Københavns Bowling Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Bowling Union"

Transkript

1 Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet Forhandlingsprotokol 2011/ Formændenes beretninger 7.1 Formand: Anker Haldbæk 7.2 Seniorleder: Jan Heilmann 7.3 Ungdomsleder: Alice Andersen 7.4 TUR-formand: Anni Sørensen 7.6 Webredaktør: Bente Makholm 8. Regnskab og budget 8.1 Regnskab Revideret budget 2012 / Budget Indkomne forslag 9.1 KBUs unionslove 9.2 KBUs spilleregler 10. Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter 11. DBwF s repræsentantskabsmøde 11.1 Forslag fremsat af KBUs organisation 11.2 Forslag fremsat af DBwF mv Københavns Bowling Union

2 Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Afsnit 1 side 1 1. INDKALDELSE I henhold til unionens love 10 indkalder forrretningsudvalget herved til ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet afholdes: søndag den 18. marts 2012 kl Valhøj Skole Rødager Alle Rødovre Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej Rødovre Repræsentantskabet består, jf. 10.2, af unionsbestyrelsen, lovkomiteformanden, samt mandater fra hver lovlig tilmeldt klub. Klubber med indtil 25 tilmeldte licenserede medlemmer pr. 1. december 2011 har ét mandat, klubber med 26 eller flere tilmeldte licenserede medlemmer har to mandater (se vedlagte liste). Desuden kan medlemmer fra KBU / DBwF deltage uden stemmeret, som nævnt i 10.8.E stk Det er en betingelse for at deltage, at man er medlem af KBU/DBwF jf B og E stk. 1, hvorfor gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen. Repræsentantskabsmappen, der indeholder beretninger, regnskab, budget, forslag mm, vil kunne afhentes i hallerne fra søndag den 26. februar 2012 Der vil ved mødet blive serveret frokost for tilmeldte deltagere. Drikkevarer, ud over 1 øl eller vand til frokosten, er for egen regning. Af hensyn til antallet af kuverter, bedes tilmelding ske snarest muligt og senest den 8. marts til unionskasserer Leif Makholm, Åmosevej 44, 2610 Rødovre, på eller pr. til Med venlig hilsen Unionssekretær Bente Makholm Københavns Bowling Union

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Den uafhængige revisors påtegning Til Københavns Bowling Unions medlemmer Vi har revideret Københavns Bowling Unions regnskab for 2011 omfattende resultatopgørelse, balance og noter siderne 1-6 Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar for den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af unionens aktivitet for regnskabsåret København, den 15. februar 2012 Erik Pedersen Repræsentantskabsvalgt revisor Jonna Odér Repræsentantskabsvalgt revisor

53 KØBENHAVNS BOWLING UNION STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 AKTIVER Kasse 596,00 Checkkonti, Jyske Bank ,02 Bankbog, Jyske Bank ,66 Girokonto, Danske Bank ,19 Aktier, 200 stk. á 141, ,00 Beholdning af debutantnåle mv ,56 Tilgodehavende afgifter og licens ,00 Tilgodehavender 3.447,50 DBwF, lån vedr. breddeleder ,00 Forudbetalt vedr ,00 Inventar: Saldo pr. 1/ ,00 Tilgang i ,00 Afskrivning , , ,93 PASSIVER Gæld: Danmarks Bowling Forbund 7.250,50 Grøndal Spillerfond ,46 Forudbetalte afgifter 2.244,00 Medlemsinformation 0,00 Andre ,78 Old Boys/Girls stævner 6.651,63 Rejsepuljen: Saldo pr. 1/ ,71 Opkrævet i ,00 Renter i ,17 Uddelt 2011 til kampe ,75 Uddelt 2011 Bornholmerpulje ,60 Administration 0, ,53 Ungdomsfonden: Saldo pr. 1/ ,92 1). Tilgang i , ,31 Seniorfonden: Saldo pr. 1/ ,57 2). Afgang i , ,74 Stævnegarantifonden: Saldo pr. 1/ ,83 Forbrug i , ,83 Kredsenes fond Saldo pr. 1/ ,00 Indbetalt via stævner 2.440,00 Uddelt til kredsene ,00 0,00 Dispositionsfonden: Hensat iflg. resultatopgørelse 0,00 Medlemsrekrutering (gave fra DBwF) Saldo pr. 1/ ,50 Forbrug i , ,50 Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,65 Urealiseret kursgevinst ,44 Resultat , ,65 Inventar 2.666, ,93

54 KØBENHAVNS BOWLING UNION DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER 2011 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % INDTÆGTER Kontingenter, klubskifter m.m , ,4 Rente, aktieudbytte og præmie 388, ,8 Annoncer 0,00 0 0,0 Turneringsafgifter , ,7 Afgifter Old Boys/girls turnering 4.750, ,0 Cup-turneringer , , , ,6 UDGIFTER Administration Møder i FU og bestyrelse 4.508, ,5 Rejser for FU 3.781, ,2 Økonomikomité 3.200, ,7 Lovkomité 1.000, ,0 Repræsentantskabsmøde KBU , ,8 Repræsentantskabsmøde DBwF 4.194, ,7 Møde med SBwU, FBwU og JBU 6.238, ,8 Repræsentationsudgifter , ,2 Gaver (ledere, repræsentation) 2.044, ,2 Administrationstilskud til kredsene , ,2 Porto 2.280, ,0 Bankgebyrer 750, , , ,6 Fællesudgifter Love og turneringsplan 0,00 0 0,0 Husleje, lys og varme , ,9 Indretning og småanskaffelser 0, ,0 Telefon 5.688, ,8 Internet og Idrætssystemet , ,8 Forsikringer 2.431, ,2 Papir, kontorartikler m.m , ,5 Profiltøj 0,00 0 0,0 Nyanskaffelser - inventar 5.347,00 Afgang - inventar 0, , , , ,1

55 KØBENHAVNS BOWLING UNION DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER 2011 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % UDGIFTER Sportslige aktiviteter Senioraktivitetsudvalget 0, ,0 Rejser for seniorlederen 1.350, ,5 Kredskamp 7.448, ,6 Venskabskamp 8.440, ,8 Bykamp mod Malmø 0,00 0 0,0 Unionskamp - old boys/girls 0,00 0 0,0 Ungdomsaktivitetsudvalg 0, ,0 Rejser for ungdomslederen 1.800, ,0 Socialt ungdomsarrangement , ,6 Puslinge alternativ 0, ,0 Ungdomsstævner, tilskud 0,00 0 0,0 Unionskamp - ungdom, Skåne , ,2 Unionskamp - ungdom, JBU, FBwU, SBwU , ,8 Driftsudgifter turnering , ,0 Medaljer vedr. turneringen , ,4 Top-Ti 133, ,7 Cup-turneringer , ,0 Dommerkomité 300, ,0 Disciplinærudvalg 2.000, ,0 Debutant- og fortjenstnåle 282, ,6 Gaver (spillere) 0, ,0 Unionstøj 0, ,0 Bowlingskoler og -kurser 9.518, ,6 Instruktør-/dommertrøjer 0,00 0 0,0 Medlemsrekruttering 0, ,0 Porto 0,00 0 0, , ,1

56 KØBENHAVNS BOWLING UNION DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER 2011 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % INDTÆGTER , ,6 UDGIFTER Administration , ,6 Fællesudgifter , ,1 Sportslige aktiviteter , ,1 Overskud af driften , ,0 Afskrevne fordringer ,00 Ej indløste checks 0,00 Resultat , Fordeling af regnskabsmæssigt resultat: Hensættelse til dispositionsfonden 0,00 0 Overføres til , , NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2011 Ungdomsfonden 1). Resultat stævner 930,00 Resultat KM'er ,58 Tilskud fra seniorfonden til præmier KM 0, ,58 Overskud Copenhagen Youth Open 0,00 Tilskud (Kreds 11 opløst) 9.744,97 Rejsetilskud ungdom til UR-stævner ,00 Tilgang i ,39 Seniorfonden 2). Resultat KM'er ,83 Tilskud til ungdomsfonden 0,00 Afgang i ,83

57 KØBENHAVNS BOWLING UNION REGNSKAB MEDLEMSINFORMATION STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 AKTIVER Checkkonto, Jyske Bank ,26 Inventar: Saldo pr. 1/ ,00 Tilgang i ,00 Afskrivning 0,00 0, ,26 PASSIVER Mellemregning Webmaster 285,00 Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,65 Årets resultat , ,26 Inventar 0, ,26 DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER 2011 INDTÆGTER Kontingent til medlemsinfo 0,00 Renter 40,61 Annoncer 0,00 Indtægter i alt 40,61 UDGIFTER Kørsel, tlf., redaktør 3.200,00 Domæne kbu.dk 1.060,00 Nyanskaffelser - inventar 0,00 Udgifter i alt 4.260,00 Årets resultat ,39

58 KØBENHAVNS BOWLING UNION DISPOSITIONSFONDEN STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 AKTIVER Tilgodehavende hos KBU 0,00 Bankbog, Jyske Bank ,48 Aktier, 300 stk. á 141, ,00 Aktiver ialt ,48 Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,11 Årets resultat ,63 Passiver ialt ,48 DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2011 TIL 31. DECEMBER 2011 INDTÆGTER Renter 2.312,03 Aktieudbytte 0,00 Overført fra KBU resultat ,00 Indtægter i alt 2.312,03 UDGIFTER Bankgebyrer 0,00 Kursregulering, aktier ,66 Udgifter i alt ,66 Årets resultat ,63 ØVRIGE POSTERINGER Udover forannævnte er der foretaget følgende posteringer: Vedr. Dansk Bowling Forbund Modtaget og afregnet: Licensindbetalinger og turneringsafgifter m.m ,00 Vedr. Grøndals Spillerfond Modtaget og afregnet: Turneringsafgifter ,46 København, den 15. februar 2012 Anker Haldbæk Lars Jacobsen Leif Makholm Unionsformand Næstformand Unionskasserer Jan Heilmann Alice Andersen Bente Makholm Seniorleder Ungdomsleder Sekretær Anni Sørensen TUR-formand

59 KØBENHAVNS BOWLING UNION FORSLAG TIL REVIDERET BUDGET 2012 OG BUDGET 2013 Vedtaget Revideret budget 2012 budget 2012 Budget 2013 INDTÆGTER Kontingenter, klubskifter m.m. kr Rente og aktieudbytte Annoncer Turneringsafgifter se note Afgifter Old Boys/girls turnering Cup-turneringer kr UDGIFTER Administration Møder i FU og bestyrelse kr Rejser for FU Økonomikomité Lovkomité Repræsentantskabsmøde KBU Repræsentantskabsmøde DBwF DBwF idrætskonference Møde med SBwU, FBwU og JBU Repræsentationsudgifter Gaver (ledere, repræsentation) Administrationstilskud til kredsene Porto Bankomkostninger kr Fællesudgifter Husleje, lys og varme Indretning og småanskaffelser Telefon og internet Idrætssystemet Forsikringer Papir, kontorartikler m.m Service og reparation Nyanskaffelser - inventar kr

60 KØBENHAVNS BOWLING UNION FORSLAG TIL REVIDERET BUDGET 2012 OG BUDGET 2013 Vedtaget Revideret budget 2012 budget 2012 Budget 2013 UDGIFTER Sportslige aktiviteter Senioraktivitetsudvalget kr Rejser for seniorlederen Kredskamp Venskabskamp Bykamp mod Malmø Unionskamp - old boys/girls Ungdomsaktivitetsudvalg kr Rejser for ungdomslederen Puslinge alternativ Ungdomsstævner Unionskamp - ungdom, Skåne Unionskamp - ungdom, SBwU, JBU, FBwU Driftsudgifter turnering kr Medaljer vedr. turneringen Top-Ti Cup-turneringer Dommerkomité Disciplinærudvalg Debutant- og fortjenstnåle kr Gaver (spillere) Unionstøj Bowlingskoler og -kurser kr Instruktørtrøjer Medlemsrekruttering kr Porto kr SAMMENDRAG Indtægter kr Udgifter Administration kr Fællesudgifter Sportslige aktiviteter Hensættelse til dispositionsfond Overskud/underskud, overføres til følgende år Note: Det foreslås at turneringsafgifterne til KBU for sæson fastsættes uændret til kr. 4,00 pr. serie i ligaen og 1. division, kr. 4,50 pr. serie i den øvrige del af seniorturneringerne og. kr. 2,25 pr. serie i ungdomsturneringen

61 Bestemmelser for klubskifte

62 Restance

63 Afvikling af en turneringskamp

64

65 10 Repræsentantskabet (stk. 1.2)

66 10 Repræsentantskabet (stk. 8.1)

67 10 Repræsentantskabet (stk. 12)

68

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009 FÆLLESKONTO 10105,0KONTINGENTER -354.400-354.400-396.000-400.000 10115,0TILSKUD FRA DFIF -462.910-462.910-416.916-430.000 10115,1TILSKUD FRA DFIF OVERFØRT TIL AFD. OG FÆLLES 17.952 17.952 2.850 0 10125,0TILSKUD

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere