SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500"

Transkript

1 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung Operating Instruction Instructions d'utilisation Handleiding Manuale d istruzioni Manual de uso Betjeningsvejledning Bruksanvisning /

2 U2K0061.fm D DEUTSCH KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortlichkeit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen übereinstimmt* gemäß den Bestimmungen der Richtlinien** ENG ENGLISH DECLARATION OF CONFORMITY We herewith declare in our sole repsonsibility that this product complies with the following standards* in accordance with the regulations of the undermentioned directives** F FRANÇAIS DECLARATION DE CONFORMITE Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants* en vertu des dispositions des directives ** IT ITALIANO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti norme* in conformità con le disposizioni delle normative ** PT PORTUGUÊS DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos sob nossa responsabilidade que este produto está de acordo com as seguintes normas* de acordo com as directrizes dos regulamentos ** NL NEDERLANDS CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren als enige verantwoordelijke, dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen* conform de bepalingen van de richtlijnen** ES ESPAÑOL DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el presente producto cumple con las siguientes normas* de acuerdo a lo dispuesto en las directrices** SV SVENSKA FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande standarder* enligt bestämmelserna i direktiven** FIN SUOMI VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS Vakuutamme, että tämä tuote vastaa seuraavia normeja* on direktiivien määräysten mukainen** DA OVERENSSTEMMELSESATTEST Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt stemmer overens ed følgende standarder* iht bestemmelserne i direktiverne** NO NORGE SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer under eget ansvar at dette produkt samsvarer med følgende normer* henhold til bestemmelsene i direktiv** POL POLSKI OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt odpowiada wymogom następujących norm* według ustaleń wytycznych ** EL ΕΛΛHNIKA ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ηλώνουµε µε ιδία ευθύνη ότι το προϊόν αυτό αντιστοιχεί στις ακόλουθες προδιαγραφές* σύµφωνα µε τις διατάξεις των οδηγιών** HU MAGYAR MEGEGYEZŐSÉGI NYILATKOZAT Kizárólagos felelősségünk tudatában ezennel igazoljuk, hogy ez a termék kielégíti az alábbi szabványokban lefektetett követelményeket* megfelel az alábbi irányelvek előírásainak** SR /2" Set - SR /2" - SR /2" - SR /4" - SR " * EN 292-1: Section 5 of 1992, EN 292-2: Section 3 of 1992, EN 1050, EN 792-1, EN ISO 3744, ISO ** 98/37/EG Ing. grad. Hans-Joachim Schaller Leitung Entwicklung und Konstruktion Metabowerke GmbH Business Unit Elektra Beckum Daimlerstr. 1 D Meppen Meppen, / 03 2

3 XK0034C1.fm Betjeningsvejledning 1. Maskinen i overblik Firkantholder til topnøgler 2 Skiftekontakt til højre-/venstreløb og til indstilling af drejningsmomentet 3 Holder til nippel (tryklufttilslutning) 4 Aftræksarm Uden billede: Plastikkuffert Nippel Små olieflasker Ledningssmøreapparat Topnøgler til SR 1500 sæt (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm) 25

4 26 Indholdsfortegnelse 1. Maskinen i overblik Læses først! Sikkerhed Korrekt anvendelse Generelle sikkerhedshenvisninger Symboler på apparatet Drift Før første idriftsætning Anvend værktøjet Vedligeholdelse og pleje Leverbart tilbehør Reparation Miljøbeskyttelse Tekniske Data Læses først! Denne betjeningsvejledning er udformet således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit værktøj. Nedenfor er der opstillet en mindre oversigt over hvorledes betjeningsvejledningen skal læses: Læs denne betjeningsvejledning helt igennem før apparatet tages i brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Hvis der konstateres en transportskade skal forhandleren kontaktes omgående. Værktøjet må ikke anvendes! Denne betjeningsvejledning henvender sig til personer, der har tekniske grundkendskaber i omgangen med det værktøj, der er beskrevet i denne vejledning. Hvis du ikke har erfaring med sådanne værktøj, bør du hente råd fra en mere erfaren person. Opbevar alle dokumenter, der er leveret med dette værktøj, således at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar ligeledes kvitteringen til brug for garantien. Hvis du skulle låne værktøjet ud eller sælge det, skal dokumenterne altid leveres med. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår fordi denne betjeningsvejledning ikke blev overholdt. Informationerne i denne betjeningsvejledning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personskader eller miljøskader. OBS! Advarer mod tingskader. Tallene i illustrationerne (1, 2, 3,...) angiver enkeltdele; er gennemnummeret fortløbende. Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummeret. Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt. Optællinger er markeret med en streg. 3. Sikkerhed 3.1 Korrekt anvendelse Dette værktøj anvendes til fastgørelse og løsning af sekskantskruer og sekskantmøtrikker. Værktøjet må kun drives med en trykluftkompressor. Det maksimalt tilladte arbejdstryk, der er angivet i de tekniske data, må ikke overskrides. Værktøjet må ikke drives med eksplosive, brandfarlige eller sundhedsskadelige gasser. Enhver anden brug er i modstrid med anvendelsesformålet. Forkert anvendelse, ændringer på værktøjet eller brug af reservedele, som ikke er kontrolleret eller godkendt af producenten, kan medføre uforudsete skader! 3.2 Generelle sikkerhedshenvisninger Overhold altid ved følgende sikkerhedsanvisninger anvendelsen af dette værktøj, for at undgå fare for personer eller tingskader. Overhold de særlige sikkerhedshenvisninger i de pågældende kapitler. Overhold altid de særlige arbejdssikkerheds- eller ulykkessikkerhedsbestemmelser for omgangen med kompressorer og trykluftsværktøj. A Generelle farer! Hold arbejdsområdet i orden Uorden i arbejdsområdet kan medføre ulykker. Vær altid opmærksom under arbejdet. Værktøjet må aldrig anvendes, når du er ukoncentreret. Undgå at klemme værktøjet sørg for sikkert fodfæste, når du anvender værktøjet. Værktøjet må kun tilsluttes til kompressoren med en lynkobling. Kontroller at det maksimalt tilladte arbejdstryk, der er angivet i de tekniske data, ikke overskrides. Værktøjet må ikke overbelastes værktøjet må kun anvendes inden for det effektområde, der er angivet i de tekniske data. Rør aldrig ved de roterende dele. Fjern værktøjet fra tryklufttilslutningen, før du skifter topnøglerne eller når værktøjet ikke er under opsyn. A Der er risiko på grund af utilstrækkelig brug af personlige værnemidler! Anvend altid høreværn. Bær beskyttelsesbriller. A Der er risiko på grund af mangler på apparatet! Reparer aldrig værktøjet selv! Kun fagfolk må foretage reparationer på kompressorer, trykbeholdere og trykluftsværktøj. A OBS: Beskyt apparatet, især tryklufttilslutningen, firkantholderen og betjeningselementerne mod støv og snavs. 3.3 Symboler på apparatet Fare! Misligholdes følgende advarsler kan det medføre alvorlige kvæstelser eller tingskader. 4. Drift Læs betjeningsvejledningen igennem. Bær høreværn. Bær beskyttelsesbriller. 4.1 Før første idriftsætning Skru niplerne i. 4.2 Anvend værktøjet A OBS: For at dette værktøj kan anvendes længe, skal det forsynes tilstrækkeligt med pneumatisk olie. Dette kan ske som følger: med en trykluftunit med oliesmøreapparat på kompressoren. Via en monteret oliesmøreanordning, der er installeret i trykluftledningen eller direkte på trykluftværktøjet. For hver 15 driftsminutter (uden stop) skal der manuelt tilføjes ca. 3 til 5 dråber pneumatikolie i tryklufttilslutningen. 1. Sæt topnøglen på firkantholderen.

5 2. Indstil skiftekontaktens omdrejningsretning til højre-/venstreløb: Skiftekontakt mod venstre: højreløb Skiftekontakt helt mod højre: venstreløb 3. Omdrejningsmomentet (kun ved højreløb) indstilles på skiftekontakten: Skiftekontakt helt mod venstre = maksimalt omdrejningsmoment. Skiftekontakt et trin mod højre = omdrejningsmomentet forringes. Indstil arbejdstrykket på kompressoren (maksimalt tilladte arbejdstryk se tekniske data). 4. Lynkoblingen tilsluttes til trykluftforsyningen. 5. Drej aftræksarmen for at starte. 5. Vedligeholdelse og pleje A Fare! Tag værktøjet fra trykluft-tilslutningen før alle arbejder. 9. Tekniske Data Andre vedligeholdelses- eller reparationsarbejder, end de her i kapitlet beskrevne, må kun foretages af fagfolk. Kontroller skrueforbindelserne, om nødvendigt efterspændes disse. Hvis værktøjet ikke smøres med en trykluftsunit eller et påmonteret smøremodul, skal der for hver 15 minutters drift (uden stop) manuelt tilføjes ca. 3 til 5 dråber pneumatikolie i tryklufttilslutningen. Opbevar ikke værktøjet ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. 6. Leverbart tilbehør Pneumatikolie 0,5 liter Specialolie til trykluftdrevet værktøj, trykluftunits og påmonteret smøremodul. Art.-nr Påmonteret smøremodul R3/8" indvendigt gevind Til installation direkte på trykluftværktøjet. Altid synlig oliestand gennem kontrolruden. Art.-nr Reparation A Fare! Reparationer på trykluftværktøjet må kun udføres af en elektriker! Trykluftværktøj, som skal repareres, kan indsendes til den lokale service-afdeling. Adressen står ved reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. 8. Miljøbeskyttelse Maskinens emballage består af 100 % genbrugsmateriale. Udtjente maskiner og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingsproces. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. Model SR 1500 sæt SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Luftbehov l/min Maksimalt tilladt arbejdstryk bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Omdrejningshastighed min Firkantholder " 1/2 1/2 1/2 3/4 1 Maksimal skruestørrelse M16 M16 M16 M32 M32 Slagværk Slagværk Stiftslagværk Dobbelt slagværk Dobbelt slagværk Dobbelt slagværk Maksimal omdrejningsmoment (højreløb) Maksimalt omdrejningsmoment (venstreløb) Nm Nm Minimal slangediameter (indv.) mm Vibration (accelerationens vægtede effektivværdi) m/s 2 <2,5 4,52 2,55 3,22 Lydeffektniveau L WA Lydtryksniveau L PA db (A) db (A) Dimensioner: længde x bredde x højde mm 195x70x x70x x70x x97x x97x240 Vægt kg 2,3 2,5 2,6 5,7 5,8 27

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den ORIGINALE driftsvejledning Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_9674706_Betriebsanleitung-MIKE_DA_2005-09-01.doc Update: 2010-03-31 19, 23, 28, 30-38 9674706

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning!

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning! DK DraftBooster DK Læs og gem denne vejledning! 2 DK 3120033-DK-UK-DraftBooster Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation DK..............................................3 1.1 Pakkens indhold........................................................

Læs mere

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Chatter Link og Chatter Setup Tool

Chatter Link og Chatter Setup Tool Data Logger Chatter Link og Chatter Setup Tool 1 Declaration of Conformity Chatter Link og Chatter Setup Tool Konformitetserklæring Vi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, påtager os det fulde ansvar for

Læs mere

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-DrainLift Con D Einbau- und Betriebsanleitung DK Monterings- og driftsvejledning GB Installation and operating instructions CZ Návod k montáži a obsluze F Notice de montage et de mise en service RUS

Læs mere

HG 17 HG 22. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

HG 17 HG 22. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. HG 17 HG 22 A Ê C Ë È fi fl  Á Í Í B D GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions

EU1. Wilo-Yonos PICO. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning. Installation and operating instructions Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20) R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe 161 503 35-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe Installations-

Læs mere

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING INSTLLTIONS- VEJLEDNING Installationsvejledning Splittype Dansk Modeller BQ 71 CV1 BQ 100 CV1 BQ 125 CV1 BQ 140 CV1 IM-5CCY-0411(2)-SIEST Varenr.: R08019033304B CE - TITIKTIES-DEKLRCIJ CE - TBILSTĪBS-DEKLRĀCIJ

Læs mere

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning Da Magnum + TK 61110-4-OP (Rev. 0, 11/13)

Læs mere