Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning"

Transkript

1 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afregnet for sent over for klager, samt om indklagede har udført et dårligt ejendomsmæglerarbejde. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede undlod at fremsende aflæsningsblanket til elforsyningsselskab og derfor skal betale erstatning til klager. Sagen angår sluttelig spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af udgift til markedsføring. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom.

2 2 Den 19. marts 2008 indgik klager og indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom. Det var heri aftalt, at ejendommen skulle udbydes til en kontantpris på kr ,00. Det fremgik af formidlingsaftalen, at indklagede skulle forestå berigtigelse af handlen, herunder skødeskrivning og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Honorar herfor var aftalt til kr ,00 inkl. moms, der skulle betales af sælger. Det fremgik videre bl.a.: [ ] [ ] Klager fik endvidere udleveret salgsbudget af 10. marts I salgsbudgettet var annoncering specificeret således: [ ]

3 3 [ ] [ ] Klager og en køber underskrev den 13. maj 2008 en købsaftale. Ligeledes den 13. maj 2008 fremsendte indklagede faktura, hvoraf bl.a. fremgik: [ ] [ ] Skøde på ejendommen blev endeligt tinglyst den 19. september Den 29. september 2008 fremsendte indklagede kopi af tinglyst anmærkningsfrit skøde til klagers pengeinstitut og meddelte, at klagers tilgodehavende kunne frigives. Den 28. oktober 2008 fremsendte indklagede endelig faktura samt refusionsopgørelse til klager. Af brevet fremgik, at indklagede ville fremsende kr ,38 til klagers pengeinstitut, når sagen blev afsluttet. Det fremgik af fakturaen bl.a.: [ ]

4 4 [ ] Det fremgik tillige af refusionsopgørelsen, at klager skulle refundere køber kr ,81. Den 17. december 2008 skrev et ejendomsmæglerfirma, som havde overtaget indklagedes forretning, til klager og oplyste, at uanset klagers sag var opstartet, før virksomheden blev solgt, ville sagen blive afsluttet i de nye ejeres regi. Det blev endvidere oplyst, at klagers tilgodehavende var forelagt indklagede til godkendelse, og når dette tilgodehavende var modtaget fra indklagede, ville den nye ejer fremsende beløbet til klager. Den 22. januar 2009 fremsendte den ny ejer check kr ,19 til klagers pengeinstitut. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal tåle en salærreduktion samt betale erstatning til klager. Indklagede var umulig at komme i kontakt med, og på et tidspunkt flygtede indklagede fra butikken med kundernes penge. Efterfølgende blev forretningen overtaget af et andet ejendomsmæglerfirma. Indklagede har ulovligt undladt at fremsende afregning for sagen kr ,19 til klager, ligesom indklagede bevidst prøvede at modregne kr ,81 to gange, hvilket fremgår af indklagedes brev af 28. oktober Klager måtte flere gange selv udføre indklagedes arbejde, herunder 2 gange give indklagede kopi af betalt kontingent til ejerlav, idet indklagede havde smidt den første kopi væk. Indklagede havde endvidere lovet at fremsende kopi af tegninger til køber. Dette skete først efter, at klager havde rykket indklagede.

5 5 Vedrørende klagers køb af en anden ejendom undlod indklagede at fremsende aflæsningsblanket til elforsyningsselskab, hvilket medførte en del besvær for klager. Klager krav er herefter rente i 4 måneder af kr ,19 samt en reduktion af indklagedes salær med 5 %. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede er berettiget til betaling af udgift til avisannoncering, kr ,00 inkl. moms. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle tåle en salærreduktion eller at skulle betale erstatning til klager. Indklagede var aldrig umulig at komme i kontakt med, omend indklagede til tider kan have været svær at få fat i. Hvis klager ikke kunne træffe indklagede, kunne klager blot give en besked gennem butikkerne, hvorefter indklagede altid vendte tilbage hurtigst muligt. I forbindelse med overdragelse af indklagedes butikker foreslog indklagede de nye ejere, at der skulle laves en fælles pressemeddelelse for at informere kunderne. Dette ønskede de nye ejere ikke. De ville have fred og ro til at kontakte alle kunder, hvilket indklagede accepterede. Indklagede flygtede således ikke fra butikken og heller ikke med kundernes penge. Indklagede har ikke haft indflydelse på afregningen, og indklagede skal dermed bestride, at indklagede skal yde rentegodtgørelse til klager. Indklagede antager, at det beror på en fejl, da indklagedes medarbejder i sit brev den 28. oktober 2008 anførte klagers tilgodehavende til kr ,38, og ikke kr ,19. Indklagede skal undskylde og beklage, at kvittering for klagers betaling af udgift til ejerlav er bortkommet, ligesom at indklagede skal undskylde, at tegning til køber ikke uden videre blev fremsendt til køber. De af klager anførte hændelser er ikke af en art og karakter, som berettiger, at indklagede skal tåle en salærreduktion på 5 %. Indklagede er af den opfattelse, at den aftalte annoncering er tilstrækkeligt specificeret. Fremsendelse af aflæsningsblanket til forsyningsselskab var indklagedes medarbejders

6 6 opgave. Indklagede skal også her undskylde og beklage, hvis manglende ekspedition heraf har givet anledning til besvær for klager. Dansk Ejendomsmæglerforening har på indklagedes vegne anført: Det er i sagen ikke oplyst, hvilken dato købesummen er frigivet. Det er først efter denne dato, at indklagede er forpligtet til at afregne evt. deponerede beløb over klager. Det var derfor ikke muligt at kontrollere, hvor lang tid afregningen har været forsinket, og dermed hvor mange rentedage klager er berettiget til. Der foreligger endvidere ikke dokumentation for den opkrævede rentesats på 10,8 %. Det bestrides, at klager har ret til refusion af mæglersalær, idet der er tale om mindre forseelser, der ikke skal medføre en salærreduktion, men udelukkende en kritik af indklagede. Vedrørende manglende specificering af annonceringsomkostninger fremgik det af salgsprovenu af 3. juni 2008, at indklagede har opkrævet kr ,00 inkl. moms for Avisannoncering (De Bergske Blade, Boligen). Dansk Ejendomsmæglerforening finder, at der her er tale om et så begrænset beløb, at der er tale om tilstrækkelig udspecificering. Der henvises i den forbindelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse til Dansk Ejendomsmæglerforening af 5. oktober 2006, hvoraf det fremgår, at Det vil dog i enkelte tilfælde være muligt at samle enkelte ydelser under et samlet vederlag. Dette kan være tilfældet, hvis der er tale om sammenhængende ydelser, der beløber sig til et mindre samlet vederlag. I disse tilfælde skal det dog klart fremgå hvilke ydelser der er indeholdt i det samlede vederlag og forbrugeren skal til enhver tid kunne gennemskue indholdet af de enkelte delydelser i det samlede vederlag. Nævnet udtaler: Skødet blev tinglyst anmærkningsfrit den 19. september Indklagede frigav klagers tilgodehavende i klagers pengeinstitut den 29. september Klagers tilgodehavende hos indklagede blev imidlertid først afregnet den 22. januar Den del af klagers rentetab, der kan bebrejdes indklagede, kan herefter fastsættes til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,19, i alt kr. 298,84. Nævnet finder det ikke kritisabelt, at indklagede ikke selv informerede kunderne om butiksoverdragelsen. Indklagede fremsendte den 28. oktober 2008 en opgørelse til klager, hvoraf det fremgik, at klagers tilgodehavende udgjorde kr ,19. Nævnet finder det uheldigt, at indklagede fejlagtigt i det medfølgende brev fratrak refusionssaldoen, således at klagers tilgodehavende nu oplystes til kr ,38. Klager har imidlertid modtaget det korrekte beløb, hvorfor nævnet ikke finder anledning til yderligere i den forbindelse.

7 7 Nævnet finder det uheldigt, at indklagede har forlagt klagers kvittering for betaling af kontingent til ejerlav samt først fremsendte tegninger til køber, efter at klager havde rykket herfor. Nævnet finder ikke, at der er tale om sådanne forhold, at der er grundlag for at pålægge indklagede en salærreduktion. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke har fremsendt aflæsningsblanket til elforsyningsselskab i forbindelse med klagers køb af ny ejendom. Indklagede har beklaget dette. Klager har ikke godtgjort noget tab i den forbindelse, hvorfor nævnet ikke kan pålægge indklagede at betale erstatning. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnet finder, at indklagede ikke på tilstrækkelig vis i salgsbudgettet har specificeret den aftalte annoncering, idet det heraf ikke fremgår, hvor mange og hvilken størrelse annoncer, klager får for det aftalte beløb. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling af kr ,00 inkl. moms, jf. lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3. Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 250,00.

8 8 Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,84 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,84 fra 9. marts 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere