Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard"

Transkript

1

2

3 Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Inger K. Jensen, Orbicon Jens Kahr, Dansk Landbrug Sydhavsøerne Carsten Kragh, Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S Lars Kaalund, Orbicon Palle P. Myssen, Næstved Kommune Lars Palle, Danske Vandløb Niels Erik Pedersen, Danske Vandløb Steen Roed, Stevns Kommune Udarbejdet den 25. november 2013

4

5 Indhold Indledning... 2 Guidelines for kontrolopmåling... 5 Udstyret... 5 Fikspunkter - faste referencepunkter... 5 Kontrol og service af elektronisk udstyr... 6 Geografisk referencesystem... 6 Maksimal acceptabel måleusikkerhed på måleudstyr... 6 Målepunkter for vandløbsprofiler... 6 Vandløbsdefinition... 7 Antallet af målepunkter i det enkelte vandløbsprofil... 7 Supplerende kontrolopmålinger til vandløbets længdeprofil... 8 Kvalitetssikring af data... 8 Tidspunkt for kontrolopmåling... 8 Gældende for QH-regulativer... 9 Regulativtyper... 9 Levering af data (Datahåndtering)... 9 Information... 9 De Gode Ideer Medarbejdernes kvalifikationer Opsætning af ekstra skalapæle Opsætning af skalapæle og/eller onlinemålestationer Ordforklaring i regulativer Tidspunkt for oprensning Grødeskæring Vandsyn Tilbagemeldinger fra lodsejere Opmålingshyppighed Henvendelser til kommunen Andre målemetoder Bilag... 15

6 Indledning Denne guideline omhandler den praktiske opmåling af vandløbsprofilet for vandløb, der er omfattet af et skikkelsesregulativ, samt vandløbsprofilet for QH-vandløb. Vandføringsevnen i vandløbene afhænger af flere andre ting, herunder grødeskæring, som dog ikke behandles i denne guideline. Derudover gives der en række gode ideer til, hvordan det faglige samarbejde mellem kommune og lodsejer styrkes. Igennem de sidste ca. 10 år er der for alvor kommet fokus på forholdet mellem vandløbenes evne til afledning af vand fra oplandet og hensynet til vandløbenes miljøog naturkvalitet. Den øgede hyppighed af ekstreme nedbørshændelser og de statslige vandplaners indsatskrav omkring ændret vandløbsvedligeholdelse, har medvirket til øget fokus på kommunernes daglige drift i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. Det fælles udgangspunkt for vandløbsvedligeholdelsen i offentlige vandløb er det godkendte vandløbsregulativ. Heri fastsættes vandløbets skikkelse, vandføringsevne, vedligeholdelsesterminer osv. Vandløbets skikkelse ændres naturligt over tid. Kommunen foretager derfor opmålinger af vandløbet for at kontrollere skikkelsen. Kontrolopmålingens evne til at beskrive de faktiske forhold i vandløbet er erfaringsmæssigt et tilbagevendende tema mellem kommuner og lodsejere. Diskussionerne drejer sig ofte om det bedste tidspunkt for kontrolopmåling, type af stadiefod, antallet af enkeltmålinger på tværs og på langs i et givent vandløb. Andre temaer kan være, sedimentaflejringer og bundens højde set i forhold til regulativmæssig bund. Et andet diskussionstema er, hvordan grødeskæringen udføres korrekt og kontrolleres så vandføringen i den grødefyldte periode sikres. I regulativerne er der fastsat bestemmelser omkring grødeskæring og beskæring af brinkvegetationen med henblik på at sikre vandføringsevnen i grødevækstsæsonen. Det er vigtigt at skelne mellem vandføringsevnen om vinteren, som f.eks. kontrolleres gennem en kontrolopmåling og sikres gennem vandløbets skikkelse, og den vandføringsevne, som bestemmelserne for grødeskæring medfører i grødevækstsæsonen, hvor grøden kan have væsentlig indflydelse på vandføringsevnen. Som følge af ovenstående tilbagevendende diskussioner med interessenterne om vandløbene, indledte en række sjællandske kommuner et samarbejde med en række interessent- og brancheorganisationer samt specialister på vandløbsområdet. Formålet med samarbejdet i projektgruppen var at diskutere og opnå forståelse og enighed om en lang række af de uenighedspunkter, der ofte dukker op for slutteligt at samle disse i Guidelines for en kommende ny standard for opmåling i vandløb. Standarden skal indeholde en lang række anbefalinger fra projektgruppen, der bør Side 2

7 følges, for at kunne foretage den bedst mulige kontrolopmåling til gavn for alle de involverede parter. Der kunne ikke opnås enighed blandt interessenterne omkring grødeskæring og kontrol af denne, hvorfor det ikke er medtaget i denne guideline. Helt fra begyndelsen har der været stor interesse for projektet omkring udarbejdelse af guidelines til brug for kontrolopmåling. Kommunernes Landsforening (KL), Dansk Landmålerforbund, de sjællandske miljøchefer og det sjællandske kommunale vandløbsnetværk er løbende blevet orienteret om projektets fremdrift. Projektet har opnået opbakning og økonomisk støtte fra de sjællandske kommuner og fra de deltagende landbrugsorganisationer. Kommunerne på Sjælland har tilkendegivet, at de i 2014 følger de anbefalinger, der bliver et resultat af dette samarbejde. Projektgruppen har bestået af 13 faste deltagere. Deltagerne fordeltes i 2 arbejdsgrupper, der beskæftigede sig med henholdsvis Administrationspraksis og Opmåling og udstyr. Fordelingen var som følger: Administrationspraksis Erik Hansen Blegmand, Gefion Jens Kahr, Dansk Landbrug Sydhavsøerne Niels Erik Pedersen, Danske Vandløb Inger K. Jensen, Orbicon Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Steen Roed, Stevns Kommune Opmåling og udstyr Carsten Kragh, Bo Rasmussen & Carsten Kragh I/S Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning Lars Kaalund, Orbicon Lars Palle, Danske Vandløb Jesper Cole, Slagelse Kommune Janus Storland Høhne, Sorø Kommune Palle P. Myssen, Næstved Kommune Ud over de ovenstående faste deltagere har hydrauliker Kristian Vestergaard og PLF (Praktiserende Landinspektørers Forening) fungeret som eksterne bidragsydere. De har med deres løbende bidrag været med til at sikre det faglige resultat. Projektgruppen har i forbindelse med dens arbejde beskæftiget sig bredt med en række relaterede emner omkring opmåling af vandløb, det har været naturligt at diskutere i denne sammenhæng. Blandt emnerne var bl.a. vandløbsregulativer og borgerinformation mv., som også har været behandlet i grupperne. For en række af Side 3

8 disse områder blev der opnået en fælles forståelse og ofte også enighed. Disse emner har projektgruppen valgt også at medtage som arbejdsgruppernes Gode ideer i dette notat. Efter at arbejdsgrupperne har afsluttet deres arbejde, har Næstved og Stevns kommuner sammenskrevet resultaterne fra de to arbejdsgrupper til dette notat. Notatet har været sendt til kommentering hos de relevante parter og deres respektive bagland, herunder det kommunale miljøchefnetværk i Region Sjælland. Resultatet af projektgruppens arbejde kan opdeles i egentlige guidelines og gode ideer til guidelines og øvrige relevante temaer i forbindelse med regulativer og opmåling. Anbefalinger guidelines Projektgruppens anbefalinger er en lang række emner, som der er opnået enighed om i de to grupper, og som ligger indenfor den egentlige opmålingsstandard. Projektgruppens deltagere har hver især sideløbende arbejdet på at opnå den meget afgørende accept af anbefalingernes indhold i deres respektive bagland. Det drejer sig således om en række praktiske forhold for såvel det udstyr, der anvendes som for den administrationspraksis, der anvendes af vandløbsmyndigheden. Altså anbefalinger, som bør følges i forbindelse med gennemførelse af en optimal kontrolopmåling under hensyntagen til de fysiske forhold i vandløbet og økonomien. Også niveauet for informering af lodsejerne mv. har været behandlet i grupperne. Gode ideer - måske kommende guidelines De to arbejdsgrupper har i forbindelse med deres arbejde diskuteret en lang række emner, som projektgruppen gerne vil videregive sin holdning til som inspiration til deres respektive baglande. Det er relevante emner, som der var enighed om i gruppen, men som i første omgang ligger delvist eller helt uden for rammerne af disse første egentlige anbefalinger. Revision af Guidelines for kontrolopmålinger af vandløb Nærværende tekst/guideline skal betragtes som et flydende dokument som nu skal afprøves i praksis og efterfølgende revideres og tilpasses. Guidelinen berører ikke alle relevante emner, men skal betragtes som grundlaget og udgangspunktet for arbejdet frem mod en egentlig vejledning/standard. Interessenterne bag projektgruppen mødes i efteråret 2014 med henblik på erfaringsopsamling, revision af guideline samt rammer for det videre samarbejde. Arbejdsgruppen opfordrer til at der snarest muligt igangsættes et arbejde omkring udarbejdelse af lignende guideline for grødeskæring i offentlige vandløb. Side 4

9 Guidelines till opmåling af vandløb Guidelines for kontrolopmåling Udstyret Anbefalingerne forudsætter, at opmålinger foretages med differentiel GPS-måleudstyr eller totalstationer. Fod på GPS stok (pole) Der skal ved opmåling med GPS eller totalstation benyttes en asymmetrisk oval spids kaldet en andefod med dimensionerne 10 cm * 6,5 cm, som har et samlet areal på 43 cm 2, se figur 1. Det anbefales endvidere, at foden er malet orange eller en tilsvarende kraftig farve, der er meget synlig under vandoverfladen. Anbefalingerne gives på baggrund af erfaringer fra flere parter i arbejdsgruppen for måleudstyr.. Det skal tilstræbes, at stangen placeres så tæt på fodens ovale kant som muligt,, specielt i forbindelse med opmåling af vandløbsbrinkerne. Den udjævning af bundens profil, som automatisk vil ske ved anvendelse af en fod er i praksis uproblematisk, fordi det kan være en fordel at midle meget små ændringer af bundprofilen væk. Figur 1: Andefod Langs vandløbskanter, med specielt stivstænglet vegetation, kan det, på baggrund af en faglig vurdering, være nødvendigt at anvende et alternativ til l andefod. Dette er nødvendigt for at få den mest retvisende beskrivelse af vandløbet. Fikspunkter - faste referencepunkter Ved opmåling af vandløb benyttes primært GPS-baseret opmålingsudstyr. I tæt bevoksede vandløb kan satellitdækningen være så svag, at det ofte vil være en fordel at etablere en række fikspunkter. Fikspunkterne kan danne grundlag for kontrolopmåling i forhold til højdebestemmelse (nivellement) eller til bestemmelse af plankoordinater ved brug af totalstation. Side 5

10 Kontrol og service af elektronisk udstyr GPS-måleudstyr, totalstationer samt i nogle tilfælde andet elektronisk vandføringsmåleudstyr, se bilag 1 skal kontrolleres mindst 1 gang om året. Servicecertifikatet skal kunne fremvises på forlangende. Geografisk referencesystem Det anbefales, at opmålinger foretages i DVR90. Benyttes GPS-måleudstyr anbefales det, at et af Geodatastyrelsens anerkendte referencenet benyttes. Maksimal acceptabel måleusikkerhed på måleudstyr Det anbefales, at måleusikkerheden på det anvendte GPS-måleudstyr ikke overstiger 2-3 cm for henholdsvis plan (Y, X) samt højde (Z) for 95 % af de udførte målepunkter. Målepunkter for vandløbsprofiler Arbejdsgruppen, der behandlede dette punkt, opnåede enighed om at anbefale differentierede retningslinjer for afstand mellem tværprofiler i vandløb i forbindelse med en aktuel kontrolopmåling. Det anbefales, at der som hidtil etableres tværprofiler for hver ca. 100 meter vandløb i forbindelse med en kontrolopmåling. For vandløb med geometrisk skikkelsesregulativ kan afstanden øges til 125 meter mellem de enkelte tværprofiler på stejle strækninger. Når, vandløbet har teoretisk skikkelse anbefales det, at der ikke er mere end 100 meter mellem tværprofilerne. Mens det anbefales kun at have ca. 75 m mellem tværprofilerne på strækninger med lidt fald eller som erfaringsmæssigt ofte giver problemer. Således forbliver det samlede antal af profiler praktisk talt uændret i forhold til nuværende praksis, og det anbefales at fremtidige profiler i endnu højere grad placeres, der hvor det fagligt vurderes, at der hyppigst er problemer. Der bør generelt fortsat måles profiler før og efter bygværker, rørbroer og lignende ændringer af vandløbsprofilet, samt ved ud- og indløb i forbindelse med rør og evt. drænudløb, da det ofte er her, der opstår problemer med aflejringer. Side 6

11 En række af disse anbefalinger bygger på rapporten Profilopmålingens betydning for vandspejlsberegninger med den hydrauliske vandløbsmodel VASP udarbejdet af Hedeselskabet i 1989, se bilag 2. Det anbefales endvidere, at der i forbindelse med profilmålinger ligeledes måles aktuelt vandspejl. Målingen af vandspejl er et vigtigt redskab til kvalitetssikringen af selve kontrolopmålingen. Vandløbsdefinition Vandløbets profil anbefales at være defineret til at være fra kronekant til kronekant, som er vandløbets øverste kant, se figur 2. Figur 2: Angivelse af kronekant Antallet af målepunkter i det enkelte vandløbsprofil Opmålingen af det enkelte vandløbsprofil anbefales at indeholde et antal målepunkter, der afspejler de reelle forhold på stedet afhængig af vandløbets aktuelle størrelse. Det anbefales således på baggrund af kendte vejledninger, eksempelvis bilag 3, at der fortages måling på følgende punkter, se figur 3. Kronekanter måles med et punkt på hver side Brinkerne måles med minimum et punkt pr. løbende meter Vandløbsbunden måles normalt med cirka 3 punkter pr. løbende meter Målepunkterne placeres der, hvor der er de største ændringer i gradienterne Figur 3: Angivelse af målepunkter i tværprofil. Side 7

12 Supplerende kontrolopmålinger til vandløbets længdeprofil Guidelines til opmåling af vandløb I særligt mæandrerende vandløb anbefales det, at man har ekstra opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt med flere punktmålinger i forbindelse med fastlæggelse af korrekt stationering af vandløbet. Dette er vigtigt, da opmålingens længde skal kunne forholdes den regulativmæssige længdebeskrivelse, se figur 4 og bilag 2. Figur 4: Punktmålinger i forbindelse med stationering af vandløb Kvalitetssikring af data Ved indsamling af vandløbsdata skal der tilrettelægges en procedure til kvalitetssikring af data fra registrering i felten, via databearbejdning til den endelige afrapportering. Kontrollen skal sikre, at data ikke er fejlbehæftede og har en kvalitet, der umiddelbart muliggør anvendelse af data til brug ved administration af vandløbene. Ved kvalitetssikringen kan det være hensigtsmæssigt at inddrage minimum 2 fagligt kompetente personer. Forslag til procedure for kvalitetssikring er vedlagt som bilag 4 - Procedure for sikring af kvalitet i opmålinger, databearbejdning og afrapportering. Tidspunkt for kontrolopmåling Det anbefales, at kontrolopmålinger af vandløb fortrinsvis foretages om foråret eller om vinteren. Her er satellitdækningen bedre i træbevoksede vandløb og vandløbets profil og løse aflejringer fremstår tydeligt, fordi det ikke er dækket af urter og vandløbsplanter. Kvaliteten af kontrolmålingen anbefales at kunne dokumenteres skriftligt af opmåler. Foretages en opmåling om sommeren/efteråret skal opmåleren være særlig opmærksom på evt. dårlig kontakt til satellitter. Endvidere kan det på grund af grøde Side 8

13 og kantvegetation være sværere at erkende det egentlige vandløbsprofil på denne årstid. Gældende for QH-regulativer Et QH-regulativ beskriver typisk vandføringsevnen i det grødefri vandløb. Derfor er der ofte fastsat en periode i regulativerne om foråret, hvor aflæsning af vandspejl og vandføring måles. Der er vigtigt, at QH-kontrollen foregår inden der kommer en væsentlig grødevækst i vandløbet for at kunne sammenholde den målte vandføring og vandstand med kravet i QH-kurverne. Århus Universitet tekniske anvisning fra 2011 beskriver fastsættelse af vandføring i vandløb og åbne kanaler ved brug af vingeinstrumenter. Anvisningen dækker udstyr, måleprocedure, databehandling og kvalitetssikring af vingemålinger. Projektgruppen anbefaler på nuværende tidspunkt, at anvende denne tekniske anvisning, se bilag 6. Regulativtyper Udførelse af kontrolopmåling bør tilpasses til den enkelte regulativtype. I modsætning til vandløb med QH-regulativ kan det være muligt at foretage en opmåling i vandløb med grøde, hvis regulativet er af geometrisk eller teoretisk geometrisk skikkelse. Levering af data (Datahåndtering) Det anbefales, at opmålingsdata leveres af opmålerne i flere formater alt efter hvilket format kommunerne, rådgivere og andre samarbejdspartnere ønsker. Det anbefales, at opmålingsdata leveres i et tekstformat, som andre programmer såsom VASP og MIKE 11 kan importere / eksportere. Derved vil det blive muligt for alle parter at få adgang, og selv viderebehandle data. Information Med ønsket om bedre indsigt i det kommunale arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen kan det anbefales, at følgende oplysninger er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Gældende regulativer. Historiske kontrol- og regulativopmålinger Årets planlagte kontrol- og regulativopmålinger Arbejdsplaner for gennemførsel det aktuelle års oprensninger Færdigmeldinger af oprensning Side 9

14 Det anbefales at overveje, hvordan opmålingsresultater kan præsenteres nemt forståeligt ex. grafisk, foto eller tegninger. Eksempelvis kan der leveres tegnede tværsnitsprofiler, der viser både det opmålte og regulativets profil, så disse visuelt kan sammenlignes, gerne med beregnede vandspejl for de to profiler Holdningen i projektgruppen var, at hvis adgangen til oplysninger bliver lettere, vil det kunne forbedre dialogen mellem kommune og interessenterne, deriblandt lodsejerne. Det må på den baggrund kunne forventes, at interessenterne også i højere grad kvalificerer sine henvendelser til kommunen om vandløbsvedligeholdelsen. Side 10

15 De Gode Ideer I afsnittet herunder findes en række forslag, der kan bruges som inspiration for det videre arbejde. Medarbejdernes kvalifikationer Det er gruppens vurdering og forslag, at medarbejdere, der udfører kontrolopmålinger i vandløb, med fordel kan have gennemgået en kvalitetssikret sidemandsoplæring. Opmålere foreslås at deltage i et obligatorisk Erfa/brush-up-kursus hvert år. Her kan opmålere løbende få opfrisket og udbygget deres faglige kompetencer. Formålet bør her være at diskutere relevante problemstillinger i forbindelse med indsamling af måledata. I dette forum vil også sidste nyt inden for måleudstyr være relevant at introducere. Medarbejdere, der bearbejder de indkomne måledata fra den foretagne kontrolopmåling, bør også sikres udvikling og kvalitet i deres arbejde gennem obligatoriske kurser. Disse kurser foreslås at have fokus på sikring af høj kvalitet i databehandlingen og udvikling af afrapporteringsformen. Et særligt ønske er at gøre måleresultaterne mere tilgængelige for ikke fagfolk. En kvalitetssikring af databehandling og afrapportering kunne være at lade flere fagligt kompetente medarbejdere indgå i den igangværende afrapportering. På den måde sikres ensartethed og udvikling i produktet. Samtidig opfanges eventuelle fejl og mangler ved at flere personer har kontrolleret data og indgået i behandling af disse. Opsætning af ekstra skalapæle Det kan være formålstjenligt, på udvalgte strækninger, at opsætte skalapæle for at både kommunen og lodsejere har mulighed for at følge ændringerne i vandstand mv. i mere kvalificeret grad. Det er dog behæftet med en udgift for kommunen at etablere og drive et sådan system af pæle. Det vil bl.a. kræve at pælene efter hver vinter kontrolleres efter høj vandstand, frost og is, med mindre de placeres på de faste bygværker. Skalapælene bør placeres så hensigtsmæssigt, at de giver det mest reelle billede af vandløbets evne til at lede vandet. Men samtidigt ikke sinker vandløbsvedligeholdelsen i væsentlig grad. Der bør indgå en faglig vurdering som forholder sig til problemstrækninger, karakteristiske strækninger, tilgængelighed mv. Side 11

16 Opsætning af skalapæle og/eller onlinemålestationer Guidelines til opmåling af vandløb Skalapælene og/eller onlinemålestationer er et værktøj som bruges i forbindelse med kontrol af vedligeholdelse både i forhold til oprensning og grødeskæring. Metoden kan hurtigt give et billede af om en egentlig kontrolopmåling skal iværksættes. På korrekte udvalgte strækninger opsættes skalapæle og/eller onlinemålestationer for at både kommunen og lodsejere har mulighed for at følge ændringerne i vandstand mv. i mere kvalificeret grad. Skalapælene og/eller onlinemålestationer bør placeres så hensigtsmæssigt, at de giver det mest reelle billede af vandløbets evne til at lede vandet. Ordforklaring i regulativer Det opleves jævnligt, at forskellige formuleringer i gældende vandløbsregulativer medfører forståelsesmæssig forvirring hos interessenterne. Derfor kan det være en god ide at kommunerne udarbejder en ordforklaring/uddybning af de i regulativet mest brugte fagtermer. Disse vil med fordel frem til næste revision af gældende regulativer kunne lægges på de kommunale hjemmesider som en service for interessenterne. Dette tiltag menes fremadrettet at kunne betyde at en række henvendelser og klager i forbindelse med opmåling og oprensning kan undgås. Tidspunkt for oprensning Oprensninger af løse aflejringer foretages også fremover på baggrund af samme års kontrolopmålinger. Oprensninger, der ikke har et særdeles akut behov, udføres som hidtil i overensstemmelse med gældende regulativ for vandløbet. Ekstraordinær oprensning bør kun finde sted med baggrund i en faglig vurdering, på baggrund af det potentielle økonomiske tab, de miljømæssige værdier mv. For oprensning foretaget i 3 udpegede vandløb, henvises til gældende relevante myndighedsafgørelse samt domspraksis. I forbindelse med oprensning af vandløb, kan det ikke undgås, at der sker ophvirvling af flygtigt bundmateriale. I vinter- og forårsperioden vil dette bundmateriale vandre nedstrøms og vil kunne dække gydebanker eller visse arter af vandplanter. Af biologiske grunde, bør oprensning derfor fortsat foretages i efteråret, hvor den gør mindst skade. Tidspunktet gør også, at det opgravede materiale ikke, når det lægges uden for 2 m bræmmen, skader afgrøderne på de nærliggende dyrkede arealer. Side 12

17 Grødeskæring Grødeskæringspraksis og kontrol har som tidligere nævnt i denne guideline været et emne som har været diskuteret. Alle i gruppen er enige om, at der er behov for at udarbejde en guidelines på dette område. En sådan guideline bør være en del af et særskilt arbejde. Vandsyn Kommunerne foreslås af interessenterne at gennemføre årlige vandløbssyn, navnlig for de strækninger, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der ofte opstår problemer. Vandsynet vil medvirke til en mere konstruktiv dialog og vil i høj grad afmystificere tilsyn og godkendelse af de gennemførte oprensninger. Tilbagemeldinger fra lodsejere Klager over kontrolopmåling, oprensning mv. fra lodsejere til kommunen vil til en vis grad kunne undgås ved, at mængden af relevante oplysninger, der lægges ud til interessenterne, øges i fremtiden. I forbindelse med specielt klager over en oprensning, er der enighed om, at det er særdeles vigtigt, at disse sker til kommunen forholdsvis hurtigt efter at oprensningsarbejdet er udført, for at kommunen kan foretage en tilstrækkelig reel faglig vurdering af klagens berettigelse. Opmålingshyppighed Problemstillingen omkring opmålingshyppighed blev ivrigt diskuteret i arbejdsgruppen. Som udgangspunkt var der en vis forståelse for, at opmålingshyppigheden bør variere i forhold til ex. faldforhold og lokal viden omkring den enkelte vandløbsstrækning. Projektgruppen var også opmærksom på den usikkerhed, der er, når vandløb ikke kontrolleres regelmæssigt. Det kan i nogle tilfælde betyde, at der er risiko for, at et givent vandløb med tiden omfattes af naturbeskyttelseslovens 3. Hvilket betyder, at vandløbet ikke kan genoprenses uden at være i strid med denne lovgivning. Henvendelser til kommunen Henvendelser fra lodsejere, samt andre interessenter vil fremadrettet kunne suppleres med enkelte foto af lokalitet via kort (GPS), samt en beskrivelse af problemstillingen. Danske vandløb har udarbejdet en vandløbs-app til mobiltelefoner, som har til hensigt at forbedre dialogen mellem borger og kommune, se bilag 5. Side 13

18 Der kan løbende arbejdes med sådanne forbedrede løsninger, der vil kunne sikre effektivitet og en bedst mulig prioritering af kommunernes ressourcer. Andre målemetoder I visse større vandløb kan man med fordel benytte en vingemåler i forbindelse med vandføringsmålinger. Vandføringsmålinger med vingeinstrument Århus Universitet 2011, se bilag 6. Side 14

19 Bilag 1. Teknisk anvisning for gennemførelse og beregning af vandføringsmålinger, Danmarks Miljøundersøgelser, 8. april Profilopmålingens betydning for vandspejlsberegninger med den hydrauliske vandløbsmodel VASP, Hedeselskabet, Forskningsvirksomhed, Beretning nr. 40, Bilag 1 - Specifikation for vandløbsopmåling, Orbicon 4. Procedure for sikring kvalitet i opmålinger, databearbejdning og afrapportering, Orbicon, 8. august Effektiv og sikker indsamling af vandløbsdata med app en, Danske Vandløb, Vandføringsmåling med vingeinstrument, Århus Universitet, Side 15

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard

Guidelines til opmåling af vandløb. - På vej til en ny standard Guidelines til opmåling af vandløb - På vej til en ny standard Deltagere Mikael M. Andersen, Holbæk Kommune Erik Hansen Blegmand, Gefion Jesper Cole, Slagelse Kommune Ole Hansen, Østdansk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR ULSTRUP MOSEGRØFT Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR VANDLØB FRA BONDERUP JORDER Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon

Læs mere

Regulativtyper. Keep it simpel

Regulativtyper. Keep it simpel Regulativtyper Keep it simpel 1 Regulativ typer Hvad skal regulativer bruges til? - Opstille administrative bestemmelser og procedurer for vandløbsforvaltning. Udmøntning af love og regler. - Fastlægge

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne.

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Indledning: For alle offentlige vandløb skal der foreligge

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Kristian Vestergaard, KVMF 1

Kristian Vestergaard, KVMF 1 Disposition: Regulativet Klassifikation af vandløb Vandløbsregulativets indhold Notat om vandløbsregulativer Metoder til fastlæggelse af vandløbets dimensioner Geometrisk skikkelse Arealkote/Dynamisk skikkelse

Læs mere

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb Den 22. maj 2013 Møde i dialogforum for vandløb d. 8. april 2013 om forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb. Mødet blev holdt for at afklare uenigheder mellem administrationen og kommunens

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Vandløbsregulativer - ordbog

Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativ Et vandløbsregulativ danner administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb og er et retsgyldigt dokument for vandløbet. Et vandløbsregulativ beskrives

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Få vandløbet målt op

Få vandløbet målt op (http://agrogruppen.dk) Få vandløbet målt op 4. APRIL 2016 Oversvømmede marker og ødelagte afgrøder har i de seneste måneder været situationen for mange landmænd landet over. Agronom Casper Szilas fra

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer Dagsorden Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer v. Knud Erich Thonke Danske Vandløb; v. Lars Palle Kaffepause Ret og pligt som bredejer; v. Erik Blegmand, Gefion Dok. og indberetning af

Læs mere

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag)

Bilag 4. Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Bilag 4 Sammenfattende høringssvar og bemærkninger fra administrationen (høringssvarene er vedlagt i bilag) Nr. Afsender Indhold administrationens oversættelse. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

Gedderenden Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Gedderenden Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Gedderenden Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Robert Nøddebo Poulsen Agronom, DHI Kort om DHI s miljørådgivning DHI s kompentencer vedrører faglig teknisk ekspertise på: Afløbsystemer

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Tilløb i Halling Skov Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Tilløb i Halling Skov Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Tilløb i Halling Skov Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1.

Læs mere

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Bilag 1 Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Vandløbsnavn Hundstrup Å og Spangebæk Bemærkning fremført af: Ivan Broholm Hansen og Niels Hansen

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Opsamling på svar på spørgeskema om vandløbsforvaltning og revision af regulativer

Opsamling på svar på spørgeskema om vandløbsforvaltning og revision af regulativer NOTAT Sagsbehandler: Birgitte Apel Jacobsen Oprettet: 25-05-2016 Sagsnr.: 15/15499 Dokumentnr.: 70271/16 Opsamling på svar på spørgeskema om vandløbsforvaltning og revision af regulativer Der kan svares

Læs mere

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser

Regulativ for offentlige vandløb. - fællesbestemmelser Regulativ for offentlige vandløb - fællesbestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning og formål...4 Grundlaget for regulativet...4 Administrative bestemmelser...5 3.1. Vedligeholdelse... 5 3.2. Bygværker...

Læs mere

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

Bjernemarksgrøften Status: I høring, perioden

Bjernemarksgrøften Status: I høring, perioden Bjernemarksgrøften Status: I høring, perioden 14-06-2017-10-08-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT. Grønholt Å. Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fredensborg Kommune Grønholt Å NOTAT Til Fredensborg Kommune Natur & Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Fra Inger Klint Jensen og Michael Juul Lønborg Sag 3690900033 Dato 28. august 2009 Projektleder Christine

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Ormerenden Status: I krafttrådt, d

Ormerenden Status: I krafttrådt, d Ormerenden Status: I krafttrådt, d. 13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Skellet Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Skellet Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Skellet Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser

Læs mere

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT

Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Halsnæs Kommune, Natur og Miljø BOKILDEGRØFTEN REGULERINGSPROJEKT Reguleringsprojekt Ændring af grødeskæringsmetode, justering af Manningtal, etablering af sandfang samt sænkning af regulativmæssig bundkote

Læs mere

Sømarksbækken Status: I høring, perioden

Sømarksbækken Status: I høring, perioden Sømarksbækken Status: I høring, perioden 14-06-2017-10-08-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1. Tidligere kendelser og regulativer........................................

Læs mere

Regulativ for Bukbæk. Udkast d

Regulativ for Bukbæk. Udkast d Udkast d. 11-05-2016 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Bukbæk. Det indeholder de specifikke beskrivelser og bestemmelser for Bukbæk. Regulativet indeholder

Læs mere

Christinedalsbækken Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Christinedalsbækken Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Christinedalsbækken Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet................................................. 2 1.1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

Regulativ for. Mellemrenden. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mellemrenden. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mellemrenden Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Vandløb fra Paulinelundskoven Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden

Vandløb fra Paulinelundskoven Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden Vandløb fra Paulinelundskoven Status: I klageperiode efter vedtagelse, perioden 15-11-2017-13-12-2017 www.svendborg.dk INDHOLD 1. Grundlag for regulativet.................................................

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 25.5.2016 FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Indhold 5 1.2 Retningslinjer for

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ, Pøle Å - Hillerød og Gribskov Kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Grundlaget for regulativet...4 2 Betegnelse af vandløbet og oversigtskort...5 2.1 Betegnelse

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER

BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER ARBEJDSDOKUMENT BEMÆRKNINGER TIL OPTÆLLINGER GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45 4810 5760 F: +45 4810 4300 E:

Læs mere

De fysiske forhold i mindre vandløb

De fysiske forhold i mindre vandløb De fysiske forhold i mindre vandløb - tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as Baggrund og problemstilling Mange steder er belastningen

Læs mere

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Skitseprojekt for regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Delstrækning af Smedebæk, som ønskes reguleret og restaureret

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Dialogmøde med ålaugene. Onsdag den 4. marts 2015

Dialogmøde med ålaugene. Onsdag den 4. marts 2015 Dialogmøde med ålaugene Onsdag den 4. marts 2015 Velkomst v/ Søren Revsbæk Dagsorden 18.00-18.15 Velkomst ved Søren Revsbæk 18.15-19.30 Vands egenskaber i og omkring vandløb, indlæg ved civilingeniør Kristian

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regulativrevision. Viborg Kommune

Regulativrevision. Viborg Kommune Regulativrevision Viborg Kommune Dagsorden 1. Velkomst og introduktion v/ Anders Ahrenfeldt, Landboforeningen 2. Introduktion til regulativrevision og følgegruppe i Viborg Kommune v/ Chef for Natur og

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk

Udkast d Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk Udkast d. 13-07-2016 Regulativ for kommunevandløb nr. 9 Kankbølle Bæk 1 2 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Kankbølle Bæk. Det indeholder de specifikke

Læs mere

Regulativ for Spørring Å. Udkast d

Regulativ for Spørring Å. Udkast d Udkast d. 11-05-2016 1 Forord Regulativet danner retsgrundlag for administration af det offentlige vandløb Spørring Å. Det indeholder de specifikke beskrivelser og bestemmelser for Spørring Å. Regulativet

Læs mere

Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken st m

Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken st m Team Jord og Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6190 www.naestved.dk Dato 11. august 2014 Sagsnr. 06.02.03-P20-9-13 Godkendelse af etablering af sandfang i Jydebækken st. 1970-2000

Læs mere

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 30. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere