FORSVUNDNE KIRKER I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVUNDNE KIRKER I KØBENHAVN"

Transkript

1 Fig. 1. Prospekt af København, set fra Vesterbro, 1760, med Vajsenhuset (nr. 9) og Tugthuset (nr. 15). Ladegården ligger umiddelbart uden for billedet til højre, Pesthuset til venstre. Stik af Hans Quist efter Johan Jacob Bruun. NM2. View of Copenhagen, seen from Vesterbro, The Royal Orphanage and the Workhouse are seen (nos. 9 and 15). The Granary is placed just outside the picture to the right, and the Pesthouse to the left. Print by Hans Quist after Johan Jacob Bruun. FORSVUNDNE KIRKER I KØBENHAVN INDLEDNING NOTER S. 10 I»Danmarks Kirker«omtales sædvanligvis såvel nyere kirker som kirkegårde forud for afsnittet om de nedlagte kirker. Udarbejdelsen af sådanne afsnit har imidlertid måtte udskydes, og beskrivelserne af de ældre nedlagte kirker, kapeller og kirkesale bringes derfor i fortsættelse af beskrivelserne af de eksisterende ældre, københavnske kirker. 1 Forsvundne kirker, der opfattes som forgængere for ældre, eksisterende kirker, er beskrevet i forbindelse med disse. Her skal særligt gøres opmærksom på fig.: Regenskirken (DK. Kbh.By 2, s ), Midlertidig kirkebygning på Christianshavn (DK. Kbh. By 2, s ), Sophie Amalienborgs kirke (DK. Kbh.By 3, s. 156, ), Ny hollænder- byens kirke (DK. Kbh.By 3, s ). Under ét afspejler de nedlagte kirker Køben- havns udvikling fra flække til storby, og da de alle på nær enkelte undtagelser (S. Clemens og Kirken uden for Nørreport) er institu- tionskirker, kaster indvielsesdatoer og nedlæg- gelsesår strejflys over udviklingen inden for hospitalsvæsen, fængselsvæsen m.m. Idet for- målet med undersøgelser og beskrivelser i før- ste række har været at meddele oplysninger om kirkearkitektur og -inventar, er såvel byhistori- ske som socialhistoriske bemærkninger ind- skrænket til et minimum. Det må ligeledes un- derstreges, at der som følge af den stærke foku-

2 8 FORSVUNDNE KIRKER I KØBENHAVN Fig. 2. Oversigtskort over placeringen af de forsvundne kirker. 1: S. Clemens kirke; 2: Gråbrødre klosterkirke; 3: S. Jørgens hospitalskapel; 4: S. Gertruds kapel; 5: S. Clare; 6: S. Annæ hospitalskapel; 7: Kirken uden for Nørreport. 8: Kirkesalen i Christian IV.s tugt- og børnehus. 9: Slavekirken på Bremerholm. 10: Kirken i Børnehuset på Christianshavn. 11: Søkvæsthusets kirkesal. 12: Pesthusets kirke. 13: Arresthuskirken. 14: Vajsenhusets kirke. 15: Kirkerne i Ladegården. 16: Stokhusets kirke. 17: Brøndstræde hospitalskapel. 18: Kirken i Abel Cathrines stiftelse. 19: Kirken i Frederiks Hospital 20: Bedesalen i Det Harboeske Enkefru- Kloster. 21: Kirken i Christians Plejehus. 22: Almindelig Hospitals kirkesal. 23: Brødremenighedens bedesal. Tegning MN Map of Copenhagen with the location of the dismantled churches. 1: S. Clement s Church. 2: Greyfriars Monastery, 3: S. George s Chapel, 4: S. Gertrude s Chapel, 5: S. Clare s Church, 6: S. Anne s Hospital Chapel, 7: The Church outside Nørre Port, 8: Christian IV s House of Correction and Home for Waifs and Strays, 9: The Convicts Chapel, 10: The Home for Waifs and Strays, 11: The Seamen s Hospital, 12: The Pest-House, 13: Arresthuskirken (City Prison Chapel), 14: The Royal Orphanage, 15: The Granary, 16: The Military Prison, 17: Brøndstræde Hospital, 18: The Abel Cathrine Foundation, 19: Frederik s Hospital, 20: The Harboe Foundation for Widows, 21: Christian s Hospital, 22: The General Hospital, 23: The Chapel of the Moravian Brethren.

3 INDLEDNING 9 sering på kirkesalene, kun gives oplysninger om de pågældende institutioners øvrige lokaler eller bygninger, når det skønnes nødvendigt for forståelsen. Dog må det bemærkes, at selv om flere af kirkesalene var spartansk udstyret, har omgivelserne hér ofte stået i grel modsætning til kirkegængernes usle dagligdag. De forsvundne kirker beskrives i kronologisk rækkefølge, og for institutionskirkerne er kirkesalens indvielse anset for at være den afgørende begivenhed. Blandt de nedlagte middelalderlige kirker kan hverken S. Jørgens (s. 25), S. Gertruds (s. 29) eller S. Annæ (s. 36) stedfæstes nøjagtigt, og kendskabet til disse institutionskapeller er derfor uhyre begrænset. Desværre er det samme tilfældet for byens ældste sognekirke S. Clemens (s. 13) og de to klosterkirker Gråbrødre (s. 20) og S. Clare (s. 31). Der er ikke påvist sikre spor af Gråbrødre klosterkirke, og de to andre tomter er kun blevet undersøgt af amatørarkæologer, som havde svært ved at afse tid til at følge afdækningen og fjernelsen af fundamentresterne, efterhånden som byggearbejderne på grundene skred frem. Ofte bygger deres meddelelser på oplysninger fra arbejdsmænd og ikke på selvgjorte iagttagelser. Nedlagte sognekirker. Foruden S. Clemens, der blev nedlagt o. 1530, er blot forsvundet en enkelt sognekirke. Kirken uden for Nørreport, der søgtes af beboerne i forstadsbebyggelsen uden for voldene, og som blev ødelagt 1658 (jfr. s. 39). Efter krigen flyttedes forstadsbebyggelsen længere ud, og Frederiksberg kirke overtog menigheden (jfr. DK. Kbh.By 3, s. 342f.). I rne udvidedes byen mod nord, men de store planer for kirkerne i området først S. Anna Rotunda (DK. Kbh.By 6, under udgivelse) og siden Frederikskirken (DK. Kbh.By 5, s. 461f.) hindrede tilsyneladende opførelsen af mindre sognekirker for andre end militærpersoner i de ny bydele. Først 1877 indviedes S. Pauls kirken ved Nyboder. Til gengæld opstod en række institutionskirker, som bl.a. søgtes af Frederiksstadens beboere, hvis kirkevej herved blev en del kortere. Det er ikke afklaret, hvilken rolle denne søgning kom til at spille, hverken for områdets institutionskirker i særdeleshed eller for byens institutionskirker i almindelighed, men der spores påvirkninger ved inventaranskaffelser (s. 61, 164 og 174), i udvidelsesønsker (s. 176f.), gennem betaling af stolepenge (s. 163, 182 med note 36 og 119 med note 48) og ved offerydelser til præsterne (s. 70, 90, 182 og 202). Kendskabet til de ældste efterreformatoriske institutionskirker er ret sparsomt, ligesom vor viden om institutionerne selv er mangelfuld. Der findes hverken oversigter over forsorgsvæsenets udvikling eller over de københavnske institutioners historie, og selv om de fleste større stiftelser er behandlet i det følgende, må det understreges, at der fandtes adskillige institutioner uden kirkesal. Flere gange i tidsrummet o søgtes byens og til dels landets sociale problemer løst gennem omfattende reformer, ofte suppleret med oprettelse af ny institutioner. Første gang 1530, da de katolske stiftelser S. Jørgens, S. Gertrud (også kaldet S. Annæ) og Helligåndshospitalet samledes til en borgerlig institution, det senere Vartov. I 1600 rne og navnlig i 1700 rne kom den samlede velstandsstigning i samfundet til at præge institutionsoprettelserne. Foruden private stiftelser funderedes en række offentlige institutioner. Da grundlaget for det enevældige styre var skabelsen af et stærkt militærapparat, er det ikke overraskende, at mange ny institutioner oprettedes til hærens og flådens mandskab. Men også andre befolkningsgrupper fik del i skattestatens øgede ressourcer. Eksempelvis var en rentabel udnyttelse af børnenes arbejdskraft en forudsætning for driften af 1600 rnes børnehuse, mens det i 1700 rne var muligt at tillægge Vajsenhuset så store indtægter, at arbejdskravet udelukkende opretholdtes af pædagogiske hensyn rnes institutioner havde tilsyneladende sjældent en egentlig kirkesal, men de havde vist altid, som f.eks. De fattiges Børnehus, en prædikant tilknyttet. 2 Med 1700 rnes pietistiske rørelser opstod et behov for særlige lokaler ind-

4 10 FORSVUNDNE KIRKER I KØBENHAVN rettet til kirkeligt brug. Institutioner opførtes med imponerende kirkerum, f.eks. Vajsenhuset s. 109f og Børnehuset på Christianshavn s. 51f, ligesom der indrettedes kirkesale i allerede eksisterende stiftelser, Pesthuset s. 83f, Arresthuskirken s. 89f, Søkvæsthuset s. 69f, Brøndstræde Hospital s. 153f og Abel Cathrines Stiftelse s. 159f. 3 Med rationalismen i slutningen af århundredet vendte udviklingen, og de store kirkesale indskrænkedes eller nedlagdes, jfr. Almindelig Hospital s. 201f, Børnehuset s. 109f og Frederiks Hospital s. 171f. Institutionskirkerne oplevede en renæssance ved det store institutionsbyggeri i 1800 rnes anden halvdel og begyndelsen af 1900 rne (f.eks. Kommunehospitalet); men i de seneste årtier er en del af disse tilsyneladende blevet nedlagt (f.eks. Rigshospitalet, Sundholm og S. Johannes Stiftelsen). Flertallet af 1700 rnes institutionskirker var af galleritypen med pulpiturer ofte i to etager langs væggene og prædikestolen anbragt over altret. Den væsentligste fordel ved denne indretning var, at præsten lettere kunne høres og ses. Da kirken som regel placeredes midt i bygningskomplekset, fik hospitalslemmerne endvidere mulighed for at følge gudstjenesten fra deres seng, når dørene mellem sygestuer og kirke blev åbnet. Disse fordele mindskedes dog ved, at kirkerummet ofte delte institutionen på en uhensigtsmæssig måde. Kirkesalens fremtrædende placering i institutionens midtakse må derfor forklares dels ud fra æstetiske hensyn og dels ud fra den store betydning for den enkeltes liv, som datiden tillagde overværelsen af gudstjenester. På denne baggrund er det ikke overraskende, at kirkerne havde samme udformning i hospitaler og fængsler. I løbet af 1700 rne fremsattes en række forslag til forbedring af forholdene i fængsler og hospitaler. Hospitalerne burde i det mindste deles i syge- og plejeafdelinger, og oprettelse af en række specialafdelinger var ønskelig. Ligeledes ansås det for nødvendigt at adskille forskellige forbryderkategorier i fængslerne. Sådanne forandringer måtte også få betydning for udformningen af kirkerummene. Udviklingen kom klarest til udtryk blandt fængselskirkerne. Børnehusets kirke II (Philip de Lange o. 1740) har intet fængselspræg. Hver- ken facade eller indretning henleder opmærk- somheden på bygningens funktion. Ved Ar- resthusets kirkesal II (C. F. Hansen ) er facadens udformning inspireret af udenlandsk fængselsarkitektur (jfr. s. 94), mens kirkesalens indretning stadig ikke adskiller sig væsentligt fra andre af tidens kirkerum. Anderledes for- holder det sig med Kvindefængslets kirker (N. S. Nebelong ). Her blev kirkerne indrettet efter et amfiteatralsk princip med sær- lige lukkede bokse (stalls), hvor den enkelte fange kunne isoleres (jfr. s. 64). Denne udform- ning blev første gang anvendt i det engelske mønsterfængsel Pentonville (Joshua Jebb ), 4 og var allerede fra slutningen af 1850 rne enerådende i dansk fængselsarkitektur. I dag er alle disse kirkesale atter demonteret. 5 NOTER TIL S Alle kendte kirker, kapeller og kirkesale (dog hverken anglikanske eller græsk-katolske), som er indviet før 1850, samt deres direkte efterfølgere er medtaget. Udvælgelsen har været forbundet med flere vanskeligheder, og visse beslutninger kan diskuteres. F.eks, kan det hævdes, at det ville være naturligt at betragte Rigshospitalets kirke og De gamles Bys kirke som efterfølgere af henholdsvis kirken i Frederiks Hospital og Almindelig Hospitals kirkesal især da den 1886 indviede Abel Cathrines Stiftelses kirke II og Kvindefængslets kirker er medtaget. Det har imidlertid været redaktionens opfattelse, at der fandtes en nærmere forbindelse mellem de sidstnævnte end mellem de førstnævnte. Det har også været vanskeligt at skelne mellem bedesale og kirkesale. Ved anlæggelse af en konsekvent linie ville såvel Brødremenighedens sal som salen i Det Harboeske Enkefru-kloster falde uden for emnet, men da dette ville stride mod en almindelig opfattelse i datiden, er de medtaget. 2 Jens Lauritsøn Wolf: Encomion Regni Daniæ, 1654, s Et fællestræk for disse institutioner er, at der løbende blev anskaffet kirkeinventar, indtil der var opstået en kirkesal. Som eksempel på en institution, som kun nåede en del af vejen, kan nævnes Det Harboeske Enkefru-kloster (jfr. s. 187f). 4 Robin Evans: The fabrication of virtue. English prison architecture, Cambridge 1982,

5 NOTER ENGLISH SUMMARY 11 s. 362f. Ifølge Evans s. 338 skulle ideen første gang være præsenteret i et projekt I København findes dog et eksempel på en endnu ældre»fængselskirketype«. I arresthuset på Blegdamsvej er et alter opstillet ved den ene kortvæg for enden af den midthal, der findes mellem cellerne ved langvæggene. Denne løsning minder påfaldende om forholdene i Carlo Fontanas romerske børnehus, hvis indvielse 1703 indvarslede den udvikling, der førte til de amfiteatralske fængselskirker; således E- vans, som note 4, s. 59f. INTRODUCTION. Churches and cemeteries of fairly recent date are generally described in»danmarks Kirker«, before the section on abandoned or demolished churches and churchyards. However, in the present edition about churches in the city parishes of Copenhagen the review of recent churches has had to be postponed. Instead, the old vanished churches are described after the treatment of existing churches in Copenhagen which pre-date The forerunners of a church and the existing church, still functioning as such, are normally described together. In descriptions of past chapels attached to institutions, the information about other rooms or buildings connected with these institutions is kept to a minimum, only the chapel interior often the institution s most elaborate room will be examined in greater detail. Our knowledge of vanished medieval or early post-reformation churches is limited. The replanning and development of Copenhagen in the seventeenth and eighteenth centuries gave rise to the founding of two additional parish churches: S. Anna Rotunda and Frederiks Kirke, the latter was completed in Another sign of the increasing prosperity of the period was the establishment of a number of institutions by private trusts. Powerful military forces were imperative at the time of the absolute monarchy and this, coupled with a more mercantile mentality, led both to the founding of institutions for the benefit of the army and navy, and to work-houses of various kinds. In most cases chaplains were attached to these public or private institutions, and sometimes a special room was arranged for church services. With the currents of pietism in the 1700s there followed an increasing demand for chapels. A chapel was generally given a central position in the institution, and usually arranged with galleries round the walls, and the pulpit above the altar. This ensured a large number of seats for the congregation, while at the same time leaving enough space for doors to open out into adjoining rooms, so that bedridden inmates could follow the services held in the chapel. With the coming of rationalism and greater understanding of the advantages of dividing institutions into departments, chapels played a more subordinate role and by the close of the eighteenth century they were either limited in size or dismantled. Not until the large-scale building of new institutions in the second half of the 1800s, and early 1900s, did the number of institution chapels increase. Most of them are now no longer in existence.

6 Fig. 3. Det københavnske gadenet 1377 nuværende gader stiplet. A: S. Clemens kirke; B: Vor Frue kirke; C: Gråbrødre kloster; D: S. Petri kirke; E: gadekær; F: Vesterport; G: S. Clemens kirkes grav (s. 15). Tegning MN 1984 på grundlag af stadskonduktørembedets 1979-rekonstruktion. Street system in Copenhagen in 1377 present-day streets are marked by dotted lines. A: S. Clement s Church; B: Church of Our Lady; C: Greyfriars Monastery; D: S. Peter s Church; E: pond; F: Vesterport (West Gate); G: ditch of S. Clement s Church.

Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o. 1750. Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c. 1750.

Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o. 1750. Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c. 1750. 817 Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o. 1750. Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c. 1750. Kirkerne i Nyborg Indledning Byens topografi og opståen.

Læs mere

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT

KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Fig. 20. Kirken uden for Nørreport. Udsnit i Resens Atlas 1677, visende tilstanden før byens belejring 1658 (s. 40). The Church outside Nørreport. Detail of a view in Resen s Atlas 1677, showing conditions

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Odense Adelige Jomfrukloster

Odense Adelige Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg er et ejendomsselskab

Læs mere

SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN

SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN SUNDHEDSPLEJERSKE INSTITUTIONEN Betænkning I afgivet af det af sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg vedrørende revision af sundhedsplejerske- og hjemmesygeplejeordningen HEALTH VISITING Report I of a Committee

Læs mere

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg

Fæstningens Materialgård. Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård Udgivet af Realdania Byg Fæstningens Materialgård The Fortifications Depot Fæstningens Materialgård Realdania Byg A/S 2012 ISBN: 978-87-92230-39-3 Tekst og redaktion: Jens Christian

Læs mere

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU Bosnien Hercegovinas vej mod EU Bosnia Herzegovina s road towards the EU Lejla Cocic Cand.ling.merc - Engelsk / Europæiske Studier Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Institut for Europæiske Studier Anslag:

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker

Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Indsatte i danske fængsler Uddannelse og uddannelsesønsker Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet April 2007 for Direktoratet for Kriminalforsorgen 1 Indhold Forord 2 Resume 3 Sammenfatning af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FORBINDELSE Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter. THE EUROPEAN CONNECTION Harald Selmer and the Danish asylums

DEN EUROPÆISKE FORBINDELSE Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter. THE EUROPEAN CONNECTION Harald Selmer and the Danish asylums EDDIE DANIELSEN DEN EUROPÆISKE FORBINDELSE Harald Selmer og de danske helbredelsesanstalter THE EUROPEAN CONNECTION Harald Selmer and the Danish asylums ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, RISSKOV AARHUS UNIVERSITY

Læs mere

Trekantshandelen i København en usynlig historie?

Trekantshandelen i København en usynlig historie? Trekantshandelen i København en usynlig historie? Vejleder: Keld Buciek Projektet er udarbejdet af: Anders Boyer Nielsen, Camilla Nørholm Edens og Sophie Lund-Hansen. Bachelormodul i Geografi, efteråret

Læs mere

Durita Hansen. Copenhagen Business School. Dato: 23. marts 2009. Antal sider: 74 normalsider. Cand.ling.merc. Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen

Durita Hansen. Copenhagen Business School. Dato: 23. marts 2009. Antal sider: 74 normalsider. Cand.ling.merc. Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Folkekirkenognationen E n a n a ly s e a f f o lk e k i r k e n s r o lle i d e n f æ r ø s k e n a tio n s d a n n e ls e DuritaHansen Copenhagen Business School Dato: 23. marts 2009 Cand.ling.merc. Antal

Læs mere

Institutionelle rammer For ejer-, lejer- og andelsboliger I Danmark

Institutionelle rammer For ejer-, lejer- og andelsboliger I Danmark Institutionelle rammer For ejer-, lejer- og andelsboliger I Danmark Afgangsprojekt Arealforvaltning gruppe 10.4 Aalborg Universitet foråret 2004 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900

S. CLARE KLOSTERKIRKE NOTER s. 1900 Fig. 1. S. Clare kloster (»D. Claræ Coen(obium)«). Udsnit af bykort 1593 i Georg Braun og Frans Hogenberg, Civitates orbis terrarum, V, Køln 1597, jfr. s. 79, fig. 8. - St. Clare's convent. S. CLARE KLOSTERKIRKE

Læs mere

En analyse og undersøgelse af folkebibliotekets aktuelle profil; baseret på felt- og casestudier ved tre københavnske folkebiblioteker

En analyse og undersøgelse af folkebibliotekets aktuelle profil; baseret på felt- og casestudier ved tre københavnske folkebiblioteker Jon Aslak Plitt Hansen Det Nye Folkebibliotek En analyse og undersøgelse af folkebibliotekets aktuelle profil; baseret på felt- og casestudier ved tre københavnske folkebiblioteker The public library is

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34

Planlægning. Før og under byggeri. Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Planlægning Før og under byggeri Michael Lind Christensen Studienummer: 17 86 34 Bygningskonstruktøruddannelsen 7.semester - Speciale Vejleder: Anne Marie Herforth VIA University Collage 7.Semester - Udførende

Læs mere

NEGERSKOLER I DANSK VESTINDIEN

NEGERSKOLER I DANSK VESTINDIEN NEGERSKOLER I DANSK VESTINDIEN Af EVA LAWAETZ Forfatteren, der indtil fornylig har været bibliotekar i Christianssted på St. Croix, har netop udgivet bogen: Black education in the Danish West Indies from

Læs mere

Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen -et case study i nyere tids arkæologi

Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen -et case study i nyere tids arkæologi Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen -et case study i nyere tids arkæologi af Susanne Møller Johansen, Ajax Allé 45A, 2650 Hvidovre Kandidatspeciale Studieordning 1998, FHA 308, 1/2 årsværk, Saxo-Instituttet,

Læs mere

Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten i Ålborg 1893-1963

Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten i Ålborg 1893-1963 Institut for Historie og Områdestudier Aarhus Universitet Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten i Ålborg 1893-1963 The Aalborg Labour-house 1893-1963 - from re-education to rehabilitation Advarselsskilt

Læs mere

Det farlige fællesskab

Det farlige fællesskab Det farlige fællesskab Hemmelig og forbudt kommunikation blandt fanger i de danske fængsler, 1842 1947 af Martin Rovang Jensen Vejleder: Karin Lützen Historie, Institut for Kultur og Identitet Roskilde

Læs mere

PARTSINDDRAGELSEN I DET NYE BESKÆFTIGELSESSYSTEM

PARTSINDDRAGELSEN I DET NYE BESKÆFTIGELSESSYSTEM PARTSINDDRAGELSEN I DET NYE BESKÆFTIGELSESSYSTEM UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF DEN DANSKE MODEL SPECIALE AFLEVERET AF MALENE NØRGÅRD JENSEN ÅRSKORTNUMMER 2000 3219 VEJLEDER: CARSTEN DAUGBJERG SPECIALET

Læs mere