Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard."

Transkript

1 Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om den ældste del af min familie. (Som jeg kender til.) Ur er en sumerisk oldtidsby, nævnt i det gamle testamente som Abraham s hjemstavn. Abraham nævnes som det israelske folks stamfader. Navnet betyder i øvrigt»fader til en mængde«. Hvem var så min Abraham, og hvor ligger mit Ur? Ja, min Abraham i lige mandslinie hed Poul Madsen Kjær(k). Mit Ur har ligget og ligger på Thyholm i egnen omkring Hvidbjerg. Jeg har besøgt egnen flere gange, og også fundet navnene på nogle gårde, som jeg senere vil vende tilbage til. Et meget smukt sted på denne egn er der hvor»helligkilde«ligger. Se foto. Jeg kan anbefale at tage hen og se denne kilde, hvis man har tid og lejlighed. Det er fascinerende at se på, hvordan det rene klare kildevand vælder op fra bunden af kilden. Det er i øvrigt utænkeligt, at Poul Madsen Kjær ikke skulle have kendt denne lokalitet. Lidt sjovt at tænke på. I den forbindelse lige en lille sidebemærkning. Jeg har læst om - jeg ved ikke hvor mange kilder i Danmark - men jeg har, så vidt jeg Helligkilden ved Helligkildegaard. 8

2 erindrer aldrig læst om en, som ikke var - hellig. Helligkilde har sikkert eksisteret allerede da den første jæger- og fiskerbefolkning efter istiden kom til disse egne. I året 1360 (det er meget længe siden - den gang var Valdemar Atterdag konge i Danmark) nævnes den i et biskopbrev vedrørende gods, tilhørende Vestervig kloster, som»hellekield marck«i Hvidbjerg sogn. Endnu omkring 1880 søgtes kilden Sct. Hans aften. Iøvrigt har kilden tidligere været så vandrig, at den kunne drive en vandmølle. Ved hjælp af opstemning - naturligvis. Tilbage til Poul Madsen Kjær. Det var ikke blot et fremragende slægtsforskningsarbejde at finde tilbage til Poul Madsen Kjær. For mig at se, var det slægtsforskningsarbejde, men - kombineret med et eminent stykke detektivarbejde. Altså kan det fastslås, at min Abraham i lige mandslinie hed Poul Kjer(k). Nu skal vi have fru Anna Overgaard - Hindsels - på banen. Det er just Anna Overgaard, som fandt - the missing link - tilbage til Poul Kjer. Herom skriver Anna Overgaard til mig i et brev fra den 7/ som følger:»som svar på Deres brev af 5/9 skal jeg gerne give lidt videre af, hvad jeg ved om Poul Kjer(k). Jeg er selv meget interesseret i Chr. Poulsen Helligsøe (som er en søn af Poul Madsen Kjær - AaM`s bem.) og hans afstamning, og har brugt megen tid på at finde frem til, hvem hans forældre var. Noget der støttede mig i min formodning var kirkebogens oplysning om Chr. Poulsen Helligsø s giftermål med Mette Christensdatter. Der står nemlig: 22 p. trin ægteviede (i Hvidbjerg) Christen Kjær og Mette Christensdatter får Christen Kjær en datter - Johanne som dør 6 uger gammel. Siden blev han i kirkebogen nævnt som Chr. Poulsen eller Helligsøe. Af de mange børn fra hans 3. Ægteskab er der kun et par af pigerne, jeg ikke ved noget om. Men det kan jo komme. Det er Dem sikkert bekendt, at Christen Kjær havde en søster Johanne. (nej kære læser - og Anna Overggard - det var mig ikke bekendt - Anna Overgaards niveau er alt for højt for mig).»johanne«- blev for øvrigt som fadder kaldt Johanne Kjær. Godt set Anna Overgaard!»Johanne«blev gift med Christen (Larsen) Hedegaard fra Refs Hedegaard, antagelig søn af Lars Madsen i Hedegaard. Johanne og Chr. Hedegaard bor først i Semb, men flytter siden til Odgaard i Lyngs, hvor jeg går ud fra, at Mads Larsens kone er fra.«såvidt Anna Overgaard i denne omgang, men hende vender vi tilbage til, ikke én, men flere gange i min lille beretning. Ifølge min gamle historielærer er der i verdenshistorien sket to ting af væsentlig betydning. Verdenshistorien kan således i en vis forstand, fortælles på et minuts tid. Det første væsentlige der sker er, at nogle nomader som befandt sig i området imellem Eufrat og Tigris slog sig ned og blev fastboende. Det andet er indførelsen af industrialiseringen i England i 1800 tallet. Sådan! Det er ikke min måde at fortælle historie på, så jeg vender tilbage til min noget mere detaljerede familiekrønnike. Tilbage til Poul Kjær(k). Det er meget sparsomme oplysninger der findes om ham. Anna Overgaard skriver:»det første, som jeg med sikkerhed ved om ham er, at han i året 1688 omtales som fæster af et par steder, som ejes af herr Peder Hvidbjergs arvinger. (Peder Hvidbjerg var præst og provst i Hvidbjerg). Det første sted af hartk Det andet sted Da Christen Kjær ( Poul Madsen Kjær`s søn) iboende gård i 1766 (i Semb) netop er af hartk må man kunne gå ud fra, at det er den samme ejendom, som faderen havde. Jeg gætter på at det er det senere matr. nr. 3.»Det gætter jeg også på, når Anna Overgaard gør det.«anna Overgaard, Hindsels fortsætter, som følger:»et skifte efter Poul Kjær har jeg ikke, men i skiftet efter Chr. Poulsens 2. Kone, Maren Pedersdatter i 1766 ses omtalt et skøde, udgi- 9

3 vet af salig Poul Madsen Kjærs hustru, Anna Nielsdatter af Semb i Hvidbjerg sogn dateret 24. August 1731, hvoraf det ses, at stervboet derefter er ejere af hartk. 1 td. udi en ødegård her i Semb kaldet Olufsgaard. Den 20/ får Poul Madsen Kjær fæstebrev på hartk af Jørgen Schytte (provstigods).«anna Overgaard slutter brevet til mig således: Tilbage er jo flere ubesvarede spørgsmål. Hvor kommer Helligsønavnet fra? Chr. Poulsen Helligsøe er jo født i Semb ca når faderen allerede i 1699 har en gård der. Hvad med Kjær-navnet eller Kjerk? Der var ganske vist fra ældre tid noget, der hed»volskjær«= Oleskjær i Semb. Kan det have med Olufsgaard og Kjær at gøre?»det kan det nok.«(aa. M s bem.) Hvor fik Chr. Poulsen Helligsø sin velstand fra? Han havde jo meget jordegods. Han havde blandt meget andet også ejet Dalgaard i Refs, hvor datteren Johanne (gift med Poul Pedersen) kom til at bo. Min kommentar til spørgsmålet om, hvor Chr. Poulsen Helligsøe s jordegods kom fra, vil jeg helst formulere som et spørgsmål. Kan han have giftet sig til noget af det? Så vidt jeg ved, er det aldrig blevet undersøgt, og jeg føler mig ikke kompetent til at gøre det. Anna Overgaard skriver videre:»jeg har en formodning om, at Chr. P. H. s 2. Kone Maren Pedersdatter var fra Dalgaard.«Hvor mon den ligger? Jeg har aldrig boet i Thy. Som det vil fremgå af ovenstående, tilkommer æren for at disse oplysninger er kommet frem ikke mig, men derimod Anna Overgaard. Når jeg bringer disse oplysninger frem her, er det fordi, jeg mener, at de er af en så fremragende kvalitet - set med lokalhistoriske øjne - at de efter min mening bør komme en større kreds af Årbogen s læsere til kendskab. Der er naturligvis en risiko for, at det højst kan interessere eventuelle slægtsforskere, men den risiko løber jeg så. Poul Madsen Kjær døde i Semb i Hvor han er født vides ikke. Kan man måske forestille sig, at han på en eller anden måde har haft tilknytning til Helligsø, så det er der fra navnet stammer? Hvis vi går lidt tættere på Christen Poulsen Helligsøe, så kan vi i et skifte efter hans 2. kones død læse følgende:»anno 1766 den 23. October som rette 30te Dag efter Dødsfaldet indfandt sig på Skifte Forvalterens, Høyædle og Velbaarne Hr. Etats Raad og Amtmand Hauchs vegne, underskrevne Jens Stadel fra Høyris hos Selv-Eyer Bonden Christen Poulsen Helligsøe i Semb i Hvidbjerg Sogn paa Thyeholm udi Sterfboen efter hans afg. Hustrue Maren Peders-Datter for at tage denne Sterfboes efterladenskaber under lovlig Registrering og Vurdering til viidere paafølgende Skifte og deeling i tiden at tilendebringe imellem Enkemanden, forn.te Christen Helligsøe paa den eene og hans med bemelte hans afg. Hustrue i Ægteskabet sammenavlede børn og Arvinger paa den anden Siide, som ere følgende:«herefter følger børnenes navne og en fire sider lang opgørelse over dødsboets løsøre. Kvægbesætning m.v. Til slut står der:»summa Wurderingens Beløb 311 Rdlr. 2 Mk. 4 Sk. Så følger vurderingen af de gårde som Chr. P. H. ejede - og det var ikke så lidt jordegods. Et Skiøde, udgivet af Sal. Poul Madsen Kiærs Hustrue Anna Niels Daatter af Semb i Hvidbjerg Sogn, dateret 24. August 1731, hvoraf sees, at Stærfboen derefter er Eyere af Hartkorn 1 Td. udi eén øde Gaard her i Semb, kaldet Olufsgaard, som er henfæstet efter foreviiste Revers Fæste-brev til Enkemandens Søn Poul Christensen i bemelte Semb for aarlig afrgift 1 Rdlr. 3 Mk. (Som den opmærksomme læser vil have bemærket bekræftes hermed endnu en gang, at Poul Christensen Helligsøe er en søn af Poul Madsen Kiær. Det blev jeg faktisk først selv opmærksom på, ved korrekturlæsning af mit skriveri. AaM.) En Gaard, beliggende her i Hvidbjerg sogn paa Thyeholm, Grudgaard kaldet. (Det hedder gården den dag i dag AaM.) Ifølge Skiøde udgivet af Hr: Magister Wilhelm Rogert, forrige Sogne Præst til Hvidbjerg og Lyngs-Meenigheder, er Sterfboen Eyere af et 10

4 Huus udi i Semb Bye, Krogsboel kaldet. Huuset beboes af Else Christens Daatter. Én af Sr. Peder Isagger til Hindsels udstæd Skiøde paa en Bondegaard her udi Semb, Hvilken Gaard og Eyendom efter forefunden Revers Fæste-brev i Fæste overladt Enkemandens Søn Poul Christensen. Et stæd udi i Lyngs Sogn på Thyeholm, som er bortfæstet til Erich Justesen og Niels Korsgaard. Et Skøde hvorefter Sterfboen er Eyere af Halvdelen af en Veir Mølle i Hvidbjerg Sogn, Thorshøy Mølle kaldet. (Er der nogen af»årbogens«læsere, som ved, hvor den ligger/har ligget?) Enkemanden fremlagde et Skøde udgivet af Velbaarne Hr. Major Poul v. Klingenberg til Wolstrup, Tandrup og Koustrup iflg. hvilket Sterfboen eyer 3 Stæder beboet af hhv. Christen Tømmermand, Niels Jensen og Mogens Jensen. Et Skiøde udstæd af Velædle Sr. Jørgen Billerschou til Weiberggaard under dato 12te Februar 1764 paa Stærfboegaarden her i Semb beliggende. Derudover ejer Chr. P. H. et par mindre jordløse huse - også der på egnen. Hvad sker der i Danmark i den periode, som vi her beskæftiger os med? Ja - vi er jo da f. eks. i Tordenskjolds tid. Perioden mellem 1640 og 1720 plejer man jo at kalde»svenskekrigene.«det får mig til at tænke på en anden gren af min familie nemlig Ascanius slægten. Det var en præsteslægt. Navnet»Ascanius«er opstået ved, at den ældst kendte af denne familie kom fra Assens. Han hed Saxo Henriksen Ascanius. Han var født i 1650 og døde i Navnet var blevet»latiniseret«, som det var på mode blandt den tids gejstlige. Et langt senere eksempel på denne foreteelse var Erik Scavenius ( ). Han var fra Skagen. Hans navn siger»årbogensvoksne«læsere noget. Saxo Henriksen Ascanius var sognepræst i Boddum - Ydby - Hurup fra Ved at gå lidt tættere på ham, kan vi få bekræftet, at der under svenskekrigene faktisk også nåede svenske tropper til Thy. Om ham kan man nemlig læse følgende:»da man en gang ville forskrække ham med at svensken kom, sagde han:»kommer han, så kommer han«satte en gang 3 svenske Officerer under Bordet med de Ord:»Saa Skam. See der Karle. Den som kommer først ud, faaer saa Skam, see der, Hug.«Det er da lidt flot, at det er muligt ordret at gengive, hvad en mand udtalte for ca. 300 år siden. Det er også kun muligt, fordi manden lige præcis var - præst. Den gang - og måske endnu - jeg ved det ikke - skrev præster nemlig biografi om deres forgænger i embedet. Det gjorde degne for øvrigt også. Ja - og så var det da også i året 1733 at bønderkarle blev stavnsbundne. I første omgang fra års alderen. Det er lidt svært at lade være med at nævne en anden af den tids»berømtheder«. Hans navn var Chr. Jakobsen Drakenberg. Nogle af»årbogens«læsere vil være stødt på det navn før. Mit leksikon - udgivet i køber hans historie og skriver om ham:»c. J. Drakenberg dansk/norsk sømand ( ) er blevet bekendt både for sin usædvanlige levealder (146 år) og sin usædvanlige løbebane. Selv hævdede Drakenberg, at han havde været sømand/mariner under Tordenskjold. En senere tids historikere har pillet den historie totalt fra hinanden, men selv Jeppe Aakjær, som var en habil historiker købte den»and«. Jeg kan vel passende afslutte oplysningerne om Chr. P. Helligsøe med lige at nævne, at han blev en gammel mand - og iflg. kirkebogen far til 22 børn i de tre ægteskaber, han havde levet i, samt at værdien af hans samlede jordegods udgjorde rd. Det var på det tidspunkt en ganske net sum. Vi skal have fat i Chr. P. Helligsøe s fjerde søn af første ægteskab. Han hed Lars Christensen Hedegaard og blev født den 6/ i Hvidbjerg på Thyholm i Revs herred. Han er min ane nr. 32 og den, som fører os frem til Refs Hedegaard. Han fik fæstebrev på 11

5 Revs Hedegaard i Det var hele gården han fæstede. I 1785 nævnes han ligeledes som fæster, og det gør han også, da han i 1793 købte gården. Man må altså gå ud fra som givet, at Lars Christensen Hedegaard har været eneste fæster og beboer af Refshedegaard fra 1770, til han bliver ejer af gården i Her vil jeg gerne have lov at indskyde, at Anne Overgaard har udarbejdet en liste over, hvem der i tidens løb har været ejere og fæstere af Refs Hedegaard. Denne liste går tilbage til 1682 hvor der nævnes Mads Lauritsen Hedegaard, som er født ca Om denne liste skriver Anna Overgaard:»Jeg er også meget interesseret i Refs Hedegaard. Det er spændende, at man kan komme så langt tilbage i den samme slægt på den samme gård.«dette med, at vi i denne historie nu er så langt tilbage som året 1631 giver mig lejlighed til at fortælle en af den slags historier, som jeg holder så meget af. Nemlig dem som fortæller noget om, hvad der skete på den tid i Danmarkshistorien, som vi just her og nu beskæftiger os med. I 1631 er vi på Maren Spliid s tid. Maren Spliid var, som nogen vil vide fra Ribe. Hun blev anklaget for at være heks. Hendes mand var skrædder og værtshusholder i Ribe. Byen havde imidlertid endnu en skrædder. Han blev en aften lidt voldsom på Maren s mands - Laurids Spliid s værtshus, og Maren smed ham ud. Det var katastrofalt. Det skulle hun have ladet sin mand gøre. At en kvinde smed en mand ud af et værtshus, var for manden simpelt hen utåleligt. Skrædderen som Maren havde smidt ud blev syg. Tilmed gik hans forretning dårligt, så han anklagede Maren for at være heks! Set med den tids øjne. Ja men naturligvis. Nu om stunder ville vi sige - unaturligvis. Maren endte da også i Blåtårn i København, hvor selveste majestæten Christian den fjerde overværede hendes vandprøve. Den bestod hun ikke. Det var der ingen, der gjorde. Vandprøven var så viseligt indrettet, at hvis man ikke druknede, så var man heks. Hun blev sendt tilbage til Ribe, hvor hun endte sine dage - som heks - på bålet. Hun blev dog udvist den nåde, at hun havde en sæk krudt bundet på ryggen, da hun blev sat på bålet. Dette her fortæller lidt om, at på trods af Christian den fjerdes mange fortræffelige egenskaber, så var han dog et offer for den sene middelalders imbicile overtro, og det har hans undersåtter - herunder Poul Kjær - også været! Tilbage til Lars Christensen Hedegaard. Da han køber gården begynder skødet, som er dateret den 14/ og tinglyst den 1/8 samme år, således:»jeg underskrevne Christen Oddershede boende i Dover by, Ydby sogn tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg også herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til velagte Lauritz Christensen boende i Refshedegaard den mig tilhørende gård Refshedegaard, som køberen bebor og hidtil i fæste haft haver, der er beliggende i Ydby sogn, Refs herred, Vestervig amt. Fra Lars Christensen Hedegaard`s hånd foreligger der nogle skriftprøver. Noget som vi i dag ville kalde en slags eksamensopgaver. Kopi af disse skriftprøver er jeg kommet i besiddelse af igennem fru Linne Hedegaad tidligere Refs Hedegaard. Det pudsige ved det er, at det ene af papirerne er underskrevet Lars Christensen Heddegaar. Sådan staver han faktisk sit navn altså i det ene tilfælde. I det andet tilfælde, som i parentes bemærket er skrevet med en mere stilistisk håndskrift underskriver han sig Lars Christensen Helligsøe. Det ene skriftstykke er dateret Hvidbjerg skole den 22. Februaris anno Her er noget som forvirrer mig lidt. I 1761 må Lars Helligsøe være omkring år, og så gammel har han næppe været, da han forlod skolen. Det normale var vel, at man gik ud af skolen, når man blev konfirmeret. Det med, at det er fra Hvidbjerg skole, ser jo rigtigt nok ud. Da han kommer ud af skolen er han formentligt forsat hjemmeboende i Hvidbjerg og kommer først senere til Refs Hedegaard i Ydby. I øvrigt kan et uddrag af, hvad han skrev vel give et tidsbillede. Jeg har ved flere tidligere lejligheder konstateret, at vore forfædre som f.eks. her i 1700 tallet var betydeligt mere religiøse end de fleste af os er i dag. Her følger en lille smagsprøve - i Linne 12

6 Hedegaards oversættelse:»en fattig æres for sin vidskabs skyld og en rig æres for sin rigdoms skyld. En viis søn skal glæde sin fader, men en dårlig søn er en moders græmmelse.«jeg ved ikke helt hvorfor, men dette her får mig krønnikeskriveren - til at tænke på et mundheld, som min mor brugte. Mor sagde:»der er altid en forfærdelig vitteværdighed ( jeg aner ikke om det er rigtigt stavet) når en fattig mand er fuld - og når en rig mand skal begraves.» Mor var indfødt thybo. Udtrykket er således ægte nok.. Tilbage til den religiøse tekst.»herren lader icke en retfærdiges Siel hungre, men hand skal udstøde de ugudeliges Plagerie. En falsk Haand giør arm, men dend flitiges Haand giør riig. En retfærdiges ihukommelse er en Velsignelse, men de ugudeliges Nafn skal raadne«. Den sidste bemærkning i ovennævnte skriftstykke er ret karakteristisk for den tid. Det var jo den gang præsterne var herremændenes og adelens forlængede arm. Præsternes forkyndelse havde en»skjult dagsorden«, som gik ud på at holde bønderne på den plads og i den (under)stand, som de var født ind i. En tankeassociation i den forbindelse. Da jeg var soldat i Odense i midten/slutningen af 1950 erne ville lederen af KFUM s soldaterhjem altid så gerne, at vi skulle synge en sang, hvori følgende bevingede ord forekom:»den som byder lyder først, den som tjener han er størst«. Det er naturligvis noget sludder, for den som tjener, han lyder jo også - først. Hvis en læser skulle komme på den tanke, at jeg har noget imod islamiske fundamentalister, og/eller missionsfolk, så har vedkommende fuldkommen ret. Selv min far som jeg mener var et troende menneske, sagde, at hvis du køber en ko i Jesu navn, så er den trepattet. Jeg må antage, at denne udtalelse er en såkaldt»sæj«al den stund, at jeg ikke behersker det sprog, som vel må kaldes»thybomål«, så er det i alle tilfælde ikke noget, som jeg har fundet på. Vi skal tilbage til Lars Christensen Hedegaard. Han var den ældste i slægten, som min far har»kendt«. Chr. P. Helligsøe har min far aldrig hørt om. I 1932 har min far forsøgt at komme længere tilbage i historien ved hjælp fra en mand fra Landsarkivet i Viborg. De oplysninger som derved kom frem var forkerte og ledte hele familieforskningen på vildspor. Først i 1968 da jeg med særdeles sagkyndig assistance fra arkivar Henning Paulsen genoptog efterforskningen, blev trådene redt ud. Min far havde fået oplyst, at Lars Christensen i Refs Hedegaard skulle være nævnt med tilnavnet Kappel. Det var forkert. Der var ganske vist en Lars Christensen Kappel, men han hørte hjemme i Hundborg herred, han nævnes i Nørretoft (Nordentoft?) og synes at være broder til Poul Christensen Kappel, der i 1781 var borger og indvåner i Thisted. Heraf kan man lære, at man skal træde varsomt, når man går efter sine kilder. Hvis ikke det, som man finder frem til er rigtigt, så er det hele temmelig værdiløst. Bortset fra det, så kan jeg - og måske også mine eventuelle læsere - godt lære noget af den»forkerte«lars Christensen. I et udskrift af Ulstrup gods fæsteprotokol kan man læse følgende:«kiendes jeg underskrevne Peder Mortensen, fuldmægtig ved Ulstrup og herved vitterlig giør at have stæd og fæst, og hermed stæder og fæster til velagte unge Karl Lars Kristensen, som med foreviisende rigtig Pas af Dato 6te April dette Aar fra Føede Stavn er afskeediget, én mig i Ydby Sogn tilhørende egen stæd Bondegaard Refs Hedegaard kaldet, som sal. Mads Lauridsen sidst i Fæste havde og fradøde.«inden jeg fortsætter, har jeg lige en lille kommentar. Det var jo altså også let at gå i en slægtsforskningsmæssig fælde, når både ejeren og fæsteren af den samme gård hed det samme. Herefter følger en række forpligtelser, som i h.t. skødet skal opfyldes - og så - følger denne bemærkning:»da hand derimod for ald Kiørsel, Hoverie, Ægt og Arbejde sin Livstiid skal være befried«. Skødet er underskrevet den 6te Junii 1770 og fortæller således noget om den tids livsbetingelser. I øvrigt er»ægt«og»arbejde«blot to forskellige ord for det samme begreb. Ligesom vi nu om stunder siger slide og slæbe. Med ovenstående har jeg fortalt, hvad jeg har af oplysninger om Lars Christensen Hedegaard 13

7 bortset fra, at jeg ved en henvendelse til Hærens arkiv nu underlagt Rigsarkivet, fik at vide, at han formentlig aldrig har været soldat. Med sikkerhed kan det ikke siges, men det er overvejende sandsynligt. Den»fornøjelse«er der ikke mange af min forfædre, som har undgået. Lars Christensen Hedegaard s søn skal jeg ikke beskæftige mig med. Det har jeg gjort ret indgående med min artikel i»årbogen«for Den artikel som jeg kaldte:»fra Refs Hedegaard til Den Kongelige Livgarde til Hest - og hjem igen«. En enkelt tilføjelse har jeg dog til denne artikel. Til tider har jeg spekuleret på, hvorfor Chr. Larsen Hedegaard kunne låne penge af proprietær Djørup til Aunsbjerg. Jeg har et bud på det. Dels er det sandsynligt, at Chr. L. Hedegaard har bestyret Skibstedgaard for Djørup, og dels kunne det måske være noget med, at Chr. L. Hedegaard qua sine 8 år som soldat i kongens København har tillagt sig nogle omgangsformer, som har givet ham mod til at henvende sig til en mand som Djørup. Det skal man ikke forstå sådan, at en mand var regnet for noget, fordi han havde været soldat i 8 år. Det var han absolut ikke! Sådan en tjeneste var bare en bondekarls naturlige - eller forbandede - pligt - alt efter fra hvilken og hvis side man ser det. På kirkegården i Ydby står der en gravsten med følgende indskrift: Peiter Nielsen af Refshedegaard, f. 10 Marts 1816 d. 1. Novbr og Hustru Else Jensdatter f. 4. Novbr d. 1. Novbr Historien bag teksten på denne gravsten får vi nedenstående. I et testamente, som er udfærdiget af Christen Larsen Hedegaard`s broder - Mads Larsen Hedegaard. Jeg er i besiddelse af en kopi af dette testamente, som gengives nedenstående i fotokopi. Deri hedder det:»da jeg undertegnede Mads Larsen, boende i Refshedegaard i Ydbye Sogn der stedse have levet ugift og fremdeles agter at henleve min øvrige Tid i ugift Stand og altsaa ikke nærer noget Haab om at blive velsignet med Livs- Arvinger, saa har jeg med fri Villie og fuld Gravsten på Ydby kirkegård. Overlæg besluttet at oprette saadan Bestemmelse, hvorpaa jeg tør forvente Kongelig allenaadigst Confirmation, hvorved jeg indsætter min Søsterdatter Else Jensdatter Douer til efter min Død at være uindskrænket Eijer af min hele Boe. Intet i nogen Maade undtagen, være sig rede Midler, fæste eller løse Eiendomme og udestaaende Fordringer uden nogen Deling, enten af Rettens Middel eller Andre mod, at hun efter Boet udbetaler til min Broder Christen Larsen Hedegaard i Ydbye eller hans Arvinger 1000 Rbd. Rede Sølv, skriver Eet Tusinde Rigsbanksdaler rede Sølv. At jeg frivillig og ved Forstandens fulde Brug og Samling have oprettet det Testamente i Overværelse af Notarius publicus Hr. Justitsraad de Fischer det bekræftes herved med min Haands Underskrift og Segl. Refshedegaard i Ydbye Sogn den 15. Marts 1840.«Underskrevet Mads Larsen 14

8 Hvorfor Mads Larsen testamenterer Refshedegaard til sin søsterdatter Else Jensdatter, kan jeg ikke vide, men jeg kan gætte på en forklaring. Situationen kan jo have været den, at Chr. Larsen Hedegaard hellere end at overtage gården fra sin bror ville have pengene og starte på noget nyt. Jeg ved det ikke. Imidlertid ligger vel i dette testamente kimen til, at jeg ikke er født i Refshedegaard. Jeg kan berolige»årbogens«læsere med, at det næppe har været noget smerteligt tab for dansk landbrug. Jeg ved ikke, om jeg kunne finde ud af at fodre en høne med korn (hvis det er det, den skal have). Jeg har aldrig prøvet. Imidlertid kan man konstatere, at Peiter Nielsen vandt sig Else Jensdatter`s hjerte, (det må man da håbe)- og - hele Refshedegaard. Peiter Nielsen har næppe været den eneste, som på frierfødder begav sig ned ad vejen til Refshedegaard. Hun var et ganske godt parti, hvilket jo ikke udelukker, at hun også kan have været en ganske køn prinsesse. Mads Larsens testamente. Nu vil jeg gerne beskæftige mig lidt med Chr. L. Hedegaard s søn nemlig Mikkel Christensen Hedegaard. Han blev født den 15/ og han døde den 11/ Det var for øvrigt året før min far blev født, så ham må min far have hørt meget om gennem sin far Lauritz - Laust - Mikkelsen kaldet. Det har han også. Det bekræftes af nogle notater om ham, som jeg har gjort. Oplysningerne har jeg ikke fra min far. Mens far levede havde jeg desværre endnu ikke»set lyset«. Jeg husker dog, at jeg en enkelt gang har været i Thy sammen med min far. Vi besøgte blandt andre Jens Didriksen. Ved den lejlighed var vi inde et sted, hvor jeg så vidt jeg husker, af min far blev gjort opmærksom på 1) derinde må du ikke bande knægt! 2): derinde har din farmors væv stået. Det første var det vigtigste. I min ungdom var jeg nok lidt interesseret i slægtens historie, men havde desværre ikke øje for at få historierne underbygget og - navnlig - omhyggeligt nok at få noteret mine kilder. Nå det må være tilgiveligt. På sådan et kartotekskort, som jeg oprettede for hver af mine aner i lige mandslinie, har jeg ned over Mikkel Hedegaard s kort noteret følgende:. Lægdsgård. Det er gården blevet kaldt fordi Mikkel Hedegaard var sognefoged. Sognefogeden var også den, som førte lægdsrullen a` jour. Brandassurance. Sparekasse. Endvidere har jeg noteret. Ikke elektricitet. Ikke særligt religiøse. Gik med barselpotter. Bilæggerovnfyres i fra køkkenet. Åbent ildsted. Sov inde i stuen. Lavt til loftet. Bryllup store fester. Disse korte kommentarer, som stammer fra min mor, ville jeg meget gerne have kunnet underbygge i dag, men det kan jeg desværre ikke. Men at Mikkel Hedegaard har været en mand, som ikke alene var optaget af sit eget, men også interesserede sig for det samfund, som han levede i, kan der næppe herske tvivl om. Elly Mardal har beskæftiget sig med Mikkel Hedegaard i et festskrift udgivet i anledning af Boddum /Ydby Sparekasse s jubilæum. I dette hæfte findes også et fotografi af Mikkel Hedegaard s gård, som gengives nedenstående. 15

9 Jeg har et original dokument om Mikkel Hedegaard. Deri hedder det: Andet jydske District. Foreviseren Mikkel Christensen, Ydbye af Thisted Amts 53 Lægd, Løbe = No 40 og nu 26 Aar gammel, 66 Tommer høi, blaa af Øjne, brun af Haar og stærk af Skuldre (ulæseligt) af Been, ansættes som beviist huuslig Stilling som Gammel Søn til Soldat ved Forstærkningen for at værne om Landet, saaledes som allernaadigst paabuden er; og meddeles ham dette Indrulningsbeviis til egen Sikkerhed og alle Vedkommendes Efterretning. Landmilitce-Sessionen for Thisted Amt den 17/ Jeg har ladet mig fortælle, at det at være»gammel Søn«i praksis betød, at man var fritaget for militær tjeneste. Det som jeg konkret ved, er at»forstærkningen«betyder reserven. Hvis det er tilfældet, så er det unægtelig en ganske honet - og human - indstilling fra en så inhuman institution som netop militæret. Endvidere har jeg nogle meget direkte oplysninger om Mikkel Christensen Hedegaard, som stammer fra det, som min far kaldte»ligvers«. Jeg går ud fra, at det vel er udarbejdet af den stedlige præst. Det indeholdt udover et par salmer, som vel skulle synges ved begravelsen nogle personlige oplysninger om den afdøde. Der indledes med nogle data om fødselsår, hvilket år manden er blevet gift, hvor mange børn der var i ægteskabet o.s.v. Så kommer de mere direkte oplysninger om den afdøde. Heri kan man læse følgende:»nu maa de to andre (børn Aa.M`s bem.) følge deres Fader til Graven og der sige ham det sidste Farvel her i Livet, og sikkert gøre det med Vemod og Tak; thi han har stedse været dem en kjærlig Fader, der altid har havt deres Vel for Øie og virket for dem til Kræfterne svigtede ham. I længere Tid har han været svagelig, men har da altid nydt en kjærlig Pleie hos sin Søn og Svigerdatter hos hvem han boede. Hans Sygdom tog dog mere og mere til, saa han maatte nedlægge Vandringsstaven og søge Hvile i Gravens Mørke Kammer. Hans Vandring iblandt os er nu endt, men vi maa sige, at han var en meget oplyst Mand af sin Tid, hvorfor han ogsaa har beklædt flere Tillidsposter, og har altid været agtet og æret i høi Grad af sine Medborgere; thi han var saare hæderlig og paalidelig i al sin Vandel. Vort Ønske ved hans Baare skal da være, at han hinsides Graven maa opvaagne til Fred og Glæde Ovenstående beretning er måske ikke alt for munter, men dels handler det jo altså om et dødsfald og dels fortæller det noget om den tid, som vi her beskæftiger os med. Det overordnede mål med mit skriveri har just været at finde frem til skriftlige kilder, som fortæller om den tid, som de omtalte personer har levet i. Nogle gange har jeg bevæget mig lidt væk fra mit egentlige emne, men det har så - også - været for at fortælle om hine tiders måde at tænke - og - skrive på. De bønder, som jeg har beskæftiget mig med, blev jo forholdsvis tidligt frie- og - selvejerbønder. Stavnsbåndet bliver jo officielt afskaffet i 1788, men i praksis virkede det jo nogle steder i landet meget længere. Og så er det lidt mærkeligt at tænke på, at det jo ikke er almuen eller hovbønderne, som fremtvinger stavnsbåndets ophævelse. Måske er det alligevel ikke så mærkeligt. Disse folk var jo i århundreder blevet kuet i en grad, som havde frataget dem enhver form for initiativ, hvilket også viste sig på den måde, at livet i landsbyen igennem mange generationer var statisk. For øvrigt var bønderne på Sjælland mere kuede end bønderne i Jylland. Det er der imidlertid en naturlig forklaring på. I hine tider sagde man, at jo længere væk fra Sjælland man kom, jo længere bort fra herremandens (læs: ridefogedens) pisk, kom man også. Og der var altså meget mere adel (ryttergods) på Sjælland, end der var i Jylland, og herunder ikke mindst i Thy. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det var kongen og adelen som fremtvang ændringen i bøndernes og landbrugets kår. At de så gjorde det af økonomiske grunde er en anden sag. 16

10 Mikkel Hedegaard og hustru samt folkene på gården i Sdr. Ydby i Og så et lille»suk«. Det er sørgeligt at se, hvilken tilstand Refshedegaard henligger i nu om stunder. Den gård, som i flere hundrede år, har givet et fornuftigt udkomme til mange generationer, men det kan den vel ikke mere. I min indledning anførte jeg, at jeg ville skrive om den ældste del af min familie, som jeg kender. Det har jeg gjort efter bedste evne. Min farfar Lauritz Mikkelsen og min farmor Maria Elisabeth f. Jensen, (deres gravsten står på Ydby kirkegård) samt mine forældre kan vi eventuelt komme tilbage til en anden gang. Grunden til, at jeg i dag sidder i Silkeborg er, at min far Kristian Maltinus Mikkelsen og min mor Else Maria f. Christensen i 1928»udvandrede«fra Hurup, hvor de havde haft en møbelforretning, til Silkeborg hvor de etablere de en ny møbelforretning. Da mine forældre flytter til Silkeborg i 1928 har min fars familie i mindst 300 år boet indenfor et geografisk område, som begrænses af Semb i syd og Ydby i nord. En strækning på under 15 km. Trods det har jeg aldrig set eksempler på, at kusiner er blevet gift med fætre, hvad der godt kunne forekomme. Når jeg tæller mine børn og børnebørn med, så ved jeg noget om min slægt i»lige mandslinie«i 10 generationer. Ja - 11 generationer faktisk. Om den 11. generation - nemlig Poul Madsen Kjær`s far ved jeg dog kun èn ting. Ham måtte de kalde Mads! Det har de også gjort. For det har han med usvigelig sikkerhed heddet. 17

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere