Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard"

Transkript

1

2

3 Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Inger K. Jensen, Orbicon Jens Kahr, Dansk Landbrug Sydhavsøerne Carsten Kragh, Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S Lars Kaalund, Orbicon Palle P. Myssen, Næstved Kommune Lars Palle, Danske Vandløb Niels Erik Pedersen, Danske Vandløb Steen Roed, Stevns Kommune Udarbejdet den 25. november 2013

4

5 Indhold Indledning... 2 Guidelines for kontrolopmåling... 5 Udstyret... 5 Fikspunkter - faste referencepunkter... 5 Kontrol og service af elektronisk udstyr... 6 Geografisk referencesystem... 6 Maksimal acceptabel måleusikkerhed på måleudstyr... 6 Målepunkter for vandløbsprofiler... 6 Vandløbsdefinition... 7 Antallet af målepunkter i det enkelte vandløbsprofil... 7 Supplerende kontrolopmålinger til vandløbets længdeprofil... 8 Kvalitetssikring af data... 8 Tidspunkt for kontrolopmåling... 8 Gældende for QH-regulativer... 9 Regulativtyper... 9 Levering af data (Datahåndtering)... 9 Information... 9 De Gode Ideer Medarbejdernes kvalifikationer Opsætning af ekstra skalapæle Opsætning af skalapæle og/eller onlinemålestationer Ordforklaring i regulativer Tidspunkt for oprensning Grødeskæring Vandsyn Tilbagemeldinger fra lodsejere Opmålingshyppighed Henvendelser til kommunen Andre målemetoder Bilag... 15

6 Indledning Denne guideline omhandler den praktiske opmåling af vandløbsprofilet for vandløb, der er omfattet af et skikkelsesregulativ, samt vandløbsprofilet for QH-vandløb. Vandføringsevnen i vandløbene afhænger af flere andre ting, herunder grødeskæring, som dog ikke behandles i denne guideline. Derudover gives der en række gode ideer til, hvordan det faglige samarbejde mellem kommune og lodsejer styrkes. Igennem de sidste ca. 10 år er der for alvor kommet fokus på forholdet mellem vandløbenes evne til afledning af vand fra oplandet og hensynet til vandløbenes miljøog naturkvalitet. Den øgede hyppighed af ekstreme nedbørshændelser og de statslige vandplaners indsatskrav omkring ændret vandløbsvedligeholdelse, har medvirket til øget fokus på kommunernes daglige drift i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Det fælles udgangspunkt for vandløbsvedligeholdelsen i offentlige vandløb er det godkendte vandløbsregulativ. Heri fastsættes vandløbets skikkelse, vandføringsevne, vedligeholdelsesterminer osv. Vandløbets skikkelse ændres naturligt over tid. Kommunen foretager derfor opmålinger af vandløbet for at kontrollere skikkelsen. Kontrolopmålingens evne til at beskrive de faktiske forhold i vandløbet er erfaringsmæssigt et tilbagevendende tema mellem kommuner og lodsejere. Diskussionerne drejer sig ofte om det bedste tidspunkt for kontrolopmåling, type af stadiefod, antallet af enkeltmålinger på tværs og på langs i et givent vandløb. Andre temaer kan være, sedimentaflejringer og bundens højde set i forhold til regulativmæssig bund. Et andet diskussionstema er, hvordan grødeskæringen udføres korrekt og kontrolleres så vandføringen i den grødefyldte periode sikres. I regulativerne er der fastsat bestemmelser omkring grødeskæring og beskæring af brinkvegetationen med henblik på at sikre vandføringsevnen i grødevækstsæsonen. Det er vigtigt at skelne mellem vandføringsevnen om vinteren, som f.eks. kontrolleres gennem en kontrolopmåling og sikres gennem vandløbets skikkelse, og den vandføringsevne, som bestemmelserne for grødeskæring medfører i grødevækstsæsonen, hvor grøden kan have væsentlig indflydelse på vandføringsevnen. Som følge af ovenstående tilbagevendende diskussioner med interessenterne om vandløbene, indledte en række sjællandske kommuner et samarbejde med en række interessent- og brancheorganisationer samt specialister på vandløbsområdet. Formålet med samarbejdet i projektgruppen var at diskutere og opnå forståelse og enighed om en lang række af de uenighedspunkter, der ofte dukker op for slutteligt at samle disse i Guidelines for en kommende ny standard for opmåling i vandløb. Standarden skal indeholde en lang række anbefalinger fra projektgruppen, der bør Side 2

7 følges, for at kunne foretage den bedst mulige kontrolopmåling til gavn for alle de involverede parter. Der kunne ikke opnås enighed blandt interessenterne omkring grødeskæring og kontrol af denne, hvorfor det ikke er medtaget i denne guideline. Helt fra begyndelsen har der været stor interesse for projektet omkring udarbejdelse af guidelines til brug for kontrolopmåling. Kommunernes Landsforening (KL), Dansk Landmålerforbund, de sjællandske miljøchefer og det sjællandske kommunale vandløbsnetværk er løbende blevet orienteret om projektets fremdrift. Projektet har opnået opbakning og økonomisk støtte fra de sjællandske kommuner og fra de deltagende landbrugsorganisationer. Kommunerne på Sjælland har tilkendegivet, at de i 2014 følger de anbefalinger, der bliver et resultat af dette samarbejde. Projektgruppen har bestået af 13 faste deltagere. Deltagerne fordeltes i 2 arbejdsgrupper, der beskæftigede sig med henholdsvis Administrationspraksis og Opmåling og udstyr. Fordelingen var som følger: Administrationspraksis Erik Hansen Blegmand, Gefion Jens Kahr, Dansk Landbrug Sydhavsøerne Niels Erik Pedersen, Danske Vandløb Inger K. Jensen, Orbicon Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Steen Roed, Stevns Kommune Opmåling og udstyr Carsten Kragh, Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Lars Kaalund, Orbicon Lars Palle, Danske Vandløb Jesper Cole, Slagelse Kommune Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Palle P. Myssen, Næstved Kommune Ud over de ovenstående faste deltagere har hydrauliker Kristian Vestergaard og PLF (Praktiserende Landinspektørers Forening) fungeret som eksterne bidragsydere. De har med deres løbende bidrag været med til at sikre det faglige resultat. Projektgruppen har i forbindelse med dens arbejde beskæftiget sig bredt med en række relaterede emner omkring opmåling af vandløb, det har været naturligt at diskutere i denne sammenhæng. Blandt emnerne var bl.a. vandløbsregulativer og borgerinformation mv., som også har været behandlet i grupperne. For en række af Side 3

8 disse områder blev der opnået en fælles forståelse og ofte også enighed. Disse emner har projektgruppen valgt også at medtage som arbejdsgruppernes Gode ideer i dette notat. Efter at arbejdsgrupperne har afsluttet deres arbejde, har Næstved og Stevns kommuner sammenskrevet resultaterne fra de to arbejdsgrupper til dette notat. Notatet har været sendt til kommentering hos de relevante parter og deres respektive bagland, herunder det kommunale miljøchefnetværk i Region Sjælland. Resultatet af projektgruppens arbejde kan opdeles i egentlige guidelines og gode ideer til guidelines og øvrige relevante temaer i forbindelse med regulativer og opmåling. Anbefalinger guidelines Projektgruppens anbefalinger er en lang række emner, som der er opnået enighed om i de to grupper, og som ligger indenfor den egentlige opmålingsstandard. Projektgruppens deltagere har hver især sideløbende arbejdet på at opnå den meget afgørende accept af anbefalingernes indhold i deres respektive bagland. Det drejer sig således om en række praktiske forhold for såvel det udstyr, der anvendes som for den administrationspraksis, der anvendes af vandløbsmyndigheden. Altså anbefalinger, som bør følges i forbindelse med gennemførelse af en optimal kontrolopmåling under hensyntagen til de fysiske forhold i vandløbet og økonomien. Også niveauet for informering af lodsejerne mv. har været behandlet i grupperne. Gode ideer - måske kommende guidelines De to arbejdsgrupper har i forbindelse med deres arbejde diskuteret en lang række emner, som projektgruppen gerne vil videregive sin holdning til som inspiration til deres respektive baglande. Det er relevante emner, som der var enighed om i gruppen, men som i første omgang ligger delvist eller helt uden for rammerne af disse første egentlige anbefalinger. Revision af Guidelines for kontrolopmålinger af vandløb Nærværende tekst/guideline skal betragtes som et flydende dokument som nu skal afprøves i praksis og efterfølgende revideres og tilpasses. Guidelinen berører ikke alle relevante emner, men skal betragtes som grundlaget og udgangspunktet for arbejdet frem mod en egentlig vejledning/standard. Interessenterne bag projektgruppen mødes i efteråret 2014 med henblik på erfaringsopsamling, revision af guideline samt rammer for det videre samarbejde. Arbejdsgruppen opfordrer til at der snarest muligt igangsættes et arbejde omkring udarbejdelse af lignende guideline for grødeskæring i offentlige vandløb. Side 4

9 Guidelines till opmåling af vandløb Guidelines for kontrolopmåling Udstyret Anbefalingerne forudsætter, at opmålinger foretages med differentiel GPS-måleudstyr eller totalstationer. Fod på GPS stok (pole) Der skal ved opmåling med GPS eller totalstation benyttes en asymmetrisk oval spids kaldet en andefod med dimensionerne 10 cm * 6,5 cm, som har et samlet areal på 43 cm 2, se figur 1. Det anbefales endvidere, at foden er malet orange eller en tilsvarende kraftig farve, der er meget synlig under vandoverfladen. Anbefalingerne gives på baggrund af erfaringer fra flere parter i arbejdsgruppen for måleudstyr.. Det skal tilstræbes, at stangen placeres så tæt på fodens ovale kant som muligt,, specielt i forbindelse med opmåling af vandløbsbrinkerne. Den udjævning af bundens profil, som automatisk vil ske ved anvendelse af en fod er i praksis uproblematisk, fordi det kan være en fordel at midle meget små ændringer af bundprofilen væk. Figur 1: Andefod Langs vandløbskanter, med specielt stivstænglet vegetation, kan det, på baggrund af en faglig vurdering, være nødvendigt at anvende et alternativ til l andefod. Dette er nødvendigt for at få den mest retvisende beskrivelse af vandløbet. Fikspunkter - faste referencepunkter Ved opmåling af vandløb benyttes primært GPS-baseret opmålingsudstyr. I tæt bevoksede vandløb kan satellitdækningen være så svag, at det ofte vil være en fordel at etablere en række fikspunkter. Fikspunkterne kan danne grundlag for kontrolopmåling i forhold til højdebestemmelse (nivellement) eller til bestemmelse af plankoordinater ved brug af totalstation. Side 5

10 Kontrol og service af elektronisk udstyr GPS-måleudstyr, totalstationer samt i nogle tilfælde andet elektronisk vandføringsmåleudstyr, se bilag 1 skal kontrolleres mindst 1 gang om året. Servicecertifikatet skal kunne fremvises på forlangende. Geografisk referencesystem Det anbefales, at opmålinger foretages i DVR90. Benyttes GPS-måleudstyr anbefales det, at et af Geodatastyrelsens anerkendte referencenet benyttes. Maksimal acceptabel måleusikkerhed på måleudstyr Det anbefales, at måleusikkerheden på det anvendte GPS-måleudstyr ikke overstiger 2-3 cm for henholdsvis plan (Y, X) samt højde (Z) for 95 % af de udførte målepunkter. Målepunkter for vandløbsprofiler Arbejdsgruppen, der behandlede dette punkt, opnåede enighed om at anbefale differentierede retningslinjer for afstand mellem tværprofiler i vandløb i forbindelse med en aktuel kontrolopmåling. Det anbefales, at der som hidtil etableres tværprofiler for hver ca. 100 meter vandløb i forbindelse med en kontrolopmåling. For vandløb med geometrisk skikkelsesregulativ kan afstanden øges til 125 meter mellem de enkelte tværprofiler på stejle strækninger. Når, vandløbet har teoretisk skikkelse anbefales det, at der ikke er mere end 100 meter mellem tværprofilerne. Mens det anbefales kun at have ca. 75 m mellem tværprofilerne på strækninger med lidt fald eller som erfaringsmæssigt ofte giver problemer. Således forbliver det samlede antal af profiler praktisk talt uændret i forhold til nuværende praksis, og det anbefales at fremtidige profiler i endnu højere grad placeres, der hvor det fagligt vurderes, at der hyppigst er problemer. Der bør generelt fortsat måles profiler før og efter bygværker, rørbroer og lignende ændringer af vandløbsprofilet, samt ved ud- og indløb i forbindelse med rør og evt. drænudløb, da det ofte er her, der opstår problemer med aflejringer. Side 6

11 En række af disse anbefalinger bygger på rapporten Profilopmålingens betydning for vandspejlsberegninger med den hydrauliske vandløbsmodel VASP udarbejdet af Hedeselskabet i 1989, se bilag 2. Det anbefales endvidere, at der i forbindelse med profilmålinger ligeledes måles aktuelt vandspejl. Målingen af vandspejl er et vigtigt redskab til kvalitetssikringen af selve kontrolopmålingen. Vandløbsdefinition Vandløbets profil anbefales at være defineret til at være fra kronekant til kronekant, som er vandløbets øverste kant, se figur 2. Figur 2: Angivelse af kronekant Antallet af målepunkter i det enkelte vandløbsprofil Opmålingen af det enkelte vandløbsprofil anbefales at indeholde et antal målepunkter, der afspejler de reelle forhold på stedet afhængig af vandløbets aktuelle størrelse. Det anbefales således på baggrund af kendte vejledninger, eksempelvis bilag 3, at der fortages måling på følgende punkter, se figur 3. Kronekanter måles med et punkt på hver side Brinkerne måles med minimum et punkt pr. løbende meter Vandløbsbunden måles normalt med cirka 3 punkter pr. løbende meter Målepunkterne placeres der, hvor der er de største ændringer i gradienterne Figur 3: Angivelse af målepunkter i tværprofil. Side 7

12 Supplerende kontrolopmålinger til vandløbets længdeprofil Guidelines til opmåling af vandløb I særligt mæandrerende vandløb anbefales det, at man har ekstra opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt med flere punktmålinger i forbindelse med fastlæggelse af korrekt stationering af vandløbet. Dette er vigtigt, da opmålingens længde skal kunne forholdes den regulativmæssige længdebeskrivelse, se figur 4 og bilag 2. Figur 4: Punktmålinger i forbindelse med stationering af vandløb Kvalitetssikring af data Ved indsamling af vandløbsdata skal der tilrettelægges en procedure til kvalitetssikring af data fra registrering i felten, via databearbejdning til den endelige afrapportering. Kontrollen skal sikre, at data ikke er fejlbehæftede og har en kvalitet, der umiddelbart muliggør anvendelse af data til brug ved administration af vandløbene. Ved kvalitetssikringen kan det være hensigtsmæssigt at inddrage minimum 2 fagligt kompetente personer. Forslag til procedure for kvalitetssikring er vedlagt som bilag 4 - Procedure for sikring af kvalitet i opmålinger, databearbejdning og afrapportering. Tidspunkt for kontrolopmåling Det anbefales, at kontrolopmålinger af vandløb fortrinsvis foretages om foråret eller om vinteren. Her er satellitdækningen bedre i træbevoksede vandløb og vandløbets profil og løse aflejringer fremstår tydeligt, fordi det ikke er dækket af urter og vandløbsplanter. Kvaliteten af kontrolmålingen anbefales at kunne dokumenteres skriftligt af opmåler. Foretages en opmåling om sommeren/efteråret skal opmåleren være særlig opmærksom på evt. dårlig kontakt til satellitter. Endvidere kan det på grund af grøde Side 8

13 og kantvegetation være sværere at erkende det egentlige vandløbsprofil på denne årstid. Gældende for QH-regulativer Et QH-regulativ beskriver typisk vandføringsevnen i det grødefri vandløb. Derfor er der ofte fastsat en periode i regulativerne om foråret, hvor aflæsning af vandspejl og vandføring måles. Der er vigtigt, at QH-kontrollen foregår inden der kommer en væsentlig grødevækst i vandløbet for at kunne sammenholde den målte vandføring og vandstand med kravet i QH-kurverne. Århus Universitet tekniske anvisning fra 2011 beskriver fastsættelse af vandføring i vandløb og åbne kanaler ved brug af vingeinstrumenter. Anvisningen dækker udstyr, måleprocedure, databehandling og kvalitetssikring af vingemålinger. Projektgruppen anbefaler på nuværende tidspunkt, at anvende denne tekniske anvisning, se bilag 6. Regulativtyper Udførelse af kontrolopmåling bør tilpasses til den enkelte regulativtype. I modsætning til vandløb med QH-regulativ kan det være muligt at foretage en opmåling i vandløb med grøde, hvis regulativet er af geometrisk eller teoretisk geometrisk skikkelse. Levering af data (Datahåndtering) Det anbefales, at opmålingsdata leveres af opmålerne i flere formater alt efter hvilket format kommunerne, rådgivere og andre samarbejdspartnere ønsker. Det anbefales, at opmålingsdata leveres i et tekstformat, som andre programmer såsom VASP og MIKE 11 kan importere / eksportere. Derved vil det blive muligt for alle parter at få adgang, og selv viderebehandle data. Information Med ønsket om bedre indsigt i det kommunale arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen kan det anbefales, at følgende oplysninger er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Gældende regulativer. Historiske kontrol- og regulativopmålinger Årets planlagte kontrol- og regulativopmålinger Arbejdsplaner for gennemførsel det aktuelle års oprensninger Færdigmeldinger af oprensning Side 9

14 Det anbefales at overveje, hvordan opmålingsresultater kan præsenteres nemt forståeligt ex. grafisk, foto eller tegninger. Eksempelvis kan der leveres tegnede tværsnitsprofiler, der viser både det opmålte og regulativets profil, så disse visuelt kan sammenlignes, gerne med beregnede vandspejl for de to profiler Holdningen i projektgruppen var, at hvis adgangen til oplysninger bliver lettere, vil det kunne forbedre dialogen mellem kommune og interessenterne, deriblandt lodsejerne. Det må på den baggrund kunne forventes, at interessenterne også i højere grad kvalificerer sine henvendelser til kommunen om vandløbsvedligeholdelsen. Side 10

15 De Gode Ideer I afsnittet herunder findes en række forslag, der kan bruges som inspiration for det videre arbejde. Medarbejdernes kvalifikationer Det er gruppens vurdering og forslag, at medarbejdere, der udfører kontrolopmålinger i vandløb, med fordel kan have gennemgået en kvalitetssikret sidemandsoplæring. Opmålere foreslås at deltage i et obligatorisk Erfa/brush-up-kursus hvert år. Her kan opmålere løbende få opfrisket og udbygget deres faglige kompetencer. Formålet bør her være at diskutere relevante problemstillinger i forbindelse med indsamling af måledata. I dette forum vil også sidste nyt inden for måleudstyr være relevant at introducere. Medarbejdere, der bearbejder de indkomne måledata fra den foretagne kontrolopmåling, bør også sikres udvikling og kvalitet i deres arbejde gennem obligatoriske kurser. Disse kurser foreslås at have fokus på sikring af høj kvalitet i databehandlingen og udvikling af afrapporteringsformen. Et særligt ønske er at gøre måleresultaterne mere tilgængelige for ikke fagfolk. En kvalitetssikring af databehandling og afrapportering kunne være at lade flere fagligt kompetente medarbejdere indgå i den igangværende afrapportering. På den måde sikres ensartethed og udvikling i produktet. Samtidig opfanges eventuelle fejl og mangler ved at flere personer har kontrolleret data og indgået i behandling af disse. Opsætning af ekstra skalapæle Det kan være formålstjenligt, på udvalgte strækninger, at opsætte skalapæle for at både kommunen og lodsejere har mulighed for at følge ændringerne i vandstand mv. i mere kvalificeret grad. Det er dog behæftet med en udgift for kommunen at etablere og drive et sådan system af pæle. Det vil bl.a. kræve at pælene efter hver vinter kontrolleres efter høj vandstand, frost og is, med mindre de placeres på de faste bygværker. Skalapælene bør placeres så hensigtsmæssigt, at de giver det mest reelle billede af vandløbets evne til at lede vandet. Men samtidigt ikke sinker vandløbsvedligeholdelsen i væsentlig grad. Der bør indgå en faglig vurdering som forholder sig til problemstrækninger, karakteristiske strækninger, tilgængelighed mv. Side 11

16 Opsætning af skalapæle og/eller onlinemålestationer Guidelines til opmåling af vandløb Skalapælene og/eller onlinemålestationer er et værktøj som bruges i forbindelse med kontrol af vedligeholdelse både i forhold til oprensning og grødeskæring. Metoden kan hurtigt give et billede af om en egentlig kontrolopmåling skal iværksættes. På korrekte udvalgte strækninger opsættes skalapæle og/eller onlinemålestationer for at både kommunen og lodsejere har mulighed for at følge ændringerne i vandstand mv. i mere kvalificeret grad. Skalapælene og/eller onlinemålestationer bør placeres så hensigtsmæssigt, at de giver det mest reelle billede af vandløbets evne til at lede vandet. Ordforklaring i regulativer Det opleves jævnligt, at forskellige formuleringer i gældende vandløbsregulativer medfører forståelsesmæssig forvirring hos interessenterne. Derfor kan det være en god ide at kommunerne udarbejder en ordforklaring/uddybning af de i regulativet mest brugte fagtermer. Disse vil med fordel frem til næste revision af gældende regulativer kunne lægges på de kommunale hjemmesider som en service for interessenterne. Dette tiltag menes fremadrettet at kunne betyde at en række henvendelser og klager i forbindelse med opmåling og oprensning kan undgås. Tidspunkt for oprensning Oprensninger af løse aflejringer foretages også fremover på baggrund af samme års kontrolopmålinger. Oprensninger, der ikke har et særdeles akut behov, udføres som hidtil i overensstemmelse med gældende regulativ for vandløbet. Ekstraordinær oprensning bør kun finde sted med baggrund i en faglig vurdering, på baggrund af det potentielle økonomiske tab, de miljømæssige værdier mv. For oprensning foretaget i 3 udpegede vandløb, henvises til gældende relevante myndighedsafgørelse samt domspraksis. I forbindelse med oprensning af vandløb, kan det ikke undgås, at der sker ophvirvling af flygtigt bundmateriale. I vinter- og forårsperioden vil dette bundmateriale vandre nedstrøms og vil kunne dække gydebanker eller visse arter af vandplanter. Af biologiske grunde, bør oprensning derfor fortsat foretages i efteråret, hvor den gør mindst skade. Tidspunktet gør også, at det opgravede materiale ikke, når det lægges uden for 2 m bræmmen, skader afgrøderne på de nærliggende dyrkede arealer. Side 12

17 Grødeskæring Grødeskæringspraksis og kontrol har som tidligere nævnt i denne guideline været et emne som har været diskuteret. Alle i gruppen er enige om, at der er behov for at udarbejde en guidelines på dette område. En sådan guideline bør være en del af et særskilt arbejde. Vandsyn Kommunerne foreslås af interessenterne at gennemføre årlige vandløbssyn, navnlig for de strækninger, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der ofte opstår problemer. Vandsynet vil medvirke til en mere konstruktiv dialog og vil i høj grad afmystificere tilsyn og godkendelse af de gennemførte oprensninger. Tilbagemeldinger fra lodsejere Klager over kontrolopmåling, oprensning mv. fra lodsejere til kommunen vil til en vis grad kunne undgås ved, at mængden af relevante oplysninger, der lægges ud til interessenterne, øges i fremtiden. I forbindelse med specielt klager over en oprensning, er der enighed om, at det er særdeles vigtigt, at disse sker til kommunen forholdsvis hurtigt efter at oprensningsarbejdet er udført, for at kommunen kan foretage en tilstrækkelig reel faglig vurdering af klagens berettigelse. Opmålingshyppighed Problemstillingen omkring opmålingshyppighed blev ivrigt diskuteret i arbejdsgruppen. Som udgangspunkt var der en vis forståelse for, at opmålingshyppigheden bør variere i forhold til ex. faldforhold og lokal viden omkring den enkelte vandløbsstrækning. Projektgruppen var også opmærksom på den usikkerhed, der er, når vandløb ikke kontrolleres regelmæssigt. Det kan i nogle tilfælde betyde, at der er risiko for, at et givent vandløb med tiden omfattes af naturbeskyttelseslovens 3. Hvilket betyder, at vandløbet ikke kan genoprenses uden at være i strid med denne lovgivning. Henvendelser til kommunen Henvendelser fra lodsejere, samt andre interessenter vil fremadrettet kunne suppleres med enkelte foto af lokalitet via kort (GPS), samt en beskrivelse af problemstillingen. Danske vandløb har udarbejdet en vandløbs-app til mobiltelefoner, som har til hensigt at forbedre dialogen mellem borger og kommune, se bilag 5. Side 13

18 Der kan løbende arbejdes med sådanne forbedrede løsninger, der vil kunne sikre effektivitet og en bedst mulig prioritering af kommunernes ressourcer. Andre målemetoder I visse større vandløb kan man med fordel benytte en vingemåler i forbindelse med vandføringsmålinger. Vandføringsmålinger med vingeinstrument Århus Universitet 2011, se bilag 6. Side 14

19 Bilag 1. Teknisk anvisning for gennemførelse og beregning af vandføringsmålinger, Danmarks Miljøundersøgelser, 8. april Profilopmålingens betydning for vandspejlsberegninger med den hydrauliske vandløbsmodel VASP, Hedeselskabet, Forskningsvirksomhed, Beretning nr. 40, Bilag 1 - Specifikation for vandløbsopmåling, Orbicon 4. Procedure for sikring kvalitet i opmålinger, databearbejdning og afrapportering, Orbicon, 8. august Effektiv og sikker indsamling af vandløbsdata med app en, Danske Vandløb, Vandføringsmåling med vingeinstrument, Århus Universitet, Side 15

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Januar 2014

Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Januar 2014 Januar 2014 Hvidbog for: Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune Indledning Næstved Kommune har i perioden 06.08.2013 til 02.10.2013 haft et forslag til Fællesregulativ for

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

KV MiljøFormidling 1

KV MiljøFormidling 1 Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D indenfor miljøteknik fra Aalborg Universitet Adjunkt og ekstern lektor på Aalborg Universitet (1988-1996) Kursusudvikler og kursuschef på Ferskvandscentret (1993-2001)

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Aabenraa Kommune Udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2012 og 2013 Særlige Betingelser og Arbejdsbeskrivelse

Aabenraa Kommune Udbud af vandløbsvedligeholdelsen 2012 og 2013 Særlige Betingelser og Arbejdsbeskrivelse Orbicon A/S Niels Bohrs Vej 6 6700 Esbjerg 36 97 36 36 info@orbicon.dk FRI AABENRAA KOMMUNE UDBUD AF VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSEN 2012 OG 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rekvirent Skelbækvej

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø

Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Referat fra generalforsamling 2015, afholdt 3. februar på Tingstedet i Søndersø Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 049079834

EU-UDBUD 2013/S 049079834 EU-UDBUD 2013/S 049079834 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering... 2 1.1 Udbudsmaterialets opbygning... 2 1.2 Opgavens

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag

Genåbning af Krogeruprenden - projektforslag H E L S I N G Ø R K O M M U N E KOMMUNALT PROJEKT VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Genåbning af - projektforslag Indholdsfortegnelse 0 Resumé... 4 1 Indledning... 5 1.1 Formål med projektet... 6 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere