Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk"

Transkript

1 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Årsrapport 2011

2 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger... 1 Idegrundlag og mål... 2 Hoved- og nøgletal... 3 Året i hovedtræk og forventninger til fremtiden... 4 Beretning for segmenter... 6 Særlige risici... 6 Anbefalinger for god selskabsledelse... 8 Redegørelse for virksomhedsledelse... 8 Redegørelse for samfundsansvar... 8 Aktionærinformation... 8 Regnskabsberetning PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter... 22

3 Ledelsesberetning SELSKABSOPLYSNINGER Jensen & Møller Invest A/S Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: København CVR nr Regnskabsår: 1. januar 31. december Aktiekapital: Noteret på: Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondskode: DK Bestyrelse: Kjeld Andersen, formand Svend Ørjan Jensen, næstformand Direktion: Jørn Kirstein Revision: PricewaterhouseCoopers Danmark Strandvejen Hellerup Statsautoriseret revisor Ole Fabricius Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes den 25. april 2012 kl på selskabets adresse Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø. -1 -

4 Ledelsesberetning IDEGRUNDLAG OG MÅL Idegrundlag Selskabets formål er investering og finansiering, herunder overtagelse af andre selskaber ved køb eller fusion samt køb og salg af fast ejendom og værdipapirer. Aktuelt er selskabets formål udmøntet i ejerskabet af en række investeringsejendomme (ejerlejligheder) beliggende i det storkøbenhavnske område. Når lejemålet for beboelsesejerlejlighederne ophører, er idegrundlaget at sælge disse bedst muligt. Langsigtet målsætning Det er selskabets overordnede målsætning at være en seriøs operatør på ejendomsmarkedet indenfor de muligheder, som selskabet har. Økonomisk målsætning Det er selskabets økonomiske målsætning at opnå et så positivt og stabilt afkast som muligt med skyldig hensyntagen til en forsvarlig administration og vedligeholdelse af ejendommene. -2 -

5 Ledelsesberetning HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (t.kr.) Resultat af udlejning Avance ved salg af ejerlejligheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift før værdireg Værdiregulering til dagsværdi Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Investeringsejendomme Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Antal aktier á t.kr Antal egne aktier á t.kr EBVAT/gns. egenkapital... 4,5 5,8-0,4 0,4 4,4 Egenkapitalforrentning (ROE) ,2-3,0-17,1-20,7-7,6 Egenkapitalandel... 52,7 53,1 52,9 54,6 73,7 Rentedækning...3,05 3,10 0,89 1,24 - Aktiekurs (P) Indre værdi pr. aktie (BVPS) Kurs/indre værdi (P/BV)... 0,90 1,15 1,16 1,00 1,28 EBVAT pr. aktie ,9 248,8-18,6 26,1 323,6 Resultat pr. aktie (EPS) Price Earnings (PE) ,5-36,1-6,0-4,1-15,7 Pengestrøm pr. aktie (CFPS) Udbytte pr. aktie (DPS) Antal solgte beboelsesejerlejligheder Antal solgte m Gns. salgspris pr. m Gns. avance pr. m Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Alle m 2 nævnt i ledelsesberetningen er tinglyste arealer. -3 -

6 Ledelsesberetning ÅRET I HOVEDTRÆK OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Resultat Årets resultat udgør -0,8 mio. kr.. mod -2,2 mio. kr. i Resultat af primær drift før værdiregulering udgør 4,4 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i Ved aflæggelse af årsrapporten for 2010 forventede selskabet et resultat af primær drift før værdiregulering i intervallet 4,5-5,0 mio. kr. Ved aflæggelse af periodemeddelelsen pr. 30. september 2011 justerede ledelsen forventningen til et resultat af primær drift før værdiregulering på ca. 4,5 mio. kr., hvilket således er indfriet. Avance ved salg af ejerlejligheder udgør 4,9 mio. kr. mod 6,2 mio. kr. i Selskabet har i året foretaget værdiregulering til dagsværdi med -3,9 mio. kr. mod en værdiregulering til dagsværdi på -7,0 mio. kr. i Årets værdiregulering er positivt påvirket med 3,4 mio. kr. vedrørende ændrede regnskabsmæssige skøn, idet det markedsbestemte nedslag for 2011 og fremover opretholdes indtil opsigelse af lejekontrakt (tidligere opretholdt indtil salgstidspunkt). Anden totalindkomst, 0,7 mio. kr., omfatter værdiregulering til dagsværdi pr. 31. december 2011 af de omklassificerede garage- og carportanlæg. Egenkapital Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,6 mio. kr. i forhold til 68,9 mio. kr. for Af den samlede egenkapital udgør 36,9 mio. kr. (2010: 38,9 mio. kr.) opskrivninger på selskabets investeringsejendomme. Udbytte Bestyrelsen foreslår et udbytte på 3,4 mio. kr. (20 %). Udbyttet for 2010 udgjorde ligeledes 3,4 mio. kr. (20 %). Likviditet Selskabets cash-flow har i året været positivt med 7,2 mio. kr. mod ligeledes et positiv cash-flow på 3,2 mio. kr. i

7 Ledelsesberetning Forventninger til 2012 Bestyrelsen forventer et resultat af primær drift før værdiregulering for 2012 i intervallet 1,5-2,5 mio. kr. Denne forventning er dels baseret på antallet af ejerlejligheder, som er til salg eller forventes udbudt til salg og dels på en forventning om salgspriser på samme niveau som i Der er medio marts 2012 solgt 4 lejligheder og 13 garager. Der er p.t. 4 disponible lejligheder, som overvejes solgt eller genudlejet. Salgspriserne er afhængige af den generelle konjunkturudvikling, hvorfor ændringer heri samt forskydning i forventningen til antallet af frigjorte ejerlejligheder vil kunne påvirke forventningerne til årets resultat og selskabets cash-flow. Værdireguleringer på selskabets beholdninger af ejerlejligheder og prioritetsgæld indregnes i takt med udviklingen på boligmarkedet og renteudviklingen. Forventningerne til denne udvikling, som selskabet ikke har nogen indflydelse på, indgår ikke i selskabets resultatforventninger til Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets udløb og frem til offentliggørelse af årsrapporten indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker resultatet eller balancen. -5 -

8 Ledelsesberetning BERETNING FOR SEGMENTER Selskabets beholdning af ejerlejligheder er alle beliggende i det storkøbenhavnske område. Den i resultatopgørelsen foretagne opdeling af aktiviteter på resultat af udlejning og realiseret avance ved salg af ejerlejligheder er den for selskabet eneste relevante opdeling af selskabets aktivitet. Yderligere segmentoplysninger anses derfor ikke for relevant for selskabet. SÆRLIGE RISICI Selskabets aktiviteter medfører i al væsentlighed ikke andre risici end de, der er sædvanlige for ejendomsselskaber. Ledelsen følger løbende udviklingen med henblik på at minimere effekten af de finansielle risici. Der henvises i øvrigt til note 30 risikooplysninger. Markedsrisici Selskabets beholdning af ejerlejligheder værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen af selskabets beholdning af ejerlejligheder er derfor generelt følsom overfor udviklingen i prisniveauet på ejerboligmarkedet. Ved værdiansættelse af selskabets beholdning af beboelsesejerlejligheder er fratrukket et markedsbestemt nedslag på 40% som følge af, at ejerlejlighederne er belastet med en uopsigelig lejekontrakt. En ændring i den anvendte nedslagsprocent med 1%-point vil medføre en samlet ændring af værdien af ejerlejligheder med ca. t.kr og en ændring af årets resultat og egenkapitalen med ca. t.kr Renterisici Den rentebærende prioritetsgæld udgør ved årets udgang t.kr (2010: t.kr ). Den samlede rentebærende prioritetsgæld på t.kr består af to afdragsfrie (rest 9 år) rentetilpasningslån med 5-årig rentetilpasning (F5) og en restløbetid på 29 år. Renterisikoen efter år 4 er p.t. uafdækket. Forskydninger i markedsrenten vil have direkte effekt på dagsværdien af selskabets realkreditlån. Værdireguleringer af realkreditlån indregnes i resultatopgørelsen. Renteudviklingen har endvidere indirekte stor betydning for de salgspriser, der kan opnås ved salg af selskabets frigjorte ejerlejligheder og dermed for selskabets resultat i form af salgsavancer og værdireguleringer. -6 -

9 Ledelsesberetning Kreditrisici En væsentlig del af selskabets kortfristede aktiver består af likvide beholdninger samt tilgodehavender fra salg af ejerlejligheder. Selskabets fordringer anses således kun i begrænset omfang at indeholde en kreditrisiko. Likviditetsrisici Selskabets finansielle beredskab består af likvide beholdninger og uudnyttede trækningsmuligheder. Det finansielle beredskab er tilstrækkeligt til dækning af forudsete, kortfristede likviditetsbehov. Selskabet har tillige uudnyttede belåningsmuligheder på realkreditområdet. Det er selskabets politik at bevare en betydelig egenkapitalandel. Miljøforhold Ejendomme, hvori selskabets investeringsejendomme er beliggende, er i lighed med andre byejendomme generelt af kommunerne kortlagt som forurenede. Der er ikke på grund af kortlæggelsen, der alene er sket på baggrund af mistanke, rejst krav fra myndighederne, der medfører indskrænkninger i ejendommenes udnyttelse eller økonomiske forpligtelser i øvrigt. Ligeledes forventes sådanne krav heller ikke fremover. Investeringsejendommenes værdi påvirkes således ikke af kortlæggelsen. Afledte finansielle instrumenter Selskabet har som politik alene at anvende afledte finansielle instrumenter i forbindelse med afdækning af renterisici. Valutarisici Da selskabet ikke har engagementer i udenlandsk valuta, er følsomheden over for valutakursudsving alene af indirekte karakter. -7 -

10 Ledelsesberetning ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vedrørende selskabets redegørelse for god selskabsledelse henvises til hjemmesiden Selskabets mangeårige bestyrelsesmedlem murermester Jørn G. Andersen afgik ved døden den 19. juli Bestyrelsen vil fremsætte forslag om valg af direktør Poul Ørum som nyt medlem af bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Vedrørende selskabets redegørelse for virksomhedsledelse efter bestemmelserne i årsregnskabslovens 107b henvises til selskabets hjemmeside REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Ledelsen i Jensen & Møller Invest A/S er bevist om sit samfundsansvar overfor selskabets interessenter, herunder samfundet som helhed, men har valgt ikke at udarbejde en politik på området. AKTIONÆRINFORMATION Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr Selskabets aktier er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S under fondskode DK i stykstørrelser a kr Hver aktie giver 1 stemme. Stemmeret kan ifølge selskabets vedtægter udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på vedkommendes navn i selskabets aktieprotokol eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen. Ingen aktier har særlige rettigheder. Selskabet offentliggør løbende selskabsmeddelelser, der tillige er tilgængelige på selskabets hjemmeside -8 -

11 Ledelsesberetning Kapital- og aktiestruktur Ledelsens målsætning for selskabets kapitalstruktur og -forvaltning er at: sikre selskabets evne til at fortsætte som going concern sikre opnåelse af selskabets økonomiske målsætning Det er ledelsens målsætning at bevare en betydelig egenkapitalandel og ledelsen overvåger løbende selskabets kapital- og aktiestruktur, herunder forholdet mellem egenkapital og rentebærende gæld. Det er ledelsens opfattelse, at selskabets kapital- og aktiestruktur er i aktionærernes interesse. Udbytte Det er selskabets udbyttepolitik at sikre stabile udbytter også i regnskabsår, hvor resultatet måtte være mindre tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår for regnskabsåret 2011 et udbytte på 20 % af aktiekapitalen på kr , eller kr. 200 pr. aktie. Politik for egne aktier Bestyrelsen har gennem de seneste år haft en bemyndigelse til at købe egne aktier, dog således at den samlede beholdning ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen. Forslag om fornyelse af denne bemyndigelse vil blive fremlagt ved den ordinære generalforsamling i Aktionærsammensætning Stk. Pct. Aktionærer pr. balancedagen, der besidder mere end 5 % af kapitalen: Thorvald Nielsens Efterfølger, Trørød A/S, Søllerød ,71 A/S af 28. maj 1949, København , ,24 Øvrige aktionærer: Egne aktier ,29 Navnenoterede aktionærer ,08 Ikke navnenoterede aktionærer ,39 I alt ,00 Selskabets bestyrelsesformand, Kjeld Andersen ejer 50% af aktierne i Thorvald Nielsens Efterfølger, Trørød A/S. Kjeld Andersen ejer sammen med den nærmeste familie alle aktierne i A/S af 28. maj

12 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser i 2011 Nr. 1 Årsrapport 2010 Nr. 2 Insidermeddelelse Nr. 3 Indkaldelse til generalforsamling Nr. 4 Forløb af generalforsamling Nr. 5 Periodemeddelelse 1. kvartal 2011 Nr. 6 Bestyrelsesændring Nr. 7 Delårsrapport for 1. halvår 2011 Nr. 8 Periodemeddelelse kvartal 2011 Nr. 9 Finanskalender 2012 Finanskalender for /3 Årsrapport /3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25/4 Ordinær generalforsamling med forventet udbetaling af udbytte den 2/5 9/5 Periodemeddelelse 1. kvartal /8 Delårsrapport for 1. halvår /11 Periodemeddelelse kvartal 2012 Generalforsamlingen Selskabets generalforsamling afholdes den 25. april 2012 kl på selskabets adresse. Bestyrelsesmøder Der har i året været afholdt 6 bestyrelsesmøder Kontaktpersoner På Jensen & Møller Invest A/S hjemmeside findes yderligere informationer. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan endvidere rettes til: Formand for bestyrelsen Kjeld Andersen tlf eller direktør Jørn Kirstein tlf

13 Ledelsesberetning REGNSKABSBERETNING Årsrapporten for Jensen & Møller Invest A/S for 2011 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelse udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Årsrapporten for 2011 er aflagt efter samme regnskabspraksis som i Resultatopgørelse Udlejningsaktivitet Årets resultat af udlejningsaktiviteten udgør t.kr mod t.kr i 2010, hvilket er et fald på i alt t.kr Resultat af udlejning er i ligesom i i stigende grad påvirket af manglende lejeindtægter på fraflyttede lejligheder. Salgsaktivitet Salgsindtægter vedrørende ejerlejligheder udgør t.kr mod t.kr i Der blev i 2011 afhændet 769m 2 (10 stk.) beboelseslejligheder mod 867m 2 (11 stk.) i Desuden blev der i 2011 afhændet 66m 2 (1 stk.) erhvervslejligheder. Der var ingen salg af erhvervslejligheder i De i 2011 realiserede gennemsnitssalgspriser pr. m 2 for beboelseslejligheder er faldet i forhold til de i 2010 opnåede. Den gennemsnitlige salgspris pr. m 2 er faldet fra kr pr. m 2 i 2010 til kr pr. m 2 i 2011, hvilket svarer til et fald på 11%. Faldet skyldes dels de faldende salgspriser pr. m 2 for beboelseslejligheder og dels en forskydning i sammensætningen af solgte lejligheders geografiske placering. Årets resultat af salgsaktiviteten udgør i 2011 en avance på t.kr mod t.kr i Den gennemsnitlige avance for beboelseslejligheder pr. m 2 udgør kr mod kr i Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger andrager t.kr mod t.kr i Værdiregulering til dagsværdi Selskabets investeringsejendomme er i året nedskrevet med t.kr mod en nedskrivning på t.kr i Nedskrivningen er foretaget som led i investeringsejendommenes værdiregulering til dagsværdi

14 Ledelsesberetning Årets værdiregulering er positivt påvirket med 3,4 mio. kr. vedrørende ændrede regnskabsmæssige skøn, idet det markedsbestemte nedslag for 2011 og fremover opretholdes indtil opsigelse af lejekontrakt (tidligere opretholdt indtil salgstidspunkt). Prioritetsgæld er pr. balancedagen værdireguleret til balancedagens kurs og opskrevet med t.kr mod en opskrivning på t.kr. 175 i I 2011 faldt markedsrenten, hvilket har påvirket kursen på de bagvedliggende obligationer på selskabets realkreditlån. Stigningen i kurserne fra optagelsestidspunktet til ultimo 2011 har betydet en indregning af en negativ kursregulering af gælden med t.kr Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger andrager t.kr mod t.kr i Faldet i nettorenteudgiften kan primært henføres til større låneomkostninger og kurstab i Skat af resultat Skat af årets resultat andrager netto en indtægt på t.kr. 30 mod ligeledes en indtægt på t.kr. 697 i Resultat Resultat før skat t.kr er forbedret med t.kr i forhold til resultat før skat for Årets resultat udgør t.kr hvilket er en forbedring i forhold til 2010 på t.kr Anden totalindkomst, 0,7 mio. kr., omfatter værdiregulering til dagsværdi pr. 31. december 2011 af de omklassificerede garage- og carportanlæg. Udbytte foreslås udloddet med t.kr (20 % af aktiekapitalen). Balance Investeringsejendomme Selskabet ejer ultimo ejerlejligheder til beboelse, 2 ejerlejligheder til erhverv og 6 garage- og carportanlæg fordelt på 12 investeringsejendomme i det storkøbenhavnske område. Ejerlejlighederne er værdiansat til dagsværdi som andrager i alt t.kr Selskabets investeringsejendomme er netto faldet med t.kr primært som følge af salg af ejerlejligheder med t.kr

15 Ledelsesberetning Likvide beholdninger Selskabets likvide beholdning andrager ultimo 2011 t.kr (2010: t.kr ). Egenkapital Selskabets egenkapital udgør t.kr ultimo 2011, hvilket svarer til 52,7% af balancesummen (2010: t.kr , svarende til 53,1%). Egenkapitalen er forrentet med -1,2 % mod -3,0% sidste år. Udskudt skat Udskudt skat er faldet med t.kr til t.kr herunder som følge af salg af ejerlejligheder. Selskabsskat Der er i regnskabsåret betalt t.kr som a conto selskabsskat vedr Tilgodehavende selskabsskat ultimo 2011 vedr. indkomståret er beregnet til t.kr Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktiviteterne udgør t.kr , hvilket er en stigning på t.kr i forhold til Stigningen skyldes primært en forskydning i frigivelse af provenuerne for salg af ejerlejligheder. Pengestrøm fra investeringsaktiviteterne udgør t.kr , primært som følge af salg af ejerlejligheder. Pengestrøm fra finansieringsaktiviteterne udgør t.kr , som følge af udbetaling af udbytte samt ekstraordinære afdrag på selskabets realkreditlån. De samlede pengestrømme er således t.kr mod t.kr i Selskabets finansielle beredskab pr. 31. december 2011 kan opgøres således: t.kr. Kreditinstitutter Uudnyttede trækningsfaciliteter Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsret hos selskabets pengeinstitut (kassekredit). Af selskabets finansielle beredskab på t.kr forventes der anvendt t.kr til udbytte til aktionærerne

16 Påtegninger LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 for Jensen & Møller Invest A/S. Årsrapporten udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. et udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. et giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. marts 2012 Direktion: Jørn Kirstein Bestyrelse: Kjeld Andersen (formand) Svend Ørjan Jensen (næstformand) -14 -

17 Påtegninger DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Jensen & Møller Invest A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Jensen & Møller Invest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011 der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. et udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendigt for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber

18 Påtegninger Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ole Fabricius statsautoriseret revisor -16 -

19 RESULTATOPGØRELSE Note Lejeindtægter Driftsomkostninger Resultat af udlejning Realiseret avance ved salg af lejligheder Bruttoresultat Administrationsomkostninger... 7, Resultat af primær drift før værdiregulering Værdiregulering til dagsværdi Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Forslag til resultatdisponering Overført til "Reserve for dagsværdi på inv.aktiver" Overført til "Overført resultat" Årets resultat pr. aktie Årets resultat pr. aktie, udvandet

20 BALANCE Aktiver Note Investeringsejendomme Garage- og carportanlæg Materielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra udlejning Tilgodehavender fra salg Indestående i Grundejernes Investeringsfond Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

21 BALANCE Passiver Note Aktiekapital Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver Overført resultat Egenkapital i alt Realkreditlån Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger og deposita Udskudt skat Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser, hensættelse Langfristede forpligtelser i alt Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger og deposita Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og pantsætninger 27 Øvrige noter

22 EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve for Aktie- dagsværdi på Overført kapital inv. aktiver resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets totalindkomst Korrektion tidligere år Betalt udbytte Udbytte af egne aktier Egenkapital 1. januar Årets totalindkomst Korrektion tidligere år Betalt udbytte Udbytte af egne aktier Egenkapital 31. december

23 PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Årets resultat før skat Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Afskrivninger Værdiregulering til dagsværdi Hensættelse til BRL Finansielle poster, netto Kursreguleringer Pengestrøm fra drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Finansielle poster, betalt Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Afdrag på sælgerpantebreve Køb af ejerlejligheder til videresalg Salg af ejerlejligheder Afholdte forbedringsudgifter Pengestrøm fra investeringsaktivitet Optagelse af realkreditlån Indfrielse af realkreditlån Afdrag på realkreditlån Ekstraordinær afdrag på realkreditlån v/salg Udbetalt udbytte, netto Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider, netto 1/ Likvider, netto 31/ Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance

24 NOTEOVERSIGT 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, vurdering og valg i den anvendte regnskabspraksis 3. Segmentoplysninger 4. Lejeindtægter 5. Driftsomkostninger 6. Avance ved salg af ejerlejligheder 7. Medarbejderforhold 8. Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 9. Værdiregulering til dagsværdi 10. Finansielle indtægter 11. Finansielle omkostninger 12. Skat af årets resultat 13. Resultat pr. aktie 14. Udbytte 15. Investeringsejendomme 16. Garage- og carportanlæg 17. Indestående i Grundejernes Investeringsfond 18. Selskabsskat 19. Likvide beholdninger 20. Kortfristede aktiver 21. Aktiekapital 22. Realkreditlån 23. Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger og deposita 24. Udskudt skat 25. Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser, hensættelse 26. Kortfristede forpligtelser 27. Eventualforpligtelser og pantsætninger 28. Ændring i driftskapital 29. Finansielle risici og finansielle instrumenter 30. Risikooplysninger 31. Kapitalstruktur og -forvaltning 32. Transaktioner med nærtstående parter 33. Ledelseshverv for bestyrelse og direktion 34. Ændring i regnskabspraksis og implementering af regnskabsstandarder 35. Begivenheder efter balancedagen 36. Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

25 NOTER Note 1 - Anvendt regnskabspraksis Generelt et for Jensen & Møller Invest A/S er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelse udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt Nasdaq OMX Copenhagen A/S Præsentation af årsregnskabet et er præsenteret i henhold til IAS 1 Præsentation af årsregnskabet (ajourført 2007). Jensen & Møller Invest A/S har valgt at præsentere totalindkomstopgørelsen i to separate opgørelser. Selskabet har pr. 31. december 2011 som led i gennemførelse af ændret strategi omklassificeret regnskabsposten Garage- og carporteanlæg til Investeringsejendomme, som herefter omfatter samtlige selskabets ejendomsinvesteringer. der måles til dagsværdi. Garage- og carportanlæg blev indtil ultimo 2011 indregnet således: "Garage- og carportanlæg i tilknytning til selskabets beholdning af ejerlejligheder indregnes under materielle anlægsaktiver og måles til kostpris med tillæg af afholdte ombygnings- og forbedringsudgifter samt opskrivninger og med fradrag af afskrivninger og nedskrivninger". Anden totalindkomst, 0,7 mio. kr., omfatter værdiregulering til dagsværdi pr. 31. december 2011 af de omklassificerede garage- og carportanlæg. Selskabet har valgt at præsentere værdireguleringer af investeringsejendomme og den tilhørende realkreditgæld i resultatopgørelsen før finansielle poster. Valutaomregning Jensen & Møller Invest A/S anvender danske kroner som præsentationsvaluta, hvilket også er den funktionelle valuta for selskabet. Jensen & Møller Invest A/S har ikke transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta. Resultatopgørelsen Resultat af udlejning Lejeindtægter indregnes på forfaldstidspunktet. Hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) er fratrukket i opkrævede lejeindtægter og indregnes som gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser. I selskabets driftsomkostninger indregnes ejendomsskatter, andel i fællesudgifter til ejerforeninger, administrationshonorar, vedligeholdelse samt afskrivninger. Indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der ikke afholdes af ejerforeningerne, indregnes i takt med afholdelse af de faktiske omkostninger. Selskabets andel af ejerforeningernes vedligeholdelsesomkostninger indregnes samtidig med den øvrige andel af ejerforeningernes fællesomkostninger

26 I de tilfælde, hvor hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) ikke skal indbetales ( 18b) eller hensættes som forpligtelse ( 18), modregnes de foretagne hensættelser i de afholdte driftsomkostninger på ejendommene. Vedligeholdelsesforpligtelser vedr. indvendig vedligeholdelse ifølge lejelovgivningen indregnes ikke, men oplyses i en note. Afskrivninger Ejendomme under materielle anlægsaktiver, herunder garageanlæg m.v. afskrives lineært over max. 25 år. Afskrivningerne indregnes i posten driftsomkostninger. Avance ved salg af ejerlejligheder Den kontante salgspris i forbindelse med afhændelse af ejerlejligheder indregnes på den faktiske overtagelsesdag. Omkostninger ved salg af ejerlejligheder omfatter ejerlejlighedernes dagsværdi samt salgsomkostninger og eventuelle istandsættelsesomkostninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til administrations- og revisionshonorar, direktion, bestyrelse samt børsomkostninger. Værdiregulering til dagsværdi Værdiregulering til dagsværdi omfatter regulering af investeringsejendomme til dagsværdi samt regulering af gældsforpligtelser til dagsværdi. Udskudt skat af værdireguleringen indregnes under skat af årets resultat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende værdipapirer, samt realiserede avancer og -tab på gæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser i henhold til a contoskatteordningen vedrørende skattebetalinger indgår tillige i posten skat af årets resultat

27 Balancen Investeringsejendomme Beholdningen af ejerlejligheder og garager mv. indregnes i balancen som investeringsejendomme under materielle anlægsaktiver. I anskaffelsesåret måles ejerlejlighederne mv. til kostpris. Finansieringsomkostninger indgår ikke i målingen af aktivernes værdi. Ejerlejligheder til beboelse: Efterfølgende måles ejerlejlighederne til dagsværdi på balancetidspunktet. Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme eller mæglervurderinger af ejerlejligheder udbudt til salg. I ejendomme, hvor der ikke er realiseret/forventes salg, og hvor der derfor ikke foreligger konkrete markedsdata, anvendes offentlig tilgængelig statistik for området. Som supplement hertil kan anvendes vurderingsmand ved fastlæggelse af dagsværdi. Herfra trækkes et markedsbestemt nedslag på 40% på de ejerlejligheder, som er belastet med uopsigelig lejekontrakt. Til fastlæggelse af det markedsbestemte nedslag anvendes vurderingsmand. Nettoopskrivninger føres efter fradrag for udskudt skat på Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver under egenkapitalen. Reserven opløses i forbindelse med salg. Salg af ejerlejligheder indregnes i resultatopgørelsen med fradrag for de solgte ejerlejligheders andel af regnskabsmæssig værdi. Driftsomkostninger, der kan henføres til ledige lejligheder oplyses i særskilt note. Ejerlejligheder til erhverv samt garage- og carportanlæg: Disse ejerlejligheder mv. måles til dagsværdi med udgangspunkt i en afkastbaseret værdiansættelsesmodel med kapitalisering af fremtidige pengestrømme. Kapitaliseringsfaktoren fastsættes baseret på et markedsbaseret forrentningskrav for den enkelte ejerlejlighed eller grupper heraf. Indestående i Grundejernes Investeringsfond Indestående i Grundejernes Investeringsfond i h.t. Boligreguleringslovens 18b aktiveres som kortfristet tilgodehavende. Tilgodehavender Tilgodehavender som omfatter tilgodehavender fra udlejning og salg, uafsluttede varmeregnskaber og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning på grundlag af en individuel vurdering. Egne kapitalandele Egne kapitalandele måles til kr. 0. Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen

28 Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetaling af fællesomkostninger til ejerforeninger, samt omkostninger til istandsættelse af ledige lejligheder. Finansielle gældsforpligtelser Realkreditlån måles til dagsværdi ligesom investeringsejendomme. Denne metode er valgt, idet ledelsen disponerer og styrer ud fra denne dagsværdi. Dagsværdi af gæld til realkreditinstitutter opgøres med udgangspunkt i aktuelle børskurser for underliggende obligationer. Andre gældsforpligtelser, som omfatter leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser Forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18 og 18b indregnes som henholdsvis langfristede og kortfristede gældsforpligtelser. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, oplyses i noterne. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte a conto skatter i løbet af året. Udskudt skat Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode. Ved beregningen af udskudt skat anvendes en skattesats på 25%. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat opdelt i hovedgrupper. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på pengestrømme fra driften, fra investeringer og fra finansiering, årets forskydning samt selskabets likviditet ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter pengestrømme fra driften reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat

29 Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver m.v. reguleret for ændringer i tilgodehavender og gældsforpligtelser, der vedrører disse investeringer. Pengestrømme til finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse af og afdrag på langfristede lån, handel med egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagerne. Likvide beholdninger ved årets begyndelse samt ved årets udgang består af mellemværender med kreditinstitutter. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og de i hoved- og nøgletalsoversigten er beregnet således: EBVAT/gns. egenkapital Egenkapitalforrentning (ROE) Egenkapitalandel Rentedækning Indre værdi pr. aktie (BVPS) Kurs/indre værdi (P/BV) EBVAT pr. aktie (EBVATPS) Resultat pr. aktie (EPS) Price Earnings (PE) Pengestrøm pr. aktie EBVAT* x 100 Gennemsnitlig egenkapital Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo x 100 Passiver ultimo Res. af primær drift før værdireg. + Finansielle indtægtter Finansielle omkostninger Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Børskurs Indre værdi EBVAT* Gns. antal udvandede aktier Årets resultat Gns. antal udvandede aktier Børskurs Resultat pr. aktie Pengestrømme fra driften Gns. antal udvandede aktier *EBVAT beregnes som resultat før skat korrigeret for værdiregulering til dagsværdi

30 Note 2 - Væsentlige regnskabsmæssige skøn, vurdering og valg i den anvendte regnskabspraksis Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kan kun skønnes. Sådanne skøn er baseret på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabmæssige vurdering, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet. Værdiregulering til dagsværdi - investeringsejendomme Investeringsejendomme måles til dagsværdi og værdireguleringerne føres over resultatopgørelsen. Målingen af selskabets investeringsejendomme har for 2011 resulteret i en samlet nedskrivning på kr. 1,8 mio. kr. Ejerlejligheder til beboelse: Måling til dagsværdi foretages med udgangspunkt i realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme eller mæglervurderinger af ejerlejligheder udbudt til salg jf. anvendt regnskabspraksis. I ejendomme, hvor der ikke er realiseret/forventes salg af ejerlejligheder, og hvor der derfor ikke foreligger konkrete markedsdata, anvendes offentlig tilgængelig statistik for området. Som supplement hertil kan anvendes vurderingsmand ved fastlæggelse af dagsværdi. Herfra trækkes et markedsbestemt nedslag på 40% på de ejerligheder, som er belastet med uopsigelig lejekontrakt. Til fastlæggelse af det markedsbestemte nedslag anvendes vurderingsmand. En ændring af den anvendte nedslagsprocent med 1%-point vil medføre en samlet ændring af værdien af ejendomme med 1,6 mio. kr. og en ændring af årets resultat og egenkapitalen med 1,2 mio. kr. Årets værdiregulering er positivt påvirket med 3,4 mio. kr. vedrørende ændrede regnskabsmæssige skøn, idet det markedsbestemte nedslag for 2011 og fremover opretholdes indtil opsigelse af lejekontrakt (tidligere opretholdt indtil salgstidspunkt). Ejerlejligheder til erhverv samt garager mv.: Måling til dagsværdi foretages med udgangspunkt i en afkastbaseret værdiansættelsesmodel med kapitalisering af fremtidige pengestrømme. Kapitaliseringsfaktoren fastsættes baseret på et markedsbaseret forretningskrav for den enkelte ejerlejlighed eller grupper heraf. Værdiansættelsen indeholder flere elementer, der er baseret på ledelsens skøn over de aktuelle markedsforhold og er generelt følsom overfor udviklingen i prisniveauet på boligmarkedet. Note 3 - Segmentoplysninger Den i resultatopgørelsen foretagne opdeling af aktiviteter på resultat af udlejning og realiseret avance ved salg af lejligheder er den for selskabet eneste relevante opdeling af selskabets aktivitet og der er ikke andre rapporteringspligtige segmenter Den udarbejdede separate interne rapportering opdeles på aktiviterne resultat af udlejning og realiseret avance ved salg af lejligheder. Den udarbejdede interne rapportering udarbejdes efter samme regnskabspraksis som den eksterne årsrapport. Den interne rapportering gennemgås regelmæssigt af direktionen, der er selskabets øverste operationelle ledelse. Selskabets beholdning af ejerlejligheder er alle beliggende i det storkøbenhavnske område

31 Note 4 - Lejeindtægter Beboelseslejligheder... Erhvervslejligheder... Garage- og carportanlæg Note 5 - Driftsomkostninger Beboelseslejligheder... Erhvervslejligheder... Garage- og carportanlæg... Tomme lejemål Note 6 - Avance ved salg af ejerlejligheder Salgsindtægter... Regnskabsmæssig værdi og omkostninger ved salg: Ejerlejlighedernes anskaffelsespris... Ejerlejlighedernes tidligere foretagne opskrivninger... Salgsomkostninger... Istandsættelser, netto Note 7 - Medarbejderforhold Selskabet har i året udbetalt vederlag (honorar) til direktionen med kr (2010: kr ) og til bestyrelsen med kr (2010: kr ). Bestyrelsens honorar for det kommende regnskabsår godkendes på generalforsamlingen. For regnskabsåret 2011 er godkendt et honorar til bestyrelsesformanden på kr , næstformanden kr og bestyrelsesmedlemmer kr Der er ikke indgået aftale om pensions- eller fratrædelsesordninger med ledelsen. Udover direktionen har selskabet i lighed med sidste år ikke haft ansatte

32 Note 8 - Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer Lovpligtig revision... Andre ydelser Note 9 - Værdiregulering til dagsværdi Nedskrivning investeringsejendomme... Opskrivning finansielle gældsforpligtelser Note 10 - Finansielle indtægter Renter af bankindestående mv... Renter af tilgodehavender mv... Renter af værdipapirer... Kursavancer, realiseret i f. t. oprindelig anskaff.pris De finansielle indtægter hidrører fra finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, bortset fra kursavancer af værdipapirer, der måles til dagsværdi. Note 11 - Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter... Renter af realkreditlån... Renter af anden gæld... Kurstab og omkostninger, realiseret ved afdrag m.v... Låneomkostninger De finansielle omkostninger hidrører fra finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris, bortset fra renter, kurstab og omkostninger vedr. realkreditlån der måles til dagsværdi

33 Note 12 - Skat af årets resultat Årets aktuelle skat... Regulering af udskudt skat i resultatopgørelsen... Regulering vedr. tidligere år I skat af årets resultat indgår en udgift på kr som vedrører skat af anden totalindkomst. Skat af ordinært resultat kan forklares således: Beregnet 25 % skat af resultat før skat... Beregnet 25 % skat af anden totalindkomst... Skatteeffekt af: Permanente afvigelser... Tillæg v. acontoskatteordningen... Øvrige reguleringer... Effektiv skatteprocent ,6% 24,5% Note 13 - Resultat pr. aktie Årets resultat... Gennemsnitlig antal aktier i omløb: Gennemsnitlig antal aktier... Gennemsnitlig antal egne aktier... Gennemsnitlig antal aktier, udvandet: Gennemsnitlig antal aktier i omløb Resultat pr. aktie... Resultat pr. aktie, udvandet

34 Note 14 - Udbytte Den 3. maj 2011 udbetalte selskabet udbytte til aktionærerne på svarende til kr. 200 pr. aktie. blev i maj 2010 udbetalt udbytte på kr , svarende til kr. 100 pr. aktie. Der For regnskabsåret 2011 vil bestyrelsen foreslå et udbytte på kr , svarende til kr. 200 pr. aktie, der vil blive udbetalt til aktionærerne umiddelbart efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling 25. april 2012 forudsat, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag. Da udbyttet er betinget af generalforsamlingens godkendelse, er det ikke indregnet som en forpligtelse i balancen pr. 31. december Note 15 - Investeringsejendomme Anskaffelsessum pr. 1/1... Tilgang i året... Afgang i året... Reklassifikation garage- og carportanlæg... Anskaffelsessum pr. 31/ Op-/nedskrivninger pr. 1/1... Årets op-/ og nedskrivninger... Afgang i året... Reklassifikation garage- og carportanlæg... Op-/nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Den seneste kontante ejendomsvurdering pr. 1/ andrager kr Beholdningen består af 131 ejerlejligheder til beboelse (2010: 142) og 2 ejerlejligheder til erhverv (2010: 3), samt garage- og carportanlæg i 6 (2010: 6) af selskabets ejendomme. Beholdningen kan specificeres således: Beboelseslejligheder... Erhvervslejligheder... Garage- og carportanlæg

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller. Godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2014 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S

Jensen & Møller Invest A/S Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2001 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om selskabet... 1 PÅTEGNING Ledelsens regnskabspåtegning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Årsrapport for regnskabsåret 2007

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Årsrapport for regnskabsåret 2007 27 Årsrapport for regnskabsåret 2007 1 Indberettet til Dansk AMP den 3. marts 2008 Årsrapport for regnskabsåret 2007 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Vedlagt

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. KIee AIS. Dirigent. Årsrapport 2008/2009. CVR-nr. 46 87 44 12

Brd. KIee AIS. Dirigent. Årsrapport 2008/2009. CVR-nr. 46 87 44 12 Brd. KIee AIS CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2008/2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. februar 2013... dirigent RSM plus P/S,

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere