Hvidovre Lokalhistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 l/(.. t( Hvidovre Lokalhistorie Reserveret Post Danmark 20.ÅRGAKiSioriensNrn.s2Hvid :flril 2002 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Nu sukker han igen! I februar sendte vi det årlige giroindbetalingskort til brug for indbetaling af kontingentet for 2002 I 03. Vi må dog konstatere, at der pr.dags dato stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har indbetalt kontingent. Dette kan skyldes - at man har glemt det - har forlagt giroen - ikke ønsker at fortsætte medlemskabet- eller noget helt fjerde!. Såfremt Selskabet skal kunne fortsætte sine tilbud, i form af foredrag, udflugter, udgivelse af blad og lokalhistoriske skrifter, Rytterskoledage m.m., er en fornuftig økonomi forudsætningen!. Denne økonomi kan l<un opnås ved at indtægterne fra det årlige kontingent - samt medlemstallet - er nogenlunde konstant. Derfor - hvis du ønsker at fortsætte medlemskabet - betal kontingentet, som helårligt er 100 kr., dog kun 70 kr. for pensionister og efterlønnere o.lign.. Det nemmeste og billigste er at komme hen på Rytterskolen, hvor vi har åbent hver mandag og tirsdag fra klokken 10 til ellers er vort gironummer hvis du bruger posthus eller bank! Såfremt vi ikke har din indbetaling inden den 1.juni tillader vi os at annulere dit medlemskab!. Vi håber ikke det bliver tilfældet!! Med de bedste ønsker for alle om en rigtig god sommer - håber jeg vi kan mødes til en hyggelig og god efterårssæson. Med venlig hilsen, Eigil Jørgensen, kasserer. Emil Olsens Gartneri (matr.21 b) set fra Vest. Foto.Olthaver. Kommende Aktiviteter... sd. 2. Siden sidst"".""""""". sd.3. Hvidovregades Fortid " sd. 4. Huse i Hvidovregade"" sd. 6. Tolver Fisehers hus """.sd. 9. Aktiv Ferie 2002 ""... sd.13. Præstens Bukser... ""sd.15. Gen.forsamling.. ""... sd.17. N u sukker han igen! "" sd

2 ll=h torri H1s Hus HvidovrE1 Redaktion.: Alai'mplaciselifVicSivre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Per E.Hansen (ansv.), Avedørelej..MiWborgerhuset. Hvidovrevej 280. Dan Olsen, Benny Riisager.. '2 0 Hvidovre. Tlf.: Medlemsblad trykt i 650 ekspl Hv&dO'Vif tlg I Onsdg. kl Torsdg kl Deadline no.3. d. 15 juli Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. Rytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1. ISSN Hvidovre. Tlf.: Kommende Aktiviteter april. Udstilling i Rytterskolen. (ikke Mandage). "Fra mine rejser". Arkitekten og nylig afgået bestyrelsesmedlem Kirsten Andersen viser sine akvareller og skitser. ( se side 14 ). 17.april. Aben hus i Rytterskolen. kl Vi afholder, som tidligere, et arrangement hvor alle er velkomne til at bese stedet og få en lokalhistorisk sludder. Vi modtager gerne, evt. til låns, ting og sager, som har lokalhistorisk interesse. Benyt lejligheden til også at se Kirsten Andersens billeder juni. Aktiv Ferie. Tre dage med udflugter for skolebørn. (se omtalen side 13). 16 sept. Bibliotekscafeen. Foredrag v. Arkitekten Dan Hasløv. Dan Hasløv er indehaver af et arkitektfirma, som løser opgaver indenfor byplanlægning i kommuner og amter. Han har arbejdet flere gange for Hvidovre Kommune, bl.a. med en lokalplan for "Avedørelejren". Siden Sidst. v/p.e.hansen Generalforsamlingen, d.11 marts. bliver omtalt side 17-18, ligesom resultatet af vor lodtrækning om 1 O flasker vin, findes samme sted. Der var mødt ca. 50 medlemmer til denne generalforsamling, men kun een af de tilstedeværende, var heldig vinder af en flaske vin. Det får os til at tænke på, om vi næste gang skal foretage lodtrækningen blandt de fremmødte. Efter generalforsamlingen foretog den nye bestyrelse en konstitution, som kun indebar et par ændringer. Vi sagde farvel til næstformanden Kirsten Andersen og valgte suppleanten Harry H. Schultz som ny næstformand. Til ny suppleant valgtes vort medlem Benny Riisager. (Listen med den nye bestyrelse side 19). / I l. I 9 okt. - 4 nov. "Hvidovre malerier i Rytterskolen". (ikke Mandage). Arkivet viser fortiden i lokale billeder fra samlingen. 14 okt. Bibliotekscafeen. Arkæolog Benny Staal fortæller om "lsmanden Otsi". Et velbevaret lig fra fortiden er fundet i en gletsjerspalte i Alperne. Fundet er, i lighed med vor egen "Grauballemand", blevet undersøgt på kryds og tværs. Resultatet bliver belyst i dette spændende foredrag. 18 nov. Bibliotekscafeen. Poul Sverrild fortæller sidste nyt fra Arkivet. bl.a. Arkivets udflytning til lokalerne i Avedørelejrens gi.officersmesse. 2 " - -y-" ' :ic\ V.-"""' w ai / ± :-\.,, mm WilWUFi -;; J..,,.rflr"1 i <.:i1jt. 1 ".--, -fitf Kirsten Andersen er mester for mange af de små tegninger vi har bragt i bladet. Vi takker det afgåede bestyrelsesmedlem og håber også i fremtiden at kunne gøre brug af hendes talent. red. 3

3 Hvidovregades Fortidu Markerne syd for landsbyen er helt op til vor tid blevet betegnet som Strandmarken, som. med naboskab til Harrestrupåen og de store eng-arealer helt mod syd, aldrig har været en tørskoet affære. Landsbyen har placeret sig på et par højder i terrænet, i god afstand fra ky ten, væk fra risikoen for oversvømmelse og dog nær ved åen, som var sejlbar. Forsvarsmæssig lå stedet godt, med god sigt langt omkring, idet egnen var uden skov. (Det kan måske begrunde navnet "Vid - ovre"). Bebyggelsen har antaget form af en rundkreds, hvad der, foruden den praktiske, at kontrollere kvæget før og efter græsning, også har forsvarsmæssig betydning. Her på denne plads har dagliglivet udfoldet sig i hundreder af år, først for de frie, selvstændige bønder, senere kirkens og kronens fæstebønder og endelig efter udskiftningen de bønder og husmænd, som vi kender så godt. Pladsen ændrede sig i tidens løb. Fra at være et stort åbent område med et par vandhuller til vanding af kvæget, var der efterhånden kommet et par h se, der blev beboet af "de jordløse". Det var håndværkerne.: Smeden, hjulmager, væver, murer, tømrer og hvad ellers landsbyen kunne flotte sig med. I 1800-tallet skete yderligere en udbygning af småhusene. Hvidovre har ikke meget at prale af, når det gælder fortidsminder. Vi kan mobilisere et par gravhøje, hvoraf den ene endda er tvivlsom som egentlig gravhøj. Vi har et par fundsteder, (f.eks. skeletter på Vojensvej og bronzesværdet ved Fryden høj), men ellers intet der minder om den fortid, som utvivlsomt har udfoldet sig på stedet. Man må undre sig og prøve at finde en årsag til denne hvide plet i historien. Måske gik det for hurtigt med udparcelleringen i nyere tid. Måske er mange forhistoriske tegn forsvundet ved bondens iver for at dræne og planere jorden og måske har myndighederne været for emsige med at tegne streger på kortet, rive ned og rette ud og "civilisere", uden respekt for fortiden. Hvidovre er et kystnært område og har i tidligste tider været et eldorado for jægere og fiskere, et sted man ofte kom, men ikke ligefrem et sted man bosatte sig. Den nærmeste bosættelse til kysten blev landsbyen, et par kilometer oppe i landet, som under forskellige navne, endte med at blive til Hvidovre. Udflytningen (1779 ) og tiden derefter, havde skabt nogle øde tomter p.gr af de forsvundne gårde. Her blev det nu gartnerierne, som dominerede lands yens tofter,!oruden diverse landarbejdere, daglejere og mælkeforpagtere, ligesom detail-handel kom ind i billedet, med købmand, bager og manufaktur. Fattighuset fik også sin plads. Der var trængsel i landsbyens midte, som efterhånden var blevet til et virvar af stræder, smøger og gyder. ovedstrøget blev. til Hvidovregade. Her har utallige mennesker gennem tiderne. bevæget sig med forskellige daglige gøremål, i glæde som i sorg, i lyst og 1 nød. G den ḳan hermed føre sin historie meget langt tilbage og er det ældste synlige minde, fra fordums tid, vi har i Hvidovre. Længe før kirken var påtænkt, i 1100-tallet, har der stået mennesker på "Ba nen" vest for?yen og kontrolleret horisonten for uvelkomne fjender, før de t1lf edse n:ied kigget, har trukket sig tilbage til deres by og efter en kort snak 1 skumringen er gået til alkoven til en tiltrængt lur og med en ny dag i vente. PEH. (Foto.: Hvidovre Landsby, sydlige del, HLA.) 4 5

4 Huse i Hvidovregade men det skulle nok være 1853, hvor Jens Nielsen Kyhl står som ejer. l<yhl var stenhugger og brolægger og er muligvis bygherren. Han l<øbte grunden af husmanden, Ole Christiansen, der efter sin fader havde samlet de gamle bytofter, fra de udflyttede gårde "Bredalsgården" (matr.22/38) og Høvedstensgård" (matr.21 ). Kyhls grund (matr.38c) lå seperat på østsiden af gaden og er af pral<tisl<e grunde, solgt fra. Huset er funderet på en kampestenssokkel og usædvanligt bygget af ubrændte sten. Tagets tømmer er traditionelt rå spær, tækket med rør. Stuerne er prydet med bjælkelofter og i fadeburet var der engang åbent ildsted, med direkte aftræk til skorstenen. I forhaven er den originale brolægning forsvundet efter senere tiders opfyldninger. Et udhus på langs ad Hvidovregade, har der også været, hvornår det er forsvundet vides ikke. Huset er indrettet som halv beboelse og halv erhverv. At stedet oprindeligt har været indrettet som gæstgiveri, hviler på en uoplyst på-stand. Hvidovre havde ganske vist total mangel på den slags forlystelser, der var "Flaskekroen" og "Damhuskroen", begge langt fra vores landsby; men Kyhl havde sin gamle moder boende på aftægt, og yderligere en børneflok, så hvor megen plads der var til gæstgiveri er et spørgsmål?. I given fald har det været en smugkro! Albrecht Herold er et af vore medlemmer, der tidligere har bidraget med stof til bladet. Han ringede en dag til undertegnede og fortalte følgende. : Jeg bor på Næsborgvej og er derfor interesseret i stedets forhistorie. Bl.a. Hvidovregades umiddelbare nærhed syntes jeg er et studie værd. Jeg har været i kontakt med Grethe Olthaver, der er ejeren af det såkaldte "Tolver Fisehers Hus" og fået en hyggelig sludder med damen. Hun har lånt mig nogle amatør-foto's fra stedet. Er du interesseret i at høre mere om dette?. Selvfølgelig er jeg interesseret og vi aftalte et møde i Februar, så vi kunne snakke lidt om sagerne. Huset er et af de sidste originale huse, som er tilbage i Hvidovre Landsby. Det ligger på matr. 38c og har addressen Hvidovregade 57. Det er et ordinært sjællandsk landarbejderhus, men med det specielle, at det er velholdt og at det ligger i Hvidovre. Hvornår huset er bygget, må stå hen i det uvisse. Årstallet 1753 er nævnt, Efter et par ejerskift ved århundredskiftet, kommer i 1909 d. 42-årige Tolver Wilhelm Fischer ind i billedet. Han var født på Frederiksberg, udlært som blikkenslager og søgte nu sit udkomme her i Hvidovre. Huset blev indrettet med butik i den vestlige gavl, med indgangsdør og butiksvindue ud mod Hvidovregade. Han satte sit præg på bybilledet, ved at gå outreret klædt i slængkappe og med hat a la Drachmann, så meget at huset stadigt kendes ved hans navn. Det var Fischer, der i 1940, fik tilladelse til at indrette lejlighed i den nu nedlagte butik og forsyne huset medw.c. Er der nogen, blandt vore medlemmer, der ved noget om Tolver Fische1; hører vi gerne fra dem. (PEH.) I slutningen af 40-erne er det ægteparret Kaj og Kåte Olthaver, der bebor ejendommen. Kaj var tidligere Marineflyver og uddannet som El-nstallatør. Han byggede et mekanisk værksted i haven, hvor han tilbragte meget af sin tid. De to mennesker kom til at opleve landsbyens forfald. I 1960erne gik det 6 7

5 stærk. De gamle huse rundt om dem blev revet ned for at give plads for nye lejekaserner, nyttige, men aldrig tilpasset ånden i den gamle by. "Tolver Fischer's hus". Erindringer fortalt af fru Grete Olthaver, Hvidovregade 57. (Red. PEH Feb. 2002) I halvtredserne skete der ting i det gamle Hvidovre, som aldrig skulle have været gennemført. Det er ikke så svært at tænke tilbage som det er at tænke frem. I løbet af et par samtaler og pennestrøg kan megen uerstattelig kultur fjernes. Det er pengene, som er de stærke, for nu og altid. Når man kom fra Vigerslev Alle, ind i Hvidovregade, lå biografen på venstre hånd, foruden en cigarforretning og grønthandel. Ved siden af (på Vigerslev Alle), et langt hvidt hus, hvor der boede en søster og broder (født i huset, matr.57-58?). Efter sigende havde de fået lovning, at deres hjem ikke skulle blive revet ned efter deres død, men huset forsvandt hurtigt alligevel, for Vigerslev Alle's udvidelse. ;;,,;'.\, ;;:i,:, 2. ;'c ( \\V%'w"w-,. '.... ' :i 'i Fra fam. Olthavers fotoalbum. i Hvidovregade 57. øverst: Kaj og Kate i haven ( ). t.h.: Kaj med hunden Bibsi. Bag hækken lå "Chrisma". (Forår 1962). 8 Først i Hvidovregade, på højre hånd, kom nogle træhuse (Skure), hvori 105-bilen (Lillebil) og en cykelsmed havde til huse, så kom den gule villa (ligger endnu på hj.af Næsborgvej), her boede en meget dygtig porcelænsmalerinde. Hun havde et glasskab ved lågen, med udstilling af porcelæn. 9

6 l Derefter et gammelt langt hus med stråtag og den nuværende røde bungalow, så det røde hus, som var et værksted (dengang maler, nu auto). På autoværkstedets grund lå et lille hvidt hus (ved brandhanen), da de to gamle mennesker døde, var huset hurtigt væk. Dernæst en hvid villa, med lejlighed til venstre og butik til højre, senere blev butikken udvidet til hele huset. Her blev solgt sengetøj og linned. Nabohuset dernæst var deres fjerrenseri, navnet var Chrismas.(matr.70) Da de to familier som drev forretningen hed Christensen og Madsen. Så fik en ejendomsmægler øje på Hvidovregade (1960), han rendte os på dørene. Det lykkedes ham med megen snilde, at få købt tjeneren (matr.66), gartneren (matr.39b) og putkræmmeren (matr.14c) ud, men kommunen havde sat sig på Chrismas.(matr.70). Det var ellers meningen at de to forretningsmænd ville forsætte til deres pensionsalder, men pludselig ville den ene ikke mere og straks var kommunen der - og så blev der revet ned, her og nu, ingen havde chancer for at protestere. I mange år, tredive tror jeg, lå grunden bare hen, dog de sidste som nyttehaver. 1.. Derefter Emil Olsens gartneri, som blev brugt til rideskole indtil der blev bygget. Helt op langs Hvidovrevej blev der reddet. Bytoften var kun et stræde (grus). På hjørnet lå et hvidt hus (matr.1 Ob.komm.Husvildebolig), L helt ud til Hvidovregade, to store kastanietræer stod der. Det ene blev. ødelagt ved et lynnedslag (1952).,.'. (Foto:E.Olsens garteri,olthaver). Der, hvor byggeren ligger (legeplads) lå en villa med 6 lejligheder (matr.54), men også den skulle rives ned til fordel for legepladsen. Hvor de gule huse ligger, lå 3 villa' er, også her var der gartnerier. (Hv.gd 2-10). I! \. \ I. Inden Toft Sørensens Vænge blev til, lå Mont Rose. En smuk rød villa med drivhus foran, hvorfra _der blev solgt blomster.(matr.56?) Den store røde ejendom på hjørnet af Toft Sørensens Vænge og Hvidovregade var Danseskole, senere Lysestøberi og så privat og nu igen forretning. Postens hus (matr.14c) med historie kender du jo nok. I forhuset til snedkeren (Nordun) var der urforretning, dyrehandel og frisør, så fru Marcussens hus, den gamle Købmandshandel (Md. Eriksen), dens historie kendes. (matr.55a) Tjener Karl Peters Hus, matr.66. (Foto: Olthaver) Ja, det var i korte træk, hvad jeg i få linier kan skrive om nederste del af Hvidovregade. JO 11

7 Tilbage først i brevet her. I tjenerens have havde han som femårig, lagt nogle kastanier, træerne står der stadigt. Høje, flotte og stolte. Tidligt på sommeren med alle "lysene" tændt og deres dejlige specielle duft. Carl Peter var fem år da han lagde kastanierne og 75 i året ( sådan ca., der er noget forkert med alderen. Jeg tror han var omkring 75 år, da han måtte flytte fra sit barndomshjem). Han døde kort efter. I Hvid vre Lokalhistoriske.il Selskab.j Meddelelser til medlemmerne. Til de voksne gruppemedlemmer af Aktiv ferie Også i år arrangeres nogle ture for skolebørnene i Hvidovre. Det bliver nogle dage i uge 26 - nemlig.: Tirsdag 25 juni, Onsdag 26 juni, Torsdag 27 juni. Der startes kl fra Avedøre bibliotek og kl fra Rytterskolen. Hvis du kan - og har lyst til at være med, må du gerne meddele mig det. Turene går denne gang til.: PS. Vi havde en lille mis, gråstribet. Han gik op til biografen, så ringede de derhenne fra om vi ville hente ham. Han sad, så stolt som en kat kan, på midtergangen i biografsalen. En af familierne havde en dværg-pincher, som kun ville gå på gaden med en øresprøjte i munden. Hvor Ungdomsskolen nu ligger, var der også gamle stråtækte huse. Ligeså et smukt langt hus, hvor Auto-værkstedet ligger. (matr.62a, 63a hjørnet af Vigerslev Alle og Hvidovregade). Jeg husker endnu den smukke have, især lupinerne i alle farver. Kolonihaverne ("Hvidovrevang") sås il<ke, da de lå lidt gemt bag "Solkrogen" og de røde ejendomme. Ja, også her kom pengestærke folk og fil< lov til at rive ned og bygge. 12 tirsdag d.25 juni. Middelaldercentret i Nykøbing Falster. onsdag d.26 juni. Nationalmuseets udstilling for børn. torsdag d.27 juni. Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Jeg træffes hver mandag og tirsdag ml. kl i Rytterskolen. tlf Bedste Hilsener. Dan Olsen

8 Fra Hvidovre Avis 1 årg. nr.39 Fredag d.11 Februar Præstens Bukser. Id/ - Jeg træder over tærskelen ind til Skrædder Mikkelsens store stue, der både er værksted, sovekammer og dagligstue. Skrædderens tykke kone, Gitte, sidder i sin store armstol, hun er kun iført underskørt og en strikket vest - altså af mere udvendige klædningsstykker. Hun er næsten uformelig tyk og har et dårligt ben - derfor sidder hun altid i sin stol; men hun er doven, så det passer hende godt. Ellers er Gitte det bedste menneske under solen og altid i godt humør. Nu ler hun, medens hun i spænding følger manden, den tynde Skrædder Mikkelsen: han ligger under sengen, benene spjætter, medens han arbejder. På gulvet omkring Gittes armstol ligger en mængde forskellige sager, de fleste er helt uldne af støv. "Her er mere Gitte, jeg tror, det er brødkniven", lyder Skrædderens røst fra underverdenen, medens han bugter sig som en orm. "Nej, Mikkelsen, er det virkelig brødkniven?". Gitte slår hænderne sammen og ler. "Ja, her er den, Gitte," siger Skrædderen fornøjet og dukker frem med genstanden, han ser forelsket på Gitte og Gitte smiler til ham. "Nå, her er nok oprydning" siger jeg undskyldende. "Det er Præstens bukser", svarer Skrædderen alvorlig. "Jeg har sat en ny hale i dem, men nu er de borte". "Rent væk, det er ikke til at forstå", lægger Gitte til. "Og det er rent galt, for præsten vil have dem", bliver Skrædderen ved. "Det er jo ikke så underligt Mikkelsen", svarer jeg. "Nej, naturligvis, og se derfor har vi ledt hele morgenen, det gør vi engang imellem, når det rigtigt kniber, og det er sa spændende". Gitte smiler til mig. "Det er min sandten ligeså spændende som at gå på jagt", ler Skrædderen. "Meget morsommere", afbryder Gitte med en håndbevægelse. "I dag har fatter været over det hele, både oppe og nede, og se bare", Gitte peger. "Se, her er nu først to eenkronesedler og en femogtyveøre". "Skidt med dem", siger Skrædderen

9 "Se her er brødkniven og her et forklæde, som fatter selv har givet mig - altså til jul - og her er det allerbedste, min ene snørestøvle, den har været væk i over tre måneder". "Den tog jeg i krogen bag klokken", siger Skrædderen stolt. "Og se, her er en bog - "Manden med de ni fingre" - åh, den er så spændende". "Men hvad er det for en paptavle?", spørger jeg og peger på et stykke beskrevet pap med strop. "Åh Gud, det er fortegnelsen over de bortkomne sager. Ja det er noget fatter har fundet på". "Er det ikke storartet, der skriver jeg det op alt sammen, altså det vigtigste. Kan de se, der står Præstens bukser.- brune og med anden ende". "Ja, det er altså den ny; men tavlen var min sandten også borte, det var det værste", sagde Skrædderen. "Men det er så morsomt, når det kommer igen, det er ligesom vi fik det engang til", lo Gitte. "Men Præstens bukser?", lo jeg". Ja, de er ikke kommet endnu, men de skal komme. Prøv at rejse dig, lille Gitte. Gitte rejser sig. Den brede armstols sæde er belagt med et helt bjerg af alle slags klædningsstykker og affald, på midten har Gitte dannet en stor fordybning. Skrædderen tager med rappe hænder det ene efter det andet. "Her er de, Gitte.", råber han triumferende og trækker et par sammenlagte benklæder frem. "Nej, Fatter dog. Nej i dag er det da også den bedste dag, jeg ved. Nu krydser jeg altså det hele af, undtagen tavlen, for den har jeg ikke fået på". Gitte krydser af og ser på sin mand. "Så er den i orden igen, Gitte", svarer Mikkelsen og nikker. Ved redaktør Age Petersen. Hv.Avis 11 febr Historien er muligvis en fiktion, men fortæller om en hverdag, som er sandsynlig. Der fandtes mange små selvstændige erhverv i datidens Hvidovre, f.eks. Skomagere, rullekoner, systuer og som her skrædderen. Forfatteren bag historien røber sig il<l<e i avisen; men det /<an tænl<es at redaktøren, der er jeg et i historien, har været ude for en lignende oplevelse og følt trang til at fortælle den videre til sine læsere. IPEH. Redaktørens Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab's 23 ord. Generalforsamling d.11.marts Det var årets første rigtige forårsaften vi havde valgt til generalforsamling. Selvom sætternissen havde været på spil og annoncerede med to forskellige mødetider i bladet, var 50 medlemmer mødt op og fil< en % times ekstra sludder med sidemanden inden formanden kunne starte mødet Og det var vel ikke så slemt. 1. Efter formandens velkomst og valg af dirigent (Inge Larsen), kom vi til Formandens beretning. 2. Han gennemgik minutiøst årets forskellige aktiviteter, som omfattede bl.a. 4 foredragsaftener med emner som Svend Gønge og svenskerne, Lord Nelson og Køge Bugt og Kommuneatlas Hvidovre. Han bemærkede sommerens udflugt med skolebørn til historiske steder og en voksen udflugt til Anneberg museet, samt besøg i andelslandsbyen ved Nyvang/Holbæk. Selskabet har også deltaget ved diverse "Historien i Gaden" arrangementer Hvidovre Kommunes Jubilæum og Kæmpernes Hvidovre Torvedage. Fo mandens beretning blev godkendt. 2a. Arkivaren havde meldt afbud p.gr.af en tiltrængt ferie. Der blev i stedet omdelt en folder, som fortæller lidt om arkivet og fremtiden Kassererens grundige regnskab og meddelelsen om uforandret kontingent blev godkendt, ligesom behandlingen af indkomne forslag var hurtigt overstået. Der kom nemlig ingen forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/ suppleanter... På valg var (lige år 4 medl.).: Dan Olsen, Eigil Jørgensen, Annelise Le1lund og Kirsten Andersen. Kirsten Andersen havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg, hvorfor hun blev erstattet af suppleant, Harry H. Schultz. De øvrige tre medlemmer blev genvalgt for 2 år. Derved manglede der en suppleant

10 Benny Riisager blev foreslået af bestyrelsen og valgt for 2 år. 7. Revisor+ Suppl.: Jens Chr. Nielsen og Inge Larsen blev valgt for 1 år. 8. Eventuelt..: Efter endnu et tomt punkt, hvor ingen ønskede ordet. kunne dirigenten takke for god ro og orden og slutte denne generalforsamling. kl. var Nu blev der serveret en tiltrængt kop kaffe og lodtrækning om 1 O flasker rødvin kunne begynde. De ti heldige vindere følger her.: I. Vagn Andersen, Biblioteksvej Marianne Bonde, Mørups Alle Karen Fuch, ldrætsvej Preben Gundlach, Bymuren 175,3tv. 5. Inge Herold, Næsborgvej 16,st.th. 6. Sigfred Hjortevang,M.Bechs Alle Ejvind Jensen, Paris Boulevard H.Elsted Jensen, Lodsvej 16, 1.th. 9. Bente Olesen, Fjeldstedvej Ejvind Skjærbæk, Strandmarksvej 43, alle 2650 Hvidovre. Gevindsten kan afhentes på RYTTERSKOLEN Mandage eller Tirsdage mellem kl. 1 O Mod behørig dokumentation. Aftenen sluttede med et genkig på det gamle Hvidovre. Det var H.O.Norlund's Postkortserie fra 1975, der dennegang blev udsat for formandens computer og fortælleglæde. Hermed slut på en god aften. Bestyrelsen Formand..: Dan Olsen. Spurvehøjvej 17.st.tv. tlf Næstfmd..: Harry H. Schultz. Nestors Alle 8. tlf Kasserer..: Eigil Jørgensen. Hvidovrevej 98C. tlf Sekretær..: Bent Christiansen. Paris Boulevard 20. tlf Redaktør..: Per E. Hansen. Grenhusene 26. tlf Erling Groth. Benny Riisager øvr.best.medl. Ege Alle 41. Hv.Boulevard 30. suppleanter.: 1. Jette Randal-Lund Doras Alle 8 2. ubesat Allan Fredskov Niels Ulsing Jens Chr. Nielsen Inge Larsen kommunale Best.medl.: tlf tlf tlf Svendebjergvej 1A, 1.mf. tlf Cl.Petersens alle 13.st.tv. tlf Revisor + suppl. : Kløverprisvej 26 Berners Vænge 7.2tv. tlf tlf Ved bestyrelsesmødet d , meddelte Annelise Leilund, at hun ikke kunne forsætte arbejdet i bestyrelsen på grund af sygdom. Benny Riisager overtager Annelises plads. Vi ønsker alt godt for Annelise Leilund fremover. Forretningsudvalg..."...: Dan Olsen, Harry H. Schultz, Eigil Jørgensen. Bladredaktion : Per E.Hansen (ansv.), Dan Olsen, Benny Riisager. Lok.hist. udvalg....."..: Per E. Hansen, Harry H, Schultz, Benny Riisager. Arrangementsudvalg."..: Dan Olsen, Bent Christiansen, Erling Groth. PR-Udvalg ": Harry H. Schultz, Erling Groth. u. portefølge......"...: Jette Randal-Lund

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. Telefon 36 47 34 44... ' ; ' ' I "'. '.. 15. ÅRGANG

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I - " '. \:..". L -

HVIDOVRE. Lokalhistoriske Selskab. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998. Reserveret Post Danmark. ,... ':'I -  '. \:... L - HVIDOVRE Reserveret Post Danmark. Lokalhistoriske Selskab,.... ':'I - " '. \:..". L -.-:. 16. ÅRGANG NR. 3 September 1998 Udgiver: Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere