DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf Mobil DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni 30. november Delårsrapporten er ikke revideret. Hovedpunkter Den samlede omsætning blev i på 123,4 mio.kr. mod 115,1 mio.kr. i 2. kvartal. Stigningen skyldes primært tilkøb af Glunz & Jensen K&F. I udgjorde omsætningen 244,1 mio.kr. mod 238,5 mio.kr. i. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde i et underskud på 1,3 mio.kr. mod et overskud på 7,2 mio.kr. i. Underskuddet og det lavere resultat kan primært tilskrives investeringer i nye produktområder. I udgjorde resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 3,7 mio.kr. mod 21,3 mio.kr. i. Samlet er resultatet i belastet med underskud på ca. 14 mio.kr. fra de to nye produktområder ictp og Punch/Bend, hvilket er større end forventet. Særlige poster, der vedrører afvikling af produktion i Thetford, England, udgjorde i 2. kvartal en udgift på 6,9 mio.kr. mod en udgift på 0,4 mio.kr. i. I udgjorde særlige poster en indtægt på 5,2 mio.kr. mod en udgift på 15,9 mio.kr. i. Flytningen af produktionen fra fabrikken i England er gennemført, og fabrikken er som planlagt lukket med udgangen af Afsætningen af ictp-produkter har været begrænset, mens en omkostningseffektiv leveringskæde for forbrugsmaterialer opbygges. Test og optimering af teknologien til det europæiske marked blev igangsat i juni 2006 og forventes afsluttet i dette regnskabsår, hvorefter salgsindsatsen vil blive forøget. Forventningerne til indeværende regnskabsår nedjusteres til en omsætning på mio.kr. med EBITA på 0-5 mio.kr., hvori indgår et underskud på ca. 25 mio.kr. som følge af investering i de to nye produktområder. Tidligere var forventningen en omsætning på ca. 485 mio.kr. med EBITA på mio.kr. Hertil kommer, at årets resultat påvirkes positivt af særlige poster med ca. 4 mio.kr. Ringsted, den 25. januar 2007 Peter Falkenham Bestyrelsesformand René Barington Adm. direktør Glunz & Jensen A/S Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted Danmark Tel.: Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 Delårsrapport for og HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Året Resultatopgørelse Nettoomsætning 123,4 115,1 244,1 238,5 484,4 Bruttoresultat 27,0 27,6 56,8 60,9 118,9 Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) (1,3) 7,2 3,7 21,3 32,8 Særlige poster, netto (6,9) (0,4) 5,2 (15,9) (17,9) Resultat af primær drift (EBIT) (8,2) 6,8 8,9 5,4 14,9 Finansielle poster, netto 1,5 0,4 (0,3) 0,4 (2,3) Resultat før skat (EBT) (6,7) 7,2 8,6 5,8 12,6 Periodens resultat (4,6) 5,3 5,8 3,9 8,2 Balance Aktiver Goodwill 41,7 25,7 41,7 25,7 41,7 Øvrige langfristede aktiver 108,8 119,5 108,8 119,5 111,0 Kortfristede aktiver 175,6 151,3 175,6 151,3 180,5 Aktiver i alt 326,1 296,5 326,1 296,5 333,2 Passiver Egenkapital 162,6 158,2 162,6 158,2 160,5 Forpligtelser 163,5 138,3 163,5 138,3 172,7 Passiver i alt 326,1 296,5 326,1 296,5 333,2 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (30,8) 4,3 (32,3) 23,1 23,8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1) (4,4) (4,6) 16,3 (9,2) (21,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 27,1 (7,5) 8,2 (7,2) 5,6 Ændring i likviditet (8,1) (7,8) (7,8) 6,7 7,7 1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver (2,4) (3,0) 20,1 (4,0) (7,3) Nøgletal Overskudsgrad EBITA (%) (1,1) 6,3 1,5 9,0 6,8 Resultat pr. aktie EPS (kr.) (2,2) 2,6 2,8 1,9 3,9 Resultat pr. aktie, udvandet EPS-D (kr.) (2,1) 2,5 2,7 1,8 3,8 Cash flow pr. aktie CFPS (kr.) (14,7) 2,1 (15,4) 11,1 11,4 Børskurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie BVPS (kr.) 77,7 75,6 77,7 75,6 76,7 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætning fordelt på produkter CtP-pladefremkaldere 68,5 64,5 131,7 138,8 277,8 Andet prepress-udstyr 23,5 12,8 45,6 25,4 63,0 Konventionelle fremkaldere 5,2 12,1 12,9 21,3 37,6 Reservedele m.m. 26,2 25,7 53,9 53,0 106,0 I alt 123,4 115,1 244,1 238,5 484,4 Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og måling i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til. Resultat pr. aktie og resultat pr. aktie, udvandet, er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal I hoved- og nøgletal samt kommentarer til delåret omtales Resultat af primær drift før særlige poster som EBITA. Side 2 af 9

3 Delårsrapport for og KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Udviklingen i har ikke været som forventet, idet investeringen i de nye produktområder har belastet resultatet i større omfang end forventet. Omstruktureringen af produktionsenhederne for de traditionelle produkter bidrager fortsat positivt til den økonomiske udvikling som følge af lavere enhedsomkostninger og lavere faste omkostninger. Omsætningen i udgjorde 123,4 mio.kr. mod 115,1 mio.kr. i, svarende til en stigning på 7%. I var omsætningen 244,1 mio.kr. mod 238,5 mio.kr. i svarende til en stigning på 2%. Stigningen skyldes hovedsageligt tilkøbet af Glunz & Jensen K&F i januar Omsætningen af CtP-pladefremkaldere i er på niveau med. I var omsætningen 131,7 mio.kr. mod 138,8 mio.kr. i svarende til et fald på 5%. For 2. halvår forventes yderligere fald i omsætningen som følge af teknologiskiftet mod procesløse trykplader. Omsætningsfaldet forventes at ramme i medium-segmentet, hvorimod high end-segmentet vil være mere modstandsdygtigt over for de nye pladeteknologier på markedet. Omsætningen af andet prepress-udstyr steg til 23,5 mio.kr. fra 12,8 mio.kr. i. I var omsætningen 45,6 mio.kr. mod 25,4 mio.kr. i svarende til en stigning på 80%. Denne positive udvikling dækker over omsætning fra det tilkøbte Glunz & Jensen K&F samt salg af ictp-produkter, hvorimod Plateline produktgruppens omsætning fortsat udviser en vigende tendens. Omsætningen i disse områder har været lavere end forventet ved årets begyndelse, men forventes at stige i den resterende del af regnskabsåret. Afsætningen af ictp-produkter har været begrænset, mens en omkostningseffektiv leveringskæde for forbrugsmaterialer opbygges. Test og optimering af teknologien til det europæiske marked blev igangsat i juni 2006 og forventes afsluttet i indeværende regnskabsår, hvorefter salgsindsatsen forventes forøget. For konventionelle fremkaldere er omsætningen faldet til 5,2 mio.kr. fra 12,1 mio.kr. i. I faldt omsætningen til 12,9 mio.kr. fra 21,3 mio.kr. i svarende til et fald på 61%. Udviklingen er i tråd med tendensen igennem de seneste år. Flytningen af produktionen fra fabrikken i England er gennemført, og fabrikken blev som planlagt lukket med udgangen af Der var ved udgangen af kalenderåret 2006 i alt 335 medarbejdere i Glunz & Jensen (310 medarbejdere pr. 31. december 2005). Ved starten af regnskabsåret var der 398 medarbejdere. Medarbejderstaben er dermed reduceret med 63; heraf er 77 fratrådt i forbindelse med lukning af produktionen i England og 33 er blevet ansat i Slovakiet. KOMMENTARER TIL REGNSKAB FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde et underskud på 1,3 mio.kr. i 2. kvartal mod et overskud på 7,2 mio.kr. i. Underskuddet og det lavere resultat kan primært tilskrives investeringer i nye produktområder, der har belastet resultatet i større omfang end forventet. Side 3 af 9

4 Delårsrapport for og I udgjorde resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 3,7 mio.kr. mod 21,3 mio.kr. i. Samlet er driften i belastet med underskud på ca. 14 mio.kr. fra de to nye produktområder ictp og Punch/Bend. Overskudsgraden udgjorde 1,5% i mod 9,0% i. Særlige poster vedrører afvikling af produktion i Thetford, England. I udgjorde særlige poster en udgift på 6,9 mio.kr. Samlet udgør særlige poster i en indtægt på 5,2 mio.kr., hovedsageligt som følge af salg af produktionsbygningen i 1. kvartal. For regnskabsåret forventes særlige poster at udgøre en indtægt på 4 mio.kr. mod hidtil forventet en indtægt på 8 mio.kr. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde et underskud på 8,2 mio.kr. i mod et overskud på 6,8 mio.kr. i. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde et overskud på 8,9 mio.kr. i mod 5,4 mio.kr. i. Balancesummen udgjorde 326,1 mio.kr. ved udgangen af mod 296,5 mio.kr. ved udgangen af. Stigningen kan henføres til goodwill, lagre og tilgodehavender, der er øget som følge af købet af Glunz & Jensen K&F i januar Pengestrømme fra driftsaktivitet var negative med 32,3 mio.kr. i, hvilket er en følge af lukningen af fabrikken i England, idet lukningen har medført udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser og forskydninger i arbejdskapitalen. Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 23,1 mio.kr. i. Som følge heraf er nettorentebærende gæld steget til 84,5 mio.kr. ved udgangen af fra 64,5 mio.kr. ved starten af regnskabsåret. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Bestyrelsen i Glunz & Jensen har på sit bestyrelsesmøde i dag truffet beslutning om at stille forslag om, at opdelingen af selskabets aktiekapital i A- og B-aktier ophæves. Efter sammenlægningen af aktieklasserne vil ingen af selskabets aktier have særlige rettigheder. For yderligere information se fondsbørsmeddelelse nr. 134, der udsendes i umiddelbar forlængelse af denne meddelelse. Der har ikke været andre væsentlige begivenheder efter halvårets udløb. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET Indtjeningen i har været mindre end forventet, ligesom investering i de nye produktområder har belastet resultatet i større omfang end forventet. Samtidig forventes et omsætningsfald inden for CtP-pladefremkaldere som følge af konkurrencen fra procesløse pladeteknologier. Omsætning og EBITA forventes derfor på et lavere niveau end angivet i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for den 24. august Omsætningen i Glunz & Jensen forventes at udgøre mio.kr. i mod tidligere ca. 485 mio.kr. (: 484,4 mio.kr.). Side 4 af 9

5 Delårsrapport for og EBITA forventes at udgøre 0-5 mio.kr. i mod tidligere mio.kr. (: 32,8 mio.kr.). Heri indgår et betydeligt underskud som følge af investering i de to nye produktområder. Hertil kommer, at årets resultat påvirkes positivt af særlige poster med ca. 4 mio.kr. mod tidligere forventet ca. 8 mio.kr. (: en negativ påvirkning på 17,9 mio.kr.). Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Glunz & Jensens kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de beskrevne forventninger. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforhold herunder udvikling i teknologi, kundeportefølje, valutakurser eller virksomhedskøb eller -frasalg o o O o o Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2007 forventes offentliggjort torsdag den 29. marts LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni november 2006 for Glunz & Jensen A/S. Delårsrapporten, der er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne om indregning og måling i International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni november Ringsted, den 25. januar 2007 Direktion René Barington Adm. direktør Bestyrelse Peter Falkenham Per Møller Steen Andreasen Formand Næstformand Ulrik Gammelgaard William Schulin-Zeuthen Klaus Øhrgaard Side 5 af 9

6 Delårsrapport for og KONCERNRESULTATOPGØRELSE Året Nettoomsætning 123,4 115,1 244,1 238,5 484,4 Produktionsomkostninger (96,4) (87,5) (187,3) (177,6) (365,5) Bruttoresultat 27,0 27,6 56,8 60,9 118,9 Andre driftsindtægter 0,0 0,4 0,1 0,5 2,1 Salgs- og distributionsomkostninger (9,7) (7,1) (18,3) (12,2) (28,7) Udviklingsomkostninger (10,1) (6,2) (17,7) (13,0) (28,8) Administrationsomkostninger (8,5) (7,5) (17,2) (14,8) (30,7) Andre driftsomkostninger (0,0) (0,0) (0,0) (0,1) (0,0) Resultat af primær drift før særlige poster (1,3) 7,2 3,7 21,3 32,8 Særlige poster, netto (6,9) (0,4) 5,2 (15,9) (17,9) Resultat af primær drift (8,2) 6,8 8,9 5,4 14,9 Finansielle indtægter 1,6 0,4 2,2 0,5 1,7 Finansielle omkostninger (0,1) 0,0 (2,5) (0,1) (4,0) Resultat før skat (6,7) 7,2 8,6 5,8 12,6 Skat af periodens resultat 2,1 (1,9) (2,8) (1,9) (4,4) Periodens resultat (4,6) 5,3 5,8 3,9 8,2 Side 6 af 9

7 Delårsrapport for og KONCERNBALANCE 30. november november maj 2006 AKTIVER Langfristede aktiver Goodwill 41,7 25,7 41,7 Øvrige immaterielle aktiver 22,6 18,2 22,5 Materielle aktiver 79,6 88,1 81,0 Andre langfristede aktiver 6,6 13,2 7,5 Langfristede aktiver i alt 150,5 145,2 152,7 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 71,9 56,1 66,5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 84,9 75,6 80,5 Øvrige tilgodehavender 15,4 9,2 13,6 Likvide beholdninger 3,4 10,4 11,2 Aktiver bestemt for salg - - 8,7 Kortfristede aktiver i alt 175,6 151,3 180,5 AKTIVER I ALT 326,1 296,5 333,2 PASSIVER Egenkapital 162,6 158,2 160,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter 10,6 0,7 11,4 Andre langfristede forpligtelser 1,4 0,7 1,4 12,0 1,4 12,8 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter 77,3 49,0 64,3 Leverandørgæld 31,7 40,9 40,0 Andre kortfristede forpligtelser 42,5 47,0 55,6 151,5 136,9 159,9 Forpligtelser i alt 163,5 138,3 172,7 PASSIVER I ALT 326,1 296,5 333,2 Side 7 af 9

8 Delårsrapport for og PENGESTRØMSOPGØRELSE Året Drift Resultat af primær drift før særlige poster (1,3) 7,2 3,7 21,3 32,8 Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v. 9,1 4,5 12,9 9,7 14,9 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital m.v. 7,8 11,7 16,6 31,0 47,7 Ændring i driftskapital m.v. (18,7) (4,5) (24,7) (3,2) (9,6) Særlige poster (15,0) (0,4) (19,2) (1,1) (4,7) Finansielle ind- og udbetalinger 0,3 0,5 (0,3) 0,4 (2,4) Betalt selskabsskat (5,2) (3,0) (4,7) (4,0) (7,2) Pengestrømme fra driftsaktivitet (30,8) 4,3 (32,3) 23,1 23,8 Investeringer Investering ekskl. køb af dattervirksomheder m.v. (4,6) (5,7) (7,1) (10,3) (24,2) Køb af dattervirksomheder og aktiviteter (0,9) Salg af materielle aktiver 0,2 1,1 23,4 1,1 3,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4,4) (4,6) 16,3 (9,2) (21,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 27,1 (7,5) 8,2 (7,2) 5,6 Pengestrømme i alt (8,1) (7,8) (7,8) 6,7 7,7 Likvide beholdninger primo 11,5 18,1 11,2 3,6 3,6 Kursregulering af likvide beholdninger 0,0 0,1 0,0 0,1 (0,1) LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO 3,4 10,4 3,4 10,4 11,2 UDVIKLING I KONCERNEGENKAPITALEN Året Egenkapital primo 171,5 156,3 160,5 157,0 157,0 Periodens resultat (4,6) 5,3 5,8 3,9 8,2 Udloddet udbytte (4,7) (4,7) (4,7) (4,7) (4,7) Udbytte, egne aktier 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Valutakursregulering m.v. (0,1) 0,5 0,5 1,2 (1,4) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 Aktiebaseret aflønning 0,0 0,3 0,0 0,3 0,1 Skat af egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,3) EGENKAPITAL ULTIMO 162,6 158,2 162,6 158,2 160,5 Side 8 af 9

9 Delårsrapport for og KVARTALSOVERSIGT 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Resultatopgørelse Nettoomsætning 115,1 119,2 126,7 120,7 123,4 Bruttoresultat 27,6 28,0 30,0 29,8 27,0 Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 7,2 7,8 3,7 5,0 (1,3) Særlige poster, netto (0,4) (1,6) (0,4) 12,1 (6,9) Resultat af primær drift (EBIT) 6,8 6,2 3,3 17,1 (8,2) Finansielle poster, netto 0,4 (0,1) (2,6) (1,8) 1,5 Resultat før skat (EBT) 7,2 6,1 0,7 15,3 (6,7) Periodens resultat 5,3 4,3 0,0 10,4 (4,6) Balance Aktiver Goodwill 25,7 41,1 41,7 41,7 41,7 Øvrige langfristede aktiver 119,5 124,4 111,0 108,0 108,8 Kortfristede aktiver 151,3 161,4 180,5 170,0 175,6 Aktiver i alt 296,5 326,9 333,2 319,7 326,1 Passiver Egenkapital 158,2 163,4 160,5 171,5 162,6 Forpligtelser 138,3 163,5 172,7 148,2 163,5 Passiver i alt 296,5 326,9 333,2 319,7 326,1 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 4,3 5,1 (4,4) (1,5) (30,8) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1) (4,6) (7,0) (5,5) 20,7 (4,4) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (7,5) (6,0) 18,8 (18,9) 27,1 Ændring i likviditet (7,8) (7,9) 8,9 0,3 (8,1) 1) heraf nettoinvestering i materielle aktiver (3,0) (2,7) (0,6) 22,5 (2,4) Nøgletal Overskudsgrad EBITA (%) 6,3 6,6 2,7 4,1 (1,1) Resultat pr. aktie (EPS) (kr.) 2,6 2,0 0,0 5,0 (2,2) Resultat pr. aktie, udvandet (EPS-D) (kr.) 2,5 2,0 0,0 4,8 (2,1) Cash flow pr. aktie (CFPS) (kr.) 2,1 2,4 (2,1) (0,7) (14,7) Børskurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (BV) (kr.) 75,6 78,1 76,7 82,0 77,7 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætning fordelt på produkter CtP-pladefremkaldere 64,5 67,3 71,7 63,2 68,5 Andet prepress-udstyr 12,8 15,6 22,0 22,1 23,5 Konventionelle fremkaldere 12,1 7,9 8,4 7,7 5,2 Reservedele m.m. 25,7 28,4 24,6 27,7 26,2 I alt 115,1 119,2 126,7 120,7 123,4 Side 9 af 9

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 183 28. januar 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume De planlagte omkostningsreduktioner og effektiviseringer i Glunz & Jensen er gennemført og har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 186 25. marts 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume I har de gennemførte effektiviseringer og omkostningsreduktioner haft fuld effekt. Tilpasningerne i virksomheden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2010/11

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 206 31. marts 2011 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume I 1.- af havde Glunz & Jensen en salgsfremgang på 6 % i forhold til samme periode sidste år. I 1.- har Glunz

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12

DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 213 28. september 2011 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume viste en salgsfremgang på 31 % primært grundet effekten af tilkøbet af Degraf S.p.A. I juli 2011 blev

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2010/11

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 200 27. januar 2011 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume I af havde Glunz & Jensen en salgsfremgang på 8 % i forhold til samme periode sidste år. Selskabet

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr januar 2017

Selskabsmeddelelse nr januar 2017 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 361 26. januar 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume Bestyrelsen har dags dato godkendt en restruktureringsplan, der

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere