Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]"

Transkript

1 Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august Udkast til Forretningsorden for bestyrelsen i DNS i/s [Arbejdstitel]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forretningsordenens hjemmel Konstituering af bestyrelse samt tiltrædelse af forretningsorden Bestyrelsesmødernes antal, indkaldelse og mødested Dagsorden Mødeledelse Afstemningsregler Forhandlingsprotokol Bestyrelsen og dens formand Direktøren Bestyrelsens tilsynspligt Budgetter - Årsrapport Habilitet - tavshedspligt Bilag Side 2 af 8

3 1 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i medfør af afsnit i Samarbejdsaftale for DNS I/S. (Efterfølgende benævnt Samarbejdsaftalen.) 1.2 Originaleksemplaret af forretningsordenen opbevares hos interessentskabet sammen med bestyrelsens forhandlingsprotokol. 2 Konstituering af bestyrelse samt tiltrædelse af forretningsorden. 2.1 Umiddelbart efter afholdelsen af hvert kommunalvalg samt interessentkommunernes udpegning af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig og vælge formand og næstformand jf. bestemmelserne i afsnit i Samarbejdsaftalen. Bestyrelsen kan når som helst under sin funktionsperiode beslutte at ændre den foretagne konstituering under hensyn til Samarbejdsaftalens bestemmelser. Næstformanden varetager i formandens forfald dennes opgaver. 2.2 Alle bestyrelsesmedlemmer, nuværende såvel som fremtidige, skal underskrive den originale forretningsorden og skal endvidere have udleveret et eksemplar heraf samt af interessentskabets Samarbejdsaftale. Revisionen modtager en kopi af den underskrevne forretningsorden. 3 Bestyrelsesmødernes indkaldelse, antal og mødested. 3.1 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det fornødent, eller når dette begæres af et bestyrelsesmedlem eller af direktøren. 3.2 Der afholdes dog mindst fire bestyrelsesmøder om året. Det ene af disse møder skal afholdes i maj måned, Samarbejdsaftalens afsnit 8.2.8, hvor følgende punkter skal indgå på dagsordenen: 1) Forelæggelse af det foregående års Årsrapport til godkendelse. 2) Behandling og godkendelse af det af direktionen udarbejdede budgetforslag for det næste regnskabsår samt overslagsårene, men alene den del af budgettet, der vedrører interessentkommunernes betalinger. (Budgetterne for de øvrige driftsområder, og det samlede budget for DNS I/S skal behandles inden udgangen af september måned jf. Samarbejdsaftalens afsnit 10.7.) 3) Behandling og godkendelse af regnskabsopgørelser for Borgerrelaterede opgaver, Oparbejdnings- og afsætningsopgaver og Deponiopgaver opdelt jf. Samarbejdsaftalens afsnit 3.9. Side 3 af 8

4 3.3 Det tilstræbes, at datoerne for bestyrelsesmøderne fastlægges for et år af gangen. Møder indkaldes af formanden og/eller direktionen, med mindst 7 dages skriftligt varsel, medmindre helt specielle forhold nødvendiggør et kortere varsel. Samtidigt med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem et eksemplar af dagsordenen samt relevant skriftligt materiale for de enkelte dagsordenspunkter. Materiale udsendes elektronisk. 3.4 Bestyrelsesmøderne afholdes indenfor interessentskabets geografiske område. I særlige tilfælde kan møderne afholdes andet steds, når mødets emne eller andre forhold gør dette velbegrundet. 4 Dagsorden. 4.1 Dagsordenen for afholdelse af Bestyrelsesmøder udarbejdes efter nedenstående skabelon, dog således at punkter uden emner til behandling på det aktuelle bestyrelsesmøde udelades.: 1) Godkendelse af dagsorden. 2) Forelæggelse af eventuelle revisionsberetninger til godkendelse. 3) Overordnede strategiske forhold m.v.: (a) Beslutningspunkter (Eksempler: Godkendelse af Årsrapport for DNS I/S, fælles aktiviteter og koordinerende tiltag, deltagelse i eller iværksættelse af udviklingsprojekter, optagelse af lån etc.) (b) Orienteringspunkter. 4) Borgerrelaterede opgaver: (a) Beslutningspunkter (Eksempler: Budgetopfølgning for driftsområdet, investeringer, informationsstrategi, serviceforbedringer) (b) Orienteringspunkter. 5) Oparbejdning og afsætning: (a) Beslutningspunkter (Eksempler: Budget for de enkelte anlæg, takstgodkendelse, investeringer) (b) Orienteringspunkter. 6) Deponi: (a) Beslutningspunkter (Eksempler: Godkendelse af deponiregnskab og takster, investeringer, samarbejde med andre kommuner) Side 4 af 8

5 (b) Orienteringspunkter. 7) Lukkede punkter på dagsordenen. 8) Eventuelt. 9) Næste ordinære/ekstraordinære møde. 4.2 Det enkelte bestyrelsesmedlem samt direktøren kan anmode om at få optaget konkrete emner på dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde. En sådan anmodning skal være formanden eller direktøren i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet. 5 Mødeledelse. 5.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. 5.2 Direktøren eller én af direktøren udpeget medarbejder fungerer som bestyrelsens sekretær under bestyrelsesmøderne, medmindre andet er aftalt. 6 Afstemningsregel. 6.1 Har behørig indkaldelse fundet sted, er mødet beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, eller fraværende bestyrelsesmedlemmers suppleanter, er tilstede. Beslutninger af væsentlig betydning må ikke tages, medmindre dette er angivet i den udsendte dagsorden. Væsentlighedskriteriet i denne sammenhæng er ét bestyrelsesmedlems forbehold. 6.2 Afstemning afgøres ved simpelt flertal. Opmærksomheden henledes på de særlige regler i Samarbejdsaftalens afsnit , hvor der til de der anførte beslutningers vedtagelse, også kræves efterfølgende godkendelse fra samtlige interessentkommuner. 6.3 Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse drøftelse om habilitet. 7 Forhandlingsprotokol. 7.1 Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, jævnfør Samarbejdsaftalens afsnit Af protokollen skal blandt andet fremgå: 1) Hvilke personer, der har deltaget i mødet. Side 5 af 8

6 2) Hvem der har ledet mødet, hvis formanden ikke har deltaget. 3) Dagsordenen med eventuelle tilføjelser samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil. Herunder bemærkninger m.v. som ét eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker anført i protokollen. 4) Hvem der har ført protokollen. 7.3 Protokollen føres under bestyrelsesmødet og underskrives ved det enkelte mødes afslutning af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, samt af fraværende bestyrelsesmedlemmers suppleanter. Har et bestyrelsesmedlem ikke selv deltaget i mødet, skal dette anføres i protokollen. 8 Bestyrelsen og dens formand. 8.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne og repræsenterer bestyrelsen såvel indadtil som udadtil, herunder i forhold til pressen. Dette dog således at øvrige bestyrelsesmedlemmer også kan deltage i den offentlige debat under hensyn til de beslutninger der er truffet på bestyrelsesmøderne. 8.2 Det enkelte bestyrelsesmedlem er berettiget til at orientere sin hjemkommune om, hvad der passerer i bestyrelsen. Herunder er bestyrelsesmedlemmerne berettiget til, forud for bestyrelsesmøderne, at drøfte dagsordenens temaer med sin hjemkommune samt andre relevante temaer i forhold til interessentskabet, efter ønske fra enten bestyrelsesmedlemmet eller hjemkommunen. Hjemkommunen kan desuden give det enkelte bestyrelsesmedlem bindende instrukser i medfør af de almindelige, kommunalretlige regler. 9 Direktøren. 9.1 Bestyrelsen ansætter i henhold til afsnit 8.3 en direktør. Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af interessentskabet. 9.2 Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Bestyrelsen kan desuden tillade, at andre deltager i bestyrelsesmøderne. 9.3 Direktøren er, i samarbejde med formanden, pligtig til at drage omsorg for, at bestyrelsen holdes orienteret om forhold af væsentlig betydning for virksomheden i perioden mellem bestyrelsesmøderne. Side 6 af 8

7 10 Bestyrelsens tilsynspligt Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed og påse, at interessentskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen og interessentskabets Samarbejdsaftale Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for omfanget og hyppigheden af, samt formen for regnskabsmæssig og anden rapportering. Bestyrelsen kan fastsætte skriftlige instrukser herom overfor direktøren Revisionsberetninger skal, når de fremkommer, forelægges for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Revisionsberetninger skal fremsendes særskilt til Bestyrelsen såfremt der ikke afholdes bestyrelsesmøde senest 8 dage efter dateringen af revisionsberetningerne Bestyrelsen skal desuden påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter interessentskabets forhold tilfredsstillende måde. 11 Budgetter - årsrapport Bestyrelsen skal påse, at der udarbejdes budgetter, samt at der foretages budgetopfølgninger og budgetkontroller På bestyrelsesmødet i maj måned skal bestyrelsen behandle et af direktøren godkendt budgetforslag for det følgende regnskabsår samt for overslagsårene, dog kun for den del der vedrører interessentkommunernes betalinger for de kompetenceoverdragne borgerrelaterede opgaver. Behandling og godkendelse skal være afsluttet inden udgangen af maj måned Interessentskabets årsrapport skal forelægges på bestyrelsesmødet i maj måned til behandling og godkendelse i bestyrelsen. Den godkendte og reviderede årsrapport fremsendes til orientering til interessentkommunerne og kommunetilsynet inden udgangen af juni måned. 12 Habilitet - tavshedspligt Bestyrelsen og det enkelte bestyrelsesmedlem skal iagttage de almindelige gældende regler for habilitet i kommunale fællesskaber Tilsvarende skal det enkelte bestyrelsesmedlem iagttage gældende regler omkring tavshedspligt og fortrolighed, men med ret til som tidligere beskrevet at have den anførte kontakt med sin hjemkommune. 13 Bilag Samarbejdsaftale for DNS I/S. Side 7 af 8

8 13.2 Samarbejdet mellem bestyrelse og direktør Øvrige retningslinjer, som bestyrelsen skal godkende omkring driften, økonomiske dispositioner, budgetopfølgninger m.v. i DNS I/S. --o0o-- Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den / 2014 I bestyrelsen: Side 8 af 8

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere