WIWA Professional. Brugervejledning. Model: Fabrik-nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WIWA Professional. Brugervejledning. Model: 24026. Fabrik-nr."

Transkript

1 Brugervejledning Model: WIWA Professional Fabrik-nr. Oversættelse af den originale driftsvejledning WIWA Professional Professional DBK da jw/1304ski

2 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse Forord Læs venligst før starten! 4 2 Sikkerhed Symbolforklaring Henvisninger på maskinen Maskinens farer Brugen af maskinen Maskinens område Farekilder Betjeningspersonale Opstillingssted Adfærd i nødstilfældet Beskyttelsesanordninger Håndtering med maskinen og hjælpestoffer Transportere maskinen og supplerende anordninger 10 3 Komponentbetegnelse 11 4 Opstilling og montering 12 5 Ibrugtagning Første rengøring Trykprøvning 15 6 Drift Forberede anlægget Coatingsarbejder Materialeskift 17 7 Ud-af-driftsættelse 18 8 Vedligeholdelse Kontrolcyklusser Vedligeholdelsesskema Højtryksfilter Vedligeholdelse af vedligeholdelsesenheden 19 9 Driftsfejl og deres afhjælp Bilag Tekniske data Driftsmidler Maskinkort Attest om belæringen Forord Oversættelse af den originale driftsvejledning 3

3 1 Indhold Denne brugervejledning skal altid være tilgængeligt for betjeningspersonalet! Maskinens ejer skal altid sørge for, at driftsvejledningen er tilgængeligt for operatøren i et sprog han/hun forstår! Kære kunde! Vi glader os, at du har besluttet dig at købe en maskine fra os. Brufervjledningen indeholder all informationer til håndtering af Airless-srøjtemalingsmaskinen. Til sikker brug af maskinen er yderligere oplysninger alligevel nødvendigt: Læs og overhold de nationale retningslinjer. I Tyskland gælder "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler", udgiver: Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften. Derudover skal producentens henvisninger og retningslinjer til forarbejdning af coatings- og transportmaterialer altid overholdes. Principielt skal man undlade enhver arbejdsmåde, som kan påvirke sikkerheden af produkter og betjeningspersonalet. Vi ønsker dig succes og en gode arbejdsresultater med Airless-sprøjtemalingsmaskiner fra WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG. 1.3 Læs venligst før starten! Husk at Airless-sprøjtemalingsmaskiner arbejder med højtryk og genererer ekstrem høje sprøjtetryk! Hold aldrig fingrene eller hånden foran sprøjtepistolen og grib aldrig ind i sprøjtestrålenl! Sprøjtepistolen må aldrig rettes mod dig selv, andre personer eller levende væsener! Tag altid hensyn til henvisningerne i brugervejledningen! Før hver ibrugtagning skal der særlig tages højde for: Kontroller jordforbindelsen! (Maskine og sprøjteobjektet) Kontroller alle forbindelsesdele og komponenter for tæthed! Maskinens og tilbehørets maksimal tilladte tryk skal overholdes! Før hvert arbejde på anlægget og ved arbejdspauser skal der tvingende tages hensyn til følgende: Afbryd sprøjtemaskinen på trykafspærringshanen! Aflast sprøjtepistolen og slangen! Sprøjtepistolen skal sikres! Hold øje med sikkerheden! Forekrifterne til forebyggelse af uheld "Forarbejdning af coatingsstoffer ( i Tyskand BGV B3) og retningslinjerne til væskestrålere ZH1/406 fra AT-tilsynet skal tvingende overholdes. Efter behov skal væskestrålere kontrolleres af en specialist mht. en arbejdssikker tilstand, mindst dog en gang hvert år. Kontrollens resultater skal noteres skriftligt. Rester af maling og rensemidler skal bortskaffes iht. de gældende love og bestemmelser. Det gælder også for miljøvenlige vandmalingssystemer! Ophavsret 2009 WIWA Ophavsretten til denne brugervejledning forbliver hos WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG Gewerbestraße Lahnau Tlf.: Fax.: Internet: Denne driftsvejedning er udelukkende beregnet til forberedelses-, betjenings- og vedligeholdelsespersonalet. Uden udtrykkelig tillades er videregivelse af denne brugervejledning til kopiering, udnyttelse eller meddeling af vejledningens indhold forbudt. En overtrædelse forpilgter til erstatningskrav. Alle rettigheder i tilfælde af patenter, brugsmodeller eller mønsterbeskyttelse er forbeholdt. I fald af personskader skal en læge omgående konsulteres eller det nærmeste hospitale opsøges. Hvis maling eller rensemidler trænger ind i huden, skal lægen oplyses om sprøjtematerialet og anvendte rensemidler. Derfor skal produktets datablad med producentens adresse og telefonnummer altid være tilgængeligt. Denne brugervejledning gælder kun i forbindelse med maskinkoret, som overgives sammen med brugervejledningen til din maskine. Hold venligst øje med at dataene på mærkepladen stemmer overens med oplysningerne på maskinkortet. Ved uovernsstemmelse, fejlagtig sammensætning af brugervejledningen eller fejl på mærkepladen, beder vi om omgående meddelse. 4 Oversættelse af den originale driftsvejledning

4 Sikkerhed Symbolforklaring Henvisningerne og symboler, som anvendes i denne vejledning, har følgende betydning: Henvisning Henviser til en oplysning. Oplysningen skal læses omhyggeligt og overholdes. RYGNING FORBUDT Henviser til en situation med brandfare ved forarbejdning af brændbare, eksplosionsfarlige faste stoffer, væsker eller gasser ADVARSEL Henviser til en mulig farlig situation. En tilsidesættelse kan resultere i alvorlige personskader og død. EKSPLOSIONSFARE Henviser til en eksplosionsfarlig situation. Henvisninger skal tvingende overholdes. ELEKTRISK SPÆNDING Henviser til en eksplosionsfarlig situation pga. elektrisk opladning. Henvisninger skal tvingende overholdes. BRUG HØREVÆRN For at beskytte din sundhed, bør du tvingende tage hensyn til henvisningerne. BRUG ÅNDREDRÆTSVÆRN For at beskytte din sundhed, bør du tvingende tage hensyn til henvisningerne. SUNDHEDSFARLIG Henviser til sundhedsfarlige stoffer. Henvisninger skal tvingende overholdes. FØRSTEHJÆLP Ved personskader eller uheld skal følgende henvisninger overholdes nøjagtigt. 2.2 Henvisninger på maskinen Henvisningstavler og -symboler på maskinen henviser til mulige farer og skal overholdes. Henvisningstavler og -symboler må ikke fjernes fra maskinen. Beskadigede tavler og symboler eller tavler og symboler som ikke længere kan læses, skal omgående udskiftes. Oversættelse af den originale driftsvejledning Følgende tavler er monteret på maskinen: Advarselstavle til maskinens jording på højtryksfilteret billede Iht. BGR 500, kap er ejeren forpligtet at jorde maskinen. Tag venligst hensyn til vores driftsvejledning! Bilede Billede Billede Mærkeplade på materialepumpens cylinder billede Hold venligst øje med at dataene på mærkepladen stemmer overens med oplysningerne på maskinkortet. Ved uoverensstemmelser eller hvis mærkepladen mangler beder vi om en omgående meddelelse. Sikkerhedsoplysninger billede På denne tavle befinder sig de vigtigste sikkerhedsoplysninger som skal overholdes ved håndteringen af maskinen. Læs og overhold alligevel henvisningerne i brugervejledningen! Maskinens farlighed Denne maskine blev konstrueret og produceret under hensyntagen til alle sikkerhedstekniske synspunkter. Maskinen svarer til den nyeste tekniske udvikling og overholder de gældende foreskrifter til forebyggelse af uheld. Maskinen forlod værket i en udemærket tilstand og garanterer for en høj teknisk sikkerhed. Alligevel truer der farer ved fejlbetjening eller misbrug: for operatørens eller tredje personers liv og lemmer, for maskinen eller andre materialskader, for en effektiv funktion af maskinen. Alle personer, som er betroet med maskinens opstilling, idriftsættelse, betjening, pleje, reparation og vedligeholdelse, skal først læse og forstå brugervejledningen, især kapitlet "Sikkerhedshenvisninger". 5

5 2 Sikkerhed Vi anbefaler maskinens ejer at får en skriftlig bekræftelse fra dette personale. Det er din sikkerhed! 2.4 Maskinens anvendelse - Airless sprøjtemalingsmaskiner af denne serie blev specielt konstrueret til stærk korrosionsbeskyttelse. Model: 24026, 24053, 24071, 28023, 28048, Disse Airless - sprøjtemalingsmaskiner er beregnet til forarbejdning af materialer med lav til høj viskositet, vandbaserende materialer, materialer som indeholder opløsningsmidler, materialer med en ringe andel eller intet opløsningsmiddel eller materialer med et højt tørstofindhold. Brugen af maskinerne er optimal til sprøjtning med længere materialeslanger og større dyseboringer som også til sprøjtning med høje sprøjtetryk. Model: Disse Airless - sprøjtemalingsmaskiner blev specielt udviklet til brugen sammen med materialer med grov pigmentering eller abrasive materialer med lav til medium viskositet, som f.eks. zinkprimer, eisenglimmer, zinksilikat på opløsningsmiddelbasis, glasflake, printerfarver, flammebeskyttelse og andre stærk pigmenterede eller fiberholdige materialer. Maskinerne udmærkes ved et højt transportvolumen selv ved større dyseåbninger og langsom stempelhastighed, hvorved der kun opstår ringe tegn på slitage. De er især egnet til brugen i automatiske sprøjtanlæg, med eller uden cirkulation. Anvendelse af maskinen i eksplosionsfarlige områder Mærkning: II 2G ct4 Maskinen opfylder kravene til eksplosionsbeskyttelse af direktivet 94/9/EF til de eksplosionsklasser, maskinkategorier og temperaturklasse som angives på mærkepladen. Maskinen er egnet til opstilling i eksplosionsbeskyttelseszone I. Pga. en mulig generering af en eksplosionsfarlig atmosfære pga. gasser, og malingståger skal maskinen knyttes til klasse II, maskinkategori 2G. Antændelsestemperaturen af de materialer og opløsningsmidler, som skal forarbejdes, skal være over 200 C. Ved brugen af maskinen skal retningslinjerne i denne driftsvejledning overholdes. De foreskrevne inspektions- og vedligeholdelsesintervaller skal overholdes. Oplysningerne på maskintavlerne hhv. oplysningerne i kapitel "Tekniske data" skal tvingende følges og må ikke overskrides. En overbelastning af maskinen skal udelukkes. Operatøren/ejeren skal fastlægge zoneinddelingen iht. direktiv EF 94/9/EF, bilag II, nr under overholdelse af bestemmelserne fra de pågældende myndigheder. Operatøren/ejeren skal kontrollere og sørge for, at alle tekniske data og mærkningen iht. ATEX stemmer overens med de nødvendige retningslinjer. Bemærk venligst at nogle komponenter har en egen mærkeplade med separat mærkning iht. ATEX. For den samlede enhed gælder den ringeste eksplosionsbeskyttelse som angives på mærkningerne. For anvendelser, hvor svigten af maskinen kan føre til farer for personer, skal operatøren/ejeren sørge for tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis der konstateres påfældende symptomer under driften, skal maskinen omgående standses og skal kontaktes. Der skal sørges for at maskinen jordes tilstrækkeligt, enten separat eller i forbindelse med den maskine, som den bygges op på (maksimal modstand 10 6 Ω, billede Jording / potentialeudligning). Billede Sprøjtemaskiner som ikke er eksplosionsbeskyttet, må ikke bruges i virksomheder, som falder under eksplosionsforordningen. Pneumatisk drevne Arlesssprøjtemaskiner falder ikke under denne forordning. Men hvis der monteres/integreres omrørere, varemelementer eller andet el-tilbehør, skal eksplosionsbeskyttelsen kontrolleres. Stik til varemelementer, omrørere etc., som ikke har en eksplosionsbeskyttelse, må kun bruges udenfor rum som falder under eksplosionsbeskyttelsesforordningen, selv hvis tilbehøret selv er eksplosionsbeskyttet. En anden anvendelse gælder som ukorrekt anvendelse. Inden -maskiner bruges til andre formål eller andre materialer, og dermed ikke bruges formålstjenlig, skal det godkendes af producenten, ellers bortfalder garantien. Formålstjenlig og korrekt brug omfatter også henyntagen til den tekniske dokumentation, og overhol- 6 Oversættelse af den originale driftsvejledning

6 Sikkerhed 2 delse af retningslinjerne til drifts-, vedligeholdelses og istandsættelsesinstruktionerne. 2.5 Maskinens område Modifikationer og ændringer Af sikkerhedstekniske grunde må der ikke foretages egenmægtige modifikationer og ændringer. Beskyttelsesanordninger må ikke afmonteres, ændres eller omgås. Hvis der anvendes komponenter, som ikke blev produceret eller leveret af bortfalder enhver garanti og ansvar. Maskinen må kun anvendes i rammen af de foreskrevne grænseværdier og maskinparametre. Farer pga. tilbehør og reservedele Hvis der anvendes originalt tilbehør og reservedele af er der garanti for at de fungerer sammen med vores maskiner. Sikkerhedsbestemmelserne til tilbehør og reservedele skal dog tvingende overholdes. Disse sikkerhedsbestemmelser finder du i de tilsvarende brugervejledninger. Hvis der anvendes fremmed tilbehør eller reservedele, garanterer ikek for sikkerheden af hele anlægget. Ligeledes tager vi ikke ansvar for personeller materialeskader som skylles dette tilbehør og disse reservedele. Emissioner Afhængigt af de materialer som forarbejdes, kan der opstå dampe fra opløsningsmidler. Derfor skal der sørges for en tilstrækkelig udluftning, ventilation af arbejdspladset for at undgå sundheds- eller objektskader. Der skal altid tages hensyn til materialeproducenten forarbejdningshenvisninger. Maskinens lydtrykniveau ligger under 85 db(a). Operatøren/ejeren er ansvarligt for overholdelsen af foreskrifterne til forebyggelse af uheld "Støj" (i Tyskland BGV B3). Tag derfor særlig hensyn til de givne forhold på opstillingsstedet som f.eks., kan støjbelastningen forøges hvis maskinen opstilles i eller på hule objekter. Nøjagtige oplysninger til støjemissioner finder du i kapitel "Tekniske data". 2.6 Farekilder Airless-sprøjtemalingsmaskiner arbejder med højtryk og kan forårsage livsfarlige personskader ved ukorrekt brug. Advarsel! Materialet træder ud af sprøjtepistolen med højtryk. Pga. skæreeffekten eller indtrængen i huden eller i øjnene, kan sprøjtestrålen forårsage alvorlige personskader. Sprøjtepistolen må aldrig rettes mod dig selv, andre personer eller levende væsener. Hold aldrig fingrene eller hånden ind i sprøjtestrålen. Advarsel! En utilsigtet udtræden af materialet fra sprøjtepistolen kan føre til person- og materialeskader. Sikr sprøjtepistolen ved hver arbejdspause, selv hvis det er en kort pause. Kontroller sprøjtepistolens sikring før ibrugtagningen. Advarsel! Komponenter, som ikke svarer til det maksimale arbejdstryk, kan briste hurtigt og forårsage alvorlige kvæstelser. Kontroller, om materialeslanger og slangeforbindelser svarer til det max. arbejdstryk og de pågældende sikkerhedsfaktorer. Materialeslanger må ikke have lækager, knæk, tegn på gnidning eller buler. Slangeforbindelser skal være tilspændt. De maksimale arbejdstryk, som vi angiver til alle dele/komponenter (f.eks. pumpen, varmeelementer, slanger, sprøjtepistolen, sikkerhedsventiler) skal overholdes. Ved forskellig godkendte arbejdstryk gælder altid den laveste værdi som max. godkente arbejdstryk til hele systemet. Eksempel: Pumpe op til 420 bar Materialeslange op til 600 bar Sprøjtepistol op til 500 bar Det max. godkendte arbedjstryk til hele systemet er 420 bar. Forsigtig! Hvis maskinen bruges udendørs kan lynnedslag forårsage en farlig situation for operatøren. Tag maskinen aldrig i drift udendørs ved tordenvejr! Forsigtig! Pga. de høje strømningshastigheder ved Airlesssprøjtningen, kan der opstå en statisk ladning. Statisk elektricitet kan føre til brand og eksplosioner. Oversættelse af den originale driftsvejledning 7

7 2 Sikkerhed Brug altid kun åbne beholdere! Sprøjt aldrig opløsningsmiddel eller materiale som indholder opløsningsmiddelni dunker med smal hals eller spuntåbning! Ved anvendelse af metalbeholdere skal du altid holde øje med kontakten med beholderens væg. Eksplosionsfare! Opvarmning af rensemidler kan føre til en eksplosion af maskinen. Det kan resultere i alvorlige skader på kroppen og øjnene som også materialeskader. Tag hensyn til opløsningsmidlets flammepunkt og antændelsestemperatur! Afbryd varmeelementet til materialflowet, hvis der gennemføres følgende arbejder på Airless-maskinen: Rengøring af Airless - maskinen Trykprøvning Forberedelsesarbejder Ud-afbrugtagning I lukkede eller under tryk stående systemer, hvor aluminium eller forzinkede komponenter kommer i kontakt med opløsningsmidler, kan der opstå kemiske reaktioner ved anvendelse af trichlorethan, methylenchlorid eller andre opløsningsmidler, som indeholder chlorkulbrinte (FCKW). Hvis der skal forarbejdes opløsningsmidler, lak eller farver, som indeholder disse, anbefaler vi at kontakte kundeservice hhv. direkte. Vi gør opmærksom på at der til disse materialer står en serie af Airless maskiner til rådighed som er rustog syrebestandige. Fare! Ved brug af maskinen i lukkede rum, kan der opstå farlige situationer pga. eksplosionsfarlig atmosfære. Det kan resultere i livsfarlige kvæstelser og materialeskader. I hele arbejdsområdet er det forbudt at ryge eller at håndtere med åben ild hhv. mulige antændelseskilder. 2.7 Betjeningspersonale Godkendte operatører Unge mennesker under 16 år må ikke betjene anlægget. Maskinens ejer skal sørge for at brugervejledning er tilgængeligt for operatøren og at operatøren har læst og forstået vejledningen. Først derefter må anlægget sættes i drift. Vi anbefaler at maskinens ejer for en skriftlig bekræftelse fra operatøren. Ændringer, som kan påvirke maskinens sikkerheds, skal operatør omgående meddele ejeren fordi ejeren er ansvarligt for maskinens korrekte funktion. Kompetencerne til de forskellig opgaver skal fastlægges tydeligt og overholdes. Der må ikke opstå tvivl mht. kompetencerne, det kan påvirke brugernes sikkerhed. Operatøren skal sørge for, at kun autoriserede personer arbejder på maskinen. I arbejdsområdet er operatøren anvarligt for tredje personer. Maskinens ejer er forpligtet at belære personalet om farerne og sikkerhedsforanstaltningerne i regelmæssige afstande (mindst en gang om året, ved unge mennesker 2 gange om året). Personlige værnemidler Vi henviser til at de gældende retningslinjer og krav til arbejdsområdet (bjergværksdrift, lukkede rum etc.). Da dampe fra opløsningsmidler og stænk fra opløsningsmidler ikke helt kan undgås, skal operatøren altid bruge den foreskrevne sikkerhedsdragt. Maskinens lydtrykniveau ligger under 85 db(a). Alligevel skal der stilles høreværn til rådighed for betjeningspersonalet. Selv om malingstågen ved Airless-sprøjtningen er minimeret ved korrekt trykindstilling og korrekt arbejdsmåde, skal lakereren bruge en støvmaske. Ved forarbejdning af opvarmede materialer kan maskinens overflade være varm. Derfor skal man bruge beskyttelseshandsker. Til rengøring af huden må der aldrig anvendes opløsningsmiddel eller andre sundhedsfarlige stoffer. Der må kun anvendes egnede midler til rengøring, pleje og beskyttelse af huden. 2.8 Opstillingssted Der skal sørges for en stabil opstilling og tilstrækkelig frirum til en sikker betjening. Arbejdsområdet, især gå- og ståpladser skal holdes ren. Spildt maling eller opløsningsmiddel skal omgående fjernes. Sørg for en tiilstrækkelig udluftning/ventilation af arbejdspladsen for at undgå sundheds- og objektskader. Tag altid hensyn til materialeproducentens forarbejdningshenvisninger. Sel om der ikke eksisterer forskrifter til den tågefattige Airless-sprøjtning, skal farlige dampe fra opløsningsmidler og malingspartikler udsuges. Beskyte alle genstande, som er i nærheden af sprøjteobjektet, mod mulige skader pga. malingståge. 8 Oversættelse af den originale driftsvejledning

8 Sikkerhed 2 Anlæggets ejer skal beskytte hele systemet med et egnet lynaflederanlæg. Overhold strikt alle forskrifter til forebyggelse af uheld Beskyttelsesanordninger Alle maskiner leveres med følgende beskyttelsesanordninger: 2.9 Adfærd i nødstilfældet Lækager Fra lækager i tilslutninger og højtryksslanger træder materiale ud med højt tryk. Det kan forårsage alvorlige skader på hånder, arme eller øjnene. Lækager må alrdig tætnes med hånden via en omvikling. Lap aldrig materialeslanger. Ved lækager skal anlægget straks nedlukkes og anlægget skal gøres fri for tryk. Afbryd tryklufttilførslen vha. trykafspærringshanen. Hold aflastningsslangen ind i en opsamlingsbeholder og sørg for, at slangen ikke kan glide ud. Åbn aflastningshanen. Udskift defekt dele omgående eller sørg for at de udskiftes. Kvæstelser Konsulter straks en læge ved kvæsteler ved håndtering med væskestrålere (skærende effekt). Oplys lægen om sprøjtematerialet (maling) og det anvendte opløsningsmiddel (fortynding). Hertil skal du tvingende have sikkerhedsdatabladet (leverandørens hhv. producentens adresse, telefonnummer, materialets betegnelse og materialenummeret) parat for lægen. Indprent hvor du kan kalde for hjælp. Husk det lokale nummer til nødstilfælde. Gør dig i hvert fald fortroligt med førstehjælpsforanstaltninger. Sikkerhedsventil (Billede ) Sikkerhedsventilen forhindrer en overskidelse af det max. godkendte luftindgangstryk. Hvis luftindgangstrykket overstiger den indstillede grænseværdi, blæser sikkerhedsventilen af. Billede Advarsel! Den plomberede sikkerhedsventil blev fra værket monteret på luftmotoren. For at sikre maskinens sikkerhed: Må du aldrig fjerne sikkerhedsventilen. Må du alrdig ændre dens indstillinger. Nye sikkerhedsventiler skal indstilles til sprøjtemaskinens max. godkendte luftindgangstryk og plomberes. Bestillingsnummeret og det max. godkendte arbejdstryk angives på maskinkortet. 0 Luftafspærring (Billede ) Med trykafspærringshanen kan maskinen afbrydes omgående. I Billede Brand Læs og tag højde for anvisningerne om brandalarmer og flugtveje på arbejdsstedet. Anvend kun de slukningsmidler, som foreskrives af materialeproducenten. Tilslutning til jordingskablet (Billede ) Pga. de høje strømningshastigheder ved Airlesssprøjtningen, kan der opstå en statisk ladning. Statisk elektricitet kan føre til brand og eksplosioner. Billede Oversættelse af den originale driftsvejledning 9

9 2 Sikkerhed Maskinen skal derfor altid jordes korrekt. Som standard er original Airless sprøjtemaskinen udstyret med et jordkabel. Ved tab eller defekt skal det omgående bestilles igen (bestillingsnr ). Billede I 0 Pistolsikring (Billede ) Pistolsikringen beskytter mod en utilsigtet udløsning af sprøjtepistolen. Luk pistolsirkingen ved hver arbejdspause! Kontroller alle beskyttelsesanordninger: Før hver idriftsættelse af maskinen! Før hver arbejdsstart på/ eller med maskinen! Efter alle opsætningsarbejder! Efter rengørings- og plejearbejder! Efter vedligeholdsesarbejder og reparationer! Checkliste til kontrol af beskyttelsesanordninger på den trykløse maskine Kontroller: plomben eller forseglingen på sikkerhedsventilen for skader! sikkerhedsventilen for synlige skader! jordingskablet for skader! jordkablets tilslutninger på maskinen og lederen! trykafspærringshanen for korrekt funktion! sprøjtepistolens sikringsgreb for korrekt funktion! Hvis beskyttelsesanordninger ikke fungerer korrekt eller hvis der konstateres en mangel på maskinen, skal tryklufttilførslen omgående afbrydes og aflastningshanen skal åbnes. Maskinen må først sættes i drift igen, hvis den korrekte funktion er oprettet igen Håndtering af maskinen og hjælpestoffer Opsætning, pleje, vedligeholdse og reaparationer Før påbegyndelse af disse arbejder Afbryd maskinen Sørg for at fjerne trykket fra maskinen. Hold øje med det resterende tryk Opgave Personalets kvalificering Reparationer fra kundeservice trænet personale Kontroller efter afslutning af arbejderne: beskyttelsesanordningernes funktion, funktionen af hele anlægget. Håndtering af hjælpestoffer Ved håndtering af maling, opløsningsmiddel, olier, fedt og andre kemiske stoffer skal du tage hensyn til producentens doseringshenvisninger og de generelt gældende forskrifter. Rester af maling, opløsningsmiddel, olier, fedt og andre kemiske stoffer skal samles til genbrug eller bortskaffes iht. de gældende bestemmelser. De lokale love til spildevand er gældende Transport af maskinen og ekstraudstyr Afbryd maskinens samlede energiforsyning, også ved korte transportveje. Tøm maskinen før transporten. Vær forsigtig ved læsning med eller uden løfteværktøj! Hodld ved læsning af maskinen øje med at løfteværktøjet har en tilstrækkelig bæreevne. Fastgør løfteværktøjet sikkert på maskinen. Stå og gå aldrig under svævende last eller i læsseområdet. Livsfare! Brug kun egnede transportkøretøjer med tilstrækkelig kapacitet. Sikr læsset på transportkøretøjet mod forskydning, sørg også for at læsset ikke kan falde ned. Transporter ved løftning eller læsning af maskinen ingen andre genstande (f.eks. materialebeholdere. Dele eller udstyr, som blev afmonteret til transporten, skal monteres korrekt og sagkyndigt ingen maskinen sættes idrift igen. På maskinens luftmotor sidder to ringskruer (billede ) til sikker Billede løftning af maskinen vha. løfteværktøj. Opgave Opsætningsarbejder Plejearbejder Rengøringsarbejder Vedligeholdelsesarbejder Personalets kvalificering trænet operatør trænet operatør trænet operatør fra kundeservice trænet personale 10 Oversættelse af den originale driftsvejledning

10 Komponentbetegnelse 3 Positioner 1 Sikkerhedsventil 2 Reguleringsskrue 3 Vedligeholdelsesenhed 4 Trykafspærringshane 5 Luftindgang 6 Understel 7 Skillemiddel - aftapningsskrue 8 Materialpumpe 9 Indsugningsslange 10 Indsugningsrør 11 Lyddæmper 12 Luftmotor 13 Skillemiddel - påfyldningsstuds 14 Ventilationsåbning 15 Stiftnøgle med kæde 16 Højtryksfilter 17 Aflastningshhane 18 Aflastningsslange 19 Jordkabel 20 Sprøjtepistol 21 Materialeslange 22 Materialesi Oversættelse af den originale driftsvejledning 11

11 4 Opstilling og montering Opgaveområde Opstille maskinen og gøt den klar til drift. Forudsætninger Materialet til forarbejdning står til rådighed. Alle materialer, som skal sprøjtes, skal være forsynet med producentens oplysninger om viskositet, forarbejdningstemperaturrer, blandingsforhold osv. I dette tilfælde kontakt venligst de pågældene producenter om dataene. Omrør sprøjtematerialet langsomt og godt før du starter arbejdet. 2. Montere komponenter og tilbehør Til transporten blev forskellige komponenter afmonteret og emballeret i en separat papæske: 1. Materialeslange (billede 4.1.1) 2. Airless-sprøjtepistol (billede 4.1.2) 3. Vedligeholdelsesenhed (billede 4.1.3) Ved leverancen forbliver vedligeholdelsesenheden monteret på maskinen med understel. Suppler disse dele iht. figuren (billederne ). Til en optimal forarbejdning af sprøjtematerialet byder på omfattende tilbehør, som f.eks.: Omrørere i forskellige størrelser Materialeforvormerbeholdere i forskellige størrelser Materialeflowopvarmer Ved to-komponentmaterialer skal der tages højde for brugstiden. For at sikre den nødvendige luftmængde, skal kompressorens kapacitet tilpasses til maskinens luftbehov se kapitel "Tekniske data". Lufttilførselsslangernes diameter skal svare til maskinens tilslutninger. Fremgangsmåde 1. Opstille maskinen Højtryksmaskiner og -anlæg skal monteres udenfor sprøjtekabiner og -rum. For at undgå tilsmudsninger, anbefales en montering udenfor disse kabiner og rum. Maskinens mål og vægt angives i kapitel "Tekniske data". Opstil maskinen stabilt på en plan og fast undergrund. Tag hensyn til den nødvendige plads - se kapitel "Tekniske data". Alle betjeningselementer skal være tilgængelige. Vejen til sikkerhdsanordningerne må ikke være blokeret. Mode l med vægholder: Til montering af vægholderen har du brug for skruer M 12 med styrkeklasse 8.8. Hold øje med korrekt monteringsmateriale (dyvler etc.) iht. væggens beskaffenhed. Tag højde for en afstand mellem indsugningsvinklen og gulvet på mindst 10 cm se kap. 12 Billede Billede I Billede Forsigtig! Materiale, som trænger ud ved tilslutningerne, kan forårsage alvorlige person- og materialeskader. Kontroller alle drejelige komponenter/dele, møtrikker, skruer og skrueforbindelser og tilspænd dem. Kontroller det godkendte max. tryk til materialeslangen, sprøjtepistolen og tilbehøret. Trykket skal være højere eller lige med det max. arbejdstryk på højtrykspumpens mærkeplade eller maskinkortet. Sammenlign det max. arbejdstryk af sikekrhedsventilen med oplysningerne på mærkepladen / maskinkortet. Oplysningerne skal stemme overens. Oversættelse af den originale driftsvejledning

12 Opstilling og montering 4 3. Jorde maskinen Forsigtig! Pga. de høje strømningshastigheder ved Airless-sprøjtningen kan der opstå statisk ladning. Statisk ladning kan føre til brand og eksplosioner. Jord maskinen og genstanden, som skal coates, altid korrekt Brug kun ledende materialeslanger. Henvisning: Materialeslanger er ledende og tilpasset til vores maskiner. 4. Åbne ventilationsåbningen Ved første idriftsættelse skal etiketten med opskriften "Fjern før brugen" hhv. låseproppen fra ventilationsåbningen (overløb) fjernes. Ventilationsåbningen sidder i den nedadgående, åbne vinkel (billede 4.1.4). Billede Kontrollere skillemiddelstanden Kontroller skillemiddelstanden - se kapitel 8.2. "Vedligeholdelsesskema" Ved leverancen er maskinen fyldt med skillemiddel. 6. Forberede vedligeholdelsesenheden Fyld pnaumatikolie hhv. frostbeskyttelsesmiddel i vedligeholdelsesenheden og gennemfør indstillingerne iht.kapitel 8.4 "Vedligeholdelse af vedligeholdelsesenheden". Resultat Maskinen er nu klar til drift. Du kan fortsætte med første rengøring (kapitel 5.1). Oversættelse af den originale driftsvejledning 13

13 5 Idriftsættelse 5.1 Første rengøring Opgaveområde Maskinen blev efter monteringen afprøvet for optimal funktion med et prøvemedium. Så sprøjtematerialet ikke påvirkes af prøvemediet, skal hele systemet først skylles med rensemiddel. Forudsætninger Du har brug for: 1 åben beholder med det rensemiddel, som materialeproducenten anbefaler (min. 5 l), efterfølgende kaldt beholder "A". 1 tim, åben beholder til rensemidlet / prøvemediumblandingen, efterfølgende kaldt beholder "B". Kontroller, om materialeslanger og slangeforbindelser svarer til det max. arbejdstryk og de pågældende sikkerhedsfaktorer. Materialeslanger må ikke have lækager, knæk, tegn på gnidning eller buler. Slangeforbindelserne skal sidde fast og ligeledes svare til det max. tryk. Ved anvendelse af en materialeflowopvarmer skal der holdes øje med, at den er kold under rengøringen. Brug foreskevne beskyttelsesdragter siden dampe og stænk fra opløsningsmiddel ikke helt kan undgås. Fremgangsmåde 1. Forberede sprøjtepistolen Luk og sikr sprøjtepistolen. Fjern dysen fra sprøjtepistolen. Bemærk og overhold henvisningerne i sprøjtepistolens brugervejledning. Forbind materialeslangen med den sikrede sprøjtepistol. Slut materialeslangen til højtryksfilterets udløb. 2. Disponering af rensemiddel Sæt indsugningsrøret med si ind i beholder "A". 3. Opret tryklufttilslutningen (billede 5.1.1) Luk trykluftafspærringhanen. Løsn trykluftregulatorens kontramøtrik. Reguler trykluftregulatoren til venstre indtil den er let gående. Forbind vedligeholdelsesenhedens luftindgang med trykluftforsyningen billede P I Billede Rens højtryksfilteret Fjern filterindsatsen fra højtryksfilteret ifølge kapitel 8.3. Hold aflastningsslangen (billede 5.1.2, pos. 2) ind i beholder "B" og sørg for, at slangen ikke kan glide ud. Åbn aflastningshanen (billede 5.1.2, pos. 1). Luk trykluftafspærringshanen (billede ) Reguler via trykluftregulatoren (billede 5.1.1) trykket således, at pumpen kører langsomt (max. 2 bar). Lad det udtrædende rensemiddel, som er fourenet med prøvemediet, løbe ind i beholder "B" for min. 10 sekunder. Luk aflastningshanen (billede 5.1.2, pos. 1) igen. anbefalet rengøringstid: max. 2 bar min. 10 sekunder Billede Rense sprøjtepistolen Hold sprøjtepistolen ind i beholder "B" Sprøjt mindst 10 sekunder imod den indre væg. Ved anvendelse af metalbeholdere skal du altid holde øje med kontakten med beholderens væg. Til en god rengøring anbefaler vi en rengøringstid på mindst 1 minut. For at undgå en eksplosionsfare pga. opvarmningen af rensemiddel, må rendemidlet ikke pumpes længere end 5 minutter. Oversættelse af den originale driftsvejledning

14 Idriftsættelse 5 6. Åbne afisningen på luftmotoren Åbn afisningen på luftmotoren idet du langsomt skruer reguleringsskruen til højre (kun som option). Vi anbefaler: min. 1 omdrejning max. 3 omdrejninger. Foretag den nøajagtige indstilling individuelt og efter behov siden tilfrysningsgraden er afhængig af forskellige faktorer (f.eks. tryk, antal dobbeltslag per minut, luftfugtighed, omgivelsestemperatur). Henvisning: Afisningen forbliver åben ved ud-afdriftsættelse eller arbejdspauser. Resultat Maskinen er nu fuldstændig ren. Fortsæt med trykprøvningen (kapitel 5.2). 5. Pumpe det resterende rensemiddel ud Reguler luftindgangstrykket ved at skrue reguleringsskruen til venstre indtil pumpen kører meget langsomt. Tag indsugningsrøret ud af beholder "A". Hold sprøjtepistolen ind i beholder "B". Afsikr og åbn sprøjtepistolen til trykaflastning. Pump det i pumpen siddende rensemiddel helt ud af systemet. Reguler trykluftregulatoren ved at skrue reguleringsskruen til venstre indtil den er let gående. Luk trykluftafspærringhanen. Luk og sikr sprøjtepistolen. Hold aflastningsslangen ind i beholder "B" og sørg for at slangen ikke kan glide ud. Åbn til trykaflastningen aflastningshanen på højtryksfilteret for et kort stykke tid. 5.2 Trykprøvning Opgaveområde Kontroller alle systemkomponenter for tæthed. Resultat Anlægget er nu klar til drift. Under trykprøvningen må en evt. indkoblet materialeflowopvarmer ikke slåes til. Maskinen skal være kølet ned. Eksplosionsfare! Tag højde for rensemidlets flammepunkt! Fremgangsmåde 1. Luk pistolen Luk og sikr sprøjtepistolen. 2. Indstille det max. tryk Indstil det maksimal tilladte tryk ved at at dreje trykregulatorens justeringsskrue til højre (billede 5.1.1). Tag hensyn til det max. godkendte arbejdstryk for alt tilbehør. Ved forskellige arbejdstryk gælder den nederste værdi som max. godkednt arbejdstryk (se eksemplet i kapitel 2.6). 3. Teste sikkerhedsventilen Forøg det max. godkendte luftindgangstryk ca. 10% for en kort tid. Sikkerhedsventilen skal blæse ud. 4. Kontroller tætheden af alle systemkomponenter Kontroller, om alle systemkomponenter er tæt: Materialeslanger Sprøjtepistol Højtryksfilter Tilslutninger Oversættelse af den originale driftsvejledning 15

15 6 Drift 6.1 Forberede anlægget Opgaveområde Forbered maskinen til coating hhv. malingsopgaver. Forudsætninger Du har brug for: 1 åben beholder med det rensemiddel, som materialeproducenten anbefaler (min. 5 l), efterfølgende kaldt beholder "A". 1 tom, åben beholder til tilsmudset rensemiddel / materialeblanding, efterfølgende afkortet beholder "B". 1 En materialebeholder, efterfølgende kaldt beholder "C". Kontroller alle systemkomponenter igen for tæthed og tilspænd evt. forbindelserne. Brug foreskevne beskyttelsesdragter siden dampe og stænk fra opløsningsmiddel ikke helt kan undgås. Brug ingen dunke med smal hals eller fad med spuntåbning! Fremgangsmåde 1. Opret tryklufttilslutningen (billede 6.1.1) Luk trykluftafspærringhanen. Reguler reguleringsskruens trykluftregulator til venstre indtil den er let gående. Forbind luftindgangen med trykluftforsyningen. P - 0 I Billede Trykprøvning Gennemfør trykprøvningen iht. kapitel 5.2 durch. 3. Isæt filteret i højtryksfilteret Gennemfør trykaflastningen på højtryksfilteret. Sæt filterindsatsen ind i højtryksfilteret iht. kapitel Forberede materialetilførslen / ventilere maskinen Sæt indsugningsrøret ind i materialebeholder "C". Hold aflastningsslangen ind i beholder "B" og sørg for at slangen ikke kan glide ud. Åbn aflastningshanen på højtryksfilteret. Åbn trykluftafspærringshanen. Reguler trykluftregulatoren så lange til højde indtil pumpen kører langsomt. Så snart materialet, som skal forarbejdes, træder ud af aflastningsslangen, lukker du aflastningshanen igen. Afsikr og åbn sprøjtepistolen. Sprøjt det resterende rensemiddel, som sidder i slangen og sprøjtepistolen, i beholder "B" indtil materialet, som skal forarbejdes, træder ud af pistolen. Luk og sikr sprøjtepistolen. Rens pistoludløbet med en pensel og rensemiddel. Sæt dysen ind i pistolen eller monter en omskifter med dyse. Bemærk og følg henvisningerne i pistolens brugervejledning. Eksplosionsfare! Tag højde for følgende hvis en materialeflowopvarmer anvendes: Inden materialeflowopvarmeren varmes op, skal sprøjtematerialet tvingende cirkulere i kold tilstand siden der evt. er rester af opløsningsmiddel i materialeflowopvarmeren hhv. i hele systemt. Under forberedelsen må materialeflowopvarmeren ikke være indkoblet. Tag højde for rensemidlets flammepunkt Reguler det nødvendige arbejdstryk med trykluftregulatoren. 5. Kontroller systemt for tæthed Efter lange nedlukningstider: Indstil det max. godkendte luftindgangstryk. Kontroller alle forbindelser til materialeledende komponenter for tæthed. Reguler det nødvendige arbejdtryk med trykregulatoren. Resultat Anlægget er forberedt. Start med coatingsarbejder. 16 Oversættelse af den originale driftsvejledning

16 Drift Coatingsarbejder Afsikr og åbn sprøjtepistolen. Eksplosionsfare! Hvis materialetilførslen afbrydes under driften, kan pumpen køre tør. Den opstående gnidningsvarme kan udløse en eksplosion. Personer og materialeskader kan være resultatet. Bemærk: Ingen tomme materialebeholdere ved kørende pumpe. Indsugningssystemer må ikke være tilstoppet, knækket eller defekt. Maskinen skal omgående afbrydes, hvis den ikke transporterer materiale. Indstille arbejdstrykket Det optimale arbejdstryk er opnået, hvis der konstateres en jævnlig materialepåføring med udløbende kantzoner. Brug maskinen kun med så meget lufttryk som er nødvendigt til at opnå en god forstøvning ved en anbefalet sprøjteafstand på ca cm. Billede6.2.1 Arbejdspauser Billede I 0 Billede6.2.2 Sikr aftrækkeren ved hver arbejdspause. (Billede 6.2.3). Dyk dysen ind i en beholder med egnet rensemiddel. På den måde undgår du, at farven hærdner i dyseåbningen og tilstopper dysen. Et for højt sprøjtetryk fører til øget materialeforbug og malingståge. Etfor lavt sprøjtetryk resulterer i stribedannelse og forskellige lagtykkelser. Henvisninger til sprøjtning - maling/lakering Hold sprøjtepistolen i en ret vinkel (90 ) mod overfladen som skal sprøjtes. Hvis sprøjtepistolen holdes i en anden vinkel, bliver coatingen uregelmæssig og plettet (billede 6.2.1). Bevæg armen regelmæssigt. Hold øje med en jævn hastighed. Før sprøjtepistolen parallel til overfladen som skal coates. Bevæg sprøjtepistolen med armen og ikke med håndleddet. Vifte sprøjtepistolen resulterer i uregelmæssig coating (billede 6.2.2). Bevæg sprøjtepistolen allerede inden du trækker aftrækkeren. På den måde opnås en blød og glat overlapning af sprøjtestrålen og en for tyk materialepåføring i begyndelsen af sprøjtningen undgås. Giv slip for aftrækkeren inden du standser bevægelsen. Udskifte sprøjtedysen Udskift sprøjtedysen inden den er slidt. Slidte dyser fører til en høj malingsforbrug og forringer malingspåføringens kvalitet. 6.3 Materialeskift 1. Ud-af-driftsættelse Gennemfør alle arbejdstrin til ud-af-brugtagning (kapitel 7). 2. Rense og / udskifte filterindsatsen Rens filterindsatsen eller skift den ud hvis den beskadiget. Sæt filterindsatsen ind i højtryksfilteret iht. kapitel Rense indsugningssien Rens indsugningssystemets materialesi med det tilhørende og fra producenten anbefalede rensemiddel eller udskift sien i fald af stærk tilsmudsning. 4. Drift Gennemfør alle arbejdstrinnene i kapitel "Drift" (kapitel ). Oversættelse af den originale driftsvejledning 17

17 7 Ud-af-driftsættelse Opgaveområde Efter afslutning af arbejdet skal maskinens renses og nedlukkes. Forudsætninger Du har brug for: 1 åben beholder med min. 5 l rensemiddel (opløsningsmiddel som hører til materialet og som anbefales af producenten), efterfølgende kaldt beholder "A". 1 tom, åben beholder til tilsmudset rensemiddel / materialeblanding, efterfølgende afkortet beholder "B". 1 En materialebeholder, efterfølgende kaldt beholder "C". Brug foreskevne beskyttelsesdragter siden dampe og stænk fra opløsningsmiddel ikke helt kan undgås. Brug ingen dunke med smal hals eller fad med spuntåbning! Fremgangsmåde 1. Afbryde maskinen og aflaste trykket Juster arbejdstrykket på trykregulatoren og sæt trykket fuldstændig tilbage. Manometeret skal vise 0 bar. Luk trykluftafspærringhanen. Luk og sikr sprøjtepistolen. Hold aflastningsslangen ind i beholder "B" og sørg for at slangen ikke kan glide ud. Åbn til trykaflastningen aflastningshanen på højtryksfilteret for et kort stykke tid. 2. Afmontere og rense dysen Afmonter standarddysen fra sprøjtepistolen eller omskifteren og rens dysen grundigt. Vi anbefaler, at opbevare den brugte dyse (eller omskrifter med dyse) i det pågældende opløsningsmiddel På den måde undgås en udtørring af materialerester. 3 Rense højtrykspumpen Tag indsugningsrøret ud af materialebeholder "C". Afstryg malingsresterne på indsugningsrøret og indsugningssien. Sæt indsugningsrøret med sien ind i beholder "A". Åbn trykluftafspærringshanen. Indstil et lavt arbejdstryk på trykregulatoren. Pumpen skal køre langsomt. Hold aflastningsslangen ind i beholder "B" og sørg for at slangen ikke kan glide ud. Åbn aflastningshanen på højtryksfilteret indtil rent opløsningsmiddel træder ud. Hold sprøjtepistolen fra siden mod den indre væg af beholder "B". Pump indtil rent opløsningsmiddel træder ud. Hold øje med beholderkontakt. Luk og sikr sprøjtepistolen. Løft maskinen ud af beholder "A". Hold aflastningsslangen igen sikkert ind i beholder "B". Åbn aflastningshanen og lad pumpen køre tør. Juster arbejdstrykket på trykregulatoren og sæt trykket fuldstændig tilbage. Manometeret skal vise 0 bar. For at undgå unødvendigt materialetab anbefaler vi, at du først sprøjter materialet i slangerne tilbage i materialebeholder "C" indtil det første opløsningsmiddel træder ud. Ved tokomponentmaterialer skal der tages hensyn til brugstiden. Anlægget skal skylles ud og fuldstrændig renses indenfor den brugstid, som producenten foreskriver. Bemærk: Ved højere temperaturer forkortes hærdningstiden. Lad opløsningsmidlet cirkulere for et stykke tid. Der må ikke forblive malingsrester i pumpen eller filteret. 4. Afmontere filterindsatsen Fjern filterindsatsen fra højtryksfilteret ifølge kapitel 8.3. Rens højtryksfilteret grundigt med en klud. Luk/lås højtryksfilteret uden filter. Ved længere nedlukningstider Rens maskinen som beskrevet. Tøm pumpen dog ikke fuldstændigt. Så snart rent opløsningsmiddel træder ud af sprøjtepistolen hhv. højtryksfilteret, skal du justere arbejdstrykket således, at det går helt ned. Hold sprøjtepistolen fra siden mod den indre væg af beholder "B" og træk aftrækkeren igen.. Til trykaflastning på højtryksfilteret: Hold aflastningsslangen igen sikkert ind i beholder "B". Åbn aflastningshanen for en kort tid. Oplsøningsmidlet, som stadig er i materialepumpen, forbliver i maskinen indtil den tages i brug igen. Skyl maskinen grundigt igennem hvis den tages ibrug igen. 18 Oversættelse af den originale driftsvejledning

18 Vedligeholdelse Kontrolcyklusser Iht. foreskrifterne til forebyggelse af udheld "Arbejder med væskestrålere" BGR 500, kap skal maskinen regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes af en sagkyndig person ( -kundeservice). Udskift pumpepakningerne (se mmaterialepumpens reservedelliste). Rens skillemiddelkammeret. Påfyld nyt skillemiddel. Maskinen skal kontrolleres: inden første ibrugtagning, efter ændringer eller istandsættelse af udstyrets dele/komponenter, som kan påvirke maskinens sikkerhed, efter driftspauser som er længere end 6 måneder, dog mindst hver 12 måneder. Ved nedlukkede maskiner kan testen/afprøvningen af maskinen udsættes til næste ibrugtagning. Testens/ afprøvningens resultater skal holdes skriftligt fast og opbevares til næste afprøvning. Prøveattesten eller en kopi skal være tilgængeligt på maskinens opstillingssted. Billede Vedligeholdelsesskema ADVARSEL! Afmonteringen af sprøjtemaskinen under tryk kan forårsage alvorlige skader på kroppen og øjnene. Sluk/afbryd sprøjtemaskinen ved alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Det samlede system skal aflastes/være trykløs. Vær særlig forsigtig hvis du afmonterer højtryksfilteret, materialeslanger og sprøjtepistolen. Afdæk skrueforbindelserne på materialeslangerne med en klud før afmonteringen for at imødegå evt. materialesprøjt. Kontrollere skillemidlet Kontroller før hver ibrugtagning skillemidlets stand (billede 9.2.1). Efter påfyldning i påfyldningsstudsen skal skillemidlet være synligt ca. 1 cm nedenfor påfyldningsåbningen. Den samlede påfyldningsmængde er ca. 50 ml skillemiddel. Kontroller skillemidlet regelmæssigt for misfarvning pga. sprøjtemateriale. Misfarvningen af skillemidlet kan kontrolleres ved at aftappe en lille mængde af skillemidlet. Efter kontrollen påfylder du en tilsvarende ren mængde af skillemiddel. Ved stærk misfarvning og høj andel af sprøjtemateriale: Dette arbejde må kun gennemføres fra trænet personale eller kundeservice. Vedligeholdelse af højtryksfilteret Rens filterindsatsen i højtryksfilteret ved hver materialeskift eller dagligt. Betjen aflastningshanen oftere for at undgå en tilstopning af aflastningssystemet. 8.3 Højtryksfilter Opgaveområde Rens eller udskift filterindsatsen: 1. efter hver ud-af-driftsættelse af sprøjtemaskinen dagligt. 2. ved hvert materialeskift. 3. hvis pumpen ikke starter til trods for betjening af sprøjtepistolen (uden dyse) hhv. åbnet aflastningshane på højtryksfilteret. Forudsætninger Du har brug for: 1 tom, åben beholder til tilsmudset rensemiddel / materialeblanding, efterfølgende afkortet beholder "B". 1 Gaffelnøgle størrelse 13 Advarsel! Ved materialestop hhv. hvis materialet klumper sammen i maskinen, kan der stadid være resttryk i maskinen selvom trykket blev aflastet. Resttryk kan forårsage alvorlige skader på kroppen og øjnene. Oversættelse af den originale driftsvejledning 19

19 8 Vedligeholdelse Sluk/afbryd sprøjtemaskinen ved alle arbejder på højtryksfilteret. Aftræk sprøjtepistolen en gang til. Til trykaflastning åbner du aflastningshanen på højtryksfilteret. Hver særlig forsigtig hvis du afmonter højtryksfilteret! Udskift beskadigede dele/komponenter med nye. Fremgangsmåde Hold trykaflastningsslangen ind i beholder "B". Luk trykafspærringshanen fra Airless-maskinen. Åbn aflastningshanen (billede 8.3.1, pos. 6) til trykaflastning. Filterindsats Dysestørrelse over op til M 200 (hvid) 0,23 mm/.009" M 150 (rød) 0,23 mm/.009" 0,33 mm/.013" M 100 (sort) 0,33 mm/.013" 0,38 mm/.015" M 70 (gul) 0,38 mm/.015" 0,66 mm/.026" M 50 (orange) 0,66 mm/.026" Ved forarbejdning af materialer med grov pigmentering eller hvis materialet er fyldt med fiber: brug ingen filterindsats. den seriemæssige indsugningssi skal forblive i sihuset eller udskiftes med en si med grove masker. Anvend en omskifter med dyse. 8.4 Vedligeholdelse af vedligeholdelsesenheden Billede Afmontering af filterindsatsen Skru kappen (billede 8.3.1, pos. 1) af med stiftnøglen (billede 8.3.1, pos. 2). Løsn møtrikkenmed gaffelnøglen og fjern filterindsatsen (billede 8.3.1, pos. 3). Rens filterindsatsen. Brug hertil kun rensemiddel som hører til materialet. Udskift filterinsatsen hvis den er beskadiget. Udskift O -ringen (billede 8.3.1, pos. 5) ved utæthed. Montering af filterindsatsen Monter højtryksfilteret i omvendt rækkefølge. Henvisninger Kontroller før hver ibrugtagning, om maskinen er korrekt jordet. Til højtryksfilter i R- og RS-version: For at lette monteringen/afmonteringen skal du smøre alle gevindoverflader med fedt. Billede Smøremidler hhv. frostbeskyttelse Kontroller smøremidlet til luftmotorens i vedligeholdelsesenhedens beholder og påfyld evt. Pga. høj luftfugtighed kan motoren tilfryse. Ved tilfrysning brug venligst frostbeskyttelsesmiddel. Udvalg af filterindsatsen Filteret skal: være egnet til sprøjtematerialet. passe til sprøjtedysen. Maskinens bredde skal altid være en lille smule finere end boringerne af den anvendte sprøjtedyse: 20 Oversættelse af den originale driftsvejledning

20 Vedligeholdelse 8 Indstilling af vedligeholdelsesenhedens sekundære smøreapparat Lad luftmotoren køre langsomt ved ca. 4 bar luftindgangstryk. Kontroller nu i kontrolglasset af det sekundære smøreapparat, om der tilføres en dråbe smøremiddel til trykluften efter ca. hver dobbelstslag af luftmotoren. Hvis det ikke er tilfældet, indstil reguleringsskruen på smøreapparatet med en skruetrækker. Kontroller dagligt oliemængden i oliebeholderen. Vedligeholdelsesenheden mår aldrig sættes i drift uden olie. Den maksimale oliestand er mærket via en rille i beholderen. Løsn til påfyldning af oliebeholderen påfyldningsskruen eller påfyld beholderen direkte. Anvend kun de smøre- og forstbeskyttelsesmidler, som angives i kapitel "Bilag / driftsmidler". Udlede kondensvand Det opstående kondensvand udledes automatisk via udledningsventilen. Sæt hertil slangen ind i en tom opsamlingsbeholder. Kontroller beholderen regelmæssigt for tilsmudsningsrester og rens efter behov. Henvisning til oliebeholderen/vandudskilleren Afmontering: Tryk skyderen nedad. Drej beholderen til venstre. Montering: Hold øje med korrekt placering af O-ringen. Oversættelse af den originale driftsvejledning 21

21 9 Driftsfejl og deres afhjælp Fejl Mulig årsag Afhjælp Hvis pumpen starter ikke til trods for betjening af sprøjtepistolen (uden dyse) hhv. åbnet aflastningshane på højtryksfilteret. Pumpen kører, men der transporteres intet sprøjtemateriale til dysen. Pumpen transporterer materiale men standser ikke ved lukket sprøjtepistol. Pumpen kører regelmæssigt men det nødvendige sprøjtetryk kan ikke opnås. Pumpen kører uregelmæssigt (synligt pga. forskellige slaghastigheder ved opslag og nedslag) og opnår ikke det nødvendige sprøjtetryk. Materiale trænger ud af ventilationsåbningen på luftmotoren. Trykluftafspærringshanen lukket. Højtryksfilteret tilstoppet. Luftmotor defekt. Indsugningssien tilstoppet. Indsugningsslangen tilstoppet. Gulvventilens kugle løftes ikke (klistret til). Gulvventilen lukkes ikke. Pakning hhv. ventilen slidt. Lufttrykket er for lavt hhv. for ringe luft. Sprøjtedysen (ny) er for stor. Sprøjtedysen er slidt (for stor). Luftmotor tilfryset (kører for langsomt). Viskositeten af sprøjtematerialet er for høj (indsugningstab). Indsugningssytemet utæt (svingninger i sprøjtestrålen). Gulvventilen utæt (pumpen forbliver lukket ved lukket sprøjtepistol og kun ved opadslag). Stempelentilen utæt (pumpen forbliver lukket ved lukket sprøjtepistol og kun ved nedadslag). Nederste eller øverste pakning utæt (slitage). Pakningen slidt. Åbn trykluftafspærringshanen. Rens filterindsatsen hhv. udskift den Reparer luftmotoren vha. reservedellisten - konatkt evt. kundeservice. Rens sien. Udskift slangen. Åbn sprøjtepistolen uden dyse. Åbn aflastningshanen på højtryksfilteret. Bank let på siden af gulvventilen (hammer). Skru indsugningssystemet af og tryk kuglen i gulvventilen nedefra løs med en skruetrækker hhv. en stift. Skru gulvventilen af og rens kuglen med holderen grundigt. Udskift dele/komponenter. Forøg lufttrykket på lufttrykregulatoren hhv. kontroller luftledningen for korrekt diameter. Anvend en mindre dyse eller større pumpe. Anvend en ny dyse. Reducer luftindgangstrykket hvis det er muligt hvis ikke, monter en vedligeholdelsesenhed med smøreapparat. Påfyld smøreapparatet med frostbeskyttelsesmiddel (glysantin) fog indstil enheden iht. brugsvejledningen: Stadardværdi er 1 dråbe per ca. 10 dobbeltslag. Fortynd sprøjtematerialet. Brug en større pumpe. Kontroller hhv. udskift alle tætninger på alle forskruninger af indsugningsrøret hhv. indsugningsslangen (se reservedelsliste til indsugningsledningen hhv. direktindsugningen). Skru gulvventilen af og rens kuglen og holderen grundigt, udskift evt. holderen. plen, udskift evt. kuglen hhv. holderen. Rens og kontroller kuglen i dobbeltstemudskift pakningen. Udskift pakningen. Henvisning: Ventilationsåbningen må ikke lukkes! 22 Oversættelse af den originale driftsvejledning

WIWA PROFIT. Brugervejledning. Version: Airless. Air-Combi. Hot Job. Model: Fabrik-nr.

WIWA PROFIT. Brugervejledning. Version: Airless. Air-Combi. Hot Job. Model: Fabrik-nr. Brugervejledning WIWA PROFIT Version: Airless Air-Combi Hot Job Model: 00 0 0 40 4 4 Fabrik-nr. Oversættelse af den original driftsvejledning Profit DBK da 0. jw/04ski Indhold. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AIRLESS-APPARATER. Driftsvejledning PROFIT PHOENIX PROFESSIONAL HERKULES SUPER. Model: Udførelse: Airless Varmsprøjtning. Størrelse: Serienumre:

AIRLESS-APPARATER. Driftsvejledning PROFIT PHOENIX PROFESSIONAL HERKULES SUPER. Model: Udførelse: Airless Varmsprøjtning. Størrelse: Serienumre: Driftsvejledning AIRLESS-APPARATER Model: PROFIT PHOENIX PROFESSIONAL HERKULES SUPER Udførelse: Airless Varmsprøjtning Størrelse: Serienumre: Oversættelse af driftsvejledning AIRLESS Airless_DBE_da_1406

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201

Betjeningsvejledning. originalebrugsvejledning. TankQuick 100 F2. Oversættelse af den. Art.-Nr.: 013895201 Betjeningsvejledning TankQuick 100 F2 Art.-Nr.: 013895201 Oversættelse af den originalebrugsvejledning DK Vigtigt Før apparatet tages i brug skal betjeningsvejledningen ubetinget læses. Fejl og skader

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere