Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Ældreområdet i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Ældreområdet i Skanderborg Kommune. Vi håber, du som studerende får et udbytterigt og fyldestgørende læringsforløb, og vi ser frem til et godt samarbejde. Organisationen i Ældreområdet. Ældreområdet består af 6 plejedistrikter, bestående af i alt 8 lokalcentre med tilknyttede frit valgs områder samt et plejehjem. Primærsygeplejerskerne 1 er organiseret i mindre grupper, tilknyttet de 6 plejedistrikter. Plejedistrikt Skanderborg Nord Plejecenter Kildegården, Kildevej 10, 8660 Skanderborg, Tlf Kontaktperson Klinisk vejleder Hanne Christensen, Tlf: Plejedistrikt Hørning, Plejecenter Præstehaven, Vestervej 3, 8362 Hørning. Tlf Kontaktperson Klinisk vejleder Helle Petersen tlf: Plejedistrikt Galten/Låsby Lokalcenter Tjørnehaven, Søndergade 29, 8464 Galten. Tlf Kontaktperson Klinisk vejleder Birte Sørensen Matras/ Maria Smedegaard Pedersen, tlf: Plejedistrikt Ry, Lokalcenter Ryvang, Skanderborgvej 49, 8680 Ry, tlf Kontaktperson klinisk vejleder Christina Høy Olrik, tlf Plejedistrikt Skanderborg Midt Plejecenter Møllehjørnet Sygehusvej Skanderborg Tlf Ude distrikt PB. Lundsvej PB Lundsvej 1 B, 8660 Skanderborg. tlf: Kontaktperson kliniske vejleder Anna Marie Thormann tlf: Plejedistrikt Syd. I Syd har de ingen modul 6 studerende. Herudover er aktivitets- og træningspersonalet organiseret i en fælles enhed og køkkenområdet er samlet i en fælles enhed. Vision for Ældreområdet. Ældrepolitikken i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i det enkelte menneske med respekt for det tidligere levede liv, og således at den enkeltes værdighed til stadighed er i behold. Skanderborg Kommunes værdigrundlag Vore 6 Værdier er ledetråde i vores daglige arbejde, og hjælper os til at træffe de rigtige 1 Primærsygeplejersker = hjemmesygeplejersker kaldes i den efterfølgende tekst sygeplejersker. Side 1 af 12

2 Organisatorisk placering beslutninger. ÅBENHED Vi er interesserede og lydhøre i forhold til borgere, virksomheder og ansatte MOD Vi tør handle og prøve nyt også når vi er i tvivl FÆLLESSKAB Vi tænker og handler i helheder og sammenhænge og søger sammen vores fælles mål MANGFOLDIGHED Vi giver plads til og ser forskellighed som en styrke og ressource ENGAGEMENT Vi vil gøre en forskel og bruger os selv og hinanden, fordi det, vi laver, er vigtigt ORDENTLIGHED Vi er ansvarlige og opmærksomme, når vi møder borgere, opgaver og kolleger Samarbejdsrelationer herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle I Skanderborg Kommunes ældreområde er der ansat omkring 1200 medarbejdere. Følgende faggrupper har direkte kontakt med borgerne: social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, socialog sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter (social- og sundhedspersonale), sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, aktivitetspersonale, demenskoordinatorer, hørevejledere og pædagoger. Vort mål er personligt engagerede medarbejdere, som er fagligt bevidste. Vi ønsker anerkendende arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne trives og udvikles. Vi har primært faglært personale ansat. Vi benytter dog ufaglært personale til afløsning til praktisk hjælp og pleje. Sygeplejerskens samarbejdsrelationer internt i organisationen: Social- og sundhedspersonale: Sygeplejersken samarbejder dagligt med social- og sundhedspersonalet med henblik på: At yde helhedsorienteret pleje og behandling omkring borgeren At koordinere indsatser og skabe fælles retning med borgerne i centrum. At vejlede og give faglig sparring til social- og sundhedspersonalet. Demenskonsulent: Sygeplejersken eller ledelsen involverer demenskonsulent ved risiko for eller ved brug af magtanvendelse. Samt ved behov for supervision af arbejdet ved komplekse borgere. Demenskoordinatorer: Sygeplejersken samarbejder med kommunens demenskoordinatorer i forbindelse med udredning, pleje og behandling af demente borgere, men også hos borgere med parkinson og depression. Praktiserende læger: Der hvor borgeren har brug for hjælp til kontakt/samarbejde med praktiserende læge har Side 2 af 12

3 Samarbejdsrelationer herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle sygeplejersken en formidlende, koordinere og udførende rolle. Fysio- og ergo terapeuter: Sygeplejersken samarbejder primært med terapeuterne ved behov for hjælpemidler og ved trænings- og aktiveringsforløb. Terapeuterne underviser i forflytning og ergonomi og giver vejledning i for hold til lejring og forflytninger til komplekse borgere. Visitatorer: Er Kommunens Bestillerenhed, som visiterer praktisk hjælp og pleje, mad og bolig. Sygeplejersker og visitatorer udveksler data om borgerne med henblik på at identificere behov og faglige problemstillinger. Sygeplejersken kan deltage i udskrivningssamtaler fra sygehusene ved komplekse behov. Visitationen kan deltage i tværfaglige teammøder ved komplekse borgere med henblik på optimale løsninger. Hjælpemiddelterapeuter: Er Kommunens Bestillerenhed og sagsbehandler borgernes behov for hjælpemidler. Forebyggere: De forebyggende sygeplejersker og terapeuter udfører de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg som tilbydes alle borgere fra 75 år. De etablerer samarbejde med sygeplejersken ved behov for iværksættelse af sygepleje, pleje eller behandling. Sundhedsfremmeenhed. Der er 5 medarbejdere i Sundhedsfremmeenheden. Her arbejdes med fokus på sundhedsplanlægning, sundhedsprojekter omhandlende kost og motion, seksuel sundhed, rygeafvænningstilbud og Patientuddannelsen - "Lær at leve med kronisk sygdom". Sygeplejersken kan trække på viden i sundhedsfremmeenheden og kan formidle viden til borgerne om fx patientskoler. Ernæringsassistenter: Sygeplejersken samarbejder med ernæringsassistenter, som arbejder i kommunens storkøkkener, om ernæringsfaglige spørgsmål. Lokalpsykiatri og bostøtter: Sygeplejersken samarbejder med lokalpsykiatri og bostøtter i forbindelse med behov hos borgere med psykiske sygdomme. Rusmiddelcenter: Sygeplejersken samarbejder med rusmiddelcenter i forbindelse med borgere med misbrug problemer. Frivillige: Sygeplejersken samarbejder med frivillige som tilbyder støtte, aflastning og vågetjeneste for at skabe tryghed og kontakt, fx ved komplekse døende, ensomme, familier med sociale/psykiske behov. Koordinerende sygeplejersker: I hver sygeplejerskegruppe er der koordinerende sygeplejersker som varetager opgaver som visitation, daglig arbejdsplanlægning for gruppen, vagtplanlægning, samarbejde med koordinatorer for plejegrupperne, koordinering af delegerede opgaver og ledersparring i forhold til økonomi og tidsstyring. Kontinensteam: Der er et kontinensteam bestående af en sygeplejerske og en fysioterapi. Side 3 af 12

4 Samarbejdsrelationer herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Teamet er ressource i forhold til inkontinensproblemer for borgene, plejepersonale og øvrige sygeplejersker. Kontinensteamet sagsbehandler behov for hjælpemidler. Andre: Herudover er der ansat administrativt personale, ledelse, konsulenter, pedeller, øvrigt køkkenpersonale og serviceassistenter. Sygeplejersken samarbejder med følgende tværsektorielle partner: Sygehuse i Region Midt Jylland. Inkl. sår -/stomi ambulatorier, gerontopsykiatrien og distriktspsykiatri Geriatrisk team Palliativ team Apopleksiteam Apoteker Speciallæger Herudover kan sygeplejersken indgå i samarbejde med følgende eksterne parter: Omsorgstandplejer, private klinikker, fodterapeuter, hospice, præst og bedemand samt frivillige organisationer. Patientkategorier/borgerkategorier I Ældreområdet møder vi borgerne i deres eget hjem. Der er tale om borgere i normale aldringsforløb og borgere med diverse lidelser. Målgruppe. Hovedparten, af de borgere vi har opgaver i forhold til, er pensionister. Det er pensionister, som bor i plejeboliger tilknyttet lokalcentrene eller pensionister i deres eget hjem, rundt omkring i hele kommunen. Det er ikke en forudsætning, at man er pensionist for at modtage hjælp. Vi anvender betegnelsen borger for det menneske vi hjælper. Nogle af de hyppigste sygdomsgrupper: Apopleksi Andre neurologiske lidelse, parkinson, sclerose, als Hjerte-kar sygdomme Kredsløbssygdomme Demens Psykiske lidelser Misbrug Cancer Side 4 af 12

5 Patientkategorier/borgerkategorier Terminale Diabetes Kronisk sygdom (KOL, reumatoid artrit, osteoporose) Øjenlidelser Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Der er gode muligheder for at arbejde med kronisk syge i eget hjem, idet hjemmesygeplejersker arbejder med helheden og længere forløb hos borgere i eget hjem. Det drejer sig i høj grad om: 1. Borgere i forskellige aldre med en eller flere kroniske sygdomme. 2. Den ældre medicinske patient som er karakteriseret ved høj alder og typisk flere af nedenstående faktorer: Svær sygdom flere samtidige sygdomme (komordbiditet,), nedsat funktionsniveau fysisk og/ eller kognitivt, begrænset egenomsorgskapacitet, multimedicinering (polyfarmaci) og behov for kommunale støtteforanstaltninger eller sygehusindlæggelser.(national handleplan for den ældre medicinske patient 22/ / Sundhedsstyrelsen side 2). Involvering af borgeren og rehabiliterende forløb efterspørges i langt højere grad end tidligere, Så der er gode muligheder for at arbejde med involvering af borgeren og dennes netværk i egne behandlings og plejeforløb, inkl. den kommunikation og samarbejde der stiller krav til. Tendensen er at borgere kun indlægges når det er yderst kritisabelt og udskrives hurtigst muligt (accelererede forløb), det stiller nye krav til hjemmesygeplejerskens akutberedskab og instrumentelle færdigheder udover ajourførte kompetence indenfor fænomenerne; sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, pleje og behandling. Sygeplejersken optager anamnese på borgerne med henblik på at identificere sygeplejefaglige problemstillinger. Her kommer sygeplejersken omkring følgende områder: ADL/aktivitet, kost og ernæring, hud og slimhinder, kommunikation, psykosociale forhold (psykisk og socialt), kognitivt, viden og udvikling, seksualitet, respiration og cirkulation, sanser (syn, hørelse, lugt mv.), smerter, søvn/hvile, mave/tarmsystem inkl. udskillelser, urinveje inkl. udskillelse, tandstatus, mobilitet /træning, jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, bilag 1 2 Eksempler på kliniske problemstillinger vi yder sygepleje til: Borger som har svingende blodsukre Borgere som har kroniske sår. bla. decubitus og/el. sår opstået pga. traume Borgere som har faldtendens Borgere som har svimmelhed Borgere som har vægttab og vægtøgning 2 VEJLEDNING OM SYGEPLEJEFAGLIGE OPTEGNELSER - VEJ nr af 29/04/2005 (Gældende) Side 5 af 12

6 Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Borgere som ikke administrerer deres medicin korrekt Borgere som er angste Borgere som har smerter Borgere med infektioner Borgere som har brug for hjælp til at mestre kronisk sygdom Borgere som har inkontinensproblemer Borgere som har mistet nær pårørende Borgere som er udskrevet efter lang indlæggelse. Borgere som ikke ønsker behandling for kronisk lidelse. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Hjemmesygepleje 3 ydes i henhold til Sundhedsloven, som trådte i kraft fra d Ydelsen tildeles under hjemmesygepleje 138. Sygeplejersken står til rådighed for personer i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Der skabes herved mulighed for at blive i eget hjem, hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap, eller hvor døden er nært forestående, såfremt dette ud fra lægelig, social og sygeplejefaglig vurdering skønnes forsvarligt. Den endelige afgørelse bør være i overensstemmelse med den enkeltes eget ønske. Hjemmesygepleje er vederlagsfri i alle døgnets timer. Hjemmesygepleje ydes som hovedregel efter henvendelse fra egen læge, sygehuset eller øvrigt sundhedspersonale og der er tæt samarbejde med praktiserende læge, sygehus, terapeuter, genoptræning, aflastningstilbud, dagtilbud og hjælpemiddelgruppen. Der er ansat sygeplejersker hele døgnet, som i tæt samarbejde med hjemmeplejen har ansvaret for pleje, omsorg og behandling. Hjemmeplejen yder i henhold til serviceloven 83 hjælp eller støtte til: Personlig pleje, psykisk pleje og omsorg og praktisk bistand Social- og sundhedspersonalets primære opgaver er at yde praktisk hjælp og personlige pleje til borgere hele døgnet. For at sikre kvaliteten og angive niveauet er der udarbejdet kvalitetsstandarder for hver enkelt ydelse. Kvalitetsstandarderne er politisk godkendte. Der er 11 kvalitetsstandarder på forskellige ydelser. Eksempler på ydelser: Ernæring, træning, indkøb, medicingivning, målrettede pædagogiske opgaver, personlig pleje, psykisk pleje og 3 Vejledning om hjemmesygepleje - VEJ nr 102 af 11/12/2006 Side 6 af 12

7 omsorg, rengøring, aflastning, indkøb og tøjvask. Sygeplejerskers funktionsområde i hjemmesygeplejen opdeles i fire hovedområder: At udføre sygepleje At koordinere og fagligt lede sygepleje ved komplekse forløb At formidle sygepleje At udvikle sygepleje Eksempler på opgaver: Opgaver i forbindelse med medicinadministration, inkl. injektioner. Sårpleje, observation, pleje og behandling Anlæggelse af Komprilanbind og observation. Insulingivning, observation, vejledning om diabetes og senkomplikationer og forebyggelse af komplikationer. Anlæggelse af urinkatetre (RIK, SIK) Opgaver og observationer i forbindelse med udskillelser inkl. stomipleje, kateterpleje, dræn, opkast/diare. Værdimålinger Opgaver i forbindelse med ernæring (sondepleje og PEG) Hudpleje og mundpleje Opgaver ved lungelidelse, ilt, sug, inhalationer, CPAP, Vejledning af borgere om sygdom og komplikationer Terminal pleje Samtale og observation med henblik på mestring, krisehåndtering, og motivation fx i forbindelse med tab, livsændringer og kroniske sygdomme Dokumentation herunder journalskrivning, anamnese, handleplaner, livshistorie. Observation, vejledning og formidling ved sociale behov, fx ensomhed, tab, livsændringer, manglende netværk. Vejlede social- og sundhedspersonale fx i forbindelse med ernæring, mobilisering, observationer, vurdering og håndtering af problemstillinger. Samarbejde med mono- og tværfaglige kolleger. Samarbejde med pårørende og netværk. Typiske patientforløb/borgerforløb Patientforløb tilrettelægges således at der er optimal mulighed for at arbejde med modul 6 temaet: kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Dette med henblik på at opnå de kompetencer der skal opnås for modulet. Du arbejder med mindst et patientforløb hvor du arbejder med og samarbejder med borgeren gennem længere tid evt. hele forløbet. Det giver dig mulighed for fordybelse, og tid til udvikling af følgende kompetencer: (fra modul 6 beskrivelsen) At observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og reaktioner herpå. At begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til patienter/borgere med kroniske sygdomme. Side 7 af 12

8 At tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte patienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation. At indgå i relationer, samspil og dialog med ældre borgere og undervise, vejlede og informere disse. At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte borgere. Patientforløbet skriftliggøres i forhold til skolens vejledning om patientforløb. De indsamlede data dokumenteres i vores elektroniske omsorgssystem fx i: journal, anamnese og handleplaner. Denne dokumentation kan udgøre noget af det skriftlige materiale i patientforløbet. Patientforløbet gennemgås på et seminar med øvrige modul 6 studerende i kommunen. (se bilag 2 i modulbeskrivelsen og vedhæftede lokale model =fish bowl) Du møder dagligt forskellige borgere hvor du kan undersøge, observere, vurdere og handle i forhold til centrale fænomener som: den enkelte borgers livshistorie, livskvalitet, livsstil og levevilkår og opfattelse af sundhed og sygdom, sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse og netværk. Mangfoldigheden i mange forskellige hjem giver mulighed for at studere forskellige kulturelle opfattelser inkl. opfattelser af sundhed og sygdom. Du kan øve manuelle færdigheder fx i forhold til medicinadministration, injektions givning, inhalationer, øjendrypning, kateterpleje, sårpleje, forflytninger og anlæggelse af katetre, comprilanbind oa. Du får mulighed for at indgå i tæt samarbejde med social- og sundhedspersonalet og øvrige sygeplejersker med henblik på skabelse af kontinuitet og helhed for borgeren samt med henblik på faglig dialog og udvikling. Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen. Dokumenteres i elektronisk omsorgssystem. Se procedure for handleplaner. Oprettelse af anamnese. Se procedurer for anamnese. Livshistorie, Se procedure for livshistorie. Oprettelse af APV (arbejdspladsvurdering) med henblik på sikring af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i borgerens hjem. Instrukser, procedurer og skabeloner. Sygeplejemøder. Møder med social- og sundhedspersonalet med henblik på faglig sparring omkring komplekse borgere. Tværfaglige visitationsteam med fokus på rehabiliterende tilgange Udskrivningssamtaler med visitation. Side 8 af 12

9 Sygeplejemetoder Teammøder ved behov for tværfaglig koordinering omkring borger fx på korttidsophold. Der er adgang til relevant litteratur og PC. Nogle medarbejdere anvender reflekterende team eller får supervision ved komplekse borgersituationer. Her inddrages ressourcepersoner så som demenskonsulent, demenskoordinator, udviklingskoordinator, eksterne fra HR, forflytningsvejledere, inkontinenssygeplejerske, ledelse osv. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Opstartet nyt elektronisk dokumentationssystem pr. 7/ = KMD Care. Hverdagsrehabilitering er en del af arbejdet med alle borgere i eget hjem og kører som projekt hos borgere i plejeboliger (plejecentrene). Ernærings projekt med henblik på målrettede ernæringsindsatser hos ældre borgere. Projekt Brobygger se projektplan Opfølgende hjemmebesøg et samarbejde mellem Hospitalsenhed Horsens (HEH), Praksislægerne og Skanderborg Kommune. Alle hjemmesygeplejersker og terapeuter i Ældreområdet tage 2 moduler på diplomuddannelse (Januar oktober 2013): Kvalitet i sundhedsvæsenet i et pt. bruger perspektiv Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnet Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering herunder vejlednings- og evalueringstilbud Side 9 af 12

10 Undervisningens organisering herunder vejlednings- og evalueringstilbud Vi tilrettelægger dit forløb således at du møder op 30 timer/uge fordelt på 4 dage, så vidt muligt på de dage, hvor klinisk vejleder er på arbejde. Arbejdstiderne vil typisk være i tidsrummet fra kl hvor dagsygeplejersken arbejder. Rammer og forhold, med henblik på optimalt læringsudbytte. Kort modtagelse og introduktion til uddannelsesstedet (2 timer via din kliniske vejleder) Aftaler/dialog vedrørende (indenfor de første par dage): Din arbejdsplan, kalender for uddannelsesforløbet (dato for møder, seminar, eksamen ol.) Brug af telefon, nøgler, computer inkl. brugernavn /koder Principper for mødet med borgeren inkl. værdier og væsentlig Personalepolitikker fx rygepolitik, voldspolitik, tavshedspligt/ytringsfrihed. Introduktion til det elektroniske omsorgssystem, KMD Care Følger sygeplejerske i de første 2-3 dage, med henblik på indblik i sygeplejerskens funktion, adfærd og opgaver udover mødet med borgerne, i deres eget hjem. Her opfordrer vi dig til at observere og reflektere aktivt over det du ser ud fra refleksionsspørgsmål vi udleverer. Ret hurtigt selv ud og møde borgerne for at gå i dybden med et eller flere patientforløb, der gir mulighed for fordybelse i en kompleks borgers situation, med henblik på at identificere sygeplejefaglige problemstillinger, og foreslå intervention. Her øves sygeplejeprocessen i autentiske patientforløb, Et patientforløb skriftlig gøres og bearbejdes i seminarforløb. Arbejde i vores elektroniske dokumentationssystem. Det indebærer udarbejdelse af anamnese, oprettelse af medicin i medicinkort, handleplaner og evt. livshistorie. Arbejde med skiftende temaer og forskellige borgere, for at øve håndelag og koble praksis til teori, indenfor en række sygeplejeprocedurer og instrumentelle færdigheder fx insulingivning, sårskift, kateteranlæggelse og -pleje. Da forløbet er kort og kræver fokus er Planlægningssamtalen central. Planlægningssamtalen afholdes hvis muligt i den første uge. Varighed 1 time. Deltagere er den studerende, klinisk vejleder og evt. ad hoc vejleder. Indhold: Præsentation Studerendes forudsætninger, læringsprofil og ideer til læringsmål og målopfyldelse (individuel klinisk studieplan/eportfolie inddrages). Klinisk vejleder fremlægger læringsmuligheder, overvejelser vedr. rammer for læring og forventninger til den studerende. Første uge planlægges. Spørgsmål og evt. dialog om udfordringer. Side 10 af 12 Jan Den 2013 individuelle kliniske studieplan/ e-portfolie ajourføres umiddelbart efter mødet med de indgåede aftaler. Ajourføres herefter løbende. Den kliniske undervisning tilrettelægges således at det bliver en vekslen mellem praktik og teori og

11 Forventninger til den studerende Forventninger: Tilstede gennemsnitlig 30 timer pr. uge i klinikken Er studieaktiv jf. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser. Tager udgangspunkt i og anvender eportfolie, inkl. den individuelle kliniske studieplan, som planlægnings og styringsredskab for læring. Deltager aktivt i sygeplejeaktiviteter og opgaver med henblik på at opnå kompetencerne for Modul 6 Anvender studiedagen (1 dag pr uge) aktivt til studieaktiviteter. NB: der gives også studiedag i uger med helligdage. Tager initiativ til egen læring og deltager aktivt i lærings aktiviteter som fx vejledningsmøder, før og efter evaluering og opsøgning af læringsmuligheder. Tager initiativ til at modtage vejledning ved behov herfor Arbejder med såvel opgivet som selvvalgt litteraturlæser litteratur opgivet af det kliniske Arbejder med respekt for Kommunens værdier, personalepolitik og instrukser/ procedurer Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer De kliniske vejledere er uddannede sygeplejersker med en bred klinisk erfaring og med lyst og motivation til at uddanne studerende. De har vejlederuddannelsen svarende til 1/6 diplomuddannelse med 9 ECTS point. Vi tilstræber, at de daglige vejledere har ad hoc vejlederuddannelsen. (5 dages kursus) Det overordnede ansvar for den kliniske uddannelse ligger hos uddannelseskoordinatoren, som ligeledes er uddannet sygeplejerske og har diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, projektlederuddannelse samt NLP Master og Practitioner. Netværk: De kliniske vejledere fungerer som et netværk der inspirerer hinanden på tværs af hele kommunen. Netværket mødes som minimum 2 gange årligt med henblik på harmonisering af uddannelsestilbud, udvikling af vejlederkompetencer og refleksioner over dilemmaer og udviklingsområder. Såvel kliniske vejledere som uddannelseskoordinator samarbejder med VIA og kontaktlærer med henblik på optimale læringsforløb og udvikling. Krav vedrørende klinisk pensum Pensum for den kliniske undervisning er på sider pr. ECTS-point, svarende til sider. Heraf opgiver den studerende selvvalgt litteratur svarende til sider. Den kliniske vejleder godkender den studerendes selvvalgte pensum. Pensum knyttet til klinisk undervisning fremgår af pensumlisten, som de kliniske undervisningssteder sender til den studerende sammen med velkomstbrevet. Selvvalgt pensum indskrives i e-portfolio senest en uge før intern klinisk prøve. Side 11 af 12

12 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at modul 6 kan anses for godkendt, skal følgende studieaktivitet dokumenteres: Har været studieaktiv, jf. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser. Udarbejdet den planlagte - og den fastlagte studieaktivitet: Fastlagt studieaktivitet, i form af skriftligt patientforløb, som retter sig mod risikovurdering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Planlagt studieaktivitet i form af seminar hvor det skriftlige patientforløb præsentes og gennemgås. (se bilag 2 i modulbeskrivelsen og vedhæftede lokale model =fish bowl) Er man af gyldig grund forhindret i at deltage i seminar, skal patientforløbet fortsat laves, og gennemgås i en vejledersamtale. Indenfor de sidste 14 dage af praktikforløbet afvikles den interne kliniske prøve, som består af 2 delprøver (se bilag 1 i modulbeskrivelsen) Udarbejdet af: Skanderborg Kommune Ældreområdet/ uddannelsesansvarlig Rie Bengtsen 3. september 2012/ revideret 23. januar 2013 /RB Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen: Udbudssted og dato Side 12 af 12

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Præsentation af Samsø Samsø ligger midt i Kattegat med færgeforbindelse til Jylland og Sjælland. Samsø er kendt for sin

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune

Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Sygeplejestuderende i Fredensborg Kommune Center for Ældre og Handicap August 2013 1 Velkommen til Fredensborg kommune Velkommen til Fredensborg kommune, hvor du skal i klinisk undervisning. Denne pjece

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Ringsted Kommune Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb 1 Sygeplejerskeuddannelsen 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere