Hvidovre Lokalhistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 l/(.. t( Hvidovre Lokalhistorie Reserveret Post Danmark 20.ÅRGAKiSioriensNrn.s2Hvid :flril 2002 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Nu sukker han igen! I februar sendte vi det årlige giroindbetalingskort til brug for indbetaling af kontingentet for 2002 I 03. Vi må dog konstatere, at der pr.dags dato stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har indbetalt kontingent. Dette kan skyldes - at man har glemt det - har forlagt giroen - ikke ønsker at fortsætte medlemskabet- eller noget helt fjerde!. Såfremt Selskabet skal kunne fortsætte sine tilbud, i form af foredrag, udflugter, udgivelse af blad og lokalhistoriske skrifter, Rytterskoledage m.m., er en fornuftig økonomi forudsætningen!. Denne økonomi kan l<un opnås ved at indtægterne fra det årlige kontingent - samt medlemstallet - er nogenlunde konstant. Derfor - hvis du ønsker at fortsætte medlemskabet - betal kontingentet, som helårligt er 100 kr., dog kun 70 kr. for pensionister og efterlønnere o.lign.. Det nemmeste og billigste er at komme hen på Rytterskolen, hvor vi har åbent hver mandag og tirsdag fra klokken 10 til ellers er vort gironummer hvis du bruger posthus eller bank! Såfremt vi ikke har din indbetaling inden den 1.juni tillader vi os at annulere dit medlemskab!. Vi håber ikke det bliver tilfældet!! Med de bedste ønsker for alle om en rigtig god sommer - håber jeg vi kan mødes til en hyggelig og god efterårssæson. Med venlig hilsen, Eigil Jørgensen, kasserer. Emil Olsens Gartneri (matr.21 b) set fra Vest. Foto.Olthaver. Kommende Aktiviteter... sd. 2. Siden sidst"".""""""". sd.3. Hvidovregades Fortid " sd. 4. Huse i Hvidovregade"" sd. 6. Tolver Fisehers hus """.sd. 9. Aktiv Ferie 2002 ""... sd.13. Præstens Bukser... ""sd.15. Gen.forsamling.. ""... sd.17. N u sukker han igen! "" sd

2 ll=h torri H1s Hus HvidovrE1 Redaktion.: Alai'mplaciselifVicSivre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Per E.Hansen (ansv.), Avedørelej..MiWborgerhuset. Hvidovrevej 280. Dan Olsen, Benny Riisager.. '2 0 Hvidovre. Tlf.: Medlemsblad trykt i 650 ekspl Hv&dO'Vif tlg I Onsdg. kl Torsdg kl Deadline no.3. d. 15 juli Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. Rytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1. ISSN Hvidovre. Tlf.: Kommende Aktiviteter april. Udstilling i Rytterskolen. (ikke Mandage). "Fra mine rejser". Arkitekten og nylig afgået bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen viser sine akvareller og skitser. ( se side 14 ). 17.april. Aben hus i Rytterskolen. kl Vi afholder, som tidligere, et arrangement hvor alle er velkomne til at bese stedet og få en lokalhistorisk sludder. Vi modtager gerne, evt. til låns, ting og sager, som har lokalhistorisk interesse. Benyt lejligheden til også at se Kirsten Andersens billeder juni. Aktiv Ferie. Tre dage med udflugter for skolebørn. (se omtalen side 13). 16 sept. Bibliotekscafeen. Foredrag v. Arkitekten Dan Hasløv. Dan Hasløv er indehaver af et arkitektfirma, som løser opgaver indenfor byplanlægning i kommuner og amter. Han har arbejdet flere gange for Hvidovre Kommune, bl.a. med en lokalplan for "Avedørelejren". Siden Sidst. v/p.e.hansen Generalforsamlingen, d.11 marts. bliver omtalt side 17-18, ligesom resultatet af vor lodtrækning om 1 O flasker vin, findes samme sted. Der var mødt ca. 50 medlemmer til denne generalforsamling, men kun een af de tilstedeværende, var heldig vinder af en flaske vin. Det får os til at tænke på, om vi næste gang skal foretage lodtrækningen blandt de fremmødte. Efter generalforsamlingen foretog den nye bestyrelse en konstitution, som kun indebar et par ændringer. Vi sagde farvel til næstformanden Kirsten Andersen og valgte suppleanten Harry H. Schultz som ny næstformand. Til ny suppleant valgtes vort medlem Benny Riisager. (Listen med den nye bestyrelse side 19). / I l. I 9 okt. - 4 nov. "Hvidovre malerier i Rytterskolen". (ikke Mandage). Arkivet viser fortiden i lokale billeder fra samlingen. 14 okt. Bibliotekscafeen. Arkæolog Benny Staal fortæller om "lsmanden Otsi". Et velbevaret lig fra fortiden er fundet i en gletsjerspalte i Alperne. Fundet er, i lighed med vor egen "Grauballemand", blevet undersøgt på kryds og tværs. Resultatet bliver belyst i dette spændende foredrag. 18 nov. Bibliotekscafeen. Poul Sverrild fortæller sidste nyt fra Arkivet. bl.a. Arkivets udflytning til lokalerne i Avedørelejrens gi.officersmesse. 2 " - -y-" ' :ic\ V.-"""' w ai / ± :-\.,, mm WilWUFi -;; J..,,.rflr"1 i <.:i1jt. 1 ".--, -fitf Kirsten Andersen er mester for mange af de små tegninger vi har bragt i bladet. Vi takker det afgåede bestyrelsesmedlem og håber også i fremtiden at kunne gøre brug af hendes talent. red. 3

3 Hvidovregades Fortidu Markerne syd for landsbyen er helt op til vor tid blevet betegnet som Strandmarken, som. med naboskab til Harrestrupåen og de store eng-arealer helt mod syd, aldrig har været en tørskoet affære. Landsbyen har placeret sig på et par højder i terrænet, i god afstand fra ky ten, væk fra risikoen for oversvømmelse og dog nær ved åen, som var sejlbar. Forsvarsmæssig lå stedet godt, med god sigt langt omkring, idet egnen var uden skov. (Det kan måske begrunde navnet "Vid - ovre"). Bebyggelsen har antaget form af en rundkreds, hvad der, foruden den praktiske, at kontrollere kvæget før og efter græsning, også har forsvarsmæssig betydning. Her på denne plads har dagliglivet udfoldet sig i hundreder af år, først for de frie, selvstændige bønder, senere kirkens og kronens fæstebønder og endelig efter udskiftningen de bønder og husmænd, som vi kender så godt. Pladsen ændrede sig i tidens løb. Fra at være et stort åbent område med et par vandhuller til vanding af kvæget, var der efterhånden kommet et par h se, der blev beboet af "de jordløse". Det var håndværkerne.: Smeden, hjulmager, væver, murer, tømrer og hvad ellers landsbyen kunne flotte sig med. I 1800-tallet skete yderligere en udbygning af småhusene. Hvidovre har ikke meget at prale af, når det gælder fortidsminder. Vi kan mobilisere et par gravhøje, hvoraf den ene endda er tvivlsom som egentlig gravhøj. Vi har et par fundsteder, (f.eks. skeletter på Vojensvej og bronzesværdet ved Fryden høj), men ellers intet der minder om den fortid, som utvivlsomt har udfoldet sig på stedet. Man må undre sig og prøve at finde en årsag til denne hvide plet i historien. Måske gik det for hurtigt med udparcelleringen i nyere tid. Måske er mange forhistoriske tegn forsvundet ved bondens iver for at dræne og planere jorden og måske har myndighederne været for emsige med at tegne streger på kortet, rive ned og rette ud og "civilisere", uden respekt for fortiden. Hvidovre er et kystnært område og har i tidligste tider været et eldorado for jægere og fiskere, et sted man ofte kom, men ikke ligefrem et sted man bosatte sig. Den nærmeste bosættelse til kysten blev landsbyen, et par kilometer oppe i landet, som under forskellige navne, endte med at blive til Hvidovre. Udflytningen (1779 ) og tiden derefter, havde skabt nogle øde tomter p.gr af de forsvundne gårde. Her blev det nu gartnerierne, som dominerede lands yens tofter,!oruden diverse landarbejdere, daglejere og mælkeforpagtere, ligesom detail-handel kom ind i billedet, med købmand, bager og manufaktur. Fattighuset fik også sin plads. Der var trængsel i landsbyens midte, som efterhånden var blevet til et virvar af stræder, smøger og gyder. ovedstrøget blev. til Hvidovregade. Her har utallige mennesker gennem tiderne. bevæget sig med forskellige daglige gøremål, i glæde som i sorg, i lyst og 1 nød. G den ḳan hermed føre sin historie meget langt tilbage og er det ældste synlige minde, fra fordums tid, vi har i Hvidovre. Længe før kirken var påtænkt, i 1100-tallet, har der stået mennesker på "Ba nen" vest for?yen og kontrolleret horisonten for uvelkomne fjender, før de t1lf edse n:ied kigget, har trukket sig tilbage til deres by og efter en kort snak 1 skumringen er gået til alkoven til en tiltrængt lur og med en ny dag i vente. PEH. (Foto.: Hvidovre Landsby, sydlige del, HLA.) 4 5

4 Huse i Hvidovregade men det skulle nok være 1853, hvor Jens Nielsen Kyhl står som ejer. l<yhl var stenhugger og brolægger og er muligvis bygherren. Han l<øbte grunden af husmanden, Ole Christiansen, der efter sin fader havde samlet de gamle bytofter, fra de udflyttede gårde "Bredalsgården" (matr.22/38) og Høvedstensgård" (matr.21 ). Kyhls grund (matr.38c) lå seperat på østsiden af gaden og er af pral<tisl<e grunde, solgt fra. Huset er funderet på en kampestenssokkel og usædvanligt bygget af ubrændte sten. Tagets tømmer er traditionelt rå spær, tækket med rør. Stuerne er prydet med bjælkelofter og i fadeburet var der engang åbent ildsted, med direkte aftræk til skorstenen. I forhaven er den originale brolægning forsvundet efter senere tiders opfyldninger. Et udhus på langs ad Hvidovregade, har der også været, hvornår det er forsvundet vides ikke. Huset er indrettet som halv beboelse og halv erhverv. At stedet oprindeligt har været indrettet som gæstgiveri, hviler på en uoplyst på-stand. Hvidovre havde ganske vist total mangel på den slags forlystelser, der var "Flaskekroen" og "Damhuskroen", begge langt fra vores landsby; men Kyhl havde sin gamle moder boende på aftægt, og yderligere en børneflok, så hvor megen plads der var til gæstgiveri er et spørgsmål?. I given fald har det været en smugkro! Albrecht Herold er et af vore medlemmer, der tidligere har bidraget med stof til bladet. Han ringede en dag til undertegnede og fortalte følgende. : Jeg bor på Næsborgvej og er derfor interesseret i stedets forhistorie. Bl.a. Hvidovregades umiddelbare nærhed syntes jeg er et studie værd. Jeg har været i kontakt med Grethe Olthaver, der er ejeren af det såkaldte "Tolver Fisehers Hus" og fået en hyggelig sludder med damen. Hun har lånt mig nogle amatør-foto's fra stedet. Er du interesseret i at høre mere om dette?. Selvfølgelig er jeg interesseret og vi aftalte et møde i Februar, så vi kunne snakke lidt om sagerne. Huset er et af de sidste originale huse, som er tilbage i Hvidovre Landsby. Det ligger på matr. 38c og har addressen Hvidovregade 57. Det er et ordinært sjællandsk landarbejderhus, men med det specielle, at det er velholdt og at det ligger i Hvidovre. Hvornår huset er bygget, må stå hen i det uvisse. Årstallet 1753 er nævnt, Efter et par ejerskift ved århundredskiftet, kommer i 1909 d. 42-årige Tolver Wilhelm Fischer ind i billedet. Han var født på Frederiksberg, udlært som blikkenslager og søgte nu sit udkomme her i Hvidovre. Huset blev indrettet med butik i den vestlige gavl, med indgangsdør og butiksvindue ud mod Hvidovregade. Han satte sit præg på bybilledet, ved at gå outreret klædt i slængkappe og med hat a la Drachmann, så meget at huset stadigt kendes ved hans navn. Det var Fischer, der i 1940, fik tilladelse til at indrette lejlighed i den nu nedlagte butik og forsyne huset medw.c. Er der nogen, blandt vore medlemmer, der ved noget om Tolver Fische1; hører vi gerne fra dem. (PEH.) I slutningen af 40-erne er det ægteparret Kaj og Kåte Olthaver, der bebor ejendommen. Kaj var tidligere Marineflyver og uddannet som El-nstallatør. Han byggede et mekanisk værksted i haven, hvor han tilbragte meget af sin tid. De to mennesker kom til at opleve landsbyens forfald. I 1960erne gik det 6 7

5 stærk. De gamle huse rundt om dem blev revet ned for at give plads for nye lejekaserner, nyttige, men aldrig tilpasset ånden i den gamle by. "Tolver Fischer's hus". Erindringer fortalt af fru Grete Olthaver, Hvidovregade 57. (Red. PEH Feb. 2002) I halvtredserne skete der ting i det gamle Hvidovre, som aldrig skulle have været gennemført. Det er ikke så svært at tænke tilbage som det er at tænke frem. I løbet af et par samtaler og pennestrøg kan megen uerstattelig kultur fjernes. Det er pengene, som er de stærke, for nu og altid. Når man kom fra Vigerslev Alle, ind i Hvidovregade, lå biografen på venstre hånd, foruden en cigarforretning og grønthandel. Ved siden af (på Vigerslev Alle), et langt hvidt hus, hvor der boede en søster og broder (født i huset, matr.57-58?). Efter sigende havde de fået lovning, at deres hjem ikke skulle blive revet ned efter deres død, men huset forsvandt hurtigt alligevel, for Vigerslev Alle's udvidelse. ;;,,;'.\, ;;:i,:, 2. ;'c ( \\V%'w"w-,. '.... ' :i 'i Fra fam. Olthavers fotoalbum. i Hvidovregade 57. øverst: Kaj og Kate i haven ( ). t.h.: Kaj med hunden Bibsi. Bag hækken lå "Chrisma". (Forår 1962). 8 Først i Hvidovregade, på højre hånd, kom nogle træhuse (Skure), hvori 105-bilen (Lillebil) og en cykelsmed havde til huse, så kom den gule villa (ligger endnu på hj.af Næsborgvej), her boede en meget dygtig porcelænsmalerinde. Hun havde et glasskab ved lågen, med udstilling af porcelæn. 9

6 l Derefter et gammelt langt hus med stråtag og den nuværende røde bungalow, så det røde hus, som var et værksted (dengang maler, nu auto). På autoværkstedets grund lå et lille hvidt hus (ved brandhanen), da de to gamle mennesker døde, var huset hurtigt væk. Dernæst en hvid villa, med lejlighed til venstre og butik til højre, senere blev butikken udvidet til hele huset. Her blev solgt sengetøj og linned. Nabohuset dernæst var deres fjerrenseri, navnet var Chrismas.(matr.70) Da de to familier som drev forretningen hed Christensen og Madsen. Så fik en ejendomsmægler øje på Hvidovregade (1960), han rendte os på dørene. Det lykkedes ham med megen snilde, at få købt tjeneren (matr.66), gartneren (matr.39b) og putkræmmeren (matr.14c) ud, men kommunen havde sat sig på Chrismas.(matr.70). Det var ellers meningen at de to forretningsmænd ville forsætte til deres pensionsalder, men pludselig ville den ene ikke mere og straks var kommunen der - og så blev der revet ned, her og nu, ingen havde chancer for at protestere. I mange år, tredive tror jeg, lå grunden bare hen, dog de sidste som nyttehaver. 1.. Derefter Emil Olsens gartneri, som blev brugt til rideskole indtil der blev bygget. Helt op langs Hvidovrevej blev der reddet. Bytoften var kun et stræde (grus). På hjørnet lå et hvidt hus (matr.1 Ob.komm.Husvildebolig), L helt ud til Hvidovregade, to store kastanietræer stod der. Det ene blev. ødelagt ved et lynnedslag (1952).,.'. (Foto:E.Olsens garteri,olthaver). Der, hvor byggeren ligger (legeplads) lå en villa med 6 lejligheder (matr.54), men også den skulle rives ned til fordel for legepladsen. Hvor de gule huse ligger, lå 3 villa' er, også her var der gartnerier. (Hv.gd 2-10). I! \. \ I. Inden Toft Sørensens Vænge blev til, lå Mont Rose. En smuk rød villa med drivhus foran, hvorfra _der blev solgt blomster.(matr.56?) Den store røde ejendom på hjørnet af Toft Sørensens Vænge og Hvidovregade var Danseskole, senere Lysestøberi og så privat og nu igen forretning. Postens hus (matr.14c) med historie kender du jo nok. I forhuset til snedkeren (Nordun) var der urforretning, dyrehandel og frisør, så fru Marcussens hus, den gamle Købmandshandel (Md. Eriksen), dens historie kendes. (matr.55a) Tjener Karl Peters Hus, matr.66. (Foto: Olthaver) Ja, det var i korte træk, hvad jeg i få linier kan skrive om nederste del af Hvidovregade. JO 11

7 Tilbage først i brevet her. I tjenerens have havde han som femårig, lagt nogle kastanier, træerne står der stadigt. Høje, flotte og stolte. Tidligt på sommeren med alle "lysene" tændt og deres dejlige specielle duft. Carl Peter var fem år da han lagde kastanierne og 75 i året ( sådan ca., der er noget forkert med alderen. Jeg tror han var omkring 75 år, da han måtte flytte fra sit barndomshjem). Han døde kort efter. I Hvid vre Lokalhistoriske.il Selskab.j Meddelelser til medlemmerne. Til de voksne gruppemedlemmer af Aktiv ferie Også i år arrangeres nogle ture for skolebørnene i Hvidovre. Det bliver nogle dage i uge 26 - nemlig.: Tirsdag 25 juni, Onsdag 26 juni, Torsdag 27 juni. Der startes kl fra Avedøre bibliotek og kl fra Rytterskolen. Hvis du kan - og har lyst til at være med, må du gerne meddele mig det. Turene går denne gang til.: PS. Vi havde en lille mis, gråstribet. Han gik op til biografen, så ringede de derhenne fra om vi ville hente ham. Han sad, så stolt som en kat kan, på midtergangen i biografsalen. En af familierne havde en dværg-pincher, som kun ville gå på gaden med en øresprøjte i munden. Hvor Ungdomsskolen nu ligger, var der også gamle stråtækte huse. Ligeså et smukt langt hus, hvor Auto-værkstedet ligger. (matr.62a, 63a hjørnet af Vigerslev Alle og Hvidovregade). Jeg husker endnu den smukke have, især lupinerne i alle farver. Kolonihaverne ("Hvidovrevang") sås il<ke, da de lå lidt gemt bag "Solkrogen" og de røde ejendomme. Ja, også her kom pengestærke folk og fil< lov til at rive ned og bygge. 12 tirsdag d.25 juni. Middelaldercentret i Nykøbing Falster. onsdag d.26 juni. Nationalmuseets udstilling for børn. torsdag d.27 juni. Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Jeg træffes hver mandag og tirsdag ml. kl i Rytterskolen. tlf Bedste Hilsener. Dan Olsen

8 Fra Hvidovre Avis 1 årg. nr.39 Fredag d.11 Februar Præstens Bukser. Id/ - Jeg træder over tærskelen ind til Skrædder Mikkelsens store stue, der både er værksted, sovekammer og dagligstue. Skrædderens tykke kone, Gitte, sidder i sin store armstol, hun er kun iført underskørt og en strikket vest - altså af mere udvendige klædningsstykker. Hun er næsten uformelig tyk og har et dårligt ben - derfor sidder hun altid i sin stol; men hun er doven, så det passer hende godt. Ellers er Gitte det bedste menneske under solen og altid i godt humør. Nu ler hun, medens hun i spænding følger manden, den tynde Skrædder Mikkelsen: han ligger under sengen, benene spjætter, medens han arbejder. På gulvet omkring Gittes armstol ligger en mængde forskellige sager, de fleste er helt uldne af støv. "Her er mere Gitte, jeg tror, det er brødkniven", lyder Skrædderens røst fra underverdenen, medens han bugter sig som en orm. "Nej, Mikkelsen, er det virkelig brødkniven?". Gitte slår hænderne sammen og ler. "Ja, her er den, Gitte," siger Skrædderen fornøjet og dukker frem med genstanden, han ser forelsket på Gitte og Gitte smiler til ham. "Nå, her er nok oprydning" siger jeg undskyldende. "Det er Præstens bukser", svarer Skrædderen alvorlig. "Jeg har sat en ny hale i dem, men nu er de borte". "Rent væk, det er ikke til at forstå", lægger Gitte til. "Og det er rent galt, for præsten vil have dem", bliver Skrædderen ved. "Det er jo ikke så underligt Mikkelsen", svarer jeg. "Nej, naturligvis, og se derfor har vi ledt hele morgenen, det gør vi engang imellem, når det rigtigt kniber, og det er sa spændende". Gitte smiler til mig. "Det er min sandten ligeså spændende som at gå på jagt", ler Skrædderen. "Meget morsommere", afbryder Gitte med en håndbevægelse. "I dag har fatter været over det hele, både oppe og nede, og se bare", Gitte peger. "Se, her er nu først to eenkronesedler og en femogtyveøre". "Skidt med dem", siger Skrædderen

9 "Se her er brødkniven og her et forklæde, som fatter selv har givet mig - altså til jul - og her er det allerbedste, min ene snørestøvle, den har været væk i over tre måneder". "Den tog jeg i krogen bag klokken", siger Skrædderen stolt. "Og se, her er en bog - "Manden med de ni fingre" - åh, den er så spændende". "Men hvad er det for en paptavle?", spørger jeg og peger på et stykke beskrevet pap med strop. "Åh Gud, det er fortegnelsen over de bortkomne sager. Ja det er noget fatter har fundet på". "Er det ikke storartet, der skriver jeg det op alt sammen, altså det vigtigste. Kan de se, der står Præstens bukser.- brune og med anden ende". "Ja, det er altså den ny; men tavlen var min sandten også borte, det var det værste", sagde Skrædderen. "Men det er så morsomt, når det kommer igen, det er ligesom vi fik det engang til", lo Gitte. "Men Præstens bukser?", lo jeg". Ja, de er ikke kommet endnu, men de skal komme. Prøv at rejse dig, lille Gitte. Gitte rejser sig. Den brede armstols sæde er belagt med et helt bjerg af alle slags klædningsstykker og affald, på midten har Gitte dannet en stor fordybning. Skrædderen tager med rappe hænder det ene efter det andet. "Her er de, Gitte.", råber han triumferende og trækker et par sammenlagte benklæder frem. "Nej, Fatter dog. Nej i dag er det da også den bedste dag, jeg ved. Nu krydser jeg altså det hele af, undtagen tavlen, for den har jeg ikke fået på". Gitte krydser af og ser på sin mand. "Så er den i orden igen, Gitte", svarer Mikkelsen og nikker. Ved redaktør Age Petersen. Hv.Avis 11 febr Historien er muligvis en fiktion, men fortæller om en hverdag, som er sandsynlig. Der fandtes mange små selvstændige erhverv i datidens Hvidovre, f.eks. Skomagere, rullekoner, systuer og som her skrædderen. Forfatteren bag historien røber sig il<l<e i avisen; men det /<an tænl<es at redaktøren, der er jeg et i historien, har været ude for en lignende oplevelse og følt trang til at fortælle den videre til sine læsere. IPEH. Redaktørens Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab's 23 ord. Generalforsamling d.11.marts Det var årets første rigtige forårsaften vi havde valgt til generalforsamling. Selvom sætternissen havde været på spil og annoncerede med to forskellige mødetider i bladet, var 50 medlemmer mødt op og fil< en % times ekstra sludder med sidemanden inden formanden kunne starte mødet Og det var vel ikke så slemt. 1. Efter formandens velkomst og valg af dirigent (Inge Larsen), kom vi til Formandens beretning. 2. Han gennemgik minutiøst årets forskellige aktiviteter, som omfattede bl.a. 4 foredragsaftener med emner som Svend Gønge og svenskerne, Lord Nelson og Køge Bugt og Kommuneatlas Hvidovre. Han bemærkede sommerens udflugt med skolebørn til historiske steder og en voksen udflugt til Anneberg museet, samt besøg i andelslandsbyen ved Nyvang/Holbæk. Selskabet har også deltaget ved diverse "Historien i Gaden" arrangementer Hvidovre Kommunes Jubilæum og Kæmpernes Hvidovre Torvedage. Fo mandens beretning blev godkendt. 2a. Arkivaren havde meldt afbud p.gr.af en tiltrængt ferie. Der blev i stedet omdelt en folder, som fortæller lidt om arkivet og fremtiden Kassererens grundige regnskab og meddelelsen om uforandret kontingent blev godkendt, ligesom behandlingen af indkomne forslag var hurtigt overstået. Der kom nemlig ingen forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/ suppleanter... På valg var (lige år 4 medl.).: Dan Olsen, Eigil Jørgensen, Annelise Le1lund og Kirsten Andersen. Kirsten Andersen havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg, hvorfor hun blev erstattet af suppleant, Harry H. Schultz. De øvrige tre medlemmer blev genvalgt for 2 år. Derved manglede der en suppleant

10 Benny Riisager blev foreslået af bestyrelsen og valgt for 2 år. 7. Revisor+ Suppl.: Jens Chr. Nielsen og Inge Larsen blev valgt for 1 år. 8. Eventuelt..: Efter endnu et tomt punkt, hvor ingen ønskede ordet. kunne dirigenten takke for god ro og orden og slutte denne generalforsamling. kl. var Nu blev der serveret en tiltrængt kop kaffe og lodtrækning om 1 O flasker rødvin kunne begynde. De ti heldige vindere følger her.: I. Vagn Andersen, Biblioteksvej Marianne Bonde, Mørups Alle Karen Fuch, ldrætsvej Preben Gundlach, Bymuren 175,3tv. 5. Inge Herold, Næsborgvej 16,st.th. 6. Sigfred Hjortevang,M.Bechs Alle Ejvind Jensen, Paris Boulevard H.Elsted Jensen, Lodsvej 16, 1.th. 9. Bente Olesen, Fjeldstedvej Ejvind Skjærbæk, Strandmarksvej 43, alle 2650 Hvidovre. Gevindsten kan afhentes på RYTTERSKOLEN Mandage eller Tirsdage mellem kl. 1 O Mod behørig dokumentation. Aftenen sluttede med et genkig på det gamle Hvidovre. Det var H.O.Norlund's Postkortserie fra 1975, der dennegang blev udsat for formandens computer og fortælleglæde. Hermed slut på en god aften. Bestyrelsen Formand..: Dan Olsen. Spurvehøjvej 17.st.tv. tlf Næstfmd..: Harry H. Schultz. Nestors Alle 8. tlf Kasserer..: Eigil Jørgensen. Hvidovrevej 98C. tlf Sekretær..: Bent Christiansen. Paris Boulevard 20. tlf Redaktør..: Per E. Hansen. Grenhusene 26. tlf Erling Groth. Benny Riisager øvr.best.medl. Ege Alle 41. Hv.Boulevard 30. suppleanter.: 1. Jette Randal-Lund Doras Alle 8 2. ubesat Allan Fredskov Niels Ulsing Jens Chr. Nielsen Inge Larsen kommunale Best.medl.: tlf tlf tlf Svendebjergvej 1A, 1.mf. tlf Cl.Petersens alle 13.st.tv. tlf Revisor + suppl. : Kløverprisvej 26 Berners Vænge 7.2tv. tlf tlf Ved bestyrelsesmødet d , meddelte Annelise Leilund, at hun ikke kunne forsætte arbejdet i bestyrelsen på grund af sygdom. Benny Riisager overtager Annelises plads. Vi ønsker alt godt for Annelise Leilund fremover. Forretningsudvalg..."...: Dan Olsen, Harry H. Schultz, Eigil Jørgensen. Bladredaktion : Per E.Hansen (ansv.), Dan Olsen, Benny Riisager. Lok.hist. udvalg....."..: Per E. Hansen, Harry H, Schultz, Benny Riisager. Arrangementsudvalg."..: Dan Olsen, Bent Christiansen, Erling Groth. PR-Udvalg ": Harry H. Schultz, Erling Groth. u. portefølge......"...: Jette Randal-Lund

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovre Lokalhistorie 22.ARGANG NR.2 APRIL 24 Hvidovrevej 87 A... Foto : an Olsen. Vi vil gøre næsten alt for, at du føler dig hjemme u er velkommen til at komme ind og få et gratis økonomitjek Gør en

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie 'I( Hvidovre Lokalhistorie 22.ÅRGANG NR.1 FEBRUAR 24- ro w (//), M - - - :::r: w > a - > I Husk... Generalforsamling d.15 marts på Risbjerggård. ::r: His to ri. Foto: an Olsen Alarmpladsen 3 Kommende Aktiviteter....

Læs mere

Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER 2001. (Vedea) Hvidovregade.

Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER 2001. (Vedea) Hvidovregade. Hvidovre Reserveret Post Danmark Lokalhistorie 19.ÅRGANistorN&&LJHus t0&mber 2001 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Hvidovregade. (Vedea) Er iflg. Bivejsfortegnelsen, Vej no.13. Dec.1897. 2.392

Læs mere

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. Telefon 36 47 34 44... ' ; ' ' I "'. '.. 15. ÅRGANG

Læs mere

Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGANG Hi s t or e:&tiqf'etuiber 2001 Avedørelejren. Nye Vejnavne i Hvidovre/Avedøre. 2650 Hvidovre

Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGANG Hi s t or e:&tiqf'etuiber 2001 Avedørelejren. Nye Vejnavne i Hvidovre/Avedøre. 2650 Hvidovre Hvidovre Reserveret Post Danmark Lokalhistorie 19.ÅRGANG Hi s t or e:&tiqf'etuiber 2001 Avedørelejren 2650 Hvidovre Nye Vejnavne i Hvidovre/Avedøre Hvidovre Kommune har fået et antal nye vejnavne, som

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

mo:vre Lokalhistorie ff:f rti.;i'rq!';'.. ,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", . :1.. t fr\y.gl [ \ ; 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 T :>\ a'f

mo:vre Lokalhistorie ff:f rti.;i'rq!';'.. ,;;( : }:;. ;_,.\. '9,,,;, . :1.. t fr\y.gl [ \ ; 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 T :>\ a'f Reserveret Post Danmark. Historiens Hus Hvidovre lar l_jt _ en 3 mo:vre Lokalhistorie 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 Udgivelse. Holger Petersen.: "Gårdene i Avedøre"" "om ejerforholdene til gårdene i Avedøre

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Kastanienborg/Lysholm set indefra af Bent Birkegaard Side 4 Da Avedøre blev sammenlagt med Hvidovre af Lisbeth Hollensen, Poul Sverrild, Ole Asbjørn

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nr. 6 17. januar 1994

Nr. 6 17. januar 1994 Nr. 6 17. januar 1994 REDAKTIONEN. Så er Runestenen på banen igen, og denne gang med et antal sider som vi ikke har troet på var muligt, og måske heller ikke håbet på li Vi vil begynde det første nummer

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

HVIDOVRE LOKALBISTORIE

HVIDOVRE LOKALBISTORIE ---- l./ r L. HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre : 11 i I HVIDOVRE LOKALBISTORIE,Q = {Il Q) rn Q) {Il... So4 Q +il {Il....= = Q Q) So4 g "=... = 6. årgang.

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Sønderborg Køkkenets Junior Turnering. 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Oktober 2004 Nr. 4 Sønderborg Køkkenets Junior Turnering www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV:

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV: Attraction 197 A Formand: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53. Sekretær: Peder

Læs mere

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr.

10 år. Aarhuus Nimbus Klub. i år! Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer. Maj 2006 11. årgang nr. Aarhuus Nimbus Klub Maj 2006 11. årgang nr. 43 Kom til fødelsesdagsfest i festligt selskab med samtlige klubmedlemmer 10 år. i år! Lørdag d 17-6-06 i True! Side 2 Blad 43 Maj 2006 Informationer om Aarhuus

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Min barndom og ungdom i Hvidovre Nord af Carl Madsen Side 4 Frihedsgudinden og Mekkeren af Johnni Andersen Side 9 Da Hvidovre blev kroejer af Ole

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 31. årgang nr. 2 2014 ASRAs fhv. formand Bent Søndergaard udnævnes til æresmedlem i ASRA Formand og dirigent på generalforsamlingen i Skjern Kaffe

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere