Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2"

Transkript

1 SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

2 1. OM VALGFAGSKATALOGET VELFÆRDSINNOVATION (TRIN 1 OG TRIN 2) SOCIALPÆDAGOGIK (TRIN 1 OG TRIN 2) MIN KROP OG MIT SIND I FOKUS (TRIN 1 OG TRIN 2) SEKSUALITET (TRIN 1 OG TRIN 2) KULTURMØDET I PRAKSIS (TRIN 1 OG TRIN 2) HÅNDVÆRKET I SYGEPLEJEN/OBSERVATION OG DOKUMENTATION (TRIN 1) HÅNDVÆRKET I SYGEPLEJEN/ SYGEPLEJESKILLS (TRIN 2) FAGLIG DANSK SOM ANDET SPROG INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI ANATOMI OG FYSIOLOGI I PRAKSIS UDEN MAD OG DRIKKE (NATURFAG TRIN 1) KLÆDT PÅ TIL NATURFAG (NATURFAG TRIN 2) GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU E (OBS 2 UGER)

3 1. Om valgfagskataloget Formålet med valgfagsundervisningen er at give eleverne mulighed for, at fordybe sig i fag der supplerer den erhvervsrettede og almene undervisning, samt har betydning for videreuddannelse. et giver et overblik over de valgfag, der udbydes på SOSU Sjælland. 1 Den enkelte afdeling vælger selv, hvilke valgfag, der udbydes i de planlagte valgfagsuger. Alle valgfag udbydes dermed ikke på alle afdelinger hver gang. Alle valgfag, undtaget engelsk, har en varighed på 30 lektioner svarende til 1 uges undervisning. Lektionerne kan fordeles mellem forskellige arbejdsformer både med og uden lærerdækning. Dette kan for eksempel være oplæg, gruppearbejde, studiebesøg, selvstudie og virtuelle forløb med mere. Eleverne har ligeledes hjemmearbejde, således at de er beskæftiget 37 timer i valgfagsugen. Engelsk (niveau E) kan kun vælges af elever på trin 1. Faget strækker sig over 2 uger, og giver derfor ikke plads til yderligere valgfag. Hvis der er elever, der ønsker et fremmedsprog ud over engelsk, vil skolen etablere et samarbejde med en anden uddannelsesinstitution. Trin 1 elever vælger valgfag svarende til 2 ugers undervisning. Trin 2 vælger valgfag svarende til 1 uges undervisning. et er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra praktikvirksomhederne. 1 et er udarbejdet i overensstemmelse med 32 BEK 1010 af 22/09/

4 2. Velfærdsinnovation (Trin 1 og trin 2) Vi kender alle til kreative kollegaer eller borgere, der løser ting på en anderledes og kreativ måde. Tit kommer de gode initiativer bare ikke til gavn for andre. I valgfaget arbejdes der med, hvordan man kan lære at udvikle nye ideer og medvirke til at tænke nyt. I faget kommer man til at samarbejde med praksis, og arbejder med løsningsforslag ved hjælp af kreative processer. Formål Får forståelse for, hvordan kreativitet kan bruges professionelt Bliver inspireret til at finde nye løsninger på komplekse problemstillinger i plejen Får viden om, hvordan det kan lykkes at finde nye veje til problemløsning Får indblik i, hvordan innovativ tankegang stimuleres og udvikles Afprøver, hvordan man kan præsentere innovative løsninger for andre Får indblik i hvordan man indarbejder ny tænkning i hverdagen Får prøvet at arbejde på tværs af faggrænser og mellem teori og praksis Mål Lærer at tænke innovativt og kreativt i plejen Afprøver kreativ tænkning på konkrete problemstillinger i plejen Afprøver innovative metoder i samarbejde med andre Lærer at præsentere gode faglige ideer for kollegaer og borgere Indhold Eleven skal arbejde med: Konkrete faglige problemstillinger af betydning for borgeres/kollegaers velfærd Faglige begreber knyttet til velfærd og innovation Løsning af komplekse problemstillinger i plejen, samt nytænkning i forbindelse med dette. Metode Undervisningen tilrettelægges med for eksempel oplæg af underviser og/eller repræsentant fra praktikken, gruppearbejde, afprøvning af innovations- og ideudviklingsprocesser, virksomhedsbesøg, afprøvning af ideer, rollespil med mere. Valgfaget kan evt. tilrettelægges som en camp. Forslag til struktur: Dag 1: Virksomhedsbesøg, hvor der observeres og drøftes med medarbejdere om problemstillinger Dag 2-4: Kreative processer og forsøg på løsninger ud fra en innovativ tankegang. Forberede formidling af løsningsforslag. Dag 5: Løsningen præsenteres for virksomheden/opgavestiller 4

5 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Forklare hvad innovation og velfærdsinnovation indebærer Identificere problemstillinger, der kræver innovative løsninger, og kunne beskrive disse. Komme med forslag til kreative og innovative løsninger af problemstillinger, og beskrive dem. Præsentere sine løsningsforslag for kollegaer og evt. borgere. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 5

6 3. Socialpædagogik (Trin 1 og trin 2) Målene er identiske for både trin 1 og trin 2, men der differentieres i forhold til teorien og evaluering. Formål Opnår teoretisk socialpædagogisk viden og faglige færdigheder for at kunne arbejde ud fra socialpædagogiske principper med henblik på at skabe optimale betingelser for, at mennesker med særlige vanskeligheder kan deltage i samfundet og sociale fællesskaber. Mål I samarbejdet med borgeren ser muligheder for at tilrettelægge det sociale miljø, så det enkelte menneske får mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter med de ressourcer, som borgeren har. Forstår det enkelte menneskes sociale vanskeligheder i sammenhæng med dets livsforløb og mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår. I sin professionelle praksis kan arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ. Opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for borgeren inden for den socialpædagogiske målgruppe (eks. demente, psykisk syge, misbrugere og socialt udstødte). I sin professionelle praksis kan udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber ud fra borgerens ønsker og sociale situation. Indhold Eleven skal arbejde med: Socialt udsatte borgere med fokus på demente (og sindslidende + trin 2). Betydningen af aktiviteter og deltagelse i fællesskaber for mennesker. Eksempler på socialpædagogiske metoder som fx Marte Meo og reminiscens. Eksklusionsmekanismer i samfundet og i individet. Betydning af eget menneskesyn i samværet med borgeren. Socialpædagogiske tilgange og redskaber og hvorledes de kan forebygge magtanvendelse. Regler om magtanvendelse og regler om omsorgspligt. Fra diagnoser til fokus på det hele menneskes sociale udvikling (kun trin 2). Begreberne recovery og empowerment (kun trin 2). Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppeøvelser og gruppediskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Der kan være foredrag ved ekstern oplægsholder og visning af film. Der vil blive udleveret litteratur som forberedelse til undervisningen. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende en relevant socialpædagogisk tilgang og komme med forslag til forskellige pædagogiske tiltag, der fremmer social inklusion og livskvalitet (trin 1). Anvende den socialpædagogiske analysemodel og komme med forslag til forskellige pædagogiske tiltag (trin 2). 6

7 Reflektere over etiske dilemmaer i forhold til magtanvendelse og omsorgspligt. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 7

8 4. Min krop og mit sind i fokus (Trin 1 og trin 2) Formål Forstår sammenhængen og betydningen af egen fysiske og psykiske velvære i sit professionelle arbejde Forstår at anvende robusthedsbegrebet, til at klare de fysiske, psykiske og sociale udfordringer som arbejdet som professionel omsorgsperson i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fordrer Forstår foranderlighed som et vilkår i det moderne menneskes arbejdsliv Mål Tilegner sig redskaber til at træffe hensigtsmæssige beslutninger i forhold til konflikter og stressfaktorer, som eleven møder i sit daglige arbejde Tilegner sig redskaber til at medvirke aktivt til forebyggelse af stress hos sig selv og andre Tilegner sig redskaber til at klare udfordringer i samarbejdsrelationer med borgere, patienter, pårørende og medarbejdere Kan identificere og reagere på egne kropslige signaler i tilspidsede eller vanskelige situationer, så overblikket og professionalismen bevares Indhold Arbejder med at anvende og træne redskaber, der hjælper eleven med at blive bevidst om egne tanker og følelser der opstår i arbejdet Arbejder med øvelser i kommunikation og fx øvelser i vejrtrækning Arbejder med begreberne empowerment og mestring Arbejder med forandringsprocesser Metode Undervisningen tager udgangspunkt i den helhedsorienterede undervisningsform, hvor der arbejdes med problemstillinger, der udspringer af elevens egne erfaringer fra praksis. Eleven arbejder med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der skaber mulighed for at mestre sit professionelle liv. Der arbejdes med øvelser og små oplæg, mens hovedvægten lægges på elevens egen refleksion og fordybelse. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Være bevidst om sin egen rolle i f. t. at håndtere forandringer og udfordringer i sit arbejdsliv på en hensigtsmæssig måde Være bedre i stand til at få øje på mulige løsninger og tilgange til forebyggelse af konflikter og stress Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 8

9 5. Seksualitet (Trin 1 og trin 2) Formål Mål Opnår viden om ældres og handicappedes seksualitet. Opnår viden om brug af hjælpemidler samt hvilke muligheder der ligger i velfærdsteknologien. Opnår viden om og arbejder med kommunikation målrettet den ældre eller handicappede samt med pårørende. Får mulighed for at arbejde med egne holdninger, fordomme og tabuer i forhold til ældres og handicappedes seksualitet Får viden om kroppens fysiologi i forhold til aldring og seksualitet Får redskaber til at håndtere dilemmaer i praksis Får redskaber til at kunne kommunikere og turde tale om det med den ældre, handicappede eller pårørende Indhold Eleven skal arbejde med: Kommunikation, den vanskelige samtale og den anerkendende samtale Den ældre eller handicappedes behov for nærhed med andre mennesker Den ældre eller handicappedes seksualitet Hjælpemidler, herunder velfærdsteknologi Metode Undervisningen tilrettelægges sådan, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, evt. besøg af sexualvejleder fra praktikken, gruppeøvelser og -diskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Redegøre for den ældres og handicappedes seksuelle behov Forklare om forskellige hjælpermidler, herunder velfærdsteknologiske muligheder Kommunikere med den ældre, handicappede eller pårørende, herunder vide hvad der er vigtigt at inddrage under den vanskelige samtale Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 9

10 6. Kulturmødet i praksis (Trin 1 og trin 2) Mål og indhold er de samme for både trin 1 og trin 2, men der differentieres i forhold til niveau i teorien og til hvor komplekse situationer, der diskuteres ud fra. Formål Mål Opnår viden om kulturbegrebet og kulturforskelle både i forhold til kolleger på arbejdspladsen, samt borgere/patienter og pårørende i omsorg og plejen. Får forståelse for betydningen af menneskers forskellige normer, fordomme og holdninger til andre kulturer. Opnår viden om og arbejder med kulturelt bestemt kommunikation. Opnår indsigt i forskellige kulturelt bestemte sundheds- og sygdomsopfattelser. Opnår omfattende viden om sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgen for etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter. Opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation over kulturgrænser og sproglige barrierer. Indhold Eleven skal arbejde med: Forståelse af kulturbegrebet. Forskellige menneskesyn og sygdomsopfattelser. Skrevne og uskrevne regler for det danske arbejdsmarked. Forskellige former for diskrimination og forskelsbehandling. Interkulturel kommunikation. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppeøvelser og -diskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Desuden evt. oplæg fra oplægsholdere som fx sundhedsformidlere eller en SSH, SSA eller sygeplejerske med anden etnisk baggrund. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende og omsætte ugens teori i forhold til kulturelle konflikter fra udvalgte situationsbeskrivelser. Foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til ovennævnte situationsbeskrivelser. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 10

11 7. Håndværket i sygeplejen/observation og dokumentation (trin 1) Formål Mål Afprøver forskellige elementære sygeplejehandlinger i en simuleret praksis Opnår viden om at reflektere over egne handlinger Får viden om at integrere teori i praksis Kan arbejde struktureret med observationer for at kunne indsamle relevante data Kan udføre elementære sygeplejeopgaver på en professionel måde. Kan udføre sundhedsfremmende handlinger, som sikrer borgeren sund hud og slimhinder, tilstrækkelig ernæring og væske, samt udskillelse af affaldsstoffer. Kan medvirke og støtte borgeren i forhold til medicinindtag. Kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer Kan ud fra refleksionscirklen reflektere over egen praksis Indhold Det vægtes at eleven lærer at arbejde systematisk og med fagligt overblik ved at: Indsamle data Dokumentation (metodik, formål mm) Formidling (forberedelse, metoder, målgruppe, formål) Observations tekniker (systematik) Læse en journal (og andre dokumentationsformer) Eleven kan arbejde med: Observationer af hud og slimhinder, omsorg for protese og implantater, øvelse i tandbørstning og fodbad hos andre, støttestrømper og sengebad inkl. hårvask og omsorg for negle. Sengeredning og forebyggelse af tryksår, samt refleksion over opgaver i forhold til sårheling. Dokumentation af observationer i forbindelse med væske og ernæring inkl. BMI, taljemål, væskeskema samt oplysninger fra borgeren selv. Øvelser i almindelig spisehjælp og opgaver hos sondeernærede, samt øvelse i blodsukkermåling og refleksion over opgaver i forhold til resultatet. Forebyggelse af infektioner som UVI og Roskildesyge, korrekt anvendelse af handsker, øvelse i bækkengivning og korrekt anlæggelse af uridom og ble, korrekt nedre toilette hos en kvinde og en mand, urinstiks samt refleksion over relevante handlinger i forhold til resultatet. Demonstration af korrekt poseskift og hudpleje hos mennesker med stomi. Observationer og opgaver i forhold til borgerens medicin og øvelse i drypning af øjne. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at simulation er en central del af valgfaget. Undervisningen indeholder primært øvelser i mindre grupper ud fra oplæg fra undervisere og elever, samt små cases og rollespil. Refleksion som metode vil være en væsentlig del af elevens læring og udvikling af egen praksis. 11

12 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: anvende korrekte principper for udførelse af elementære sygeplejeopgaver. dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer reflektere over og udvikle egen praksis. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 12

13 8. Håndværket i sygeplejen/ Sygeplejeskills (Trin 2) Formål Afprøver forskellige grundlæggende sygeplejehandlinger i en simuleret praksis Øver sig i at reflektere over egne handlinger Får viden om at integrere teori i praksis Mål Kan arbejde struktureret med observationer for at kunne indsamle relevante data Kan udføre korrekte principper for grundlæggende sygeplejehandlinger på en professionel måde. Kan udføre handlinger som forebygger sygdom, ved at styrke den svækkede borgers ydre immunforsvar, ernæringstilstand og væskebalance samt udskillelse af affaldsstoffer og medicinindtag. Kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer Kan reflektere over og udvikle egen praksis ud fra refleksionscirklen Indhold Eleven skal arbejde med: Observationer af hud og slimhinder, tandbørstning og speciel mundpleje hos svækkede mennesker samt omsorg for protese og implantater. Forebyggelse og observation af sår med vægt på tryksår, øvelse i Screening for tryksår, sårbehandling med anvendelse af ren og steril teknik. Objektive data herunder BMI, ernæringsscreening, relevante blodprøver og subjektive data. Spisehjælp til svækkede mennesker inkl. sonde og PEG sonde samt øvelse i sondenedlæggelse. Blodsukkermåling inkl. refleksion over resultatet ud fra viden om hypoglycæmi og hyperglycæmi. Observationer som belyser en borgers væskebalance inkl. måling af BT, P, øvelse i at føre en kurve med væskebalanceskema, pleje i forbindelse med venflon og instruktion i skift af en i.v. infusion, samt øvelse i anlæggelse af comprillanbind. Forebyggelse af UVI i relation til håndvask, anvendelse af handsker og bleer, øvelser i korrekt nedre toilette hos borgere med KAD. Demonstration af samt øvelser i korrekt anlæggelse af KAD med anvendelse af såvel steril som ren teknik, samt relation til RIK og SIK, urinprøvetagning og urinstiks samt refleksion over relevante handlinger i forhold til resultatet. Demonstration af og øvelse i korrekt poseskift og hudpleje hos mennesker med stomi. Objektive og subjektive data i forhold til medicin inkl. øvelse i VAS, medicinens dispenseringsformer og deres anvendelse f.eks. suppositorier, mikrolax/ klyx/ lavement, dråber samt øvelser i injektionsteknik. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at simulation er en central del af valgfaget. Undervisningen indeholder primært øvelser i mindre grupper ud fra oplæg fra undervisere og elever, samt små cases og rollespil. Refleksion som metode vil være en væsentlig del af elevens læring og udvikling af egen praksis. 13

14 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: anvende korrekte principper for udførelse af grundlæggende sygeplejehandlinger dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer. reflektere over og udvikle egen praksis. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 14

15 9. Faglig dansk som andet sprog Formål Får forbedret sine mundtlige og skriftlige færdigheder samt får indsigt i uddannelsens forskellige genrer. Mål Forbedrer og udvider sit faglige ordforråd inden for både uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Bliver bedre i stand til at benytte sig af skolens forskellige genrer (fx logbog, situations - og borgerbeskrivelser, dokumentation mv.). Bliver bedre til at læse fagtekster ved at gøre brug af faglig læsning som metode. Forbedrer sit faglige mundtlige dansk. Indhold Eleven skal arbejde med: Mundtlig fremstilling: forskellige faglige oplæg med udgangspunkt i en disposition. Uddannelsens forskellige genrer. Fagligt ordforråd. Faglig læsning som metode. Evt. forskellige kulturproblematikker tilknyttet arbejdspladsen. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der arbejdes systematisk med centrale fagbegreber og fagord fra områdefagene samt skrive- og læseøvelser af forskellig karakter. Undervisningen indeholder oplæg fra undervisere og elever, gruppearbejde, debatter, individuel fordybelse og øvelser. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven have: Styrket og udvidet sit faglige ordforråd både skriftligt og mundtligt samt kunne gøre brug af faglig læsning som en metode til at læse tekster. Derudover have fået et grundlæggende kendskab til uddannelsens genrer. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 15

16 10. Innovation og iværksætteri Formål Kender til at starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked. Arbejder med at udvikle evnen til at tænke kreativt og løse kendte problemstillinger ved nytænkning. Mål Opnår viden om innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. Udvikler egne styrker og iværksætteregenskaber. Får indsigt i etablering og drift af egen virksomhed, herunder regnskaber, finansieringsmuligheder og virksomhedsformer. Udvikler konstruktive personlige og forretningsmæssige vaner og innovation. Er bevidst om betydningen af relevante netværk til støtte, udvikling og markedsføring. Anvender kreativ tænkning til vanebrydning, idéudvikling og problemløsning. Opretter og evt. viderefører egen internetvirksomhed. Indhold Eleven skal arbejde med: Kreativ tænkning, idéudvikling og problemløsning. At skabe gode og bryde dårlige vaner, både personlige og forretningsmæssige. Egne holdninger og selvopfattelse ift. innovation og iværksætteri. Test af egen iværksætterevne, intelligenstype og lederstil. Forskellige virksomhedsformer. Etablering af egen virksomhed, herunder finansiering og forretningsplaner. Forskellige typer budgetter. Oprettelse af hjemmeside til ideudvikling, markedsføring eller forretning. Netværksdannelse. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at den består af en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussionsoplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Tests, kreative udfordringer og brainstormingteknikker bruges til at bevidstgøre om og udvikle deltagernes innovative evner. Deltagerne arbejder hver dag med idéudvikling og etablering af egen virksomhed, samtidig med at de får specifikke lektier for, der omhandler den enkeltes idé/virksomhed. Eleverne danner relevante netværk tidligt i forløbet med henblik på at skabe dynamik og synergi i arbejdsprocessen og dermed understrege betydningen et godt netværk. Eleverne får viden, råd og vejledning om etablering og drift af egen virksomhed. Forløbet afsluttes med præsentation af ide, virksomhed og hjemmeside. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Arbejde målrettet med udvikling af egne iværksætterkompetencer. Bruge kreativ tænkning, brainstorming og problemløsningsstrategier til idéudvikling. Bruge og kombinere gode ideer og vaner ved etablering af egen virksomhed. Oprette egen internetvirksomhed. 16

17 Skabe relevante netværksforbindelser til videreudvikling og markedsføring af egen virksomhed. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, herunder fremmøde. 17

18 11. Anatomi og fysiologi i praksis Målene er identiske for trin 1 og trin 2, men der differentieres i forhold til teorien og evaluering. Formål Får mulighed for at arbejde med menneskekroppens opbygning og funktion. Arbejder med organernes påvirkning af hinanden. Mål Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. Opnår viden om de enkeltes organsystemers største sygdomme, herunder forståelse for organsystemernes udvikling af patofysiologiske tilstande. Indhold Eleven skal arbejde med: Menneskets anatomi og fysiologi. Legemets funktioner. Cellen og dens opbygning. Kredsløbets anatomi og fysiologi. Åndedrætsorganernes anatomi og fysiologi. Fordøjelsens anatomi og fysiologi. Urinorganernes anatomi og fysiologi. Stofskiftesygdomme så som diabetes. Nyresygdomme. Leversygdomme. Sygdomme i hjerne- og nervesystemet. Tarmsystemets sygdomme. Lungesygdomme. Metode Undervisningen tilrettelægges med læreroplæg, gruppearbejde og fremlæggelser. Eventuel dissektion af en gris. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven have: En større forståelse af de forskellige organer/organsystemers opbygning og indbyrdes placering. En større fysiologisk forståelse af organernes funktion både under normale og patofysiologiske forhold. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 18

19 12. Uden mad og drikke (Naturfag Trin 1) Formål Får mulighed for at arbejde med dele af det naturfaglige stof, således at eleven tilegner sig en større og mere sikker viden. Bliver bedre til at anvende naturfaglige begreber til at forklare problemstillinger inden for social og sundhedsområdet. Gennem det naturfaglige arbejde styrker sin selvtillid i forhold til faget, og lyst til forsat læring. Mål Opnår viden om kostsammensætningen til ældre underernærede. Kan beregne BMI samt vurdere resultatet. Kan kostberegne et måltid og vurdere resultatet. Kan opsætte et væskeregnskab og vurdere resultatet. Opnår kendskab til de atomer der indgår i de energigivende næringsstoffer. Indhold Eleven skal arbejde med: Underernæring blandt ældre i primærsektor og problematikker i forbindelse hermed. Beregning af BMI samt fordele og ulemper ved brug af BMI. Kostsammensætning til den ældre underernærede borger. Ældre underernæredes behov for næringsstoffer og væske. Næringsstoffernes og væskes funktion i kroppen. Kostberegning af et måltid. Væskeregnskab. Atomer som byggesten til næringsstofferne. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg og dialog på holdet, eksperimenter, tilberedning af et måltid/energidrik, opgaveløsning, beregninger, gruppearbejde og individuel fordybelse. I undervisningen lægges der vægt på faglig læsning og kendskab til fagbegreber. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Dokumentere målopfyldelse via en selvevaluering. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført / ikke gennemført på baggrund af dit fremmøde, engagement og aktiv deltagelse i forhold til dit arbejde med valgfaget. 19

20 13. Klædt på til naturfag (naturfag Trin 2) Formål Får mulighed for at arbejde med dele af det naturfaglige stof, og kan tilegne sig en større og mere sikker viden inden for området. Bliver bedre til at anvende naturfaglige begreber til at forklare problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet. Gennem det naturfaglige arbejde styrker sin selvtillid i forhold til faget og lyst til fortsat læring. Mål Får et grundlæggende kendskab til naturfagets begreber og deres anvendelse i en sundhedsfaglig sammenhæng. Indhold Eleven skal arbejde med: Relevante fagudtryk/begreber indenfor biologi, kemi, matematik. Atomer. Molekyler. Celler. Cellens forbrændingsproces. Energigivende næringsstoffer. Osmose. Diffusion. Naturfaglig metode. Molaritet. Metode Undervisningen tilrettelægges så der er en vekselvirkning mellem læreroplæg, eksperimenter, opgaveløsning, beregninger, gruppearbejde og individuel fordybelse/selvstudie. I undervisningen bliver der lagt vægt på faglig læsning og kendskab til fagbegreber. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende de naturfaglige begreber i en relevant sundhedsfaglig sammenhæng, dokumenteres via en selvevaluering. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 20

21 14. Grundfag Engelsk Niveau E (OBS 2 uger) Niveauer og vejledende varighed Niveau E: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben det erhvervsfaglige og det almene Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. 2. Faglige mål og fagligt indhold De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold Faglige mål Kommunikation Undervisningens mål er, at eleven kan: 21

22 Niveau E Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner (mål 1) Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner (mål 2) Udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner (mål 3) Redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv (mål 4) Redegøre for et forberedt stofområde (mål 5) Deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner (mål 6) Udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster (mål 7) Anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer og (mål 8) Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt (mål 9) Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, Afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, Afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, Opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion og Anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk Sprogbrug Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer, Tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for 22

23 hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges og Anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, Drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur og Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel Kernestof Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet Supplerende stof Det supplerende stof omfatter fremmedsproget materiale, der perspektiverer og uddyber kernestoffet. Det supplerende stof hentes fra erhvervsfag, uddannelsesrettede fag og elevens erhvervsuddannelse, eller peger fremad mod elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og erhverv. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget. 23

24 Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal prioriteres højt Arbejdsformer Der henvises til 5, stk. 1 (BEK nr af 22/09/2014) 3.3. It Der henvises til 5, stk. 4 (BEK nr af 22/09/2014) 3.4. Samspil med andre fag Faget fremmedsprog er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med berøringsflader til andre fag og undervisningsforløb, der indgår i erhvervsuddannelserne. Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der indgår erhvervsfaglige, samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt perspektiv. 4. Dokumentation Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og teksttyper inddrages og anvendes aktivt i elevens dokumentation. Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet med kernestoffet samt tilrettelægges med progression. Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse samt i forhold til elevens personlige udvikling. Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning Selvvalgt emne I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige hovedområde. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil. 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering Der henvises til 5, stk. 5 (BEK nr af 22/09/2014) 5.2. Afsluttende bedømmelse Faget afsluttes med en prøve eller standpunktskarakter. 24

25 Bedømmelseskriterier Der henvises til 8, stk. 3 (BEK nr af 22/09/2014) 25

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2

Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 2. VELFÆRDSINNOVATION (TRIN 1 OG TRIN 2)... 4 3. SOCIALPÆDAGOGIK (TRIN 1 OG TRIN 2)...

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Valgfagskatalog. Social og sundhedsassistentuddannelsen

Valgfagskatalog. Social og sundhedsassistentuddannelsen Valgfagskatalog Social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 4 2. HÅNDVÆRKET I SYGEPLEJEN/ SYGEPLEJESKILLS... 5 2.1 FORMÅL...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen

Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2017 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 2. BONUSFAG:

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015. Valgfagskatalog Pædagogisk assistentuddannelse Gældende fra august 2015. Indholdsfortegnelse Om valgfagskataloget... 3 1. Blive hørt og set fra en talerstol... 4 2. Det gode samarbejde med forældre/pårørende...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015. Valgfagskatalog Pædagogisk assistentuddannelse Gældende fra august 2015. Indholdsfortegnelse Om valgfagskataloget... 3 1. Blive hørt og set fra en talerstol... 4 2. Det gode samarbejde med forældre/pårørende...

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015. Grundforløb 1 og 2 Gældende fra august 2015. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG SCIENCE... 4 2. BONUSFAG SEX ER DET NU NØDVENDIGT?... 5 3. BONUSFAG GANG I DEN... 6 4. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere