Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2"

Transkript

1 SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

2 1. OM VALGFAGSKATALOGET VELFÆRDSINNOVATION (TRIN 1 OG TRIN 2) SOCIALPÆDAGOGIK (TRIN 1 OG TRIN 2) MIN KROP OG MIT SIND I FOKUS (TRIN 1 OG TRIN 2) SEKSUALITET (TRIN 1 OG TRIN 2) KULTURMØDET I PRAKSIS (TRIN 1 OG TRIN 2) HÅNDVÆRKET I SYGEPLEJEN/OBSERVATION OG DOKUMENTATION (TRIN 1) HÅNDVÆRKET I SYGEPLEJEN/ SYGEPLEJESKILLS (TRIN 2) FAGLIG DANSK SOM ANDET SPROG INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI ANATOMI OG FYSIOLOGI I PRAKSIS UDEN MAD OG DRIKKE (NATURFAG TRIN 1) KLÆDT PÅ TIL NATURFAG (NATURFAG TRIN 2) GRUNDFAG ENGELSK NIVEAU E (OBS 2 UGER)

3 1. Om valgfagskataloget Formålet med valgfagsundervisningen er at give eleverne mulighed for, at fordybe sig i fag der supplerer den erhvervsrettede og almene undervisning, samt har betydning for videreuddannelse. et giver et overblik over de valgfag, der udbydes på SOSU Sjælland. 1 Den enkelte afdeling vælger selv, hvilke valgfag, der udbydes i de planlagte valgfagsuger. Alle valgfag udbydes dermed ikke på alle afdelinger hver gang. Alle valgfag, undtaget engelsk, har en varighed på 30 lektioner svarende til 1 uges undervisning. Lektionerne kan fordeles mellem forskellige arbejdsformer både med og uden lærerdækning. Dette kan for eksempel være oplæg, gruppearbejde, studiebesøg, selvstudie og virtuelle forløb med mere. Eleverne har ligeledes hjemmearbejde, således at de er beskæftiget 37 timer i valgfagsugen. Engelsk (niveau E) kan kun vælges af elever på trin 1. Faget strækker sig over 2 uger, og giver derfor ikke plads til yderligere valgfag. Hvis der er elever, der ønsker et fremmedsprog ud over engelsk, vil skolen etablere et samarbejde med en anden uddannelsesinstitution. Trin 1 elever vælger valgfag svarende til 2 ugers undervisning. Trin 2 vælger valgfag svarende til 1 uges undervisning. et er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra praktikvirksomhederne. 1 et er udarbejdet i overensstemmelse med 32 BEK 1010 af 22/09/

4 2. Velfærdsinnovation (Trin 1 og trin 2) Vi kender alle til kreative kollegaer eller borgere, der løser ting på en anderledes og kreativ måde. Tit kommer de gode initiativer bare ikke til gavn for andre. I valgfaget arbejdes der med, hvordan man kan lære at udvikle nye ideer og medvirke til at tænke nyt. I faget kommer man til at samarbejde med praksis, og arbejder med løsningsforslag ved hjælp af kreative processer. Formål Får forståelse for, hvordan kreativitet kan bruges professionelt Bliver inspireret til at finde nye løsninger på komplekse problemstillinger i plejen Får viden om, hvordan det kan lykkes at finde nye veje til problemløsning Får indblik i, hvordan innovativ tankegang stimuleres og udvikles Afprøver, hvordan man kan præsentere innovative løsninger for andre Får indblik i hvordan man indarbejder ny tænkning i hverdagen Får prøvet at arbejde på tværs af faggrænser og mellem teori og praksis Mål Lærer at tænke innovativt og kreativt i plejen Afprøver kreativ tænkning på konkrete problemstillinger i plejen Afprøver innovative metoder i samarbejde med andre Lærer at præsentere gode faglige ideer for kollegaer og borgere Indhold Eleven skal arbejde med: Konkrete faglige problemstillinger af betydning for borgeres/kollegaers velfærd Faglige begreber knyttet til velfærd og innovation Løsning af komplekse problemstillinger i plejen, samt nytænkning i forbindelse med dette. Metode Undervisningen tilrettelægges med for eksempel oplæg af underviser og/eller repræsentant fra praktikken, gruppearbejde, afprøvning af innovations- og ideudviklingsprocesser, virksomhedsbesøg, afprøvning af ideer, rollespil med mere. Valgfaget kan evt. tilrettelægges som en camp. Forslag til struktur: Dag 1: Virksomhedsbesøg, hvor der observeres og drøftes med medarbejdere om problemstillinger Dag 2-4: Kreative processer og forsøg på løsninger ud fra en innovativ tankegang. Forberede formidling af løsningsforslag. Dag 5: Løsningen præsenteres for virksomheden/opgavestiller 4

5 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Forklare hvad innovation og velfærdsinnovation indebærer Identificere problemstillinger, der kræver innovative løsninger, og kunne beskrive disse. Komme med forslag til kreative og innovative løsninger af problemstillinger, og beskrive dem. Præsentere sine løsningsforslag for kollegaer og evt. borgere. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 5

6 3. Socialpædagogik (Trin 1 og trin 2) Målene er identiske for både trin 1 og trin 2, men der differentieres i forhold til teorien og evaluering. Formål Opnår teoretisk socialpædagogisk viden og faglige færdigheder for at kunne arbejde ud fra socialpædagogiske principper med henblik på at skabe optimale betingelser for, at mennesker med særlige vanskeligheder kan deltage i samfundet og sociale fællesskaber. Mål I samarbejdet med borgeren ser muligheder for at tilrettelægge det sociale miljø, så det enkelte menneske får mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter med de ressourcer, som borgeren har. Forstår det enkelte menneskes sociale vanskeligheder i sammenhæng med dets livsforløb og mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår. I sin professionelle praksis kan arbejde etisk reflekteret ud fra en forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det enkelte individ. Opnår indsigt i og forståelse af psykiske, fysiske og sociale forholds betydning for borgeren inden for den socialpædagogiske målgruppe (eks. demente, psykisk syge, misbrugere og socialt udstødte). I sin professionelle praksis kan udvælge og anvende socialpædagogiske redskaber ud fra borgerens ønsker og sociale situation. Indhold Eleven skal arbejde med: Socialt udsatte borgere med fokus på demente (og sindslidende + trin 2). Betydningen af aktiviteter og deltagelse i fællesskaber for mennesker. Eksempler på socialpædagogiske metoder som fx Marte Meo og reminiscens. Eksklusionsmekanismer i samfundet og i individet. Betydning af eget menneskesyn i samværet med borgeren. Socialpædagogiske tilgange og redskaber og hvorledes de kan forebygge magtanvendelse. Regler om magtanvendelse og regler om omsorgspligt. Fra diagnoser til fokus på det hele menneskes sociale udvikling (kun trin 2). Begreberne recovery og empowerment (kun trin 2). Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppeøvelser og gruppediskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Der kan være foredrag ved ekstern oplægsholder og visning af film. Der vil blive udleveret litteratur som forberedelse til undervisningen. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende en relevant socialpædagogisk tilgang og komme med forslag til forskellige pædagogiske tiltag, der fremmer social inklusion og livskvalitet (trin 1). Anvende den socialpædagogiske analysemodel og komme med forslag til forskellige pædagogiske tiltag (trin 2). 6

7 Reflektere over etiske dilemmaer i forhold til magtanvendelse og omsorgspligt. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 7

8 4. Min krop og mit sind i fokus (Trin 1 og trin 2) Formål Forstår sammenhængen og betydningen af egen fysiske og psykiske velvære i sit professionelle arbejde Forstår at anvende robusthedsbegrebet, til at klare de fysiske, psykiske og sociale udfordringer som arbejdet som professionel omsorgsperson i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde fordrer Forstår foranderlighed som et vilkår i det moderne menneskes arbejdsliv Mål Tilegner sig redskaber til at træffe hensigtsmæssige beslutninger i forhold til konflikter og stressfaktorer, som eleven møder i sit daglige arbejde Tilegner sig redskaber til at medvirke aktivt til forebyggelse af stress hos sig selv og andre Tilegner sig redskaber til at klare udfordringer i samarbejdsrelationer med borgere, patienter, pårørende og medarbejdere Kan identificere og reagere på egne kropslige signaler i tilspidsede eller vanskelige situationer, så overblikket og professionalismen bevares Indhold Arbejder med at anvende og træne redskaber, der hjælper eleven med at blive bevidst om egne tanker og følelser der opstår i arbejdet Arbejder med øvelser i kommunikation og fx øvelser i vejrtrækning Arbejder med begreberne empowerment og mestring Arbejder med forandringsprocesser Metode Undervisningen tager udgangspunkt i den helhedsorienterede undervisningsform, hvor der arbejdes med problemstillinger, der udspringer af elevens egne erfaringer fra praksis. Eleven arbejder med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der skaber mulighed for at mestre sit professionelle liv. Der arbejdes med øvelser og små oplæg, mens hovedvægten lægges på elevens egen refleksion og fordybelse. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Være bevidst om sin egen rolle i f. t. at håndtere forandringer og udfordringer i sit arbejdsliv på en hensigtsmæssig måde Være bedre i stand til at få øje på mulige løsninger og tilgange til forebyggelse af konflikter og stress Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 8

9 5. Seksualitet (Trin 1 og trin 2) Formål Mål Opnår viden om ældres og handicappedes seksualitet. Opnår viden om brug af hjælpemidler samt hvilke muligheder der ligger i velfærdsteknologien. Opnår viden om og arbejder med kommunikation målrettet den ældre eller handicappede samt med pårørende. Får mulighed for at arbejde med egne holdninger, fordomme og tabuer i forhold til ældres og handicappedes seksualitet Får viden om kroppens fysiologi i forhold til aldring og seksualitet Får redskaber til at håndtere dilemmaer i praksis Får redskaber til at kunne kommunikere og turde tale om det med den ældre, handicappede eller pårørende Indhold Eleven skal arbejde med: Kommunikation, den vanskelige samtale og den anerkendende samtale Den ældre eller handicappedes behov for nærhed med andre mennesker Den ældre eller handicappedes seksualitet Hjælpemidler, herunder velfærdsteknologi Metode Undervisningen tilrettelægges sådan, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, evt. besøg af sexualvejleder fra praktikken, gruppeøvelser og -diskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Redegøre for den ældres og handicappedes seksuelle behov Forklare om forskellige hjælpermidler, herunder velfærdsteknologiske muligheder Kommunikere med den ældre, handicappede eller pårørende, herunder vide hvad der er vigtigt at inddrage under den vanskelige samtale Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 9

10 6. Kulturmødet i praksis (Trin 1 og trin 2) Mål og indhold er de samme for både trin 1 og trin 2, men der differentieres i forhold til niveau i teorien og til hvor komplekse situationer, der diskuteres ud fra. Formål Mål Opnår viden om kulturbegrebet og kulturforskelle både i forhold til kolleger på arbejdspladsen, samt borgere/patienter og pårørende i omsorg og plejen. Får forståelse for betydningen af menneskers forskellige normer, fordomme og holdninger til andre kulturer. Opnår viden om og arbejder med kulturelt bestemt kommunikation. Opnår indsigt i forskellige kulturelt bestemte sundheds- og sygdomsopfattelser. Opnår omfattende viden om sociologiske og kulturelle begreber i forhold til etniske minoriteter i Danmark. Opnår grundig indsigt i at identificere kulturelle forskelle i plejen og omsorgen for etniske minoriteter i Danmark og får viden om forskelle i sundhedsopfattelse blandt etniske minoriteter. Opnår indsigt i interkulturelle kompetencer og viden om kommunikation over kulturgrænser og sproglige barrierer. Indhold Eleven skal arbejde med: Forståelse af kulturbegrebet. Forskellige menneskesyn og sygdomsopfattelser. Skrevne og uskrevne regler for det danske arbejdsmarked. Forskellige former for diskrimination og forskelsbehandling. Interkulturel kommunikation. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppeøvelser og -diskussioner, casearbejde i grupper, præsentation, klassediskussion og individuel fordybelse. Desuden evt. oplæg fra oplægsholdere som fx sundhedsformidlere eller en SSH, SSA eller sygeplejerske med anden etnisk baggrund. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende og omsætte ugens teori i forhold til kulturelle konflikter fra udvalgte situationsbeskrivelser. Foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til ovennævnte situationsbeskrivelser. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 10

11 7. Håndværket i sygeplejen/observation og dokumentation (trin 1) Formål Mål Afprøver forskellige elementære sygeplejehandlinger i en simuleret praksis Opnår viden om at reflektere over egne handlinger Får viden om at integrere teori i praksis Kan arbejde struktureret med observationer for at kunne indsamle relevante data Kan udføre elementære sygeplejeopgaver på en professionel måde. Kan udføre sundhedsfremmende handlinger, som sikrer borgeren sund hud og slimhinder, tilstrækkelig ernæring og væske, samt udskillelse af affaldsstoffer. Kan medvirke og støtte borgeren i forhold til medicinindtag. Kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer Kan ud fra refleksionscirklen reflektere over egen praksis Indhold Det vægtes at eleven lærer at arbejde systematisk og med fagligt overblik ved at: Indsamle data Dokumentation (metodik, formål mm) Formidling (forberedelse, metoder, målgruppe, formål) Observations tekniker (systematik) Læse en journal (og andre dokumentationsformer) Eleven kan arbejde med: Observationer af hud og slimhinder, omsorg for protese og implantater, øvelse i tandbørstning og fodbad hos andre, støttestrømper og sengebad inkl. hårvask og omsorg for negle. Sengeredning og forebyggelse af tryksår, samt refleksion over opgaver i forhold til sårheling. Dokumentation af observationer i forbindelse med væske og ernæring inkl. BMI, taljemål, væskeskema samt oplysninger fra borgeren selv. Øvelser i almindelig spisehjælp og opgaver hos sondeernærede, samt øvelse i blodsukkermåling og refleksion over opgaver i forhold til resultatet. Forebyggelse af infektioner som UVI og Roskildesyge, korrekt anvendelse af handsker, øvelse i bækkengivning og korrekt anlæggelse af uridom og ble, korrekt nedre toilette hos en kvinde og en mand, urinstiks samt refleksion over relevante handlinger i forhold til resultatet. Demonstration af korrekt poseskift og hudpleje hos mennesker med stomi. Observationer og opgaver i forhold til borgerens medicin og øvelse i drypning af øjne. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at simulation er en central del af valgfaget. Undervisningen indeholder primært øvelser i mindre grupper ud fra oplæg fra undervisere og elever, samt små cases og rollespil. Refleksion som metode vil være en væsentlig del af elevens læring og udvikling af egen praksis. 11

12 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: anvende korrekte principper for udførelse af elementære sygeplejeopgaver. dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer reflektere over og udvikle egen praksis. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 12

13 8. Håndværket i sygeplejen/ Sygeplejeskills (Trin 2) Formål Afprøver forskellige grundlæggende sygeplejehandlinger i en simuleret praksis Øver sig i at reflektere over egne handlinger Får viden om at integrere teori i praksis Mål Kan arbejde struktureret med observationer for at kunne indsamle relevante data Kan udføre korrekte principper for grundlæggende sygeplejehandlinger på en professionel måde. Kan udføre handlinger som forebygger sygdom, ved at styrke den svækkede borgers ydre immunforsvar, ernæringstilstand og væskebalance samt udskillelse af affaldsstoffer og medicinindtag. Kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer Kan reflektere over og udvikle egen praksis ud fra refleksionscirklen Indhold Eleven skal arbejde med: Observationer af hud og slimhinder, tandbørstning og speciel mundpleje hos svækkede mennesker samt omsorg for protese og implantater. Forebyggelse og observation af sår med vægt på tryksår, øvelse i Screening for tryksår, sårbehandling med anvendelse af ren og steril teknik. Objektive data herunder BMI, ernæringsscreening, relevante blodprøver og subjektive data. Spisehjælp til svækkede mennesker inkl. sonde og PEG sonde samt øvelse i sondenedlæggelse. Blodsukkermåling inkl. refleksion over resultatet ud fra viden om hypoglycæmi og hyperglycæmi. Observationer som belyser en borgers væskebalance inkl. måling af BT, P, øvelse i at føre en kurve med væskebalanceskema, pleje i forbindelse med venflon og instruktion i skift af en i.v. infusion, samt øvelse i anlæggelse af comprillanbind. Forebyggelse af UVI i relation til håndvask, anvendelse af handsker og bleer, øvelser i korrekt nedre toilette hos borgere med KAD. Demonstration af samt øvelser i korrekt anlæggelse af KAD med anvendelse af såvel steril som ren teknik, samt relation til RIK og SIK, urinprøvetagning og urinstiks samt refleksion over relevante handlinger i forhold til resultatet. Demonstration af og øvelse i korrekt poseskift og hudpleje hos mennesker med stomi. Objektive og subjektive data i forhold til medicin inkl. øvelse i VAS, medicinens dispenseringsformer og deres anvendelse f.eks. suppositorier, mikrolax/ klyx/ lavement, dråber samt øvelser i injektionsteknik. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at simulation er en central del af valgfaget. Undervisningen indeholder primært øvelser i mindre grupper ud fra oplæg fra undervisere og elever, samt små cases og rollespil. Refleksion som metode vil være en væsentlig del af elevens læring og udvikling af egen praksis. 13

14 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: anvende korrekte principper for udførelse af grundlæggende sygeplejehandlinger dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i dokumentationssystemer. reflektere over og udvikle egen praksis. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 14

15 9. Faglig dansk som andet sprog Formål Får forbedret sine mundtlige og skriftlige færdigheder samt får indsigt i uddannelsens forskellige genrer. Mål Forbedrer og udvider sit faglige ordforråd inden for både uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Bliver bedre i stand til at benytte sig af skolens forskellige genrer (fx logbog, situations - og borgerbeskrivelser, dokumentation mv.). Bliver bedre til at læse fagtekster ved at gøre brug af faglig læsning som metode. Forbedrer sit faglige mundtlige dansk. Indhold Eleven skal arbejde med: Mundtlig fremstilling: forskellige faglige oplæg med udgangspunkt i en disposition. Uddannelsens forskellige genrer. Fagligt ordforråd. Faglig læsning som metode. Evt. forskellige kulturproblematikker tilknyttet arbejdspladsen. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der arbejdes systematisk med centrale fagbegreber og fagord fra områdefagene samt skrive- og læseøvelser af forskellig karakter. Undervisningen indeholder oplæg fra undervisere og elever, gruppearbejde, debatter, individuel fordybelse og øvelser. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven have: Styrket og udvidet sit faglige ordforråd både skriftligt og mundtligt samt kunne gøre brug af faglig læsning som en metode til at læse tekster. Derudover have fået et grundlæggende kendskab til uddannelsens genrer. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 15

16 10. Innovation og iværksætteri Formål Kender til at starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked. Arbejder med at udvikle evnen til at tænke kreativt og løse kendte problemstillinger ved nytænkning. Mål Opnår viden om innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. Udvikler egne styrker og iværksætteregenskaber. Får indsigt i etablering og drift af egen virksomhed, herunder regnskaber, finansieringsmuligheder og virksomhedsformer. Udvikler konstruktive personlige og forretningsmæssige vaner og innovation. Er bevidst om betydningen af relevante netværk til støtte, udvikling og markedsføring. Anvender kreativ tænkning til vanebrydning, idéudvikling og problemløsning. Opretter og evt. viderefører egen internetvirksomhed. Indhold Eleven skal arbejde med: Kreativ tænkning, idéudvikling og problemløsning. At skabe gode og bryde dårlige vaner, både personlige og forretningsmæssige. Egne holdninger og selvopfattelse ift. innovation og iværksætteri. Test af egen iværksætterevne, intelligenstype og lederstil. Forskellige virksomhedsformer. Etablering af egen virksomhed, herunder finansiering og forretningsplaner. Forskellige typer budgetter. Oprettelse af hjemmeside til ideudvikling, markedsføring eller forretning. Netværksdannelse. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at den består af en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussionsoplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Tests, kreative udfordringer og brainstormingteknikker bruges til at bevidstgøre om og udvikle deltagernes innovative evner. Deltagerne arbejder hver dag med idéudvikling og etablering af egen virksomhed, samtidig med at de får specifikke lektier for, der omhandler den enkeltes idé/virksomhed. Eleverne danner relevante netværk tidligt i forløbet med henblik på at skabe dynamik og synergi i arbejdsprocessen og dermed understrege betydningen et godt netværk. Eleverne får viden, råd og vejledning om etablering og drift af egen virksomhed. Forløbet afsluttes med præsentation af ide, virksomhed og hjemmeside. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Arbejde målrettet med udvikling af egne iværksætterkompetencer. Bruge kreativ tænkning, brainstorming og problemløsningsstrategier til idéudvikling. Bruge og kombinere gode ideer og vaner ved etablering af egen virksomhed. Oprette egen internetvirksomhed. 16

17 Skabe relevante netværksforbindelser til videreudvikling og markedsføring af egen virksomhed. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, herunder fremmøde. 17

18 11. Anatomi og fysiologi i praksis Målene er identiske for trin 1 og trin 2, men der differentieres i forhold til teorien og evaluering. Formål Får mulighed for at arbejde med menneskekroppens opbygning og funktion. Arbejder med organernes påvirkning af hinanden. Mål Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. Opnår viden om de enkeltes organsystemers største sygdomme, herunder forståelse for organsystemernes udvikling af patofysiologiske tilstande. Indhold Eleven skal arbejde med: Menneskets anatomi og fysiologi. Legemets funktioner. Cellen og dens opbygning. Kredsløbets anatomi og fysiologi. Åndedrætsorganernes anatomi og fysiologi. Fordøjelsens anatomi og fysiologi. Urinorganernes anatomi og fysiologi. Stofskiftesygdomme så som diabetes. Nyresygdomme. Leversygdomme. Sygdomme i hjerne- og nervesystemet. Tarmsystemets sygdomme. Lungesygdomme. Metode Undervisningen tilrettelægges med læreroplæg, gruppearbejde og fremlæggelser. Eventuel dissektion af en gris. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven have: En større forståelse af de forskellige organer/organsystemers opbygning og indbyrdes placering. En større fysiologisk forståelse af organernes funktion både under normale og patofysiologiske forhold. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 18

19 12. Uden mad og drikke (Naturfag Trin 1) Formål Får mulighed for at arbejde med dele af det naturfaglige stof, således at eleven tilegner sig en større og mere sikker viden. Bliver bedre til at anvende naturfaglige begreber til at forklare problemstillinger inden for social og sundhedsområdet. Gennem det naturfaglige arbejde styrker sin selvtillid i forhold til faget, og lyst til forsat læring. Mål Opnår viden om kostsammensætningen til ældre underernærede. Kan beregne BMI samt vurdere resultatet. Kan kostberegne et måltid og vurdere resultatet. Kan opsætte et væskeregnskab og vurdere resultatet. Opnår kendskab til de atomer der indgår i de energigivende næringsstoffer. Indhold Eleven skal arbejde med: Underernæring blandt ældre i primærsektor og problematikker i forbindelse hermed. Beregning af BMI samt fordele og ulemper ved brug af BMI. Kostsammensætning til den ældre underernærede borger. Ældre underernæredes behov for næringsstoffer og væske. Næringsstoffernes og væskes funktion i kroppen. Kostberegning af et måltid. Væskeregnskab. Atomer som byggesten til næringsstofferne. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at der vil være en vekselvirkning mellem læreroplæg og dialog på holdet, eksperimenter, tilberedning af et måltid/energidrik, opgaveløsning, beregninger, gruppearbejde og individuel fordybelse. I undervisningen lægges der vægt på faglig læsning og kendskab til fagbegreber. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Dokumentere målopfyldelse via en selvevaluering. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført / ikke gennemført på baggrund af dit fremmøde, engagement og aktiv deltagelse i forhold til dit arbejde med valgfaget. 19

20 13. Klædt på til naturfag (naturfag Trin 2) Formål Får mulighed for at arbejde med dele af det naturfaglige stof, og kan tilegne sig en større og mere sikker viden inden for området. Bliver bedre til at anvende naturfaglige begreber til at forklare problemstillinger inden for social- og sundhedsområdet. Gennem det naturfaglige arbejde styrker sin selvtillid i forhold til faget og lyst til fortsat læring. Mål Får et grundlæggende kendskab til naturfagets begreber og deres anvendelse i en sundhedsfaglig sammenhæng. Indhold Eleven skal arbejde med: Relevante fagudtryk/begreber indenfor biologi, kemi, matematik. Atomer. Molekyler. Celler. Cellens forbrændingsproces. Energigivende næringsstoffer. Osmose. Diffusion. Naturfaglig metode. Molaritet. Metode Undervisningen tilrettelægges så der er en vekselvirkning mellem læreroplæg, eksperimenter, opgaveløsning, beregninger, gruppearbejde og individuel fordybelse/selvstudie. I undervisningen bliver der lagt vægt på faglig læsning og kendskab til fagbegreber. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende de naturfaglige begreber i en relevant sundhedsfaglig sammenhæng, dokumenteres via en selvevaluering. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. 20

21 14. Grundfag Engelsk Niveau E (OBS 2 uger) Niveauer og vejledende varighed Niveau E: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben det erhvervsfaglige og det almene Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. 2. Faglige mål og fagligt indhold De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold Faglige mål Kommunikation Undervisningens mål er, at eleven kan: 21

22 Niveau E Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner (mål 1) Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner (mål 2) Udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner (mål 3) Redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv (mål 4) Redegøre for et forberedt stofområde (mål 5) Deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner (mål 6) Udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster (mål 7) Anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer og (mål 8) Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt (mål 9) Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, Afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, Afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, Opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion og Anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk Sprogbrug Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer, Tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for 22

23 hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges og Anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, Drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur og Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel Kernestof Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet Supplerende stof Det supplerende stof omfatter fremmedsproget materiale, der perspektiverer og uddyber kernestoffet. Det supplerende stof hentes fra erhvervsfag, uddannelsesrettede fag og elevens erhvervsuddannelse, eller peger fremad mod elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og erhverv. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget. 23

24 Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal prioriteres højt Arbejdsformer Der henvises til 5, stk. 1 (BEK nr af 22/09/2014) 3.3. It Der henvises til 5, stk. 4 (BEK nr af 22/09/2014) 3.4. Samspil med andre fag Faget fremmedsprog er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med berøringsflader til andre fag og undervisningsforløb, der indgår i erhvervsuddannelserne. Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der indgår erhvervsfaglige, samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt perspektiv. 4. Dokumentation Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og teksttyper inddrages og anvendes aktivt i elevens dokumentation. Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet med kernestoffet samt tilrettelægges med progression. Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse samt i forhold til elevens personlige udvikling. Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning Selvvalgt emne I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige hovedområde. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil. 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering Der henvises til 5, stk. 5 (BEK nr af 22/09/2014) 5.2. Afsluttende bedømmelse Faget afsluttes med en prøve eller standpunktskarakter. 24

25 Bedømmelseskriterier Der henvises til 8, stk. 3 (BEK nr af 22/09/2014) 25

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.2 Praktiske oplysninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere