FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)"

Transkript

1 FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE / CONTENTS Selskabsoplysninger / Company details Ledelsespåtegning / Statement by Management on the annual report Revisionspåtegning / Auditors report Ledelsesberetning / Management s review Anvendt regnskabspraksis / Accounting policies Resultatopgørelse for moderselskab / Income statement for Parent Balance pr moderselskab / Balance sheet at Parent Resultatopgørelse for koncern / Consolidated income statement for Balance pr koncern / Consolidated balance sheet at Pengestrømsopgørelse for koncern / Consolidated cash flow statement for Egenkapitalopgørelse for moderselskab / Statement of changes in equity for Parent Egenkapitalopgørelse for koncern / Consolidated Statement of changes in equity for Group Noter/ Notes The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply. Please note that Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 1

3 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY DETAILS SELSKAB Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) CVR-nr.: Hjemstedskommune: Marstal Telefon: Telefax: Internet: BESTYRELSE Kaare Vagner (formand) Jan Fabricius (næstformand) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Jan Erlund Mikael Konnerup DIREKTION Administerende direktør Henrik N. Andersen REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab COMPANY Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) Central Business Registration No: Registered in: Marstal Phone: Fax: Internet: SUPERVISORY BOARD Kaare Vagner (Chairman) Jan Fabricius (Deputy Chairman) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Jan Erlund Mikael Konnerup EXECUTIVE BOARD Chief Executive Officer Henrik N. Andersen COMPANY AUDITORS Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. april 2006 The Annual General Meeting adopted the annual report on 21 April 2006 Dirigent Chairman of the General Meeting ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

4 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. STATEMENT BY MANAGEMENT ON THE ANNUAL REPORT We have today presented the annual report of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) for The annual report has been presented under the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports. We consider the applied accounting policies appropriate for the annual report to provide a true and fair view of the Group s and the Parent s financial position, results and cash flows for the financial year We recommend the annual report for adoption at the Annual General Meeting. Marstal, den 17. marts 2006 Marstal, 17 March 2006 Direktion Executive Board HENRIK N. ANDERSEN administrerende direktør Chief Executive Officer Bestyrelse Supervisory Board KAARE VAGNER JAN FABRICIUS C. C. NIELSEN formand næstformand Chairman Deputy Chairman CARSTEN DENCKER NIELSEN JAN ERLUND MIKAEL KONNERUP 3

5 REVISIONSPÅTEGNING TIL AKTIONÆRERNE I FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) Vi har revideret årsrapporten for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. DEN UDFØRTE REVISION Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. AUDITORS REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) We have audited the annual report of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) for the financial year 2005, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports of listed companies. The annual report is the responsibility of the Company s Management. Our responsibility is to express an opinion on the annual report based on our audit. BASIS OF OPINION We conducted our audit in accordance with Danish Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the annual report is free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the annual report. An audit also includes assessing the accounting policies used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall annual report presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

6 KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. OPINION In our opinion, the annual report gives a true and fair view of the Company s financial position at as well as of the results of its operations and its cash flows for the financial year 2005 in accordance International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports of listed companies. Odense, den 17. marts 2006 Odense, 17 March 2006 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab FL. HEDEN KNUDSEN statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant P. SCHAK LARSEN statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 5

7 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW MODERSELSKAB / PARENT Hoved- og nøgletal / 2005* 2004* Financial highlights DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 HOVEDTAL KEY FIGURES Nettoomsætning / Revenue Drift af skibe mv., netto** / (953) (1.370) Operation of vessels, etc, net Resultat af primær drift / Profit/loss from primary operations Årets resultat / Net profit / loss for the year Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total NØGLETAL RATIOS Overskudsgrad (%) / Profit margin (%) Afkastningsgrad (%) / Return on assets (%) Egenkapitalens forrentning (%) / Return on equity (%) Egenkapitalandel (%) / Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie (kr.) / Earnings per share (DKK) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

8 * Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. ** Resultatandele i tilknyttede og assoicerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen under»drift af skibe mv., netto«og indgår i hovedtallet»resultat af primær drift«. Resultatandelene blev i regnskabsåret 2004 og tidligere indregnet under»resultat i tilknyttede og assoicerede virksomheder«og indgik derfor ikke i hovedtallet»resultat af primær drift«. Der er i ovenstående hoved- og nøgletal foretaget korrektion i overensstemmelse med ændringen. * The financial highlights for 2004 and 2005 have been presented in accordance with IFRS, see the description under Accounting Policies. The comparative figures for 2003, 2002 and 2001 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provisions of the Danish Financial Statements Act. ** Profit shares in group enterprises and associates are recognised in the income statement under»operation of vessels, etc, net«and are included in the key figure»profit/loss from primary operations«. In the financial year 2004 and before 2004, profit shares were recognised under»profit/loss in group enterprises and associates«and were therefore not included in the key figure»profit/loss from primary operations«. The above financial highlights have been adjusted accordingly. 7

9 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW KONCERN / GROUP Hoved- og nøgletal / 2005* 2004* Financial highlights DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 HOVEDTAL / KEY FIGURES Nettoomsætning / Revenue Resultat af primær drift / (4.486) Profit/loss from primary activities Årets resultat / ** ** Net profit/loss for the year Egenkapital / Equity Balancesum / Balance sheet total NØGLETAL / RATIOS Overskudsgrad (%) / (11) Profit margin (%) Afkastningsgrad (%) / (6) Return on assets (%) Egenkapitalens forrentning (%) / Return on equity (%) Egenkapitalandel inkl. minoriteter (%) / Equity ratio incl. minorities (%) Indtjening pr. aktie (kr.) / Earnings per share (DKK) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

10 * Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003, 2002 og 2001 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. * The financial highlights for 2004 and 2005 have been presented in accordance with IFRS, see the description under Accounting Policies. The comparative figures for 2003, 2002 and 2001 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provisions of the Danish Financial Statements Act DKK 000 DKK 000 ** Årets resultat fordeles således: / ** Net profit for the year is distributed as follows: Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) / Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) Minoritetsaktionærer / (1.510) Minority shareholders

11 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW FORRETNINGSOMRÅDER Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) aktivitetsområder er shippingaktiviteter world wide, hvor det er selskabets hensigt på nicheområder at opnå en stor ekspertise og herigennem at kunne opnå en gunstig markedsposition. Selskabet har hovedsageligt beskæftiget sig med shippingaktiviteter inden for tørlast- og container-feederskibe. Med overtagelsen af BR Marine A/S råder selskabet nu også over en betydelig ekspertise i segmentet for mindre tankskibe. En væsentlig del af strategien for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) er, at selskabet skal opnå en ship-management ekspertise på en række driftsområder, der kan supplere hinanden, således at det er muligt for selskabet at kunne tilbyde sine samarbejdspartnere en samlet servicepakke. Selskabet har følgende hovedforretningsområder: * Container/tørlast * Kemikalier * Consulting - ikke fordelt I forretningsområder har man ekspertise indenfor følgende områder: * Rederidrift og investering i tonnage * Teknisk management * Bemanding * Befragtning * Supply management * Udvikling af nybygningsprojekter * Shipdesign og consulting * Køb og salg af andele i skibe BUSINESS AREAS Fabricius Marine A/S s (Rederiet Fabricius A/S) activities consist of worldwide shipping activities. It is the Company s objective to gain great expertise in niche areas and through this to obtain a favourable market position. The Company has primarily been engaged in shipping activities with dry cargo and container feeder vessels. With the take-over of BR Marine A/S, the Company has also obtained considerable expertise in the segment of minor tankers. A substantial part of the strategy of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) is that the Company is to gain a ship-management expertise in a number of complementary operating areas, enabling the Company to offer its cooperative partners a total service package. The Company has the following main business areas: * Container/dry cargo * Chemicals * Consulting - not distributed The business areas are specialised as follows: * Shipping and investment in tonnage * Technical management * Crew management * Chartering * Supply management * Development of newbuilding projects * Ship design and consulting * Purchase and sale of shares in vessels ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

12 FORRETNINGSGRUNDLAG Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) er en»one stop shop«- et rederi som internationalt kan tilbyde services fra geografisk placerede kontorer world wide, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt til at sikre en dynamisk organisation indenfor følgende områder: teknisk management herunder skibsadministration og bemanding - skibsteknisk rådgivning og nybygningstilsyn - befragtning - skibsinvestering - indkøb og forsyning samt et internationalt repair team. BUSINESS FOUNDATION Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) is a»one stop shop«- a shipping company offering services from worldwide offices with optimal use of local competencies and resources to ensure a dynamic organisation within the following areas: technical management including administrative ship management and crew management - technical consultancy and newbuilding supervision - chartering - ship investment - purchase and procurement as well as an international repair team. ÅRETS RESULTAT Moderselskab: Årets resultat efter skat blev t.kr., hvilket er på linie med de udmeldte forventninger til Dette skyldes stigende fragtrater og gennemførelsen af planlagte køb og salg. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Resultatet påvirkes positivt med t.kr. af drift af rederiets skibe, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år. Egenkapital tilhørende moderselskabsaktionærer udgjorde ultimo t.kr. mod t.kr. primo. Koncern: Koncernens resultat efter skat blev t.kr. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo t.kr. mod t.kr. primo. Koncernen beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 56 medarbejdere på kontorer i Danmark og i udlandet og ca. 600 søfolk. NET PROFIT FOR THE YEAR Parent: Profit after tax for the year amounted to DKK 10,770k which is in line with the expectations announced for This is due to increasing freight rates and the completion of planned purchase and sales transactions. Net profit for the year is considered satisfactory. The profit is positively affected by DKK 15,781k from operation of the Company s vessels which is a significant improvement compared to previous years. Parent shareholders equity amounted to DKK 88,086k at year-end compared to DKK 38,616k at the beginning of the year. Group: Group profit after tax amounted to DKK 9,260k. Group equity amounted to DKK 91,306k at yearend compared to DKK 100,773k at the beginning of the year. At year-end, the Group employed 56 people in offices in Denmark and abroad and approx. 600 seamen. 11

13 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW SÆRLIGE BEGIVENHEDER I 2005 Året blev præget af en stigende aktivitet og ikke mindst de 2 kapitalforhøjelser på henholdsvis nominelt 6 mio.kr., handlet på Dansk AMP og nominelt 1,5 mio.kr. udstedt i forbindelse med erhvervelsen af BR Marine A/S. Med erhvervelsen af tankskibsrederiet BR Marine A/S blev den strategiske målsætning om at blive aktiv indenfor tankskibsfart effektueret. Rederiet er endvidere tilført betydelig ekspertise inden for consulting og nybygningsprojekter. Der drives fra kontoret i København 11 skibe i teknisk management og fra nybygningskontorerne i Tyrkiet, Bulgarien og Vietnam varetages tilsyn med 13 nybygninger. I november måned kontraherede Rederiet sin første nybygning siden Der er tale om 2900 DWT container feeder bestilt i Vietnam til levering primo Anvendelse af IFRS Selskabet er overgået til anvendelse af IFRS for moderselskab og koncern. Ændringerne er beskrevet i anvendt regnskabspraksis samt i note 15. Datterselskaberne Rederiets Joint-venture i Vietnam»Sea Saigon Shipping Ltd.«med 12 ansatte på kontoret er det eneste internationale Rederi, der kan betjene vietnamesiske havne i kysttrafik. Selskabet opererer med samme service udbud som Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S, hvilket vil sige såvel teknisk management, bemanding og befragtning samt rederidrift og investering i tonnage. Rederiet opererer i dag 5 coasters, 1 containerskib samt 2 slæbebåde. SPECIAL EVENTS IN 2005 The year was characterised by increased activity and especially by the two capital increases of a nominal value of DKK 6m traded on the stock exchange Dansk AMP (Danish Authorised Marketplace) and a nominal value of DKK 1.5m issued on the acquisition of BR Marine A/S. With the acquisition of the tanker shipping company BR Marine A/S, the strategic object of becoming active within tanker shipping was reached. The shipping company has also been strengthened by considerable expertise within consulting and newbuilding projects. The Copenhagen office runs 11 vessels in technical management and from the newbuilding offices in Turkey, Bulgaria and Vietnam, 13 newbuildings are supervised. In November, the shipping company contracted its first newbuilding since 1992, a 2900 DWT container feeder ordered in Vietnam for delivery at the beginning of IFRS application The Company now applies IFRS for the Parent and the Group. The changes have been described under Accounting Policies as well as in note 15. Subsidiaries The shipping company s joint venture in Vietnam, Sea Saigon Shipping Ltd., with 12 employees at the office is the only international shipping company which can serve Vietnam harbours in coast traffics. The company operates with the same service supply as Fabricius Marine (Rederiet Fabricius A/S) such as technical management, crew management and chartering as well as shipping business and investment in tonnage. Today, the shipping company runs five coasters, 1 container vessel and 2 tug boats. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

14 Det har taget længere end forventet at få de sproglige og operationelle standarder op på det ønskede niveau. Samtidig har de ældre coastere vist sig at være i en ringere stand end forventet. Disse forhold er nu bragt i orden, og fra januar 2006 er alle skibe i tilfredsstillende drift. Rederiet bistår»ho Chi Minh City University of Transport«med opkvalificering af vietnamesiske søfolks maritime kundskaber. Første kursus afvikles i marts 2006 i samarbejde med Marstal Navigationsskole og EUC Syd. Saigon Shipping Company: Rederiet har som første trin erhvervet 20% af det privatiserede statsrederi J/S Saigon Shipping Company, som udover rederidrift har betydelige aktiviteter indenfor landtransport, havne- og fly klarering samt gods- og distributionsterminaler. Det er hensigten, at øge Fabricius Marine A/S s (Rederiet Fabricius A/S) involvering yderligere på såvel management - som den financielle side i de kommende år. Rederiets polske joint-venture»dano«med 8 ansatte på kontoret blev i 2005 certificeret af Germanischer Lloyd: ISO ISM & ISPS, og driver i dag 3 coastere i Teknisk Management på lige fod med kontorerne i Marstal, København og Saigon. Selskabet og dets indkøbsfunktion har været til stor gavn for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) samt de skibe selskabet har i Teknisk Management. Skibene Rederiet har i et fælles selskab med Industrialiserings Fonden for Udviklingslande (IFU) erhvervet containerskibet Mekong Venture, nu Sea Master One, som efter en større renovering drives i teknisk manangement af Sea Saigon Shipping Ltd. It has taken longer than expected to bring the language and operational standards up to the desired level. Moreover, the older coasters have appeared to be in a much poorer condition than expected. These matters have now been settled and from January 2006, all vessels are operating satisfactorily. The shipping company assists Ho Chi Minh City University of Transport with upgrading the Vietnamese seamen s nautical skills. The first course will be held in March 2006 in cooperation with Marstal Navigationsskole and EUC South. Saigon Shipping Company: As the first step, the shipping company has acquired 20% of the privatised state-owned shipping company J/S Saigon Shipping Company which, apart from the shipping business, has considerable activitites within land transport, harbour and air clearance as well as cargo and distribution terminals. It is the intention to further increase Fabricius Marine A/S s (Rederiet Fabricius A/S) involvement in management as well as financials over the coming years. The shipping company s Polish joint venture, DANO, with 8 employees in the office was certified in 2005 by Germanischer Lloyd: ISO ISM & ISPS, and today DANO runs three coasters in Technical Management on equal terms with the offices in Marstal, Copenhagen and Saigon. The company and its purchasing department have been of great benefit to Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) as well as the vesssels in Technical Management. Vessels In cooperation with the Danish Industrialization Fund for Developing Countries, the shipping company has now acquired the container vessel Mekong Venture, now Sea Master One, which is in Technical Management by Sea Saigon Shipping Ltd. after major repair work. 13

15 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW Der er i 2005 købt og solgt ejerandele i følgende skibe, som Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) er medejer af sammen med Rederiet Hansen & Lange I/S: M/V Monte Verde, container feeder 7733 DWT - M/V MSC Carmargue, container feeder 7300 DWT, M/V Lykes Hunter, RO-LO DWT - M/V Margrethe, container feeder, DWT Der er i 2005 købt ejerandele i følgende skibe: Rederiet har købt 20% af M/V Delmas Luanda, container feeder 7150 DWT. Rederiet har udnyttet købsoption og erhvervet 100% af M/V Sea Lion, container feeder 4080 DWT. SÆRLIGE BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Rederiet har indgået management aftaler om teknisk drift af 3 skibe i Rederiet har i 2006 solgt M/V Laola 2902 DWT og M/T Elbe Double 1782 DWT. UDSIGTER FOR 2006 Rederiet forventer en stigende investeringstakt i skibe og datterselskaber og et resultat på linie med En mindre del af flåden forventes at blive påvirket af det stagnerende marked for containertransport. Denne nedgang vil dog blive opvejet af nytilført tonnage, og den fulde effekt af synergierne ved sammenlægningen af Rederiet Fabricius A/S og BR Marine A/S. In 2005, ownership shares in the following vessels have been purchased and sold of which Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) is a co-owner together with Rederiet Hansen & Lange I/S: M/V Monte Verde, container feeder 7733 DWT - M/V MSC Carmargue, container feeder 7300 DWT, M/V Lykes Hunter, RO-LO DWT - M/V Margrethe, container feeder, DWT The following ownership shares in vessels were acquired in 2005: The shipping company purchased 20% of M/V Delmas Luanda, container feeder 7150 DWT. The shipping company has exercised the option to purchase and acquired 100% of M/V Sea Lion, container feeder 4080 DWT. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE The shipping company has entered into management agreements on technical operation of three vessels in The shipping company sold M/V Laola 2902 DWT and M/T Elbe Double 1782 DWT in OUTLOOK FOR 2006 The shipping company expects an increase in investments in vessels and subsidiaries and a profit at the level of A minor share of the fleet is expected to be affected by the stagnant market for container transport. However, the new tonnage and the full effect of the synergies from the merger of Rederiet Fabricius A/S and BR Marine A/S will compensate for this decrease. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

16 SÆRLIGE RISICI Valutarisiko Rederiets skibe modtager primært betaling for sejlads i USD. Det skal dog bemærkes at for den størrelse skibe, som rederiet opererer, er der en sammenhæng mellem valutakurser og fragtrater, således at hvis USD falder meget, vil fragtraterne benævnt i USD samtidigt stige og delvist udligne faldet i USD. Renterisiko Størstedelen af koncernens gæld er variabel og en sikring heraf vurderes løbende. En del af gælden er således i 2006 afdækket ved fast forrentet lån. Kreditrisiko Det vurderes ikke, at der er væsentlige kreditrisici i balancen. VIDENRESSOURCER Selskabet har ambitioner om at være på forkant med udvikling indenfor transport og logistik. De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige produkter og løsninger er det afgørende, at selskabet fortsat kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. PARTICULAR RISKS Currency risks The shipping company s vessels primarily receive payment for maritime traffic in USD. However, it should be noted that with the size of vessels operated by the shipping company, currency rates and freight rates are connected so that if the USD rate of exchange declines heavily, the freight rates designated in USD will increase and partly compensate for the decline in the USD rate. Interest rate risk Most of the Group s debt carries a floating rate and hedging of the debt is therefore currently assessed. Part of the debt has therefore been hedged in 2006 by a fixed-rate loan. Credit risk It is assessed that there are no material credit risks in the balance sheet. INTELLECTUAL CAPITAL RESOURCES It is the Company s ambition to be at the leading edge of development within transport and logistics. The critical business processes are quality, service and tailor-made solutions. To ensure that the customer obtains the service agreed, the individual methods and procedures are required to be documented. To be able to continue supplying and developing competitive products and solutions, it is decisive that the Company continues to recruit and retain employees with a high educational level. 15

17 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW BESTYRELSE Efter generalforsamlingen i selskabet den sammensatte bestyrelsen i Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) sig således: KAARE VAGNER JENSEN (formand), Rungsted Strandvej 298, 2970 Hørsholm, født 1946 og tiltrådt bestyrelsen i direktør i N & V Holding ApS. Bestyrelsesformand i Fabricius Marine A/S, Sea Invest Chartering A/S, BR Marine A/S, Strandøre Invest A/S, Strandøre Management A/S, Skygate Holding A/S Skygate International A/S, LKE Electric Europe A/S, Riegens A/S, Riegens Holding ApS, Mekong Shipping ApS. Bestyrelsesnæstformand i Banedanmark og Mekong Shipping ApS, Bestyrelsesmedlem i Silvatec Skovmaskiner A/S, Silvatec A/S, Odense Congress Center A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni,, J/S Saigon Shipping Company, Nunaminerals A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit og K/S Gemini J. SUPERVISORY BOARD After the general meeting in the Company on 21st. of April 2005, the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) constituted itself as follows: KAARE VAGNER JENSEN (Chairman), Rungsted Strandvej 298, 2970 Hørsholm, born in 1946 and joined the Supervisory Board in Director of N & V Holding ApS. Chairman of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Sea Invest Chartering A/S, BR Marine A/S, Strandøre Invest A/S, Strandøre Management A/S, Skygate Holding A/S Skygate International A/S, LKE Electric Europe A/S, Riegens A/S, Riegens Holding ApS, Mekong Shipping ApS. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Banedanmark and Mekong Shipping ApS, Member of the Supervisory Board of Silvatec Skovmaskiner A/S, Silvatec A/S, Odense Congress Center A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni,, J/S Saigon Shipping Company, Nunaminerals A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit and K/S Gemini J. JAN FABRICIUS (næstformand), Østersøvej 4, 5960 Marstal, født 1957 og tiltrådt bestyrelsen i adm. direktør i Sea Consult ApS. Derudover direktør i Nørregade ApS, Holdingselskabet af 18. august 2004 ApS, Komplementarselskabet Nina ApS. Bestyrelsesformand i CS&P Skibsinvest P/S, K/S Nina. Bestyrelsesnæstformand i Fabricius Marine A/S. Bestyrelsesmedlem i Marstal Dok A/S, Marstal Yacht K/S, K/S Nina Shipping, Sea Saigon Shipping Ltd. JAN FABRICIUS (Deputy Chairman), Østersøvej 4, 5960 Marstal, born in 1957 and joined the Supervisory Board in CEO of Sea Consult ApS. In addition, Director of Nørregade ApS, Holdingselskabet af 18. august 2004 ApS, Komplementarselskabet Nina ApS. Chairman of the Supervisory Board of CS&P Skibsinvest P/S, K/S Nina. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S. Member of the Supervisory Board of Marstal Dok A/S, Marstal Yacht K/S, K/S Nina Shipping, Sea Saigon Shipping Ltd. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

18 CARSTEN DENCKER NIELSEN, Strandboulevarden 6, 1. sal, 2100 København Ø, født 1940 og tiltrådt bestyrelsen i Generalkonsul. Bestyrelsesformand i Dicon A/S, Den selvejende Institution Den Danske Sommerskole, Nationalt Hjælpe Fond for Danske i Udlandet, Asia Business Forum. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, A/S S. Thygesen, Asia House Fonden, Danes Worlwide, Ø.K. s almennyttige Fond og Ebbe Munck s Mindefond. C. C. NIELSEN (Carl Christian Nielsen), Kærnehøjvej 43, Højby, 5260 Odense C, født 1946 og tiltrådt bestyrelsen direktør i Nielsen & Nielsen Holding A/S. Derudover direktør i C.C.N. Holding A/S, N&V Holding A/S, Rousehøjvej APS, Bellingelunden ApS, Ådalslunden ApS, Jernbanegade 21-23, Fredericia ApS, Flintagergaard ApS. Bestyrelsesformand i Okholm Lighting A/S, Syddansk Venture A/S, Okholm s Maskinfabrik A/S, SAAN Holding A/S, Odense Congress Center A/S, Fonden Syddanske Forskerparker. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, Odense Boldklub A/S, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, Forskerparken Syd A/S, C.C.N. Holding A/S, Tommerup Trælasthandel A/S, Selvstændighedsfonden, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Vækstfonden, Rådet for Teknologi & Innovation, Studieskolen, Maersk Instituttet, CARSTEN DENCKER NIELSEN, Strandboulevarden 6, 1. sal, 2100 Copenhagen Ø, born in 1940 and joined the Supervisory Board in Consul General. Chairman of the Supervisory Board of Dicon A/S, Den selvejende Institution Den Danske Sommerskole, Nationalt Hjælpe Fond for Danske i Udlandet, Asia Business Forum. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, A/S S. Thygesen, Asia House Fonden, Danes Worlwide, Ø.K. s almennyttige Fond og Ebbe Munck s Mindefond. C. C. NIELSEN (Carl Christian Nielsen), Kærnehøjvej 43, Højby, 5260 Odense C, born in 1946 and joined the Supervisory Board in Director of Nielsen & Nielsen Holding A/S. In addition, Director of C.C.N. Holding A/S, N&V Holding A/S, Rousehøjvej APS, Bellingelunden ApS, Ådalslunden ApS, Jernbanegade 21-23, Fredericia ApS, Flintagergaard ApS. Chairman of the Supervisory Board of Okholm Lighting A/S, Syddansk Venture A/S, Okholm s Maskinfabrik A/S, SAAN Holding A/S, Odense Congress Center A/S, Fonden Syddanske Forskerparker. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Odense Boldklub A/S, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, Forskerparken Syd A/S, C.C.N. Holding A/S, Tommerup Trælasthandel A/S, Selvstændighedsfonden, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Vækstfonden, Rådet for Teknologi & Innovation, Studieskolen, Maersk Instituttet, 17

19 LEDELSESBERETNING / MANAGEMENT S REVIEW JAN ERLUND (Jan Peter Seeberg Erlund), Hegelsvej 4, 2920 Charlottenlund, født 1939 og tiltrådt bestyrelsen i advokat. Bestyrelsesformand i Dansk Skovselskab A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni, Homarus Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, Bimco Informatique A/S, Skagerak Holding A/S, Skagerak Fiskeeksport A/S, Skagerak Fiskeri A/S, Skagerak 2000 A/S, Gurli og Paul Madsens Fond, Stiftelsen Sorø Akademi, PSA International Pte Ltd., Singapore. MIKAEL KONNERUP, Mosehøjvej 3B, 2920 Charlottenlund, født 1955 og tiltrådt bestyrelsen i Direktør i Dico A/S. Adm. dir. i Afiv A/S, direktør i Simulex A/S, Danish Auto Holding A/S, Christelco ApS, K-2003 Management ApS, Peerfab ApS, Dico Management A/S, Sat Holding A/S, C13 ApS. Bestyrelsesformand i Phase One A/S, Ini ApS. Bestyrelsesmedlem i Fabricius Marine A/S, Karin Tankers A/S, BR Marine A/S, Simulex A/S, Telebilling A/S, Telebilling Systems A/S, Skibsdrift I ApS af 11. januar 1996, K/S Ida Wonsild, Globeteam A/S, i-data International A/S under konkurs. JAN ERLUND (Jan Peter Seeberg Erlund), Hegelsvej 4, 2920 Charlottenlund, born in 1939 and joined the Supervisory Board in attorney. Chairman of the Supervisory Board of Dansk Skovselskab A/S, A/S Det Østasiatiske Kompagni,Homarus Holding A/S. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Bimco Informatique A/S, Skagerak Holding A/S, Skagerak Fiskeeksport A/S, Skagerak Fiskeri A/S, Skagerak 2000 A/S, Gurli og Paul Madsens Fond, Stiftelsen Sorø Akademi, PSA International Pte Ltd., Singapore. MIKAEL KONNERUP, Mosehøjvej 3B, 2920 Charlottenlund, born in 1955 and joined the Supervisory Board in Director of Dico A/S. CEO of Afiv A/S, Director of Simulex A/S, Danish Auto Holding A/S, Christelco ApS, K-2003 Management ApS, Peerfab ApS, Dico Management A/S, Sat Holding A/S, C13 ApS. Chairman of the Supervisory Board of Phase One A/S, Ini ApS. Member of the Supervisory Board of Fabricius Marine A/S, Karin Tankers A/S, BR Marine A/S, Simulex A/S, Telebilling A/S, Telebilling Systems A/S, Skibsdrift I ApS af 11. januar 1996, K/S Ida Wonsild, Globeteam A/S, i-data International A/S in liquidation. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

20 DIREKTION HENRIK N. ANDERSEN, adm. direktør, 39 år. Henrik N. Andersen har i 2 år, som adm. dir. for joint venture selskabet Sea Saigon Shipping ltd, HCMC, stået for opbygningen af rederiets aktiviteter i Vietnam. Henrik N. Andersen er skibsføreruddannet og har en bred rederierfaring som bl.a. skibsinspektør og bemandingschef i danske rederier. Derudover direktør i Mekong Shipping ApS. Bestyrelsesmedlem i Sea Saigon Shipping Ltd., BR Marine A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, Sea Invest Chartering A/S, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit; K/S Gemini J, Mekong Shipping Aps. Bestyrelsesnæstformand i Marstal Navigationsskole. EXECUTIVE BOARD HENRIK N. ANDERSEN, CEO, 39 years old. For two years Henrik N. Andersen has held the position as General Manager of the joint venture company Sea Saigon Shipping ltd, HCMC, been responsible for the establishment of the shippping company s activities in Vietnam. Henrik N. Andersen is trained as a master mariner and has wide experience as superintendent and crew manager in Danish shipping companies. In addition, Director of Mekong Shipping ApS. Member of the Supervisory Board of Sea Saigon Shipping Ltd., BR Marine A/S, K/S Margrethe, K/S Monte Verde, Sea Invest Chartering A/S, K/S Ville de Mijo, K/S Global Spirit; K/S Gemini J, Mekong Shipping Aps. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Marstal Navigationsskole. ØVRIGE DIREKTØRER STIG HOLM, teknisk direktør, 43 år. Stig Holm er uddannet maskinmester. Efter en karriere til søs blev Stig Holm ansat som inspektør hos Rederiet J. Lauritzen, hvor han var i 10 år. De sidste 2 år har Stig Holm arbejdet i udlandet som teknisk chef for et cypriotisk rederi og senest som QA chef for et tyrkisk værft. TORBEN RAVN, direktør Consulting. Torben Ravn er uddannet som skibsfører og skibsingeniør og har haft ansættelse som skibsinspektør i rederier og surveyor i Det Norske Veritas, før han startede BR Marine i 1983, som leverer services indenfor skibsprojektering og nybygningstilsyn. Bestyrelsesposter: Dan Chemical Tankers A/S, Karin Tankers A/S, Skibsdrift 1 ApS af 11. januar 1996, KS Ida Wonsild. OTHER EXECUTIVES STIG HOLM, Technical Director, 43 years old. Stig Holm is trained as a marine engineer. After a seagoing career, Stig Holm was employed as inspector at the ship owner J. Lauritzen where he was employed for 10 years. For the past two years, Stig Holm has been working abroad as a technical manager for a ship owner in Cyprus and most recently as QA manager of a Turkish shipyard. TORBEN RAVN, Director Consulting. Torben Ravn is trained as a master mariner and a naval constructor and has been employed as a superintendent in shipping companies and as a surveyor in Det Norske Veritas before he started BR Marine in 1983, which offers services within ship design and new- building supervision. Directorships: Dan Chemical Tankers A/S, Karin Tankers A/S, Skibsdrift 1 ApS af 11. januar 1996, KS Ida Wonsild. 19

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS / ACCOUNTING POLICIES Årsrapporten for 2005 for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S), der omfatter både årsrapporten for moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. ÆNDRING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS SOM FØLGE AF OVERGANG TIL IFRS Årsrapporten for 2005 er den første årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med IFRS. IFRS er valgt anvendt både i årsrapport for moderselskabet og i koncernregnskabet. Ved overgangen til IFRS er anvendt IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS. I henhold til denne er åbningsbalancen pr og sammenligningstallene for 2004 i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr Åbningsbalancen pr er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra hvor de særlige overgangs- og ikraftstrædelsesbestemmelser i IFRS 1, der er beskrevet nedenfor, finder anvendelse. The annual report for 2005 of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S), which includes the annual report of the Parent as well as the consolidated financial statements, is presented in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and additional Danish disclosure requirements for annual reports of reporting class D enterprises, see the Danish Executive Order on IFRS Adoption issued in accordance with the Danish Financial Statements Act. The annual report also complies with International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by IASB. The annual report is presented in Danish kroner (DKK), which is regarded as the primary currency in relation to the Group s activities and the functional currency of the Parent. CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO TRANSITION TO IFRS The annual report for 2005 is the first being presented under IFRS. It was decided to apply IFRS both to the parent s annual report and the consolidated financial statements. IFRS 1»First-time Adoption of International Financial Reporting Standards«has been applied for the transition. This Standard requires the opening balance sheet at 1 January 2004 and the comparative figures for 2004 to be prepared in accordance with the standards and interpretations applicable at 31 December The opening balance sheet at 1 January 2004 has been prepared as if these standards and interpretations had always been applied, apart from those cases where the special transitional and commencement provisions described in IFRS apply, see below. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

22 Overgangen til aflæggelse af årsrapport og koncernregnskab efter IFRS har nødvendiggjort ændringer af den anvendte regnskabspraksis for såvel moderselskabet som koncernen på nogle væsentlige områder med hensyn til indregning og måling: * Virksomhedssammenslutninger og goodwill * Moderselskabets måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder * Udskudt skat afsættes fuldt ud i modsætning til tidligere, hvor udskudt skat under tonnageskatteloven blev betragtet som en eventualforpligtelse Hovedreglen for regnskabsmæssig behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis er, at årsrapporten i ændringsåret skal aflægges med tilbagevirkende kraft som havde virksomheden altid anvendt den nye regnskabspraksis, herunder tilpasning af sammenligningstal. Ved overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS er der imidlertid i IFRS 1 givet en række såvel obligatoriske som valgfrie undtagelser til denne hovedregel. Selskabet har valgt at anvende følgende undtagelser: * Måling af anlægsaktiver til dagsværdi pr. åbningsbalancedatoen ( ). Dagsværdien anses herefter som tilpasset kostpris pr. denne dato i stedet for den oprindelige kostpris. * Aktiver og forpligtigelser i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures ved deres senere overgang til IFRS sker til de regnskabsmæssige værdier som benyttet ved modervirksomhedens konsolidering af dattervirksomheden efter IFRS. Udover ændringer vedrørende indregning og måling er præsentationen og klassifikationen af regnskabs-poster ændret for følgende områder som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS: The transition to presentation of annual report and consolidated financial statements under IFRS has required changes to the accounting policies applied by both the Parent and the Group in the following material areas as regards recognition and measurement: * Business combinations and goodwill * The Parent s measurement of investments in subsidiaries and associates * Deferred tax is fully provided compared to previously when deferred tax was considered a contingent liability under the Danish Act on Tonnage Tax. The general rule for accounting for changes in accounting policies is that, in the year of changing policies, the annual report is to be presented retrospectively as if the enterprise had always applied the new accounting policies, including restatement of comparative figures. When making the transition to financial statement presentation under IFRS, however, IFRS 1 provides a number of both mandatory and optional exemptions to this general rule. The Company has decided to apply the following exemptions: * Measurement of fixed assets at fair value at the opening balance sheet date (1 January 2004). The fair value is subsequently regarded as restated cost at this date instead of original cost. * On subsequent transition to IFRS, assets and liabilities in subsidiaries, associates and joint ventures are measured at the carrying amounts used at the Parent s consolidation of the subsidiaries according to IFRS. In addition to changes in recognition and measurement, disclosure and classification of financial statement items have been changed for the following elements because of the transition to IFRS financial statement presentation: 21

23 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS / ACCOUNTING POLICIES * Minoritetsinteresser, der præsenteres som en del af koncernegenkapitalen. * Hensatte forpligtigelser, der fordeles på kortog langfristede forpligtigelser. Den beløbsmæssige effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS fremgår af note 15. * Minority interests that are disclosed as a consolidated equity component * Provisions distributed on short-term and longterm liabilities The effect in terms of value of the changes in accounting policies which follow from the transition to IFRS financial statement presentation is stated in note 15. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen og som en særskilt del af koncernens egenkapital. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS The consolidated financial statements include Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) (Parent) and the enterprises (group enterprises) that are controlled by the Parent. Control is achieved by the Parent, either directly or indirectly, holding more than 50% of the voting rights or in any other way possibly or actually exercising controlling influence. Enterprises in which the Group, directly or indirectly, holds between 20% and 50% of the voting rights and exercises significant, but not controlling influence are regarded as associates. Basis of consolidation The consolidated financial statements are prepared on the basis of the financial statements of Fabricius Marine A/S (Rederiet Fabricius A/S) and its subsidiaries. The consolidated financial statements are prepared by combining uniform items. On consolidation, intra-group income and expenses, intra-group accounts and dividends as well as profits and losses on transactions between the consolidated enterprises are eliminated. The financial statements used for consolidation have been prepared applying the Group s accounting policies. Subsidiaries financial statement items are recognised in full in the consolidated financial statements. Minority interests pro rata share of profit/loss is disclosed as a specific item in the consolidated income statement and consolidated balance sheet, respectively. ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005

24 Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er sandsynlig og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtigelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver og testes minimum en gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, foretages der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris for virksomhe- Business combinations Newly acquired or newly established enterprises are recognised in the consolidated financial statements from the time of acquiring or establishing such enterprises. Divested or wound-up enterprises are recognised in the consolidated income statement up to the time of their divestment or winding-up. Time of divestment is the date on which control of the enterprise actually passes to a third party. The purchase method is applied when acquiring new enterprises, under which identifiable assets and liabilities of the newly acquired enterprises are measured at fair value at the acquisition date. On acquisition of enterprises, provisions are made for costs relating to decided and published restructurings in the acquired enterprise. Allowance is made for the tax effect of the restatements. The cost of an enterprise consists of the fair value of the consideration paid plus costs which are directly attributable to the acquisition of enterprise. If the final determination of the consideration is conditional upon one or several future events, adjustments are only included in cost if the relevant event is probable and the effect on cost can be calculated reliably. Positive differences (goodwill) between cost of the enterprise acquired and the fair value of the assets, liabilities and contingent liabilities acquired are recognised as an asset under intangible assets and are tested for impairment at least once a year. If the asset s carrying amount is higher than its recoverable amount, it is written down to this lower recoverable amount. In case of negative differences in amount (negative goodwill), the calculated fair values and the cost of the enterprise are reassessed. If the fair value of the assets, liabilities and contingent liabilities taken over continue to exceed cost after 23

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Filippo Bosco Holding IVS

Filippo Bosco Holding IVS Filippo Bosco Holding IVS Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35 85 62 26 CVR no. 35 85 62 26 Årsrapport for perioden 10. april 2014 til 30. juni 2015 Annual report for perioden 10. april 2014 til

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Suomi DK 1 ApS CVR-nr Central Business Registration No c/o Fokus Asset Management Bomhusvej 13, 1. th.

Suomi DK 1 ApS CVR-nr Central Business Registration No c/o Fokus Asset Management Bomhusvej 13, 1. th. Suomi DK 1 ApS CVR-nr. 29191654 Central Business Registration No 29191654 c/o Fokus Asset Management Bomhusvej 13, 1. th. 2100 København Ø Årsrapport 2015 Annual report 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013 K/S Danred V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 32 94 26 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 55 27 76 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/6 2014 The Annual Report was

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid A/S CVR-nr. 26060761

Læs mere

Årsrapport 2014 Annual report 2014

Årsrapport 2014 Annual report 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Targowisko - Lubawa 3 Vindkraft ApS CVR-nr. 36466642

Læs mere

International Airlaid A/S City Tower, Værkmestergade Aarhus C CVR-nr Central Business Registration No

International Airlaid A/S City Tower, Værkmestergade Aarhus C CVR-nr Central Business Registration No Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid A/S City Tower,

Læs mere

MH Gruppen MidCo ApS. Årsrapport for 8. juni september 2015

MH Gruppen MidCo ApS. Årsrapport for 8. juni september 2015 MH Gruppen MidCo ApS Farum Gydevej 62, DK-3520 Farum Årsrapport for 8. juni - 30. september 2015 Annual Report for 8 June - 30 September 2015 CVR-nr. 36 91 57 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13

International Airlaid A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2012/13 Annual report 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk International Airlaid

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Årsrapport for 1. januar december 2015

Årsrapport for 1. januar december 2015 IVS A/S c/o PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, DK- DK-2900 Hellerup Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 21 64 04 76 Årsrapporten er

Læs mere

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Pelican Management ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 31 76 81 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

MH Gruppen MidCo ApS

MH Gruppen MidCo ApS MH Gruppen MidCo ApS Farum Gydevej 62, DK-3520 Farum Årsrapport for 1. oktober 2015-30. september 2016 Annual Report for 1 October 2015-30 September 2016 CVR-nr. 36 91 57 06 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rozenthal-Lubawa I Vindkraft

Læs mere

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 13 89 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere

Combilent Holding ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015

Combilent Holding ApS CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Combilent Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 33 96 74 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 The Annual Report

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr PERIODEREGNSKAB INTERIM BALANCE SHEET 1. JULI - 31. DECEMBER 2016 1 JULY - 31 DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 2880 BAGSVÆRD CVR-nr. 33 50 02 62 CENTRAL BUSINESS REGISTRATION no. 33 50 02 62 Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT FABRICIUS MARINE A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 Indholdsfortegnelse Table of contents INDHOLD CONTENTS Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...10

Læs mere

MyPlanet Holding A/S. Årsrapport for 2015/16

MyPlanet Holding A/S. Årsrapport for 2015/16 MyPlanet Holding A/S Søren Frichs Vej 3, DK-8000 Aarhus C Årsrapport for 2015/16 Annual Report for 2015/16 CVR-nr. 26 46 19 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CARLSBERG FINANS A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CARLSBERG FINANS A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/03/2015 Christian H. Vang Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CMNRE Amagerbrogade HoldCo ApS Årsrapport for 1. juli december 2014

CMNRE Amagerbrogade HoldCo ApS Årsrapport for 1. juli december 2014 CMNRE Amagerbrogade HoldCo ApS Årsrapport for 1. juli 2013-31. december 2014 Annual Report for 1 July 2013-31 December 2014 CVR-nr. 35 40 15 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 The Annual Report was presented

Læs mere

New Energy Solutions II K/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

New Energy Solutions II K/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 New Energy Solutions II K/S c/o Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Alle 7, DK-2900 Hellerup Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR no. 20 22 26 7020222670 DYNAMIC ENERGY APS ØSTERGADE 23, 3 TH, 8000 AARHUS C

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

NSF Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

NSF Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 NSF Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 34 71 94 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ResiReal NSF Nordic Living K/S Årsrapport for 26. juni december 2014

ResiReal NSF Nordic Living K/S Årsrapport for 26. juni december 2014 ResiReal NSF Nordic Living K/S Årsrapport for 26. juni - 31. december 2014 Annual Report for 26 June - 31 December 2014 CVR-nr. 36 04 57 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på kommanditselskabets ordinære

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 East-West Denmark ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 34 86 45 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Færchfonden Årsrapport for 2014

Færchfonden Årsrapport for 2014 Færchfonden Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 CVR-nr. 78 66 00 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/4 2015 The Annual Report was presented and adopted at the

Læs mere

TRANSLEGAL APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

TRANSLEGAL APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf.: +45 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR no. 20 22 26 7020222670 TRANSLEGAL APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Års

Læs mere

Medical Prognosis Institute A/S

Medical Prognosis Institute A/S Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2010 Annual Report for 2010 CVR nr. 28 10 63 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 The Annual Report

Læs mere

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15

ACTURIS NORDIC ApS. Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 ACTURIS NORDIC ApS c/o Bech Bruun Langelinie Allé 35 2100 København Ø CVR-nr. 25 52 82 55 CVR no. 25 52 82 55 Årsrapport 2014/15 Annual Report 2014/15 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Balder Danmark ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Balder Danmark ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Balder Danmark ApS C/o Balder Administration ApS, Stockholmsgade 41, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 05 80 16

Læs mere

ResiReal NSF Nordic Living K/S. Årsrapport for 2015

ResiReal NSF Nordic Living K/S. Årsrapport for 2015 ResiReal NSF Nordic Living K/S Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 36 04 57 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på kommanditselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Planets Pride A/S. Årsrapport for 1. juli juni Valbyvej 69E, DK-4200 Slagelse. Annual Report for 1 July June 2016

Planets Pride A/S. Årsrapport for 1. juli juni Valbyvej 69E, DK-4200 Slagelse. Annual Report for 1 July June 2016 Planets Pride A/S Valbyvej 69E, DK-4200 Slagelse Årsrapport for 1. juli 2015-30. juni 2016 Annual Report for 1 July 2015-30 June 2016 CVR-nr. 75 63 96 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 17 44 73 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /3 2013 The Annual Report was

Læs mere

Amcor Flexibles ApS. Årsrapport for 1. juli juni Hattingvej 10, DK-8700 Horsens. Annual Report for 1 July June 2015

Amcor Flexibles ApS. Årsrapport for 1. juli juni Hattingvej 10, DK-8700 Horsens. Annual Report for 1 July June 2015 Amcor Flexibles ApS Hattingvej 10, DK-8700 Horsens Årsrapport for 1. juli 2014-30. juni 2015 Annual Report for 1 July 2014-30 June 2015 CVR-nr. 25 71 18 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14

Dansk Bilferie Vacanceselect A/S CVR-nr Central Business Registration No Årsrapport 2013/14 Annual report 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Bilferie Vacanceselect A/S

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

PRE Bolig Privatisering 1 A/S under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no

PRE Bolig Privatisering 1 A/S under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no PRE Bolig Privatisering 1 A/S under frivillig likvidation Amagertorv 11, 1160 København K CVR-nr. / CVR no. 33 36 02 66 Årsrapport for 2015 Annual report for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Balance Økonomi ApS. Årsrapport for 2. oktober juni Wibrandtsvej 5, DK-2300 København S. Annual Report for 2 October June 2015

Balance Økonomi ApS. Årsrapport for 2. oktober juni Wibrandtsvej 5, DK-2300 København S. Annual Report for 2 October June 2015 Balance Økonomi ApS Wibrandtsvej 5, DK-2300 København S Årsrapport for 2. oktober 2014-30. juni 2015 Annual Report for 2 October 2014-30 June 2015 CVR-nr. 35 87 18 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2012

Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2012 Medical Prognosis Institute A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 28 10 63 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/5 2013 The Annual Report

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Le Colbert ApS. CVR-nr Årsrapport for Annual Report for (8. regnskabsår) (8 Financial year)

Le Colbert ApS. CVR-nr Årsrapport for Annual Report for (8. regnskabsår) (8 Financial year) Le Colbert ApS CVR-nr. 30 60 64 26 Årsrapport for 2014 Annual Report for 2014 (8. regnskabsår) (8 Financial year) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/07

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2016 Årsrapport 2015 Annual report 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 48 30 63 Company reg. no. 35 48 30 63 Gefion Group K/S Østergade 1., 2. 1100 København K Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Altor Equity Partners A/S Christian IX's Gade 7, 3., DK-1111 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 29 51 63 08 Årsrapporten er

Læs mere

AcceptFinans ApS. Årsrapport for 2015 Annual report for the year 2015

AcceptFinans ApS. Årsrapport for 2015 Annual report for the year 2015 Park Alle 295 2605 Brøndby CVR-nr. 89913918 Årsrapport for 2015 Annual report for the year 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-05-2016. The annual

Læs mere

Magillum Avedøre A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Magillum Avedøre A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Magillum Avedøre A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 13 89 50 90 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere