Årsregnskabsmeddelelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2008"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang Albertslund Tlf Fax CVR-nr /20

2 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.867, , , , ,0 Bruttoavance 532,1 610,2 746,8 806,8 752,5 Omkostninger (456,2) (514,1) (607,7) (726,2) (736,9) Resultat af primær drift 76,2 96,3 139,3 80,8 15,8 Finansielle poster, netto (7,0) (9,3) (8,6) (21,1) (31,7) Resultat før skat 69,2 87,0 130,7 59,7 (15,9) Skat af årets resultat (21,0) (25,5) (34,0) (13,2) 1,2 Årets resultat 48,2 61,5 96,7 46,5 (14,7) Samlede aktiver 975, , , , ,1 Investeringer i materielle aktiver 91,6 48,4 163,1 53,6 56,2 Selskabskapital 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Egenkapital 445,1 507,8 584,0 603,8 580,8 Antal medarbejdere Nøgletal Bruttoavance i % 28,5 27,5 27,6 27,8 27,6 Overskudsgrad 4,1 4,3 5,2 2,8 0,6 Afkastningsgrad 7,8 8,6 10,0 5,2 1,0 Egenkapitalforrentning 11,2 12,9 17,7 7,8 (2,5) Soliditetsgrad* 45,6 45,3 41,8 38,8 38,5 Indre værdi Børskurs ultimo året Price Earnings Basic (P/E Basic) 7,0 9,6 9,6 28,4 (13,0) Udbytte pr. 100 kr. aktie 32,0 38,0 46,0 0,0 0,0 Resultat pr. aktie (EPS Basic) (26) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (26) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal *Soliditetsgraden for 2008 er beregnet som om provenuet fra leasingaftale indgået i december 2008 er udbetalt og anvendt til nedbringelse af bankgæld. 2/20

3 Bestyrelsen for Brødrene A & O Johansen A/S har på bestyrelsesmødet d.d. behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for Koncernregnskabet omfatter Brødrene A & O Johansen A/S, filialen AO-MAVAB i Sverige samt de 100 % ejede datterselskaber AO Invest A/S, E-byg.com A/S, Vaga Tehnika Eesti OÜ i Estland samt Ervex AB i Sverige. RESUMÉ Som følge af den økonomiske afmatning faldt AO s omsætning i 2008 til i alt mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før skat udgjorde et underskud på i alt 16 mio. kr. efter hensættelse af løn til opsagte medarbejdere på 16 mio. kr. I 2007 realiserede koncernen et overskud på 60 mio. kr. før skat. Pengestrømmen fra driften var i 2008 positiv med 71,5 mio. kr. mod en negativ pengestrøm i 2007 på 31,6 mio. kr. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for Finanskrisen, som derefter blev fulgt af en egentlig økonomisk krise, har sat sit store præg på verden og dermed gjort det særdeles vanskeligt at forudsige fremtiden. På den baggrund finder ledelsen det ikke relevant at give et tal for resultatforventningen for Der forventes et positivt resultat før skat. Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter er primo 2009 reduceret med i alt 196 mio. kr. i forhold til balancen pr. 31. december 2008, mens den langfristede gæld er forøget med 73 mio. kr. I forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling indstilles Erik Holm, administrerende direktør i Dyrup A/S, til selskabets bestyrelse i stedet for Jens Johansen, der ikke genopstiller. LEDELSENS BERETNING AO S FORRETNINGSGRUNDLAG Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed, der med et bredt sortiment af tekniske installationsmaterialer henvender sig til følgende markeder: Det professionelle marked (PROF-markedet). Gør det selv-markedet (GDS-markedet). Koncernen har over kunder, som tilbydes et lagersortiment på ca varevarianter. PROF-markedet betjenes via et centrallager i Albertslund og et logistikcenter i Horsens, 47 servicecentre i Danmark, fem i Sverige samt et i Estland. GDS-markedet forsynes fra eget lager. Kundestrukturen på det professionelle marked er væsentligt fragmenteret, hvor GDS-markedet er kendetegnet ved relativt få, store kunder. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Sverige og Estland. I 2008 udgjorde den udenlandske omsætning mindre end 10 % af koncernens samlede omsætning. AO-koncernen beskæftigede gennemsnitligt 950 medarbejdere i /20

4 DET PROFESSIONELLE MARKED Det professionelle marked for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, EL-, og VA-produkter samt VÆRKTØJ. Sortimentet udgør % af omkostningerne ved et nybyggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i følgende: nybyggeri og ReMoVe (reparation, modernisering og vedligeholdelse). Gennem et effektivt lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kloakmestre, byggefirmaer, gartnere, murere, kommuner, værker samt offentlige institutioner. Det samlede marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 15 mia. kr. i Danmark og ca. 3 mia. kr. i Estland og den del af Sverige, AO betjener. GØR DET SELV-MARKEDET GDS-markedet i Danmark betjenes gennem AO s afdeling SEKO EL & VVS med et teknisk sortiment, der omfatter el- og vvs-produkter. Selskabets primære kundegruppe er byggemarkeder, installatørbutikker samt øvrige detailhandelsvirksomheder. Ovennævnte marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 700 mio. kr. VISION OG STRATEGI Det er AO s vision at være den professionelle håndværkers foretrukne leverandør af tekniske installationsmaterialer til ReMoVe-markedet samt en af de foretrukne på projektmarkedet til nybyggeri. På GDS-markedet er det koncernens vision at være en af de foretrukne leverandører af el- og vvs-produkter. Ved at være trendsætter skaber AO værditilvækst for sine kunder. Det er AO s strategi at udvikle, udnytte og udtrykke koncernens særpræg, der er baseret på AO s koncepter og kultur. Hovedkonceptet er one-stop shopping, hvor kunderne tilbydes et komplet tekniksortiment i et afhentnings- og leveringssystem. Konceptet understøttes af import og udvikling af egne sortimenter rettet mod både det professionelle marked og GDS-markedet. I den forbindelse deltager AO i et internationalt samarbejde gennem WIM (Wholesalers of Installation Material), som er et netværk af tilsvarende grossister i Europa. Målet med dette samarbejde er udveksling af relevant information samt indkøb til konkurrencedygtige priser. AO har udviklet en række IT-koncepter til at styrke kundernes konkurrenceevne og effektivisere deres forretningsgange. Via brancheportalen AO.dk kan kunderne som registrerede brugere få adgang til disse koncepter. På AO.dk/handel kan kunderne f.eks. bestille varer 24 timer i døgnet, se varebilleder og fakturaer. På AO.dk/servicebil kan kunderne indhente oplysninger om konceptet Den Intelligente Servicebil, hvor der ved hjælp af stregkoder og scannere holdes styr på varerne i kundernes biler. AO s Atlantis-centre er udstillinger, som den professionelle håndværker kan bruge som sine egne udstillingslokaler. Via AO-Skolen tilbydes AO s medarbejdere et omfattende videreuddannelsesprogram, som understøtter virksomhedens strategi og kultur for gennem fortsat uddannelse at tilpasse sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. 4/20

5 Grundlaget for AO s fortsatte konkurrenceevne er innovation. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. Den økonomiske målsætning er: - på sigt at realisere et resultat før skat på 5-6 % af omsætningen under hensyntagen til markedssituationen - at fastholde en soliditetsgrad på ca. 40 %. Med den finansielle og økonomiske krise, der har ramt byggeriet hårdt, vil det ikke være realistisk at opnå den økonomiske målsætning på kort sigt. ÅRETS AKTIVITETER 2008 var et turbulent år for AO-koncernen præget af konkurrencemyndighedernes afgørelse, den økonomiske afmatning og finansielle krise. Den 7. november 2007 blev der indgået en betinget aktieoverdragelsesaftale mellem J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S og Evoleska Holding AG samt Niels A. Johansen og Jens Johansen. I henhold til aftalen skulle J-F. Lemvigh- Müller Holding A/S overtage samtlige stamaktier samt præferenceaktier i Brødrene A & O Johansen A/S. Aftalen var betinget af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse. Mod alles forventninger nedlagde Konkurrencerådet den 14. maj 2008 forbud mod J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S overtagelse af aktiemajoriteten i Brødrene A & O Johansen A/S. Den 3. juni 2008 meddelte J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S, Evoleska Holding AG samt Niels A. Johansen og Jens Johansen efter moden overvejelse, at man ikke agtede at anke Konkurrencerådets afgørelse. Opbremsningen inden for byggeriet satte sit kraftige præg på hele Forventning om salg til J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S gjorde det vanskeligt i årets første måneder at iværksætte tiltag for at tilpasse koncernens omkostninger til de herskende markedsforhold. Dette har præget resultatudviklingen i AO s totale gennemsnitlige medarbejderstab blev i 2008 reduceret med 50 til i alt 950 medarbejdere. Ultimo december 2008 beskæftigede koncernen 881 medarbejdere mod ultimo 2007, svarende til en reduktion på 15 %. Gennem 2008 blev der afholdt betydelige omkostninger til implementering af nyt IT-system på salgs- og administrationsområdet. Det nye IT-system blev taget i brug ultimo december Implementeringen er gennemført planmæssigt, og moderselskabet, med undtagelse af GDS-divisionen, har nu et nyt, fuldt integreret ERP-system, hvilket giver mulighed for yderligere at effektivisere og optimere selskabets forretningsprocesser med deraf følgende besparelser på salgs- og administrationsområdet. Ibrugtagning af det nye EPR-system på salgs- og administrationsområdet giver adgang til optimering af lagerfunktionen, som overgik til ny IT-platform i 2007, herunder en endnu bedre udnyttelse af koncernens investering i logistikcenteret i Horsens. For at styrke AO s afhenterkoncept, og dermed koncernens konkurrencesituation, flyttede afdelingerne i Sønderborg og Herning til nye og større lokaler i foråret Hermed tilbydes kunderne også i disse afdelinger et komplet tekniksortiment. Endvidere åbnede nye afdelinger i Haderslev, Skive og Risskov med et komplet sortiment inden for vvs, va, el og værktøj. I forbindelse med åbningen af afdelingen i Risskov blev det besluttet at samle koncernens Århus-aktiviteter i afdelingerne på Søren Frichs Vej og i Risskov for at sikre virksomhedens kunder en optimal service på alle produktområder. Samtidig blev det besluttet at lukke afdelingerne i Århus City og Viby. 5/20

6 Det samme gør sig gældende i Esbjerg, hvor koncernens Esbjerg-aktiviteter nu er samlet på Kvaglundvej. Afdelingen ved havnen blev i den forbindelse lukket. I 2008 blev der rettet yderligere fokus på import og udvikling af egne sortimenter, rettet mod både det professionelle marked og GDS-markedet. I Ningbo nær Shanghai i Kina har AO i samarbejde med to udenlandske grossister oprettet et indkøbskontor, hvorfra der indkøbes et stigende antal vvs- og el-produkter, som sælges under eget mærke. Herudover er AO aktiv i et internationalt samarbejde gennem WIM (Wholesalers of Installation Material), som er et netværk af tilsvarende grossister i Europa. Målet med dette samarbejde er erfaringsudveksling samt indkøb til konkurrencedygtige priser. I foråret 2008 åbnede en ny afdeling i Kristianstad i Sverige. Koncernens aktiviteter i Sverige fortsatte den positive udvikling. Dog har de seneste måneder af 2008 været præget af den økonomiske afmatning, som nu også mærkes i Sverige. I Estland har koncernens aktiviteter været præget af den globale finansielle krise, hvilket medførte beslutning om lukning af afdelingen i Øst-Tallinn. Som følge af implementering af nyt ERP-system på salgs- og administrationsområdet har aktiviteterne på uddannelsesområdet primært været fokuseret på forberedelse og dygtiggørelse af medarbejderne til ibrugtagning af dette nye værktøj. Efter omstrukturering blev en ny målrettet afsætningsorganisation etableret i 2. halvår med fokus på lønsomhed frem for markedsandele. Afsætningsdirektør og medlem af direktionen, Jens Johansen, fratrådte efter fælles aftale sin stilling i virksomheden den 15. september Administrerende direktør, Niels A. Johansen, har overtaget Jens Johansens ansvarsområde. Den 12. december 2008 vedtog bestyrelsen at nedsætte et revisionsudvalg bestående af Henning Dyremose (formand), Michael Kjær og Preben Damgaard Nielsen. På selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2009 udtræder Jens Johansen af selskabets bestyrelse. Til den ledige post i bestyrelsen indstilles Erik Holm, administrerende direktør i Dyrup A/S. 6/20

7 REGNSKABSBERETNING RESULTATOPGØRELSE Koncernens nettoomsætning faldt i 2008 til 2.724,0 mio. kr. mod 2.904,6 mio. kr. i Omsætningsreduktionen skyldes den økonomiske afmatning med et faldende aktivitetsniveau inden for byggebranchen i Danmark samt et bevidst større fokus på lønsomhed frem for markedsandele. I 2008 realiserede koncernen en bruttoavance på 752,5 mio. kr. mod 806,8 mio. kr. i Nedgangen skyldes alene faldet i omsætningen, idet bruttoavanceprocenten er realiseret på niveau med sidste år. De samlede driftsomkostninger udgjorde i ,9 mio. kr. mod 726,2 mio. kr. sidste år. Stigningen kan henføres til andre driftsomkostninger samt afskrivninger, mens personaleomkostninger er faldet og eksterne omkostninger er realiseret på niveau med sidste år. Som konsekvens af den økonomiske afmatning samt bankernes skærpede kreditgivning er der indført en endnu strammere opfølgning på eksisterende kunder samt skærpede regler for kreditgivning til nye kunder. Dette har medført, at omkostninger vedrørende reservationer til imødegåelse af tab på tilgodehavender fra salg er steget fra 12,2 mio. kr. i 2007 til 29,3 mio. kr. i Personaleomkostninger er i 2008 reduceret med i alt 7,1 mio. kr. som følge af faldende medarbejderantal. Under personaleomkostninger er indeholdt en ekstraordinær udgift på 16,4 mio. kr. vedrørende løn til opsagte medarbejdere, der endnu ikke er fratrådt pr. 31. december Finansielle indtægter er realiseret på niveau med sidste år. Som følge af investeringer i materielle anlægsaktiver samt Ervex AB og et stigende renteniveau specielt i andet halvår 2008, blev de finansielle omkostninger øget fra 32,5 mio. kr. i 2007 til 42,7 mio. kr. i Koncernen realiserede i 2008 et underskud før skat på 15,9 mio. kr. mod et overskud før skat på 59,7 mio. kr. året før. Resultat efter skat udgjorde et underskud på 14,7 mio. kr. mod et overskud på 46,5 mio. kr. i Jævnfør årsrapporten for 2007 forventede ledelsen et resultat før skat på ca. 60 mio. kr. for Denne resultatforventning blev nedjusteret i delårsrapporten for 1. kvartal 2008 til et forventet resultat før skat på ca. 45 mio. kr., i delårsrapporten for 1. halvår til et forventet positivt resultat før skat, og i delårsrapporten for kvartal 2008 til et forventet negativt resultat før skat på ca. 15 mio. kr. efter hensættelse af løn til opsagte medarbejdere på ca. 15. mio. kr. Det opnåede resultat for 2008 er i overensstemmelse med de seneste forventninger. Bestyrelsen anser ikke det realiserede resultat for tilfredsstillende. BALANCE Pr. 31. december 2008 udgjorde koncernens aktiver 1.630,1 mio. kr. mod 1.558,1 mio. kr. i Langfristede aktiver steg med i alt 25,0 mio. kr. primært som følge af investeringer i driftsmidler og inventar, herunder nyt IT-system. Derudover har koncernen erhvervet yderligere m 2 grund i Horsens i forbindelse med logistikcenteret. Koncernen har pr. 1. december 2008 indgået en ejendomsleasingaftale med Danske Leasing A/S vedrørende Logistikcenteret beliggende på Mossvej i Horsens. I henhold til aftalen overdrages ejendommen til Danske Leasing A/S for 123,1 mio. kr. og leases herefter af moderselskabet. Leasingaftalen er uopsigelig i 20 år. Koncernen er forpligtet til at tilbagekøbe ejendommen ved leasingaftalens udløb. Provenuet, der skal anvendes til nedbringelse af koncernens bankgæld, udbetales først primo 2009, hvorfor beløbet er optaget som tilgodehavende pr. 31. december /20

8 For yderligere at nedbringe koncernens kortfristede gæld er der primo 2009 optaget realkreditlån for i alt 73 mio. kr. med sikkerhed i tre af koncernens ejendomme. Med disse tiltag reduceres koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter med i alt 196 mio. kr. i forhold til balancen pr. 31. december 2008, mens langfristet gæld forøges med 73 mio. kr. Som følge af den faldende omsætning er koncernens varebeholdninger reduceret med 27,8 mio. kr., og tilgodehavender fra salg er reduceret med 59,9 mio. kr. Pr. 31. december 2008 udgjorde koncernens egenkapital 580,8 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad 38,5 %. PENGESTRØMSOPGØRELSE Finansiering fra driften var i 2008 positiv med 71,5 mio. kr. mod en negativ finansiering i 2007 på 31,6 mio. kr. Ændringen skyldes blandt andet fald i binding i varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, mens der er sket et fald i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser. I 2008 udgjorde investeringerne i alt 76,6 mio. kr. mod 117,6 mio. kr. året før. Faldet skyldes blandt andet erhvervelsen af Ervex AB i Den samlede nettolikviditetsvirkning for året blev positiv med 11,1 mio. kr. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Finanskrisen, som derefter blev fulgt af en egentlig økonomisk krise, har sat sit store præg på verden og dermed gjort det særdeles vanskeligt at forudsige fremtiden. Nybyggeriet forventes at falde markant, ligesom industriens investeringer. ReMoVe-markedet vil klare sig bedst i en turbulent tid om end på et lavere niveau. I afventning af en skattereform og vækstpakke, som vil kunne bidrage til en større optimisme i Danmark, vil den midlertidige udsættelse af moms- og A-skatteindbetalinger kunne afhjælpe virksomhedernes behov for likviditet på kort sigt. AO s fokus og prioriteringer i 2009 vil være: kreditværdige kunder, dækningsbidraget samt reduktion af rentebærende gæld og omkostningsbasen. Med AO s koncepter og håndværkerbutikker samt et unikt sortiment og et nyt integreret ERP-system står virksomheden solidt rustet til effektivt at tackle de hastigt ændrede markedsvilkår, selvom disse naturligvis vil påvirke årsresultatet. Det vurderes på ovennævnte baggrund, og med den viden ledelsen har i dag, at det ikke vil være relevant at give et tal for resultatforventningen for Det forventes, at koncernen vil realisere et positivt resultat for 2009 og med de iværksatte tiltag stå endnu bedre rustet til at tackle 2010 og fremtiden. SÆRLIGE RISICI Finansielle risici Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. 8/20

9 Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer, likvide midler og tilgodehavende vedrørende sale og lease back, er i 2008 steget til 754,1 mio. kr. mod 741,7 mio. kr. i Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 7,5 mio. kr. Kreditrisiko: Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. GOD SELSKABSLEDELSE Københavns Fondsbørs offentliggjorde i 2005 nye anbefalinger for god selskabsledelse, hvor grundreglen i anbefalingerne er følg eller forklar -princippet. Anbefalingerne trådte i kraft fra regnskabsåret Bestyrelsen og direktionen for Brødrene A & O Johansen A/S har gennemgået og taget stilling til samtlige anbefalinger, og det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger i rapporten praktiseres af Brødrene A & O Johansen A/S ledelse. Resultatet af gennemgangen er nærmere beskrevet på selskabets hjemmeside (www.ao.dk/investor). Nedenfor findes en gennemgang af de væsentligste områder, hvor koncernen har valgt at følge en anden praksis: Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Kapital og aktiestruktur Anbefalingerne følges delvis, dog er Fondsbørsintroduktionen i 1963 foretaget med en kombineret ejerstruktur af stamaktier og præferenceaktier. Dette har givet aktionærerne værdier over en længere årrække i form af fondsaktier og udbytte. Bestyrelsen ønsker at fastholde denne ejerstruktur, som bl.a. betyder, at en eventuel overtagelse af selskabet kun kan ske med stamaktionærernes accept. Stamaktierne kan ikke omsættes uden bestyrelsens godkendelse, medens præferenceaktierne er frit omsættelige, tilligemed at denne aktiegruppe er sikret et forlods kumulativt udbytte. Bestyrelsens pligter og aktionærernes rettigheder ved overtagelsesforsøg Anbefalingerne følges delvis. Jævnfør ovennævnte punkt kan selskabet kun overtages med stamaktionærernes accept og bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens sammensætning Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer Anbefalingerne følges delvis. I henhold til Brødrene A & O Johansen A/S vedtægter vælges et bestyrelsesmedlem af præferenceaktionærerne, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af stamaktionærerne. Den nuværende bestyrelse anses for at være i besiddelse af den nødvendige ekspertise til at træffe beslutninger og udøve kontrol. 9/20

10 Bestyrelsens uafhængighed Anbefalingerne følges delvis. Flertallet af bestyrelsens aktionærvalgte medlemmer, herunder formanden og næstformanden, vurderes at være uafhængige, dog indgår et medlem af selskabets direktion i selskabets bestyrelse. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter Anbefalingerne følges delvis. Bestyrelsen vurderer, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer ikke beklæder flere hverv, end at hvert bestyrelsesmedlem kan afsætte tilstrækkelig tid til bestyrelsesopgaverne. Aflønning af bestyrelse og direktion Vederlagspolitik Anbefalingerne følges ikke, idet bestyrelsen skønner, at en redegørelse for vederlaget ikke har væsentlig indflydelse på interessenternes vurdering af selskabet og dets ledelse. Åbenhed om vederlag Anbefalingerne følges delvis, idet bestyrelsen ikke skønner, at oplysninger om de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmers vederlag har væsentlig indflydelse på interessenternes vurdering af selskabet og dets ledelse. Fratrædelsesordninger Anbefalingerne følges ikke. Såfremt en fratrædelsesgodtgørelse for direktionen måtte blive udbetalt, vil beløbet blive offentliggjort i årsrapporten. MILJØFORHOLD Brødrene A & O Johansen A/S administration og centrallager i Albertslund har været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO siden Afdelingen Vaga Teknik, der er beliggende sammen med det nye logistikcenter i Horsens, har været miljøcertificeret efter samme standard siden I forbindelse med den årlige gennemgang af selskabets miljøledelsessystem blev selskabets overordnede målsætninger for miljøpolitikken fastsat til følgende i 2009: - Selskabet skal genanvende mere end 60 % af den samlede affaldsmængde. - En relativ reduktion af miljøbelastningen ved distribution af selskabets varer. I henhold til opgørelser for 2008 genanvendte selskabet henholdsvis 72 % og 89 % af den samlede affaldsmængde på centrallager og logistikcenter. Målsætningen om en relativ reduktion af miljøbelastningen ved distribution af selskabets varer kunne ikke helt indfries. Dette skyldes stigende oliepriser i Miljøhandlingsprogrammets væsentligste aktivitet for 2008 var at udvide Vaga Tekniks bestående DS/EN ISO miljøcertificering til at omfatte alle aktiviteter og hele matriklen på det nye logistikcenter i Horsens, hvilket blev gennemført i oktober /20

11 AKTIONÆRINFORMATION Udbytte Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør nominelt tkr. Heraf er tkr. stamaktier og tkr. præferenceaktier. Hver stamaktie á kr. har 100 stemmer, mens hver præferenceaktie á 100 kr. har 1 stemme. Ud over forskellen i antallet af stemmer adskiller de to aktieklasser sig på følgende punkter: Stamaktierne er ikke omsætningspapirer, mens præferenceaktierne er noteret på NASDAQ OMX København A/S under fondskode DK Præferenceaktiekapitalen har ret til forlods kumulativt udbytte på 6 %. I tilfælde af likvidation dækkes præferenceaktiekapitalen forud for stamaktiekapitalen. Aktionærsammensætningen fremgår nedenfor: Antal stamaktier Antal præferenceaktier Antal aktier nom. værdi Kapital % Stemmer % Evoleska Holding AG Seerosenstrasse 20 CH-6362 Stansstad Schweiz ,23 % 52,36 % Sanistål A/S Håndværkervej 14 Postboks Aalborg Danmark ,12 % 20,69 % J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S Vestre Teglgade 16 Postboks København SV Danmark ,52 % 6,62 % Øvrige navnenoterede aktier ,91 % 11,75 % Ikke navnenoterede aktier ,94 % 7,37 % I alt ekskl. egne aktier ,72 % 98,79 % Egne aktier ,28 % 1,21 % Total ,0 % 100,0 % 11/20

12 Den øverste ledelses aktiebesiddelser i Brødrene A & O Johansen A/S ultimo december 2008 Ifølge Brødrene A & O Johansen A/S interne regler om handel med værdipapirer udstedt af Brødrene A & O Johansen A/S må medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og øvrige anført på selskabets insiderliste købe og sælge sådanne værdipapirer i en periode på fire uger efter, at der er offentliggjort års- eller delårsrapport. Fondskode: DK Samlet besiddelse af præferenceaktier i selskabet 4) Kursværdi 1) Bestyrelse 2) + 4) Direktion 2) + 3) + 4) Øvrige insidere 2) Samtlige insidere 2) Note: 1) Den beregnede kursværdi er baseret på slutkursen den 31. december 2008 på 350,00. 2) Opgørelsen indeholder oplysninger om de pågældende personers nærtståendes aktiebesiddelser. 3) Aktier ejet af personer, der både er medlemmer af bestyrelse og direktion, er medregnet som en del af direktionens aktiebeholdning. 4) Herudover ejer direktionen, bestyrelsen og de pågældende personers nærtstående stamaktier til en nominel værdi af kr ,- svarende til den samlede stamaktiekapital. Fondsbørsmeddelelser i 2008 Dato Nr. Tekst 14. januar Ændret finanskalender for februar Ændret finanskalender for februar Årsregnskabsmeddelelse april Storaktionærmeddelelse. 15. april Indkaldelse til generalforsamling. 15. april Årsrapport april Konkurrencerådet udsætter afgørelsen i sagen vedrørende salget af aktiemajoriteten i Brødrene A & O Johansen A/S. 25. april Forløb af ordinær generalforsamling. 25. april Ændret finanskalender for april Konkurrencerådet oplyser ny tidsfrist for afgørelse i sagen vedrørende salget af aktiemajoriteten i Brødrene A & O Johansen A/S. 28. april Vedtægter for Brødrene A & O Johansen A/S. 12/20

13 14. maj Konkurrencerådet godkender ikke salget af Brødrene A & O Johansen A/S. 27. maj Delårsrapport for 1. kvartal juni Konkurrencerådets afgørelse vedrørende salg af aktiemajoriteten i Brødrene A & O Johansen A/S ankes ikke. 25. juni Insideres handler. 21. august Delårsrapport for 1. halvår september Ændring i Brødrene A & O Johansen A/S ledelse. 26. november Delårsrapport for kvartal november Finanskalender for december Insideres handler. 12. december Revisionskomité. 12. december Insideres handler. 15. december Insideres handler. 18. december Insideres handler. Finanskalender for 2009 Dato Tekst 27. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse for marts 2009 Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl på selskabets hovedkontor. 20. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal august 2009 Delårsrapport for 1. halvår november 2009 Delårsrapport for kvartal I lighed med sidste år har bestyrelsen derudover fastlagt to møder, som afholdes i juni og december. Forslag til generalforsamling 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 2010 at erhverve egne aktier inden for 10 % af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-10 %. 2. Bestyrelse Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Erik Holm (født 1960) vælges til selskabets bestyrelse i stedet for Jens Johansen, der ikke genopstiller. Erik Holm er administrerende direktør i Dyrup A/S og medlem af bestyrelserne i SP Group A/S og Arvid Nilssons Fond samt af Investeringskomitéen for LD Equity 1 K/S. Erik Holm anses for at være uafhængig af selskabet. 13/20

14 3. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets underskud... tkr. (28.996) med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr. 0 og overførsel fra forrige år... tkr i alt til disposition... tkr anvendt som følger: Udbytte... tkr. 0 Overført til næste år... tkr I alt tkr Det trykte regnskab forventes at foreligge den 17. marts /20

15 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen for 2008 for Brødrene A & O Johansen A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Albertslund, den 27. februar 2009 DIREKTIONEN Niels A. Johansen Adm. direktør BESTYRELSEN Henning Dyremose Michael Kjær René Alberg Formand Næstformand Thomas Drue Carsten Jensen Jens Johansen Niels A. Johansen Preben Damgaard Nielsen Kontaktpersoner: Niels A. Johansen/Bettina Winther Telefon: Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ /20

16 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december (Alle beløb er i hele kr.) MODERSELSKAB KONCERN Nettoomsætning ( ) ( ) Vareforbrug ( ) ( ) Bruttoavance Andre driftsindtægter Bruttoresultat ( ) ( ) Eksterne omkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Personaleomkostninger ( ) ( ) Af- og nedskrivning af materielle (40.413) (42.016) og immaterielle aktiver (49.421) (47.934) (12.074) (28.617) Andre driftsomkostninger (29.312) (12.157) ( ) ( ) Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) (12.011) Resultat af primær drift Finansielle indtægter (28.614) (38.422) Finansielle omkostninger (42.735) (32.536) (34.635) Resultat før skat (15.861) (9.973) Skat af årets resultat (13.188) (28.996) Årets resultat (14.648) Forslag til resultatdisponering 0 0 Foreslået udbytte (28.996) Overført overskud (28.996) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) (26) 83 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (26) 83 16/20

17 Balance pr. 31. december AKTIVER MODERSELSKAB KONCERN Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede 0 0 virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender vedr. sale og lease back Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt /20

18 Balance pr. 31. december PASSIVER MODERSELSKAB KONCERN Egenkapital Aktiekapital (510) (5.669) Reserve for valutakursreguleringer (9.068) (728) Øvrige reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandørergæld Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt /20

19 Egenkapitalopgørelse MODERSELSKAB KONCERN Aktiekapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse/-nedsættelse i årets løb Aktiekapital pr. 31. december Reserve for valutakursregulering 297 (510) pr. 1. januar (728) 268 Valutakursregulering (807) (5.159) udenlandske virksomheder (8.340) (996) Reserve for valutakursregulering (510) (5.669) pr. 31. december (9.068) (728) Øvrige reserver pr. 1. januar Bevægelser i årets løb Øvrige reserver pr. 31. december Overført overskud pr. 1. januar (28.996) Overført fra resultatdisponering (14.648) Udbytte egne aktier Skat af egenkapitalbevægelser Overført overskud pr. 31. december Foreslået udbytte pr. 1. januar (25.623) 0 Betalt udbytte 0 (25.623) (597) 0 Udbytte vedrørende egne aktier 0 (597) 0 0 Overført fra resultatdisponering Foreslået udbytte pr. 31. december Egenkapital pr. 31. december Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Koncern Moderselskab Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder (8.340) (996) (5.159) (807) Skat af egenkapitalbevægelser Netto indregnet i egenkapitalen (8.340) (996) (5.159) (807) Årets resultat (14.648) (28.456) Samlede indregnede indtægter og omkostninger (22.988) (33.615) /20

20 Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrøm fra driftsaktivitet Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (31.690) (21.083) Ordinært resultat (15.861) Urealiserede kursreguleringer 568 (2.121) Afskrivninger: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Driftskapital: Ændring tilgodehavender fra salg Ændring andre tilgodehavender (136) Ændring varebeholdninger (67.302) Ændring leverandørergæld (45.432) (63.532) Ændring kortfristede forpligtelser i øvrigt (5.995) ( ) Betalt selskabsskat (19.192) (4.259) Pengestrøm fra driftsaktivitet (31.690) Pengestrøm fra investeringsaktivitet Bygninger ( ) (8.614) Lejede lokaler (4.092) (2.888) Driftsmateriel (28.262) (42.050) Andre immaterielle aktiver (20.395) (20.092) Køb af dattervirksomhed 0 (52.774) Salg af materielle aktiver (76.631) ( ) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu ved afhændelse af værdipapirer 0 0 Afdrag på langfristetede forpligtelser (5.695) (8.955) Optagelse af gæld til kreditinstitutter Tilgodehavende vedr. sale og lease back ( ) 0 Betalt udbytte ekskl. udbytte egne aktier 0 (25.623) Årets likviditetsvirkning Likvider: Primo Tilgodehavende ved køb af dattervirksomhed Valutakursregulering (7.462) (1.011) Ultimo (11.142) (2.552) Forskydning likvider (11.142) (2.552) 20/20

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 7028 0000 Fax 7028 0101 www.ao.dk CVR-nr. 58 21 06 17 1/19 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006

Årsregnskabsmeddelelse 2006 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 7028 0000 Fax 7028 0101 www.ao.dk CVR-nr. 58 21 06 17 /19 5-ÅRSOVERSIGT Hovedtal (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2002 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 70 28 00 00 Fax 70 28 01 01 CVR-nr. 58 21 06 17 side 1/16 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2003 I 2003 blev AO s omsætning på 1.510 mio. kr. mod 1.430 mio. kr. i 2002. Resultat før skat blev som forventet 50 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 2002. Nettoresultat steg med 33 %

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 25 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 262 Albertslund Tlf. 7 28 Fax 7 28 1 1 www.ao.dk CVR-nr. 58 21 6 17 side 1/2 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Årsrapport 2008 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2008 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 7 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 5

INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 5 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning 11 Forventninger til fremtiden 12 Særlige

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Årsrapport 2011 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2011 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2011 Brødrene A & O Johansen A/S AO s ledestjerne: Kunden er Konge. en skulptur Af kunden står i receptionen på AO s hovedkontor i Albertslund. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 6.

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 5 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

For 2012/13 forventes et samlet overskud i niveauet 1-2 mio. kr. efter skat. I 1.000 kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

For 2012/13 forventes et samlet overskud i niveauet 1-2 mio. kr. efter skat. I 1.000 kr. 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 11. september 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere