Y's Men International Region Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Y's Men International Region Danmark"

Transkript

1 Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr Årsregnskab for april 2014 til 31. marts 2015 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling. Horsens, den / 2015 Dirigent

2 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet for Y's Men International - Region Danmark er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i historiske kostpriser, og dækker perioden 1. april 2014 til 31.marts Resultatopgørelsen Kontingentindtægter medtages i årsregnskabet på bagrund af indbetalinger i august og februar måned. I resultatopgørelsen indregnes omkostningerne i takt med, at regionen påtager sig forpligtelsen. Nyanskaffede kontorartikler og EDB-udstyr afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. I dette regnskab er der ikke hævet hensættelser fra tidligere år, selvom der var budgetteret med det, men til gengæld kom der tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Balancen Værdipapirer optages i balancen til kostpriser. Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Lagerbeholdning af sangbøger, historiebøger og håndbøger mv. optages til kostpriser. Der afskrives for ukurante varer Skyldige poster medtages til pålydende værdi. Parkerede midler udgør indsamlede midler, som forventes udbetalt i det kommende regnskabsår. Budget 2015/2016 De fleste poster i budgettet er fremskrivninger af sidste års regnskabstal, men tilrettet med kendte og forventede reguleringer. Der forventes igen i det kommende år udsendt to numre af magasinet WAI. Der afsættes ekstraordinært store midler til IT-kommunikations- og profiludvikling for en tilpasning til den fremtige udvikling i kommunikationen internt såvel som eksternt. Budgettet forudsætter en årlig stigning i medlemskontingentet på 40 kr. på grund af kraftig valutakursstigning i schweiziske franc. Udgiftsfordeling i forhold til indtægter 2013/ /2015 International K. Diverse + hensættelse 8% 5% Overskud 3% Administration 6% 8% PR, ext. mv. 2% 0% Transport 13% 15% Møder + træning 8% 6% Fors. + kodaafgift 5% International K. 35% Area K. 9% Adr.bog + WAI 11% 6% Regionskonf. 5% 3% Area K. Gon. + Adr.bog Regionskonf. Fors. + kodaafgift Møder + træning Transport PR, ext. mv. Administration Diverse + hensættelse Overskud Side 2 af 10

3 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. april marts 2015 for Y s Men International Region Danmark. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hobro, den 9. maj Knud Hougaard Klausen Regionsleder 2014/2015 Gunnar L. Hansen Regionsskatmester Side 3 af 10

4 Revisionspåtegning I samarbejde med den statsautoriserede revisor har jeg revideret årsregnskabet for Y s Men International - Region Danmark for regnskabsåret 2014/15 og skal i øvrigt henvise til dennes revisionspåtegning. Aarhus, den 9. maj 2015 Karsten Mumm Den uafhængige revisors erklæring Til medlemmerne i Y s Men International - Region Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Y s Men International Region Danmark for regnskabsåret 1. april marts 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskat er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om de af ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2015 i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen De i årsregnskabet anførte budgettal for 2014/15 og 2015/16 hviler på de af Y s Men International Region Danmarks ledelse udarbejdede budgetter, som vi ikke har revideret. Aarhus, den 9. maj 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Side 4 af 10

5 RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL MARTS 2015 INDTÆGTER Note REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET 2014/ / / / /16 1/ /3-15 1/ /3-14 1/ /3-13 1/ /3-15 1/ /3-16 DKK DKK DKK DKK DKK Kontingentindtægter International kontingent Area kontingent incl. solidaritetsfond Kollektive forsikringer Tilskud til Regionskonference Netto kontingent i alt Bogsalg Gevinst/tab (kontingent/værdipapirer) Renteindtægter Diverse (Y s Menetter) Indtægter i alt UDGIFTER Gongongen Tilskud fra Tips- og lottomidler, Kulturminis Informations- og Adressebog Magasinet WAI Træning VDG/DGE/RLME + RSD Præsidentmøde Lunderskov Regionskonference Tilskud til Regionskonference Forsikringer Klubindbetalinger forsikringer Koda/gramex Transport BF besøg m.v Chartergave nye danske klubber Bannere/emblemer Regionsledelse Transport mv Tjenesteledere Transport mv Distriksguvenører Transport mv PR/Extensions udvalg, RLME, udvikl. m.v Ledelse- og rådsmøder Rejseudgifter regionskonf./konventer Travel Pool udligning Kontingenter/annoncer/pr Porto/telefon/internet Kontorartikler, brevpapir og kuverter Administration i øvrigt Nyanskaff., IT-tilskud og hjemmeside Diverse Region til region træning i Area ISOBRO ang. momsrefusion PR-materiale m.m. / kampagneuge Regionens arkiv Hensat til fremtidig reg.konf.el. tilsv Hævet fra tidligere års hensættelser Hensat til udvikling af Hjemmesiden mv Udgifter i alt OVERSKUD Side 5 af 10

6 BALANCE 31. MARTS 2015 Aktiver: NOTE 31/ / / DKK DKK DKK LIKVIDER: Bankindestående Værdipapirer: (købspriser) Aktier, Kristeligt Dagblad TILGODEHAVENDER: Forudbetalte omkostninger Udlæg Area Udlæg International Beholdning forsendelsessekretær Beholdning Ext. Centraleuropa Udlæg Regionskonference (Forskud) LAGER: Historiebøger/jubilæumsbøger Sangbøger Eftertanke, "Klumme" Ubrugte frimærker (RSD BF) AKTIVER I ALT PASSIVER: SKYLDIGE POSTER: Omkostninger mv Forudmodtaget regionskonferenceafgift Ikke afregnede "Parkerede midler" HENSÆTTELSER: Regionskassen (Inventar til arkiv) Regionskassen (Regionskonference ell. tilsv.) Regionskassen (Udvikling af hjemmesiden m.v.) HJÆLPEKASSEN OG HJÆLPEFONDEN Hjælpekassen (Extension Centraleuropa) Hjælpefonden EGENKAPITAL: Primo Årets resultat PASSIVER I ALT Side 6 af 10

7 Noter til årsregnskabet Note. REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB 2014/ / /13 DKK DKK DKK 1 KONTINGENTINDTÆGTER: August x 302 (3.459) (3.450) Februar x 302 (3.475) (3.443) BOGSALG: Salg af historiebøger Salg af sangbøger Salg af Eftertanke "Klumme" Køb Eftertanke "klumme" / historiebøger Lagerregulering/afskrivning GEVINST/TAB (KONTINGENT/VÆRDIPAPIRER): Kontingenter til International og Area Værdipapirer RENTEINDTÆGTER: Bank Obligationer Diverse (Y's Menetter): Indgået fra Menetter Annoncer hjemmeside og navneskilte Diverse ADRESSEBOG: Trykning Annonceindtægter MAGASINET WAI Trykning Forsendelse Konsulenthjælp Andre udgifter Salg magasiner m.m REGIONSKONFERENCE Grindsted Grenaa Frederikshavn Generalforsamlingshæfte incl. udsendelse Kaffe til generalforsamlingen Ophold ledelse, tjenesteledere, DG ere og gæster Andre direkte udgifter Overskud (Minus = overskud i arrangerende klub) Side 7 af 10

8 Noter til årsregnskabet(fortsat) 9 FORSIKRINGER: REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB 2014/ / /13 DKK DKK DKK Ansvar Arbejdsskade lovpligtig Arbejdsskade forsikring for frivillige hjælpere Kollektiv ulykke forsikring for medlemmer Rejseforsikring Erhvervsforsikring løsøre NYANSKAFFELSER, IT-TILSKUD OG HJEMMESIDE Regionens hjemmeside inkl. klubbernes hjemmeside Regnskabsprogram og opkrævn. regionskonference Regnskabsprogram regionens bogføring GoToMeeting program IT-tilskud sekretariat og bogholderi Klubbernes betaling for egen lokal hjemmeside DIVERSE Bladhold Gave og blomster Indsamlingsnævnet USB-stick til regionsråd m.fl Uddannelse regionsledelse Danske kirkedage Elmer Crowe Award Charterafgift - nye klubber udland Extension Øst udvalg Andre omkostninger BANKINDESTÅENDE: Nordea nr , check/dankort Nordea nr , højrentekto Danske Bank nr , drift Nordea nr (gaver med fradragsret) Nordea nr aftaleindlån Jutlander Bank, Hobro, aftaleindlån Heraf Hjælpekassen og Hjælpefonden Heraf parkerede midler Heraf regionskassen VÆRDIPAPIRER (KØBSPRISER): Nom. DKK aktier i Kristeligt Dagblad Side 8 af 10

9 Noter til årsregnskabet(fortsat) IKKE AFREGNEDE "PARKEREDE MIDLER" 31. MARTS 2015 SALDO SALDO Note 14 PRIMO INDGÅET AFREGNET ULTIMO DKK DKK DKK DKK Brotherhood Fund (BF) Frimærker Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter 1) og 2) Alexander Scholarship Fund (ASF) Midler til uddannelse - KFUM Endowment Fund (EF) Midler til extension Y s Extension Fund (YES) Midler til extension Regionsprojekter: Regionsp. 12/13 - Europæisk KFUM ansøgt kr Regionsp. 13/14 - KFUM & KFUK - sang og musik kr Regionsp. 13/14 - Integration via verdensmiddage kr Regionsp. 13/14 - Landbrugsskole i Mozambique kr Regionsp. 14/15 - KFUM s Soc. Arb., Familieklubben kr Regionsp. 14/15 - DKM og Folkekorkens Nødhjælp kr Mission Øst - børn i Tadsjikistan (skattefradrag gaver 2013) Mission Afrika - Cameroun (skattefradrag gaver 2014) Blåkilde Efterskole - Lektiecafé, Sydindien (skattefradrag 2015) Roll Back Malaria (samarbejde med Aulum YMC) Momsomk. dæmp. godtg. 2011/fremtidig projekt 3) Momsomk. dæmp. godtg. 2012/fremtidig projekt Momsomk. dæmp. godtg. 2013/fremtidig projekt 4) Udvikling, fremme & extension Polen I ALT PARKEREDE MIDLER ) Heraf indgået via Elefanten / bamse ) Heraf indgået kirkekollekt til Time of Fast ) Gave til indvielse Børnelandsby i Sumbawanga, Tanzania (projekt 2011/12) ) Udbetalt ansøgende klubber vedrørende momskompensation Note 15. EXTENSIONFONDEN og HJÆLPEFONDEN: PRIMO INDGÅET AFREGNET ULTIMO 1. REGION DANMARKS EXTENSIONFOND Primo Julekalenderen Solidaritetsfond Indgået fra "Moderklubber" Indgået fra klubber Tilskud fra Area YES penge til ext Ext. Polen Ext. Slovakiet Ext. Rumænien Ext. Ungarn Ext. Tjekkiet 0 Ext. Bulgarien Ext. Sjælland Ext. Kontingenter (netto) Ext. Fællesomkostninger EXTENSIONFONDEN I ALT HJÆLPEFONDEN Primo Indgåede midler - Regionen 0 Udbetalt støtte 0 2. HJÆLPEFONDEN I ALT EXTENSIONFONDEN OG HJÆLPEFONDEN I ALT Side 9 af 10

10 KONTINGENTBEREGNING Y s Men International - Region Danmark 2015/ / /14 Regionskontingent nettoprisindeksreguleret 293,00 291,27 288,69 Area kontingent (8,00 CHF) 56,00 48,88 49,36 International kontingent (35,00 CHF) 245,00 213,85 215,95 Solidaritesfond Østeuropa 5,00 5,00 5,00 Kollektive forsikringer 20,00 20,00 20,00 Tilskud til regionskonference 25,00 25,00 25,00 Kontingent i alt pr. medlem pr. år 644,00 604,00 604,00 Kontingentet forfalder halvårsvis til betaling med 322,- kr. den 1. august 2015 og med 322,- kr. den 1. februar CHF til kurs (fast) 7,00 6,11 6,17 Budget antal medlemmer Notater Side 10 af 10

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2013/14 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet... 4-5 Beretning...6-25.

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere