Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Silkeborg Kommune Søvej 1 Kontaktpunkt(er): Bech-Bruun Advokatfirma, Værkmestergade 2, 22., 8100 Aarhus C Att: Jesper Bøge Pedersen 8600 Silkeborg Telefon: Mailadresse: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Elektronisk adgang til oplysninger: Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed 1.3) Hovedaktivitet Generelle offentlige tjenester 1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Koncessionskontraktens genstand II.1) Beskrivelse af koncessionskontrakten II.1.1) II.1.2) II.1.3) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Overdragelses- og Koncessionsaftale vedrørende fast ejendom og projektering, opførsel og drift af en ny parkeringskælder under Torvet, Silkeborg. Kontrakttype og udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet Projektering og udførelse NUTS-kode DK042 Hovedudførelsessted for bygge/anlægsarbejde Silkeborg, Kort beskrivelse af kontrakten: Som led i udvikling af Silkeborg Bymidte har Silkeborg Byråd ved Kommuneplan og Trafikplan 2009 søgt at give mulighed for bedre vejadgangs- og parkeringsforhold i Silkeborg Bymidte. 1/5

2 2/5 II.1.4) II.2) II.2.1) II.2.2) Silkeborg Kommune udbyder hermed en opgave omhandlende projektering, opførelse og drift af en ny Parkeringskælder under Torvet, Silkeborg. Udbuddet gennemføres som salg af del af kommunens faste ejendom i henhold til kommunestyrelsesloven 68, bekendtgørelse nr. 799 af og udbudsdirektivet 2004/18 afsnit III), om koncession. Byrådet ønsker med dette udbud at indgå aftale med en privat virksomhed/konsortium, som vil erhverve Torvet og herpå udføre og drive en Parkeringskælder, der sammen med øvrige parkeringstilbud i Silkeborg midtby kan medvirke til at opfylde nuværende såvel som fremtidige behov for parkeringspladser i midtbyen herunder i relation til det kommende citycenter. Projektet skal opføres på en ejendom, som samtidig hermed udbydes af Silkeborg Kommune. Ejendommen består af et område, der er udlagt til parkering. Samlet er ejendommen på ca m². På ejendommen skal tilbudsgiveren som koncessionshaver anlægge og drive de parkeringsfaciliteter, som er nærmere fastlagt i udbudsmaterialet, som kan rekvireres på ordregivers hjemmeside. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Der henvises til punkt II.1.3). Mindste procentdel af arbejdet, som skal tildeles til tredjemand: Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Betingelser for deltagelse III.1.1) III.1.2) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt Oplysninger om tilbudsgivers navn, firma, adresse, telefonnummer og -adresse samt kontaktpersoner. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Erklæringen må maksimalt være 3 uger gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 2. Erklæringen må maksimalt være 3 uger gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at kræve forholdet dokumenteret ved Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation for rigtigheden af de givne oplysninger i erklæringen, såfremt tilbudsgiver opnår tildeling af kontrakt. Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentationen i henhold til ovenstående. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke har eksisteret i 3 år, fremsendes årsregnskaber for de år, hvor tilbudsgiver har eksisteret. Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge afsluttede årsregnskaber vedlægges budgetter for tilbudsgivers virksomhed, som er behørigt revideret og attesteret af en for tilbudsgiver uvildig part eksempelvis af revisor. Kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i de (historiske) årsregnskaber, jf. ovenfor, fortsat må antages at være udtryk for tilbudsgivers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri siden det seneste årsregnskab, som har indvirkning på tilbudsgivers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden. Oplysning om økonomiske 2/5

3 3/5 III.1.3) nøgletal (omsætning, resultat, balance og egenkapital) fra seneste kvartals- eller halvårsregnskab eller fremlæggelse af seneste kvartals- eller halvårsregnskab kan være en måde til opfyldelse af dette punkt. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver baserer sin formåen (økonomisk og finansiel formåen) og/eller udførelse af den udbudte opgave på underleverandører og/eller koncernforbundne selskaber eller lignende, bør de nedenfor anførte oplysninger indsendes for sådanne underleverandører, koncernforbundne selskaber eller lignende, og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør, koncernforbundne selskaber eller lignende stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver f.eks. ved fremlæggelse af erklæring herom. I modsat fald har Silkeborg Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers, koncernforbundne selskabers eller lignendes formåen ved vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt Oplysninger om tilbudsgivers væsentligste referencer for projekter/arbejder udført indenfor de seneste 3 år, herunder opgaver af tilsvarende karakter. Referencerne bør angive bygherre, anlægssummer, type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers ydelser. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver baserer sin formåen (teknisk formåen) og/eller udførelse af den udbudte opgave på underleverandører og/eller koncernforbundne selskaber eller lignende, bør de nedenfor anførte oplysninger indsendes for sådanne underleverandører, koncernforbundne selskaber eller lignende, og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør, koncernforbundne selskaber eller lignende stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver f.eks. ved fremlæggelse af erklæring herom. I modsat fald har Silkeborg Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers, koncernforbundne selskabers eller lignendes formåen ved vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Del IV: Procedure IV.1) Tildelingskriterier: Tildelingen vil ske ud fra tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Ved afgørelsen af, hvilken tilbudsgiver der skal indgås Overdragelses- og Koncessionsaftale med, vil Silkeborg Kommune således lægge vægt på følgende underkriterier. Angivelsen og oplistningen herunder er ikke udtryk for en prioriteret rækkefølge: Pris og økonomi: Samlet pris for ejendommen, projektering og udførelse af Parkeringskælder og efterfølgende drift af Parkeringskælderen. Silkeborg Kommune er i henhold til bekendtgørelse nr. 472 af forpligtet til at sælge ejendommen til den højestbydende tilbudsgiver i forbindelse med det offentlige udbud af ejendommen. Af ovenstående opregning fremgår det, at omkostningerne til projektering og udførelse af den fremtidige parkeringskælder samt drift og vedligeholdelse heraf estimeret over en 30 årig periode tillige vil indgå ved vurdering af den tilbudte pris for køb af ejendommen. Såfremt omkostningerne til disse arbejder mod forventning måtte overstige købesummen for ejendommen, vil»højestbydende«i relation til bekendtgørelse nr. 472 af blive anset for at være den tilbudsgiver, som har afgivet tilbud med den laveste negative sum. Kvalitet: Bedst mulig opfyldelse af funktionskrav til anlæg (arkitektur og funktionalitet) samt bedst mulig opfyldelse af funktionskrav til drift. Herunder vægtes tillige tilbuddets forslag til udførelse af adgangsveje til Parkeringskælderen og oplæg til udførelse heraf. 3/5

4 4/5 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.2.3) Samarbejde og organisation: Inddragelse af Silkeborg Kommune og interessenter i byggeprocessen, såsom naboer, og brugere, sammenslutningen handel Silkeborg, samt andre relevante aktører, herunder til sikring af infrastruktur i byggeprocessen. Herunder vægtes tillige plan for håndtering af projekterings og byggeproces, den overordnede hovedtidsplan og heraf følgende samlede projekterings- og byggetid indtil aflevering/ibrugtagning. Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Frist for indsendelse af ansøgninger Dato: :00 Sprog, der må benyttes i ansøgningerne dansk. Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej VI.2) VI.3) VI.3.1) VI.3.2) VI.3.3) Yderligere oplysninger: Tilbuddet skal afleveres skriftligt i 6 eksemplarer og i elektronisk udgave i form af en CD-rom eller USB-stik i 1 eksemplar. Tegningsmateriale skal dog alene indleveres i 2 eksemplarer. Tilbuddet skal mærkes»ny Parkeringskælder Torvet, Silkeborg må ikke åbnes«. Tilbud indleveres til kontaktperson jf. pkt. I.1). Skriftlige henvendelser skal mærkes»parkeringskælder Torvet, Silkeborg«. Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er) Klager over udbuddet skal indgives 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om,at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på DKK. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Mailadresse: 4/5

5 5/5 VI.4) Telefon: Internetadresse: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /5

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177564-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2015/S 098-177564 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98447-2015:text:da:html Danmark-Vissenbjerg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 057-098447 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og

Læs mere

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Zeppelinerhallen,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere