Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund"

Transkript

1 Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde CVR-nr Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... 5 Beretning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 7 Årsregnskab Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter

3 Ledelsespåtegning Generelt Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Kongelig Dansk Aeroklub. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de afvigelser og tilpasninger som følge af foreningens særlige regnskabsforhold. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Roskilde, den 24. juni 2015 Generalsekretær Tonny Henriksen Bestyrelse Hjalmar Nielsen Formand Per Wistisen Næstformand Jørgen Mouritzen Michael Olesen Jacques Jonsman Palle J. Christensen Ole Kobberup Repræsentantskabsvalgt revisor Roskilde, den 24. juni 2015 Årsregnskabet er godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 Dirigent - 2 -

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Kongelig Dansk Aeroklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Kongelig Dansk Aeroklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Kongelig Dansk Aeroklub har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision

5 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen til årsregnskabet uden at foretage yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Efter vor vurdering er informationerne i ledelsesberetningen i overensstemmelse med årsregnskabet. Herning, den 24. juni 2015 Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Kvistgaard Toft Statsautoriseret revisor - 4 -

6 Foreningsoplysninger Foreningen Kongelig Dansk Aeroklub (Danmarks Luftsports-Forbund) Lufthavnsvej Roskilde Telefon: Hjemmeside: Cvr.nr.: Stiftet: 20. januar 1909 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Hjalmar Nielsen (formand) Per Wistisen (næstformand) Jørgen Mouritzen Palle J. Christensen Michael Olesen Jacques Jonsman Ole Kobberup Generalsekretær Tonny Henriksen Revision Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Guldborgvej Herning Bankforbindelse Danske Bank A/S - 5 -

7 Beretning Væsentligste aktiviteter KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil. KDA skal repræsentere og varetage dansk flyvnings og luftsports interesser i den udstrækning, disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA. KDA er enerepræsentant i Danmark for Federation Aeronautique Internationale (FAI). Udvikling i regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2014 udviser et overskud på TDKK 5 mod et overskud på TDKK 32 i Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende set i lyset af tab på tilgodehavende på TDKK 36 og tab på Aeropartner ApS på TDKK 99 samt omkostninger vedrørende tidligere år på TDKK 18. Forventninger til 2015 Bestyrelsen forventer, blandt andet som følge af et faldende medlemstal, især blandt direkte medlemmer - mindre indtægter og som følge deraf et lavere aktivitetsniveau i året Budgettet udviser et overskud på TDKK 2. Fremtiden KDA s mission er, blandt andet gennem påvirkning af myndigheder og andre beslutningstagere, men også i samarbejde med andre samarbejdspartnere, at virke for nem og sikker adgang til luftsport og flyveoplevelser i Danmark og udland, såvel gennem egne initiativer som ved at understøtte medlemsorganisationernes aktiviteter. Det er således ikke noget selvstændigt økonomisk mål at opnå overskudsgivende drift, men det er et mål, at anvende de opnåelige ressourcer optimalt på varetagelse af den overordnede mission. Der påhviler KDA s ledelse at sikre det økonomiske fundament, som tilvejebringer mulighederne for at kunne udføre KDA s kerneaktiviteter. Samtidig er der en forpligtigelse til at sikre KDA s værdier og historie, som gennem mange år er opbygget af vores forgængere. Bestræbelser på at budgettere præcist for alle enkeltaktiviteter kan være yderst vanskeligt, idet KDA ingen direkte indflydelse har på myndighedernes og omverdenens belastning eller påvirkning af flyve- og luftsportssamfundets vilkår. Derfor er budgettering i KDA hovedsageligt baseret på tidligere års erfaringer og en løbende opfølgning på økonomien og udvalgsaktiviteterne samt den generelle udvikling indenfor KDA området. Større og vigtige sager vil i alle tilfælde altid have en høj prioritet i arbejdet i KDA men med det nuværende budget kan det ikke garanteres, at alle ønskelige opgaver og enkeltsager kan behandles i lige stort omfang, hvorfor der altid vil blive foretaget en prioritering i relation til den aktuelle økonomiske og arbejdsmæssige situation i løbet af perioden

8 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Kongelig Dansk Aeroklub for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med de afvigelser og tilpasninger som følge af foreningens særlige regnskabsforhold. Regnskabspraksis er aflagt efter samme principper som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, således de svarer til de faktisk erhvervede og afholdte indtægter og udgifter i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver Bygninger på lejet grund og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger på lejet grund Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 år 3 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender baseret på foreningens erfaringer fra tidligere år. Gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi

9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2014 Realiseret Budget Realiseret DKK DKK DKK Note Medlemskontingenter... Andre indtægter... Ejendomsindtægter (Nettoindtægter)... Indtægter Driftsomkostninger... Personaleomkostninger... Andre omkostninger... Afskrivning Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle udgifter Årets resultat Der foreslås fordelt således: Overført resultat

10 Balance pr Aktiver DKK DKK Note Ejendom Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende kontingent... Andre tilgodehavender... Periodisering Tilgodehavender Danske Bank... Kontantbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Egenkapital Deposita... Kreditforeningslån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld... Lån, Jubilæumsfonden af Forudbetalinger... Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Eventualforpligtelser

11 Noter Realiseret Budget Realiseret DKK DKK DKK Note Kontingentindtægter 1 Direkte medlemmer... Dansk Ballon Union... Dansk Hanggliding og Paragliding Union... Dansk Faldskærms Union... Dansk Kunstflyver Union... Dansk Motorflyver Union... KZ & Veteranfly Klubben... Dansk Svæveflyver Union... Dansk Ultralet Flyverunion... Modelflyvning Danmark... Regulering hensættelser til tab på debitorer Andre indtægter 2 Ekspedition af sportlicens Royalty Tilskud, Uddannelsesstyrelsen, Kulturstyrelsen m.fl Administration, Hammers Fond Administration, Enkefond Administration, Jubilæumsfonden Diverse indtægter/ekspresgebyr/regulering tidligere år Andre driftsindtægter (Ejendom) 3 Ejendomsindtægter Lejeværdi egne lokaler (omposteret fra omkostninger) Lejeindtægt Aeropartner ApS Lejeindtægt, DHPU og ESK 225 m.fl Lejeindtægt, Rådet for Større Flyvesikkerhed Lejernes andel af driftsomkostninger

12 Noter Realiseret Budget Realiseret DKK DKK DKK Note Ejendomsomkostninger (fortsat) 3 Husleje, egne lokaler (omposteret til indtægter)... Grundleje, og lagerleje... Ejendomsskat... Forsikring og kontingent... El, olie og vand... Rengøring... Vedligeholdelse og renovation Driftsomkostninger 4 Udvalg Miljø- og flyvepladsudvalg Uddannelsesudvalg PR- og kommunikationsudvalg Luftrumsudvalg Teknikudvalg Flysikkerhedsarbejde Rulemakingudvalg (kaffeklubben) Royalty forfattere Ad hoc udvalg Møder/konferencer Møder og rejser, bestyrelse og personale... Unionsseminar... Repræsentantskabsmøder KDA + Unioner... Møder EASA, Trafikstyrelsen og øvrige... FAI-+ EAS-møder og konference... NCM-møder... Tilskud til Rådet for Større Flyvesikkerhed... Kontingenter mv. FAI... Europe Airsport... Friluftsrådet

13 Noter Realiseret Budget Realiseret DKK DKK DKK Note Personaleomkostninger 5 Lønninger og pension Feriepengeregulering Kørsel, sociale omkostninger samt diverse Andre omkostninger 6 Bibliotek, bøger og tidsskrifter Kontorartikler m.m Porto og gebyrer Telefon og abonnementer Forsikringer Småanskaffelser Revision Revision, rest sidste år Bogføringsassistance, vedrørende sidste år Konsulentopgaver, herunder Aeropartner ApS Royalty, husleje, tilskud, tab (Aeropartner ApS - konkurs) IT-ydelser Repræsentation Diverse Afskrivninger 7 Ejendom og tagrenovering Finansielle udgifter 8 Renter, Bank mv Renter, kreditforeningslån

14 Noter Realiseret Realiseret DKK DKK Note Ejendom 9 Ejendom og tagrenovering, primo... Afskrivninger Egenkapital 10 Egenkapital, primo... Overført resultat Forudbetalinger 11 Medlemmer, DFU Sportslicenser Anden Gæld 12 Omkostningskreditorer Feriepenge, A-skat mv Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Til sikkerhed for foreningens gæld til realkreditinstitut, DKK , er der givet pant i bygning på lejet grund, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 udgør DKK Eventualforpligtelser 14 Grundlejeforpligtelse udgør samlet DKK , med en opsigelsesvarsel på 1 år

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere