DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER"

Transkript

1 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen

2 KOLOFON Udgivet af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, november 2013 Redaktion: Ankestyrelsen ISBN.: Layout: Skabertrang Silkeborg Bogtryk Publikationen findes kun i en elektronisk udgave.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ 4 2 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE UDBETALT 18-STØTTE OG STATSTILSKUD UDVIKLINGEN I DEN UDBETALTE STØTTE FORSKEL MELLEM KOMMUNERNE UUDNYTTEDE 18-MIDLER ANDEN ØKONOMISK STØTTE 14 3 DE STØTTEDE FRIVILLIGE FORENINGER MÅLGRUPPER FOR AKTIVITETERNE DEN GENNEMSNITLIGE ØKONOMISKE STØTTE TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER HAR PROJEKTERNE TIDLIGERE MODTAGET STØTTE EFTER 18? KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DOKUMENTATION 21 * BILAG 22 BILAG 1 STATISTIKKENS BAGGRUND OG METODE 23 BILAG 2 UDBETALT STØTTE, BLOKTILSKUD M.V BILAG 3 UDVIKLINGEN I UDBETALT STØTTE OG ANVENDTE TILSKUD I LØBENDE PRISER BILAG 4 INDBERETNINGSSKEMA OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 2012 EFTER 28 LOV OM SOCIAL SERVICE 18

4 1 RESUMÉ Kommunerne udbetalte i 2012 mere i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18, end de modtog i bloktilskud. Det var første gang siden 2009, at kommunerne udbetalte mere end det modtagne statstilskud. Det bloktilskud, som staten udbetalte til kommunerne i 2012 til det lokale, frivillige sociale arbejde, udgjorde for hele landet 153,5 mio. kr. Kommunerne udbetalte i ,2 mio. kr. på landsplan. De udbetalte således 2,7 mio. kr. mere i 18-støtte, end de modtog i statstilskud, svarende til 102 pct. af det samlede statstilskud målrettet det frivillige sociale arbejde. I mere end en tredjedel af kommunerne blev der udbetalt mere til det frivillige sociale arbejde end kommunerne modtog i bloktilskud. Omvendt udbetalte hver fjerde kommune mindre end 50 pct. af statstilskuddet som 18-støtte.

5 40 kommuner, svarende til 41 pct. af kommunerne, overførte uudnyttede 18-midler fra 2012 til 2013, hvilket er en stigning i forhold til Kommunerne udbetalte i alt 81,9 mio. kr. til frivillige aktiviteter, udover den økonomiske støtte de ydede i henhold til servicelovens 18. Dvs., at kommunerne udbetalte i alt 238,1 mio. kr. i samlet økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde, hvoraf det modtagne bloktilskud udgjorde 153,5 mio. kr. De kommuner, der udbetalte støtte udover 18-støtte, støttede i gennemsnit med 1,3 mio. kr. pr. kommune. Ni ud af ti kommuner yder desuden andre former for støtte end direkte økonomisk støtte. De frivillige aktiviteter rettede sig oftest mod ældre. Ældre var således målgruppen for indsatsen i 40 pct. af de frivillige sociale foreninger, kommunerne støttede i I gennemsnit modtog den enkelte forening kr. i støtte i 2012, hvilket var en stigning forhold til Kommunerne støttede i høj grad foreninger, som også tidligere modtog støtte. I 2012 havde 82 pct. af de støttede foreninger også tidligere modtaget støtte. Som i de seneste tre år er der en vis tendens til, at de kommuner, der uddelte en forholdsvis mindre del af statstilskuddet i form af 18-midler, i lidt højere grad støttede det frivillige sociale arbejde efter anden lovgivning. FIGUR 1.1 Statstilskud og udbetalt støtte (faste priser, 2012-niveau) Udbetalt 18-støtte Modtaget statstilskud LOV OM SOCIAL SERVICE 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. RESUMÉ l 5

6 2 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Staten tildeler hvert år kommunerne et tilskud til det frivillige sociale arbejde som bloktilskud. Kommunernes opgave er blandt andet at samarbejde med de frivillige sociale foreninger og at medvirke til at understøtte og styrke det lokale frivillige sociale arbejde. Der er ikke i lovgivningen krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Mange kommuner supplerer støtten til det frivillige sociale arbejde via andre regler end servicelovens 18. Ud over støtte efter servicelovens 18, yder mere end halvdelen af kommunerne økonomisk støtte til indsatser eller projekter, hvor det frivillige sociale arbejde indgår som del af aktiviteterne. Samtidig yder godt fire ud af fem kommuner andre former for støtte end kontant støtte. Det kan være hjælp til lokaler, sekretariatsbistand, konsulentbistand, annoncering eller lignende.

7 2.1 UDBETALT 18-STØTTE OG STATSTILSKUD I 2012 udbetalte kommunerne 156,2 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18., hvilket er 2,7 mio. kr. mere, end de modtog fra staten. Kommunerne udbetalte dermed 8,2 mio. kr. mere til det frivillige sociale arbejde i 2012 end i 2011, hvor der samlet set blev udbetalt 148 mio. kr. (PL 2012), jf. tabel 2.1. København og Frederiksberg kommuner udbetalte 22,7 mio. kr. i støtte, svarende til knap 15 pct. af den samlede udbetalte støtte i Landets øvrige kommuner anvendte tilsammen 133,5 mio. kr., hvilket udgjorde lidt over 85 pct. TABEL 2.1 Udviklingen i udbetalt 18-støtte og modtaget statstilskud i mio. kr. (PL 2012) Alle kommuner (ekskl. København og Frederiksberg) Udbetalt 18-støtte 126,3 132,1 124,9 125,4 133,5 Modtaget i statstilskud 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 Merforbrug -9,4-3,6-10,8-9,7-2,2 København og Frederiksberg Kommune Udbetalt 18-støtte 23 22,3 22,7 22,5 22,7 Modtaget i statstilskud 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 Merforbrug 5,2 4,5 4,9 4,7 4,9 I alt Udbetalt 18-støtte 151,4 154,4 147, ,2 Modtaget i statstilskud 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 Merforbrug -2,1 0,9-6,1-5,5 2,7 Note: Tabellen viser udviklingen i bloktilskuddet og den udbetalte støtte fra 2008 til 2012 i faste priser. Støttebeløbet til det frivillige sociale arbejde er PL-reguleret i forhold til udviklingen i modtaget statstilskud. Grundlaget de faktiske beløb for beregningen kan ses i bilag 3. Grundet afrundinger er I alt ikke altid summen af de to øvrige. Det bloktilskud, som staten udbetalte til kommunerne i 2012 til det lokale frivillige sociale arbejde, udgjorde for hele landet 153,5 mio. kr. Kommunerne udbetalte i ,2 mio. kr. på landsplan. De udbetalte således 2,7 mio. kr. mere i 18-støtte, end de modtog i statstilskud, svarende til 102 pct. af det af det samlede statstilskud målrettet det frivillige sociale arbejde. Siden 2008 er det alene i 2009, at kommunerne udbetalte mere i 18-støtte, end de modtog over bloktilskuddet. I 2012 udbetalte København og Frederiksberg kommuner 4,9 mio. kr. mere, end de modtog i bloktilskud. I de resterende kommuner (København og Frederiksberg ikke medregnet) har der generelt været en vækst i udbetaling af 18-støtte fra 2011 til Dog udbetaler disse kommuner dvs. alle kommuner udover København og Frederiksberg i gennemsnit mindre i 18-støtte, end de modtager via statstilskuddet. Samlet set udbetalte kommunerne (København og Frederiksberg ikke medregnet) således 2,2 mio. kr. mindre, end de modtog via statstilskuddet, i STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 7

8 2.2 UDVIKLINGEN I DEN UDBETALTE STØTTE Lidt over en tredjedel af kommunerne udbetalte mere til det frivillige sociale arbejde i 2012, end de modtog i bloktilskud. Andelen af kommuner, der støtter med mere, end de modtager i bloktilskud, er derfor i 2012 den højeste siden 2009, jf. tabel 2.2. TABEL 2.2 Kommunernes udbetalte 18-støtte som andel af statstilskuddet (procent) Kommuner i pct. der anvender: Under 25 pct pct pct pct Over 100 pct I alt FORSKEL MELLEM KOMMUNERNE Der var i 2012 i lighed med tidligere relativt stor forskel på, hvor meget den enkelte kommune udbetalte i tilskud til det frivillige sociale arbejde pr. indbygger. I 2012 varierede 18-støtten fra 62 kr. pr. indbygger i den kommune, der udbetalte mest, til 3 kr. pr. indbygger i den kommune, der udbetalte mindst til foreningerne, jf. kort 2.1. Kommunerne i Region Syddanmark og Region Midtjylland støtter de frivillige foreninger med det højeste beløb pr. indbygger, nemlig i gennemsnit med 33 kr. Herefter følger kommunerne i Region Nordjylland og Region Hovedstaden, der støtter med henholdsvis 25 og 24 kr. pr. indbygger. Kommunerne i Region Sjælland udbetaler 22 kr. pr. indbygger til det frivillige sociale arbejde. 8 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

9 KORT støtte til det frivillige sociale arbejde i 2012 pr. indbygger STØTTE PR. INDBYGGER Under 15 kr kr kr. 35 kr. og derover NORDFYN STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 9

10 18-STØTTE I STØRRE OG MINDRE KOMMUNER Der er tendens til at jo flere indbyggere, der er i kommunerne, desto større andel af bloktilskuddet udbetaler kommunerne til foreningerne som 18-støtte. De kommuner, der har flest indbyggere, støtter således det frivillige sociale arbejde med mere, end de modtager i bloktilskud. De kommuner, der har færrest indbyggere, udbetaler generelt et mindre beløb i 18-støtte end det bloktilskud, de modtager fra staten. De syv største kommuner med over indbyggere anvendte i 2012 i gennemsnit 139 pct. af bloktilskuddet, hvorimod de kommuner, der havde færre end indbyggere i gennemsnit udbetalte 73 pct. til det frivillige sociale arbejde. For landet som helhed udbetalte kommunerne 102 pct. af det tilskud de modtog fra staten i 18-støtte til foreningerne, jf. tabel 2.3. TABEL 2.3 Udbetalt 18-støtte og modtaget bloktilskud. Efter antal indbyggere (2012) Antal indbyggere pr. kommune Antal kommuner 18-støtte I kr. Bloktilskud i kr. 18 støtte i pct. af tilskud (gennemsnit) og derover Under Hele landet UUDNYTTEDE 18-MIDLER 40 kommuner, hvilket svarer til 41 pct. af kommunerne, har overført uudnyttede 18-midler fra 2012 til Det er et større antal kommuner end i 2012, jf. figur 2.1. Hovedparten af de kommuner, der har overført 18-midler fra 2012 til 2013, er mindre kommuner. 10 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

11 KORT 2.2 Vækst eller fald i 18-støtte i procent af bloktilskud (PL 2012) VÆKST ELLER FALD I 18 STØTTE I PROCENT AF BLOKTILSKUD (PI 2012) Stigning over 10 procent Stigning 0-10 procent Fald 0-10 procent Fald over 10 procent NORDFYN STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 11

12 FIGUR 2.1 Har kommunerne overført uudnyttede 18-midler? (antal kommuner) Ja har overført 18 midler Nej har ikke overført 18 midler En væsentlig årsag til, at kommunerne overførte uudnyttede 18-midler til 2013 er, at kommunerne ikke har modtaget nok ansøgninger, der opfylder støttekriterierne for at modtage støtte. Ligeledes I alle tilfælde er det kommunernes vurdering, at kvaliteten i ansøgningenerne ikke har været tilfredsstillende, jf. tabel l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

13 TABEL 2.2 Årsagen til kommunen har overført uudnyttede 18-midler Manglende ansøgninger, der opfylder opstillede kriterier Kvaliteten i ansøgningerne var ikke tilfredsstillende Andet I alt Ud over at der i kommunerne mangler ansøgninger, der opfylder kriterierne for støtte, er en anden årsag til, at midlerne ikke er blevet anvendt fuldt ud i 2012 i lighed med tidligere, at der i støtteperioden har været projekter, der alligevel ikke kom i gang, eller at der var foreninger, som havde et mindre forbrug end først antaget, og som har tilbagebetalt alle eller nogle af midlerne. I flere kommuner er det desuden en fast praksis at gemme en akutpulje eller restpulje, der kan søges løbende hele året både til nye initiativer og til akutte behov. Disse kommuner får ikke altid brugt bevillingen fuldt ud. De afsatte midler, der ikke anvendes, overføres som regel til efterfølgende år. Stort set alle de kommuner, der har overført uudnyttede 18-midler til 2013 oplyser, at midlerne anvendes til frivilligt socialt arbejde. Udover at bidrage til næste års pulje, er der nogle kommuner, der vælger at vægte særlige indsatser eller udviklingsprojekter. Enkelte kommuner vælger at anvende de overførte midler til etablering af et frivilligsekretariat eller til finansiering af driften af kommunens frivilligcenter. TABEL 2.3 Hvad anvender kommunen de uudnyttede 18-midler til? 2012 Finansiering af frivilligcentre 10 Finansiering af frivilligkoordinator/frivilligsekretariat Andet 84 I alt 100 Som det ses af tabel 2.3, andet udgør størstedelen mht. uudnyttede 18-midler. 6 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 13

14 2.5 ANDEN ØKONOMISK STØTTE Kommunerne har oplyst om den samlede økonomiske støtte ud over den økonomiske støtte, der ydes efter servicelovens 18. Det kan eksempelvis være økonomisk støtte til korterevarende projekter, bevillinger, der løber over flere år, eller støtte, der ydes under kommunens enkelte forvaltnings- eller driftsområder. Det kan også være økonomisk støtte til frivilligcentre. Det er et krav, at det frivillige sociale arbejde er en væsentlig del af aktiviteten eller indsatsen. Det svarer til at de kommuner, der udbetalte denne form for støtte, i gennemsnit udbetalte 1,3 mio. kr. pr. kommune til frivilligt socialt arbejde ud over 18-støtten, jf. tabel 2.3. TABEL 2.4 Har kommunen i 2012 støttet indsatser eller aktiviteter økonomisk, hvor frivilligt socialt arbejde indgår som en væsentlig del af aktiviteterne? Antal Procent Samlet beløb Gns. pr. kommune Ja Nej I alt Note: Tabellen viser økonomiske tilskud ud over den støtte, der er oplyst om i tabel 2.1 om støtte efter servicelovens 18. Bilag 2 indeholder en oversigt fordelt på kommuner over de økonomiske tilskud udover 18-støtten. Det samlede støttebeløb på 81,9 mio. kr. er en stigning i forhold til 2011, da der i 2011 blev udebetalt 64,2 mio. kr. (Pristals reguleret(pl) 2012). INDSATSER OG AKTIVITETER, DER MODTAGER ANDEN ØKONOMISK STØTTE De indsatser og aktiviteter, som kommunerne støtter ud over servicelovens 18, og hvor frivilligt socialt arbejde indgår som et væsentlig element, dækker et bredt område. Nogle af disse indsatser og aktiviteter vil i nogle kommuner også kunne være omfattet af støtten efter servicelovens 18. Det er økonomisk støtte til: SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER: aktivitets- og væresteder varmestuer og caféer brugerstyret aktivitetscenter medborgerhuse drift og støtte til frivilligsteder tilskud til kvindekrisecentre seniorhus og tilskud til forskellige senioraktiviteter drift af værested for voksne udsatte ældre- og handicapforeninger sociale projekter og tilbud for ældre, sindslidende, misbrugere og hjemløse klubordninger for psykisk udsatte løn og husleje i forbindelse med selvhjælp samarbejde med familier og institutioner om primært børn med psykiske lidelser. SUNDHEDS- OG OMSORGSPROJEKTER: sundhedsfremmende projekter og samarbejde med blandt andet patientforeninger bedre psykiatri tilskud til hospice omsorgsprojekter og aktiviteter for ensomme, socialt udsatte, ældre og handicappede rådgivning og hjælp til personer udsat for seksuelt misbrug og vold støtte til organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i relation til udsatte børn og voksne, hvor årsagerne er misbrug, ensomhed og sygdom partnerskabsaftale om senioridræt idræt for socialt udsatte, frivillig ordning med motionsven, sport for overvægtige børn busture for pensionister med svære handicaps motion og caféaktiviteter for kræftramte. BYDELSPROJEKTER OG BOLIGSOCIALE INDSATSER: boligsociale integrationsprojekter integrationsarbejde i form af lektiehjælpm.v. aktivitetscentre blandt andet for ældre, fx ældreklubber 14 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l

15 projekter om genhusning af hjemløse venneforeninger brugerråd projekt sundhed og trivsel i boligområder. FRIVILLIGCENTRE OG KOORDINATORER M.V.: oprettelse og drift af frivilligcentre lokaler og aktiviteter løn til frivilligkoordinatorer samt deltidsansatte. ANDET: etablering af netværk støtte til selvhjælp rådgivning og vejledning madklub for socialt udsatte mentorordning for unge pårørendegrupper i psykiatrien. Bilag 2 indeholder en oversigt fordelt på kommunerover udbetalingen af 18-støtte samt en oversigt over de kommuner, der har oplyst om de samlede økonomiske støttebeløb, som ligger ud over de tilskud, kommunerne ydede efter servicelovens 18 i Der kan som i tidligere år ikke ses en direkte sammenhæng mellem de kommuner, der i 2012 ydede forholdsvis meget efter 18 og de kommuner, der benyttede reglerne for tildeling af økonomisk støtte efter anden lovgivning. Derimod ses en tendens til, at de kommuner, der ydede en forholdsvis mindre del af statsstilskuddet efter 18, er kommuner, som i lidt højre grad tildelte støtte efter anden lovgivning. LOKALER, SEKRETARIATSBISTAND OG ANDEN IKKE-ØKONOMISK HJÆLP Ni ud af ti kommuner ydede andre former for støtte end økonomisk støtte, fx støtte til lokaler, sekretariatsbistand, annoncering, konsulentbistand og andet. Andelen af kommuner, der yder andre former for støtte end kontant støtte, har været stigende siden 2005, jf. tabel 2.4. TABEL 2.5 Har kommunen ydet andre former for støtte end kontant støtte? Ja Nej I alt De kommuner, der ydede andre former for hjælp end økonomisk støtte, støttede især de frivillige foreninger med lokaler. Mere end fire ud af fem kommuner har oplyst, at de stiller lokaler til rådighed for de frivillige foreninger, betaler for huslejen og lignende. Over en tredjedel støtter med sekretariatsbistand og konsulentbistand. Endelig hjælper mere end en fjerdel af kommunerne med annoncering, jf. tabel 2.5. STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 15

16 TABEL 2.6 Andre former for støtte end kontant støtte Lokaler Sekretærbistand Støtte til annoncering Konsulentbistand Andet Det ses af tabel 2.6, at andelen af kommuner, der i 2012 yder hjælp til lokaler samt sekretærbistand, er faldet i forhold til Samtidig ses en mindre stigning i andelen af kommuner, der yder støtte til annoncering, konsulentbistand m.v. i forhold til tidligere. Under kategorien Andet har 19 pct. af kommunerne oplyst, at de har ydet andre former for ikke-økonomisk støtte. Andelen er derfor faldet marginalt i forhold til Der er tale om hjælp og støtte til aktiviteter og indsatser, som kommunerne også tidligere oplyste, at de støttede, samt til aktiviteter, som i flere tilfælde svarer til dem, som kommunerne har beskrevet ovenfor, i forbindelse med indsatser og projekter med økonomisk tilskud, hvor frivilligt arbejde indgår som en social indsats. Nogle kommuner stiller således lokaler til rådighed, betaler for eller giver tilskud til drift af væresteder, kontaktsteder og frivillige huse. Der er desuden kommuner, der støtter det lokale, frivillige sociale arbejde via fagdage, kompetenceudvikling og kurser for frivillige. Kommunerne tilbyder i mange tilfælde rådgivning og vejledning til foreningerne, konsulentbistand samt sekretariatsbistand. Flere kommuner hjælper med trykning af materiale, markedsføring, PR og andet, der synliggør og informerer om foreningerne. Nogle kommuner fremhæver, at de har ansat frivilligkonsulenter. En del kommuner holder åbent hus-arrangementer, konferencer, seniormesser eller frivilligmesser. Flere kommuner støtter sociale aktiviteter for frivillige i genbrugsbutikker. Flere kommuner støtter vennekredse og lignende på plejehjem og plejecentre. Én kommune hjælper med tilskud til historiefortællere for ældre på plejehjem Der er også flere kommuner, som bidrager til bisiddernetværk. Andre kommuner peger på frivillige aktiviteter som mentorordninger, folkedans og nørkleklubber. Én kommune nævner støtte til en social- og netværksskabende forening for personer med særlige behov. 16 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

17 3 DE STØTTEDE FRIVILLIGE FORENINGER Kommunerne har i 2012 oplyst om frivillige sociale aktiviteter, der har modtaget økonomisk støtte efter servicelovens 18. Det er et stort set uændret antal af aktiviteter sammenlignet med 2011, hvor kommunerne oplyste om frivillige foreninger. STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 17

18 3.1 MÅLGRUPPER FOR AKTIVITETERNE Ældre er målgruppen for indsatsen i 40 pct. af de i alt frivillige sociale foreninger, som kommunerne har belyst med hensyn til målgrupper og støttebeløb i Sygdomsgrupper er målgruppe for 14 pct. af de støttede aktiviteter. I lidt færre aktiviteter (11 pct.) er målgruppen børn, unge og familier, jf. tabel 3.1. En mindre del af aktiviteterne retter sig mod udvalgte grupper, som fx personer i krise, misbrugere eller tidligere misbrugere, hjemløse, sindslidende, ensomme, flygtninge, indvandrere, ofre for vold eller seksuelle overgreb samt pårørende til de nævnte grupper. Disse grupper udgør hver 5 pct. eller derunder af de støttede foreninger. De bevillinger, hvor kommunerne har indsendt oplysninger om antallet og målgrupper for de frivillige aktiviteter, beløb sig til i alt kr. Det svarer til knap 81 pct. af den samlede udbetalte støtte i 2012, jf. tabel 2.1. De største beløb er udbetalt til aktiviteter, hvor målgruppen er ældre og til Andre. Disse to grupper har i 2012 modtaget næsten halvdelen af det samlede udbetalte tilskud. Mindre grupper som hjemløse, ofre for vold eller seksuelle overgreb og pårørende modtog hver især støtte, der svarer til få pct. af det samlede støttebeløb. TABEL 3.1 Målgrupper for det kommunalt støttede frivillige arbejde i Antal Antal i procent Samlet støttebeløb Støttebeløb i procent Ældre Børn, unge og familier Personer i krise Handicappede Misbrugere eller tidligere misbrugere Hjemløse Sindslidende Sygdomsgrupper Flygtninge/indvandrere Ensomme Ofre for vold eller seksuelle overgreb Pårørende til ovennævnte grupper Andre l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

19 De aktiviteter, som kommunerne har beskrevet under kategorien Andre, dækker en række forskellige aktiviteter og retter sig mod forskellige målgrupper. Flere kommuner oplyser, at de arbejder med andre eller flere målgrupper end dem, der er angivet på spørgeskemaerne. Det kan være målgrupper som generelle, sociale organisationer, frivilligcentre, frivillighedsformidlinger og selvhjælpsgrupper samt aktivitetshuse, væresteder og sociale caféer. Nogle foreninger har fået flerårige bevillinger. Det er nogle af de aktiviteter, som flere kommuner har oplyst om under Andre. Flere kommuner støtter Røde Kors, Frelsens Hær og Kirkens Korshær. Der er desuden en del projekter inden for menighedspleje og genbrugsforretninger med humanitære formål. Mange kommuner støtter aktiviteter, hvor sport, motion, krop og sundhed indgår som væsentlige elementer. Natteravnene støttes i flere kommuner. Det samme gælder mormor-ordninger, der især drejer sig om pasning af syge børn. Der kan også være tale om støtte til specifikke foreninger som boligforeninger og husejerforeninger, diabetesforeninger, mentorordninger for unge eller særlige og enkeltstående arrangementer som frivilligdage, kulturweekender og sociale arrangementer. Kommunernes oplysninger tegner et billede af en bred og mangfoldig frivillig indsats, der retter sig mod mange forskellige målgrupper. DE STØTTEDE FRIVILLIGE SAMMENFATNING FORENINGER l 19

20 3.2 DEN GENNEMSNITLIGE ØKONOMISKE STØTTE TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER I gennemsnit modtog den enkelte forening kr. i støtte i Det er en stigning i forhold til 2011 på 5,6 pct. I 2011 lå den gennemsnitlige støtte på kr. pr. bevilling, jf. figur 3.1. FIGUR 3.1 Den gennemsnitlige bevilling til frivillige foreninger fordelt efter målgrupper (faste priser, 2012) Gennemsnit I alt Misbrugere eller tidligere misbrugere Andre Hjemløse Sindslidende Flygtninge/Indvandrere Ofre for vold eller seksuelle overgreb Kvinder eller mænd i krise Børn, unge og familier Ensomme Handicappede Ældre Pårørende til ovenfor nævnte grupper Sygdomsgrupper l DE STØTTEDE FRIVILLIGE FORENINGER

21 De aktiviteter, der retter sig mod misbrugere og tidligere misbrugere samt Andre, modtog i gennemsnit mest i støtte i Samme tendens har været gældende i de seneste år. Mange af de foreninger, hvor aktiviteterne hovedsageligt retter sig mod et mindre antal personer i forhold til den samlede målgruppe for det frivillige arbejde, modtager generelt mere i støtte end gennemsnittet. Det gælder især misbrugere og tidligere misbrugere samt kategorien Andre. Men også foreninger, der retter sig mod hjemløse og sindslidende, modtager større tilskud end gennemsnittet. Dette gælder i lidt mindre omfang personer i krise, flygtninge og indvandrere og ofre for vold eller seksuelle overgreb. Omvendt er den støtte, der tildeles de enkelte foreninger for ældre, børn, unge og familier samt handicappede og sygdomsgrupper, i gennemsnit mindre end støtten til de øvrige frivillige aktiviteter. De aktiviteter, som modtog de laveste gennemsnitlige beløb i 2012, var projekter for ældre, pårørende og sygdomsgrupper. 3.3 HAR PROJEKTERNE TIDLIGERE MODTAGET STØTTE EFTER 18? Der er en tydelig tendens til, at de foreninger, der får bevilliget støtte til det frivillige arbejde, er foreninger, som tidligere har modtaget støtte. I 2012 var 82 pct. af de foreninger, der modtog støtte, foreninger, som også tidligere har fået støtte. I 2011 var det 84 pct. af foreningerne, i 2010 var det 85 pct. af foreningerne, jf. tabel 3.2. TABEL 3.2 Andel af foreninger, der tidligere har modtaget 18-midler Har tidligere modtaget 18-midler Har ikke tidligere modtaget 18-midler I alt Note: 2012-tallene bygger på svar fra 98 kommuner. 3.4 KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DOKUMENTATION Næsten 70 pct. af kommunerne indsamler systematisk information om, hvilke aktiviteter der faktisk gennemføres for de bevilgede 18-midler, og mere end 75 pct. af kommunerne indsamler systematisk dokumentation for bl.a. at se om, 18-midlerne anvendes i overensstemmelse med de ansøgninger, som har ført til bevillingen. DE STØTTEDE FRIVILLIGE FORENINGER l 21

22 * BILAG

23 BILAG 1 STATISTIKKENS BAGGRUND OG METODE BAGGRUND OG METODE Efter aftale med Social-, Børne- og Integrationsministeriet har Ankestyrelsen oprettet en statistik om det frivillige sociale arbejde, der erstatter de tidligere årligt tilbagevendende survey-undersøgelser. Baggrunden for etableringen af statistikken er især, at de oplysninger, som Ankestyrelsen for 2010 og fremover skal indsamle om det frivillige sociale arbejde, i det væsentligste er basisoplysninger om ressourcer, herunder økonomi. Disse spørgsmål har været tilbagevendende i de senere år, og det forventes, at de skal gentages for at gøre det muligt at følge udviklingen i støtten til det frivillige sociale arbejde over tid. Rammerne for 18-statistikken er fastsat af en arbejdsgruppe bestående af Frivilligrådet, KL samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet. De indhentede data er indsamlet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. SPØRGESKEMAET Ankestyrelsen udsendte i april 2013 et spørgeskema til landets kommuner. Herefter er de kommuner, der ikke overholdt svarfristen, blevet rykket for oplysninger både via mail og ved telefoniske henvendelser. De sidste besvarelser er sendt til Ankestyrelsen i august Undersøgelsen indeholder svar fra 98 kommuner og besvarelsesprocenten er derfor 100 pct. Det er ikke alle kommuner, der har besvaret samtlige spørgsmål, og det er heller ikke alle kommuner, der nødvendigvis skal besvare samtlige spørgsmål. Derfor kan antallet af svarkommuner variere i rapportens tabeller og figurer. Antallet af besvarelser kan aflæses i forbindelse med de enkelte tabeller m.v. I nogle af tabellerne har decimalafrundinger medført, at procenten ikke summer til 100. UDGIFTERNE TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Undersøgelsen beskriver blandt andet kommunernes tilskud til det frivillige sociale arbejde. I de kommuner, hvor Danmarks Statistiks opgørelse over udgifterne til frivilligt socialt arbejde i 2012 varierede mest, i forhold til de oplysninger Ankestyrelsen har modtaget, er der sendt individuelle s til de pågældende kommuner med henblik på verificering af oplysningerne. I nogle tilfælde har Ankestyrelsen også rettet telefonisk henvendelse især med henblik på at korrigere økonomioplysningerne om 18-støtten. Derudover har Ankestyrelsen tillige rettet henvendelse til de kommuner, hvor støtten til det frivillige sociale arbejde er ændret væsentligt fra 2011 til Der har været tale om kommuner, hvor støtten er oplyst at være faldet eller steget betydeligt. Henvendelserne er sket for at verificere oplysningerne og har omfattet ca. 20 pct. af kommunerne. De opgørelser fordelt på kommuneniveauover støtten til det frivillige sociale arbejde i 2012 fremgår af kort 1 og bilag 2. Ved sammenligning af de enkeltes kommuners støtte til det frivillige sociale arbejde i bilag 2 skal der gøres opmærksom på, at retningslinjerne for kontering af udgifterne til frivilligt socialt arbejde rummer en vis frihed for kommunerne. Kommunerne kan således vælge at opføre udgifterne til fx frivilligcentre under konto , hvilket vil sige frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18, eller de kan vælge at placere udgifterne på andre konti, hvor det lokalt findes mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at den direkte sammenligning af kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 må tages med denne form for forbehold. Omkring halvdelen af kommunerne har fx et eller flere frivilligcentre i kommunen, hvor konteringen således kan variere. DE STØTTEDE FORENINGER Kommunerne har oplyst om frivillige sociale foreninger samt fordelingen i forhold til målgrupper af den 18-støtte de modtog i Det skønnes, at de frivillige aktiviteter, som kommunerne har oplyst om, udgør ca. 85 pct. af det samlede antal støttede aktiviteter. De aktiviteter, som kommunerne har belyst i forhold til blandt andet målgrupper, vurderes at være tilstrækkeligt grundlag til at give et retvisende billede af fordelingen af støtten mellem de forskellige målgrupper. HENT SELV OPLYSNINGER I TAL FRA ANKESTYRELSEN Flere af de oplysninger, der indgår som grundlag for statistikken om det frivillige sociale arbejde, er offentliggjort under Tal fra Ankestyrelsen på Ankestyrelsens hjemmeside: Søg: Statistik > Frivilligt socialt arbejde. Her er det også muligt at hente data på kommuneniveau. BILAG l 23

24 BILAG 2 UDBETALT STØTTE, BLOKTILSKUD M.V Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr.1) Indbyggere i ) Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholms kommune l BILAG

25 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr.1) Indbyggere i ) 1085 Region Sjælland Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr.1) Indbyggere i ) 1083 Region Syddanmark Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle BILAG l 25

26 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr.1) Indbyggere i ) 1082 Region Midtjylland Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr.1) Indbyggere i ) 1081 Region Nordjylland Morsø Thisted Brønderslev-Dronninglund Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring l BILAG

27 BILAG 3 UDVIKLINGEN I UDBETALT STØTTE OG ANVENDTE TILSKUD I LØBENDE PRISER I tabellen nedenfor vises i løbende priser det materiale, der ligger til grund for rapportens tabel 2.1 om udbetalt støtte og statstilskud i perioden 2002 til Tabel 2.1 er opgjort i faste priser PL2012, mens nedenstående opgørelse er i løbende priser. I 2012 udbetalte kommunerne 156,2 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18, hvilket i løbende priser var en stigning på 12,3 mio. kr. i forhold til København og Frederiksberg kommuner udbetalte 22,7 mio. kr. i støtte, hvilket er en stigning i forhold til 2011 på 0,7 mio. kr. De øvrige kommuner anvendte 133,5 mio. kr., som er en stigning på 11 mio. kr. i forhold til Kommunerne modtog i 2012 i alt 153,5 mio.kr. i bloktilskud fra staten til det frivillige arbejde. Kommunerne anvendte dermed 2,7 mio. kr. mere, end de modtog i statstilskud, hvilket svarer til, at kommunerne samlet anvendte 101,8 pct. af bloktilskuddet. TABEL 3.3 Udviklingen i udbetalt støtte og modtaget statstilskud løbende priser (mio. kr.) Alle kommuner (ekskl. København og Frederiksberg) Udbetalt 18- støtte 113,3 123,8 120,7 122,5 133,5 Modtaget i statstilskud ,3 131,9 132,9 135,7 Merforbrug -10,7-6,5-11,2-10,4-2,2 Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Udbetalt 18- støtte 20,6 20,9 21,9 22,0 22,7 Modtaget i statstilskud 13,7 13,6 16,5 17,0 17,8 Merforbrug 6,9 7,3 5,4 5,0 4,9 I alt Udbetalt 18- støtte 135,8 144,7 142,5 144,5 156,2 Modtaget i statstilskud 137,7 143,9 148,4 149,9 153,5 Merforbrug -1,9 0,8-5,9-5,4 2,7 BILAG l 27

28 BILAG 4 INDBERETNINGSSKEMA OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 2012 EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 18 Kommune: Kontaktperson: Telefonnummer: SPØRGSMÅL OM STØTTEN 1. OPLYS DET UDBETALTE STØTTEBELØB TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I KR. - JF. SERVICELOVENS 18: a. Regnskab HAR KOMMUNEN OVERFØRT EVT. UUDNYTTEDE 18-MIDLER FRA 2012 TIL 2013? Ja eller nej: Ja L Nej L 2.A HVIS JA I SPØRGSMÅL 2, HVILKET BELØB HAR KOMMUNEN OVERFØRT FRA 2012 TIL 2013? Beløbet i hele kr. 2.B HVIS JA I SPM. 2, HVAD ER ÅRSAGEN TIL AT KOMMUNEN HAR OVERFØRT UUDNYTTEDE 18-MIDLER FRA 2012 TIL 2013? Markér det eller de relevante felter a. Manglede ansøgninger, der opfyldte opstillede kriterier L b. Kvaliteten i ansøgningerne var ikke tilfredsstillende L c. Andet L Hvis markering i c. Andet, oplys hvad: 2.C HVAD ANVENDER KOMMUNEN DE UUDNYTTEDE 18-MIDLER TIL? Hvis kommunen har overført uudnyttede 18-midler fra 2011 til 2012 oplys kort hvad midlerne anvendes / påtænkes anvendt til: 28 l BILAG

29 3. HAR KOMMUNEN I 2012 STØTTET INDSATSER ELLER PROJEKTER MED ØKONOMISKE TILSKUD, HVOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE INDGÅR SOM EN SOCIAL INDSATS OVER FOR UDSATTE BORGERE? Der ønskes oplysninger om det samlede økonomiske tilskud udover den støtte, der er oplyst i spørgsmål 1 om støtte efter servicelovens 18. Tilskuddet kan eksempelvis omfatte økonomisk støtte til korterevarende projekter, bevillinger der løber over flere år eller støtte, der ydes under kommunens enkelte forvaltningsområder / driftsområder, men også økonomisk støtte til eksempelvis frivilligcentre. Der ønskes alene oplysninger om indsatser, hvor frivilligt socialt arbejde er involveret som del af aktiviteten / indsatsen. Ja eller nej: Ja L Nej L 3.A HVIS JA I SPØRGSMÅL 3, ANGIV DEN SAMLEDE STØTTE FOR ÅRET 2012: Hvis det præcise beløb ikke kendes, kan der anvendes et kvalificeret skøn Beløbet i hele kr. 3.B BESKRIV KORT HVILKE STØTTEDE AKTIVITETER, DER ER TALE OM: Beskrivelse af støttede aktiviteter: 4. HAR KOMMUNEN YDET ANDRE FORMER FOR STØTTE END KONTANT ØKONOMISK STØTTE I 2012 (F.EKS. STILLET LOKALER TIL RÅDIGHED)? Markér det relevante felt Ja eller nej: Ja L Nej L 4.A HVIS JA TIL SPØRGSMÅL 4, OPLYS HVILKE ANDRE FORMER FOR STØTTE END KONTANT ØKONOMISK STØTTE, KOMMUNEN HAR YDET I 2012: Markér det eller de relevante felter a. Lokaler L b. Sekretærbistand L c. Støtte til annoncering L d. Konsulentbistand L e. Andet L Hvis markering i e. Andet, angiv hvilken: BILAG l 29

30 STØTTEN FORDELT PÅ FORENINGERNE 5. HVOR MANGE FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER MODTOG 18-STØTTE I 2012? Antal frivillige sociale foreninger 6. MÅLGRUPPERNE I DEN FRIVILLIGE INDSATS Oplys om det samlede antal foreninger inden for hver af de enkelte målgrupper og den udbetalte 18-støtte Antal foreninger og samlet støttebeløb a. Ældre b. Børn, unge og familier c. Kvinder eller mænd i krise d. Handicappede e. Misbrugere eller tidligere misbrugere f. Hjemløse g. Sindslidende h. Sygdomsgrupper i. Flygtninge/indvandrere j. Ensomme k. Ofre for vold eller seksuelle overgreb l. Pårørende til ovennævnte grupper m. Andre Hvis oplysning i m. Andre, angiv hvem: 30 l BILAG

31 7. I HVILKET OMFANG HAR AKTIVITETERNE TIDLIGERE FÅET STØTTE VIA 18: Kendes den præcise procentfordeling ikke, kan der anvendes et kvalificeret skøn Procent a. Aktiviteter, der ikke tidligere har fået støtte b. Aktiviteter, der tidligere har fået støtte I alt (a+b)=100 pct HVIS KOMMUNEN HAR UDPEGET EN SÆRLIG KONTAKTPERSON TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE, OPLYS NAVN OG PÅ KONTAKTPERSON: Kontaktperson: E- mail: 9. INDSAMLER KOMMUNEN SYSTEMATISK INFORMATION OM, HVILKE AKTIVITETER DER FAKTISK GENNEMFØRES FOR DE BEVILLIGEDE 18-MIDLER? Markér det relevante felt Ja eller nej: Ja L Nej L 9.A INDSAMLER KOMMUNEN SYSTEMATISK DOKUMENTATION FOR BL.A. AT PÅSE, OM 18-MIDLERNE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DE ANSØGNINGER, HVOREFTER MIDLERNE ER BEVILLIGET? Ja eller nej: Ja L Nej L EVENTUELLE BEMÆRKNINGER TIL BESVARELSEN AF SKEMAET KAN NOTERES HER: BILAG l 31

32 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens kanal København K 32 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

18 Redegørelsen 2015 Det Kommunale Samarbejde Med Frivillige Sociale Foreninger

18 Redegørelsen 2015 Det Kommunale Samarbejde Med Frivillige Sociale Foreninger 18 Redegørelsen 2015 Det Kommunale Samarbejde Med Frivillige Sociale Foreninger 1 Resumé... 1 2 Støtten til det frivillige sociale arbejde... 3 2.1 Udbetalt 18-støtte og statstilskud 2011-2015... 3 2.2

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN 2010 DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen Kolofon Udgivet af Social- og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere