Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007"

Transkript

1 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007

2 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter: Budget 2007 kr. kr. Kontingenter Indskud, nye medlemmer Gebyrer, sen indbetaling Obligationer-, bank- og girorenter Indtægter i alt Omkostninger: Honorarer og lønninger: Formand/sekretær Næstformand, honorar Bogføring inkl. feriegodtgørelse Administration: Generalforsamling Bestyrelsesmøder Revisionshonorar Kontorartikler, porto m.v Kørselsgodtgørelse Telefongodtgørelse Forsikringer Midsommerfest: Indtægter Udgifter Henlæggelse Badebro: Opsætning/nedtagning Vedligeholdelse Overført:

3 2 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Budget 2007 kr. kr. Overført: Foreningsblad: Annonceindtægt Redaktørhonorar, inkl. feriegodtgørelse Trykning Forsendelse og andre omkostninger Vedligeholdelse: Græsslåning Øvrige grønne områder Retur fra grundejere Henlæggelse Øvrige omkostninger: Advokathonorar Lønsumsafgift Bank- og girogebyrer, incl. PBS Abonnementer Småanskaffelser m.v Repræsentation og gaver Uerholdelige fordringer Ekstern assistance Omkostninger i alt Indtægter Udgifter ÅRETS RESULTAT

4 3 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 AKTIVER: Danske Bank, konto BG Bank, konto Tilgodehavende hos medlemmer m.v Mellemregning, Vejkonto Periodiserede renter 477 Obligationer: Nom % Danske Kredit 2014 á 100, Anlæg: Grund til anskaffelsespris GÆLD: kr Mellemregning med Vandværk Mellemregning med Snekonto Skyldige feriepenge, A-skat m.m Egenkapital der fremkommer således: Henlæggelse til midsommerfest: Saldo 1/ Henlagt Henlæggelse, grønne områder: Saldo 1/ Henlagt Henlæggelse maskinindkøb: Saldo 1/ Henlagt Kapitalkonto: Saldo 1. januar Resultat Kursregulering af obligationer

5 4 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY VEJKONTO RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter: Budget 2007 kr. kr. Bidrag til Vejkonto Vejbidrag ikke medlemmer Obligations-, bank- og girorenter Indtægter i alt Omkostninger: Gebyrer Diverse driftsomkostninger 0 0 Vedligeholdelse og asfaltering Diverse vedligeholdelse Omkostninger i alt Indtægter Omkostninger ÅRETS RESULTAT

6 5 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY VEJKONTO BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 AKTIVER: Danske Bank, konto Aftalekonto Mellemregning vandværk Gæld: kr Mellemregning med grundejerforening Egenkapital der fremkommer således: Saldo 1. januar Resultat

7 6 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY SNEKONTO RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter: Budget 2007 kr. kr. Bidrag til Snekonto Indtægter i alt Omkostninger: Snerydning Omkostninger i alt Indtægter Omkostninger ÅRETS RESULTAT BALANCE 31. DECEMBER 2007 AKTIVER: Mellemregning med Grundejerforening Gæld: Mellemregning med vandværk Egenkapital der fremkommer således: Saldo 1. januar Resultat kr Omkostninger, der vedrører såvel Grundejerforening som Vandværk, er fordelt i forholdet 50:50.

8 7 I bestyrelsen: Allan Kirkestrup Preben Guldberg Jørgen Larsen foreningsformand Jens Hansen Bjerne Rasmussen Poul Andersen Tom Vestergaard Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Vi har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

9 8 Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Kgs. Lyngby, den 15. januar 2008 REVISIONSFIRMAET HELGE BOM statsautoriseret Revisionsaktieselskab Claus C. Ørbech Jan Rasmussen Lis Guldberg statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor intern revisor

10 9 ANDELSSELSKABET VELLERUP SOMMERBY VANDVÆRK RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter: Budget 2007 kr. kr. Hovedafgift Ledningsbidrag Målerafgift Vandafgifter (forbrug) Lukkegebyr/lukkeomkostninger Åbningsgebyr/åbningsomkostninger Obligations-, bank- og girorenter Indtægter i alt Omkostninger: Honorarer og lønninger: Formand/sekretær Næstformand, honorar Bogføring inkl. feriegodtgørelse Driftsleder inkl. feriegodtgørelse Driftsomkostninger: Forsikringer Kontingenter, møder og kurser Telefon og telefongodtgørelse El Vandanalyser Småanskaffelser Dagrenovation Afg. ledningsført vand Vandindvindingstilladelsesgebyr Ejendomsskatter Diverse Overført:

11 10 ANDELSSELSKABET VELLERUP SOMMERBY VANDVÆRK RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Budget 2007 kr. kr. Overført: Drift af vandmålere: Kontrolprøvning, rep. og vedligehold Henlagt til målerkonto Vedligeholdelse: Bygninger, plads, haveanlæg og vandværksbygning Maskiner Ledningsnet Administration: Generalforsamling Bestyrelsesmøder Kontorartikler, porto m.v Kørselsgodtgørelse Abonnementer Revisionshonorar Øvrige omkostninger: Repræsentation og gaver Advokathonorar Bank- og girogebyrer incl. PBS Uerholdelige fordringer Omkostninger i alt Indtægter Udgifter Overført til fornyelseskonto ÅRETS RESULTAT

12 11 ANDELSSELSKABET VELLERUP SOMMERBY VANDVÆRK BALANCE 31. DECEMBER 2007 AKTIVER: Danske Bank, konto Tilgodehavende merværdiafgift Mellemregning Grundejerforeningen Mellemregning Snekonto Periodiserede renter 134 Obligationer: Nom % Danske Kredit 2009 á 99, Anlæg: Bygninger, maskiner og ledninger: Anskaffelsespris 1. januar GÆLD: kr Skyldige omkostninger Skyldig vandafgift Mellemregning vejkonto Egenkapital der fremkommer således: Henlæggelse fornyelsesfond: Saldo 1. januar Henlæggelse for Indskud nye medlemmer 0 Anvendt i Henlæggelse målerkonto: Saldo 1. januar Henlæggelse for Kapitalkonto: Saldo 1. januar Resultat Kursregulering af obligationer

13 12 I bestyrelsen: Allan Kirkestrup Preben Guldberg Jørgen Larsen foreningsformand Jens Hansen Bjerne Rasmussen Poul Andersen Tom Vestergaard Den uafhængige revisors påtegning: Til andelshaverne i Vellerup Sommerby Vandværk Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsselskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsselskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

14 13 Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Kgs. Lyngby, den 15. januar 2008 REVISIONSFIRMAET HELGE BOM statsautoriseret Revisionsaktieselskab Claus C. Ørbech Jan Rasmussen Lis Guldberg statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor intern revisor / JR/ip