BRANCHERAPPORT PLUS+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHERAPPORT PLUS+"

Transkript

1 BRANCHERAPPORT PLUS+ 949 Professionel Fodbold JB+rapport August 6 3. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: Fax:

2

3 Indhold Forord Om BranchePlus+ Rapporten Produktorientering Definitioner/Symbolforklaringer Nøgletalspyramide Afgrænsning af branchen Brancherapport Plus+ Indeks Datacards

4

5 Forord JB Business Information indhenter regnskabs- & brancheoplysninger om samtlige aktie- & anpartsselskaber i Danmark. Dette gør os i stand til at levere Dem den bedst opdaterede og mest dækkende brancheinformation om dansk erhvervsliv. JB's rapporter giver Dem blandt andet svar på følgende: Sælger De til kunder, der har råd til at betale? Bruger Deres virksomhed salgskræfterne på de rigtige emner? Vælger De forhandlere, der har styrke og ressourcer nok til at markedsføre Deres produkter? Er Deres leverandører også leveringsdygtige i fremtiden? Hvem er Deres konkurrenter - og hvor stærke er de? Med rapporten i hånden er De et skridt foran Deres konkurrenter. Såfremt De ønsker yderligere information om branchen, andre brancher eller enkelte virksomheder står JB Business Information selvfølgelig til Deres fulde disposition. Vi ønsker Dem god læsning, og håber at De får stor nytte af rapporten. Med venlig hilsen JB Business Information A/S Peter Juel-Berg Direktør KOB A/S An Experian company Gammel Mønt 4 DK København K. Telefon: www: Telefax: Note: På opfordring af Datatilsynet skal vi hermed venligst anmode Dem om at destruere eventuelle tidligere udgaver af denne rapport, såfremt en sådan måtte være i Deres besiddelse.

6

7 Om Brancherapport Plus+ Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende seneste udgave af vor PLUS+ brancherapport. Der er et indeks for samtlige selskaber i branchen, opdelt efter postnumre. Man kan således se de geografisk nærmeste konkurrenter, og lynhurtigt via sidehenvisningen finde oplysninger om de pågældende selskaber. På hvert eneste selskab har De nu mulighed for at se følgende ekstraoplysninger: Bestyrelsesmedlemmer Firmaets registreringsdato Den registrerede aktie- eller anpartskapital Samtlige brancher selskabet opererer indenfor Ejerforhold Resultat efter skat Offentlig vurdering, samt bogført værdi, hvis selskabet ejer fast ejendom Ansvarlig lånekapital Prioritetsgæld Indre værdi Gearing På det enkelte plusdatacard kan De ydermere se branchens mediantal og en grafisk afbildning af de 4 væsentligste nøgletal. Dette gør, at De nemt og hurtigt kan bedømme selskabet i forhold til resten af branchen, samt udviklingen i selve selskabet. Bemærk! På plusdatacardet finder De det seneste regnskabsår i højre side. Såfremt De har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros, er De meget velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen JB Business Information A/S

8

9 Produktorientering Basisrapport En hurtig og billig oversigt, over den branche De ønsker. Indeholder: * 4 års regnskabstal. * 8 regnskabs- og 4 nøgletal for hvert enkelt firma. * Præsentation af branchegennemsnit. Brancherapport PLUS+ Indeholder hele 7 regnskabstal og 16 nøgletal for hvert firma. Rapporten angiver bl.a. ejerforhold, direktion, bestyrelse, varedebitorer, varekreditorer, prioritetsgæld. Samtidig vises 4 grafer, som viser det enkelte firmas præstation i forhold til branchen som helhed. Analyserapport En udbygning af Brancherapport PLUS+, suppleret med vækstanalyser mv. Firmaerne er opdelt efter aktivitetsform, produktgrupper el lign. og måles i forhold til hinanden. Lokalrapport Specielt velegnet til selskaber med kundepotentiale indenfor bestemte geografiske områder. Indeholder data om samtlige registrerede aktie- og anpartsselskaber i området. Lokalrapporten indeholder 3 års regnskabstal, firmanavn, adresse, tlf.nr., direktion, bestyrelse, reg.nr., branche, revisor, anmærkninger (under tvangsopløsning etc.). Årbog Årbogen indeholder basisoplysninger og regnskabsinformationer på samtlige 9. registrerede selskaber i Danmark. Årbogen viser informationer for seneste regnskabsår med indikation af udviklingen i forhold til året før. CD De kan også få leveret Deres økonomiske informationer på CD. Vi tilbyder levering af over forskellige brancher. CD-versionen giver Dem mulighed for at foretage databasesøgninger, grafiske afbildninger, udskrivning af labels etc. De er velkommen til at bestille en gratis demo Regnskaber og kreditrapporter (ind- og udland) JB kan levere danske årsregnskaber (A/S og ApS) fra dag til dag, ved bestilling inden kl Desuden kan De bestille kreditoplysninger og udenlandske årsregnskaber. Desuden kan JB levere: * Svenske, norske og engelske brancherapporter og markedsanalyser. * Adresser på labels eller diskette. De vælger selv branche, økonomiske eller geografiske kriterier. Vi henleder desuden Deres opmærksomhed på vor hjemmeside hvor De kan læse mere om fx: CD- & WebDirect Pressenyt Markedsudvælgelse Overvågning Kreditoplysninger Inkasso JB Rapporter

10

11 Definitioner/Symbolforklaringer (*) Generelt Angiver at nøgletallet korrigeres for regnskabsperiode forskellig fra 1 mdr. (blank) Angiver nul, uoplyst eller ikke beregnelige størrelser. Procenter større end 999,99 angives ikke. Angiver at nøgletal ikke kan beregnes, eller at resultatet giver et procenttal større end 999,99. Angiver at ændringen i forhold til året før er større eller mindre end 5 %. Afkastningsgrad*. Primært resultat i pct. af aktivmassen. Tallet viser forrentningen af den samlede kapital. Aktivernes omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med balance. Angiver hvor mange gange aktivmassen medgår til generering af omsætningen. Anlægsaktiver. Anlægsaktiver er den del af aktiverne, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Typiske eksempler er driftsmaskiner, - bygninger og kapitalinteresser i dattervirksomhed/er. Anlægsaktiver pr. ansat. Angiver hvor stort et produktionsapparat der er medgået pr. ansat. Et højt nøgletal angiver, at produktionen er kapital-intensiv. Ansvarlig lånekapital. Kapital indskudt som enten langfristet gæld eller egenkapital. Optræder som egenkapital, hvis der foreligger en ubetinget tilbagetrædelseserklæring. Antal ansatte. Angiver det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret. Branche (DB-93/NACE-kode). En statistisk kode der angiver den aktivitet (branche), som firmaet har indberettet til Told- & Skattestyrelsen. D. Angiver at virksomheden er et datterselskab. Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste. Nettoomsætning minus direkte variable omkostninger. Direkte variable omkostninger er her defineret som udgifter til råvarer/handelsvarer/underleverandører. Egenkapital. Angiver den del af aktivmassen, som er gældfri. Man kan sige, at egenkapitalen er et udtryk for selskabets formue. Egenkapitalens forrentning 1*. Resultat af ordinær drift i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Egenkapitalens forrentning *. Nettoresultat før skat i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Ekstraordinære poster. Angiver resultatet af begivenheder i årets løb, som ikke vedrører den ordinære drift. Fast ejendom. Den bogførte værdi af virksomhedens ejendom/me. Gearing. Lang- plus kortfristet gæld, divideret med egenkapitalen. Angiver egenkapitalens belåningsgrad. Hensættelse. Angiver hvor meget firmaet anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, fx eventualskat, der vedrører forskelsbeløbet mellem den selskabsretlige og den skatteretlige værdiansættelse for regnskabsåret. Indre værdi. Egenkapitalen i procent af selskabskapitalen. Angiver den "objektive" værdi af virksomheden. K. Angiver at virksomheden er en koncern. Kortfristet gæld. Den del af et firmas gæld, som forfalder inden for et år. Langfristet gæld. Den del af firmaets gæld, som forfalder efter mere end et år. sgrad I. Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på mellem-kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. sgrad II. Omsætningsaktiver minus varelager i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. M. Angiver at virksomheden er et moderselskab.. værdien (5 %) for den branche der er fremhævet på Datacardet. Nettoomsætning. Oplyst omsætning ekskl. moms og punktafgifter. Nettoomsæt-ning er her inkl. indtjente provisioner. Nettoomsætning pr. ansat*. Angiver hvor stor omsætningen har været pr. ansat. En høj værdi indikerer, at firmaet enten er et handelsfirma, eller at produktionen er kapitalintensiv.

12 Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering af virksomhedens ejendom/me.. Varekreditorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætning. Nøgletallet viser hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt modtager. Omsætningsaktiver. Aktiver der ikke er anlægsaktiver, fx varebeholdninger, varedebitorer, indestående i pengeinstitut mm. Ordinært resultat. Resultatet af firmaets primære og sekundære drift. Resultatet er således inden ekstraordinære poster. Ordinært resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort det ordinære resultat har været pr. ansat. Overskudsgrad. Resultat af primær drift i pct. af nettoomsætning. Tallet viser hvor stor en del af firmaets primære aktivitet, der bliver til overskud. Primært resultat. Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, som har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat bliver således nettoomsætning med fradrag af direkte omkost-ninger, samt kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. ansat*. Da næsten alle ansatte er beskæftiget med den primære aktivitet, angiver tallet hvor stort overskuddet har været pr. medarbejder. Prioritetsgæld. Den samlede gæld med pant i virksomhedens ejendom/me. R. Angiver at virksomheden har indberettet en koncernredegørelse. Resultat før skat. Resultatet før skat og overskudsdisponering. Således er resul-tatet inkl. overskud/underskud i dattervirksomhed uanset evt. sambeskatning. Resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort resultatet før skat har været pr. ansat. Tallet angiver det endelige resultat af firmaets drift pr. ansat. Soliditetsgrad. Egenkapitalen i pct. af aktiver ialt. Tallet viser hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansie-ring. Statusbalance (Aktiver/Passiver ialt). Angiver den samlede kapitalanvendelse. Varebeholdning. Ved varebeholdning forstås varer til omsætning inden for fir-maets normale forretningsområde. Varebeholdningen opgøres inkl. hjælpevarer og igangværende arbejde. Varebeholdningens omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med varebeholdning. Indikerer hvor mange gange varebeholdningen er blevet omsat i forhold til den opnåede omsætning. Varedebitorer. Angiver firmaets varetilgodehavender på statusdagen. Varedebitorer kredittid* (kredit givet). Varedebitorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætningen. Nøgletallet viser, hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt yder sine debitorer. Varekreditorer. Ved varekreditorer forstås den del af den kortfristede gæld, som har med vareforbrug at gøre. Det vil typisk sige gæld ifm indkøb af rå- og handelsvarer. Varekreditorer kredittid* (kredit modtaget).

13 Nøgletalspyramide Pyramiden læses fra højre mod venstre Varesalg Bruttofortj./ DB. minus Årets primære driftsresultat minus Variable udgifter divideret med Faste udgifter Overskudsgrad Varesalg Varesalg Afkastningsgrad multipliceret med Aktivers omsætningshastighed Aktiver i alt divideret med Anlægsaktiver Anlægsaktivernes omsætningshastighed divideret med Varesalg Varesalg Kreditdage debitorer divideret med Varelagerets omsætningshastighed divideret med Varedebitorer x365/ Varelager

14

15 Afgrænsning af branchen Nærværende rapports formål er at give et økonomisk overblik for en hel branche. Et selskab kan være udeladt af følgende årsager: Selskabet er personligt ejet, et AmbA, et I/S eller lign., hvor regnskabsoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Hvilende selskaber og selskaber under konkurs eller i likvidation medtages normalt ikke. Garanti For at finde frem til selskaberne i de enkelte brancher, anvender vi diverse offentligt tilgængelige registre og opslagsværker, samt den branchekode som selskaberne selv har oplyst til Told- & Skattestyrelsen (jf. NACE/DB-93-kodesystemet). Disse registre er ikke altid helt dækkende, hvorfor vi kan have overset nogle selskaber, der burde have været med i rapporten. Skulle De efter at have modtaget rapporten konstatere, at der mangler et el. flere selskaber i rapporten, kontakt os da venligst, således at vi kan tilsende Dem oplysninger på selskabet(erne) - uden beregning for Dem. Det/de manglende selskab/er vil derefter blive medtaget i næste udgave af rapporten.

16

17 BRANCHERAPPORT PLUS+

18

19 INDEKS Professionel Fodbold, Postnr.-opdelt Firmanavn KMD Regnafsl. Måneder Omsætning Bruttofortj. Netto f. skat Aktiver Egenkap. Ansatte Sol.grad Side 1 København Ø B93 Kontrakt Fodbold ApS ,6 4 Parken Sport & Entertainment A/S K ,7 7 Parken Sport & Entertainment A/S M ,7 8 Skjold Boldklubben A/S D , København S Fremad Amager A/S , København SV BK Frem A/S , Brøndby Brøndbyernes IF Fodbold A/S R , Hvidovre Hvidovre Fodbold A/S D ,8 7 Brønshøj Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS , Kastrup Amager Boldklub af 197 ApS ,6 Amager United ApS ,8 3 9 Hellerup HIK Professionel Fodbold ApS ,1 35 Værløse Værløse Boldklubs Fodbold A/S , Farum FC Nordsjælland A/S R , Ølstykke Ølstykke Fodbold A/S , Rønne FCB Erhverv ApS , Roskilde FC Roskilde A/S , Køge Køge Boldklub A/S , Herfølge Herfølge Boldklub A/S , Næstved Næstved Boldklub A/S , Nykøbing F Lolland-Falster Alliancen ApS ,5 4 5 Odense V Odense Boldklub A/S R , Odense NØ FC Fyn A/S ENDNU IKKE OFFENTLIGGJORT/IKKE RELEVANT FOR NUVÆRENDE AKTIVITET 1 57 Svendborg SFB Elite ApS , 3 61 Haderslev Sønderjysk Elitesport A/S Esbjerg Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S ,4 9 7 Fredericia Fodbold Club Fredericia 1991 ApS , Vejle Vejle Boldklub Elitefodbold A/S , Herning FC Midtjylland A/S K ,9 11 FC Midtjylland A/S M , Holstebro Holstebro Boldklub Elite ApS , 1 78 Skive Skive Idræts Klub Elite A/S Copyright JB Business Information A/S 6 Side I1

20 INDEKS Professionel Fodbold, Postnr.-opdelt Firmanavn KMD Regnafsl. Måneder Omsætning Bruttofortj. Netto f. skat Aktiver Egenkap. Ansatte Sol.grad Side 8 Århus C Århus Elite A/S K , 4 Århus Elite A/S M , Århus N Aarhus Fremad Fodbold A/S Brabrand Brabrand Kontraktfodbold A/S D , Silkeborg Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Horsens AC Horsens Fodboldalliancen A/S , Viborg Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R , Randers Randers FC A/S R ,6 9 9 Aalborg Øst AAB Fodbold A/S D , Hjørring Fortuna Hjørring A/S ,8 17 Copyright JB Business Information A/S 6 Side I

21 AC Horsens Fodboldalliancen A/S Langmarksvej 65 DK-87 Horsens Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Poder Invest, Horsens A/S ejer > 5 % Orla Kjeld Bothe ejer > 5 % VR Invest Horsens A/S ejer > 5 % Bent Lygum Poder, Direktør Ole Willy Mandrup Rasmussen, Bestyrelsesformand Jan Mortensen, Bestyrelsesmedlem Gert Ejvin Petersen, Bestyrelsesmedlem Lars Dennis Damgaard, Bestyrelsesmedlem Bent Lygum Poder, Bestyrelsesmedlem Claus Rene Dahl, Bestyrelsesmedlem Johnny Niels Midtgaard Jensen, Bestyrelsesmedlem Carl Erik Le Fevre, Bestyrelsesmedlem Claus Andersen, Bestyrelsesmedlem KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad,3, 1,6, Afkastningsgrad 1,,4 4,3 4,6 Egenkap. Forr. 1 6, 6,1 16,5 16,4 Indre værdi 75,7 78,8 88,3 14,5 Aktiver Oms.Hast. 3,,3,7, Varelagers Oms.Hast 118,1 41,9 7 Omsætning pr. ansat 1.771, 1.64, 1.14,3 749,7 Prim.Res. pr. ansat 5,7 1,8 17,7 15,3 Ord. Res. pr. ansat 17, 1,8 3,4 Nettores. pr. ansat 17, 1,8 3,4 Anlægsaktiver/ansat 51,3,8 3,4 81, sgrad I 176,8 154, 15,4 14,3 Soliditetsgrad 48,4 38,4 34,1 39,1 Debitorer kredittid 3, 13,6 1, 5,9 Kredittid Kreditor 16,9 15,9 Gearing 1,6 1,9 1,6 Antal ansatte 3, 5, 7,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

22 Amager Boldklub af 197 ApS Ugandavej 15 DK-77 Kastrup Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: -9 3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Friedl Schwab Ovesen, Direktør Flemming Kappel, Bestyrelsesformand Steen Holm, Næstformand Torben Christiansen, Bestyrelsesmedlem Frank Grimstad, Bestyrelsesmedlem Benny Jørn Damgaard Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Torben Christiansen ejer > 5 % Lars Olsen ejer > 5 % Leki Aviation A/S ejer > 5 % Ole Hansen ejer > 5 % AK Smeden ApS ejer > 5 % Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger 8 6 Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse 1 Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer 16 Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad 1, -,4 Afkastningsgrad -,9 Egenkap. Forr. 1,3-1,8 Indre værdi 138,4 14,8 136, Aktiver Oms.Hast. 1,3,6 Varelagers Oms.Hast 43,5 57,3 85,5 Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 38,6 95, 45,8 Soliditetsgrad 73,3, 76,6 Debitorer kredittid 37,8 48,4 78,8 Kredittid Kreditor 13,4 Gearing,4,5,3 Antal ansatte,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Amager Boldklub af 197 ApS /3 3/4 4/5 Side Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

23 Amager United ApS Røllikevej 5 DK-77 Kastrup Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: 13-3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 969 Andre aktiviteter ifm sport i øvrigt Nace DB/93 Peter Rosenberg, Adm. direktør Jan Amtrup Jørgensen, Direktør Per Pallesen Christensen, Bestyrelsesmedlem Peter Rosenberg, Bestyrelsesmedlem Jan Amtrup Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Klaus Würtz, Bestyrelsesmedlem Erik Mogens Petersen, Bestyrelsesmedlem Kastrup Boldklub ejer 45 % Tårnby Boldklub ejer 45 % Ambizz Ltd. Filial af Ambizz Ltd. England ejer 1 % SC Revisorerne Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 41 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -7,6 - -1,3 Afkastningsgrad -48,9-11, -44,9 Egenkap. Forr. 1 4,4 999,9 11, Indre værdi 51, -6,4-48, Aktiver Oms.Hast. 1,8 4,8,1 Varelagers Oms.Hast 5,8 31,6 34,4 Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 155,6 9,5 71, Soliditetsgrad 35, -8,1-4,8 Debitorer kredittid 38,6 Kredittid Kreditor 15,8 65,9 195, Gearing 1,8,4-3,5 Antal ansatte,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Amager United ApS /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Amager United ApS /3 3/4 4/5 Amager United ApS /3 3/4 4/5 Amager United ApS /3 3/4 4/5 Side 3 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

24 B93 Kontrakt Fodbold ApS Ved Sporsløjfen 1 DK-1 København Ø Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Henrik Eiler Engel, Direktør Jørgen Norsker, Bestyrelsesformand Johnny Wetterstein Hansen, Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Holten Lindholm, Bestyrelsesmedlem Boldklubben Af 1893 ejer 1 % Andersen & Appel I/S Regnsk. afsl. 31/1/4 31/1/5 Antal mdr. 4 1 Beløb Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat 6 3 Ekstraordin. poster Resultat før skat 6 3 Årets resultat 1 Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad 8,1 6,1 Egenkap. Forr. 1 9,4 18, Indre værdi 11,6 1,4 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 175,1 13,5 Soliditetsgrad 4,9 3,6 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 1,3 3,3 Antal ansatte,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 B93 Kontrakt Fodbold ApS /4 4/5 Side 4 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

25 BK Frem A/S Julius Andersens Vej 7 DK-45 København SV Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Tulipan Invest ApS ejer 11 % Hans Henning Mørk Hermansen, Adm. direktør Filip West, Bestyrelsesformand Egon Jensen, Bestyrelsesmedlem Andreas Birk Broch, Bestyrelsesmedlem Jim Axel Danneberg Voss, Bestyrelsesmedlem Erik Gamst, Bestyrelsesmedlem Kristian Wendelboe, Bestyrelsesmedlem Mads Peter Leth Christiansen, Bestyrelsesmedlem Erik Eltong, Bestyrelsesmedlem Revicom ApS Statsautoriserede Revisorer Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster 7 Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -36,7-1, -63,1 Egenkap. Forr. 1-1,4-861,3 17, 54, Indre værdi,4 7,,9-84,8 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -6,9 -,5-39,8-166,9 Ord. Res. pr. ansat -7, -1,6-44,1-149,9 Nettores. pr. ansat -7, -1,6-44,1-14,1 Anlægsaktiver/ansat,6 3,7 183,7 1 sgrad I 99,9 6,9 61,8 17,4 Soliditetsgrad 33,3 4,4-59,9-15,1 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing, -,6 -,5 Antal ansatte 17,, 3, 8, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 BK Frem A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 5 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

26 Brabrand Kontraktfodbold A/S Dalgårdsvej 15 DK-8 Brabrand Tlf.: Uoplyst Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 969 Andre aktiviteter ifm sport i øvrigt Nace DB/93 Jesper Møller, Direktør Flemming Møller, Bestyrelsesformand Lars Lægaard Broni, Bestyrelsesmedlem Jesper Møller, Bestyrelsesmedlem F. Møller Holding ApS er Moderselskab og ejer 1 % Poul Bak Revisionsfirma I/S Datterselskab Regnsk. afsl. 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. -1. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver 6 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 74 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital 1.5 Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -38,8-63,6 Egenkap. Forr. 1, -431,3 Indre værdi 67,8 16,6 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -34, -34,5 Ord. Res. pr. ansat -156, -89,5 Nettores. pr. ansat -156, -89,5 Anlægsaktiver/ansat sgrad I 376, Soliditetsgrad 4,6 3,9 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 6,9 Antal ansatte 1, 4, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Brabrand Kontraktfodbold A/S /4 4/5 Side 6 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

27 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion 3 DK-65 Brøndby Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Per Anders Bjerregaard, Adm. direktør Ole Palmå, Direktør Ejvind Sandal, Bestyrelsesformand Carsten Sørensen, Bestyrelsesmedlem Erik Benny Winther, Bestyrelsesmedlem Per Anders Bjerregaard, Bestyrelsesmedlem Frank Buch-Andersen, Bestyrelsesmedlem Torben Hjort Friderichsen, Bestyrelsesmedlem Brøndbyernes I.F. Fodbold Fond ejer 8 % Røsler Holding ApS ejer 11 % KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Koncernredegørelse Regnsk. afsl. 31/1/5 Antal mdr. 1 Beløb Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat.85 Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd Varebeholdninger 4.14 Varedebitorer Andre oms. akt. 15. Omsætningsaktiver 19.7 Aktiver ialt /5 Kr /5 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brøndbyernes IF Fodbold A/S Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld 11.6 Prioritetsgæld Varekreditorer 4.56 Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance /5 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Overskudsgrad 5,8 Afkastningsgrad 9, Egenkap. Forr. 1 11,7 Indre værdi 349, -5, 75, Aktiver Oms.Hast.,4 Varelagers Oms.Hast 37, Omsætning pr. ansat 1.54,4 Prim.Res. pr. ansat 394, Ord. Res. pr. ansat 311, Nettores. pr. ansat 311, Anlægsaktiver/ansat 4.86,9 sgrad I 47,4 Soliditetsgrad 6,3 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor 46,6 Gearing,6 Antal ansatte 11, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, 4/ Brøndbyernes IF Fodbold A/S 4/5 Side 7 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

28 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS Ruten DK-7 Brønshøj Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Ole Mortensen, Direktør Finn Axel Ryberg, Bestyrelsesmedlem Ole Mortensen, Bestyrelsesmedlem Mogens Erik Hansen, Bestyrelsesmedlem Claus Mentov, Bestyrelsesmedlem Bo Vestergaard, Bestyrelsesmedlem Jens Henrik Normann Toft, Bestyrelsesmedlem Claus Christian Wiingaard, Bestyrelsesmedlem Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital 36 6 Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad -6,9-18,9 4,5 -, Egenkap. Forr. 1 5, 134,5 -,3 63,8 Indre værdi 44,6-9,5-4,8-116,4 Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat -1, -348, 15, - Ord. Res. pr. ansat, -355, 6, -3,8 Nettores. pr. ansat, -355, 6, -3,8 Anlægsaktiver/ansat 1, 7, 13,,5 sgrad I 119,7 31, 138,4 133,8 Soliditetsgrad,4-166, -77, -34,7 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing 3,9-1,6 -,9 -,1 Antal ansatte 1, 1, 1, 4, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab ApS / /3 3/4 4/5 Side 8 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

29 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Gl Vardevej 88 DK-67 Esbjerg Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Søren Poulsen, Adm. direktør Niels-Erik Søndergård, Direktør Jørgen Lauridsen Jensen, Bestyrelsesformand Palle Guldager Kristensen, Bestyrelsesmedlem John Riis Andersen, Bestyrelsesmedlem Torben Sørensen, Bestyrelsesmedlem Kim Steen Nielsen, Bestyrelsesmedlem Esbjerg Forenede Boldklubber ejer > 5 % Viking Life-Saving Equipment A/S ejer 3 % Claus Sørensen A/S ejer > 5 % Hoffmann Capital A/S ejer > 5 % KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisions I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger.444 Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt /5 Kr Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance / /3 3/4 4/5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Overskudsgrad -17,3 13,7,4-8,6 Afkastningsgrad -5,8 18,9 3,9-17,9 Egenkap. Forr. 1-49,3 4,3 15,1-19,5 Indre værdi,7 113,1 19, 11,3 Aktiver Oms.Hast. 1,4 1,6,1 Varelagers Oms.Hast 15,9 94,7 48,9 43, Omsætning pr. ansat 736,9 84,9 843,9 757,6 Prim.Res. pr. ansat -17,6 11,4,6-65, Ord. Res. pr. ansat -149, 134,5 45,8-43,6 Nettores. pr. ansat -149, 134,5 45,8-43,6 Anlægsaktiver/ansat 6, 5, 79,4 15,1 sgrad I 5,5,1,8 15,3 Soliditetsgrad 6 54,5 58, 61,4 Debitorer kredittid 5,4 9,7 5,3 5,4 Kredittid Kreditor 1,9 3,4 5,8 8,5 Gearing,6,8,7,6 Antal ansatte 3, 36, 43, 5, -5, 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, / /3 3/4 4/5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S / /3 3/4 4/5 Side 9 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

30 FC Fyn A/S Gillestedvej 1 DK-54 Odense NØ Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 B 1913 Odense Elitefodbold ApS ejer 33 % Kim Lundshøj, Direktør Poul Jensen, Bestyrelsesformand Jan Michael Grill-Henriksen, Næstformand Leif Bork Christiansen, Bestyrelsesmedlem Steen Johansen, Bestyrelsesmedlem Klavs Bo Nygaard Larsen, Bestyrelsesmedlem Poul Anders Lübbert, Bestyrelsesmedlem Mads Lindkær Petersen, Bestyrelsesmedlem Niels Salomonsen, Bestyrelsesmedlem Jens Christian Staun, Bestyrelsesmedlem Dennis Witek, Bestyrelsesmedlem ND Revision Odense Registreret Revisionsaktieselskab Regnsk. afsl. Antal mdr. Beløb Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt. Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkap. Forr. 1 Indre værdi Aktiver Oms.Hast. Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I Soliditetsgrad Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing Antal ansatte Regnskab endnu ikke offentliggjort/ Ikke relevant for selskabets nuværende aktivitet 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 FC Fyn A/S / /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

31 FC Midtjylland A/S Kaj Zartows Vej 5 DK-74 Herning Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Communipen A/S ejer 7 % PQR 14 ApS ejer 7 % Ejner Hessel A/S ejer 6 % Jull Jørgensen Holding ApS ejer 7 % Claus Bertelsen, Adm. direktør Jens Ørgaard Pedersen, Direktør Anker Stensig Andersen, Bestyrelsesformand Carsten Nørmark Christensen, Næstformand Johny Kurt Rune, Bestyrelsesmedlem Sten Hedelund Hessel, Bestyrelsesmedlem Dan Nørskov Madsen, Bestyrelsesmedlem Jens Ladekjær Overgaard, Bestyrelsesmedlem Rene Jull Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Brian Lund Mollerup, Bestyrelsesmedlem Rene Paulsen, Bestyrelsesmedlem Carsten Brunhøj Andersen, Bestyrelsesmedlem...flere BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernselskab Regnsk. afsl. 3/6/5 Antal mdr. 6 Beløb Kr. 1 4/5 Kr. 1 FC Midtjylland A/S Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt. Primært resultat Ordinært resultat.634 Ekstraordin. poster Resultat før skat.634 Årets resultat Anlægsaktiver.465 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. 4.6 Varebeholdninger 164 Varedebitorer 6.18 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld 3.69 Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance /5 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Midtjylland A/S FC Midtjylland A/S Overskudsgrad 1,3 Afkastningsgrad 18,5 Egenkap. Forr. 1 31,3 Indre værdi 74,8-5, 75, Aktiver Oms.Hast. 1,8 Varelagers Oms.Hast 395,6 Omsætning pr. ansat 1.97,7 Prim.Res. pr. ansat 133, Ord. Res. pr. ansat 15,4 Nettores. pr. ansat 15,4 Anlægsaktiver/ansat 49,3 sgrad I 15,7 Soliditetsgrad 46,9 Debitorer kredittid 7,1 Kredittid Kreditor 3, Gearing Antal ansatte 5, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, /5 4/5 FC Midtjylland A/S Side 11 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

32 FC Midtjylland A/S Kaj Zartows Vej 5 DK-74 Herning Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Communipen A/S ejer 7 % PQR 14 ApS ejer 7 % Ejner Hessel A/S ejer 6 % Jull Jørgensen Holding ApS ejer 7 % Claus Bertelsen, Adm. direktør Jens Ørgaard Pedersen, Direktør Anker Stensig Andersen, Bestyrelsesformand Carsten Nørmark Christensen, Næstformand Johny Kurt Rune, Bestyrelsesmedlem Sten Hedelund Hessel, Bestyrelsesmedlem Dan Nørskov Madsen, Bestyrelsesmedlem Jens Ladekjær Overgaard, Bestyrelsesmedlem Rene Jull Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Brian Lund Mollerup, Bestyrelsesmedlem Rene Paulsen, Bestyrelsesmedlem Carsten Brunhøj Andersen, Bestyrelsesmedlem...flere BDO Scanrevision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Moderselskab Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 3/6/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -1,8 - -4, 1,3 Afkastningsgrad -3,1-19, -31,8 15,7 Egenkap. Forr. 1,4 1,4-7,7 3 Indre værdi 73, 73,4 67,8 75,3 Aktiver Oms.Hast. 1,8,9 1,3 Varelagers Oms.Hast 34,6 49,8 37, 395,6 Omsætning pr. ansat 796,8 67, 783,4 1.97,7 Prim.Res. pr. ansat -14,3-144,7-187,9 133, Ord. Res. pr. ansat 6,7-6,7 15,4 Nettores. pr. ansat 1,6-6,7 15,4 Anlægsaktiver/ansat 51,6 563, 399,3 541,7 sgrad I 18,5 41,9 78, 73,1 Soliditetsgrad 54,9 34, 5,7 39,8 Debitorer kredittid 15,,3 3,9 7,1 Kredittid Kreditor 3, Gearing,8 1,9,9 Antal ansatte 43, 4, 49, 5, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Midtjylland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 1 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

33 FC Nordsjælland A/S Farum Park DK-35 Farum Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/ Værtshuse, bodegaer mv. Nace DB/93 Tage Hjorslev Nielsen, Adm. direktør Allan Kim Pedersen, Bestyrelsesformand Michael Vinther, Næstformand Erik Ludvig Berendt, Bestyrelsesmedlem FC Nordsjælland Holding A/S er Moderselskab og ejer 7 % Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernredegørelse Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -33,9-14,7,1 3,4 Afkastningsgrad -18, -41, 4,3 1,3 Egenkap. Forr ,7-16,7-4,8 Indre værdi -33,5-37,4-3, -,4 Aktiver Oms.Hast. 3,,8,1 3, Varelagers Oms.Hast 413,1 393,6 458,3 17, Omsætning pr. ansat 484,9 513,6 588, 66, Prim.Res. pr. ansat -164,6-75,7 1,3 Ord. Res. pr. ansat -18,1-78,6 7,6 13,4 Nettores. pr. ansat -18,1-78,6 7,6 13,4 Anlægsaktiver/ansat 19,7 9,4 1,7 7,8 sgrad I 67,9 133,8 134,3 17,7 Soliditetsgrad -39,3-6, -16, -15, Debitorer kredittid 8,8 18,6 1 4,6 Kredittid Kreditor 4,9 8,5 5, 7,6 Gearing -3,3 -,7-4,4-4,5 Antal ansatte 69, 59, 53, 54, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Nordsjælland A/S 1/ /3 3/4 4/5 Side 13 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

34 FC Roskilde A/S Rådmandshaven 6 DK-4 Roskilde Tlf.: Reg. Nr.: 61. Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Roskilde Boldklub Af 196 ejer > 5 % Himmelev-Veddelev Boldklub ejer > 5 % Svogerslev Boldklub ejer > 5 % Bo Midtgaard-Jørgensen, Direktør Thomas Lomholt Fogt, Bestyrelsesformand Carsten Starup Wickmann, Næstformand Claus Bernt Hansen, Bestyrelsesmedlem Bo Midtgaard-Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Peter Dittmer Hvilsom, Bestyrelsesmedlem Carsten Cornelius Nielsen, Bestyrelsesmedlem Finn Bluhme, Bestyrelsesmedlem Henrik Andersen, Bestyrelsesmedlem RIR Revision Statsautorisede Revisorer I/S Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster 67 Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer 9 8 Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -31,6-11,3 Afkastningsgrad -77,8-1 -8,7-66,1 Egenkap. Forr. 1 8,3 4, 14,9 48,1 Indre værdi -8,8-9, -76,5-147,8 Aktiver Oms.Hast.,9 5,9 Varelagers Oms.Hast 5,4 8,5 Omsætning pr. ansat 14,4 335,7 Prim.Res. pr. ansat -44,4-37,8 Ord. Res. pr. ansat -45,4-4,3 Nettores. pr. ansat -38, -4,3 Anlægsaktiver/ansat 44,8 4 sgrad I 8,1 6,9 55,5 11,4 Soliditetsgrad -55,6-66,7-8, -146,7 Debitorer kredittid 159,,7 Kredittid Kreditor 149,7 5,7 Gearing -1,4-1,4-4,6-1,7 Antal ansatte,, 9, 9, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Roskilde A/S 1/ /3 3/4 4/5 FC Roskilde A/S -3 1/ /3 3/4 4/5 Side 14 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

35 FCB Erhverv ApS Store Torvegade 1 DK-37 Rønne Tlf.: Reg. Nr.: 5.95 Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: Kr Professionel Fodbold JBB Branche 9 Sport, Fritid & Kultur JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Arne Mikkelsen, Bestyrelsesformand Henrik Myhre Erichsen, Bestyrelsesmedlem Tonny Jensen, Bestyrelsesmedlem Finn Erik Olsen Regnsk. afsl. 31/1/ 31/1/3 31/1/4 31/1/5 Antal mdr Beløb Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Kr. 1 Nettoomsætning Dækningsbidrag/Brt Primært resultat Ordinært resultat Ekstraordin. poster Resultat før skat Årets resultat Anlægsaktiver Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger Varedebitorer Andre oms. akt Omsætningsaktiver Aktiver ialt Egenkapital Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld Kortfristet gæld Status balance Overskudsgrad -,3-1,8-11,8 11, Afkastningsgrad -9, -4,1-58,8 35,1 Egenkap. Forr. 1-5,7-5, -19, 7, Indre værdi 1, 97,1 3,4 11,4 Aktiver Oms.Hast. 4,,3 5, 3,1 Varelagers Oms.Hast Omsætning pr. ansat Prim.Res. pr. ansat Ord. Res. pr. ansat Nettores. pr. ansat Anlægsaktiver/ansat sgrad I 57,3,9 135, 14,8 Soliditetsgrad 81, 55,1 5,5 53,4 Debitorer kredittid Kredittid Kreditor Gearing,,8,9,9 Antal ansatte,,,, 4/5 Kr , 75, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 FCB Erhverv ApS 1/ /3 3/4 4/5 Side 15 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

36 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Randalsvej 9 DK-7 Fredericia Tlf.: Reg. Nr.: Aktie/Anpartskapital: Reg. dato: -8 3 Kr Professionel Fodbold JBB Branche 961 Idrætsklubber Nace DB/93 Stig Pedersen, Direktør Morten Rahbek Hansen, Bestyrelsesformand Hans Henrik Ratje Davidsen, Bestyrelsesmedlem Johnny Gilberg, Bestyrelsesmedlem Per Gjessø, Bestyrelsesmedlem Niels Kruse, Bestyrelsesmedlem Henrik Lauge Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Kurt Revsbeck Nielsen, Bestyrelsesmedlem K F U M S Boldklub ejer > 5 % Rahbek Invest ApS ejer > 5 % Niels Kruse A/S ejer > 5 % PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisions A/S Regnsk. afsl. 31/1/5 Antal mdr. 1 Beløb Kr. 1 4/5 Kr. 1 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Nettoomsætning 645 Dækningsbidrag/Brt. 645 Primært resultat Ordinært resultat 1 Ekstraordin. poster Resultat før skat 1 Årets resultat 1 Anlægsaktiver 78 Grunde og bygninger Offent.ejendomsvurd. Varebeholdninger 6 Varedebitorer 188 Andre oms. akt. 837 Omsætningsaktiver 1.51 Aktiver ialt /5 Nettoresultat pr. ansat (1 Kr.) Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Egenkapital 8 Hensættelse Ansv.indskudskapital Langfristet gæld 6 Prioritetsgæld Varekreditorer Anden kort gæld 1.41 Kortfristet gæld 1.41 Status balance /5 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Overskudsgrad,3 Afkastningsgrad, Egenkap. Forr. 1,4 Indre værdi 8,6-5, 75, Aktiver Oms.Hast.,5 Varelagers Oms.Hast 4,8 Omsætning pr. ansat 17,5 Prim.Res. pr. ansat,3 Ord. Res. pr. ansat, Nettores. pr. ansat, Anlægsaktiver/ansat 46,3 sgrad I 11, Soliditetsgrad 17, Debitorer kredittid 85,1 Kredittid Kreditor Gearing 4,8 Antal ansatte 6, 7,1 643, -4, -8, -8, 6, 4,6 7, 1,, 4/ /5 Fodbold Club Fredericia 1991 ApS Side 16 Kan ikke beregnes. Tal ikke sammenligneligt. Copyright JB Business Information A/S 6, Tlf: 33111, Fax:

ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave

ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave ANALYSERAPPORT 949 Professionel Fodbold Analyserapport August 26 32. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-7 København K. Tlf.: 33 2 Fax: 33 629 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S. Udskrevet d. 04-09-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S. Udskrevet d. 04-09-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S Udskrevet d. 04-09-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fuldstændig rapport for PWT HOLDING A/S

Fuldstændig rapport for PWT HOLDING A/S CVR-nr.: 31074606 Fuldstændig rapport for PWT HOLDING A/S Navn: PWT HOLDING A/S Hoved P-nr.: 1013814410 Hoved P-enhed: PWT HOLDING A/S Stiftelsesdato: 29.11.2007 Adresse: Gøteborgvej 15 9200 Aalborg SV

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Selskaber. I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede regnskaber som PDF dokumenter.

Selskaber. I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede regnskaber som PDF dokumenter. Stamdata Selskaber Et selskabs oplysninger er inddelt i: Stamdata Ledelsesposter Historiske data Nøgletal Ejerrelationer I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst)

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst) Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) CVR-nr.: 18013746 Navn: AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) Stiftelsesdato: 30.06.1994 Ophørsdato: 09.03.2007 Adresse: Kommune:

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Informations møde i HI s klubhus. Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00

Informations møde i HI s klubhus. Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00 Informations møde i HI s klubhus Onsdag, den 29. februar 2012 Kl. 19.00 Program: Velkomst og formål med mødet. Situationsbeskrivelse: FC Hjørring s første regnskabsår Årsager til underskuddet Redningsplanen

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.10.2001 23:00 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 15238712 Navn: HUMMEL A/S Stiftelsesdato:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.08.2001 13:01 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 12542976 omdannet fra ApS174661

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere