BRANCHERAPPORT PLUS+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHERAPPORT PLUS+"

Transkript

1 BRANCHERAPPORT PLUS+ 949 Professionel Fodbold JB+rapport August 6 3. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: Fax:

2

3 Indhold Forord Om BranchePlus+ Rapporten Produktorientering Definitioner/Symbolforklaringer Nøgletalspyramide Afgrænsning af branchen Brancherapport Plus+ Indeks Datacards

4

5 Forord JB Business Information indhenter regnskabs- & brancheoplysninger om samtlige aktie- & anpartsselskaber i Danmark. Dette gør os i stand til at levere Dem den bedst opdaterede og mest dækkende brancheinformation om dansk erhvervsliv. JB's rapporter giver Dem blandt andet svar på følgende: Sælger De til kunder, der har råd til at betale? Bruger Deres virksomhed salgskræfterne på de rigtige emner? Vælger De forhandlere, der har styrke og ressourcer nok til at markedsføre Deres produkter? Er Deres leverandører også leveringsdygtige i fremtiden? Hvem er Deres konkurrenter - og hvor stærke er de? Med rapporten i hånden er De et skridt foran Deres konkurrenter. Såfremt De ønsker yderligere information om branchen, andre brancher eller enkelte virksomheder står JB Business Information selvfølgelig til Deres fulde disposition. Vi ønsker Dem god læsning, og håber at De får stor nytte af rapporten. Med venlig hilsen JB Business Information A/S Peter Juel-Berg Direktør KOB A/S An Experian company Gammel Mønt 4 DK København K. Telefon: www: Telefax: Note: På opfordring af Datatilsynet skal vi hermed venligst anmode Dem om at destruere eventuelle tidligere udgaver af denne rapport, såfremt en sådan måtte være i Deres besiddelse.

6

7 Om Brancherapport Plus+ Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende seneste udgave af vor PLUS+ brancherapport. Der er et indeks for samtlige selskaber i branchen, opdelt efter postnumre. Man kan således se de geografisk nærmeste konkurrenter, og lynhurtigt via sidehenvisningen finde oplysninger om de pågældende selskaber. På hvert eneste selskab har De nu mulighed for at se følgende ekstraoplysninger: Bestyrelsesmedlemmer Firmaets registreringsdato Den registrerede aktie- eller anpartskapital Samtlige brancher selskabet opererer indenfor Ejerforhold Resultat efter skat Offentlig vurdering, samt bogført værdi, hvis selskabet ejer fast ejendom Ansvarlig lånekapital Prioritetsgæld Indre værdi Gearing På det enkelte plusdatacard kan De ydermere se branchens mediantal og en grafisk afbildning af de 4 væsentligste nøgletal. Dette gør, at De nemt og hurtigt kan bedømme selskabet i forhold til resten af branchen, samt udviklingen i selve selskabet. Bemærk! På plusdatacardet finder De det seneste regnskabsår i højre side. Såfremt De har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros, er De meget velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen JB Business Information A/S

8

9 Produktorientering Basisrapport En hurtig og billig oversigt, over den branche De ønsker. Indeholder: * 4 års regnskabstal. * 8 regnskabs- og 4 nøgletal for hvert enkelt firma. * Præsentation af branchegennemsnit. Brancherapport PLUS+ Indeholder hele 7 regnskabstal og 16 nøgletal for hvert firma. Rapporten angiver bl.a. ejerforhold, direktion, bestyrelse, varedebitorer, varekreditorer, prioritetsgæld. Samtidig vises 4 grafer, som viser det enkelte firmas præstation i forhold til branchen som helhed. Analyserapport En udbygning af Brancherapport PLUS+, suppleret med vækstanalyser mv. Firmaerne er opdelt efter aktivitetsform, produktgrupper el lign. og måles i forhold til hinanden. Lokalrapport Specielt velegnet til selskaber med kundepotentiale indenfor bestemte geografiske områder. Indeholder data om samtlige registrerede aktie- og anpartsselskaber i området. Lokalrapporten indeholder 3 års regnskabstal, firmanavn, adresse, tlf.nr., direktion, bestyrelse, reg.nr., branche, revisor, anmærkninger (under tvangsopløsning etc.). Årbog Årbogen indeholder basisoplysninger og regnskabsinformationer på samtlige 9. registrerede selskaber i Danmark. Årbogen viser informationer for seneste regnskabsår med indikation af udviklingen i forhold til året før. CD De kan også få leveret Deres økonomiske informationer på CD. Vi tilbyder levering af over forskellige brancher. CD-versionen giver Dem mulighed for at foretage databasesøgninger, grafiske afbildninger, udskrivning af labels etc. De er velkommen til at bestille en gratis demo Regnskaber og kreditrapporter (ind- og udland) JB kan levere danske årsregnskaber (A/S og ApS) fra dag til dag, ved bestilling inden kl Desuden kan De bestille kreditoplysninger og udenlandske årsregnskaber. Desuden kan JB levere: * Svenske, norske og engelske brancherapporter og markedsanalyser. * Adresser på labels eller diskette. De vælger selv branche, økonomiske eller geografiske kriterier. Vi henleder desuden Deres opmærksomhed på vor hjemmeside hvor De kan læse mere om fx: CD- & WebDirect Pressenyt Markedsudvælgelse Overvågning Kreditoplysninger Inkasso JB Rapporter

10

11 Definitioner/Symbolforklaringer (*) Generelt Angiver at nøgletallet korrigeres for regnskabsperiode forskellig fra 1 mdr. (blank) Angiver nul, uoplyst eller ikke beregnelige størrelser. Procenter større end 999,99 angives ikke. Angiver at nøgletal ikke kan beregnes, eller at resultatet giver et procenttal større end 999,99. Angiver at ændringen i forhold til året før er større eller mindre end 5 %. Afkastningsgrad*. Primært resultat i pct. af aktivmassen. Tallet viser forrentningen af den samlede kapital. Aktivernes omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med balance. Angiver hvor mange gange aktivmassen medgår til generering af omsætningen. Anlægsaktiver. Anlægsaktiver er den del af aktiverne, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Typiske eksempler er driftsmaskiner, - bygninger og kapitalinteresser i dattervirksomhed/er. Anlægsaktiver pr. ansat. Angiver hvor stort et produktionsapparat der er medgået pr. ansat. Et højt nøgletal angiver, at produktionen er kapital-intensiv. Ansvarlig lånekapital. Kapital indskudt som enten langfristet gæld eller egenkapital. Optræder som egenkapital, hvis der foreligger en ubetinget tilbagetrædelseserklæring. Antal ansatte. Angiver det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret. Branche (DB-93/NACE-kode). En statistisk kode der angiver den aktivitet (branche), som firmaet har indberettet til Told- & Skattestyrelsen. D. Angiver at virksomheden er et datterselskab. Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste. Nettoomsætning minus direkte variable omkostninger. Direkte variable omkostninger er her defineret som udgifter til råvarer/handelsvarer/underleverandører. Egenkapital. Angiver den del af aktivmassen, som er gældfri. Man kan sige, at egenkapitalen er et udtryk for selskabets formue. Egenkapitalens forrentning 1*. Resultat af ordinær drift i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Egenkapitalens forrentning *. Nettoresultat før skat i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Ekstraordinære poster. Angiver resultatet af begivenheder i årets løb, som ikke vedrører den ordinære drift. Fast ejendom. Den bogførte værdi af virksomhedens ejendom/me. Gearing. Lang- plus kortfristet gæld, divideret med egenkapitalen. Angiver egenkapitalens belåningsgrad. Hensættelse. Angiver hvor meget firmaet anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, fx eventualskat, der vedrører forskelsbeløbet mellem den selskabsretlige og den skatteretlige værdiansættelse for regnskabsåret. Indre værdi. Egenkapitalen i procent af selskabskapitalen. Angiver den "objektive" værdi af virksomheden. K. Angiver at virksomheden er en koncern. Kortfristet gæld. Den del af et firmas gæld, som forfalder inden for et år. Langfristet gæld. Den del af firmaets gæld, som forfalder efter mere end et år. sgrad I. Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på mellem-kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. sgrad II. Omsætningsaktiver minus varelager i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. M. Angiver at virksomheden er et moderselskab.. værdien (5 %) for den branche der er fremhævet på Datacardet. Nettoomsætning. Oplyst omsætning ekskl. moms og punktafgifter. Nettoomsæt-ning er her inkl. indtjente provisioner. Nettoomsætning pr. ansat*. Angiver hvor stor omsætningen har været pr. ansat. En høj værdi indikerer, at firmaet enten er et handelsfirma, eller at produktionen er kapitalintensiv.

12 Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering af virksomhedens ejendom/me.. Varekreditorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætning. Nøgletallet viser hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt modtager. Omsætningsaktiver. Aktiver der ikke er anlægsaktiver, fx varebeholdninger, varedebitorer, indestående i pengeinstitut mm. Ordinært resultat. Resultatet af firmaets primære og sekundære drift. Resultatet er således inden ekstraordinære poster. Ordinært resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort det ordinære resultat har været pr. ansat. Overskudsgrad. Resultat af primær drift i pct. af nettoomsætning. Tallet viser hvor stor en del af firmaets primære aktivitet, der bliver til overskud. Primært resultat. Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, som har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat bliver således nettoomsætning med fradrag af direkte omkost-ninger, samt kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. ansat*. Da næsten alle ansatte er beskæftiget med den primære aktivitet, angiver tallet hvor stort overskuddet har været pr. medarbejder. Prioritetsgæld. Den samlede gæld med pant i virksomhedens ejendom/me. R. Angiver at virksomheden har indberettet en koncernredegørelse. Resultat før skat. Resultatet før skat og overskudsdisponering. Således er resul-tatet inkl. overskud/underskud i dattervirksomhed uanset evt. sambeskatning. Resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort resultatet før skat har været pr. ansat. Tallet angiver det endelige resultat af firmaets drift pr. ansat. Soliditetsgrad. Egenkapitalen i pct. af aktiver ialt. Tallet viser hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansie-ring. Statusbalance (Aktiver/Passiver ialt). Angiver den samlede kapitalanvendelse. Varebeholdning. Ved varebeholdning forstås varer til omsætning inden for fir-maets normale forretningsområde. Varebeholdningen opgøres inkl. hjælpevarer og igangværende arbejde. Varebeholdningens omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med varebeholdning. Indikerer hvor mange gange varebeholdningen er blevet omsat i forhold til den opnåede omsætning. Varedebitorer. Angiver firmaets varetilgodehavender på statusdagen. Varedebitorer kredittid* (kredit givet). Varedebitorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætningen. Nøgletallet viser, hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt yder sine debitorer. Varekreditorer. Ved varekreditorer forstås den del af den kortfristede gæld, som har med vareforbrug at gøre. Det vil typisk sige gæld ifm indkøb af rå- og handelsvarer. Varekreditorer kredittid* (kredit modtaget).

13 Nøgletalspyramide Pyramiden læses fra højre mod venstre Varesalg Bruttofortj./ DB. minus Årets primære driftsresultat minus Variable udgifter divideret med Faste udgifter Overskudsgrad Varesalg Varesalg Afkastningsgrad multipliceret med Aktivers omsætningshastighed Aktiver i alt divideret med Anlægsaktiver Anlægsaktivernes omsætningshastighed divideret med Varesalg Varesalg Kreditdage debitorer divideret med Varelagerets omsætningshastighed divideret med Varedebitorer x365/ Varelager

14

15 Afgrænsning af branchen Nærværende rapports formål er at give et økonomisk overblik for en hel branche. Et selskab kan være udeladt af følgende årsager: Selskabet er personligt ejet, et AmbA, et I/S eller lign., hvor regnskabsoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Hvilende selskaber og selskaber under konkurs eller i likvidation medtages normalt ikke. Garanti For at finde frem til selskaberne i de enkelte brancher, anvender vi diverse offentligt tilgængelige registre og opslagsværker, samt den branchekode som selskaberne selv har oplyst til Told- & Skattestyrelsen (jf. NACE/DB-93-kodesystemet). Disse registre er ikke altid helt dækkende, hvorfor vi kan have overset nogle selskaber, der burde have været med i rapporten. Skulle De efter at have modtaget rapporten konstatere, at der mangler et el. flere selskaber i rapporten, kontakt os da venligst, således at vi kan tilsende Dem oplysninger på selskabet(erne) - uden beregning for Dem. Det/de manglende selskab/er vil derefter blive medtaget i næste udgave af rapporten.

16

17 BRANCHERAPPORT PLUS+

18

19 INDEKS Professionel Fodbold, Postnr.-opdelt Firmanavn KMD Regnafsl. Måneder Omsætning Bruttofortj. Netto f. skat Aktiver Egenkap. Ansatte Sol.grad Side 1 København Ø B93 Kontrakt Fodbold ApS ,6 4 Parken Sport & Entertainment A/S K ,7 7 Parken Sport & Entertainment A/S M ,7 8 Skjold Boldklubben A/S D , København S Fremad Amager A/S , København SV BK Frem A/S , Brøndby Brøndbyernes IF Fodbold A/S R , Hvidovre Hvidovre Fodbold A/S D ,8 7 Brønshøj Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS , Kastrup Amager Boldklub af 197 ApS ,6 Amager United ApS ,8 3 9 Hellerup HIK Professionel Fodbold ApS ,1 35 Værløse Værløse Boldklubs Fodbold A/S , Farum FC Nordsjælland A/S R , Ølstykke Ølstykke Fodbold A/S , Rønne FCB Erhverv ApS , Roskilde FC Roskilde A/S , Køge Køge Boldklub A/S , Herfølge Herfølge Boldklub A/S , Næstved Næstved Boldklub A/S , Nykøbing F Lolland-Falster Alliancen ApS ,5 4 5 Odense V Odense Boldklub A/S R , Odense NØ FC Fyn A/S ENDNU IKKE OFFENTLIGGJORT/IKKE RELEVANT FOR NUVÆRENDE AKTIVITET 1 57 Svendborg SFB Elite ApS , 3 61 Haderslev Sønderjysk Elitesport A/S Esbjerg Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S ,4 9 7 Fredericia Fodbold Club Fredericia 1991 ApS , Vejle Vejle Boldklub Elitefodbold A/S , Herning FC Midtjylland A/S K ,9 11 FC Midtjylland A/S M , Holstebro Holstebro Boldklub Elite ApS , 1 78 Skive Skive Idræts Klub Elite A/S Copyright JB Business Information A/S 6 Side I1

20 INDEKS Professionel Fodbold, Postnr.-opdelt Firmanavn KMD Regnafsl. Måneder Omsætning Bruttofortj. Netto f. skat Aktiver Egenkap. Ansatte Sol.grad Side 8 Århus C Århus Elite A/S K , 4 Århus Elite A/S M , Århus N Aarhus Fremad Fodbold A/S Brabrand Brabrand Kontraktfodbold A/S D , Silkeborg Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Horsens AC Horsens Fodboldalliancen A/S , Viborg Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R , Randers Randers FC A/S R ,6 9 9 Aalborg Øst AAB Fodbold A/S D , Hjørring Fortuna Hjørring A/S ,8 17 Copyright JB Business Information A/S 6 Side I

21 AC Horsens Fodboldalliancen A/S Langmarksvej 65 DK-87 Horsens Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Poder Invest, Horsens A/S ejer > 5 % Orla Kjeld Bothe ejer > 5 % VR Invest Horsens A/S ejer > 5 % Bent Lygum Poder, Direktør Ole Willy Mandrup Rasmussen, Bestyrelsesformand Jan Mortensen, Bestyrelsesmedlem Gert Ejvin Petersen, Bestyrelsesmedlem Lars Dennis Damgaard, Bestyrelsesmedlem Bent Lygum Poder, Bestyrelsesmedlem Claus Rene Dahl, Bestyrelsesmedlem Johnny Niels Midtgaard Jensen, Bestyrelsesmedlem Carl Erik Le Fevre, Bestyrelsesmedlem Claus Andersen, Bestyrelsesmedlem KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad,3, 1,6, Afkastningsgrad 1,,4 4,3 4,6 Egenkap. Forr. 1 6, 6,1 16,5 16,4 Indre værdi 75,7 78,8 88,3 14,5 Aktiver Oms.Hast. 3,,3,7, Varelagers Oms.Hast 118,1 41,9 7 Omsætning pr. ansat 1.771, 1.64, 1.14,3 749,7 Prim.Res. pr. ansat 5,7 1,8 17,7 15,3 Ord. Res. pr. ansat 17, 1,8 3,4 Nettores. pr. ansat 17, 1,8 3,4 Anlægsaktiver/ansat 51,3,8 3,4 81, sgrad I 176,8 154, 15,4 14,3 Soliditetsgrad 48,4 38,4 34,1 39,1 Debitorer kredittid 3, 13,6 1, 5,9 Kredittid Kreditor 16,9 15,9 Gearing 1,6 1,9 1,6 Antal ansatte 3, 5, 7,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

22 Amager Boldklub af 197 ApS Ugandavej 15 DK-77 Kastrup Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: -9 3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Friedl Schwab Ovesen, Direktør Flemming Kappel, Bestyrelsesformand Steen Holm, Næstformand Torben Christiansen, Bestyrelsesmedlem Frank Grimstad, Bestyrelsesmedlem Benny Jørn Damgaard Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Torben Christiansen ejer > 5 % Lars Olsen ejer > 5 % Leki Aviation A/S ejer > 5 % Ole Hansen ejer > 5 % AK Smeden ApS ejer > 5 % Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger 8 6 Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse 1 Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer 16 Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad 1, -,4 Afkastningsgrad -,9 Egenkap. Forr. 1,3-1,8 Indre værdi 138,4 14,8 136, Aktiver Oms.Hast. 1,3,6 Varelagers Oms.Hast 43,5 57,3 85,5 Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 38,6 95, 45,8 Soliditetsgrad 73,3, 76,6 Debitorer kredittid 37,8 48,4 78,8 Kredittid Kreditor 13,4 Gearing,4,5,3 Antal ansatte,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Side Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

23 Amager United ApS Røllikevej 5 DK-77 Kastrup Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: 13-3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 969 Andre aktiviteter ifm sport i øvrigt Nace DB/93 Peter Rosenberg, Adm. direktør Jan Amtrup Jørgensen, Direktør Per Pallesen Christensen, Bestyrelsesmedlem Peter Rosenberg, Bestyrelsesmedlem Jan Amtrup Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Klaus Würtz, Bestyrelsesmedlem Erik Mogens Petersen, Bestyrelsesmedlem Kastrup Boldklub ejer 45 % Tårnby Boldklub ejer 45 % Ambizz Ltd. Filial af Ambizz Ltd. England ejer 1 % SC Revisorerne Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 41 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -7,6 - -1,3 Afkastningsgrad -48,9-11, -44,9 Egenkap. Forr. 1 4,4 999,9 11, Indre værdi 51, -6,4-48, Aktiver Oms.Hast. 1,8 4,8,1 Varelagers Oms.Hast 5,8 31,6 34,4 Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 155,6 9,5 71, Soliditetsgrad 35, -8,1-4,8 Debitorer kredittid 38,6 Kredittid Kreditor 15,8 65,9 195, Gearing 1,8,4-3,5 Antal ansatte,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Amager United ApS /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Amager United ApS /3 3/4 4/5 Amager United ApS /3 3/4 4/5 Amager United ApS /3 3/4 4/5 Side 3 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

24 B93 Kontrakt Fodbold ApS Ved Sporsløjfen 1 DK-1 København Ø Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Henrik Eiler Engel, Direktør Jørgen Norsker, Bestyrelsesformand Johnny Wetterstein Hansen, Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Holten Lindholm, Bestyrelsesmedlem Boldklubben Af 1893 ejer 1 % Andersen & Appel I/S Regnsk. afsl. 31/1/4 31/1/5 Antal mdr. 4 1 Beløb Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat 6 3 Ekstraordin. poster Resultat før skat 6 3 Årets resultat 1 Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad 8,1 6,1 Egenkap. Forr. 1 9,4 18, Indre værdi 11,6 1,4 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 175,1 13,5 Soliditetsgrad 4,9 3,6 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 1,3 3,3 Antal ansatte,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 Side 4 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

25 BK Frem A/S Julius Andersens Vej 7 DK-45 København SV Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Tulipan Invest ApS ejer 11 % Hans Henning Mørk Hermansen, Adm. direktør Filip West, Bestyrelsesformand Egon Jensen, Bestyrelsesmedlem Andreas Birk Broch, Bestyrelsesmedlem Jim Axel Danneberg Voss, Bestyrelsesmedlem Erik Gamst, Bestyrelsesmedlem Kristian Wendelboe, Bestyrelsesmedlem Mads Peter Leth Christiansen, Bestyrelsesmedlem Erik Eltong, Bestyrelsesmedlem Revicom ApS Statsautoriserede Revisorer Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster 7 Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -36,7-1, -63,1 Egenkap. Forr. 1-1,4-861,3 17, 54, Indre værdi,4 7,,9-84,8 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -6,9 -,5-39,8-166,9 Ord. Res. pr. ansat -7, -1,6-44,1-149,9 Nettores. pr. ansat -7, -1,6-44,1-14,1 Anlægsaktiver/ansat,6 3,7 183,7 1 sgrad I 99,9 6,9 61,8 17,4 Soliditetsgrad 33,3 4,4-59,9-15,1 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing, -,6 -,5 Antal ansatte 17,, 3, 8, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 5 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

26 Brabrand Kontraktfodbold A/S Dalgårdsvej 15 DK-8 Brabrand Tlf.: Uoplyst Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 969 Andre aktiviteter ifm sport i øvrigt Nace DB/93 Jesper Møller, Direktør Flemming Møller, Bestyrelsesformand Lars Lægaard Broni, Bestyrelsesmedlem Jesper Møller, Bestyrelsesmedlem F. Møller Holding ApS er Moderselskab og ejer 1 % Poul Bak Revisionsfirma I/S Datterselskab Regnsk. afsl. 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. -1. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver 6 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 74 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital 1.5 Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -38,8-63,6 Egenkap. Forr. 1, -431,3 Indre værdi 67,8 16,6 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -34, -34,5 Ord. Res. pr. ansat -156, -89,5 Nettores. pr. ansat -156, -89,5 Anlægsaktiver/ansat sgrad I 376, Soliditetsgrad 4,6 3,9 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 6,9 Antal ansatte 1, 4, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Side 6 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

27 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion 3 DK-65 Brøndby Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Per Anders Bjerregaard, Adm. direktør Ole Palmå, Direktør Ejvind Sandal, Bestyrelsesformand Carsten Sørensen, Bestyrelsesmedlem Erik Benny Winther, Bestyrelsesmedlem Per Anders Bjerregaard, Bestyrelsesmedlem Frank Buch-Andersen, Bestyrelsesmedlem Torben Hjort Friderichsen, Bestyrelsesmedlem Brøndbyernes I.F. Fodbold Fond ejer 8 % Røsler Holding ApS ejer 11 % KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Koncernredegørelse Regnsk. afsl. 31/1/5 Antal mdr. 1 Beløb Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat.85 Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd Varebeholdninger 4.14 Varedebitorer Andre oms. akt. 15. Omsætningsaktiver 19.7 Aktiver ialt /5 Kr /5 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brøndbyernes IF Fodbold A/S Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld 11.6 Prioritetsgæld Varekreditorer 4.56 Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance /5 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Overskudsgrad 5,8 Afkastningsgrad 9, Egenkap. Forr. 1 11,7 Indre værdi 349, -5, 75, Aktiver Oms.Hast.,4 Varelagers Oms.Hast 37, Omsætning pr. ansat 1.54,4 Prim.Res. pr. ansat 394, Ord. Res. pr. ansat 311, Nettores. pr. ansat 311, Anlægsaktiver/ansat 4.86,9 sgrad I 47,4 Soliditetsgrad 6,3 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor 46,6 Gearing,6 Antal ansatte 11, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, 4/ Brøndbyernes IF Fodbold A/S 4/5 Side 7 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

28 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS Ruten DK-7 Brønshøj Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Ole Mortensen, Direktør Finn Axel Ryberg, Bestyrelsesmedlem Ole Mortensen, Bestyrelsesmedlem Mogens Erik Hansen, Bestyrelsesmedlem Claus Mentov, Bestyrelsesmedlem Bo Vestergaard, Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Normann Toft, Bestyrelsesmedlem Claus Christian Wiingaard, Bestyrelsesmedlem Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital 36 6 Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -6,9-18,9 4,5 -, Egenkap. Forr. 1 5, 134,5 -,3 63,8 Indre værdi 44,6-9,5-4,8-116,4 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -1, -348, 15, - Ord. Res. pr. ansat, -355, 6, -3,8 Nettores. pr. ansat, -355, 6, -3,8 Anlægsaktiver/ansat 1, 7, 13,,5 sgrad I 119,7 31, 138,4 133,8 Soliditetsgrad,4-166, -77, -34,7 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 3,9-1,6 -,9 -,1 Antal ansatte 1, 1, 1, 4, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Side 8 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

29 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Gl Vardevej 88 DK-67 Esbjerg Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Søren Poulsen, Adm. direktør Niels-Erik Søndergård, Direktør Jørgen Lauridsen Jensen, Bestyrelsesformand Palle Guldager Kristensen, Bestyrelsesmedlem John Riis Andersen, Bestyrelsesmedlem Torben Sørensen, Bestyrelsesmedlem Kim Steen Nielsen, Bestyrelsesmedlem Esbjerg Forenede Boldklubber ejer > 5 % Viking Life-Saving Equipment A/S ejer 3 % Claus Sørensen A/S ejer > 5 % Hoffmann Capital A/S ejer > 5 % KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger.444 Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt /5 Kr Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance / /3 3/4 4/5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Overskudsgrad -17,3 13,7,4-8,6 Afkastningsgrad -5,8 18,9 3,9-17,9 Egenkap. Forr. 1-49,3 4,3 15,1-19,5 Indre værdi,7 113,1 19, 11,3 Aktiver Oms.Hast. 1,4 1,6,1 Varelagers Oms.Hast 15,9 94,7 48,9 43, Omsætning pr. ansat 736,9 84,9 843,9 757,6 Prim.Res. pr. ansat -17,6 11,4,6-65, Ord. Res. pr. ansat -149, 134,5 45,8-43,6 Nettores. pr. ansat -149, 134,5 45,8-43,6 Anlægsaktiver/ansat 6, 5, 79,4 15,1 sgrad I 5,5,1,8 15,3 Soliditetsgrad 6 54,5 58, 61,4 Debitorer kredittid 5,4 9,7 5,3 5,4 Kredittid Kreditor 1,9 3,4 5,8 8,5 Gearing,6,8,7,6 Antal ansatte 3, 36, 43, 5, -5, 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, / /3 3/4 4/5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S / /3 3/4 4/5 Side 9 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

30 FC Fyn A/S Gillestedvej 1 DK-54 Odense NØ Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 B 1913 Odense Elitefodbold ApS ejer 33 % Kim Lundshøj, Direktør Poul Jensen, Bestyrelsesformand Jan Michael Grill-Henriksen, Næstformand Leif Bork Christiansen, Bestyrelsesmedlem Steen Johansen, Bestyrelsesmedlem Klavs Bo Nygaard Larsen, Bestyrelsesmedlem Poul Anders Lübbert, Bestyrelsesmedlem Mads Lindkær Petersen, Bestyrelsesmedlem Niels Salomonsen, Bestyrelsesmedlem Jens Christian Staun, Bestyrelsesmedlem Dennis Witek, Bestyrelsesmedlem ND Revision Odense Registreret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. Antal mdr. Beløb Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt. Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkap. Forr. 1 Indre værdi Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I Soliditetsgrad Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing Antal ansatte Regnskab endnu ikke offentliggjort/ Ikke relevant for selskabets nuværende aktivitet 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

31 FC Midtjylland A/S Kaj Zartows Vej 5 DK-74 Herning Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Communipen A/S ejer 7 % PQR 14 ApS ejer 7 % Ejner Hessel A/S ejer 6 % Jull Jørgensen Holding ApS ejer 7 % Claus Bertelsen, Adm. direktør Jens Ørgaard Pedersen, Direktør Anker Stensig Andersen, Bestyrelsesformand Carsten Nørmark Christensen, Næstformand Johny Kurt Rune, Bestyrelsesmedlem Sten Hedelund Hessel, Bestyrelsesmedlem Dan Nørskov Madsen, Bestyrelsesmedlem Jens Ladekjær Overgaard, Bestyrelsesmedlem Rene Jull Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Brian Lund Mollerup, Bestyrelsesmedlem Rene Paulsen, Bestyrelsesmedlem Carsten Brunhøj Andersen, Bestyrelsesmedlem...flere BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernselskab Regnsk. afsl. 3/6/5 Antal mdr. 6 Beløb Kr. 1 4/5 Kr. 1 FC Midtjylland A/S Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat.634 Ekstraordin. poster Resultat før skat.634 Årets resultat Anlægsaktiver.465 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. 4.6 Varebeholdninger 164 Varedebitorer 6.18 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld 3.69 Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance /5 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Midtjylland A/S FC Midtjylland A/S Overskudsgrad 1,3 Afkastningsgrad 18,5 Egenkap. Forr. 1 31,3 Indre værdi 74,8-5, 75, Aktiver Oms.Hast. 1,8 Varelagers Oms.Hast 395,6 Omsætning pr. ansat 1.97,7 Prim.Res. pr. ansat 133, Ord. Res. pr. ansat 15,4 Nettores. pr. ansat 15,4 Anlægsaktiver/ansat 49,3 sgrad I 15,7 Soliditetsgrad 46,9 Debitorer kredittid 7,1 Kredittid Kreditor 3, Gearing Antal ansatte 5, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, /5 4/5 FC Midtjylland A/S Side 11 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

32 FC Midtjylland A/S Kaj Zartows Vej 5 DK-74 Herning Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Communipen A/S ejer 7 % PQR 14 ApS ejer 7 % Ejner Hessel A/S ejer 6 % Jull Jørgensen Holding ApS ejer 7 % Claus Bertelsen, Adm. direktør Jens Ørgaard Pedersen, Direktør Anker Stensig Andersen, Bestyrelsesformand Carsten Nørmark Christensen, Næstformand Johny Kurt Rune, Bestyrelsesmedlem Sten Hedelund Hessel, Bestyrelsesmedlem Dan Nørskov Madsen, Bestyrelsesmedlem Jens Ladekjær Overgaard, Bestyrelsesmedlem Rene Jull Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Brian Lund Mollerup, Bestyrelsesmedlem Rene Paulsen, Bestyrelsesmedlem Carsten Brunhøj Andersen, Bestyrelsesmedlem...flere BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Moderselskab Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 3/6/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -1,8 - -4, 1,3 Afkastningsgrad -3,1-19, -31,8 15,7 Egenkap. Forr. 1,4 1,4-7,7 3 Indre værdi 73, 73,4 67,8 75,3 Aktiver Oms.Hast. 1,8,9 1,3 Varelagers Oms.Hast 34,6 49,8 37, 395,6 Omsætning pr. ansat 796,8 67, 783,4 1.97,7 Prim.Res. pr. ansat -14,3-144,7-187,9 133, Ord. Res. pr. ansat 6,7-6,7 15,4 Nettores. pr. ansat 1,6-6,7 15,4 Anlægsaktiver/ansat 51,6 563, 399,3 541,7 sgrad I 18,5 41,9 78, 73,1 Soliditetsgrad 54,9 34, 5,7 39,8 Debitorer kredittid 15,,3 3,9 7,1 Kredittid Kreditor 3, Gearing,8 1,9,9 Antal ansatte 43, 4, 49, 5, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

33 FC Nordsjælland A/S Farum Park DK-35 Farum Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/ Værtshuse, bodegaer mv. Nace DB/93 Tage Hjorslev Nielsen, Adm. direktør Allan Kim Pedersen, Bestyrelsesformand Michael Vinther, Næstformand Erik Ludvig Berendt, Bestyrelsesmedlem FC Nordsjælland Holding A/S er Moderselskab og ejer 7 % Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernredegørelse Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -33,9-14,7,1 3,4 Afkastningsgrad -18, -41, 4,3 1,3 Egenkap. Forr ,7-16,7-4,8 Indre værdi -33,5-37,4-3, -,4 Aktiver Oms.Hast. 3,,8,1 3, Varelagers Oms.Hast 413,1 393,6 458,3 17, Omsætning pr. ansat 484,9 513,6 588, 66, Prim.Res. pr. ansat -164,6-75,7 1,3 Ord. Res. pr. ansat -18,1-78,6 7,6 13,4 Nettores. pr. ansat -18,1-78,6 7,6 13,4 Anlægsaktiver/ansat 19,7 9,4 1,7 7,8 sgrad I 67,9 133,8 134,3 17,7 Soliditetsgrad -39,3-6, -16, -15, Debitorer kredittid 8,8 18,6 1 4,6 Kredittid Kreditor 4,9 8,5 5, 7,6 Gearing -3,3 -,7-4,4-4,5 Antal ansatte 69, 59, 53, 54, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 13 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

34 FC Roskilde A/S Rådmandshaven 6 DK-4 Roskilde Tlf.: Reg. Nr.: 61. Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Roskilde Boldklub Af 196 ejer > 5 % Himmelev-Veddelev Boldklub ejer > 5 % Svogerslev Boldklub ejer > 5 % Bo Midtgaard-Jørgensen, Direktør Thomas Lomholt Fogt, Bestyrelsesformand Carsten Starup Wickmann, Næstformand Claus Bernt Hansen, Bestyrelsesmedlem Bo Midtgaard-Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Peter Dittmer Hvilsom, Bestyrelsesmedlem Carsten Cornelius Nielsen, Bestyrelsesmedlem Finn Bluhme, Bestyrelsesmedlem Henrik Andersen, Bestyrelsesmedlem RIR Revision Statsautorisede Revisorer I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster 67 Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 9 8 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -31,6-11,3 Afkastningsgrad -77,8-1 -8,7-66,1 Egenkap. Forr. 1 8,3 4, 14,9 48,1 Indre værdi -8,8-9, -76,5-147,8 Aktiver Oms.Hast.,9 5,9 Varelagers Oms.Hast 5,4 8,5 Omsætning pr. ansat 14,4 335,7 Prim.Res. pr. ansat -44,4-37,8 Ord. Res. pr. ansat -45,4-4,3 Nettores. pr. ansat -38, -4,3 Anlægsaktiver/ansat 44,8 4 sgrad I 8,1 6,9 55,5 11,4 Soliditetsgrad -55,6-66,7-8, -146,7 Debitorer kredittid 159,,7 Kredittid Kreditor 149,7 5,7 Gearing -1,4-1,4-4,6-1,7 Antal ansatte,, 9, 9, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Roskilde A/S -3 1/ /3 3/4 4/5 Side 14 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

35 FCB Erhverv ApS Store Torvegade 1 DK-37 Rønne Tlf.: Reg. Nr.: 5.95 Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Arne Mikkelsen, Bestyrelsesformand Henrik Myhre Erichsen, Bestyrelsesmedlem Tonny Jensen, Bestyrelsesmedlem Finn Erik Olsen Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -,3-1,8-11,8 11, Afkastningsgrad -9, -4,1-58,8 35,1 Egenkap. Forr. 1-5,7-5, -19, 7, Indre værdi 1, 97,1 3,4 11,4 Aktiver Oms.Hast. 4,,3 5, 3,1 Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 57,3,9 135, 14,8 Soliditetsgrad 81, 55,1 5,5 53,4 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing,,8,9,9 Antal ansatte,,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 Side 15 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

36 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Randalsvej 9 DK-7 Fredericia Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: -8 3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Stig Pedersen, Direktør Morten Rahbek Hansen, Bestyrelsesformand Hans Henrik Ratje Davidsen, Bestyrelsesmedlem Johnny Gilberg, Bestyrelsesmedlem Per Gjessø, Bestyrelsesmedlem Niels Kruse, Bestyrelsesmedlem Henrik Lauge Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Kurt Revsbeck Nielsen, Bestyrelsesmedlem K F U M S Boldklub ejer > 5 % Rahbek Invest ApS ejer > 5 % Niels Kruse A/S ejer > 5 % PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisions A/S Regnsk. afsl. 31/1/5 Antal mdr. 1 Beløb Kr. 1 4/5 Kr. 1 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Nettoomsætning 645 Dækningsbidrag/Brt. 645 Primært resultat Ordinært resultat 1 Ekstraordin. poster Resultat før skat 1 Årets resultat 1 Anlægsaktiver 78 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger 6 Varedebitorer 188 Andre oms. akt. 837 Omsætningsaktiver 1.51 Aktiver ialt /5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Egenkapital 8 Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld 6 Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld 1.41 Kortfristet gæld 1.41 Status balance /5 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Overskudsgrad,3 Afkastningsgrad, Egenkap. Forr. 1,4 Indre værdi 8,6-5, 75, Aktiver Oms.Hast.,5 Varelagers Oms.Hast 4,8 Omsætning pr. ansat 17,5 Prim.Res. pr. ansat,3 Ord. Res. pr. ansat, Nettores. pr. ansat, Anlægsaktiver/ansat 46,3 sgrad I 11, Soliditetsgrad 17, Debitorer kredittid 85,1 Kredittid Kreditor Gearing 4,8 Antal ansatte 6, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, 4/ /5 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Side 16 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave

ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave ANALYSERAPPORT 949 Professionel Fodbold Analyserapport August 26 32. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-7 København K. Tlf.: 33 2 Fax: 33 629 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

AA Høj kreditværdighed

AA Høj kreditværdighed Side 1 af 6 FirmaFakta 2009-05-12 Britta Bonde Jensen AVERHOFF A/S VEJLBJERGVEJ 5, 8240 RISSKOV CVR-NR. 10047196 D&B D-U-N-S NR. 30-511-8879 TLF. NR. 86-24-38-44 REGNSKAB 200812 AA Høj kreditværdighed

Læs mere

BASISRAPPORT. Professionel Fodbold Basisrapport August Udgave

BASISRAPPORT. Professionel Fodbold Basisrapport August Udgave BASISRAPPORT 949 Professionel Fodbold Basisrapport August 2 32. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: 3311 Fax: 3311 129 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Superligaen A/S. Årsrapport 2013/14. DBU Allé 1, 2605 Brøndby CVR-nr oktober. Claus Thomsen

Superligaen A/S. Årsrapport 2013/14. DBU Allé 1, 2605 Brøndby CVR-nr oktober. Claus Thomsen Superligaen A/S DBU Allé 1, 2605 Brøndby CVR-nr. 13 99 68 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. oktober Claus Thomsen dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Superligaen A/S. CVR-nr. 13 99 68 30 086701 CLDA KLA / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2012/13. Superligaen A/S. CVR-nr. 13 99 68 30 086701 CLDA KLA / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 086701 CLDA KLA / CW KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

D&B Standard D-U-N-S Nr: 30-622-1672. A Kreditværdig Maks. kredit 43 DKK/1000. Maks. kredit, DKK/1000. Regnskab

D&B Standard D-U-N-S Nr: 30-622-1672. A Kreditværdig Maks. kredit 43 DKK/1000. Maks. kredit, DKK/1000. Regnskab Page 1 of 6 D&B Standard Forespurgte D&B Demo A/S 09-12-2005 Kaldenavn D&B Demo A/S Adresse Tobaksvejen 21, DK-2860 Søborg Forespørger Dun & Bradstreet,Denmark Reg.nr. 79.999 Kunde Dun & Bradstreet D-U-N-S

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Selskabsrapport VIA VENTURE PARTNERS A/S. Udskrevet d. 08-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport VIA VENTURE PARTNERS A/S. Udskrevet d. 08-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport VIA VENTURE PARTNERS A/S Udskrevet d. 08-01-2016 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Selskabsrapport. BIQ ApS. Udskrevet d. 25-11-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. BIQ ApS. Udskrevet d. 25-11-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport BIQ ApS Udskrevet d. 25-11-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Selskabsrapport. BIQ ApS. Udskrevet d Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. BIQ ApS. Udskrevet d Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport BIQ ApS Udskrevet d. 20-01-2017 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S. Udskrevet d. 04-09-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S. Udskrevet d. 04-09-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S Udskrevet d. 04-09-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing Resultatliste Herning stævnet den 23/ 24-2013 1. 185/2 rune bonde rofi ringkøbing 1. 181/4 søren nørskov nielsen gffi grindsted 2. 176/1 erik bo jørgensen grundfos viborg 3. 162/1 kjeld østergård m.com

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Selskabsrapport JETPAK DANMARK A/S. Udskrevet d. 08-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport JETPAK DANMARK A/S. Udskrevet d. 08-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport JETPAK DANMARK A/S Udskrevet d. 08-01-2016 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10

200 meter riffel. Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x10 200 meter riffel Nr. Navn Tjenestested Ligg Vet 3x Skydehold tirsdag kl. 000 1 Kim Thorsen Randers x 2 Henrik Sønderstrup Jensen Århus x 3 Dennis Sletting Århus x 4 Michael Møller-Hansen Århus x 5 Claus

Læs mere

Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S. Udskrevet d. 06-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S. Udskrevet d. 06-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S Udskrevet d. 06-01-2016 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Selskabsrapport KIRK & THORSEN INVEST A/S. Udskrevet d. 25-10-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport KIRK & THORSEN INVEST A/S. Udskrevet d. 25-10-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport KIRK & THORSEN INVEST A/S Udskrevet d. 25-10-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629 Klub/ Hold i 2012/13 Holdkaptajn: Amager Herrehold 1. herrehold, 3. div. Sjælland Thomas Christensen, tlf. 42207359, mail: thomas_filias@hotmail.com 2. herrehold, 4. div. Sjælland KBH Kristian Wilhøft

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Selskabsrapport UNI PUR A/S. Udskrevet d Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport UNI PUR A/S. Udskrevet d Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport UNI PUR A/S Udskrevet d. 15-01-2017 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere