K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over advokat Ulla Eg Andersen, Horsens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over advokat Ulla Eg Andersen, Horsens."

Transkript

1 København, den 23. juni 2016 Sagsnr /MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over advokat Ulla Eg Andersen, Horsens. Klagens tema: Advokat [A] har på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over, at advokat Ulla Eg Andersen har tilsidesat god advokatskik ved ikke at have gjort [klager 1] og [klager 2] bekendt med, at hun ikke bistod dem i en landbrugshandel som advokat, men som jurist i en juridisk afdeling i [Rådgivningsvirksomhed X], ved at have befundet sig i en interessekonflikt, da [Rådgivningsvirksomhed X] havde et kundeforhold til sælger, ved ikke at have ydet sædvanlig og nødvendig rådgivning i handlen og ved at have handlet i strid med klientkontoreglerne. Advokat [A] har endvidere på vegne af [klager 1] og [klager 2] klaget over et honorar på kr. ekskl. moms i henhold til fakturaer udstedt af [Rådgivningsvirksomhed X]. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. oktober Sagsfremstilling: Advokat [A] har oplyst, at [klager 1] og [klager 2] medio 2014 rettede henvendelse til Ulla Eg Andersen med anmodning om bistand i forbindelse med en landbrugshandel.

2 Baggrunden for, at [klager 1] og [klager 2] rettede henvendelse til Ulla Eg Andersen var, at [klager 2] tidligere havde benyttet Ulla Eg Andersen som rådgiver i en ejendomshandel vedrørende købet af [adresse]. Af købsaftalen i denne handel fremgår bl.a.: Købers rådgiver(e) [Rådgivningsvirksomhed X], [adresse] [ ], Ulla Eg Andersen, Den 31. marts 2014 fremsendte [klager 2] en til Ulla Eg Andersen i sagen om [adresse], via adressen Ulla Eg Andersen svarede samme dag, og i svarmailen var en autosignatur, hvor følgende bl.a. fremgår: [Advokatfirma B] Ulla Eg Andersen Advokat [adresse] Hoved tlf.[ ] Fax [ ] Tlf. [ ] [ ] Mail: Web [ Ulla Eg Andersen har oplyst, at første udkast til købsaftale vedrørende landbrugsejendommen [ejendom Y] blev udarbejdet af [Ejendomsmægler Z], [bynavn], i begyndelsen af juli Af dette udkast fremgår bl.a.: Købers advokat/rådgiver: Ulla Eg Andersen, [Rådgivningsvirksomhed X], [bynavn]. Af af 29. juli 2014 fra svinekonsulent [C], [Rådgivningsvirksomhed X], til driftsøkonom [D], [Rådgivningsvirksomhed X], fremgår bl.a.: Og jeg har lavet en del på denne ejendom, som kunne være interessant for [klager 1] og [klager 2] at få gennemgået. Jeg mener at en sanering til ren SPF er det bedste udgangspunkt. Advokat [A] har oplyst, at [klager 1] og [klager 2] først efter handlens indgåelse blev bekendt med den korrespondance, hvori ovennævnte indgik. 2

3 Den 11. august 2014 fremsendte [Ejendomsmægler Z] på baggrund af parternes bemærkninger nyt udkast til købsaftale til Ulla Eg Andersen, og dette udkast blev underskrevet af parterne, dog fra købers side med forbehold for godkendelse af aftalens juridiske indhold. Ved af 15. august 2014 til [klager 1] og [klager 2] fremsendte sekretær [E], [Rådgivningsvirksomhed X], udkast til brev til [Ejendomsmægler Z] med bemærkninger til købsaftalen til godkendelse. I udkastet til brev var afsenderen Ulla Eg Andersen, jurist, juridisk afdeling. [Ejendomsmægler Z] kommenterede på vegne af sælger ved brev fremsendt som den 18. august 2014 til [Rådgivningsvirksomhed X], Juridisk Afdeling, på Ulla Eg Andersens brev af 15. august Ulla Eg Andersen videresendte samme dag en til [klager 1] og [klager 2]. Af autosignaturen fremgår: [Rådgivningsvirksomhed X] Ulla Eg Andersen Jurist/ejendomskonsulent [adresse] Hoved tlf. [ ] Fax [ ] Tlf. [ ] Mobil [ ] Web: Der var de følgende dage korrespondance om handelsvilkårene. Da ikke alle betingelser var opfyldt i forhold til de i købsaftalen fastsatte frister, blev der den 4. september 2014 afholdt møde mellem handlens parter, i hvilken forbindelse der blev udarbejdet referat, som tillige udgjorde et tillæg til købsaftalen. Dette tillæg blev senere suppleret som følge af nyt møde den 6. oktober Af referatet af dette møde fremgår bl.a.: Møde 6. oktober 2014 vedr. salg af [Ejendom Y]. Deltagere: [ ], [klager 2], [klager 1] og [ ]. 3

4 Da betingelserne for købsaftalen indgået 11. juli 2014 og den efterfølgende udsættelse iflg. referat af møde d. 4. september 2014 ikke er opfyldt inden for de aftalte tidsfrister har sælger og køberne aftalt følgende: 1. Der er enighed om at fastholde den oprindelige aftale af 11. juli 2014 og med korrektioner iflg. referat af møde d. 4. september Vilkårene i den oprindelige aftale blev drøftet. 3. Der fastsættes ny overtagelsesdato til 1. november Det aftales at køberne har ret til at fremrykke overtagelsesdagen når de endelige finansieringsvilkår er færdigforhandlet. Overtagelse kan da ske med 2 dages varsel. Tidsfristerne i den oprindelige aftale tilrettes i forhold hertil, idet handelen herefter alene er betinget af panthaveraccept. 5. Det blev aftalt at sælger pr. kulance godtgør køberne et beløb på kr for reduceret besætningsværdi. Ved besætningsopgørelsen jf. pkt. 2.4 i købsaftalen foretages reguleringen ud fra den regulerede besætningsværdi på kr. Der foretages en forholdsmæssig regulering. Den samlede besætningsværdi kan ikke overstige kr. Er der besætning herudover overtages denne uden beregning. 6. Den indgåede aftale forelægger køber sin juridiske rådgiver. Indsigelsesfrist 7. okt. Kl [Klager 2] fremsendte referatet af mødet til Ulla Eg Andersen via adressen Ulla Eg Andersen anførte i af 7. oktober 2014 til [Ejendomsmægler Z], at hun ikke havde mulighed for at kommentere på referatet af mødet, da hun ikke havde deltaget heri, men hun fandt anledning til at præcisere, at finansieringen endnu ikke var på plads. I en blev benyttet en autosignatur, hvorefter afsenderen var [Rådgivningsvirksomhed X], Ulla Eg Andersen, jurist/ejendomsrådgiver, jf. ovenfor. Ved faktura af 11. november 2014 til [klager 1] og [klager 2] afregnede [Rådgivningsvirksomhed X] honorar for bistand i handlerne [Ejendom Y], [adresse] og [adresse]. Honoraret blev fastsat til kr. ekskl. moms, hvoraf 1/7 blev faktureret til [klager 1], mens 6/7 blev faktureret til [klager 2]. Ved brev af 14. november 2014 til [Ejendomsmægler Z] meddelte Ulla Eg Andersen bl.a., at udkast til refusionsopgørelse var sendt til køberne til godkendelse. Udkast til refusionsopgørelse viste en refusionssaldo i købers favør på ,38 kr., som dog i et senere udkast blev reduceret til ,80 kr. Korrespondancen herom blev afsendt som [Rådgivningsvirksomhed X], Ulla Eg Andersen, jurist, Juridisk afdeling. Det er uoplyst, hvornår berigtigelsen af overdragelserne blev endeligt afsluttet. 4

5 Det kan af sagen udledes, at [Ejendom Y Landbrug] udlejede lokaler til [Selskab V]. Ved brev af 8. september 2015 til advokat [F] fremsendte Ulla Eg Andersen på [Advokatfirma B s] brevpapirs opkrævning for [Selskab V s] brug af lokaler, idet brugen oversteg den aftalte lokaleleje. Ulla Eg Andersen har oplyst, at dette brev og afregningen for bistanden i forbindelse hermed blev afsendt i en selvstændig sag, og at sagen er uafhængig af handlen. Af brev af 17. september 2015 fra [G], cheføkonom, [Rådgivningsvirksomhed X], til [Ejendom Y Landbrug] fremgår bl.a.: Budgettet for 2016 udarbejdet i august 2015 viser et overskud på 2 mio. kr. ved en svinenotering på 9,50 kr. pr. kg. Resultatet kommer i stand takket være høj effektivitet og lave omkostninger. Saneringen har båret frugt og resulteret i særdeles sunde grise, der kan afsættes med et højt tillæg. Det vidner om god driftsledelse i form af både godt håndværk og gode handelsevner. På bedriften er besætningen altså hevet op fra et ringe niveau til et særdeles højt sundhedsniveau, og den er udvidet fra 740 til søer. De ikke rentable driftsgrene (lastbilskørsel og udlejning af lager til [Selskab V]) er lukket ned, og aktiverne er i videst muligt omfang solgt fra. Det efterlader den sunde del af forretningen, som giver mulighed for at forbedre og udvide indenfor svineproduktion med tilhørende markbrug. Den delte ledelse er en klar styrke, for det giver mulighed for daglig sparring om de mange forhold, man skal tage stilling til som selvstændig. Med hver deres stærke sider supplerer [klager 1] og [klager 2] hinanden godt. Udfordringerne for bedriften er på den korte bane en anstrengt likviditet. Denne er søgt løst på forskellig vis, og hver en sten er vendt i den forbindelse. På længere sigt er udfordringen en særdeles hård afdragsprofil. Alt i alt fremstår [Ejendom Y Landbrug I/S] som et mønsterlandbrug, som er et eksempel til efterlevelse. Et dårligt pant er vendt til et godt af [klager 1] og [klager 2]. Konstellationen med delt ejerskab og forskellige finansieringskilder (egenkapital, bank, realkredit og [fond]) er særlig interessant, da den er et bud på løsningen på den store generationsskifteudfordring, dansk landbrug står overfor. 5

6 Ved brev af 8. oktober 2015 til [Advokatfirma B] meddelte advokat [A], at han var indtrådt som advokat for [klager 1] og [klager 2]. Det fremgår af brevet, at [klager 1] og [klager 2] havde lidt betydelige tab i forhold til det budgetterede, som ikke kunne henføres til udefrakommende begivenheder eller dårligt landmandsskab. Advokat [A] anførte endvidere, at han havde forstået, at [Rådgivningsvirksomhed X] havde anerkendt fejl, men at han endnu ikke var bevidst om, hvilke fejl [Rådgivningsvirksomhed X] havde anerkendt. Herudover reklamerede advokat [A] over de forhold, som er genstand for nærværende klagesag. Ved brev af 14. oktober 2015 til advokat [A] anførte Ulla Eg Andersen bl.a. følgende: Jeg har med nogen undren modtaget skrivelse, dateret den 8. oktober d.å. Som det fremgår af den indgåede købsaftale samt korrespondancen i sagen har jeg haft med ekspedition af handlen at gøre i Juridisk afdeling i [Rådgivningsvirksomhed X]. Sælger var repræsenteret ved [Ejendomsmægler Z]. Måtte der være spørgsmål til Økonomiafdelingens og afdeling for Svineproduktion i [Rådgivningsvirksomhed X], tillader jeg mig at gå ud fra, at spørgsmålene rettes dertil. Parternes påstande og anbringender: Klager: Adfærdsklagen Advokat [A] har påstået, at advokat Ulla Eg Andersen har tilsidesat god advokatskik ved: 1) Ikke at have gjort [klager 1] og [klager 2] bekendt med, at hun ikke bistod dem som advokat, men blot som jurist i juridisk afdeling i [Rådgivningsvirksomhed X], 2) at have befundet sig i en interessekonflikt, idet hun direkte eller via sit samarbejde og ansættelse hos [Rådgivningsvirksomhed X], har eller har haft sådanne klientforhold til sælgeren, [sælger], at hun har befundet sig i en interessekonflikt eller nærliggende risiko herfor, 6

7 3) at have undladt udøve en sædvanlig og nødvendig uafhængig rådgivning, hvilket har resulteret i et stort økonomisk tab for [klager 1] og [klager 2]. Det drejer sig endvidere om følgende forhold: a) Advokat Ulla Eg Andersen har ikke rådgivet om eller på anden måde sikret sig, at svinekonsulenten fra [Rådgivningsvirksomhed X] overholdt købsaftalens pkt. 2.4 ved sin opgørelse af kurante grise på overtagelsesdagen. b) Selv om landbruget blev handlet som going concern, undlod advokat Ulla Eg Andersen forinden at rådgive [klager 1] og [klager 2] om tilvejebringelse af sædvanlige og nødvendige oplysninger om virksomheden i form af due diligence, virksomhedens regnskaber og øvrige regnskabstal. c) Advokat Ulla Eg Andersen undlod at rådgive [klager 1] og [klager 2] om sælgers loyale oplysningspligt, herunder i særdeleshed oplysninger om, at sælger forinden salget af [Ejendom Y Landbrug] selv havde fået rådgivning og beregninger hos [Rådgivningsvirksomhed X] vedrørende besætningens kvalitet og en udskiftning af besætningen. 4. Advokat Ulla Eg Andersen har i strid med reglerne om klientkonto/betroede midler ikke indsat refusionssaldoen på en sideklientkonto, men på en konto tilhørende [Rådgivningsvirksomhed X]. Advokat [A] har til støtte for de enkelte klagepunkter særligt gjort følgende gældende: [Klager 2] og [klager 1] rettede henvendelse til Ulla Eg Andersen som advokat. [Klager 2] havde tidligere benyttet Ulla Eg Andersen som rådgiver og advokat i forbindelse med købet af [ejendoms adresse], hvor Ulla Eg Andersen benyttede sin advokattitel. Advokat Ulla Eg Andersen er tilknyttet [Advokatfirma B]. Ved søgning på advokatfirmaets hjemmeside kan man se, at medarbejderne tillige står anført som juridiske medarbejdere i [Rådgivningsvirksomhed X]. 7

8 Korrespondancen i sagen er i stort omfang sket via mailadressen hvilket ligeledes er den mailadresse, der er angivet som kontaktinformation til Ulla Eg Andersen på [Rådgivningsvirksomhed X ] hjemmeside. Desuden er såvel hendes telefonnummer samt adresse ved [Advokatfirma B] og [Rådgivningsvirksomhed X] den samme. Allerede af den grund burde advokat Ulla Eg Andersen ikke kunne påstå at være advokat det ene sted og jurist det andet. Advokat Ulla Eg Andersen har heller ikke rejst indsigelser mod, at mailkorrespondance fra [klager 1] og [klager 2] er sket på eller i øvrigt gjort dem opmærksom på, at hun repræsenterede dem som jurist ved [Rådgivningsvirksomhed X]. [Klager 1] og [klager 2] har derfor med rette antaget, at advokat Ulla Eg Andersen har rådgivet dem som advokat. Også afregningerne i sagen indikerer, at Ulla Eg Andersen har udført rådgivningen som advokat, idet honoraret for handlen er afregnet uden angivelse af timeforbrug, hvilket også gør sig gældende for [Advokatfirma B s] afregning af salær for bistand i forbindelse med mellemværendet med [Selskab V]. Fakturaer fra [Rådgivningsvirksomhed X] for bistand med udarbejdelse af budgetter og anden rådgivning indeholder oplysninger om timeforbrug. For så vidt angår spørgsmålet om interessekonflikt bemærkes, at [ ] og [G], begge [Rådgivningsvirksomhed X], på direkte forespørgsel på et møde den 9. oktober 2015 bekræftede, at [Rådgivningsvirksomhed X] havde et klientforhold til sælger. Ulla Eg Andersen skal identificeres med [Rådgivningsvirksomhed X], og hun har derfor befundet sig i en interessekonflikt i sagen. Der er ydet mangelfuld rådgivning: a) Det følger af købsaftalens pkt. 2.4, at der alene skulle overtages kurante dyr. Umiddelbart efter overtagelsesdagen rådgav [Rådgivningsvirksomhed X] [klager 2] til at udskifte hele besætningen og indsætte en ny. Ulla Eg Andersen burde have sikret sig, at svinekonsulenten fra [Rådgivningsvirksomhed X] var bekendt med definitionen af kurante dyr. 8

9 b) [Rådgivningsvirksomhed X] har udarbejdet utal af budgetter, men allerede efter mindre end ét år er hele egenkapitalen væk og budgettet holder ikke, i modstrid med, hvad [G], [Rådgivningsvirksomhed X] har anført i sit brev af 17. september Sælger udleverede ikke i forbindelse med handlen sine regnskaber m.v., og [klager 1] og [klager 2] har således stolet på, at de oplysninger om budgettet, som [Rådgivningsvirksomhed X] er kommet med, var korrekte. Advokat Ulla Eg Andersen skulle have sørget for, at sædvanlige og nødvendige oplysninger og dokumenter blev tilvejebragt og udleveret til køberne forinden handlen. c) På baggrund af advokat Ulla Eg Andersens/[Rådgivningsvirksomhed X ] klientforhold til sælgeren, identificeres hun med sælger og sælgers viden. Der var i [Rådgivningsvirksomhed X] kendskab til, at der på [Ejendom Y Landbrug] var tale om en ringe besætning og/eller en såkaldt yo-yo besætning, jf. bl.a. svinekonsulent [C ] af 29. juli 2014 til driftsøkonom [D], begge [Rådgivningsvirksomhed X]. Det er kritisabelt, at advokat Ulla Eg Andersen ikke har draget omsorg for og ydet rådgivning om materiale vedrørende besætningens kvalitet lavet af eller for sælger. Dertil kommer, at dette materiale ikke loyalt er blevet fremlagt inden handlens indgåelse. Advokat Ulla Eg Andersen har i strid med reglerne for klientkonto/betroede midler indsat refusionssaldoen på en konto tilhørende [Rådgivningsvirksomhed X]. Salærklagen Advokat [A] har på vegne af [klager 1] og [klager 2] påstået, at honoraret skal bortfalde og har til støtte herfor henvist til det under adfærdsklagen anførte og med den tilføjelse, at advokat Ulla Eg Andersens rådgivning reelt har været uden værdi. Indklagede: Adfærdsklagen Advokat Ulla Eg Andersen har påstået frifindelse og har til støtte herfor særligt gjort gældende, at sagen er behandlet af hende som ansat jurist/ejendomsrådgiver i regi [Rådgivningsvirksomhed X], [adresse]. Det fremgår af samtlige sagens bilag, dokumenter, 9

10 brevudveksling og fakturaer. At [klager 2] har fremsendt s i sagen til ændrer ikke herved. [Advokatfirma B] er en separat virksomhed, og hun har aldrig udgivet sig for at være advokat. Navnet er på ingen måde egnet til at forveksle med [Rådgivningsvirksomhed X]. Hun har ikke repræsenteret sælgeren, [sælger], i forbindelse med handlen. Til de enkelte klagepunkter om mangelfuld rådgivning bemærkes: a) Køber og sælger har selv ved aftalen af 6. oktober 2014 fraveget købsaftalens punkt 2.4 og har selv indgået anden aftale om besætningen. b) Den oprindelige købsaftale var alene betinget af godkendelse af aftalens juridiske indhold, hvorfor en videregående gennemgang af regnskabsmateriale m.v. ikke var en del af opgaven. Særskilt bemærkes, at [klager 1] har været ansat som driftsleder hos sælger med ansvar for stalden og besætningen i en længere periode, inden handlen blev gennemført. Han havde således et ganske indgående og fagligt kendskab til besætningen og dennes sundhedsstatus, og det bemærkes særskilt, at der er taget højde herfor på mødet mellem parterne den 6. oktober 2014 i forbindelse med fastsættelse af værdien af besætningen med den sundhedsstatus, som besætningen havde. At besætningen efterfølgende saneres for at opnå en anden sundhedsstatus er alene købernes valg, og dette valg er truffet efterfølgende. c) Der henvises til det ovenfor anførte. Klientkontomidler er afregnet behørigt. Advokat Ulla Eg Andersen har på den baggrund gjort gældende, at hun ikke har optrådt i strid med god advokatskik. Adfærdsklagen er fremkommet senere end 1 år efter, at de punkter, som der klages over, er passeret, hvorfor klagen bør afvises. Salærklagen 10

11 Advokat Ulla Eg Andersen har påstået af salærklagen afvist og har til støtte herfor særligt gjort gældende, at Advokatnævnet ikke har kompetence til at behandle salærklagen, idet sagen er faktureret af [Rådgivningsvirksomhed X], hvilken virksomhed intet har med [Advokatfirma B] at gøre. [Rådgivningsvirksomhed X], der har opkrævet honoraret, er ikke et advokatselskab eller i øvrigt omfattet af personkredsen i retsplejelovens 146. Advokatnævnet har derfor ikke kompetence til at behandle klagen over salæret, hvorfor klagen bør afvises, dels fordi arbejdet er udført som led i hendes virke som jurist hos [Rådgivningsvirksomhed X], dels på grund af det sene tidspunkt klagen er fremkommet og afslutningsvis, fordi hun ikke har handlet i strid med god advokatskik. Vedrørende klagen over honoraret er dette som anført et mellemværende med [Rådgivningsvirksomhed X], men det gøres for god ordens skyld gældende, at hun fuldt ud har udført arbejde, der modsvarer de fremsendte fakturaer. Advokatnævnets behandling: Sagen har været behandlet på et møde i Advokatnævnet med deltagelse af 7 medlemmer. Nævnets afgørelse og begrundelse: Adfærdsklagen Advokatnævnet bemærker indledningsvis, at opdraget mellem [klager 1] og [klager 2] på den ene side, og Ulla Eg Andersen på den anden side, blev etableret i juli 2014, og at klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. oktober Den del af klagen, der vedrører, om advokat Ulla Eg Andersen har tilsidesat god advokatskik ved ikke i tilstrækkelig grad at have præciseret, at hun ikke bistod [klager 1] og [klager 2] som advokat, men som jurist i [Rådgivningsvirksomhed X], er derfor som udgangspunkt for sent indgivet, jf. retsplejelovens 147 b, stk. 2. Da det ikke kan udelukkes, at [klager 1] og [klager 2] først i forbindelse med sagen om [Selskab V], der blev varetaget af [Advokatfirma B], har fået fuldt kendskab til klagepunktet, har Advokatnævnet besluttet at behandle klagen i sin helhed, uanset en eventuel fristoverskridelse, jf. retsplejelovens 147 b, stk. 2, sidste pkt. 11

12 Det følger af retsplejelovens 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Ulla Eg Andersen er som advokat forpligtet til påse, at de regler, som gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, overholdes, herunder at advokatvirksomheden udøves på en sådan måde, at tavshedspligten iagttages, jf. den særlige stilling, som advokaten i et retssamfund indtager. Når man som Ulla Eg Andersen har valgt både at fungere som jurist i [Rådgivningsvirksomhed X] og samtidig udøve advokatvirksomhed med kontoradresse samme sted som [Rådgivningsvirksomhed X], og i øvrigt med en fælles indgang med hensyn til hovedtelefonnummer og en vis lighed med hensyn til opbygningen af autosignatur m.v. og samme sekretær, påhviler det advokat Ulla Eg Andersen at sikre, at kunden eller klienten ikke med føje kan være i tvivl om, i hvilket regi rådgivningen ydes. Selv om det fremgår af købsaftalen vedrørende [ejendom adresse], at købers rådgiver var [Rådgivningsvirksomhed X], Ulla Eg Andersen, benyttede [klager 2] ifølge advokat [A] generelt Ulla Eg Andersens adresse hos [Advokatfirma B], og Ulla Eg Andersen anvendte i hvert fald i ét tilfælde sin advokattitel i den sag. [Klager 2] var således vidende om, at Ulla Eg Andersen var advokat. Trods den omstændighed, at [klager 2] også i sagen vedrørende [Ejendom Y] hyppigt benyttede [Advokatfirma B s] adresse, præciserede advokat Ulla Eg Andersen ikke på en klar og entydig måde, at hun ikke rådgav køberne i egenskab af advokat, men udelukkende som ansat jurist i [Rådgivningsvirksomhed X], og at rådgivningsydelsen således var [Rådgivningsvirksomhed X ]. Advokatnævnet har i den forbindelse også lagt vægt på, at rådgivningen af [klager 2] og [klager 1] vedrørende [Selskab V] blev varetaget af [Advokatfirma B], uden at der foreligger nogen plausibel forklaring på, hvorfor berigtigelsen skulle varetages i regi [Rådgivningsvirksomhed X], og det efterfølgende arbejde skulle varetages af [Advokatfirma B]. 12

13 Advokatnævnet finder herefter, at advokat Ulla Eg Andersens adfærd må henføres til retsplejelovens 126, stk. 1. Advokat Ulla Eg Andersen har tilsidesat god advokatskik ved sin varetagelse af sagen ved ikke at have præciseret, i hvilken funktion hun bistod [klager 1] og [klager 2], ved at have befundet sig i en interessekonflikt, ved ikke at have ydet sædvanlig og nødvendig rådgivning i handlen og ved at have oppebåret betroede midler på en måde, som ikke er i overensstemmelse med klientkontovedtægten. Advokatnævnet har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at Ulla Eg Andersen må anses for at have udøvet advokatvirksomhed, og at hun under henvisning til relationen til [Rådgivningsvirksomhed X], som Advokatnævnet må lægge til grund har ydet rådgivning til sælgeren af ejendommen, ved sin påtagelse af sagen skulle have afklaret, om der var interessekonflikt eller nærliggende risiko herfor. Således som sagen er oplyst, lægger Advokatnævnet til grund, at [Rådgivningsvirksomhed X] aktuelt havde eller havde haft sager for sælgeren af [Ejendom Y], hvorfor et sædvanligt interessekonflikttjek burde have ført til afklaring af, om advokat Ulla Eg Andersen kom i en interessekonflikt ved at påtage sig sagen eller ej. Således som sagen er oplyst, er det ikke godtgjort, at advokat Ulla Eg Andersen kunne påtage sig at bistå [klager 1] og [klager 2] som købere af [ejendom Y], uden herved at være i en interessekonflikt eller en nærliggende risiko herfor. For så vidt angår kvaliteten af rådgivningen bemærker Advokatnævnet, at [Ejendom Y] blev overdraget for mere end 30 mio. kr. Der var således tale om en handel med betydelige værdier og heraf følgende behov for grundige undersøgelser af forretningsgrundlaget, både for så vidt angår udsigten til afkast og kvaliteten af eksempelvis besætningen. Advokat Ulla Eg Andersen har ikke godtgjort, at opdraget blev afgrænset på en sådan måde, at andre rådgivere skulle sikre, at disse fornødne undersøgelser blev foretaget, hvorfor advokat Ulla Eg Andersen ikke har rådgivet [klager 2] og [klager 1] tilstrækkeligt om behovet for disse undersøgelser. Den omstændighed, at [klager 1] har været ansat som driftsleder på [Ejendom Y], ændrer ikke herved. Endelig lægger Advokatnævnet til grund, at en refusionssaldo blev overført til en konto hos [Rådgivningsvirksomhed X], uanset at advokat Ulla Eg Andersen som advokat er underlagt 13

14 klientkontovedtægten og således skulle påse, at midlerne enten blev afregnet direkte mellem handlens parter, eller blev indsat på en klientbankkonto, jf. nærmere klientkontovedtægtens 2. Advokatnævnet finder med henvisning til ovenstående, at advokat Ulla Eg Andersen har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens 126, stk medlemmer udtaler: Under henvisning til flerheden af tilsidesættelser og den omstændighed, at advokat Ulla Eg Andersen i 2013 blev pålagt en sanktion for tilsidesættelse af god advokatskik, stemmer 6 medlemmer for at advokat Ulla Eg Andersen pålægges en bøde på kr. 1 medlem udtaler: Dette medlem er enigt i, at der tale om en overtrædelse af god advokatskik, men at sanktionen passende kan fastsættes til en bøde på kr. Som udgangspunkt medfører en flerhed af overtrædelser en skærpelse af sanktionen, men da flerheden af overtrædelser udspringer af samme retsforhold, og da tilsidesættelsen ikke udtrykkeligt er reguleret i de advokatetiske regler og spørgsmålet ikke ses at være afklaret i tidligere praksis, lægges der i dette tilfælde ikke vægt på flerheden af tilsidesættelser. Der er ved dette medlems votum lagt vægt på, at advokat Ulla Eg Andersen indenfor de seneste 5 år er pålagt en bøde på kr. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Advokat Ulla Eg Andersen pålægges derfor i medfør af retsplejelovens 147 c, stk. 1, en bøde på kr. Advokat Ulla Eg Andersen kan indbringe afgørelsen for retten inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen, jf. retsplejelovens 147 d. Salærklagen Honoraret i sagen er opkrævet af [Rådgivningsvirksomhed X]. 14

15 Det fremgår af retsplejelovens 146, at klager over vederlag, som en advokat, et advokatselskab eller en af de personer, der er nævnt i 124 c, stk. 1, nr. 2, og som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, har forlangt for sit arbejde, kan indbringes for Advokatnævnet. [Rådgivningsvirksomhed X] er ikke et advokatselskab eller i øvrigt omfattet af retsplejelovens 146. Advokatnævnet har derfor ikke kompetence til at behandle klagen over honoraret, hvorfor salærklagen afvises. Herefter bestemmes: Advokat Ulla Eg Andersen pålægges en bøde til statskassen på kr. Salærklagen afvises. På nævnets vegne Jørgen Lougart 15

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager ApS] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager ApS] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. august 2014 Sagsnr. 2014-1203/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager ApS] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. København, den 29. maj 2013 Sagsnr. 2011-0166/CHNJML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A, der er advokat for Klager, som

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

K E N D E L S E. Den 3. august 2012 fremsendte indklagede en ordrebekræftelse med prisoplysning samt et udkast til testamente.

K E N D E L S E. Den 3. august 2012 fremsendte indklagede en ordrebekræftelse med prisoplysning samt et udkast til testamente. København, den 27. november 2013 Sagsnr. 2013-366/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede. Sagens tema: Klager X og klager Y har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-953/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E

1. advokatkreds K E N D E L S E København, den 24. maj 2017 Sagsnr. 2017-644/CSI 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: Ved anklageskrift af 21. februar 2017, modtaget i Advokatnævnet samme dato, har Advokatrådet i medfør af

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

K E N D E L S E. Ved brev til [X] af 12. februar 2016 bekræftede [indklagede] opdraget og gav prisoplysning. Af brevet fremgår bl.a.

K E N D E L S E. Ved brev til [X] af 12. februar 2016 bekræftede [indklagede] opdraget og gav prisoplysning. Af brevet fremgår bl.a. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-987/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-4224/MKJ 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager], der er part i en

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A]. København, den 25. november 2015 Sagsnr. 2015-2549/MKJ 2. og 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på 6.244,79 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på 6.244,79 kr. inkl. moms. København, den 11. november 2013 Sagsnr. 2012-3872/AKC/NPI/JML 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 20. december 2013 J.nr. 2012-1154/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var part i en forældremyndighedssag,

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Wivi H. Larsen som principal for advokatfuldmægtig [A], Glostrup.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Wivi H. Larsen som principal for advokatfuldmægtig [A], Glostrup. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2339/ADH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Wivi H. Larsen som principal for advokatfuldmægtig [A],

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 22. november 2013 Sagsnr. 2013-62/AKC 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. [A] har ved brev af 14. april 2014 i medfør af retsplejelovens 147 f ansøgt om ophævelse af frakendelsen.

K E N D E L S E. [A] har ved brev af 14. april 2014 i medfør af retsplejelovens 147 f ansøgt om ophævelse af frakendelsen. København, den Sagsnr. 2014-1182/MLA K E N D E L S E Ved Advokatnævnets kendelse af 25. juni 2009 blev tidligere advokat [A], frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, jf. retsplejelovens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2017-211/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: Advokat

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 13. september 2012 J.nr. 2010-03-0817/JSC/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over advokat A s salær på

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med et erhvervslejemål.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med et erhvervslejemål. København, den 30. november 2010 J.nr. 2009-02-1102 MRY/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. september 2016 Sagsnr. 2016-859/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 15. april 2014 Sagsnr. 2013-2650/LRA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var arving i et privatskiftet

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 1. september 2014 Sagsnr. 2013 3850/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [Advokat A] har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. inkl. moms. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-547/MKJ 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 13. november 2015 Sagsnr. 2015-2784/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U]. København, den 29. august 2014 Sagsnr. 2013-1715/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] som kurator for [Virksomhed A] og som advokat for [Bank Y] klaget over [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2251/ADH K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over daværende advokat Henrik Lindahl. Klagens tema: [Klager 1] og

Læs mere

København, den 28. november 2011 J.nr K E N D E L S E

København, den 28. november 2011 J.nr K E N D E L S E København, den 28. november 2011 J.nr. 2009-02-1204 LNJ/LOR/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat B, herefter kaldet indklagede. Sagens tema: Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagede]s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagede]s salær på kr. inkl. moms. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-626/MKJ 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E

1. advokatkreds K E N D E L S E København, den 27. oktober 2017 Sagsnr. 2017-1044/AKC 1. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 10. marts 2017, modtaget i Advokatnævnet den 24. marts 2017, har Advokatrådet indklaget advokat

Læs mere

København, den 21. november 2011 J.nr K E N D E L S E

København, den 21. november 2011 J.nr K E N D E L S E København, den 21. november 2011 J.nr. 2010-02-1235 CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klagers fagforening, på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagers

Læs mere

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E

København, den 7. november 2011 J. nr K E N D E L S E København, den 7. november 2011 J. nr. 2010-03-1039 VPE/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har bl.a. klaget over, at indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

København, den 11. marts 2014

København, den 11. marts 2014 København, den 11. marts 2014 Sagsnr. 2012-1725/2KR/TRA/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede A/S. Sagens tema: Klager har klaget over Indklagede

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

København, den 24. oktober 2011 Sagsnr K E N D E L S E

København, den 24. oktober 2011 Sagsnr K E N D E L S E København, den 24. oktober 2011 Sagsnr. 2009 1321 CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede, advokat. Sagens tema: Klager har klaget over, at

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Ved kendelse af 1. februar 2007 afgjorde kredsbestyrelsen for 3. advokatkreds salærkendelse således:

K E N D E L S E. Sagens tema: Ved kendelse af 1. februar 2007 afgjorde kredsbestyrelsen for 3. advokatkreds salærkendelse således: København, den 6. juli 2007 J.nr.02-0303-06-1537 lnj/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 1. februar 2007 afgjorde kredsbestyrelsen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. februar 2017 Sagsnr. 2016 3279/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager], der er overtandlæge

Læs mere

K E N D E L S E. [Z] flyttede i 2014 ind hos sin mormor, [XX], der var flyttet på plejehjem og senere døde.

K E N D E L S E. [Z] flyttede i 2014 ind hos sin mormor, [XX], der var flyttet på plejehjem og senere døde. København, den 24. september 2018 Sagsnr. 2018-1679/CHO 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat [B], [bynavn 1]. Klagens tema: Advokat [A] har klaget

Læs mere

København, den 11. september 2012 J.nr /JSC/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 11. september 2012 J.nr /JSC/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E København, den 11. september 2012 J.nr. 2011-02- 0114/JSC/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A har klaget over, at

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-366/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [klager 1]

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] var den 23. april 2012 blevet bortvist fra [virksomhed] som følge af væsentlig misligholdelse.

K E N D E L S E. [Klager] var den 23. april 2012 blevet bortvist fra [virksomhed] som følge af væsentlig misligholdelse. København, den 30. januar 2018 Sagsnr. 2017-2302/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere