om man får de bedste resultater ved at indlægge begge grupper i samme anstalt, men på hver deres afdeling. Det er denne Idee, eller dette princip, som Selmer tilslutter sig. Altså: at se en kombineret anstalt som en slags forbundne kar, hvor man indrømmer den enkelte patients tilstand en vis dynamik: en patient, som ved sin indlæggelse eksempelvis opfattes som uhelbredelig, kan senere, periodisk eller permanent, udvise bedring og således gøre sig fortjent til at skifte fra plejeafsnit til helbredelsesanstalten/eller omvendt. Man kan the incurable in separate institutions, whether to mix the two groups, or whether the best results are achieved by admitting both groups to the same asylum, but each in their own departments. It is this Idea or principle that Selmer follows, to see an asylum where restrictions within the wards can be changed according to the present mental condition of the patient, allowing some flexibility. A patient, who has been considered incurable when admitted, might later or periodically show signs of improvement. This patient can then be moved from the care section to the curative section or vice versa. Selmer writes about the new Asylum in Halle in 1847, the Provincial Asylum of Sachen, which gives him the clearest picture of the relative Connection Idea and can, in a sense be regarded as an authentic comment on that. It opened in 1844 and was large enough to accommodate 150 curable and 250 incurable mentally ill patients. The asylum was close to the river Saale and not far from the ruins of Giebichenstein in a very beautiful landscape. Selmer:... It is undeniable that the main lines of this plan leave the units in the double asylum both equally justified in a beautiful and striking manner. A: Three floors. Administration, Manager. In the upper storey a few distinguished patients. 12

13 med andre ord flyde frem og tilbage gennem anstaltens relativt forbundne kar, alt efter dagsformen. Selmer: Det er unægteligt, at Hovedlinierne i denne Plan lader Enheden i den dobbelte Anstalt og dens to Hoveddeles lige Berettigelse træde frem paa en smuk og iøjnefaldende Maade. A: Tre Etager. Administration, Direktør, og i øverste Etage enkelte distingverte Patienter. B: To Etager. Helbredelige Mandfolk. I Stueetagens Hjørne Overopsynsmanden. C: To Etager. Helbredelige Fruentimmer. I Stueetagens Hjörne Overopsynskonen. D: og E: To Etager med een Etages Pavillons. D: Uhelbredelige Mandfolk, E: Uhelbredelige Fruentimmer. F: Tre Etager. Reservelæge, Dispensatorium og Sektionslokale, Værksteder og Bolig for distingverte helbredelige samt for 10 fjollede Børn. G: To Etager. Badeanstalt, Kjøkken og Vaskeri. H og I: En Etages Cellebygninger for Helbredelige og Uhelbredelige, Mandfolk og Fruentimmer. 10 fjollede børn Grundplan til anstalten ved Halle s. 12: Aksen A-G-F: Her ser vi, som i den senere indretning af anstalten i Risskov, hvordan de distingverte Patienter bor i anstaltens centrale bygningsdele, bygningerne A og F, som også rummer administration og direktør foruden reservelæge. De kultiverede omgås de kultiverede, som de også gør det på anstaltens 1. klasse i Risskov fra åbningen i Endelig rummer bygning F 10 fjollede børn. Dette viser med al tydelighed, at de børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser ikke er voldsomt nuancerede og udviklede i 1840 erne. Til gengæld er der mange, der i dag er af den mening, at de i det 21. århundrede danner basis for en sygeliggørelse af en alt for stor procentdel af denne gruppe. Betegnelsen fjollet kan dække over epilepsi, uartige og urolige børn, genetiske anomalier, nedsatte åndsevner eller andet. Logistikken tilsiger, at hygiejnen og fødeindtaget, to indbyrdes forbundne forehavender, skal plejes i den helt centralt placerede bygning G. På samme måde indtager hygiejnen og det sanitære en helt central plads i datidens modernitet. Stanken B: Two floors. Curable men. In the ground floor corner the superintendent. C: Two floors. Curable women. In the ground floor corner the superintendent s wife. D: and E: Two floors with a one-storied pavilion. D: Incurable men, E: Incurable women. F: Three floors. Specialist registrar, dispensary and section room, workshops and home for distinguished curable and for 10 foolish children. G: Two floors. Baths, kitchen and laundry. H and I: One floor. Cell blocks for curable and incurable, men and women foolish kids The axis A-G-F: Here we can see as in the later construction of the asylum in Risskov, how the distinguished patients are situated in the central building of the asylum, buildings A and F. This also accommodates the administration, the manager and the specialist registrar. In this construction we can see the cultured associate with the cultured, as they do in first class in Risskov when it opened in Finally, building F accommodates 10 foolish children. This clearly shows that psychiatric diagnoses, for children and adolescents, are not very nuanced when they were developed in the 1840s. Many people today, in the 21 st century, are of the opinion that these diagnoses have formed a basis for marking a great percentage of foolish kids as ill. The term foolish could cover epilepsy, naughty and troubled children, genetic abnormalities and reduced mental capacity. Hygiene and eating has to be nurtured in the very centrally located building G. In the same way as hygiene and sanitation are at the heart of the modernity. The stench of all forms of human excretions must be be controlled. Cleanliness forms a safeguard against diseases even psychological diseases. Indeed it is during the 1800s that the understanding of the relationship between bacteria and disease and the importance of sanitary facilities develop. At further distance from the asylum centre, we find the curable, the incurable and finally cell buildings H and I. The cell buildings in Halle are however designed so they combine the educated and the uneducated, the curable as well as incurable as later it is also seen in Risskov. 13

14 Til venstre ser vi et stik af Sonnenstein fra udgivelsen Beschreibung der Königl. Sächsischen Heil- und Verpflegungsanstalt Sonnenstein, udgivet i Harald Selmer har erhvervet den under sin rejse. Den er forsynet med hans signatur: H. Selmer, Dresden Left: We see an engraving of Sonnenstein from a book published in Harald Selmer has acquired it during his journey. It is affixed with his signature: H. Selmer, Dresden Øverst t.h.: Fra samme udgivelse et kort over området, hvor Elben flyder mod Dresden fra Sonnenstein og byen Pirna, som ses nederst til højre. Top right: From the same publication a map of the area, where the river Elbe flows towards Dresden from Sonnenstein and the town Pirna, bottom right. af alle former for menneskelige udsondringer skal bekæmpes. Renligheden danner et bolværk mod sygdommen også den psykiske. Det er da også i løbet af 1800-tallet, at forståelsen af sammenhængen mellem bakterier og sygdom og betydningen af sanitære indretninger slår igennem. Derpå følger i stadigt voksende fysiske afstand fra anstaltens centrum de helbredelige, de uhelbredelige og endelig cellebygningerne, H og I. Cellebygningerne er dog demokratiske, de er beregnet på de dannede og de udannede, helbredelige såvel som uhelbredelige i Halle som senere i Risskov. Sonnenstein At al denne Ordnung også evner at fremkalde ufrivillige og ubehagelige billeder på nethinden af velordnede køer af udhungrede mennesker i stribede dragter, på vej i bad, er en side af sagen. Kendsgerningerne er dog, at eksempelvis anstalten Sonnenstein, som i det følgende omtales, blev et velsmurt hjul i nazismens udryddelsesmaskineri. Her tog man sig af den gruppe af uønskede og anderledes, som allerede frekventerede stedet, nemlig de psykisk syge. Sindssygeanstalterne fungerede perfekt til formålet Sonnenstein All this order and categorizing can bring forward unpleasant images from the war, of well-ordered queues of starving people dressed in striped garments heading for their bath. The fact is that such institution as Sonnenstein was a welloiled wheel in the Nazi extermination machinery. Here were already present the group of unwanted and different, namely the mentally ill patients who were being taken care of. The asylum functioned perfectly as a place for extermination. 14,000 mentally ill people were killed behind Sonnenstein s walls in the years The almost pedantic systematics, orderliness, cleanliness and regularity in the asylum life blurs and sharpens at once the impression of the underlying horror. Sonnenstein is located in a classic German landscape: on a cliff top, looking out over the river Elbe, where it makes its way north through the mountains that surround the river valley on its way to Dresden in the distance. Dr. William Wendt makes the following observations about Sonnenstein during his visit in 1824: 14

15 psykisk syge aflivedes, alene bag Sonnensteins mure, i årene Den nærmest pedantiske systematik, orden, renlighed og regelmæssighed i anstaltslivet slører og skærper på én og samme tid indtrykket af den bagvedliggende gru. Sonnenstein er placeret i et klassisk tysk landskab: på en klippetop, skuende ud over Elben, hvor den baner sig vej mod nord gennem bjergene, som omkranser floddalen på vejen mod Dresden i det fjerne. Lægen William Wendt gør sig bl.a. følgende iagttagelser om Sonnenstein under sit besøg i 1824: I den Mellemste-Etage er Conversations-Værelserne, og Consert-Værelset, Billard-Værelset; fra alle disse Værelser nydes den deiligste meest fortryllende Udsigt. I det største Conversationsværelse saae jeg, foruden andre musikalske Instrumenter, et Positiv og et lidet Bibliothek af pænt indbundne Bøger Dr. Pienitz, Frue og Søn vare her Sjælen i den hele Forsamling. De ledede Samtalen f. Ex., paa Kjøbenhavns Bombardement, paa Sundet, paa Hveen, og Tycho Brahe, og man maatte næsten troe, at man ikke var blandt Afsindige. Naar Een eller Anden, f. Ex. Skuespilleren begyndte at svæve ud i Samtalen, behøvedes kun et Ord af Dr. Pienitz, besind Dem gode Hr. H., Blodet stiger Dem lidt til Hovedet, drik Dem et Glas Vand... Bemærk: Den nærliggende anstalt, Waldheim, er for de uhelbredelige, mens Sonnenstein er for de finere helbredelige, lidt af en konversationsklub, som Jydske Asyls 1. klasse også blev det under Harald Selmer: Da Waldheim er tildeels at ansee som et Depot for de Incurable fra Sonnenstein, og er mere en Forsørgelses- og Straffe-Anstalt, lagde jeg ikke Vejen derhen, bemærker Wendt. Om Sonnenstein skriver Jens Rasmussen Hübertz i 1841: Sonnenstein var tidligere et Slot, et Castel, der hørte med i Stadens Befæstningssystem. Da den nuværende Direktør, Dr Pienitz i Begyndelsen af dette Aarhundrede bragte de Grundsætninger om en humanere Behandling af de Afsindige, han havde tilegnet sig i Pinels Skole, hjem til Sachsen, skjænkede Regeringen denne, den gang forfaldne, Domaine til en Anstalt, der indrettedes under Pienitz Vejledning Anstaltens Indretning har aldrig været fortrinlig, da man til... On the middle floor we find the conversation rooms, the concert room and the billiard room. From all these rooms the loveliest most enchanting view can be enjoyed. In the largest, the conversation room I saw, besides musical instruments, a pleasant and small library of neatly bound books Dr. Pienitz, his wife and son were here the heart and soul of the small gathering. They led the conversation on, amongst other things, the bombardment of Copenhagen, the strait, the island Hveen and Tycho Brahe and one might almost think that one was not among mad people. If one, for instance The Actor began to ramble in his conversation, only a word was needed from Dr. Pienitz, stop and think my good Mr. H., blood is rushing to your head, drink a glass of water... Note: The nearby asylum, Waldheim, is for the incurable ill, while Sonnenstein is for the noble curable patients. A stay that functioned a bit like a conversation club for the patients just like at the Jutland Asylum s 1 st class managed by Selmer:... because Waldheim is partly to be regarded as custody for the incurably ill from Sonnenstein, and is more of a support and penal correctional Institution, I did not go there... Wendt remarks. About Sonnenstein Jens Rasmussen Hubertz writes in 1841:... Sonnenstein was formerly a castle, a citadel, which was a part of the town fortification system. When the current Director, Dr Pienitz at the beginning of this century, brought home to Saxony, the principles for the humane treatment of the insane, which he had acquired in Pinel School, the government granted him a dilapidated institution, which was restored under guidance of Pienitz s Guide the lay-out of the asylum has never been perfect given the fact that adjustments could only be made within the framework of the apartments of the old building so one finds several good and comfortable rooms as well as some less ideal... Here Hubertz contributes to a debate which is applicable to our time, namely the disadvantages of creating asylums in buildings that are not purpose built. The asylum in Risskov is, on its opening in 1852, a textbook example of function being the leading principle of architectural and aesthetic form. Illenau The asylum Illenau, which opens in 1842 under the leadership of Dr. C. F Roller and is built on Rollers ideas, has undoubtedly many similarities with Selmer s asylum in Risskov. The 15

16 Illenaus hovedbygning. Stik fra prospekt udgivet ved åbningen i Bemærk, at sceneriet med promenerende fruer, konverserende herrer og tjenende ånder har en overvældende lighed med fotografiet af Jydske Asyl på modstående side. The main building of Illenau. Engraving from a prospect published at the opening i Notice that the scenery with promenading ladies, conversating gentlemen and servants has a striking resemblance to the photo of the Jutland Asylun on the opposite page. dels har maattet læmpe sig efter den ældre Bygnings Lejlighed, og man finder derfor, ved siden af en del gode og beqvemme værelser, en hel Del mindre gode Her bidrager Hübertz til en debat, som er gældende op til vor tid, nemlig om ulemperne ved at indrette anstalter i bygninger, som ikke er opført til formålet. Anstalten i Risskov er ved åbningen i 1852 et skoleeksempel på funktion som bærende princip for arkitektonisk og æstetisk udformning. Illenau Anstalten Illenau, som åbner i 1842 under ledelse af Dr. C. F Roller og bygget efter Rollers plan, har utvivlsomt mange lighedspunkter med Selmers anstalt i Risskov: Vægtningen af det rekreative, udflugter og arbejde i park og gartneri, alt dette genfinder vi i Risskov. Anstalten rummer til overflod faciliteter såsom ølkælder, keglebane og hønsegård. Valget af beliggenheden ved Achern i Schwarzwald er resultaweighting of the recreational, the outings and the work in the park and nursery, all this we find in Risskov. The asylum offers in abundance amenities such as beer cellar, skittle alley and chicken farm. The choice of location by Achern in the Black Forest has been thoroughly thought through and corresponds closely to Selmers choice for the asylum in Risskov to be located by the forest and the beach, near a major provincial city and yet naturally separated from it. Roller is talking about the healing power of isolation. Selmer has very similar ideas about the aesthetically pleasing and pastoral environment as being crucial for the patient s potential for healing. To some extent Selmer copies the hierarchical physical structure of Illenaus at Risskov: In the midst of the facility we find the educated curable then the middle class and so on down 16

17 Jydske Asyls Hovedbygning Foto: Kgl. hoffotograf Julie Laurbjerg. The main building of the Jutland Asylum, Photo: Julie Laurbjerg. tet af grundige overvejelser og modsvarer fuldstændig Selmers valg af Risskov-anstaltens smukke beliggenhed ved skov og strand, nær en større provinsby og dog naturligt adskilt. Roller taler om isoleringens helbredende kraft. Selmer har helt tilsvarende ideer om det æstetisk tiltalende og pastorale miljø som afgørende for patientens muligheder for helbredelse. Selmer kalkerer til en vis grad Illenaus hierarkiske, fysiske opbygning i Jydske Asyl i Risskov: I anlæggets midte finder vi de dannede helbredelige derefter middelklassen og så fremdeles ned ad rangstigen til de urolige og uhelbredelige længst fra centrum. I Illenau søger man på én gang at sammensmelte de forskellige klasser/kategorier samt at holde dem adskilt på anden vis. Selmer beskriver det således: Klassifikationen er gennemført uden væsentlige Afbræk for Kommunikationen. the social ladder to the troubled and incurable furthest from the center. At Illenau an attempt is made to both merge the different classes/categories while in some aspects to keep them apart. Selmer criticizes what he refers to as the labyrinthine character of the asylum. He emphasizes, however, not surprisingly,... It is undoubtedly a correct principle, to extend the Doctor s authority... Selmer s conclusion is: Illenau is too large and complicated a machine. The original asylum in Risskov he provided considerably fewer places, around 120 hospitalized patients was the ideal number, neither more nor less. Through extensions from 1861 and later due to overcrowding, Risskov, however appears more like Illenau as shown here. We have accompanied Harald Selmer and his contemporary colleagues on a stage of their individual European journeys, 17

18 Selmer kritiserer det, han omtaler som anstaltens labyrintiske karakter, Han fremhæver dog, ikke overraskende, Det upaatvivlelig rigtige princip, at udvide Lægens myndighed Selmers konklusion: Illenau er et for stort og kompliceret maskineri. Den oprindelige anstalt i Risskov tildeler han da også væsentlig mindre dimensioner ud fra synspunktet, at ca. 120 indlagte patienter er det ideelle antal hverken mere eller mindre. Gennem udvidelser fra 1861 og senere, grundet overbelægning, kommer Jydske Asyl dog til at fremstå mere lig dimensionerne af det Illenau, vi ser gengivet her. Vi har slået følge med Harald Selmer og hans samtidige kolleger på en etape af deres individuelle europæiske rejser, som for Selmers vedkommende fortsætter til England med hjemkomst til Danmark i foråret Vi vender os nu mod det, som blev udmøntningen af studier og indtryk; Anstalten i Risskov, officielt kaldt Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge, eller Jydske Asyl og den derpå følgende opførelse af nye institutioner til psykisk syge i Danmark. Foto af Jydske Asyl 1902 Ophavskvinden til det smukke foto på side 17 er kongelig hoffotograf, Julie Laurberg. I 1902 havde Psykiatrisk Hospital 50 års jubilæum og dette blev blandt andet markeret af en serie fotografier af hospitalet, dets omgivelser, personale og patienter. Naturligvis er fotos fra denne epoke præget bl.a. af en lang eksponeringstid, så vi må forvente, at de er opstillede, og det spontane folkeliv er ikke velrepræsenteret. Ikke desto mindre er det af stor værdi at besidde fotos af så høj en kvalitet, som viser et øjebliksbillede af Asylets historie. På fotografiet ser vi til venstre to promenerende kvinder. Det kan være personale eller hustruer, eller det kan være indlagte kvinder på Asylets 1. klasse vi ved det ikke. I baggrunden er to ansatte i færd med at transportere linned mellem vaskeri og afdelinger. Til højre for hovedindgangen ser vi med fiks bølget frisure Albert Lund mellem to hospitalsfunktionærer. Albert Lund var en populær og farverig skikkelse i sin gerning som forvalter fra which in the case of Selmer continues to England and return to Denmark in the spring of Let us turn our attention towards what became the utilization of the studies and impressions: The asylum in Risskov, officially The Northern Jutland Curative Institution for the Insane, or the Jutland Asylum and the subsequent erections of new institutions for the mentally ill in Denmark. The Jutland Asylum 1902 The originator of the beautiful photo p. 17 is Royal Court photographer Julie Laurbjerg. In 1902 the hospital celebrated its jubilee, and among other things this was marked by a series of photographs of the hospital buildings, its surroundings, staff and patients. Julie Laurbjerg was given the assignment, which she accomplished perfectly. She was one of the most respected photographers of the day, master of the guild and had her own studio in the City of Copenhagen after studies in Paris and Italy. Of course, photos from this period are influenced by a long exposure time, so we must expect them to be arranged and spontaneous street life isn t well represented. Nevertheless it is of great value to the Museum to possess photos of such a high quality, which show a snapshot of the history of the Asylum. On the whole it could have been fantastic if the photographers of the day had had the presence of mind to document to a larger extent the common everyday life with patients, staff, the daily life in the wards, the patients working in the park and doing farm work etc. In its own way it is a reminder to us to bear this in mind. In the photo we see two promenading ladies to the left. It may be members of staff, or wives, even female patients on 1st class, we don t know for certain. In the background two members of the staff are transporting linen between the hospital laundry and the wards. To the right of the main entrance with a smart wavy hair style we see the manager of the Asylum, Albert Lund between two white-collar workers. Albert Lund was a popular and colourful personality in his work as hospital manager from 1902 to

Odense Adelige Jomfrukloster

Odense Adelige Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg er et ejendomsselskab

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård The Fortifications Depot Fæstningens Materialgård Realdania Byg A/S 2012 ISBN: 978-87-92230-39-3 Tekst og redaktion: Jens Christian

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

instantherlev projects for a Copenhagen suburb

instantherlev projects for a Copenhagen suburb instantherlev projects for a Copenhagen suburb Denne publikation er udgivet i forbindelse med udstillingen This publication has been published on the occasion of the exhibition instantherlev der fandt

Læs mere

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART NYERHVERVELSER NEW ACQUISITIONS 2007-2008 TEXT: POUL ERIK TØJNER LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART Tak / Thanks Forord Følgende har støttet erhvervelser af kunst til Louisianas samling i 2007-2008 / The following

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e)

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2000 Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) I 32 år har skipper Leif Dyhr, 57 år, sejlet med stenfisker. De seneste 20 år

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk

Indhold. Udstillingen har aldrig kun været et museologisk NORDISK MUSEOLOGI 2009 1 Indhold Museologen Marc Maure sendte i 2008 et forslag til redaktionen om at vælge udstillingsmediets historie, dets form, æstetik og indhold som et kommende tema for Nordisk Museologi.

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100 English version Byron Erickson PIB Copenhagen A/S Under udarbejdelsen af denne bog har mange bidraget med oplysninger om firmaets historie og forholdene omkring det. Jeg

Læs mere

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1

Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Nepal Vision 20. årgang nr. 2 - vinter 2011 1 Udgivet af: Dansk-Nepalesisk Selskab Bladet sendes til alle medlemmer samt personer i Danmark tilknyttet Nepal. Oplag 500 eksmplarer. ISSN 0908-844X Dansk-Nepalesisk

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

At the east gable end

At the east gable end 198 The Arcade Room Who lived in the so-called Arcade Room, 206, is not known before the end of the 1780 s, but the room s appearance has changed completely several times none of the other rooms on the

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere