DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET"

Transkript

1 DANMARKS SKIBSLISTE 1996 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

2 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET af 100. Udgave Januar 1996 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 1996

3 Nærværende udgave er afsluttet den 31. december 1995, således at der er medtaget skbe, der var regstreret senest denne dato. Iver C. Welbach & Co. A/S Tryk JBK Offset ApS, Ishøj ISSN

4 Indholdsfortegnelse Index Sde Indledende bemærknnger Key to the lst I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe 1 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Dansh shps II Regster over de Søværnet tlhørende skbe 71 Lst of Dansh warshps III Regster over danske skbe af en bruttotonnage på 20 eller derover med undtagelse af Søværnets skbe skbe hjemmehørende på Færøerne 75 Lst of Dansh shps excludng warshps and shps belongng to the Faroe Islands Fortegnelse over skbe afsnt III, der har ændret navn sden sdste udgave 319 Lst of shps contaned n secton III, whch have changed ther names snce the last edton V IV Regster over redererne for de afsnt III optagne danske skbe, rederer for fskeskbe undtaget 321 Lst of Dansh shpowners contaned n secton III excludng owners of fshng vessels Tllæg Supplement 1. Indledende bemærknnger vedrørende det færøske regster 341 Key to the lst of shps belongng to the Faroe Islands A Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for færøske skbe 345 Lst of sgnal letters (rado call sgns) of Faroese shps B Regster over skbe hjemmehørende på Færøerne 349 Lst of shps belongng to the Faroe Islands Tabeller Tables 2. Statstske tabeller vedrørende handelsflådens størrelse m.m 365 Statstc tables of the mercantle marne Eventuelle fejl eller mangler bedes venlgst meddelt Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, Postboks 2605, 2100 Ø. Telefon For Færøernes vedkommende henvses tl vejlednngen sde 343.

5 Indledende bemærknnger tl vejlednng benyttelsen af skbslstens regstre Afsnt I I henhold tl Sølovens 4 tldeles der ethvert dansk skb, herunder søværnets skbe, et kendngssgnal, der tllge tjener som skbets kendngsbstaver (matrkelnummer) radokaldesgnal. Kendngssgnalet tldeles for regstrerngsplgtge skbe med en bruttotonnage på 20 derover efter bestemmelserne den nternatonale telekommunkatonskonventon nden for seren OUAA-OZZZ. Den samme sere anvendes for skbe, der er optaget Dansk Internatonalt Skbsregster, efterfulgt af tal fra 2-6. For kke-regstrerngsplgtge skbe, der er optaget Skbsregstret, tldeles kendngssgnalet nden for sererne XPAA-XPJZ, 5PAA-5PZZ, 5QAA-5QTZ, XP2000-XP5999 OU2000-OU9999. I fortegnelsen over kendngssgnaler er optaget alle danske skbe, der er optaget Skbsregstret eller Dansk Internatonalt Skbsregster ordnet efter kendngssgnalernes alfabetske numerske rækkefølge. Fortegnelsen omfatter såvel regstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 derover som skbe med en bruttotonnage mellem 5 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng, fndes kke opført lsterne over skbe rederer (afsnt III IV samt tllæggets afsnt a). Kendngssgnalet OXXO er ndtl vdere forbeholdt tl anvendelse som radokaldesgnal ved regerngsudsendelser tl samtlge danske skbe, kendngssgnalet OYDR benyttes som transmssonsassstancesgnal (kollektvt kaldesgnal) tl hjælp for skbe, der med bstand af mellemlggende statoner ønsker at opnå forbndelse med statoner, som lgger uden for deres egen statons rækkevdde. Afsnt II I dette afsnt er opført Søværnets skbe skbe tlhørende Hjemmeværnet (HJV). Regstrerede skbe under Forsvarsmnsteret, herunder særdeleshed skbe, tlhørende cvle nsttutoner, fndes opført under afsnt III IV. Afsnt III I dette afsnt er optaget alle regstrerede danske skbe, skbe Dansk Internatonalt Skbsregster med en bruttotonnage på 20 eller derover. Skbe med en bruttotonnage mellem 5 20, der er blevet regstreret på ejerens begærng, er altså kke optaget dette afsnt. Spalte 1. Kendngssgnal, se bemærknnger ovenfor tl afsnt I. Kontrol-nr. er den betegnelse, som af Søfartsstyrelsen er tldelt skbet. Kontrolnummeret består af et bstav et løbenummer for skbet*). Bstavet kontrolnummeret svarer tl følgende kategorer af skbe. A. Klassede passagerskbe J. Uklassede sejlskbe med hjælpemaskne B. Uklassede passagerskbe K. Uklassede sejlskbe C. Klassede dampskbe L. Boreplatforme -skbe D. Klassede motorskbe M. Lægtere andet materel uden E. Klassede sejlskbe med hjælpemaskne fremdrvnngsmddel F. Klassede sejlskbe S. Lejrskoleskbe m.v. G. Uklassede dampskbe V. Bevarngsværdge skbe H. Uklassede motorskbe X. Skbe med BT over 20 ( BRT under 20 tons) Havnekendngsnummeret består af et eller to bstaver, der vser, hvlket dstrkt skbet er hjemmehørende. Havnekendngsnumre tldeles af Søfartsstyrelsen, Skbsregstret. *) Kontrol-nr. tldeles kke skbe med en bruttotonnage under 20.

6 VI IMO-nummeret, som er dentsk med Lloyd's Regster (LR) nummer, vl blve tldelt alle skbe med en bruttotonnage 100 med undtagelse af bl.a. fskeskbe. Nummeret vl følge et skb hele dets levetd, så selv om det skfter flag. Spalte 2. Skbets navn hjemsted. Såfremt et skb har ændret navn sden sdste udgave af Skbslsten, fremgår dette af fortegnelsen, sde 319. Spalte 3. Byggenr., byggeår værft. Oplysnnger om ombygnnger er kke medtaget under hensyn tl uskkerheden ved skønnet over hvlke tlfælde, der forelgger en ombygnng, der kke står oplysnnger tl rådghed for redaktonen tl belysnng af spørgsmålet om den enkelte ombygnngs betydnng for skbets værd. Spalte 4. Skbets brutto- nettotonnage. Den 18. jul 1982 trådte»den nternatonale konventon om målng af skbe, 1969«kraft. Brutto- nettotonnagen er ubenævnte størrelser kan kke drekte sammenlgnes med begreberne bruttoregstertonnage nettoregstertonnage. Bruttotonnagen er et udtryk for rumndhold af alle lukkede rum skbet. Nettotonnagen er udtryk for rumndholdet af skbets lastrum. Beregnngen af nettotonnagen sker efter en formel, hvor ndgår rumndhold af lastrum, skbets dybgang tl sommerlastevandlne (for passagerskbe) passagertallet. Bruttotonnagen BT nettotonnagen NT opgves for skbe af en længde på 24 m derover hele tal for skbe af en længde under 24 m med 1 decmal. Spalte 5. Skbets hoveddmensoner. For skbe med nternatonalt målebrev (1969), angves hoveddmensoner. Længden er 96% af den totale længde målt på en vandlne, som lgger 85% af den mndste dybde over kølens overkant, eller længden fra forstævnens forkant tl rorstammens mdte på nævnte vandlne, såfremt denne længde er større. I skbe konstrueret med styrlastghed skal denne vandlne, på hvlken længden måles, være parallel med konstruktonsvandlnen. Bredde er største bredde moulded. Dybde er den lodrette afstand fra kølens overkant tl undersden af øverste dæk borde. For skbe, hvs L er mndre end 24 m, udstyret med målebrev henhold tl bekendtgørelse om målng af mndre skbe, angves hoveddmensonerne. L 1 = Længden målt fra forkant af klædnngens skærng med oversden af dækket ved forstævnen tl agterkant af klædnngens skærng med dækket ved agterstævnen. Bredde dybde er som anført ovenfor. Spalte 6. Masknens (motorens) offcelt fastsatte effekt. Denne er kke nødvendgvs sammenfaldende med den»ndcerede«effekt eller»bremseeffekten«. Spalte 7. Skbets brutto- nettoregstertonnage. Rummålet 1 regsterton (= 100 engelske kubkfod) svarer tl 2,83 m 3. Målngens hovedresultat udtrykkes som: a) bruttoregstertonnagen, der omfatter tonnagen af alle lukkede rum skbet med undtagelse navnlg af dobbeltbundtanke - på vsse betngelser - rum skbets øverste mellemdæk over dets øverste dæk, b) nettoregstertonnagen, der fremkommer ved bruttoregstertonnagen at foretage fradrag for: 1) rum for fører mandskab samt rum for navgerng skbets drft. 2) rum for fremdrvnngsmaskneret. Brutto- nettoregstertonnagen beregnes angves altd med 2 decmaler. Spalte 8. Skbets kendngsmål. Kendngsmålene er anført med tre tal for henholdsvs længde, bredde dybde. Længden er længde fra forkant af forstævnens øverste ende tl den agterste kant af rorstævnens øverste ende. Såfremt der kke fndes rorstævn, tages længden tl det punkt, hvor rorstammens forkant (eller dens fortsættelse) skærer øverste dæk; bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædnngerne; dybde mdtskbs dametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks undersde tl oversden af tanktoppen eller bundstokkene. Spalte 9. Skbets type anvendelse.

7 VII Spalte 10. Skbets byggematerale evt. klassfkatonsselskab. Der er anvendt følgende forkortelser: A. = alm (elm) J. = jern Al. = alumnum Mah. = mahn F.C. = Ferro Cement Oregp. = oregon pne GFP. = glasfberarmeret polyester Ptchp. = ptchpne For så vdt et skb er klasset et anerkendt klassfkatonsselskab, er der anvendt følgende forkortelser: ABS GL NKK LR DNV = Amercan Bureau of Shppng = Germanscher Lloyd = Nppon Kaj Kyoka = Lloyd's Regster of Shppng = Det norske Vertas = Bureau Vertas Spalte 11. Skbets reder. Er en enkeltperson anført som reder, er denne eneejer af skbet. Partrederer er - hvad enten de har særlgt navn eller kke - anført som»partreder.«med angvelse af den bestyrende reders navn hjemsted. Interessentskaber er anført med angvelse af evt. navn, eller - hvs det kke har navn - som»interessentskab«. Ved nteressentskaber uden navn er anført den korresponderende reders navn hjemsted. Kommandtselskaber er anført med navn hjemsted samt komplementar. Akteselskaber, forennger m.v. er anført med selskabets navn hjemsted. Afsnt IV I dette afsnt er opført redererne for de afsnt III anførte skbe - med undtagelse af fskeskbe - alfabetsk orden. Under hvert reder er anført de dette tlhørende skbe - undtagen fskeskbe - anbragt alfabetsk orden. Navngvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført alfabetsk under selskabets navn. Ikke-navngvne nteressentskaber kommandtselskaber er opført under»interessentskabkommandtselskab«. Tllæg Del 1, afsnt A B Regstrets oplysnnger hdrører fra Føroya Skpaskrásetng Torshavn, der varetager regstrerngen af skbe på Færøerne som færøsk særanlggende. Regstret omfatter alle regstrerede skbe med en bruttotonnage på 20 eller derover, hjemmehørende på Færøerne. Angående forståelsen af de regstrets spalter gvne oplysnnger henvses tl de foran skbsoplysnngerne gvne forklarnger sde 343. Del 2, tabeller Tabellerne er udfærdget på grundlag af Søfartsstyrelsens regstrerede data. På grund af EDB-mæssge justernger /eller skbenes ommålng, er tallene tabellerne kke drekte sammenlgnelge med tallene fra de tdlgere år. Det bemærkes, at statstkken alene vedrører dansk regstrerede skbe.

8

9 Afsnt I Fortegnelse over kendngssgnaler (radokaldesgnaler) for danske skbe (jf. afsnt III)

10 5PAA tl 5PHX 2 Skbets navn Skbets navn Kendngssgnal Kendngssgnal Kendngssgnal Skbets navn 5PAA MULLE 5PCR KRISTINA 5PFH DELFINEN 5PAB ANNALISE 5PCS MASCOT 5PFI TRIO 5PAC 5PCT MEX"ET 5PFJ POSEIDON 5PAD FORTUNA 5PCU 5PFK NEPTUNUS 5PAE ANITA 5PCV BIFROST 5PFL KANGOQ 5PAF GULDBORG 5PCW AKSEL EMIL 5PFM 5PAG 5PCX SILPHA 5PFN 5PAH DIANA 5PCY LIVØ 5PFO 5PAI SKJOLD 5PCZ HAVLIT 5PFP 5PAJ 5PAK VERITAS 5PDA 5PDB GIT-INA PETER WESSEL 5PFQ 5PFR 5PAL BETHAN IA 5PDC HAMLET 5PFS GUNVOR 5PAM 5PAN SUSSI WONG JONATHAN L.S. 5PDD 5PDE LADY 5PFT 5PFU JYLLAND 5PAO INGER KRISTINE 5PDF ILSE 5PFV 5PAP MALENE-MEYER 5PDG HORNEX 5PFW BALLERINA 5PAQ NEPTUN 5PDH 5PFX ZIMBA 5PAR RA 5PDI REX 5PFY 5PAS INGA 5PDJ INGER 5PFZ TUXHAM 5PAT STUMPE 5PDK SNEHVIDE 5PGA SIRIUS 5PAU 5PAV CECILIE 5PDL 5PDM ANJA MARCONI 5PGB 5PGC KELDSNOR RØNNEN 5PAW LILIANE 5PDN HEIMDAL 5PGD NAJADEN 5PAX CHRISTA 5PDO ADA-MARIE 5PGE DAFFY 5PAY 5PDP PUTTE 5PGF BIRTHE GLORIA HEBRON 5PAZ ASLAUG 5PDQ STINA 5PGG DELFIN 5PBA HÅBET 5PDR ANNE-MARIE 5PGH PLATESSA 5PBB HANNE 2 5PDS DORTE 5PGI ERIK-VENØ 5PBC ALKA 5PDT FANNY HILL 5PGJ LILIAN 5PBD 5PDU ANNA 5PGK BRITA 5PBE NARHVALEN 5PDV FRI 5PGL ÆGIR 3 5PBF 5PDW NORDSTJERNEN 5PGM RIMFAXE 5PBG TOMMY-LEILA 5PDX INGER 5PGN FRIVAGT 5PBH 5PDY R.S.B. NO. 2 5PGO AGNETE 5PBI BOOMERANG 5PDZ ADMIRALINDE VON 5PGP 5PBJ MERCI STOSCH 5PGQ 5PBK 5PEA STORMFUGLEN 5PGR KOLUMBUS 5PBL 5PEB 5PGS 5PBM OLIVIA 5PEC 5PGT JAMMERBUGTEN 5PBN MARIA-DRES 5PED 5PGU MARIE-EMBETO 5PBO ANNA-LOVINDA 5PEE SIRI-STRYNØ 5PGV 5PBP SORRENTO 5PEF HELLE 5PGW ANNEMETTE 5PBQ 5PEG EDITH SUSANNE 5PGX 5PBR FAY 5PEH SØ MA 5PGY VENØ 5PBS 5PEI 5PGZ HENNY DAM 5PBT ELSE MARIE 5PEJ 5PHA 5PBU TINE 5PEK DAGMAR 5PHB MARY 5P GURLI KIRSTINE 5PEL TOUF 5PHC DORTHE 5PBW HOTHER PAPGARD 5PEM 5PHD ERON 5PBX ELLA 5PEN ATLANTIS 5PHE KARIN 5PBY FREJA 5PEO RYFYLKE 5PHF LASS II 5PBZ FILLE 5PEP 5PHG PIA-DAN 5PCA 5PEQ IRMA 5PHH 5PCB GITTE WINTER 5PER 5PHI STYRVOLT 5PCC 5PES LA-MEER 5PHJ NOMI 5PCD 5PET ASKEPOT 5PHK ELLA GRETHE 5PCE FREJA 5PEU MAIBRITT 5PHL SAALAT 5PCF KLITJYDEN KØGE 5PEV 5PHM NIELS JUEL 5PCG SANNE 5PEW GRETHE 5PHN EA DEHN 5PCH 5PEX ORMEN 5PHO ANORE 5PCI LAI 5PEY 5PHP DISKO 5PCJ MIK II 5PEZ LISSI 5PHQ 5PCK KAIA 5PFA PISCATOR 5PHR 5PCL GUDRUN 5PFB DONKEY 5PHS AMRIT 5PCM DANMARK 5PFC 5PHT TIBAJER 5PCN 5PFD ELSE MARIE 5PHU 5PCO SARA 5PFE DORTHE MARIE 5PHV 5PCP LIV 5PFF ENERGI 5PHW LUNA 5PCQ WILFRED 5PFG BRITTA 5PHX INGRID

11 3 5PHY tl 5PPW Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PHY 5PHZ 5PIA 5PIB 5PIC 5PID 5PIE 5PIF 5PIG 5PIH 5PII 5PIJ 5PIK 5PIL 5PIM 5PIN 5PIO 5PIP 5PIQ 5PIR 5PIS 5PIT 5PIU 5PIV 5PIW 5PIX 5PIY 5PIZ 5PJA 5PJB 5PJC 5PJD 5PJE 5PJF 5PJG 5PJH 5PJI 5PJJ 5PJK 5PJL 5PJM 5PJN 5PJO 5PJP 5PJQ 5PJR 5PJS 5PJT 5PJU 5PJV 5PJW 5PJX 5PJY 5PJZ 5PKA 5PKB 5PKC 5PKD 5PKE 5PKF 5PKG 5PKH 5PKI 5PKJ 5PKK 5PKL 5PKM 5PKN 5PKO MONIKA ELBRIT ASTRID TIAN LAILA SUNSHINE SILVERFISK ANDREA NOOMI AMANDA KRISTINE KRUSE ZEPHYR SONJA LENE ULLA INGE FALKEN MARIA HOU DEN-HELDER SANNE FYEN II HEIBEN ANNA HELLE ÆGIR VIKTORY SAMANTHA SHARK FORTUNA MOBY DICK MONIKA VISMIN DITTE-SOFIE FRANK RITA MANDALAY REINCO I KIA JANNIE BENTE ALBATROS SINDI RANDI MARIE NIELSEN BODIL VON WILHELM ELSE VEGA MAAGEN TOVE BERIT SOFUS BAR SAKEE II JAN-TINA 5PKP 5PKQ 5PKR 5PKS 5PKT 5PKU 5PKV 5PKW 5PKX 5PKY 5PKZ 5PLA 5PLB 5PLC 5PLD 5PLE 5PLF 5PLG 5PLH 5PLI 5PLJ 5PLK 5PLL 5PLM 5PLN 5PLO 5PLP 5PLQ 5PLR 5PLS 5PLT 5PLU 5PLV 5PLW 5PLX 5PLY 5PLZ 5PMA 5PMB 5PMC 5PMD 5PME 5PMF 5PMG 5PMH 5PMI 5PMJ 5PMK 5PML 5PMM 5PMN 5PMO 5PMP 5PMQ 5PMR 5PMS 5PMT 5PMU 5PMV 5PMW 5PMX 5PMY 5PMZ 5PNA 5PNB 5PNC 5PND 5PNE 5PNF MORSØ NATORALIK SNURREBASSEN CORONA DORTHEA TEIN HEJMDAL VESTERHAVET II SILKA VERA FORTUNA DORIS LAMPRENEN LOLO BERLINGA NICOLINE GITTE TOMLAS HANNE MARIA CHR. MARS LISE-LOTTE KRISTINA-LABAN TINA MALENE KILGASTEN ALICE ANJA III SESTINA ULLA JANNI MAI KENNETH LAMBORG NEPTUN ILSE POSEIDON BETTY IRENE STORNOWAY ELLEN MAGRETHE CHRISTIAN ANNA SOFIE BIRGIT ANJA-LILL JUTLANTDIA MARIANNE ANNE-LONE PETER NEXØ ALIPARAK ANN-MARI RUNA KIVA FRU BASSE FJORDKAPEREN BOOMERANG MARSVINET ELSE MARIE 5PNG 5PNH 5PNI 5PNJ 5PNK 5PNL 5PNM 5PNN 5PNO 5PNP 5PNQ 5PNR 5PNS 5PNT 5PNU 5PNV 5PNW 5PNX 5PNY 5PNZ 5POA 5POB 5POC 5POD 5POE 5POF 5POG 5POH 5POI 5POJ 5POK 5POL 5POM 5PON 5POO 5POP 5POQ 5POR 5POS 5POT 5POU 5POV 5POW 5POX 5POY 5POZ 5PPA 5PPB 5PPC 5PPD 5PPE 5PPF 5PPG 5PPH 5PPI 5PPJ 5PPK 5PPL 5PPM 5PPN 5PPO 5PPP 5PPQ 5PPR 5PPS 5PPT 5PPU 5PPV 5PPW NICOLE INGEBORG MITZI DORIS ANNIE ELLY JETTE SJÆLLAND FIE KATHRINE II SUNE SVANEN NYMFEN FIE NERAK KAREN VIVI-JAN CHARLOTTE OLSEN BAMSE MARY-LIS FLICKAN III DTITE-MIK SNOGEBÆK JYTTE ANNE GRETHE RAIDER LISSY KATRINE HORNEX RANI II TERJE VIGEN POLARSTJERNEN LAILA MORTENSEN JANNIE SMEJ BITTEN TONI-ANN ANNI MIRA HAVØRNEN STJERNEN JONNA BANG ANNE-LISE BETINA JANN HUEGNESS EDEL MARIE DANA BODIL IRENE ERANTIS HELSVIG ANNA ANNA THERESIA KLEM VESTER

12 5PPX tl 5PXV 4 Kendngs Kendngs Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PPX 5PPY 5PPZ 5PQA 5PQB 5PQC 5PQD 5PQE 5PQF 5PQG 5PQH 5PQI 5PQJ 5PQK 5PQL 5PQM 5PQN 5PQO 5PQP 5PQQ 5PQR 5PQS 5PQT 5PQU 5PQV 5PQW 5PQX 5PQY 5PQZ 5PRA 5PRB 5PRC 5PRD 5PRE 5PRF 5PRG 5PRH 5PRI 5PRJ 5PRK 5PRL 5PRM 5PRN 5PRO 5PRP 5PRQ 5PRR 5PRS 5PRT 5PRU 5PRV 5PRW 5PRX 5PRY 5PRZ 5PSA 5PSB 5PSC 5PSD 5PSE 5PSF 5PSG 5PSH 5PSI 5PSJ 5PSK 5PSL 5PSM 5PSN THOMANJA PEBERFUGLEN ANN DORTHE TINA FREM ROSA LENETTE JONNA TESSA MIDSJØ SIF SCUBA JETTE JUPITER I HEIDI SUPPLY ZEFYR LONE VIBS TRUTTA TO BRØDRE TANA JOHANNE SIRIKIT TABITA QUINTUS BOBBY NORD ANNETTE VESTERKLIT FIE LISBETH THOMINE SOLVEIG OLIVIA RASMUS URDA LISBET ANNE-LISE MARLENA PETRA VALBORG CLAUS SØRENSEN HAVØRNEN MARIE TRINE ELVA II ELISABETH KØHLERT ARNATAQ GURLI TAILAND ODIN SOLVIEG LONE-EDA OTTO MATHIASEN LILLI HELENE KITTER 5PSO 5PSP 5PSQ 5PSR 5PSS 5PST 5PSU 5PSV 5PSW 5PSX 5PSY 5PSZ 5PTA 5PTB 5PTC 5PTD 5PTE 5PTF 5PTG 5PTH 5PTI 5PTJ 5PTK 5PTL 5PTM 5PTN 5PTO 5PTP 5PTQ 5PTR 5PTS 5PTT 5PTU 5PTV 5PTW 5PTX 5PTY 5PTZ 5PUA 5PUB 5PUC 5PUD 5PUE 5PUF 5PUG 5PUH 5PUI 5PUJ 5PUK 5PUL 5PUM 5PUN 5PUO 5PUP 5PUQ 5PUR 5PUS 5PUT 5PUU 5PUV 5PUW 5PUX 5PUY 5PUZ 5PVA 5PVB 5PVC 5PVD 5PVE HELGA CHARLI II SKJOLD ANJA II DUEN RIGMOR TIKKI MARUSJA TABOR LEA JENS MARIUS JULIA PETREA LENE OLSEN LOBO II ELLEN ANN-CHRISTINA ANNE-MARIE HEIDI HENRIETTE BIRTE HØJ INGE-LIS MOLBOEN SATU MOREAU ELSE-MARIE SOLVEIG II DIANA MARY EMANUELLE LENE ELSE TOPAS TONGA II CHR. RØNN MADS VESTER LIS TINA MORSING-BOEN RASMUS MELISSA AVANCE HAPENA KRISTINA WEIS ANE CATHRINE KRAKA BETHINA MARIE SNICA FELIX DANA DIMSEN HØNEN AASE-KIRSTINE 5PVF 5PVG 5PVH 5PVI 5PVJ 5PVK 5PVL 5PVM 5PVN 5PVO 5PVP 5PVQ 5PVR 5PVS 5PVT 5PVU 5PVV 5PVW 5PVX 5PVY 5PVZ 5PWA 5PWB 5PWC 5PWD 5PWE 5PWF 5PWG 5PWH 5PWI 5PWJ 5PWK 5PWL 5PWM 5PWN 5PWO 5PWP 5PWQ 5PWR 5PWS 5PWT 5PWU 5PWV 5PWW 5PWX 5PWY 5PWZ 5PXA 5PXB 5PXC 5PXD 5PXE 5PXF 5PXG 5PXH 5PXI 5PXJ 5PXK 5PXL 5PXM 5PXN 5PXO 5PXP 5PXQ 5PXR 5PXS 5PXT 5PXU 5PXV LENE CHARLOTTE WINNI GERDA XANADU BENITA NINA II SUSANNE VITTA FRYDKJÆR CONCORDIA GRÆSHOLM THEODORA RITA BIRGIT ALUT TRINE-MARGRETHE VIBEKE RANDBØLL MARIE HEIDI MAAGEN KIRA HAVKATTEN ARVI MAAGEN ELSE SINE LUDVIKA ALBATROS ANNE-MARIE KON-TIKI ØSTLAND NORDSTRAND TINA DEGN CARSTEN JENSEN C.K. VEST KATHARINA-VULGERDA SØHESTEN GRETHE TINA ROSA ANETTE SOLVEJG LIS MARGRETHE DORTE LENE GROLLEN SOLVIEG VESTFJORD SUSSI KATRINE SEJREN EL TORO ELIN NEPTUN AYLA SIMONE BJØRN JE-RI ANTOINETHE CLASEN HEJDI DA'NANG KARIN ANJA ALBATROS

13 5 5PXW tl 5QFU Kendngs Kendngs Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5PXW 5PXX 5PXY 5PXZ 5PYA 5PYB 5PYC 5PYD 5PYE 5PYF 5PYG 5PYH 5PYI 5PYJ 5PYK 5PYL 5PYM 5PYN 5PYO 5PYP 5PYQ 5PYR 5PYS 5PYT 5PYU 5PYV 5PYW 5PYX 5PYY 5PYZ 5PZA 5PZB 5PZC 5PZD 5PZE 5PZF 5PZG 5PZH 5PZI 5PZJ 5PZK 5PZL 5PZM 5PZN 5PZO 5PZP 5PZQ 5PZR 5PZS 5PZT 5PZU 5PZV 5PZW 5PZX 5PZY 5PZZ 5QAA 5QAB 5QAC 5QAD 5QAE 5QAF 5QAG 5QAH 5QAI 5QAJ 5QAK 5QAL 5QAM KIM LAMER SYRENEN ALBANUS CAMILLA HELENE ANNA CAMILLA POULINE JUPITER CHARLOTTE-SOLVEIG JYLLAND HEIDI FREJA II LET RIKKE SVEND SØGAARD TERNEN ZOAR BEMICA CECILIE TINA ASTA MIKE FILEMONSEN CHRISTINA DIANA STELLA ELISE GIPSY LA PUSS INGER FREIA MARGRETHE SKARØ SANNE BEAUTY ZEUS SAGABÆLT TOVE ELSINE YDA JAKOB MARGRETHE HOLM JENSINE ULLA SØRINA FRU LARSEN KAYA JETTE NATASCHA HAVGLIMT STINA TAO STORNOWAY LASSE ANNA GULF 2 5QAN 5QAO 5QAP 5QAQ 5QAR 5QAS 5QAT 5QAU 5QAV 5QAW 5QAX 5QAY 5QAZ 5QBA 5QBB 5QBC 5QBD 5QBE 5QBF 5QBG 5QBH 5QBI 5QBJ 5QBK 5QBL 5QBM 5QBN 5QBO 5QBP 5QBQ 5QBR 5QBS 5QBT 5QBU 5Q 5QBW 5QBX 5QBY 5QBZ 5QCA 5QCB 5QCC 5QCD 5QCE 5QCF 5QCG 5QCH 5QCI 5QCJ 5QCK 5QCL 5QCM 5QCN 5QCO 5QCP 5QCQ 5QCR 5QCS 5QCT 5QCU 5QCV 5QCW 5QCX 5QCY 5QCZ 5QDA 5QDB 5QDC 5QDD ODIN SUSANNE JETTE ORION ULLA-KARINA MARIAN HAVSKUM ANERIKKE BASSE HOUG FITO TINA WORSE MASCOT MALENE IJATA CIMBRIA MINNA KIT IV JOLLY ANNE GRETHE JONNA LAJEHEBIS LYNGVIG TRINE-SUSSI CONSTANCE DAN NIISA METTE AGNETE ELLEN BOLETHE VIBS NORDSTJERNEN FORTUNA SOLEA ELSE KLITTA JAMI ALICE URANIA HANNE-CHRISTINA VØLVEN BLÅHVALEN COMPASS 31-II VIGEN BIRTHE BULLER BONSAI ANNELISE NAUTICO SANNE JENLE BRITT III SASCHA JONNA GADE 5QDE 5QDF 5QDG 5QDH 5QDI 5QDJ 5QDK 5QDL 5QDM 5QDN 5QDO 5QDP 5QDQ 5QDR 5QDS 5QDT 5QDU 5QDV 5QDW 5QDX 5QDY 5QDZ 5QEA 5QEB 5QEC 5QED 5QEE 5QEF 5QEG 5QEH 5QEI 5QEJ 5QEK 5QEL 5QEM 5QEN 5QEO 5QEP 5QEQ 5QER 5QES 5QET 5QEU 5QEV 5QEW 5QEX 5QEY 5QEZ 5QFA 5QFB 5QFC 5QFD 5QFE 5QFF 5QFG 5QFH 5QFI 5QFJ 5QFK 5QFL 5QFM 5QFN 5QFO 5QFP 5QFQ 5QFR 5QFS 5QFT 5QFU SKJOLD N.A. HANSEN MAGDA II KATANGUAQ FALKEN LASSE-PETER BETINA SNELLE-MARIE BENTE BERIT INGE KETTY ANE MARGRETHE DISKO VINNI-FINN KINGSTON NEWPORT ALICE FAXI GIGA GRETHE FJERRITSLEV JÆGERSPRIS DORTHE BANK SMILLA FRU ALBERTSEN JANNE MARIE KRESTINE KIRSTEN DANEFJORD ESTER FALKEN HANSA FORTUNA NATASJA RIIS FELICIAN II SUSANNE SCANIA KATJA HELGA VERA SØNDERHAV CONNI MARGRETHE HAVØRNEN PEDER MARIUS SVEND E. OLSEN JØRN-OLE DELFINEN IRENE GITTE NERAK JOHANNE KRISTINE VALKYRIEN PERK CLAUS-ELSEBETH ROSA ULLA CATALINA NAUTICA MASCOT

14 5QFV tl 5QNT 6 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QFV 5QFW 5QFX 5QFY 5QFZ 5QGA 5QGB 5QGC 5QGD 5QGE 5QGF 5QGG 5QGH 5QGI 5QGJ 5QGK 5QGL 5QGM 5QGN 5QGO 5QGP 5QGQ 5QGR 5QGS 5QGT 5QGU 5QGV 5QGW 5QGX 5QGY 5QGZ 5QHA 5QHB 5QHC 5QHD 5QHE 5QHF 5QHG 5QHH 5QHI 5QHJ 5QHK 5QHL 5QHM 5QHN 5QHO 5QHP 5QHQ 5QHR 5QHS 5QHT 5QHU 5QHV 5QHW 5QHX 5QHY 5QHZ 5QIA 5QIB 5QIC 5QID 5QIE 5QIF 5QIG 5QIH 5QII 5QIJ 5QIK 5QIL ANNI STELLA HAVET SUSANNE BRITTA ANNA BETTINA MALENE GITTE-SANNE MILLEN NORDSTJERNEN GRETELILL SÆLEN PALMEN SARA PITARAK ELLEN-MARIE MARTINI TANJA SYDKORSET RASMUS MAGRETHE ANE AUCKLAND ANNE SHIPCO BIRTHE HAVØRNEN BRILEDA FINIKI YOKO-TANI MAI ANNE ANETTE-MICHAEL BULL SVALEN SALLY SKARREKLIT SABATINI HELLE HANS KJÆRSHØJ PRØVEN KANGARSSUK HERIK FALCON MARTHA HEBE II METTE SANDEY HAJEN EDELWEISS ABELIA TINA BORNEO GITTE LISE-KATRINE 5QIM 5QIN 5QIO 5QIP 5QIQ 5QIR 5QIS 5QIT 5QIU 5QIV 5QIW 5QIX 5QIY 5QIZ 5QJA 5QJB 5QJC 5QJD 5QJE 5QJF 5QJG 5QJH 5QJI 5QJJ 5QJK 5QJL 5QJM 5QJN 5QJO 5QJP 5QJQ 5QJR 5QJS 5QJT 5QJU 5QJV 5QJW 5QJX 5QJY 5QJZ 5QKA 5QKB 5QKC 5QKD 5QKE 5QKF 5QKG 5QKH 5QKI 5QKJ 5QKK 5QKL 5QKM 5QKN 5QKO 5QKP 5QKQ 5QKR 5QKS 5QKT 5QKU 5QKV 5QKW 5QKX 5QKY 5QKZ 5QLA 5QLB 5QLC LISSY 5QLD KAB LIZZI 5QLE BLIX THOR 5QLF KIRSTEN AMIGO 5QLG 5QLH MARCEL BØLGEN 5QLI 5QLJ P. KRØGH EMMA DAVID 5QLK KIS HAVET 5QLL NIKOLAT SANDGREEN 5QLM TERESE 5QLN SØNDERHAV 5QLO ALBATROS JYTTE MARGRETHE VESTERVIG 5QLP 5QLQ MADAMMEN ESPERANZA TAT 5QLR INGER BENTE 5QLS 5QLT JEANETTE ANNA MARGRETHE LAP-SI 5QLU LORELEI 5QLV DAN-HARDING 5QLW JAN 5QLX MORTEN FREM REILA TOVE 5QLY 5QLZ FALKLAND INGE 5QMA JANNE GRETE 5QMB HESILA 5QMC MAJA 5QMD MARIE 5QME GENETICA II SIRIUS 5QMF SILDEN LENE HØYER 5QMG 5QMH D.U.E. NR. 1 DOLLY 5QMI DORTE BJØRN 5QMJ D.U.E. NR. 2 MARIANNE 5QMK KRISTA BYSKOV 5QML TINA LOTTE BRINCH 5QMM 5QMN 5QMO KIMASOK STERNA ARIZONA 5QMP KARNA KATE DIANA MARI-ANN 5QMQ 5QMR RITA BOTOM TOY II 5QMS GAIA TERNEN 5QMT 5QMU HANNE METTE AGNI 5QMV HIRSHOLM ELKANA 5QMW 5QMX KIRSTEN SANDMANDEN 5QMY HORNFISKEN RAMSE THOR 5QMZ 5QNA BLUE STAR CAMILLA GRY 5QNB DORTHE 5QNC 5QND AKSEL SANDGREEN LINDA-BRITT BIRGITTE 5QNE LA-BERGERE ORION 5QNF SVALEN HAVØRNEN 5QNG 5QNH TINA INGE VENDELBO 5QNI POSEIDON LASSE HOLM JYDIS 5QNJ 5QNK VESTLAND HAABET ANNE MARIE 5QNL 5QNM SUSSI BODIL TEMPO 5QNN THORSVIG DANNEBROG 5QNO 5QNP THYBORØN MARIANNE MICHAEL KOLDKILDE 5QNQ ZEUS 5QNR THOMAS ALBATROS 5QNS RUDE HAVBOEN 5QNT AGNES

15 7 5QNU tl OU 2043 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn 5QNU 5QNV 5QNW 5QNX 5QNY 5QNZ 5QOA 5QOB 5QOC 5QOD 5QOE 5QOF 5QOG 5QOH 5QOI 5QOJ 5QOK 5QOL 5QOM 5QON 5QOO 5QOP 5QOQ 5QOR 5QOS 5QOT 5QOU 5QOV 5QOW 5QOX 5QOY 5QOZ 5QPA 5QPB 5QPC 5QPD 5QPE 5QPF 5QPG 5QPH 5QPI 5QPJ 5QPK 5QPL 5QPM 5QPN 5QPO 5QPP 5QPQ 5QPR 5QPS 5QPT 5QPU 5QPV 5QPW 5QPX 5QPY 5QPZ 5QQA 5QQB 5QQC 5QQD 5QQE 5QQF 5QQG 5QQH 5QQI 5QQJ 5QQK LARS OLE ERNERIT HAABET MINERVA TERNEN BIRTHE VESTERHAVET TUTTA HELLE KONING VIVI III TRINE NON TIMEO POLARIS ELSE KATHRINE LENE TVILLING HANS KRISTIAN ANNY NISE EMMY LIZETTE INKI SØFLID ESTHER DIANA-MARIA MØLBANK KIVI II PENELOPE APHRODITE GULDBORG HERTHA JAMAICA TERNEN MONA HEDVIG MØLLER MARIE INGE-LISE SIS FJORD LÆRKEN SUSSI HUGIN JENS VESTER INGER OLENE BRIS EXPRES TRINE ANJA GLORIA BELUGA MOST ELSIE FREJA SKAGERAK NETHE NUSER HELLE UMBILICUS III 5QQL 5QQM 5QQN 5QQO 5QQP 5QQQ 5QQR 5QQS 5QQT 5QQU 5QQV 5QQW 5QQX 5QQY 5QQZ 5QRA 5QRB 5QRC 5QRD 5QRE 5QRF 5QRG 5QRH 5QRI 5QRJ 5QRK 5QRL 5QRM 5QRN 5QRO 5QRP 5QRQ 5QRR 5QRS 5QRT 5QRU 5QRV 5QRW 5QRX 5QRY 5QRZ 5QSA 5QSB 5QSC 5QSD 5QSE 5QSF 5QSG 5QSH 5QSI 5QSJ 5QSK 5QSL 5QSM 5QSN 5QSO 5QSP 5QSQ 5QSR 5QSS 5QST 5QSU 5QSV 5QSW 5QSX 5QSY 5QSZ 5QTA 5QTB EDITH HELENE DIESEL E.-E. NIELSEN PERNILLE KATRINE JOHANNES KERSTIN ELSEBETH LILLI ALBATROS MOWGLI LOUISE TORLIS PUSSER HELENE ILLUM JUTLANDIA II AQUANAUTEN MARI-JAN MESITA TIDE LA MER PEDER-JAN HAVET ENER GERTRUD MAGGA LILI-ANE LINE-CHARLOTTE JYDEN II GRETHE TO KIMA ARNE PAVIA METTE HANSEN INGER-BIRTHE SVEA TARINA FRU NIELEN TAJA JONNA IRENE LISE LOTTE MARIE HENRIANNE IRENE MARIANNE SKANDIA BEKAJO SAGA HAVKATTEN FRI YOKO-TANI FIW 2 FORTUNA NORDKAP LISELOTTE PROPPEN LIEBLING 5QTC 5QTD 5QTE 5QTF 5QTG 5QTH 5QTI 5QTJ 5QTK 5QTL 5QTM 5QTN 5QTO 5QTP 5QTQ 5QTR 5QTS 5QTT 5QTU 5QTV 5QTW 5QTX 5QTY 5QTZ OU2000 OU2001 OU2002 OU2003 OU2004 OU2005 OU2006 OU2007 OU2008 OU2009 OU2010 OU2011 OU2012 OU2013 OU2014 OU2015 OU2016 OU2017 OU2018 OU2019 OU2020 OU2021 OU2022 OU2023 OU2024 OU2025 OU2026 OU2027 OU2028 OU2029 OU2030 OU2031 OU2032 OU2033 OU2034 OU2035 OU2036 OU2037 OU2038 OU2039 OU2040 OU2041 OU2042 OU2043 AVANTI FRIHEDEN GRETHE CARLSEN LILL ANN ROLF KRAKE VESTERHAVET MARLENE KARINA FINIKI DISKO TYCOON MA-RI CHRIKI DANA BIRGIT DELFINEN BETTINA KAREN ANETTE ANNE AMIGO MAMA MIA WINDY STUMPUS HOLLI ANDEMOR LITTORINA CASTINA LUCY BOUNTY IRIS BERSÆRK TANTE III TAKA MARU KARIBIA LISA-DAVID SJATS TIPPI II SPUNKEN TEGINA PEGASUS PERTI DITTE MARIE KARINA PIANKI CIRKELINE ITHACA HELENE KIPE-TO WILMA FLYING CLOUD KARINA CHARLOTTE KIR CAROLINA TØSEN BUNNY AMANDA TAPPENSTREG BALDUR CHRISTOPHER COLUMBUS III MILLE HELLE OLINE

16 OU 2044 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2044 OU2045 OU2046 OU2047 OU2048 OU2049 OU2050 OU2051 OU2052 OU2053 OU2054 OU2055 OU2056 OU2057 OU2058 OU2059 OU2060 OU2061 OU2062 OU2063 OU2064 OU2065 OU2066 OU2067 OU2068 OU2069 OU2070 OU2071 OU2072 OU2073 OU2074 OU2075 OU2076 OU2077 OU2078 OU2079 OU2080 OU2081 OU2082 OU2083 OU2084 OU2085 OU2086 OU2087 OU2088 OU2089 OU2090 OU2091 OU2092 OU2093 OU2094 OU2095 OU2096 OU2097 OU2098 OU2099 OU2100 OU2101 OU2102 OU2103 OU2104 OU2105 OU2106 OU2107 OU2108 OU2109 OU2110 OU2111 OU2112 IVO MALIMO KIRSTINE CAMILLA BESS THUE III LUCKY LADY SONNE MERETE VIOLA MOONLIGHT BLUE HELENE KOSMOS BEST MISS PEPPER GOMBERT POSEIDON TRINE II HADAR MARIA ULMA LURIFAX OLIVIA SIGNE MEDINA MAHALIA IV TARAZA BLUE BEAUTY CHEERS CHERIE ASTERIX MACH II SPUTNIK MODUS VIVENDI FUTTE CANDY H.P. KRAUL CAMPARI BOMBADIL SUPERSKÆG GRETHE PER-HAPS NAVIGARE JOSEPHINE TINA PJEVS CASJOLAI QUEEN CHILLI TIKI FRIGG TUT AT LAST NIKOLINE PORTIA BAGHEERA JEAN CHRIST MARIA MATE PIBO NANNA WINDY ANNA-LISE NEPTUN DILLEN OU2113 OU2114 OU2115 OU2116 OU2117 OU2118 OU2119 OU2120 OU2121 OU2122 OU2123 OU2124 OU2125 OU2126 OU2127 OU2128 OU2129 OU2130 OU2131 OU2132 OU2133 OU2134 OU2135 OU2136 OU2137 OU2138 OU2139 OU2140 OU2141 OU2142 OU2143 OU2144 OU2145 OU2146 OU2147 OU2148 OU2149 OU2150 OU2151 OU2152 OU2153 OU2154 OU2155 OU2156 OU2157 OU2158 OU2159 OU2160 OU2161 OU2162 OU2163 OU2164 OU2165 OU2166 OU2167 OU2168 OU2169 OU2170 OU2171 OU2172 OU2173 OU2174 OU2175 OU2176 OU2177 OU2178 OU2179 OU2180 OU2181 MISTRESS AASVAL QUO VADIS LISELOTTE MARTIGUES I JUBII SARA-H BLUE STAR CONNIE FOOL'S PARADISE II RITH JOSO CYMBA III VIRGINIA II CHAXITO KISSU LINEA SUMMERFEVER SIESTA SOL STANLEY JAN-MAY PERLEN SERAFINA BOLEO LA MOUETTE PAPILLON CLARNI HÅBET EURYDIKE HJALM 3 PRETTYNAMA RITA II NIKSER II PAMS ROSA JUULEEQ HANNE GEISLER LADY FAY TANGØJE APOLD VON DYG WOODSTOCK UNDINE SØE'HESTEN SKATTEN SUSSI STORE BØVS ATHENE BONNIE CAP FRIO MARGITH THEIA FLYING JIB SIESTA SOPHY ANDANTE MOMSEN CARIBU BELLE II AGERSØ HAVBRUG HVALEN FREDERIKKE NEPTUN OU2182 OU2183 OU2184 OU2185 OU2186 OU2187 OU2188 OU2189 OU2190 OU2191 OU2192 OU2193 OU2194 OU2195 OU2196 OU2197 OU2198 OU2199 OU2200 OU2201 OU2202 OU2203 OU2204 OU2205 OU2206 OU2207 OU2208 OU2209 OU2210 OU2211 OU2212 OU2213 OU2214 OU2215 OU2216 OU2217 OU2218 OU2219 OU2220 OU2221 OU2222 OU2223 OU2224 OU2225 OU2226 OU2227 OU2228 OU2229 OU2230 OU2231 OU2232 OU2233 OU2234 OU2235 OU2236 OU2237 OU2238 OU2239 OU2240 OU2241 OU2242 OU2243 OU2244 OU2245 OU2246 OU2247 OU2248 OU2249 OU2250 AMI PINOCCIO INGER BIMMER KRØLLE FRI MAXSINE KARIN N. KREBSEN HEIDI NEW FRONTIERES CUTTY SARK JACQUELINE INGOLF ROCKY LAMBE LISBET BENE TINA II PROTEUS NOUVELLE SANTANA HELICA HELENE ON-LINE HEX 7 LENE III RANDI-LINE DRABANTEN JO-LO MA-RISE LADY CHRIS DYNAMITE SØS CHIP DIANA DIGIT JENNIFER 2 CALYPSO BAMSE MADONNA JOBI MAXINE II TULLE DOMINO ROCKY CLEOPATRA DESIRE DIXI ALLIMAC DYNELLE SOLVEIG ARIDA HAMMER TESLA GIPSY II SUNNY MADONNA HEARTBREAKER BLACK JACK SILVER STAR AMIGO

17 9 OU 2251 tl OU 2457 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2251 OU2252 OU2253 OU2254 OU2255 OU2256 OU2257 OU2258 OU2259 OU2260 OU2261 OU2262 OU2263 OU2264 OU2265 OU2266 OU2267 OU2268 OU2269 OU2270 OU2271 OU2272 OU2273 OU2274 OU2275 OU2276 OU2277 OU2278 OU2279 OU2280 OU2281 OU2282 OU2283 OU2284 OU2285 OU2286 OU2287 OU2288 OU2289 OU2290 OU2291 OU2292 OU2293 OU2294 OU2295 OU2296 OU2297 OU2298 OU2299 OU2300 OU2301 OU2302 OU2303 OU2304 OU2305 OU2306 OU2307 OU2308 OU2309 OU2310 OU2311 OU2312 OU2313 OU2314 OU2315 OU2316 OU2317 OU2318 OU2319 EVERT II BRITTA-CHARLOTTE VAGUS PETER ANTE THONICA SNUFFI WAIKIKI MOR KAREN LIS SEASTAR MELEAN LARSINE DANMARK INGA MARIE WHY NOT MARTINA ARAMIS IV KAKADU ASTA DUDDIE CON CA'LORE MIKKELINE LEA SIV PANDA MALU SHOGUN LORD NELSON III UNIQUE KROK JAN MAYEN ADIA II DANA VITA IMPULS FILIPPINE II ALBA MAGDA BISCAYA SNEGLEN K. MUSKAT 1 LUCKY ARUSA REELLA OLIVIA LADY BECH HOBITTEN DONNA JANE VIBEN NORDSTJERNEN HELLENA MON REVE PERLEN STJERNEN ASUJA PHIFTO RASA SAYANG FAIR PLAY THORBJØRN FARS PI'E FIE MASCOT OU2320 OU2321 OU2322 OU2323 OU2324 OU2325 OU2326 OU2327 OU2328 OU2329 OU2330 OU2331 OU2332 OU2333 OU2334 OU2335 OU2336 OU2337 OU2338 OU2339 OU2340 OU2341 OU2342 OU2343 OU2344 OU2345 OU2346 OU2347 OU2348 OU2349 OU2350 OU2351 OU2352 OU2353 OU2354 OU2355 OU2356 OU2357 OU2358 OU2359 OU2360 OU2361 OU2362 OU2363 OU2364 OU2365 OU2366 OU2367 OU2368 OU2369 OU2370 OU2371 OU2372 OU2373 OU2374 OU2375 OU2376 OU2377 OU2378 OU2379 OU2380 OU2381 OU2382 OU2383 OU2384 OU2385 OU2386 OU2387 OU2388 VIMMER CHERIE PLANKTON TØSEN II! LADY TJESTEN MATHILTE IV DERSU EASY RIDER 2 SUMARI MIRANDA IV GITTE SAMBUCA DEROMKRING HELIOS AMANDA SEA MATE QUART ARKO RUDRA KONG HANS II SATCHMO COBOL MARY LOU WAIKIKI ELISE BLAF RONJA LOMO SUS III KREJS CHRIS-ANN MARGRETHE DOUBLE TROUBLE MELANIE II ASTERIX TRINE UPS CANASTA KAP-STAN ISAFOLD AINI RAMSES BRANDINE FYLLA OCEAN HANNE-LONE PERNILLE MANANA ACTION BIFROST BRILONI UHURU III FASTER II POLLUX RØDE ORM YOU AND ME VIKING PIALT SUSANNE OLIVIA II SIROCCO ATHENE OU2389 OU2390 OU2391 OU2392 OU2393 OU2394 OU2395 OU2396 OU2397 OU2398 OU2399 OU2400 OU2401 OU2402 OU2403 OU2404 OU2405 OU2406 OU2407 OU2408 OU2409 OU2410 OU2411 OU2412 OU2413 OU2414 OU2415 OU2416 OU2417 OU2418 OU2419 OU2420 OU2421 OU2422 OU2423 OU2424 OU2425 OU2426 OU2427 OU2428 OU2429 OU2430 OU2431 OU2432 OU2433 OU2434 OU2435 OU2436 OU2437 OU2438 OU2439 OU2440 OU2441 OU2442 OU2443 OU2444 OU2445 OU2446 OU2447 OU2448 OU2449 OU2450 OU2451 OU2452 OU2453 OU2454 OU2455 OU2456 OU2457 LA SANSUNE BLUE OYSTER MARIE FALKEN BASIC MERETE RAH III MANJA MISTRAL PINKIE PETRINE SABRINA ERMO EVA WHITE SPRAY BOLD RIVAL ORION ALTERNATIVET DELFINA TRÆL CHRISTINA 2 NAP DANAOS LONA TIKI II DAYANA ANSJOSEN PELINA KARINA ROO JAMAICA DONNA SØLYKKE SKELLE INTEC BALLADINE ROBIN OPUS ONE OLIVIA TANTE MONA BOSSANOVA CALOT WILD LIFE NAUTILUS VIBSEN GYTTE JONATHAN CAPELLA III FREJA VILMA HANNE THALATTA TINKER RELAX SPRAY SKRÆP CHOKO IMPULS LIDO NANOK LIV II HANNE-JETTE KODIAK SIS

18 OU 2458 tl OU Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU2458 BONITA OU2526 SØHESTEN OU2595 TULLE OU2459 CLIPPER IV OU2527 HÅBET OU2596 NUSDI OU2460 WEST WIND OU2528 THOMALOU OU2597 ANDANTE II OU2461 CHERI OU2529 SØBERG OU2598 JIMMI DIVER OU2462 OU2530 SANTANA OU2599 NETE OU2463 QUINTA III OU 2531 JETTE OU2600 HANNE OU2464 MÆRSK GUARDIAN OU 2532 RAPTUS OU2601 CAMARO OU2465 MÆRSK GIANT OU 2533 CORTZEN OU2602 VIMMER OU2466 OU2467 OU2468 OU2469 OU2470 ALPAS AURORA SUSVA CHRISTOPHER COLUMBUS V TANJA OU 2534 OU 2535 OU 2536 OU 2537 OU 2538 OU 2539 BAMSE ERIKA RANDØ OU2603 OU2604 OU2605 OU2606 OU2607 OU2608 TRIO LOUISE VENUS MIRA OU2471 STELLA POLARIS OU2540 ATHENE OU2609 X I FJERDE OU2472 MISS-TAKE OU2541 SICOGON II OU2610 TOKA OU2473 TENERIFE OU2542 SIUTAQ OU2611 SMUT OU2474 GAMBLER OU2543 VICTORIA OU2612 STEELY DANE OU2475 BETINA OU 2544 HAVUNGEN OU2613 CRESTA OU2476 MUUVICH IV OU 2545 MIE I OU2614 TREIZE-DEUX OU2477 OU2478 OU2479 ELLERN MERLIN SAN TINA OU 2546 OU 2547 OU 2548 GREVINDEN SEASTAR POLLUX OU2615 OU2616 OU2617 KIS STURGEON TØSEN II OU2480 STRIKER OU 2549 MILLE OU2618 METTE OU2481 KIKANI OU2550 VICTORY OU2619 STINA BJØRN OU2482 GUGGI OU 2551 PASCAL OU2620 DIXIE OU2483 CHERIE II OU 2552 MELTMIN OU2621 THILDE OU2484 SANTA MARIA OU 2553 SØS OU2622 ZIG-ZAG OU2485 NIKOLINE OU 2554 THRANEN OU2623 TRIO OU2486 OU 2555 BAIA OU2624 WINDJAMMER II OU2487 OU 2556 BIRTHE-MARIE OU2625 BLONDIE OU2488 JANNE OU 2557 HANNE OU2626 LOPE OU2489 OU2490 OU2491 SVANEN ANDEN LEMME-DASKEREN OU 2558 OU 2559 OU2560 CATANJA ELIZA IRMA OU2627 OU2628 OU2629 KING FISH BORA OU2492 MARBUS OU2561 SPOHR OU2630 CARINA OU2493 SIESTA OU 2562 ANNA BIRTHE OU2631 AGNETHE OU2494 SABRINA OU 2563 DOUBLE WEST OU2632 BILBO III OU2495 IRON-DANE OU 2564 MULLE OU2633 KILROY OU2496 PINTA OU 2565 NYNNE OU2634 PAMELA OU2497 MIRANDA OU 2566 FUGA OU2635 SMUT OU2498 DAPHNE OU 2567 SLIVOWITZ OU2636 BEDSTE OU2499 OU 2568 ANGRA OU2637 GERNI OU2500 MADAM BLÅ OU 2569 CASSIOPEIA OU2638 FIRST CHOICE OU2501 GALADRIEL OU 2570 URSULA OU2639 NIPTID OU2502 VICTORIA-AMALIE OU 2571 NAVERONE OU2640 TØSEN OU2503 ANJA-LOUISE OU 2572 GARFIELD OU2641 CRITTEN OU2504 SALMO OU 2573 SITA OU2642 LADY OU2505 DEN ANDEN OU 2574 DULCINEA OU2643 MISS AUGUST 3 OU2506 NAJADEN OU 2575 OU2644 MILLE OU2507 LORD NELSON OU 2576 KISS OU2645 MANANA OU2508 PACIFIC OU 2577 AHAHA OU2646 BLACKIE OU2509 PENELOPE OU 2578 THOR OU2647 SWANWAVE OU2510 SPIRIT OU 2579 KIRSTEN OU2648 STERLING II OU2511 CLIPS OU2580 ZUZY OU2649 TODDY OU LYDIA OU 2581 MISS Q OU2650 ISABEL OU 2513 JENNIFER OU 2582 MAJA OU2651 NANOK OU 2514 BIRGITTA OU 2583 JEPPE OU2652 VALIUM OU 2515 SØSSER OU 2584 VITA II OU2653 KIWI OU 2516 MADAME III OU JANE OU2654 KAMILLA OU 2517 ULSNÆS OU 2586 PROTAN OU2655 HAVFRUEN OU 2518 AFRODITE OU 2587 LOJENA OU2656 MAMMA GRANDE OU 2519 AKKA OU2588 TINA OU2657 KRISTJØRN 1 OU 2520 BOLEO OU2589 OU2658 LABOLINE OU 2521 DULCINEA OU2590 ANDREA OU2659 MARLENE OU 2522 RIKKE RASK OU2591 GITTE OU2660 SEA FOX OU 2523 ELLEN KRISTINE OU2592 CHRISTIINA OU2661 SØSPIGE OU 2524 LILITH OU2593 WHITE LADY OU2662 DUNJA OU 2525 HELIOS OU2594 SHANTY OU2663 INGER KATHRINE

19 11 OU 2664 tl OU 2870 Skbets navn Skbets navn Kendngssgnal Kendngssgnal Kendngssgnal Skbets navn OU2664 FENJA OU2733 BEDA OU2802 BRAAE NR. 10 OU2665 DA NANG OU2734 MJØLNER OU2803 FAT LAZE OU2666 ARGO OU2735 PAPILLON OU2804 BRAAE NR. 12 OU2667 RASMINE OU2736 MUKDA OU2805 TAO OU2668 GRANDEZZA OU2737 SILENCE OU2806 GIB'BON OU2669 OU2738 DINA OU2807 HELDIGVIS OU2670 FALCON OU2739 KASSANDRA OU2808 THINA OU2671 ALLONS OU2740 FRU KRISTOFF OU2809 CONTEC OU2672 AASE OU 2741 CHAMI OU2810 FEIGA OU2673 FOHN OU 2742 MAXILLA OU2811 NIKITA OU2674 LIBERTY OU 2743 INGE OU2812 MAGNUS OU2675 INGER B OU 2744 CALYPSO OU2813 OU2676 GAJST OU 2745 ABSOLUT OU2814 CARPE DIEM OU2677 EVA'S FRYD OU 2746 LUNTE OU2815 ZARINA OU2678 EMIL OU 2747 BJØRG II OU2816 MALOU OU2679 CATZ OU 2748 SIMONE OU2817 MY DEAR OU2680 TANGO OU 2749 SILDEN OU2818 OPALEN OU2681 GINFISH II OU2750 BJAVA OU2819 NIPA II OU2682 ANE METTE OU 2751 SATORI OU2820 OU2683 WICKY OU 2752 FJAB OU2821 BEDSTE OU2684 HA-VEJE OU 2753 RHITRA OU2822 FREJA OU2685 POPEYE OU 2754 DANIEL OU2823 MOSS OU2686 HEUREKA OU 2755 SARA OU2824 WOLFI OU2687 FI-RA OU 2756 OU2825 MY DREAM OU2688 FIE OU 2757 ROSA OU2826 OU2689 RASKA OU 2758 OU2827 HELLE MICHAEL OU2690 CURLY II OU 2759 JASLI OU2828 MARTHA OU2691 STEPHANIE OU2760 SESSAN OU2829 MÅNESTRÅLE OU2692 NINKA JUBILEE OU 2761 POLAR STAR OU2830 TANJA OU2693 OU 2762 ATHENE OU2831 CAROLINE OU2694 SKALK OU 2763 MILLE OU2832 EVA OU2695 HAVHEXEN II OU 2764 MASCOT 33 OU2833 STINA OU2696 ALOUETTE OU 2765 AQUATICA OU2834 LIBERTAD OU2697 OU 2766 OU2835 COCO-LA-BANNER OU2698 PANTA REI OU 2767 PIVSER OU2836 DINO OU2699 FREJA OU 2768 MATA HARI OU2837 NJORD OU2700 CHAMOUR OU 2769 TUMLE OU2838 SOLVEIG VII OU2701 RASMUS OU2770 SUPER MARC II OU2839 VIBS 2 OU2702 TINA M. II OU 2771 MAGI OU2840 ATHENE OU2703 GARFIELD OU 2772 OU2841 NIDIA OU2704 POPPEYE OU 2773 CECILIE OU2842 POJKANEN OU2705 BERA OU 2774 VERDANDE OU2843 OU2706 SILVANA OU 2775 FRØKEN HEIDE OU2844 OCEAN-ONE OU2707 EMPRESS OU 2776 MORMOR OU2845 CHARLOTTE I OU2708 OU 2777 KARSE OU2846 GOPLE OU2709 ALBATROS OU 2778 FINE II OU2847 NINI OU2710 FREJ OU 2779 GO CRAZY OU2848 DANICOM OU2711 INSULA OU2780 BLUES & YOU OU2849 CHLOE OU2712 FRK. PEDERSEN OU 2781 SIF OU2850 ANNA OU2713 AMFITRITE OU 2782 THYRA OU2851 NERVE OU2714 LADY OU 2783 MISTRESS OU2852 OU2715 RØD MAGI OU 2784 BRIKA OU2853 BITTER OU2716 BONUS OU 2785 MARIE-LOUISE OU2854 HEPAS II OU2717 KERMIT OU 2786 COLUMBINE OU2855 SANET OU2718 OU 2787 LE SOURIRE OU2856 OU2719 GULDFEBER OU 2788 PAX OU2857 TANTE BRUN OU2720 SARAH OU 2789 PEQUOD OU2858 NICKI OU272 OU2790 SOLVEIG IV OU2859 DIDA OU 2722 FIRST LADY OU 2791 LINE OU2860 NORDSTJERNEN OU 2723 OU 2792 BELLATRIX OU2861 KURER OU 2724 MARION OU 2793 CATCH ME OU2862 ISOLDE OU 2725 ØRESUND OU 2794 ALEXIS OU2863 AMAZING OU 2726 VELELLA OU 2795 TRANEN OU2864 OU 2727 BECO OU 2796 MILLE OU2865 KIPPER OU 2728 SMØRBLOMST OU 2797 ULLA OU2866 MARY KATRINE OU 2729 BIG DEAL OU 2798 BONITA OU2867 ISABEL OU2730 ESCAPADE OU 2799 MAGDA OU2868 NAAJAK OU2731 BØWL OU2800 OU2869 JOJ OU2732 ALS OU2801 OU2870 DELFINEN

20 OU 2871 tl OU Skbets navn Skbets navn Kendngssgnal Kendngssgnal Kendngssgnal Skbets navn OU2871 WATOHAMA OU2940 TANTE XIV OU3009 ALKEN III OU2872 FINETTE II OU 2941 CIRKELINE OU3010 DA CAPO II OU2873 KRISTINE OU 2942 LILA OU3011 SLUFFEN OU2874 CHRISTIAN OU 2943 JANICA OU3012 MADONNA OU2875 VILDGASEN OU 2944 HANS-JØRGEN OU3013 OU2876 OU2877 OU2878 OU2879 OU2880 OU2881 OU2882 OU2883 OU2884 OU2885 MARIE LOUISE TITAN AT LAST JEFF-LINE BALLERINA MISTRAL JACKPOT JOSEFINE LAURA OU 2945 OU 2946 OU 2947 OU 2948 OU 2949 OU2950 OU 2951 OU 2952 OU 2953 OU 2954 SECOND WIFE VIENNA II RUCAWE TANTE XV SOFIE ZI-KI FREYA VIKING BABET INGA OU3014 OU3015 OU3016 OU3017 OU3018 OU3019 OU3020 OU3021 OU3022 OU3023 INA LONE MIB'S DIANA TEARS OF JOY ANGUILLA CHRISTINA PEPITA OU2886 KRAKA OU 2955 PATRICIA OU3024 FRU ASTERIX OU2887 LOKI OU 2956 TROLD OU3025 TRINE OU2888 SIKADUR OU 2957 SØS OU3026 NINA OU2889 OU2890 BLUES AWAY TJAS OU 2958 OU 2959 DIVA'EN SOLSTREJF OU3027 OU3028 LUFFE NORDSTJERNEN OU2891 JOHAN OU2960 SOL OU3029 WINDJAMMER II OU2892 LA'KOSTE OU 2961 CATHARINA OU3030 DISSE OU2893 TINA OU 2962 KAT-PET OU3031 HELIAN OU2894 WINDY OU 2963 SIMS OU3032 SEA KAPPA OU2895 VIMILO OU 2964 MELISSA OU3033 SOFFY OU2896 ODIE OU 2965 OLLI OU3034 MILONA OU2897 PIANKI OU 2966 PERLEMOR OU3035 LUA OU2898 MALI OU 2967 GITTE OU3036 RUMLESKAFT OU2899 DITKON III OU 2968 ELSE OU3037 TRIKKER OU2900 MOBILIS OU 2969 BETINA OU3038 IVANA OU2901 ENDELIG OU2970 PJASGAR OU3039 OU2902 RANA II OU 2971 LILLI OU3040 SAFIR OU2903 FUNK OU 2972 DOLPHUS II OU3041 ESCAPE OU2904 BLUE NOTE OU 2973 DISCOVERY OU3042 SOMMERTØS OU2905 BEAT OU 2974 SHAMROCK OU3043 SKRÅSEN OU2906 BE BOB OU 2975 GRETA OU3044 LIBELLE OU2907 BABY SHAMU OU 2976 BYTTERFLY OU3045 MØFFE OU2908 LASSE OU 2977 SØAND OU3046 OU2909 VICTORY 42 OU 2978 INGER III OU3047 HEIDI OU2910 SULEN OU 2979 LEAVEX OU3048 MOLLY OU2911 MAJA OU2980 POWER OU3049 SIGNE OU2912 ALICELLA OU 2981 ANFI OU3050 AVANTI OU2913 THOGE OU 2982 OU3051 DANIA OU2914 ELLEN MARGRETHE OU 2983 FLISBETH OU3052 ZEUS OU2915 SIGRID OU 2984 AFRODITE OU3053 ANNIKA OU2916 SNIFF OU 2985 STARLETT OU3054 NUPX OU2917 DOLLY II OU 2986 SILVA OU3055 IT OU2918 COLUMBUS OU 2987 KALAS OU3056 OHAYO OU2919 HUBERT OU 2988 RIKKI OU3057 SALLY OU2920 BERTRA OU 2989 RIGEL OU3058 FELICIDAD OU2921 OU2990 MUSLING OU3059 STINA OU2922 CHRISTIANE OU 2991 OLGA M. OU3060 NINJA OU2923 SIROS OU 2992 GREY GADGET OU3061 THUREN OU2924 C'EST LA VIE OU 2993 SØS OU3062 LA VITA OU2925 ROSINANTE OU 2994 KALIF OU3063 GITTE OU2926 OU 2995 SHAMU OU3064 MISS BB II OU2927 SNEHVIDE OU 2996 RASMUS OU3065 MOJN OU2928 WUPPER OU 2997 FLEURIE OU3066 KAHERA OU2929 BANNERLINE OU 2998 BLACK BANANA OU3067 PIA OU2930 SLEIPNER OU 2999 LAURA OU3068 HAVKATTEN OU 2931 SVANEN OU3000 TICTO OU3069 MOGENS OU 2932 MOMO OU 3001 OU3070 SIRENA OU 2933 MOONFLOWER OU 3002 ANNE MARIE OU3071 LIPE OU 2934 REGITZE III OU 3003 PIMA OU3072 TRUNDE OU 2935 MARIE MIA OU 3004 BLUES OU3073 KIHALA OU 2936 MADONNA OU 3005 OU3074 OU 2937 SMYRIL II OU 3006 TRUE WIND III OU3075 SISTEN OU 2938 FRIGG OU 3007 DOMINO OU3076 JASIONE OU 2939 NYX OU 3008 ELIZA OU3077 ROLF KRAKE

21 13 OU 3078 tl OU 3284 Skbets navn Skbets navn Kendngssgnal Kendngssgnal Kendngssgnal Skbets navn OU3078 PROVIDER OU3147 BOUNTY II OU3216 AFRODITE OU3079 OU3148 HEVIAN OU3217 OU3080 ILTEMPO GIGANTE OU3149 POLARSTJERNEN OU3218 SHEBA OU3081 MALU OU3150 SINDBAD OU3219 TØSEN OU3082 SEAMOG OU 3151 MADS OU3220 NIKE OU3083 ALMA OU 3152 TULLE II OU3221 OU3084 VENICE OU 3153 SOFIE OU3222 AYLA OU3085 JETTE SVART OU 3154 LISA II OU3223 ORSINUS ORCA OU3086 MARIT OU 3155 ANNE OU3224 LARS II OU3087 MARY-ANN OU 3156 VENUS OU3225 RUSH II OU3088 OU3089 OU3090 OU3091 NATASJA RØDHÆTTE OU 3157 OU 3158 OU 3159 OU3160 BIANTI CHRISTINA AMALIE TRIT OU3226 OU3227 OU3228 OU3229 KASSOQ SUNBEAM MADAM CAPRI OU3092 OU3093 OU3094 OU3095 OU3096 OU3097 OU3098 OU3099 OU3100 OU3101 SKRALD DEN III PIGUN FELICIA MAJØ NORDVEST RASMUS OSCAR SAVOY OU 3161 OU 3162 OU 3163 OU 3164 OU 3165 OU 3166 OU 3167 OU 3168 OU 3169 OU3170 GALADRIEL SØSTJERNEN MAXIFANT JAMOS LYKKEN III PACHA BEAUTY DUO MOONLIGHT KIRSTEN OU3230 OU3231 OU3232 OU3233 OU3234 OU3235 OU3236 OU3237 OU3238 OU3239 SUS LILLEFIX OTIARI JULIE PANINNGUAQ RIKKE MICAN SEJLEREN FAME OU3102 OU3103 OU3104 OU3105 OU3106 OU3107 OU3108 OU3109 OU3110 MAI-BRITT THYGESEN MISS ELAN MISS LINE PUELLA MARKRI BRUNHILDE JØRGINE NINA DUDI OU 3171 OU 3172 OU 3173 OU 3174 OU 3175 OU 3176 OU 3177 OU 3178 OU 3179 VITALIUS ROSITA VALHAL GULNARE ANNAPURNA PAPILLON PRIMA II OU3240 OU3241 OU3242 OU3243 OU3244 OU3245 OU3246 OU3247 OU3248 BANANA CHIP II ATHENE AFRODITE BALTIK KATRINE EXIT JULIE BIFROST OU3111 KATE OU3180 LIMGRIM OU3249 OU3112 KLUK OU 3181 IBEN II OU3250 LOUISE OU3113 JAB OU 3182 OU3251 OU3114 PESO OU 3183 DORIANNE OU3252 NINKA OU3115 ESPRESSO OU 3184 ANTARES OU3253 CHILLON II OU3116 MADAM BLÅ OU 3185 POLLUX OU3254 IVALO OU3117 MIE OU 3186 STRAY-CAT OU3255 OU3118 IDEFIX OU 3187 SHOSHONE OU3256 NAJA OU3119 SILJA II OU 3188 DOMINO OU3257 MR. BANDIT OU3120 OU 3189 J.A. OLINE OU3258 TROLDEN OU3121 NICKLAS OU3190 HYBRIS OU3259 REGINA OU3122 THA'LATTA OU 3191 ANDANTE OU3260 SØSUSET OU3123 RELAX OU 3192 RASMINE OU3261 ARKEN OU3124 KARIBA OU 3193 MATADOR OU3262 MARIE OU3125 NILEN OU 3194 FALKEN OU3263 JOMFRU DITTE OU3126 OU 3195 SOMMERLUND OU3264 OU3127 SEA STAR OU 3196 OU3265 OU3128 LOVELY RITA OU 3197 KISERMAAQ OU3266 OU3129 RUMLE OU 3198 ROSALINA OU3267 GORFIN OU3130 BELUGA OU 3199 MOONLIGHT OU3268 SUSAN OU 3131 OU3200 GRY OU3269 MALI OU 3132 RØSKVA OU 3201 KLØR-FIRE OU3270 JANNE OU 3133 KATJA OU 3202 BONITO OU3271 RISKA OU 3134 TAPPENSTREGEN OU 3203 ANDREA OU3272 SVANEN OU 3135 FREE STYLE OU 3204 NIVE III OU3273 ATHENE OU 3136 SWEET HEART OU 3205 ANGORINA OU3274 KIM II OU 3137 KELLINE OU 3206 SUSANNE OU3275 MITZI OU 3138 KATCHA OU 3207 SPICA OU3276 SABINE OU 3139 MUK OU 3208 MOBY DICK OU3277 JENI II OU3140 TRITON X OU 3209 EQUILIBRE OU3278 OU 3141 ZARINA II OU3210 OU3279 DYSSEL OU 3142 KALLEMUFFEN OU 3211 CARINA OU3280 METTE KRISTINE OU 3143 TAUERLAB OU 3212 JOAN OU3281 OU 3144 NIKKI OU 3213 BLUE BIRD OU3282 MALURT OU 3145 EXPRESS OU 3214 L'AMOUR OU3283 ANNA II OU 3146 THO-KA OU 3215 OU3284 BEAMER

22 OU 3285 tl OU Skbets navn Skbets navn Kendngssgnal Kendngssgnal Kendngssgnal Skbets navn OU3285 GAMBLER OU3354 SOFIE OU3423 KNØW OU3286 OU3355 FOLLOW ME OU3424 OU3287 BEE-SEE OU3356 SVESKE OU3425 JASEN OU3288 OU3289 KITTE TANJA OU3357 OU3358 CARLA JULLE OU3426 OU3427 JACKIE EMMA OU3290 SUN WAY OU3359 ESMARALDA OU3428 MARIE OU3291 LOA OU3360 SUSSI OU3429 LINE OU3292 HEKEMA-TO OU 3361 GO-ON OU3430 KIKI OU3293 VIBSE OU 3362 RASMUS OU3431 KENBRI II OU3294 LYKKE OU 3363 SEMIMAGT OU3432 GUDRUN OU3295 WHITE LINE OU 3364 SKJOLD OU3433 OPHELIA OU3296 RØDE-MOR OU 3365 OU3434 SMARAGD OU3297 FRISCO OU 3366 PARADISO I OU3435 LA VITA OU3298 ISA-LEI OU 3367 AGUILA OU3436 BLÆSEREN OU3299 SILENCIO OU 3368 VICE VERSA OU3437 ALBATROS OU3300 OU3301 HAVKAT GANESHA OU 3369 OU3370 HABBIBI III OU3438 OU3439 MARIE LILLITH OU3302 GIFLE OU 3371 OU3440 HEIDI OU3303 TØSEN OU 3372 LYNETTEN OU3441 FLICKAN II OU3304 SIF OU 3373 MIZAR OU3442 JAMIA 2 OU3305 OU3306 OU3307 OU3308 OU3309 CHANDISI II HERA MARIANE JANITA II TJALDUR OU 3374 OU 3375 OU 3376 OU 3377 OU 3378 SPURVEN ISIS FELIX OU3443 OU3444 OU3445 OU3446 OU3447 RASSIE CICERONE-C FRIMANN OU3310 MY WAY OU 3379 ISABELLE OU3448 ANNOLE OU3311 RIKKE-KØLHEDE OU3380 SUNRISE OU3449 DARLENE OU3312 NJORD OU 3381 OU3450 ASKANCE OU3313 OU3314 OU3315 OU3316 OU3317 OU3318 OU3319 OU3320 OU3321 OU3322 JAMAICA II SABELLA BASTA TOPAS IV LOFOTEN X-HEKSEN INSTANT JOY AMANDA II ROSINE OU 3382 OU 3383 OU 3384 OU 3385 OU 3386 OU 3387 OU 3388 OU 3389 O 3390 OU 3391 EVA-TO CECILIE LIBERO ALMA MARIS DEVOTION XMULLE NJORD KIEA OLAJSA OU3451 OU3452 OU3453 OU3454 OU3455 OU3456 OU3457 OU3458 OU3459 OU3460 BELINDA II MUNCHAUSEN DEN BLÅ BANAN HAVØRNEN SELMA II HELLE AQUAVIT ELNA OU3323 SKARVEN OU 3392 SNOOPY II OU3461 ORCA OU3324 NATTORALIK OU 3393 OU3462 MURSEJLER OU3325 CHAMI OU 3394 GREAT DANE OU3463 WHISKER IV OU3326 VILDGÅSEN OU 3395 THINGFINDER OU3464 KIKI OU3327 OU 3396 LOUISE OU3465 LIVA OU3328 OU 3397 IMMAQA OU3466 SLAP A' OU3329 OU3330 OU3331 FEDTBARONE ZEUS MOR KAREN OU 3398 OU 3399 OU3400 ALIBI FEATURE FIRE HOFF II OU3467 OU3468 OU3469 BOLLAN HELENA GRIBBEN OU3332 SULEJMA OU 3401 YOGA II OU3470 MERCANTIC III OU3333 OU 3402 SNØVSEN OU3471 CHARLOTTE OU3334 TJALMER OU 3403 SHADOW OU3472 COCO OU3335 OU 3404 BESS OU3473 GUSSER OU3336 FINNGULF I OU 3405 MIDNIGHT LADY OU3474 FJELLE OU3337 BINA II OU 3406 LUCKY STAR OU3475 JAMBA OU3338 OU 3407 TRAMP OU3476 EFTA III OU3339 OU 3408 NIKOLINE OU3477 X-IST OU3340 NAVIS OU 3409 CINDERELLA OU3478 TEAM SPIRIT OU 3341 ANDROMEDA OU3410 EVITA OU3479 SUNSHINE II OU 3342 OPUS OU 3411 SHAMROCK OU3480 OU 3343 AGNETE OU 3412 SPEEDFIRE OU3481 OU 3344 LIBERTY OU 3413 FAIR LADY OU3482 JAQQU OU 3345 PRIK VI OU 3414 PERLE OU3483 AQUALONG OU 3346 OU 3415 LUCKY STAR OU3484 MARY ANN OU 3347 CHAP OU 3416 LADYBIRD OU3485 FANDANGO OU 3348 RIKIDA OU 3417 NAUGHTY OU3486 ROJARO II OU 3349 STELLA POLARIS OU 3418 SHANTY OU3487 DRONTEN OU3350 FUGA OU 3419 OU3488 NIEBEN OU 3351 LUCKY IV OU3420 SILENCE OU3489 OU 3352 OU3421 OU3490 EASY RIDER OU 3353 TILA OU3422 NIANJO OU3491 LADY OLGA

23 15 OU 3492 tl OU 3698 Kendngs- Kendngs- Kendngssgnal Skbets navn sgnal Skbets navn sgnal Skbets navn OU3492 OU3493 OU3494 OU3495 OU3496 OU3497 OU3498 OU3499 OU3500 OU3501 OU3502 OU3503 OU3504 OU3505 OU3506 OU3507 OU3508 OU3509 OU3510 OU3511 OU3512 OU3513 OU3514 OU3515 OU3516 OU3517 OU3518 OU3519 OU3520 OU3521 OU3522 OU3523 OU3524 OU3525 OU3526 OU3527 OU3528 OU3529 OU3530 OU3531 OU3532 OU3533 OU3534 OU3535 OU3536 OU3537 OU3538 OU3539 OU3540 OU3541 OU3542 OU3543 OU3544 OU3545 OU3546 OU3547 OU3548 OU3549 OU3550 OU 3551 OU 3552 OU 3553 OU 3554 OU 3555 OU 3556 OU 3557 OU 3558 OU 3559 OU3560 SJÆLSØ BELINDA SABRINA KAJA MANDY LEA INUK DIANA FEELING FREE SECOND STEP TIKKI THOR BELUGA RIKKE RASK KISPUS MARIANNE GIMLE MAREN SOMMERTØSEN EXET TITUS SKYLLEREN HAVHEKSEN CELESTE CORA ELLE MARIANNE PEACE VIKTORIA LUCA TAI-PAN PERLEN XPERTICE GOLD DIGGER DORTHE VIVI II LOTTE GRAND CRU THOMOR CLAIR LOUISE TILI STENSNÆS SØRINE II THULE X-PEDIT LINDHOLM II PUSLE RA PHOTINE MARLENE SNUPPI VITESSE HAIG BOLIMBO AQUAVIT SIKA BIRTHE PLAYBOY TOOTSIE CUPIDO PIPPI SHADOW OF LORNE OU 3561 OU 3562 OU 3563 OU 3564 OU 3565 OU 3566 OU 3567 OU 3568 OU 3569 OU3570 OU 3571 OU 3572 OU 3573 OU 3574 OU 3575 OU 3576 OU 3577 OU 3578 OU 3579 OU3580 OU 3581 OU 3582 OU 3583 OU 3584 OU 3585 OU 3586 OU 3587 OU 3588 OU 3589 OU3590 OU 3591 OU 3592 OU 3593 OU 3594 OU 3595 OU 3596 OU 3597 OU 3598 OU 3599 OU3600 OU 3601 OU 3602 OU 3603 OU 3604 OU 3605 OU 3606 OU 3607 OU 3608 OU 3609 OU3610 OU 3611 OU 3612 OU 3613 OU 3614 OU 3615 OU 3616 OU 3617 OU 3618 OU 3619 OU3620 OU 3621 OU 3622 OU 3623 OU 3624 OU 3625 OU 3626 OU 3627 OU 3628 OU 3629 CHERIE KIS RONJA JETTE RADICH CHERI MALU SABRI HISPANIA INKA SEA FINN FRØKEN RAVN II PAULINE WHITE LADY SLOWHAND HELENE MILADY FORTUNA PUSLINGEN SWEET DREAMS MASCOT FISTER SWEET SUSSI MIMI GRANATEN TÅRNBY FREJA MOONLIGHT FRIDOLIN SHARK ATHENE CHRISTI II POSEIDON MAJA RISKA NIELSINE LADY COOL JANTE NAVICO ANNA ANOTHER JOKE CHICO VIMECHA ABETDLE LIVE ISA LEI LA MER TITIO LADY WIMMER KIJOLE RELAX II PATRICIA NE'-NE' SEGON ANGELIKA DON RANUDO DIREMO ALSACE FREJA EL'FRIDA RIM CHLOE PASQUINEL JAMBO OU3630 OU3631 OU3632 OU3633 OU3634 OU3635 OU3636 OU3637 OU3638 OU3639 OU3640 OU3641 OU3642 OU3643 OU3644 OU3645 OU3646 OU3647 OU3648 OU3649 OU3650 OU3651 OU3652 OU3653 OU3654 OU3655 OU3656 OU3657 OU3658 OU3659 OU3660 OU3661 OU3662 OU3663 OU3664 OU3665 OU3666 OU3667 OU3668 OU3669 OU3670 OU3671 OU3672 OU3673 OU3674 OU3675 OU3676 OU3677 OU3678 OU3679 OU3680 OU3681 OU3682 OU3683 OU3684 OU3685 OU3686 OU3687 OU3688 OU3689 OU3690 OU3691 OU3692 OU3693 OU3694 OU3695 OU3696 OU3697 OU3698 TUI-HAI ARCUS SMUKKE TINTIN NIRAK THOMBRI HUT LI HUT AVANTI MISTRESS SIBENSAK URSULA BABUSCKA IMPALIJA JUTLANDIA BA'SSE RØDE MOR DODO C'EST LA VIE SKIBLADNER FRI KAPEREN RAPPEDULLEN BEJEAN KALINKA AGNES BAK NATTY LINDHOLM BIFROST SPAR DAME FACE LIFT GREEN LINE CIS II REGINA SOLVEIG WOODSTOCK MAGILA SCANDINAVIA ANDANTE MATRIS OUTSIDER GABRILLE VIBEN MONA IV BLUE LINE KA'OS CAMILLA RIVERSIDE MAJAK ANNE-TRINE VICI TINA TAI PAN FLORIDA III JECANA II TØS ROMUS UNIE HOLLYDAY DANIA AFRODITE

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team

Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Holdnavn Navn Indeks Snehvide og de 4 fordærvede Bodil 81,1957569913 LOOP Wombasserne Susanne 83,1625183016 Prinsserne Mereta 84,834663626 Team Højgård Kirsten 85,1367419738 Team Cheesecake Joan 85,2140077821

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.

D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989. D 10 D 11-12 1986 Dorthe Grotkær 1986 Mona Grotkær 1987 Katrine Nielsen 1987 Dorthe Grotkær 1988 Katrine Nielsen 1988 Dorthe Grotkær 1989.------ 1989 Katrine Nielsen 1990 Tanja Boen Knudsen 1990 Kamilla

Læs mere

Rengøringsavis 2011/2012

Rengøringsavis 2011/2012 Se opdateret dato nederst på siden Rengøringsavis 2011/2012 HOLD NAVNE TLF. NR. BØRN UGE NR. 1 Natalie (3042 7842) Torben (6027 2879) Eva (grøn), Noah (hvid), Johannes (rosa) 37, 1, 16 Maj-Britt (5194

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked:

Indsamling af sponsorgaver: Teltslagning: Torsdag mødetid kl. 19.00 på Friskolen: Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Ark1 Arbejdsplan i forbindelse med høst og loppemarked: Indsamling af sponsorgaver: Rishøjgård 2 stk. a' ca. 150,- H.W. Løngballe 3 st. til tombola Dorte(Ida, Emma, Benjamin) samler ind i Holsted Susanne

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23: :40:00. Idrætshøjskole F 00:24: :49:00. Idrætshøjskole F 00:24: :55:00 5km Alle Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 18 63 Valdimarsdöttir

Læs mere

300 m. 400 m. 600 m. 800 m.

300 m. 400 m. 600 m. 800 m. ÅRGANGSREKORDER: Piger:60 m. 7 Ann Jørgensen 10,9 85 8 Sabine Kass 9,3 85 9 Lone Danielsen 9,2 85 10 Kristina Laursen 9,0 85 11 Lærke Østergaard 8,7 90 12 Lærke Østergaard 8,3 91 13 Lone Knudsen 8,5 59

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014

HOLDKONKURRENCEN. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2014 HOLDKONKURRENCEN HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 16 01:04:08 10 00:06:25 Lemvig Triathlon Klub 1 42 01:00:27 9 00:06:43 Chemists with solutions 2 23

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ministævne den 4.-5. Juni 2011

Ministævne den 4.-5. Juni 2011 LD1 med trækker Pony Klassen starter kl. 10.00 Ministævne den 4.-5. Juni 2011 Dressur Lørdag den 15. oktober 2011 Hjælp 1 10.00 Mathilda Lasson Freddy Trækker 2 10.06 Julie Foss Rhapsody Oplæser 3 10.12

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13

Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Holdoversigt for rengøring på Odder Lille Friskole skoleåret 2012/13 Se dato for opdatering af avisen nederst på siden. Bagerst i listen findes en log hvor man kan se, hvilke ændringer der er foretaget

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1999 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 103.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1995 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 99.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550

1 Mie Agerbo A Cook Medical 2 Iben Bardino A Unisteel.Com 3 Camilla Keller A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 1 Mie Agerbo 1819 9 202 A 2 Iben Bardino 3506 18 194 A Unisteel.Com 3 Camilla Keller 1938 10 193 A El. Garadores 4 Karina Kristensen 550 3 183 A 5 Anne Agerbæk 7387 41 180 A J.A.A.B. 6 Mette Christensen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1997 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 101.

Læs mere

Rangliste Piger/damer m.

Rangliste Piger/damer m. Rangliste Piger/damer 2009 100m. Helle Sørensen, 65 12,6s 79 Maria L. Jensen, 90 12,94s 09 Pia Christiansen, 66 12,8s 84 Louise K. Højland, 80 12,8s 94 Maria L Jensen. 90 13,0s 07 Ida Harlev, 79 13,30s

Læs mere

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m.

UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 80 m år: 100 m år: 200 m. -11 år: 60 m. UNGDOMS TOP 10 PIGER: 60 m. -11 år: Kristiana Laursen 9,0 85 Nina Krarup 9,0 09 Elin Dögg -0,4 9,29 03 Lone Danielsen 9,2 85 Sofie Albrechtsen 9,2 06 Sofie Albrechtsen 9,47 05 Sabine Kass 9,3 85 Nathalia

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 2002 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 106.

Læs mere

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik

Faglig netværksgruppe Specialpædagogik Specialpædagogik Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder Låsby Skole Skole Dorte Bøg Kongsbach - Tovholder dorte.kongsbach@skanderborg.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift

ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift ALLETIDERS TOP-10 KVINDER Der er noteret 22 nye resultater på listen for 2013, alle markeret med fed rød skrift 100 meter 11,9 Berit Danielsen (57) 1979 12,0 Vivi Markussen (39) 1961 12,0 Susanne Hvas

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016

Vagtplan til U12 DM, 13-15 maj 2016 Arbejds plan Dansborg Hal og skole Fredag d. 13. maj 2016 Stærke mænd og oprydningshold. Mødested: Grotten Dansborghallen kl. 16. Stærk mand: Bære madvarer til køkken på skole, sætte køleskabe op, køre

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1993 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 97.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. 104. Udgave Januar 2000

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET. 104. Udgave Januar 2000 OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 104. Udgave Januar 2000 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 2000 Indholdsfortegnelse Index Sde

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET

DANMARKS SKIBSLISTE. Udgivet på foranledning af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET DANMARKS SKIBSLISTE 1994 Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRE LSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 98.

Læs mere

Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene

Børns udvikling. i 5-års-alderen. Spørgeskema til forældrene Børns udvikling i 5-års-alderen Spørgeskema til forældrene ± Side 1 Generel beskrivelse af variabelkoder: Missing værdier: En værdi af 9, 99 eller 999 betyder at spørgsmålet ikke blev besvaret (udefineret).

Læs mere

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008

Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Rengøringsavis Odder Lille Friskole 2007/2008 Støt din holdleder! Ren samvittighed! Gang i garnet! Udgave fra september 2007 RENGØRINGSPLAN FOR 2007/08 Her får du/i rengøringsplanen for det nye skoleår

Læs mere

Individuel Trampolin Dame A, individuel J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 87,300 7,90 8,40 7,60 8,20 8,30 7,50

Individuel Trampolin Dame A, individuel J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 87,300 7,90 8,40 7,60 8,20 8,30 7,50 Resultater Dame A, individuel J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total Sara Ladegaard HTT 80 9,0,700,700,900 Pernille Juhl Mogensen OGF 80,00,00 0,700 Emilie Gram HTT 8,700 9,0 9,0,600,900 Helena L. S. Mogensen

Læs mere

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET

OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER Udgvet på foranlednng af SØFARTSSTYRELSEN SKIBSREGISTRET 105. Udgave Januar 2001 IVER C. WEILBACH & CO. A/S 2001 Forord Indledende bemærknnger

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub :10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport :10:38 11:24 (1:31)

1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub :10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport :10:38 11:24 (1:31) Klasse: K Elite Navn M/K/U Klub Startnr 1 Michelle Vesterby F Odense Triathlon Klub 1 55 5 1:10:03 10:44 (1:25) 2 Camilla Pedersen F Esbjerg Tri & Multisport 8 62 5 1:10:38 11:24 (1:31) 3 Karina Ottosen

Læs mere

Placering Startnr. Navn Gruppe Løbetid Min/km Kommentarer. 1 47 Freja Bay p 00:16:30 00:05:54 Hurtigste pige

Placering Startnr. Navn Gruppe Løbetid Min/km Kommentarer. 1 47 Freja Bay p 00:16:30 00:05:54 Hurtigste pige Præstøløbet 2012 - søndag d. 2. september 2,8 km Placering Startnr. Navn Gruppe Løbetid Min/km Kommentarer 1 47 Freja Bay p 00:16:30 00:05:54 Hurtigste pige 2 16 Vilhelm Madelung d 00:16:44 00:05:59 Hurtigste

Læs mere

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg

Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Diplom #282 Fredskov Lene Marathon i Knuthenborg Lørdag den 13. september 2014 halvmarathon Agnethe Kähler Kyed 4300 ½marathon --- Amalie Hurup 4690 ½marathon 1:52:02 Amalie Majgaard Lyngeraa 4653 ½marathon

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 28 Bodil Johansen Partner 713 112 Inger Terkildsen

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater.

Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater. Alle tiders bedste tider - kvinder. Opdateret med år 2010 resultater. 100 m 1 14.10 Pia Christensen 1961 29.05.1984 2 16.10 Lene Munch 1983 30.05.1995 3 16.53 Ella Grimm 1947 15.08.1998 4 16.63 Birthe

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

Hold Omgang Nr. Nr. Slut Tid Tid Nr. DeltagerNavn HoldNavn :49:12 00:05: Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub :27:14 00:05:09 471

Hold Omgang Nr. Nr. Slut Tid Tid Nr. DeltagerNavn HoldNavn :49:12 00:05: Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub :27:14 00:05:09 471 47 9 00:49:12 00:05:05 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 5 00:27:14 00:05:09 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 1 00:05:16 00:05:16 471 Rasmus Gregersen Holstebro Joggeklub 47 10 00:54:38

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Nationale mesterskaber 2014

Nationale mesterskaber 2014 Nationale mesterskaber 2014 Distance Dorthe Christensen/Carpe Diem OX Charlotte Kromann-Rasmussen/Ganti Inger Pitter Bertelsen/Gashin El Din Dressur Lone Bang Larsen/Fitou L Lars Petersen/Mariett Mikala

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Holdkonkurrencen. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2015

Holdkonkurrencen. HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads. 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2015 1 Resultater fra Lemvig Stafetten 2015 Holdkonkurrencen HoldNr HoldTid Omgange HoldSnit HoldNavn Plads 37 01:01:33 10 00:06:09 Børnecenter Vestervig 1 31 01:03:30 10 00:06:21 Lemvig Gym 2 34 01:03:37 10

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17.

Kvinder 1500 m hvor tid point. Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22. Carina Møller san PeBaneløb 3.17. Kvinder 400 m hvor tid point Helene Lykkegård Baneløb 1.20.41 25 Birgith Holm Baneløb 1.26 22 Carina Møller san PeBaneløb 1.27.03 19 Anne Pedersen Baneløb 1.29.10 17 Monique Møller Baneløb 1.30 16 Ella

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 20 oktober 2013 Tid: 17:15:12 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Jens

Læs mere