BRANCHERAPPORT PLUS+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHERAPPORT PLUS+"

Transkript

1 BRANCHERAPPORT PLUS+ 949 Professionel Fodbold JB+rapport August 6 3. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: Fax:

2

3 Indhold Forord Om BranchePlus+ Rapporten Produktorientering Definitioner/Symbolforklaringer Nøgletalspyramide Afgrænsning af branchen Brancherapport Plus+ Indeks Datacards

4

5 Forord JB Business Information indhenter regnskabs- & brancheoplysninger om samtlige aktie- & anpartsselskaber i Danmark. Dette gør os i stand til at levere Dem den bedst opdaterede og mest dækkende brancheinformation om dansk erhvervsliv. JB's rapporter giver Dem blandt andet svar på følgende: Sælger De til kunder, der har råd til at betale? Bruger Deres virksomhed salgskræfterne på de rigtige emner? Vælger De forhandlere, der har styrke og ressourcer nok til at markedsføre Deres produkter? Er Deres leverandører også leveringsdygtige i fremtiden? Hvem er Deres konkurrenter - og hvor stærke er de? Med rapporten i hånden er De et skridt foran Deres konkurrenter. Såfremt De ønsker yderligere information om branchen, andre brancher eller enkelte virksomheder står JB Business Information selvfølgelig til Deres fulde disposition. Vi ønsker Dem god læsning, og håber at De får stor nytte af rapporten. Med venlig hilsen JB Business Information A/S Peter Juel-Berg Direktør KOB A/S An Experian company Gammel Mønt 4 DK København K. Telefon: www: Telefax: Note: På opfordring af Datatilsynet skal vi hermed venligst anmode Dem om at destruere eventuelle tidligere udgaver af denne rapport, såfremt en sådan måtte være i Deres besiddelse.

6

7 Om Brancherapport Plus+ Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende seneste udgave af vor PLUS+ brancherapport. Der er et indeks for samtlige selskaber i branchen, opdelt efter postnumre. Man kan således se de geografisk nærmeste konkurrenter, og lynhurtigt via sidehenvisningen finde oplysninger om de pågældende selskaber. På hvert eneste selskab har De nu mulighed for at se følgende ekstraoplysninger: Bestyrelsesmedlemmer Firmaets registreringsdato Den registrerede aktie- eller anpartskapital Samtlige brancher selskabet opererer indenfor Ejerforhold Resultat efter skat Offentlig vurdering, samt bogført værdi, hvis selskabet ejer fast ejendom Ansvarlig lånekapital Prioritetsgæld Indre værdi Gearing På det enkelte plusdatacard kan De ydermere se branchens mediantal og en grafisk afbildning af de 4 væsentligste nøgletal. Dette gør, at De nemt og hurtigt kan bedømme selskabet i forhold til resten af branchen, samt udviklingen i selve selskabet. Bemærk! På plusdatacardet finder De det seneste regnskabsår i højre side. Såfremt De har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros, er De meget velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen JB Business Information A/S

8

9 Produktorientering Basisrapport En hurtig og billig oversigt, over den branche De ønsker. Indeholder: * 4 års regnskabstal. * 8 regnskabs- og 4 nøgletal for hvert enkelt firma. * Præsentation af branchegennemsnit. Brancherapport PLUS+ Indeholder hele 7 regnskabstal og 16 nøgletal for hvert firma. Rapporten angiver bl.a. ejerforhold, direktion, bestyrelse, varedebitorer, varekreditorer, prioritetsgæld. Samtidig vises 4 grafer, som viser det enkelte firmas præstation i forhold til branchen som helhed. Analyserapport En udbygning af Brancherapport PLUS+, suppleret med vækstanalyser mv. Firmaerne er opdelt efter aktivitetsform, produktgrupper el lign. og måles i forhold til hinanden. Lokalrapport Specielt velegnet til selskaber med kundepotentiale indenfor bestemte geografiske områder. Indeholder data om samtlige registrerede aktie- og anpartsselskaber i området. Lokalrapporten indeholder 3 års regnskabstal, firmanavn, adresse, tlf.nr., direktion, bestyrelse, reg.nr., branche, revisor, anmærkninger (under tvangsopløsning etc.). Årbog Årbogen indeholder basisoplysninger og regnskabsinformationer på samtlige 9. registrerede selskaber i Danmark. Årbogen viser informationer for seneste regnskabsår med indikation af udviklingen i forhold til året før. CD De kan også få leveret Deres økonomiske informationer på CD. Vi tilbyder levering af over forskellige brancher. CD-versionen giver Dem mulighed for at foretage databasesøgninger, grafiske afbildninger, udskrivning af labels etc. De er velkommen til at bestille en gratis demo Regnskaber og kreditrapporter (ind- og udland) JB kan levere danske årsregnskaber (A/S og ApS) fra dag til dag, ved bestilling inden kl Desuden kan De bestille kreditoplysninger og udenlandske årsregnskaber. Desuden kan JB levere: * Svenske, norske og engelske brancherapporter og markedsanalyser. * Adresser på labels eller diskette. De vælger selv branche, økonomiske eller geografiske kriterier. Vi henleder desuden Deres opmærksomhed på vor hjemmeside hvor De kan læse mere om fx: CD- & WebDirect Pressenyt Markedsudvælgelse Overvågning Kreditoplysninger Inkasso JB Rapporter

10

11 Definitioner/Symbolforklaringer (*) Generelt Angiver at nøgletallet korrigeres for regnskabsperiode forskellig fra 1 mdr. (blank) Angiver nul, uoplyst eller ikke beregnelige størrelser. Procenter større end 999,99 angives ikke. Angiver at nøgletal ikke kan beregnes, eller at resultatet giver et procenttal større end 999,99. Angiver at ændringen i forhold til året før er større eller mindre end 5 %. Afkastningsgrad*. Primært resultat i pct. af aktivmassen. Tallet viser forrentningen af den samlede kapital. Aktivernes omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med balance. Angiver hvor mange gange aktivmassen medgår til generering af omsætningen. Anlægsaktiver. Anlægsaktiver er den del af aktiverne, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Typiske eksempler er driftsmaskiner, - bygninger og kapitalinteresser i dattervirksomhed/er. Anlægsaktiver pr. ansat. Angiver hvor stort et produktionsapparat der er medgået pr. ansat. Et højt nøgletal angiver, at produktionen er kapital-intensiv. Ansvarlig lånekapital. Kapital indskudt som enten langfristet gæld eller egenkapital. Optræder som egenkapital, hvis der foreligger en ubetinget tilbagetrædelseserklæring. Antal ansatte. Angiver det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret. Branche (DB-93/NACE-kode). En statistisk kode der angiver den aktivitet (branche), som firmaet har indberettet til Told- & Skattestyrelsen. D. Angiver at virksomheden er et datterselskab. Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste. Nettoomsætning minus direkte variable omkostninger. Direkte variable omkostninger er her defineret som udgifter til råvarer/handelsvarer/underleverandører. Egenkapital. Angiver den del af aktivmassen, som er gældfri. Man kan sige, at egenkapitalen er et udtryk for selskabets formue. Egenkapitalens forrentning 1*. Resultat af ordinær drift i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Egenkapitalens forrentning *. Nettoresultat før skat i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Ekstraordinære poster. Angiver resultatet af begivenheder i årets løb, som ikke vedrører den ordinære drift. Fast ejendom. Den bogførte værdi af virksomhedens ejendom/me. Gearing. Lang- plus kortfristet gæld, divideret med egenkapitalen. Angiver egenkapitalens belåningsgrad. Hensættelse. Angiver hvor meget firmaet anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, fx eventualskat, der vedrører forskelsbeløbet mellem den selskabsretlige og den skatteretlige værdiansættelse for regnskabsåret. Indre værdi. Egenkapitalen i procent af selskabskapitalen. Angiver den "objektive" værdi af virksomheden. K. Angiver at virksomheden er en koncern. Kortfristet gæld. Den del af et firmas gæld, som forfalder inden for et år. Langfristet gæld. Den del af firmaets gæld, som forfalder efter mere end et år. sgrad I. Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på mellem-kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. sgrad II. Omsætningsaktiver minus varelager i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. M. Angiver at virksomheden er et moderselskab.. værdien (5 %) for den branche der er fremhævet på Datacardet. Nettoomsætning. Oplyst omsætning ekskl. moms og punktafgifter. Nettoomsæt-ning er her inkl. indtjente provisioner. Nettoomsætning pr. ansat*. Angiver hvor stor omsætningen har været pr. ansat. En høj værdi indikerer, at firmaet enten er et handelsfirma, eller at produktionen er kapitalintensiv.

12 Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering af virksomhedens ejendom/me.. Varekreditorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætning. Nøgletallet viser hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt modtager. Omsætningsaktiver. Aktiver der ikke er anlægsaktiver, fx varebeholdninger, varedebitorer, indestående i pengeinstitut mm. Ordinært resultat. Resultatet af firmaets primære og sekundære drift. Resultatet er således inden ekstraordinære poster. Ordinært resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort det ordinære resultat har været pr. ansat. Overskudsgrad. Resultat af primær drift i pct. af nettoomsætning. Tallet viser hvor stor en del af firmaets primære aktivitet, der bliver til overskud. Primært resultat. Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, som har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat bliver således nettoomsætning med fradrag af direkte omkost-ninger, samt kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. ansat*. Da næsten alle ansatte er beskæftiget med den primære aktivitet, angiver tallet hvor stort overskuddet har været pr. medarbejder. Prioritetsgæld. Den samlede gæld med pant i virksomhedens ejendom/me. R. Angiver at virksomheden har indberettet en koncernredegørelse. Resultat før skat. Resultatet før skat og overskudsdisponering. Således er resul-tatet inkl. overskud/underskud i dattervirksomhed uanset evt. sambeskatning. Resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort resultatet før skat har været pr. ansat. Tallet angiver det endelige resultat af firmaets drift pr. ansat. Soliditetsgrad. Egenkapitalen i pct. af aktiver ialt. Tallet viser hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansie-ring. Statusbalance (Aktiver/Passiver ialt). Angiver den samlede kapitalanvendelse. Varebeholdning. Ved varebeholdning forstås varer til omsætning inden for fir-maets normale forretningsområde. Varebeholdningen opgøres inkl. hjælpevarer og igangværende arbejde. Varebeholdningens omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med varebeholdning. Indikerer hvor mange gange varebeholdningen er blevet omsat i forhold til den opnåede omsætning. Varedebitorer. Angiver firmaets varetilgodehavender på statusdagen. Varedebitorer kredittid* (kredit givet). Varedebitorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætningen. Nøgletallet viser, hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt yder sine debitorer. Varekreditorer. Ved varekreditorer forstås den del af den kortfristede gæld, som har med vareforbrug at gøre. Det vil typisk sige gæld ifm indkøb af rå- og handelsvarer. Varekreditorer kredittid* (kredit modtaget).

13 Nøgletalspyramide Pyramiden læses fra højre mod venstre Varesalg Bruttofortj./ DB. minus Årets primære driftsresultat minus Variable udgifter divideret med Faste udgifter Overskudsgrad Varesalg Varesalg Afkastningsgrad multipliceret med Aktivers omsætningshastighed Aktiver i alt divideret med Anlægsaktiver Anlægsaktivernes omsætningshastighed divideret med Varesalg Varesalg Kreditdage debitorer divideret med Varelagerets omsætningshastighed divideret med Varedebitorer x365/ Varelager

14

15 Afgrænsning af branchen Nærværende rapports formål er at give et økonomisk overblik for en hel branche. Et selskab kan være udeladt af følgende årsager: Selskabet er personligt ejet, et AmbA, et I/S eller lign., hvor regnskabsoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Hvilende selskaber og selskaber under konkurs eller i likvidation medtages normalt ikke. Garanti For at finde frem til selskaberne i de enkelte brancher, anvender vi diverse offentligt tilgængelige registre og opslagsværker, samt den branchekode som selskaberne selv har oplyst til Told- & Skattestyrelsen (jf. NACE/DB-93-kodesystemet). Disse registre er ikke altid helt dækkende, hvorfor vi kan have overset nogle selskaber, der burde have været med i rapporten. Skulle De efter at have modtaget rapporten konstatere, at der mangler et el. flere selskaber i rapporten, kontakt os da venligst, således at vi kan tilsende Dem oplysninger på selskabet(erne) - uden beregning for Dem. Det/de manglende selskab/er vil derefter blive medtaget i næste udgave af rapporten.

16

17 BRANCHERAPPORT PLUS+

18

19 INDEKS Professionel Fodbold, Postnr.-opdelt Firmanavn KMD Regnafsl. Måneder Omsætning Bruttofortj. Netto f. skat Aktiver Egenkap. Ansatte Sol.grad Side 1 København Ø B93 Kontrakt Fodbold ApS ,6 4 Parken Sport & Entertainment A/S K ,7 7 Parken Sport & Entertainment A/S M ,7 8 Skjold Boldklubben A/S D , København S Fremad Amager A/S , København SV BK Frem A/S , Brøndby Brøndbyernes IF Fodbold A/S R , Hvidovre Hvidovre Fodbold A/S D ,8 7 Brønshøj Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS , Kastrup Amager Boldklub af 197 ApS ,6 Amager United ApS ,8 3 9 Hellerup HIK Professionel Fodbold ApS ,1 35 Værløse Værløse Boldklubs Fodbold A/S , Farum FC Nordsjælland A/S R , Ølstykke Ølstykke Fodbold A/S , Rønne FCB Erhverv ApS , Roskilde FC Roskilde A/S , Køge Køge Boldklub A/S , Herfølge Herfølge Boldklub A/S , Næstved Næstved Boldklub A/S , Nykøbing F Lolland-Falster Alliancen ApS ,5 4 5 Odense V Odense Boldklub A/S R , Odense NØ FC Fyn A/S ENDNU IKKE OFFENTLIGGJORT/IKKE RELEVANT FOR NUVÆRENDE AKTIVITET 1 57 Svendborg SFB Elite ApS , 3 61 Haderslev Sønderjysk Elitesport A/S Esbjerg Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S ,4 9 7 Fredericia Fodbold Club Fredericia 1991 ApS , Vejle Vejle Boldklub Elitefodbold A/S , Herning FC Midtjylland A/S K ,9 11 FC Midtjylland A/S M , Holstebro Holstebro Boldklub Elite ApS , 1 78 Skive Skive Idræts Klub Elite A/S Copyright JB Business Information A/S 6 Side I1

20 INDEKS Professionel Fodbold, Postnr.-opdelt Firmanavn KMD Regnafsl. Måneder Omsætning Bruttofortj. Netto f. skat Aktiver Egenkap. Ansatte Sol.grad Side 8 Århus C Århus Elite A/S K , 4 Århus Elite A/S M , Århus N Aarhus Fremad Fodbold A/S Brabrand Brabrand Kontraktfodbold A/S D , Silkeborg Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Horsens AC Horsens Fodboldalliancen A/S , Viborg Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R , Randers Randers FC A/S R ,6 9 9 Aalborg Øst AAB Fodbold A/S D , Hjørring Fortuna Hjørring A/S ,8 17 Copyright JB Business Information A/S 6 Side I

21 AC Horsens Fodboldalliancen A/S Langmarksvej 65 DK-87 Horsens Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Poder Invest, Horsens A/S ejer > 5 % Orla Kjeld Bothe ejer > 5 % VR Invest Horsens A/S ejer > 5 % Bent Lygum Poder, Direktør Ole Willy Mandrup Rasmussen, Bestyrelsesformand Jan Mortensen, Bestyrelsesmedlem Gert Ejvin Petersen, Bestyrelsesmedlem Lars Dennis Damgaard, Bestyrelsesmedlem Bent Lygum Poder, Bestyrelsesmedlem Claus Rene Dahl, Bestyrelsesmedlem Johnny Niels Midtgaard Jensen, Bestyrelsesmedlem Carl Erik Le Fevre, Bestyrelsesmedlem Claus Andersen, Bestyrelsesmedlem KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad,3, 1,6, Afkastningsgrad 1,,4 4,3 4,6 Egenkap. Forr. 1 6, 6,1 16,5 16,4 Indre værdi 75,7 78,8 88,3 14,5 Aktiver Oms.Hast. 3,,3,7, Varelagers Oms.Hast 118,1 41,9 7 Omsætning pr. ansat 1.771, 1.64, 1.14,3 749,7 Prim.Res. pr. ansat 5,7 1,8 17,7 15,3 Ord. Res. pr. ansat 17, 1,8 3,4 Nettores. pr. ansat 17, 1,8 3,4 Anlægsaktiver/ansat 51,3,8 3,4 81, sgrad I 176,8 154, 15,4 14,3 Soliditetsgrad 48,4 38,4 34,1 39,1 Debitorer kredittid 3, 13,6 1, 5,9 Kredittid Kreditor 16,9 15,9 Gearing 1,6 1,9 1,6 Antal ansatte 3, 5, 7,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

22 Amager Boldklub af 197 ApS Ugandavej 15 DK-77 Kastrup Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: -9 3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Friedl Schwab Ovesen, Direktør Flemming Kappel, Bestyrelsesformand Steen Holm, Næstformand Torben Christiansen, Bestyrelsesmedlem Frank Grimstad, Bestyrelsesmedlem Benny Jørn Damgaard Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Torben Christiansen ejer > 5 % Lars Olsen ejer > 5 % Leki Aviation A/S ejer > 5 % Ole Hansen ejer > 5 % AK Smeden ApS ejer > 5 % Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger 8 6 Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse 1 Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer 16 Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad 1, -,4 Afkastningsgrad -,9 Egenkap. Forr. 1,3-1,8 Indre værdi 138,4 14,8 136, Aktiver Oms.Hast. 1,3,6 Varelagers Oms.Hast 43,5 57,3 85,5 Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 38,6 95, 45,8 Soliditetsgrad 73,3, 76,6 Debitorer kredittid 37,8 48,4 78,8 Kredittid Kreditor 13,4 Gearing,4,5,3 Antal ansatte,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Side Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

23 Amager United ApS Røllikevej 5 DK-77 Kastrup Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: 13-3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 969 Andre aktiviteter ifm sport i øvrigt Nace DB/93 Peter Rosenberg, Adm. direktør Jan Amtrup Jørgensen, Direktør Per Pallesen Christensen, Bestyrelsesmedlem Peter Rosenberg, Bestyrelsesmedlem Jan Amtrup Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Klaus Würtz, Bestyrelsesmedlem Erik Mogens Petersen, Bestyrelsesmedlem Kastrup Boldklub ejer 45 % Tårnby Boldklub ejer 45 % Ambizz Ltd. Filial af Ambizz Ltd. England ejer 1 % SC Revisorerne Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 41 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -7,6 - -1,3 Afkastningsgrad -48,9-11, -44,9 Egenkap. Forr. 1 4,4 999,9 11, Indre værdi 51, -6,4-48, Aktiver Oms.Hast. 1,8 4,8,1 Varelagers Oms.Hast 5,8 31,6 34,4 Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 155,6 9,5 71, Soliditetsgrad 35, -8,1-4,8 Debitorer kredittid 38,6 Kredittid Kreditor 15,8 65,9 195, Gearing 1,8,4-3,5 Antal ansatte,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Amager United ApS /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Amager United ApS /3 3/4 4/5 Amager United ApS /3 3/4 4/5 Amager United ApS /3 3/4 4/5 Side 3 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

24 B93 Kontrakt Fodbold ApS Ved Sporsløjfen 1 DK-1 København Ø Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Henrik Eiler Engel, Direktør Jørgen Norsker, Bestyrelsesformand Johnny Wetterstein Hansen, Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Holten Lindholm, Bestyrelsesmedlem Boldklubben Af 1893 ejer 1 % Andersen & Appel I/S Regnsk. afsl. 31/1/4 31/1/5 Antal mdr. 4 1 Beløb Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat 6 3 Ekstraordin. poster Resultat før skat 6 3 Årets resultat 1 Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad 8,1 6,1 Egenkap. Forr. 1 9,4 18, Indre værdi 11,6 1,4 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 175,1 13,5 Soliditetsgrad 4,9 3,6 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 1,3 3,3 Antal ansatte,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 Side 4 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

25 BK Frem A/S Julius Andersens Vej 7 DK-45 København SV Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Tulipan Invest ApS ejer 11 % Hans Henning Mørk Hermansen, Adm. direktør Filip West, Bestyrelsesformand Egon Jensen, Bestyrelsesmedlem Andreas Birk Broch, Bestyrelsesmedlem Jim Axel Danneberg Voss, Bestyrelsesmedlem Erik Gamst, Bestyrelsesmedlem Kristian Wendelboe, Bestyrelsesmedlem Mads Peter Leth Christiansen, Bestyrelsesmedlem Erik Eltong, Bestyrelsesmedlem Revicom ApS Statsautoriserede Revisorer Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster 7 Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -36,7-1, -63,1 Egenkap. Forr. 1-1,4-861,3 17, 54, Indre værdi,4 7,,9-84,8 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -6,9 -,5-39,8-166,9 Ord. Res. pr. ansat -7, -1,6-44,1-149,9 Nettores. pr. ansat -7, -1,6-44,1-14,1 Anlægsaktiver/ansat,6 3,7 183,7 1 sgrad I 99,9 6,9 61,8 17,4 Soliditetsgrad 33,3 4,4-59,9-15,1 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing, -,6 -,5 Antal ansatte 17,, 3, 8, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 5 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

26 Brabrand Kontraktfodbold A/S Dalgårdsvej 15 DK-8 Brabrand Tlf.: Uoplyst Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 969 Andre aktiviteter ifm sport i øvrigt Nace DB/93 Jesper Møller, Direktør Flemming Møller, Bestyrelsesformand Lars Lægaard Broni, Bestyrelsesmedlem Jesper Møller, Bestyrelsesmedlem F. Møller Holding ApS er Moderselskab og ejer 1 % Poul Bak Revisionsfirma I/S Datterselskab Regnsk. afsl. 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. -1. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver 6 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 74 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital 1.5 Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -38,8-63,6 Egenkap. Forr. 1, -431,3 Indre værdi 67,8 16,6 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -34, -34,5 Ord. Res. pr. ansat -156, -89,5 Nettores. pr. ansat -156, -89,5 Anlægsaktiver/ansat sgrad I 376, Soliditetsgrad 4,6 3,9 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 6,9 Antal ansatte 1, 4, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Side 6 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

27 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion 3 DK-65 Brøndby Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Per Anders Bjerregaard, Adm. direktør Ole Palmå, Direktør Ejvind Sandal, Bestyrelsesformand Carsten Sørensen, Bestyrelsesmedlem Erik Benny Winther, Bestyrelsesmedlem Per Anders Bjerregaard, Bestyrelsesmedlem Frank Buch-Andersen, Bestyrelsesmedlem Torben Hjort Friderichsen, Bestyrelsesmedlem Brøndbyernes I.F. Fodbold Fond ejer 8 % Røsler Holding ApS ejer 11 % KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Koncernredegørelse Regnsk. afsl. 31/1/5 Antal mdr. 1 Beløb Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat.85 Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd Varebeholdninger 4.14 Varedebitorer Andre oms. akt. 15. Omsætningsaktiver 19.7 Aktiver ialt /5 Kr /5 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brøndbyernes IF Fodbold A/S Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld 11.6 Prioritetsgæld Varekreditorer 4.56 Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance /5 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Overskudsgrad 5,8 Afkastningsgrad 9, Egenkap. Forr. 1 11,7 Indre værdi 349, -5, 75, Aktiver Oms.Hast.,4 Varelagers Oms.Hast 37, Omsætning pr. ansat 1.54,4 Prim.Res. pr. ansat 394, Ord. Res. pr. ansat 311, Nettores. pr. ansat 311, Anlægsaktiver/ansat 4.86,9 sgrad I 47,4 Soliditetsgrad 6,3 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor 46,6 Gearing,6 Antal ansatte 11, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, 4/ Brøndbyernes IF Fodbold A/S 4/5 Side 7 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

28 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS Ruten DK-7 Brønshøj Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Ole Mortensen, Direktør Finn Axel Ryberg, Bestyrelsesmedlem Ole Mortensen, Bestyrelsesmedlem Mogens Erik Hansen, Bestyrelsesmedlem Claus Mentov, Bestyrelsesmedlem Bo Vestergaard, Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Normann Toft, Bestyrelsesmedlem Claus Christian Wiingaard, Bestyrelsesmedlem Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital 36 6 Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -6,9-18,9 4,5 -, Egenkap. Forr. 1 5, 134,5 -,3 63,8 Indre værdi 44,6-9,5-4,8-116,4 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -1, -348, 15, - Ord. Res. pr. ansat, -355, 6, -3,8 Nettores. pr. ansat, -355, 6, -3,8 Anlægsaktiver/ansat 1, 7, 13,,5 sgrad I 119,7 31, 138,4 133,8 Soliditetsgrad,4-166, -77, -34,7 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 3,9-1,6 -,9 -,1 Antal ansatte 1, 1, 1, 4, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Side 8 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

29 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Gl Vardevej 88 DK-67 Esbjerg Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Søren Poulsen, Adm. direktør Niels-Erik Søndergård, Direktør Jørgen Lauridsen Jensen, Bestyrelsesformand Palle Guldager Kristensen, Bestyrelsesmedlem John Riis Andersen, Bestyrelsesmedlem Torben Sørensen, Bestyrelsesmedlem Kim Steen Nielsen, Bestyrelsesmedlem Esbjerg Forenede Boldklubber ejer > 5 % Viking Life-Saving Equipment A/S ejer 3 % Claus Sørensen A/S ejer > 5 % Hoffmann Capital A/S ejer > 5 % KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger.444 Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt /5 Kr Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance / /3 3/4 4/5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Overskudsgrad -17,3 13,7,4-8,6 Afkastningsgrad -5,8 18,9 3,9-17,9 Egenkap. Forr. 1-49,3 4,3 15,1-19,5 Indre værdi,7 113,1 19, 11,3 Aktiver Oms.Hast. 1,4 1,6,1 Varelagers Oms.Hast 15,9 94,7 48,9 43, Omsætning pr. ansat 736,9 84,9 843,9 757,6 Prim.Res. pr. ansat -17,6 11,4,6-65, Ord. Res. pr. ansat -149, 134,5 45,8-43,6 Nettores. pr. ansat -149, 134,5 45,8-43,6 Anlægsaktiver/ansat 6, 5, 79,4 15,1 sgrad I 5,5,1,8 15,3 Soliditetsgrad 6 54,5 58, 61,4 Debitorer kredittid 5,4 9,7 5,3 5,4 Kredittid Kreditor 1,9 3,4 5,8 8,5 Gearing,6,8,7,6 Antal ansatte 3, 36, 43, 5, -5, 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, / /3 3/4 4/5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S / /3 3/4 4/5 Side 9 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

30 FC Fyn A/S Gillestedvej 1 DK-54 Odense NØ Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 B 1913 Odense Elitefodbold ApS ejer 33 % Kim Lundshøj, Direktør Poul Jensen, Bestyrelsesformand Jan Michael Grill-Henriksen, Næstformand Leif Bork Christiansen, Bestyrelsesmedlem Steen Johansen, Bestyrelsesmedlem Klavs Bo Nygaard Larsen, Bestyrelsesmedlem Poul Anders Lübbert, Bestyrelsesmedlem Mads Lindkær Petersen, Bestyrelsesmedlem Niels Salomonsen, Bestyrelsesmedlem Jens Christian Staun, Bestyrelsesmedlem Dennis Witek, Bestyrelsesmedlem ND Revision Odense Registreret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. Antal mdr. Beløb Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt. Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkap. Forr. 1 Indre værdi Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I Soliditetsgrad Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing Antal ansatte Regnskab endnu ikke offentliggjort/ Ikke relevant for selskabets nuværende aktivitet 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

31 FC Midtjylland A/S Kaj Zartows Vej 5 DK-74 Herning Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Communipen A/S ejer 7 % PQR 14 ApS ejer 7 % Ejner Hessel A/S ejer 6 % Jull Jørgensen Holding ApS ejer 7 % Claus Bertelsen, Adm. direktør Jens Ørgaard Pedersen, Direktør Anker Stensig Andersen, Bestyrelsesformand Carsten Nørmark Christensen, Næstformand Johny Kurt Rune, Bestyrelsesmedlem Sten Hedelund Hessel, Bestyrelsesmedlem Dan Nørskov Madsen, Bestyrelsesmedlem Jens Ladekjær Overgaard, Bestyrelsesmedlem Rene Jull Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Brian Lund Mollerup, Bestyrelsesmedlem Rene Paulsen, Bestyrelsesmedlem Carsten Brunhøj Andersen, Bestyrelsesmedlem...flere BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernselskab Regnsk. afsl. 3/6/5 Antal mdr. 6 Beløb Kr. 1 4/5 Kr. 1 FC Midtjylland A/S Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat.634 Ekstraordin. poster Resultat før skat.634 Årets resultat Anlægsaktiver.465 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. 4.6 Varebeholdninger 164 Varedebitorer 6.18 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld 3.69 Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance /5 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Midtjylland A/S FC Midtjylland A/S Overskudsgrad 1,3 Afkastningsgrad 18,5 Egenkap. Forr. 1 31,3 Indre værdi 74,8-5, 75, Aktiver Oms.Hast. 1,8 Varelagers Oms.Hast 395,6 Omsætning pr. ansat 1.97,7 Prim.Res. pr. ansat 133, Ord. Res. pr. ansat 15,4 Nettores. pr. ansat 15,4 Anlægsaktiver/ansat 49,3 sgrad I 15,7 Soliditetsgrad 46,9 Debitorer kredittid 7,1 Kredittid Kreditor 3, Gearing Antal ansatte 5, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, /5 4/5 FC Midtjylland A/S Side 11 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

32 FC Midtjylland A/S Kaj Zartows Vej 5 DK-74 Herning Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Communipen A/S ejer 7 % PQR 14 ApS ejer 7 % Ejner Hessel A/S ejer 6 % Jull Jørgensen Holding ApS ejer 7 % Claus Bertelsen, Adm. direktør Jens Ørgaard Pedersen, Direktør Anker Stensig Andersen, Bestyrelsesformand Carsten Nørmark Christensen, Næstformand Johny Kurt Rune, Bestyrelsesmedlem Sten Hedelund Hessel, Bestyrelsesmedlem Dan Nørskov Madsen, Bestyrelsesmedlem Jens Ladekjær Overgaard, Bestyrelsesmedlem Rene Jull Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Brian Lund Mollerup, Bestyrelsesmedlem Rene Paulsen, Bestyrelsesmedlem Carsten Brunhøj Andersen, Bestyrelsesmedlem...flere BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Moderselskab Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 3/6/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -1,8 - -4, 1,3 Afkastningsgrad -3,1-19, -31,8 15,7 Egenkap. Forr. 1,4 1,4-7,7 3 Indre værdi 73, 73,4 67,8 75,3 Aktiver Oms.Hast. 1,8,9 1,3 Varelagers Oms.Hast 34,6 49,8 37, 395,6 Omsætning pr. ansat 796,8 67, 783,4 1.97,7 Prim.Res. pr. ansat -14,3-144,7-187,9 133, Ord. Res. pr. ansat 6,7-6,7 15,4 Nettores. pr. ansat 1,6-6,7 15,4 Anlægsaktiver/ansat 51,6 563, 399,3 541,7 sgrad I 18,5 41,9 78, 73,1 Soliditetsgrad 54,9 34, 5,7 39,8 Debitorer kredittid 15,,3 3,9 7,1 Kredittid Kreditor 3, Gearing,8 1,9,9 Antal ansatte 43, 4, 49, 5, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

33 FC Nordsjælland A/S Farum Park DK-35 Farum Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/ Værtshuse, bodegaer mv. Nace DB/93 Tage Hjorslev Nielsen, Adm. direktør Allan Kim Pedersen, Bestyrelsesformand Michael Vinther, Næstformand Erik Ludvig Berendt, Bestyrelsesmedlem FC Nordsjælland Holding A/S er Moderselskab og ejer 7 % Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernredegørelse Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -33,9-14,7,1 3,4 Afkastningsgrad -18, -41, 4,3 1,3 Egenkap. Forr ,7-16,7-4,8 Indre værdi -33,5-37,4-3, -,4 Aktiver Oms.Hast. 3,,8,1 3, Varelagers Oms.Hast 413,1 393,6 458,3 17, Omsætning pr. ansat 484,9 513,6 588, 66, Prim.Res. pr. ansat -164,6-75,7 1,3 Ord. Res. pr. ansat -18,1-78,6 7,6 13,4 Nettores. pr. ansat -18,1-78,6 7,6 13,4 Anlægsaktiver/ansat 19,7 9,4 1,7 7,8 sgrad I 67,9 133,8 134,3 17,7 Soliditetsgrad -39,3-6, -16, -15, Debitorer kredittid 8,8 18,6 1 4,6 Kredittid Kreditor 4,9 8,5 5, 7,6 Gearing -3,3 -,7-4,4-4,5 Antal ansatte 69, 59, 53, 54, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 13 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

34 FC Roskilde A/S Rådmandshaven 6 DK-4 Roskilde Tlf.: Reg. Nr.: 61. Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Roskilde Boldklub Af 196 ejer > 5 % Himmelev-Veddelev Boldklub ejer > 5 % Svogerslev Boldklub ejer > 5 % Bo Midtgaard-Jørgensen, Direktør Thomas Lomholt Fogt, Bestyrelsesformand Carsten Starup Wickmann, Næstformand Claus Bernt Hansen, Bestyrelsesmedlem Bo Midtgaard-Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Peter Dittmer Hvilsom, Bestyrelsesmedlem Carsten Cornelius Nielsen, Bestyrelsesmedlem Finn Bluhme, Bestyrelsesmedlem Henrik Andersen, Bestyrelsesmedlem RIR Revision Statsautorisede Revisorer I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster 67 Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 9 8 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -31,6-11,3 Afkastningsgrad -77,8-1 -8,7-66,1 Egenkap. Forr. 1 8,3 4, 14,9 48,1 Indre værdi -8,8-9, -76,5-147,8 Aktiver Oms.Hast.,9 5,9 Varelagers Oms.Hast 5,4 8,5 Omsætning pr. ansat 14,4 335,7 Prim.Res. pr. ansat -44,4-37,8 Ord. Res. pr. ansat -45,4-4,3 Nettores. pr. ansat -38, -4,3 Anlægsaktiver/ansat 44,8 4 sgrad I 8,1 6,9 55,5 11,4 Soliditetsgrad -55,6-66,7-8, -146,7 Debitorer kredittid 159,,7 Kredittid Kreditor 149,7 5,7 Gearing -1,4-1,4-4,6-1,7 Antal ansatte,, 9, 9, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Roskilde A/S -3 1/ /3 3/4 4/5 Side 14 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

35 FCB Erhverv ApS Store Torvegade 1 DK-37 Rønne Tlf.: Reg. Nr.: 5.95 Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Arne Mikkelsen, Bestyrelsesformand Henrik Myhre Erichsen, Bestyrelsesmedlem Tonny Jensen, Bestyrelsesmedlem Finn Erik Olsen Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -,3-1,8-11,8 11, Afkastningsgrad -9, -4,1-58,8 35,1 Egenkap. Forr. 1-5,7-5, -19, 7, Indre værdi 1, 97,1 3,4 11,4 Aktiver Oms.Hast. 4,,3 5, 3,1 Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 57,3,9 135, 14,8 Soliditetsgrad 81, 55,1 5,5 53,4 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing,,8,9,9 Antal ansatte,,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 Side 15 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

36 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Randalsvej 9 DK-7 Fredericia Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: -8 3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Stig Pedersen, Direktør Morten Rahbek Hansen, Bestyrelsesformand Hans Henrik Ratje Davidsen, Bestyrelsesmedlem Johnny Gilberg, Bestyrelsesmedlem Per Gjessø, Bestyrelsesmedlem Niels Kruse, Bestyrelsesmedlem Henrik Lauge Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Kurt Revsbeck Nielsen, Bestyrelsesmedlem K F U M S Boldklub ejer > 5 % Rahbek Invest ApS ejer > 5 % Niels Kruse A/S ejer > 5 % PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisions A/S Regnsk. afsl. 31/1/5 Antal mdr. 1 Beløb Kr. 1 4/5 Kr. 1 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Nettoomsætning 645 Dækningsbidrag/Brt. 645 Primært resultat Ordinært resultat 1 Ekstraordin. poster Resultat før skat 1 Årets resultat 1 Anlægsaktiver 78 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger 6 Varedebitorer 188 Andre oms. akt. 837 Omsætningsaktiver 1.51 Aktiver ialt /5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Egenkapital 8 Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld 6 Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld 1.41 Kortfristet gæld 1.41 Status balance /5 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Overskudsgrad,3 Afkastningsgrad, Egenkap. Forr. 1,4 Indre værdi 8,6-5, 75, Aktiver Oms.Hast.,5 Varelagers Oms.Hast 4,8 Omsætning pr. ansat 17,5 Prim.Res. pr. ansat,3 Ord. Res. pr. ansat, Nettores. pr. ansat, Anlægsaktiver/ansat 46,3 sgrad I 11, Soliditetsgrad 17, Debitorer kredittid 85,1 Kredittid Kreditor Gearing 4,8 Antal ansatte 6, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, 4/ /5 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Side 16 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave

ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave ANALYSERAPPORT 949 Professionel Fodbold Analyserapport August 26 32. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-7 København K. Tlf.: 33 2 Fax: 33 629 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com,

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KORT OM AO....................................................... 4 5-ÅRSOVERSIGT.................................................... 6 ÅRSBERETNING.....................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning m.v. Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Nøgletal 4-5 Highlights 6 Året der gik 7-8 Ledelsesberetningen 9-21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23-24 Resultatopgørelse

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Prospekt for A/S Privat Pension ved introduktion og aktieemission på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Første tegningsdag: 1. december 2005 Sidste tegningsdag 20. januar 2006 November 2005 A/S Privat

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur

Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur Mod nye tider trimmet og tilpasset til lavkonjunktur Executive summary Virksomhedsanalysen 2012 få indblik i forskellige branchers resultater, succes og udvikling. www.pwc.dk/virksomhedsanalyse Indhold

Læs mere