FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)"

Transkript

1 FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE / CONTENTS Selskabsoplysninger / Company details Ledelsespåtegning / Statement by Management on the annual report Revisionspåtegning / Auditors report Ledelsesberetning / Management s review Anvendt regnskabspraksis / Accounting policies Resultatopgørelse for moderselskab / Income statement for Parent Balance pr moderselskab / Balance sheet at Parent Resultatopgørelse for koncern / Consolidated income statement for Balance pr koncern / Consolidated balance sheet at Pengestrømsopgørelse for koncern / Consolidated cash flow statement for Egenkapitalopgørelse for moderselskab / Statement of changes in equity for Parent Egenkapitalopgørelse for koncern / Consolidated Statement of changes in equity for Group Noter/ Notes The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 1

3 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY DETAILS SELSKAB Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) CVR-nr.: Hjemstedskommune: Marstal Telefon: Telefax: Internet: BESTYRELSE Kaare Vagner (formand) Jan Fabricius (næstformand) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Jan Erlund Mikael Konnerup DIREKTION Administerende direktør Henrik N. Andersen REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab COMPANY Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) Central Business Registration No: Registered in: Marstal Phone: Fax: Internet: SUPERVISORY BOARD Kaare Vagner (Chairman) Jan Fabricius (Deputy Chairman) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Jan Erlund Mikael Konnerup EXECUTIVE BOARD Chief Executive Officer Henrik N. Andersen COMPANY AUDITORS Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. april 2006 The Annual General Meeting adopted the annual report on 21 April 2006 Dirigent Chairman of the General Meeting ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

4 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. STATEMENT BY MANAGEMENT ON THE ANNUAL REPORT We have today presented the annual report of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) for The annual report has been presented under the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Group s and the Parent s financial position, results and cash flows for the financial year We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Marstal, den 17. marts 2006 Marstal, 17 March 2006 Direktion Executive Board HENRIK N. ANDERSEN administrerende direktør Chief Executive Officer Bestyrelse Supervisory Board KAARE VAGNER JAN FABRICIUS C. C. NIELSEN formand næstformand Chairman Deputy Chairman CARSTEN DENCKER NIELSEN JAN ERLUND MIKAEL KONNERUP 3

5 REVISIONSPÅTEGNING TIL AKTIONÆRERNE I FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) Vi har revideret årsrapporten for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. DEN UDFØRTE REVISION Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. AUDITORS REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) We have audited the annual report of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) for the financial year 2005, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports of listed companies. The annual report is the responsibility of the Company s Management. Our responsibility is to express an opinion on the annual report based on our audit. BASIS OF OPINION We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the annual report is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual report. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall annual report presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

6 KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. OPINION In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the Company s financial position at as well as of the results of its operations and its cash flows for the financial year 2005 in accordance International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports of listed companies. Odense, den 17. marts 2006 Odense, 17 March 2006 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab FL. HEDEN KNUDSEN statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant P. SCHAK LARSEN statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 5

7 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW MODERSELSKAB / PARENT Hoved- og nøgletal / 2005* 2004* Financial highlights DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 HOVEDTAL KEY FIGURES Nettoomsætning / Revenue Drift af skibe mv., netto** / (953) (1.370) Operation of vessels, etc, net Resultat af primær drift / Profit/loss from primary operations Årets resultat / Net profit / loss for the year Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total NØGLETAL RATIOS Overskudsgrad (%) / Profit margin (%) Afkastningsgrad (%) / Return on assets (%) Egenkapitalens forrentning (%) / Return on equity (%) Egenkapitalandel (%) / Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie (kr.) / Earnings per share (DKK) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

8 * Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. ** Resultatandele i tilknyttede og assoicerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen under»drift af skibe mv., netto«og indgår i hovedtallet»resultat af primær drift«. Resultatandelene blev i regnskabsåret 2004 og tidligere indregnet under»resultat i tilknyttede og assoicerede virksomheder«og indgik derfor ikke i hovedtallet»resultat af primær drift«. Der er i ovenstående hoved- og nøgletal foretaget korrektion i overensstemmelse med ændringen. * The financial highlights for 2004 and 2005 have been presented in accordance with IFRS, see the description under Accounting Policies. The comparative figures for 2003, 2002 and 2001 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provisions of the Danish Financial Statements Act. ** Profit shares in group enterprises and associates are recognised in the income statement under»operation of vessels, etc, net«and are included in the key figure»profit/loss from primary operations«. In the financial year 2004 and before 2004, profit shares were recognised under»profit/loss in group enterprises and associates«and were therefore not included in the key figure»profit/loss from primary operations«. The above financial highlights have been adjusted accordingly. 7

9 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW KONCERN / GROUP Hoved- og nøgletal / 2005* 2004* Financial highlights DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 HOVEDTAL / KEY FIGURES Nettoomsætning / Revenue Resultat af primær drift / (4.486) Profit/loss from primary activities Årets resultat / ** ** Net profit/loss for the year Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total NØGLETAL / RATIOS Overskudsgrad (%) / (11) Profit margin (%) Afkastningsgrad (%) / (6) Return on assets (%) Egenkapitalens forrentning (%) / Return on equity (%) Egenkapitalandel inkl. minoriteter (%) / Equity ratio incl. minorities (%) Indtjening pr. aktie (kr.) / Earnings per share (DKK) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

10 * Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. * The financial highlights for 2004 and 2005 have been presented in accordance with IFRS, see the description under Accounting Policies. The comparative figures for 2003, 2002 and 2001 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provisions of the Danish Financial Statements Act DKK 000 DKK 000 ** Årets resultat fordeles således: / ** Net profit for the year is distributed as follows: Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) / Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) Minoritetsaktionærer / (1.510) Minority shareholders

11 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW FORRETNINGSOMRÅDER Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) aktivitetsområder er shippingaktiviteter world wide, hvor det er selskabets hensigt på nicheområder at opnå en stor ekspertise og herigennem at kunne opnå en gunstig markedsposition. Selskabet har hovedsageligt beskæftiget sig med shippingaktiviteter inden for tørlast- og container-feederskibe. Med overtagelsen af BR Marine A/S råder selskabet nu også over en betydelig ekspertise i segmentet for mindre tankskibe. En væsentlig del af strategien for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) er, at selskabet skal opnå en ship-management ekspertise på en række driftsområder, der kan supplere hinanden, således at det er muligt for selskabet at kunne tilbyde sine samarbejdspartnere en samlet servicepakke. Selskabet har følgende hovedforretningsområder: * Container/tørlast * Kemikalier * Consulting - ikke fordelt I forretningsområder har man ekspertise indenfor følgende områder: * Rederidrift og investering i tonnage * Teknisk management * Bemanding * Befragtning * Supply management * Udvikling af nybygningsprojekter * Shipdesign og consulting * Køb og salg af andele i skibe BUSINESS AREAS Fabricius Marine A/S s (Rederiet Fabricius A/S) activities consist of worldwide shipping activities. It is the Company s objective to gain great expertise in niche areas and through this to obtain a favourable market position. The Company has primarily been engaged in shipping activities with dry cargo and container feeder vessels. With the take-over of BR Marine A/S, the Company has also obtained considerable expertise in the segment of minor tankers. A substantial part of the strategy of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) is that the Company is to gain a ship-management expertise in a number of complementary operating areas, enabling the Company to offer its cooperative partners a total service package. The Company has the following main business areas: * Container/dry cargo * Chemicals * Consulting - not distributed The business areas are specialised as follows: * Shipping and investment in tonnage * Technical management * Crew management * Chartering * Supply management * Development of newbuilding projects * Ship design and consulting * Purchase and sale of shares in vessels ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

12 FORRETNINGSGRUNDLAG Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) er en»one stop shop«- et rederi som internationalt kan tilbyde services fra geografisk placerede kontorer world wide, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt til at sikre en dynamisk organisation indenfor følgende områder: teknisk management herunder skibsadministration og bemanding - skibsteknisk rådgivning og nybygningstilsyn - befragtning - skibsinvestering - indkøb og forsyning samt et internationalt repair team. BUSINESS FOUNDATION Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) is a»one stop shop«- a shipping company offering services from worldwide offices with optimal use of local competencies and resources to ensure a dynamic organisation within the following areas: technical management including administrative ship management and crew management - technical consultancy and newbuilding supervision - chartering - ship investment - purchase and procurement as well as an international repair team. ÅRETS RESULTAT Moderselskab: Årets resultat efter skat blev t.kr., hvilket er på linie med de udmeldte forventninger til Dette skyldes stigende fragtrater og gennemførelsen af planlagte køb og salg. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Resultatet påvirkes positivt med t.kr. af drift af rederiets skibe, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år. Egenkapital tilhørende moderselskabsaktionærer udgjorde ultimo t.kr. mod t.kr. primo. Koncern: Koncernens resultat efter skat blev t.kr. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo t.kr. mod t.kr. primo. Koncernen beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 56 medarbejdere på kontorer i Danmark og i udlandet og ca. 600 søfolk. NET PROFIT FOR THE YEAR Parent: Profit after tax for the year amounted to DKK 10,770k which is in line with the expectations announced for This is due to increasing freight rates and the completion of planned purchase and sales transactions. Net profit for the year is considered satisfactory. The profit is positively affected by DKK 15,781k from operation of the Company s vessels which is a significant improvement compared to previous years. Parent shareholders equity amounted to DKK 88,086k at year-end compared to DKK 38,616k at the beginning of the year. Group: Group profit after tax amounted to DKK 9,260k. Group equity amounted to DKK 91,306k at yearend compared to DKK 100,773k at the beginning of the year. At year-end, the Group employed 56 people in offices in Denmark and abroad and approx. 600 seamen. 11

13 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 2005 Året blev præget af en stigende aktivitet og ikke mindst de 2 kapitalforhøjelser på henholdsvis nominelt 6 mio.kr., handlet på Dansk AMP og nominelt 1,5 mio.kr. udstedt i forbindelse med erhvervelsen af BR Marine A/S. Med erhvervelsen af tankskibsrederiet BR Marine A/S blev den strategiske målsætning om at blive aktiv indenfor tankskibsfart effektueret. Rederiet er endvidere tilført betydelig ekspertise inden for consulting og nybygningsprojekter. Der drives fra kontoret i København 11 skibe i teknisk management og fra nybygningskontorerne i Tyrkiet, Bulgarien og Vietnam varetages tilsyn med 13 nybygninger. I november måned kontraherede Rederiet sin første nybygning siden Der er tale om 2900 DWT container feeder bestilt i Vietnam til levering primo Anvendelse af IFRS Selskabet er overgået til anvendelse af IFRS for moderselskab og koncern. Ændringerne er beskrevet i anvendt regnskabspraksis samt i note 15. Datterselskaberne Rederiets Joint-venture i Vietnam»Sea Saigon Shipping Ltd.«med 12 ansatte på kontoret er det eneste internationale Rederi, der kan betjene vietnamesiske havne i kysttrafik. Selskabet opererer med samme service udbud som Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S, hvilket vil sige såvel teknisk management, bemanding og befragtning samt rederidrift og investering i tonnage. Rederiet opererer i dag 5 coasters, 1 containerskib samt 2 slæbebåde. SPECIAL EVENTS IN 2005 The year was characterised by increased activity and especially by the two capital increases of a nominal value of DKK 6m traded on the stock exchange Dansk AMP (Danish Authorised Marketplace) and a nominal value of DKK 1.5m issued on the acquisition of BR Marine A/S. With the acquisition of the tanker shipping company BR Marine A/S, the strategic object of becoming active within tanker shipping was reached. The shipping company has also been strengthened by considerable expertise within consulting and newbuilding projects. The Copenhagen office runs 11 vessels in technical management and from the newbuilding offices in Turkey, Bulgaria and Vietnam, 13 newbuildings are supervised. In November, the shipping company contracted its first newbuilding since 1992, a 2900 DWT container feeder ordered in Vietnam for delivery at the beginning of IFRS application The Company now applies IFRS for the Parent and the Group. The changes have been described under Accounting Policies as well as in note 15. Subsidiaries The shipping company s joint venture in Vietnam, Sea Saigon Shipping Ltd., with 12 employees at the office is the only international shipping company which can serve Vietnam harbours in coast traffics. The company operates with the same service supply as Fabricius Marine (Rederiet Fabricius A/S) such as technical management, crew management and chartering as well as shipping business and investment in tonnage. Today, the shipping company runs five coasters, 1 container vessel and 2 tug boats. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

14 Det har taget længere end forventet at få de sproglige og operationelle standarder op på det ønskede niveau. Samtidig har de ældre coastere vist sig at være i en ringere stand end forventet. Disse forhold er nu bragt i orden, og fra januar 2006 er alle skibe i tilfredsstillende drift. Rederiet bistår»ho Chi Minh City University of Transport«med opkvalificering af vietnamesiske søfolks maritime kundskaber. Første kursus afvikles i marts 2006 i samarbejde med Marstal Navigationsskole og EUC Syd. Saigon Shipping Company: Rederiet har som første trin erhvervet 20% af det privatiserede statsrederi J/S Saigon Shipping Company, som udover rederidrift har betydelige aktiviteter indenfor landtransport, havne- og fly klarering samt gods- og distributionsterminaler. Det er hensigten, at øge Fabricius Marine A/S s (Rederiet Fabricius A/S) involvering yderligere på såvel management - som den financielle side i de kommende år. Rederiets polske joint-venture»dano«med 8 ansatte på kontoret blev i 2005 certificeret af Germanischer Lloyd: ISO ISM & ISPS, og driver i dag 3 coastere i Teknisk Management på lige fod med kontorerne i Marstal, København og Saigon. Selskabet og dets indkøbsfunktion har været til stor gavn for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) samt de skibe selskabet har i Teknisk Management. Skibene Rederiet har i et fælles selskab med Industrialiserings Fonden for Udviklingslande (IFU) erhvervet containerskibet Mekong Venture, nu Sea Master One, som efter en større renovering drives i teknisk manangement af Sea Saigon Shipping Ltd. It has taken longer than expected to bring the language and operational standards up to the desired level. Moreover, the older coasters have appeared to be in a much poorer condition than expected. These matters have now been settled and from January 2006, all vessels are operating satisfactorily. The shipping company assists Ho Chi Minh City University of Transport with upgrading the Vietnamese seamen s nautical skills. The first course will be held in March 2006 in cooperation with Marstal Navigationsskole and EUC South. Saigon Shipping Company: As the first step, the shipping company has acquired 20% of the privatised state-owned shipping company J/S Saigon Shipping Company which, apart from the shipping business, has considerable activitites within land transport, harbour and air clearance as well as cargo and distribution terminals. It is the intention to further increase Fabricius Marine A/S s (Rederiet Fabricius A/S) involvement in management as well as financials over the coming years. The shipping company s Polish joint venture, DANO, with 8 employees in the office was certified in 2005 by Germanischer Lloyd: ISO ISM & ISPS, and today DANO runs three coasters in Technical Management on equal terms with the offices in Marstal, Copenhagen and Saigon. The company and its purchasing department have been of great benefit to Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) as well as the vesssels in Technical Management. Vessels In cooperation with the Danish Industrialization Fund for Developing Countries, the shipping company has now acquired the container vessel Mekong Venture, now Sea Master One, which is in Technical Management by Sea Saigon Shipping Ltd. after major repair work. 13

15 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW Der er i 2005 købt og solgt ejerandele i følgende skibe, som Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) er medejer af sammen med Rederiet Hansen & Lange I/S: M/V Monte Verde, container feeder 7733 DWT - M/V MSC Carmargue, container feeder 7300 DWT, M/V Lykes Hunter, RO-LO DWT - M/V Margrethe, container feeder, DWT Der er i 2005 købt ejerandele i følgende skibe: Rederiet har købt 20% af M/V Delmas Luanda, container feeder 7150 DWT. Rederiet har udnyttet købsoption og erhvervet 100% af M/V Sea Lion, container feeder 4080 DWT. SÆRLIGE BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Rederiet har indgået management aftaler om teknisk drift af 3 skibe i Rederiet har i 2006 solgt M/V Laola 2902 DWT og M/T Elbe Double 1782 DWT. UDSIGTER FOR 2006 Rederiet forventer en stigende investeringstakt i skibe og datterselskaber og et resultat på linie med En mindre del af flåden forventes at blive påvirket af det stagnerende marked for containertransport. Denne nedgang vil dog blive opvejet af nytilført tonnage, og den fulde effekt af synergierne ved sammenlægningen af Rederiet Fabricius A/S og BR Marine A/S. In 2005, ownership shares in the following vessels have been purchased and sold of which Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) is a co-owner together with Rederiet Hansen & Lange I/S: M/V Monte Verde, container feeder 7733 DWT - M/V MSC Carmargue, container feeder 7300 DWT, M/V Lykes Hunter, RO-LO DWT - M/V Margrethe, container feeder, DWT The following ownership shares in vessels were acquired in 2005: The shipping company purchased 20% of M/V Delmas Luanda, container feeder 7150 DWT. The shipping company has exercised the option to purchase and acquired 100% of M/V Sea Lion, container feeder 4080 DWT. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE The shipping company has entered into management agreements on technical operation of three vessels in The shipping company sold M/V Laola 2902 DWT and M/T Elbe Double 1782 DWT in OUTLOOK FOR 2006 The shipping company expects an increase in investments in vessels and subsidiaries and a profit at the level of A minor share of the fleet is expected to be affected by the stagnant market for container transport. However, the new tonnage and the full effect of the synergies from the merger of Rederiet Fabricius A/S and BR Marine A/S will compensate for this decrease. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

16 SÆRLIGE RISICI Valutarisiko Rederiets skibe modtager primært betaling for sejlads i USD. Det skal dog bemærkes at for den størrelse skibe, som rederiet opererer, er der en sammenhæng mellem valutakurser og fragtrater, således at hvis USD falder meget, vil fragtraterne benævnt i USD samtidigt stige og delvist udligne faldet i USD. Renterisiko Størstedelen af koncernens gæld er variabel og en sikring heraf vurderes løbende. En del af gælden er således i 2006 afdækket ved fast forrentet lån. Kreditrisiko Det vurderes ikke, at der er væsentlige kreditrisici i balancen. VIDENRESSOURCER Selskabet har ambitioner om at være på forkant med udvikling indenfor transport og logistik. De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige produkter og løsninger er det afgørende, at selskabet fortsat kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. PARTICULAR RISKS Currency risks The shipping company s vessels primarily receive payment for maritime traffic in USD. However, it should be noted that with the size of vessels operated by the shipping company, currency rates and freight rates are connected so that if the USD rate of exchange declines heavily, the freight rates designated in USD will increase and partly compensate for the decline in the USD rate. Interest rate risk Most of the Group s debt carries a floating rate and hedging of the debt is therefore currently assessed. Part of the debt has therefore been hedged in 2006 by a fixed-rate loan. Credit risk It is assessed that there are no material credit risks in the balance sheet. INTELLECTUAL CAPITAL RESOURCES It is the Company s ambition to be at the leading edge of development within transport and logistics. The critical business processes are quality, service and tailor-made solutions. To ensure that the customer obtains the service agreed, the individual methods and procedures are required to be documented. To be able to continue supplying and developing competitive products and solutions, it is decisive that the Company continues to recruit and retain employees with a high educational level. 15

17 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW BESTYRELSE Efter generalforsamlingen i selskabet den sammensatte bestyrelsen i Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) sig således: KAARE VAGNER JENSEN (formand), Rungsted Strandvej 298, 2970 Hørsholm, født 1946 og tiltrådt bestyrelsen i direktør i N & V Holding ApS. Bestyrelsesformand i Fabricius Marine A/S, Sea Invest Chartering A/S, BR Marine A/S, Strandøre Invest A/S, Strandøre Management A/S, Skygate Holding A/S Skygate International A/S, LKE Electric Europe A/S, Riegens A/S, Riegens Holding ApS, Mekong Shipping ApS. Bestyrelsesnæstformand i Banedanmark og Mekong Shipping ApS, Bestyrelsesmedlem i Silvatec Skovmaskiner A/S, Silvatec A/S, Odense Congress Center A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni,, J/S Saigon Shipping Company, Nunaminerals A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit og K/S Gemini J. SUPERVISORY BOARD After the general meeting in the Company on 21st. of April 2005, the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) constituted itself as follows: KAARE VAGNER JENSEN (Chairman), Rungsted Strandvej 298, 2970 Hørsholm, born in 1946 and joined the Supervisory Board in Director of N & V Holding ApS. Chairman of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Sea Invest Chartering A/S, BR Marine A/S, Strandøre Invest A/S, Strandøre Management A/S, Skygate Holding A/S Skygate International A/S, LKE Electric Europe A/S, Riegens A/S, Riegens Holding ApS, Mekong Shipping ApS. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Banedanmark and Mekong Shipping ApS, Member of the Supervisory Board of Silvatec Skovmaskiner A/S, Silvatec A/S, Odense Congress Center A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni,, J/S Saigon Shipping Company, Nunaminerals A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit and K/S Gemini J. JAN FABRICIUS (næstformand), Østersøvej 4, 5960 Marstal, født 1957 og tiltrådt bestyrelsen i adm. direktør i Sea Consult ApS. Derudover direktør i Nørregade ApS, Holdingselskabet af 18. august 2004 ApS, Komplementarselskabet Nina ApS. Bestyrelsesformand i CS&P Skibsinvest P/S, K/S Nina. Bestyrelsesnæstformand i Fabricius Marine A/S. Bestyrelsesmedlem i Marstal Dok A/S, Marstal Yacht K/S, K/S Nina Shipping, Sea Saigon Shipping Ltd. JAN FABRICIUS (Deputy Chairman), Østersøvej 4, 5960 Marstal, born in 1957 and joined the Supervisory Board in CEO of Sea Consult ApS. In addition, Director of Nørregade ApS, Holdingselskabet af 18. august 2004 ApS, Komplementarselskabet Nina ApS. Chairman of the Supervisory Board of CS&P Skibsinvest P/S, K/S Nina. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S. Member of the Supervisory Board of Marstal Dok A/S, Marstal Yacht K/S, K/S Nina Shipping, Sea Saigon Shipping Ltd. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

18 CARSTEN DENCKER NIELSEN, Strandboulevarden 6, 1. sal, 2100 København Ø, født 1940 og tiltrådt bestyrelsen i Generalkonsul. Bestyrelsesformand i Dicon A/S, Den selvejende Institution Den Danske Sommerskole, Nationalt Hjælpe Fond for Danske i Udlandet, Asia Business Forum. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, A/S S. Thygesen, Asia House Fonden, Danes Worlwide, Ø.K. s almennyttige Fond og Ebbe Munck s Mindefond. C. C. NIELSEN (Carl Christian Nielsen), Kærnehøjvej 43, Højby, 5260 Odense C, født 1946 og tiltrådt bestyrelsen direktør i Nielsen & Nielsen Holding A/S. Derudover direktør i C.C.N. Holding A/S, N&V Holding A/S, Rousehøjvej APS, Bellingelunden ApS, Ådalslunden ApS, Jernbanegade 21-23, Fredericia ApS, Flintagergaard ApS. Bestyrelsesformand i Okholm Lighting A/S, Syddansk Venture A/S, Okholm s Maskinfabrik A/S, SAAN Holding A/S, Odense Congress Center A/S, Fonden Syddanske Forskerparker. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, Odense Boldklub A/S, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, Forskerparken Syd A/S, C.C.N. Holding A/S, Tommerup Trælasthandel A/S, Selvstændighedsfonden, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Vækstfonden, Rådet for Teknologi & Innovation, Studieskolen, Maersk Instituttet, CARSTEN DENCKER NIELSEN, Strandboulevarden 6, 1. sal, 2100 Copenhagen Ø, born in 1940 and joined the Supervisory Board in Consul General. Chairman of the Supervisory Board of Dicon A/S, Den selvejende Institution Den Danske Sommerskole, Nationalt Hjælpe Fond for Danske i Udlandet, Asia Business Forum. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, A/S S. Thygesen, Asia House Fonden, Danes Worlwide, Ø.K. s almennyttige Fond og Ebbe Munck s Mindefond. C. C. NIELSEN (Carl Christian Nielsen), Kærnehøjvej 43, Højby, 5260 Odense C, born in 1946 and joined the Supervisory Board in Director of Nielsen & Nielsen Holding A/S. In addition, Director of C.C.N. Holding A/S, N&V Holding A/S, Rousehøjvej APS, Bellingelunden ApS, Ådalslunden ApS, Jernbanegade 21-23, Fredericia ApS, Flintagergaard ApS. Chairman of the Supervisory Board of Okholm Lighting A/S, Syddansk Venture A/S, Okholm s Maskinfabrik A/S, SAAN Holding A/S, Odense Congress Center A/S, Fonden Syddanske Forskerparker. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Odense Boldklub A/S, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, Forskerparken Syd A/S, C.C.N. Holding A/S, Tommerup Trælasthandel A/S, Selvstændighedsfonden, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Vækstfonden, Rådet for Teknologi & Innovation, Studieskolen, Maersk Instituttet, 17

19 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW JAN ERLUND (Jan Peter Seeberg Erlund), Hegelsvej 4, 2920 Charlottenlund, født 1939 og tiltrådt bestyrelsen i advokat. Bestyrelsesformand i Dansk Skovselskab A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni, Homarus Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, Bimco Informatique A/S, Skagerak Holding A/S, Skagerak Fiskeeksport A/S, Skagerak Fiskeri A/S, Skagerak 2000 A/S, Gurli og Paul Madsens Fond, Stiftelsen Sorø Akademi, PSA International Pte Ltd., Singapore. MIKAEL KONNERUP, Mosehøjvej 3B, 2920 Charlottenlund, født 1955 og tiltrådt bestyrelsen i Direktør i Dico A/S. Adm. dir. i Afiv A/S, direktør i Simulex A/S, Danish Auto Holding A/S, Christelco ApS, K-2003 Management ApS, Peerfab ApS, Dico Management A/S, Sat Holding A/S, C13 ApS. Bestyrelsesformand i Phase One A/S, Ini ApS. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, Karin Tankers A/S, BR Marine A/S, Simulex A/S, Telebilling A/S, Telebilling Systems A/S, Skibsdrift I ApS af 11. januar 1996, K/S Ida Wonsild, Globeteam A/S, i-data International A/S under konkurs. JAN ERLUND (Jan Peter Seeberg Erlund), Hegelsvej 4, 2920 Charlottenlund, born in 1939 and joined the Supervisory Board in attorney. Chairman of the Supervisory Board of Dansk Skovselskab A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni,Homarus Holding A/S. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Bimco Informatique A/S, Skagerak Holding A/S, Skagerak Fiskeeksport A/S, Skagerak Fiskeri A/S, Skagerak 2000 A/S, Gurli og Paul Madsens Fond, Stiftelsen Sorø Akademi, PSA International Pte Ltd., Singapore. MIKAEL KONNERUP, Mosehøjvej 3B, 2920 Charlottenlund, born in 1955 and joined the Supervisory Board in Director of Dico A/S. CEO of Afiv A/S, Director of Simulex A/S, Danish Auto Holding A/S, Christelco ApS, K-2003 Management ApS, Peerfab ApS, Dico Management A/S, Sat Holding A/S, C13 ApS. Chairman of the Supervisory Board of Phase One A/S, Ini ApS. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Karin Tankers A/S, BR Marine A/S, Simulex A/S, Telebilling A/S, Telebilling Systems A/S, Skibsdrift I ApS af 11. januar 1996, K/S Ida Wonsild, Globeteam A/S, i-data International A/S in liquidation. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

20 DIREKTION HENRIK N. ANDERSEN, adm. direktør, 39 år. Henrik N. Andersen har i 2 år, som adm. dir. for joint venture selskabet Sea Saigon Shipping ltd, HCMC, stået for opbygningen af rederiets aktiviteter i Vietnam. Henrik N. Andersen er skibsføreruddannet og har en bred rederierfaring som bl.a. skibsinspektør og bemandingschef i danske rederier. Derudover direktør i Mekong Shipping ApS. Bestyrelsesmedlem i Sea Saigon Shipping Ltd., BR Marine A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, Sea Invest Chartering A/S, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit; K/S Gemini J, Mekong Shipping Aps. Bestyrelsesnæstformand i Marstal Navigationsskole. EXECUTIVE BOARD HENRIK N. ANDERSEN, CEO, 39 years old. For two years Henrik N. Andersen has held the position as General Manager of the joint venture company Sea Saigon Shipping ltd, HCMC, been responsible for the establishment of the shippping company s activities in Vietnam. Henrik N. Andersen is trained as a master mariner and has wide experience as superintendent and crew manager in Danish shipping companies. In addition, Director of Mekong Shipping ApS. Member of the Supervisory Board of Sea Saigon Shipping Ltd., BR Marine A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, Sea Invest Chartering A/S, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit; K/S Gemini J, Mekong Shipping Aps. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Marstal Navigationsskole. ØVRIGE DIREKTØRER STIG HOLM, teknisk direktør, 43 år. Stig Holm er uddannet maskinmester. Efter en karriere til søs blev Stig Holm ansat som inspektør hos Rederiet J. Lauritzen, hvor han var i 10 år. De sidste 2 år har Stig Holm arbejdet i udlandet som teknisk chef for et cypriotisk rederi og senest som QA chef for et tyrkisk værft. TORBEN RAVN, direktør Consulting. Torben Ravn er uddannet som skibsfører og skibsingeniør og har haft ansættelse som skibsinspektør i rederier og surveyor i Det Norske Veritas, før han startede BR Marine i 1983, som leverer services indenfor skibsprojektering og nybygningstilsyn. Bestyrelsesposter: Dan Chemical Tankers A/S, Karin Tankers A/S, Skibsdrift 1 ApS af 11. januar 1996, KS Ida Wonsild. OTHER EXECUTIVES STIG HOLM, Technical Director, 43 years old. Stig Holm is trained as a marine engineer. After a seagoing career, Stig Holm was employed as inspector at the ship owner J. Lauritzen where he was employed for 10 years. For the past two years, Stig Holm has been working abroad as a technical manager for a ship owner in Cyprus and most recently as QA manager of a Turkish shipyard. TORBEN RAVN, Director Consulting. Torben Ravn is trained as a master mariner and a naval constructor and has been employed as a superintendent in shipping companies and as a surveyor in Det Norske Veritas before he started BR Marine in 1983, which offers services within ship design and new- building supervision. Directorships: Dan Chemical Tankers A/S, Karin Tankers A/S, Skibsdrift 1 ApS af 11. januar 1996, KS Ida Wonsild. 19

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS / ACCOUNTING POLICIES Årsrapporten for 2005 for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S), der omfatter både årsrapporten for moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. ÆNDRING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS SOM FØLGE AF OVERGANG TIL IFRS Årsrapporten for 2005 er den første årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med IFRS. IFRS er valgt anvendt både i årsrapport for moderselskabet og i koncernregnskabet. Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. I henhold til denne er åbningsbalancen pr og sammenligningstallene for 2004 i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr Åbningsbalancen pr er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra hvor de særlige overgangs- og ikraftstrædelsesbestemmelser i IFRS 1, der er beskrevet nedenfor, finder anvendelse. The annual report for 2005 of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S), which includes the annual report of the Parent as well as the consolidated financial statements, is presented in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports of reporting class D enterprises, see the Danish Executive Order on IFRS Adoption issued in accordance with the Danish Financial Statements Act. The annual report also complies with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by IASB. The annual report is presented in Danish kroner (DKK), which is regarded as the primary currency in relation to the Group s activities and the functional currency of the Parent. CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO TRANSITION TO IFRS The annual report for 2005 is the first being presented under IFRS. It was decided to apply IFRS both to the parent s annual report and the consolidated financial statements. IFRS 1»First-time Adoption of International Financial Reporting Standards«has been applied for the transition. This Standard requires the opening balance sheet at 1 January 2004 and the comparative figures for 2004 to be prepared in accordance with the standards and interpretations applicable at 31 December The opening balance sheet at 1 January 2004 has been prepared as if these standards and interpretations had always been applied, apart from those cases where the special transitional and commencement provisions described in IFRS apply, see below. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

22 Overgangen til aflæggelse af årsrapport og koncernregnskab efter IFRS har nødvendiggjort ændringer af den anvendte regnskabspraksis for såvel moderselskabet som koncernen på nogle væsentlige områder med hensyn til indregning og måling: * Virksomhedssammenslutninger og goodwill * Moderselskabets måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder * Udskudt skat afsættes fuldt ud i modsætning til tidligere, hvor udskudt skat under tonnageskatteloven blev betragtet som en eventualforpligtelse Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis er, at årsrapporten i ændringsåret skal aflægges med tilbagevirkende kraft som havde virksomheden altid anvendt den nye regnskabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS er der imidlertid i IFRS 1 givet en række såvel obligatoriske som valgfrie undtagelser til denne hovedregel. Selskabet har valgt at anvende følgende undtagelser: * Måling af anlægsaktiver til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen ( ). Dagsværdien anses herefter som tilpasset kostpris pr. denne dato i stedet for den oprindelige kostpris. * Aktiver og forpligtigelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures ved deres senere overgang til IFRS sker til de regnskabsmæssige værdier som benyttet ved modervirksomhedens konsolidering af dattervirksomheden efter IFRS. Udover ændringer vedrørende indregning og måling er præsentationen og klassifikationen af regnskabs-poster ændret for følgende områder som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS: The transition to presentation of annual report and consolidated financial statements under IFRS has required changes to the accounting policies applied by both the Parent and the Group in the following material areas as regards recognition and measurement: * Business combinations and goodwill * The Parent s measurement of investments in subsidiaries and associates * Deferred tax is fully provided compared to previously when deferred tax was considered a contingent liability under the Danish Act on Tonnage Tax. The general rule for accounting for changes in accounting policies is that, in the year of changing policies, the annual report is to be presented retrospectively as if the enterprise had always applied the new accounting policies, including restatement of comparative figures. When making the transition to financial statement presentation under IFRS, however, IFRS 1 provides a number of both mandatory and optional exemptions to this general rule. The Company has decided to apply the following exemptions: * Measurement of fixed assets at fair value at the opening balance sheet date (1 January 2004). The fair value is subsequently regarded as restated cost at this date instead of original cost. * On subsequent transition to IFRS, assets and liabilities in subsidiaries, associates and joint ventures are measured at the carrying amounts used at the Parent s consolidation of the subsidiaries according to IFRS. In addition to changes in recognition and measurement, disclosure and classification of financial statement items have been changed for the following elements because of the transition to IFRS financial statement presentation: 21

23 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS / ACCOUNTING POLICIES * Minoritetsinteresser, der præsenteres som en del af koncernegenkapitalen. * Hensatte forpligtigelser, der fordeles på kortog langfristede forpligtigelser. Den beløbsmæssige effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS fremgår af note 15. * Minority interests that are disclosed as a consolidated equity component * Provisions distributed on short-term and longterm liabilities The effect in terms of value of the changes in accounting policies which follow from the transition to IFRS financial statement presentation is stated in note 15. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen og som en særskilt del af koncernens egenkapital. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS The consolidated financial statements include Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) (Parent) and the enterprises (group enterprises) that are controlled by the Parent. Control is achieved by the Parent, either directly or indirectly, holding more than 50% of the voting rights or in any other way possibly or actually exercising controlling influence. Enterprises in which the Group, directly or indirectly, holds between 20% and 50% of the voting rights and exercises significant, but not controlling influence are regarded as associates. Basis of consolidation The consolidated financial statements are prepared on the basis of the financial statements of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) and its subsidiaries. The consolidated financial statements are prepared by combining uniform items. On consolidation, intra-group income and expenses, intra-group accounts and dividends as well as profits and losses on transactions between the consolidated enterprises are eliminated. The financial statements used for consolidation have been prepared applying the Group s accounting policies. Subsidiaries financial statement items are recognised in full in the consolidated financial statements. Minority interests pro rata share of profit/loss is disclosed as a specific item in the consolidated income statement and consolidated balance sheet, respectively. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

24 Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er sandsynlig og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtigelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver og testes minimum en gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, foretages der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris for virksomhe- Business combinations Newly acquired or newly established enterprises are recognised in the consolidated financial statements from the time of acquiring or establishing such enterprises. Divested or wound-up enterprises are recognised in the consolidated income statement up to the time of their divestment or winding-up. Time of divestment is the date on which control of the enterprise actually passes to a third party. The purchase method is applied when acquiring new enterprises, under which identifiable assets and liabilities of the newly acquired enterprises are measured at fair value at the acquisition date. On acquisition of enterprises, provisions are made for costs relating to decided and published restructurings in the acquired enterprise. Allowance is made for the tax effect of the restatements. The cost of an enterprise consists of the fair value of the consideration paid plus costs which are directly attributable to the acquisition of enterprise. If the final determination of the consideration is conditional upon one or several future events, adjustments are only included in cost if the relevant event is probable and the effect on cost can be calculated reliably. Positive differences (goodwill) between cost of the enterprise acquired and the fair value of the assets, liabilities and contingent liabilities acquired are recognised as an asset under intangible assets and are tested for impairment at least once a year. If the asset s carrying amount is higher than its recoverable amount, it is written down to this lower recoverable amount. In case of negative differences in amount (negative goodwill), the calculated fair values and the cost of the enterprise are reassessed. If the fair value of the assets, liabilities and contingent liabilities taken over continue to exceed cost after 23

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT FABRICIUS MARINE A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 Indholdsfortegnelse Table of contents INDHOLD CONTENTS Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...10

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2012 1 January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Handelshøjskolen - Aarhus Universitet Afhandling - HD Regnskab og Økonomistyring Efterår 2013 Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Regnskabsmæssige konsekvenser

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 81 75 35

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Ledelsespåtegning Statement by the Executive and Supervisory boards...3. Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report...

Ledelsespåtegning Statement by the Executive and Supervisory boards...3. Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report... Indhold Contents Ledelsespåtegning Statement by the Executive and Supervisory boards...3 Den uafhængige revisors påtegning Independent auditor s report... 4 Selskabsoplysninger Company details... 7 Koncernoversigt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere