Rolf Kuschel SELVMORD: SOCIALPSYKOLOGISK SKIBBRUD PÅ EN POLYNESISK ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rolf Kuschel SELVMORD: SOCIALPSYKOLOGISK SKIBBRUD PÅ EN POLYNESISK ø"

Transkript

1 Rolf Kuschel SELVMORD: SOCIALPSYKOLOGISK SKIBBRUD PÅ EN POLYNESISK ø Hvad er egentlig selvmord, og hvilke handlinger hører i streng videnskabelig forstand ind under dette begreb? Findes der nogle overordnede, objektive kriterier, hvorefter man klart kan definere og afgrænse selvmord fra andre dødsårsager? Er det egentlig muligt at foretage inter-kulturene, komparative undersøgelser af selvmord, når dette er indlejret i en socio-kulturel kontekst? Dette er kun nogle af de mange spørgsmål. enhver, der beskæftiger sig med fænomenet selvmord i inter-kulturel sammenhæng, må tage stilling til. Definitioner og afgrænsningsproblemer intra- og interkulturelt I Ordbog over det Danske Sprog (1939) beskrives selvmord kort og godt som en lthandling. hvorved man forsætlig berøver sig selv livet.«1 l denne definition understreges intentionalitets-aspektet. idet det fremhæves. at det er en forsætlig handling. Men en sådan definition inddrager hverken motiver for handlingen eller dens sociale og kulturelle betydning. Selvmord betragtes således som en individuel akt, udført i et socialt vakuum. I Durkheims klassiske værk om selvmord fra 1897 hedder det»ordet selvmord brukes om alle dødsfall som direkte eller indirekte er resultatet af en positiv eller negativ handling, utført av den avdøde, og som han visste viue føre til dette resultatet«(durkheim,1978:26). Med sit bevidste forsøg på at undgå brugen afdet diskutable intentionalitets-begreb i selv mordsdefinitionen kommer Durkheim til at fokusere på forudseenhedsaspektet påen måde, der nærmest gør definitionen meningsløs. En mand, der heroisk kaster sig ud i et brølende hav for at redde et barn, og som under denne handling selv omkommer, bliver således klassificeret som selvmorder. Durkheims store fortjeneste ligger imidlertid i hans teoretiske overvejelser og argumentation for, at selvmord ikke er en individuel handling men må forstås som et socialt fænomen. I en tredje definition, nemlig den, som fremsættes af Eitinger og RetterstØI (her citeret efter Hammerlin og Enerstvedt, 1988: IOS) hedder det: ltved suicid forstår vi en handling hvor individet bevisst skader seg selv 111

2 i den hensikt å ødelegge seg, og hvor utgangen av skaden er dødelig.«her ser man tydeligt psykoanalysen stikke hovedet frem, idet der er tale om, at dødsdriften ikke har formået at rette sin energi udad, men derimod indad, hvorved dødsdriftens tendens til selvdestruktion påvirker individet til 'at ødelegge sig selv,2. Det forhold, at man intra-kulturelt - i denne sammenhæng ment som indenfor den angelsaksiske kulturkreds - ikke kan finde en entydig afgrænsning af det fænomen, man undersøger (in casu begrebet 'selvmord'), er ikke noget specielt for selvmordsforskningen. Problemerne kendes også indenfor andre områder, jfr. vanskeligheden ved at afgrænse begrebet 'aggression' (se bogens introduktionskapitel). Men kan man end ikke klart afgrænse begrebet 'selvmord' intta-kulturelt, hvordan går det så, når man foretager komparative inter-kulturelle analyser? Counts (1980) giver et godt exempel på en sådan vanskelighed. Hun beretter, hvorledes man blandt Kaliai-folket i Papua New Guinea havde den skik, at en ældre kvinde umiddelbart efter sin mands død anmodede sine sønner eller brødre om at dræbe hende, så hun i det hinsidige kunne genforenes med sin afdøde husbond. Hvis alle hendes slægtninge accep terede anmodningen, knælede hun på en måtte flettet af pandanusblade og blev enten stranguleret eller fik knækket nakken afet rituelt træsværd, der var fremstillet specielt til denne lejlighed. Var der her tale om drab eller om selvmord? Iflg. den daværende tyske og australske administration var der tale om drab og det blev følgelig forbudt ved lov. Iflg. den finske antropolog Edward Westermarck må slige handlinger imidlertid betegnes som selvmord, for, som han skriver,»among some savages it is common for a woman, especially if married to a man of importance, to commit suicide on the death of her husband, or to demand to be buried with him«(westermarck, 1908:14). Iflg. Counts, der har studeret Kaliai-folket, kan ingen afde vesterlandske begreber som 'drab' og 'selvmord' imidlertid på nogen adækvat måde anvendes til beskrivelse afdette 'rituelle drab' af en Kaliai-enke, for»neither of these terms describes the act, the social relationships expressed by it, or the attitude that people have toward the woman and her killer«(counts, 1980:343). Der er ikke tale om 'drab', for ingen af de involverede parter bliver af andre samfundsmedlemmer draget til ansvar for deres handling, og det er ikke 'selvmord' i ordets vesterlandske betydning, for kvindens anmodning eret expjicit samfundsbestemt krav, hvorved handlingen ikke får ødelæg~ gende samfundsmæssige konsekvenser.»this is an act«, konkluderer Counts,»for which we have no linguistic gloss, and no relevant legal category.«3 112

3 Psykologisk autopsi Er der vanskeligheder med entydigt at definere begrebet 'selvmord', er der endnu større problemer forbundet med en post mortem bestemmelse af, hvorvidt en given handling skal klassificeres som selvmord, ulykke eller noget andet. Problemet fremtræder prægnant i det, der kaldes for 'mord som en indirekte fonn for selvmord'. I det 17. og 18. århundrede fandtes således i Danmark og Norge nænnest en epidemi, hvor depressive mennesker udførte et mord med henblik på at blive dødsdømt. På denne måde undgik de den afreligiøse grunde stigmatiserede selvmordshandling. Iflg. Wolfgang og Ferracuti (1982:207) var disse tilfælde af 'mord som indirekte selvmord' så hyppige, at der måtte en speciel lovgivning til for at standse denne adfærd. Hvordan afgøres det, om der er tale om 'mord' eller om 'indirekte selvmord'? Vi kan gå videre og spørge, hvor mange af de alt for mange trafikog drukneulykkerderegentligerfingerede selvmord? Og hvad med dem, der spiller russisk roulette, eller dem, der nægter at indtage livsnødvendig medicin - for at bruge exempler fra Hammerlin og Enerstvedt - er det selvmord? En l3-årig dreng, der findes hængt i en kæde på skolens toilet - er det selvmord, eller er det et ulykkestilfælde som følge af, at drengen eksperimenterede med nogle af de hængningsmetoder han kort tid forinden havde set på film? Iflg. den britiske retsmediciner, Atkinson, blev dette tilfælde kategoriseret som et ulykkestilfælde (Atkinson, 1975:177). Også blandt læger og retsmedicinere findes der en mere eller mindre skånsom kategorisering af dødsårsagen. Nogle kræver uomtvistelige beviser på, at det ikke er selvmord, hvorimod andre har en mere liberal holdning og lader tvivlen komme de efterladte til gode for ikke at øge deres sorg og evt. skade deres anseelse. Atkinson (1975) giver en række illustrerende exempler på, hvorledes retsmedicinere anlægger forskellige kriterier - ikke blot af medicinsk art - men også af psykologisk art, når de skal bestemme dødsårsager post mortem. Forhold som alder, ægteskabelig stilling (gift - ugift - skilt), social position, om vedkommende boede alene, eller om tøjet var lagt pænt sammen før en druknet gik i vandet, indgår i denne 'psykologiske autopsi', der foretages post mortem. Tilsvarende kategoriseringsvanskeligheder findes i andre kulturer end de vest-europæiske. Raymond Firth (1967), der har foretaget intensive studier af befolkningen på Øen Tikopia i det vestlige Stillehav, kommer med nogle interessante refleksioner over, hvorvidt unge mænd, der i en lille kano drager til søs, gør det for at opleve verden udenfor eller kaster sig ud i denne farefulde færd, fordi de Ønsker at begå selvmord. Det er 113

4 kun ved at se på handlingens antecedents man vil have en mulighed for at afgøre, hvad der har betinget deres adfærd - og selv da kan man ikke være sikker, som Firth eftertænksomt siger. Konsekvensen af, at der ikke findes distinkte, utvetydige kriterier for, hvordan man kan afgøre, om der i en række situationer er tale om selv~ mord eller ej, er, at det registrerede antal selvmord i ethvert samfund ikke uden videre kan betragtes som nøgterne, objektive tal, der kan benyttes til komparative analyser. De er ofte behæftet med stor usikkerhed som følge af den komplicerede social-psykologiske proces, der er gået forud for kategoriseringen. Et yderligere problem ved komparative selvmords-undersøgelser er, at selvmordets samfundsmæssige betydning kan variere stærkt. At sammenligne for eksempel Elvira Madigans og løjtnant, grev Sixten Sparres selvmord med Kaliai-kvindens 'selvmord' elier med den gamle Eskimo, der beder om at blive efterladt for ikke at ligge de andre til last, ville være mere end tåbeligt. Ikke desto mindre er det netop det, man gør, når man opstiller selvmordsstatistikker fra forskellige lande efteren stigende eller faldende skala Dette problem er mere udførligt behandlet afdouglas (1966, 1967) der påpeger nødvendigheden afat afdække de forskeliige adfærdsformer i et samfund, som kategoriseres som'selvmord', samt disses forskelligartede betydning. Undlades dette, kommer man til at sammenligne handlinger, der - bortset fra en overfladisk betragtning ikke har meget med hinanden at gøre. Spørgsmålet er således, om ikke 'selvmord' begået med henblik på at gøre andre ansvarlige herfor, og som kan resultere i en domfældelse og evt. drab på de ansvarlige, ikke nærmere må henregnes under en af de mange kategorier af 'drab' end under 'selvmord'. Selvmord i Stillehavet Inden vi ser nænnere på selvmord på øen Bellona i det vestlige Stillehav, lad mig da give en kort redegørelse for den sociale kontekst, selvmord er indlejret i de tre geografiske regioner, der findes i Stillehavet: Mikronesien, Polynesien og Melanesien. Ingen af de udvalgte exempler kan dog gøre krav på at være typisk mikronesiske, polynesiske eller melanesiske selvmord. Lige siden Margaret Mead i 1928 publicerede sine berømte skildringer af West-Samoanemes lykkelige og velatbalancerede livsfonn, hvor frihed, umiddelharhed og livsnydelse hørte til den grundlæggende livsideologi, og hvor»the suicides of humiliation so common in parts ofpolynesia do not exist«(mead, 1928b:494), har livsstilen på Stillehavs-øeme 114

5 været omgærdet med en form for romantik. Margaret Meads analyser viste sig desværre at være baseret på en række fejlagtige informationer (se Freeman. 1983), hvorved hun kom til at tegne et billede af et idealsamfund blev der på East-West Center i Hawaii afholdt en konference med titlen»culture, Youth and Suicide in the Pacific«med henblik på at kaste lys over den foruroligende stigning i antallet afselvmord i såvel Western Samoa som i dele afmikronesien. Konferenceoplæggene (Hezel. Rubinstein, White. 1985), afslørede imidlertid et gennemgående træk. nemlig at størsteparten af de registrerede selvmord fulgte bestemte, kulturelle mønstre som svar på fastlåste konflikter. Uanset konflikternes genstand og fremtrædelsesform afspejlede de»intense emotions felt by persons in low status positions who have limited avenues for expressing those emotions and promoting moral claims«(white, 1985: 12). På øen Truk i Mikronesien havde man konstateret en markant stigning i selvmordsantallet blandt unge mænd i alderen år. En analyse af selvmordets antecendents viste. at unge mænd var fanget i en loyalitetskonflikt mellem lydighed overfor forældre og deres egne ønsker og behov. Samfundets normer foreskrev dekorum i adfærden overfor ældre familiemedlemmer. Dette indebar. at de unge i en konfliktsituation ikke direkte måtte udtrykke deres vrede overfor forældre eller andre, ældre familiemedlemmer. En fonn for løsning af sådanne konflikter bestod i, at de unge trak sig tilbage fra alle sociale aktiviteter. Herved kommunikeredes overfor»those one must both love and obey that one is hurt by them...in the hope that the present unhappy situation will soon be remedied«(hezel, 1985: 115). Denne adfærdsstrategi har et specielt navn: am wunumwun. Hvis de voksne ignorerede denne nonverbale kommunikation og lod konflikten fortsætte og udvikle sig, havde den unge kun to muligheder: enten at rette sig efter forældrenes kraveller at begå selvmord. En tilsvarende løsningsstrategi ved konflikter imellem forældre og børn er blevet afdækket blandt unge selvmordere på Western Samoa. Også her var de unge underlagt kravet om ikke åbenlyst at udvise vrede overfor dem. der var ansvarlige for deres opvækst. Kunne konflikten ikke løses på en for begge parter acceptabel måde, var også i dette polynesiske samfund selvmord et adækvat svar på loyalitetskonflikten. Freeman (1983:220) fandt således. at 14 ud af 22 personer (16 mænd og 6 kvinder).»had committed suicide in a state of anger at having been scolded or punished by parent or some other elder.«selvom det kan være et hasarderet foretagende at sidestille adfærdsformerne i to så vidt forskellige samfund som Truk i Mikronesien og We- 115

6 stem Samoa i Polynesien, afspejler de dog en række fællestræk i den måde, hvorpå unge reagerer, når de bliver fanget i en konflikt mellem de samfundsmæssige krav på den ene side og deres egne ønsker og opfattelser på den anden side. I ingen af de omtalte samfund har de unges selvmord samfundsmæssige konsekvenser for familien i fonn aflcrav om sanktioner eller kompensationer for det begåede selvmord. Anderledes forholder det sig med karakteristiske selvmordstyper i en række Melanesiske samfund. Her forekommer selvmord ikke så meget blandt unge men oftere i forbindelse med ægteskabelige konflikter. Ser en kvinde ingen anden udvej for at få oprejsning for ydmygelser begået imod hende, tager hun sit eget liv for derigennem at hævne sig på sin plageånd og dennes slægt. Sådanne hævn-selvmord, der af Jeffreys (1952) kaldes for samsoniske selvmord 4, er meget frygtede. Thi selvmord betragtes ikke som en isoleret handling men relateres til forudgående handlinger. Når den, der anses for at være skyldig i selvmordet er blevet udpeget, pålægges det vedkommende at udrede en større kompensation, medmindre hele slægten vil udsætte sig selv for modpartens magi. Selvom der er klare forskelle mht. konfliktens genstand, ansvarligheden for og konsekvenserne af et begået selvmord i de omtalte samfund fra hhv. Mikronesien, Polynesien og Melanesien, udtrykker de dog i deres grundopfattelse dog en vis lighed. Selvmorderen kulturelt bestemtform for konfliktløsning, der»all illustrate various ways in which cultural concepts shape suicide as a meaningful social action. In different ways, all of these cultural conceptions are concemed with the dilemmas of anger and other intense emotions felt by persons in low status positions who have limited avenues for expressing those emotions and promoting moral c1aims«(white, 1985: 12). Selvmord udtrykker med andre ord en fastlåst kommunikation mellem individet og samfundet, og den udførte handling må ses som de magtesløses endelige skibbrud. Det bellonesiske samfund Efter disse indledende betragtninger vil jeg i det følgende fremlægge data om selvmord og selvmordsforsøg fra øen Bellona, der er en polynesisk enklave i Melanesien. Indtil 1938 har øboerne på deres 17 km 2 store ø nærmest levet totalt isoleret fra omverdenen~. Øen lå udenfor de almindelige slcibsruter og havde ingen handelsmæssig betydning. Øens befolkning individer ifølge den første folketælling i levede af afgrøder, der kunne dyrkes på øen, suppleret med fisk fra det omgivende hav. De levede som stenalderfolk og havde intet skriftsprog. Til gengæld 116

7 havde de en veludviklet mundtlig tradition. Om aftenen sad mændene i eller udenfor hytterne og fortalte historier om, hvad der var sket i de foregående 24 generationer. Det var en levende og ofte dramatisk gengivelse af Øens kulturhistorie. Bellona havde en patrilineær slægtskabsstruktur, hvor det var mændene, der kontrollerede de økonomiske ressourcer, interagerede med den religiøse verden og stort set var ansvarlige for alle væsentlige sociale beslutninger. Bellona var et klart maskulint samfund, hvor der fandtes store statusforskelle kønnene imellem. Et gammelt bellonesisk mundheld siger:»kvinder er kvinder((, der utvetydigt refererede til, at kvinder og mænd ikke er lige. Dette synspunkt fremkommer endnu stærkere i udsagn som:»[en mand] betragter ikke sin hustru som en person, [hun] er kun en kvinde.«denne udtalelse er udtryk for, at der findes to slags mennesker: kvinder og mænd. I modsætning til mænd oplevedes kvinder som værende psykologisk set svage, hvonor det kun var mændene, der kunne indgå i en social og økonomisk interaktion med guderne. Skulle en kvinde gennem ritualer og bøn henvende sig til guderne, ville sidstnævnte føle sig meget ubehagelig til mode og straffe hende og hendes slægt. Kvinders svaghed blev også givet som grund til, at mænd generelt afholdt sig fra at dræbe kvinder 6 Som følge afdet patrilineære slægtskabssystem kunne kvinder heller ikke eje jord.lflg. Elbert (1964) anerkendte mændene kvinders overlegenhed på kun ~t område, nemlig som tekstfor~ fattere til de traditionelle tangi sange, hvor mændenes færdigheder som fiskere, havedyrkere og krigere pristes. Elberts synspunkter må dog tages med et vist forbehold, thi bellonesiske kvinder opnåede megen anerkendelse fra mændede når de ydede en god arbejdsindsats i hjemmet og i haverne. 8ellonesiske konflikter og konfliktløsningspotentialer Uanset de mange positive sider, som det bellonesiske samfund rummer, må man generelt sige, at det traditionelle samfund har været præget af mange interne stridigheder. Som følge af solidariteten mellem agnatiske slægtninge begrænsedes konflikter sjældent til de involverede individer alene. Enhver konflikt rummede potentielle muligheder for at medinddrage andre mennesker end dem, der oprindeligt startede konflikten. Årsagerne til de mange konflikter var mangfoldige. Det kunne være landstridigheder, retten til afgrøder af vildtvoksende planter og træer, misundelse, jalousi, rygtespredning, brug af øgenavne, børns adfærd, tyveri - for blot at nævne nogle få områder. Under alvorlige sammenstød 117

8 mellem mænd ville drab ofte være det ultimative svar. Dette affødte i de fleste tilfælde et hævndrab, og et efterfølgende modhævndrab, hvorefter langvarige blodfejder Iii lige om hjørnet (se Kuschel. 1988a,b). Handlepotentialer ved ægteskabelige konflikter Mænds og kvinders handlepotentialer ved konflikter var imidlertid asymmetrisk, idet mænd havde langt flere handlemuligheder til deres disposition end kvinder. Dette kan kort illustreres ved at sammenligne kvinders og mænds muligheder under en ægteskabelig konflikt (se Fig. 1)1. Som det fremgår af figur l, indgår selvmord kun som en af flere handlemuligheder i en konfliktsituation. En anden forudsætning for at forstå selvmord er, at unge mennesker på Bellona - i modsætning til hvad der fx. var tilfældet på Truk og Western-Samoa - ikke var afskåret fra at modsige deres forældre eller andre voksne slægtninge. Allerede fra barns ben lærte børnene gennem de voksnes indbyrdes adfærd, at åben verbal aggression var en mulighed, hvorved de kunne udtrykke deres mishag og utilfredshed. Og dette uanset samfundets ideelle krav til børnene om, at de skulle udvise respekt overfor ældre og specielt overfor deres forældre. Var børnene store og stærke nok, ville de under mere alvorlige konflikter i hjemmet tage benene på nakken og for en kortere eller længere periode forlade forældrenes boplads. Dette var også en almindelig adfærd, når en ung mand eller kvinde havde indgået en relation til en af modsat køn, som forældrene modsatte sig. 118

9 Mænds handlepotentialer Verbale udgydelser Latterliggørelse Slå hustruen med næven Sparke hustruen Slå hustruen med en stok Hive hustruen i håret og tæve hende Slå hustruen med kølle eller bagsiden af en økse. Rå hustruens ørelap i to dele Ridse hustruens pande med en skarp gensland Brænde hustruens krop med glohede sten Smide hustruen ud fra bopladsen ('skilsmisse') Slå hustruen ihjel Begå selvmord Kvinders handlepotentialer Verbale udgydelser Latterliggørelse Slå egne børn med hånden Slå egne børn med stok Flygte fra mandens boplads ('skilsmisse') Begå selvmord Figur l: Kvinders og mænds handlepotentialer j en ægteskabelig konfljja Selvmord på Bellona. På bellonesisk findes intet begreb, der ækvivalerer med det danske begreb 'selvmord'. Det lokale begreb er hakamate, som er sammensat af verbet 'at dø' (mate) og den kausative prefix haka-, hvorved begrebet hakamate ordret kan oversættes som 'forårsage at dø'. I dette begreb ligger intet om, hvem der forårsager handlingen (fx. personen selv eller andre). På Tikopia genfindes begrebet i ordet!akamate. 8 Et andet, men mindre hyppigt anvendt begreb på Bellona for selvmord er begrebet haka'ingo, hvis grundbetydning er,»to wander in solitude. as because of grief, shame, or anger; to commit suicide«(elbert, 1975). Bellonesemes holdninger og reaktioner overfor selvmord var det samme som ved andre dødsfald. De efterladte udviste dyb sorg og brød ud 119

10 i højlydte klageråb ligesom ved et almindeligt dødsfald. Gjordes nogen ansvarlig for selvmordet, blandedes sorg med vrede og krav om gengæl delse. som når en person var blevet myrdet. En selvmorders legeme blev begravet under iagttagelse af de samme ritualer som ved enhver anden begravelse, thi der var ikke knyttet noget stigmatiserende til det at tage sit eget liv. Dette gjaldt også de traditionelle forestillinger om. hvad der ville ske i det hinsidige. Selvmorderens 'sjæl' ville vandre til gudernes bolig og der blive forenet med de andre forfædre. Der forekom ingen sanktioner fra gudernes side heller. Selvmord var da heller ikke noget ukendt fænomen blandt de overnaturlige væsner. Ifølge Øboernes mundt lige traditioner blev en hustru til en af guderne, som følge af et jalousidrama guderne imellem, påvirket til alene i en kano at begive sig ud på det åbne hav. hvor hun blev fortæret af en stor haj. Tilsvarende lagde en kulturhero sig til at dø. fordi han var blevet adskilt fra sin familie og derfor troede, at de var omkommet. I de år. Belloneserne iflg. deres mundtlige traditioner hævder at have været på øen, er der i alt forekommet 19 selvmord og selvmordsforsøg (se Fig. 2). Med et befolkningsunderlag, der skønsmæssigt må sættes til ca. 500 pr. generation; er det ikke noget overvældende antal. Men på øen synes selvmord heller aldrig at være blevet en mode med den nænnest epidemiagtige spredning, som kendes fra Western-Samoa og andre vesterlandske industrilande. Kø. Selvmord Selvmordsforsøg Total Mænd 6 4 IO Kvinder Total Il 8 19 Figur 2: Antal selvmord og selvmordsforsøg pd Bellona 9 De indsamlede kvantitative data er, som alle selvmordsstatistikker. behæftet med meget stor usikkerhed. Et af problemerne er forbundet med det store antal mennesker, der har fundet døden på havet. Af de i alt 60 personer (48 mænd og 12 kvinder) omkom halvdelen mellem Rennell og Bellona. Der er en afstand på ca 25 km mellem de to øer, men farvandet er meget lumsk på grund af pludseligt opstående kastevinde, der nemt kan kæntre de små lette både. Da belloneserne til tider får en fonn for økuller og i sådanne situationer gør alt for at forlade øen, er det ikke utænkeligt, at enkelte i en pres- 120

11 set situation har løbet alt for store risici mht. vejrliget og transportmidiets egnethed ud fra devisen,»det er også lige meget, jeg må bare væk herfra!«til eftertanke maner også at 3 psykisk uligevægtige mennesker er døde på havet, og at man for 12 menneskers vedkommende ikke kender de nærmere omstændigheder, hvorunder de omkom i det våde element. Kan nogle af disse have været selvmord? Noget andet er, at man heller ikke ved, om og i givet fald hvor mange mennesker, der havde planlagt et selvmord, men som af en eller anden grund opgav deres forehavende. Sluttelig er det vanskeligt at foretage en klar differentiering mellem fuldbyrdet selvmord og selvmordsforsøg, for som Firth (1967: 119) så klart udtrykker det:»some deaths c1assified as suicide were possibly aets which their initiators hoped would be prevented, but through miscalculation or other accident were not.«former for selvmord De 2 mest almindelige måder, hvorpå man begik selvmord, var: (1) Abent at invitere ens fjender til at dræbe sig. (2) Alene at tage ud på havet i en kano uden tilstrækkelig udrustning og madforsyning. Disse to handlefonner er klart kønsspeciftkke, idet det udelukkende er mænd, der benytter sig af den første og fortrinsvis kvinder, der betjener sig af sidstnævnte metode (se Fig. 3). Mændenes skridt, frivilligt at give sig i deres fjenders vold, må ses i relation til det drabsmønster, der fandtes på øen. Generelt ville man planlægge et overraskelsesangreb på sine fjender lang tid i forvejen. Kom dette ofret for Øre, ville vedkommende forsøge at holde sig skjult i urskoven. Det samme var tilfældet, dersom det lykkedes at undslippe angriberne ved et overfald. Efter et succesfuldt angreb vendte angrebsstyrken tilbage til den dræbtes boplads for at ødelægge denne. Herefter trak angriberne sig tilbage til et bjerg for ikke at blive udsat for de efterladtes hævnaktioner. I sådanne situationer var det almindeligt, at den dræbtes slægtninge omringede bjerget i håb om at få ram på deres forhadte fjender (se nærmere herom i Kuschel, 1988a). I de tre tilfælde, hvor mænd ønskede at begå selvmord ved at lade sig dræbe, vendte en tilbage til kamppladsen efter at være undsluppet angriberne, fordi han havde hørt, at hans bror var blevet dræbt under angrebet (RI2)1O. En anden gik ned fra det bjerg, hvor han og hans angrebsstyrke havde søgt tilflugt (RIS). I begge tilfælde faldt fjendens køller omgående på deres hoveder. I det sidste tilfælde forlod manden 121

12 sit skjulested i urskoven og sov om natten på sin egen boplads, som han vidste var under konstant overvågning affjenden. Og det varede da heller ikke mange timer. før han tilhørte rækken af forfædre. Selvmord Selvmordsforsøg Total Mænd Kvinder Mænd Kvinder Med kano til havs I 4 I I 7 Synliggøre sig over for fjenden Hængning l l I - 3 GelUlembore vitale organer med spids genstand Skjule sig i hule, urskoven eller i et træ Total Figur 3: Former for selvmord og selvmordsforsøg for mænd og kvinder At denne fremgangsmåde ikke altid lykkedes, er de to exempler på selvmordsforsøg, hvor man anvendte tilsvarende strategier, et godt exempel på. I det ene tilfælde, hvor manden direkte opsøgte sine fjender, blev disse så overraskede og mistænksomme, at de afstod fra at acceptere udfordringen til at dræbe ham (R 145). J et andet exempel blev en ældre mand så sorgbetynget over nyheden om, at hans søn var blevet dræbt, at han lagde sig til hvile på sønnens boplads i håb om, at fjenden ville dræbe ham samtidig med, at de kom for at ødelægge bopladsen. Sådan gik det imidlenid ikke, for da angriberne så den gamle mand, fik de medlidenhed og afstod fra deres fore havende (R 20). De foreliggende tilfælde ligner det, som Wolfgang og Ferracuti har kaldt for mord som indirekte selvmord. Der er imidlertid den forskel, at selvmordskandidaten ved 'mord som indirekte selvmord' selv dræber nogen for derefter at blive slået ihjel. På Bellona derimod springer man mordet på andre over men lader sig dræbe direkte. Man kan således i de bellonesiske tilfælde tale om selvmord som mord fremfor om mord som indirekte selvmord. 122

13 Kvindernes foretrukne måde at begå selvmord på var at skubbe en kano i vandet og begive sig ud på det store åbne hav. Dette var et meget risikabelt foretagende, idet afstanden til den nænneste ø, Rennell, er ca 25 km, og afstanden til den næst-nærmeste ø, Guada1canal, er ca 175 km. En enlig kvinde ville kun ved skæbnens sære spil være i stand til at gennemføre en sådan kanotur. I det ene tilfælde, hvor det lykkedes en kvinde at overleve en sådan farefuld færd, skete det iflg. de mundtlige overleveringer efter indgreb fra det hinsidige. Hvad end den virkelige årsag for overlevelsen var, er det selv i belionesernes øjne så påfaldende, at overnaturlige kræfter må have været på spil, for at dette har kunnet lade sig gøre. Som i så mange andre situationer er den bellonesiske kulturhistorie ret sparsom med oplysninger om kvinders gøren og laden - hvilket i relation til deres relativt lave sociale status ikke er overraskende. De få oplysninger, vi har om kvinder, der begik eller forsøgte at begå selvmord ved at drage til søs, fortæller om ikke-planlagte rejser, dvs. der var ikke tale om at sikre sig, at kanoen og dens udstyr var i orden eller at samle mad og drikkevand på forhånd. I et tilfælde var kvinden tilsyneladende så beruset af sit ønske om at afslutte livet, at hun end ikke bekymrede sig om, at kanoen ikke havde nogen årer. I stedet brugte hun den brede, tykke midtribbe fra en kokospalmes blad. I de tilfælde, hvor selvmordet lykkedes, har man hverken fundet spor af kanoen eller den omkomme. Kanoen er sandsynligvis blevet slået i stykker af stærke bølger og kvinderne ædt af grådige hajer. I det ene tilfælde, hvor en mand benyttede sig af denne selvmordsmetode, lagde han sig til at sove i bunden af kanoen, da han var kommet tilstrækkelig langt ud på havet, hvor også han blev ædt af hajer. Hvordan belloneseme vidste, hvad der var foregået midt ude på havet, glemte jeg imidlertid at spørge om. Som tidligere omtalt er det usikkert om, og i givet tilfælde hvor mange planlagte selvmord, der er blevet afværget, thi belloneseme har en gammel tradition for, at en redningsflåde af kanoer omgående blev sendt ud på havet, dersom man så en kano langt borte - medmindre man vidste, hvem der var om bord, og hvilket formål rejsen over havet havde. Der er mange beretninger om, hvorledes fiskere og andre, hvis kanoer var kommet ud af kurs. er blevet reddet af bekymrede landsmænd, der stak til søs for at komme de betrængte til undsætning. Hængning som selvmordsmetode var ikke særlig udbredt, omend det er en meget effektiv måde, dersom det bliver udført professionelt. Denne metode er hejler ikke kønsspeciflk, idet det indsamlede materiale viser, 123

14 at begge køn kan benytte sig af denne fremgangsmåde. Hængning kan enten foregå ved, at man laver en løkke i et reb eller i et lændeklæde, lægger denne om halsen og enten springer ned fra et træ, hvori den anden ende af rebet/lændeklædet er fastgjort, eller ved at man hænger sig inde i hytten. En mere bizar selvmordsmetode - og som udelukkende er benyttet en gang - består i at man stikker en meget spids og skarp pind i jorden så den tilspidsede ende vender opad. Derpå lader man sig falde ned på den, så den skarpe spids gennemtrænger rectum og gennemborer kroppens indre vitale dele. En mand, der var blevet latterliggjort, fordi han led af flatulens, benyttede denne fremgangsmåde til at sætte en effektiv stopper for ydmygelsens årsagll. Selvmordsforsøg Når man taler om selvmordsforsøg, der på bellonesisk kaldes for haka mate pake (lit., bedragerisk selvmord) eller hakamate ngoi (lit., løgnagtigt selvmord) må man skelne mellem: (l) De tiltag, der har været seriøst ment, men som af forskellige grunde ikke havde den Ønskede virkning. (2) De tiltag, der gøres af dem, der har et ambivalent forhold til liv og død. (3) De tiltag. der er ment som en appel til andre. I det foregående er allerede givet exempler på seriøst mente men forfejlede selvmordsforsøg: to mænd, der gav sig i deres fjenders vold, men hvor sidstnævnte ikke tog udfordringen til at dræbe dem op. I et andet tilfælde holdt en kvinde sig skjult i en lille grotte i 7 dage, hvorefter hun blev fundet i meget afkræftet tilstand. Alvoren i hendes beslutning fremgår af. at hun ved meddelelsen om sin søns død ikke græd men sammenbidt forlod bopladsen. Sådanne selvmordsforsøg ser man på med megen alvor og den pågældende person møder dyb medfølelse fra sine omgivelser. De mere tvivlsomme tilfælde afselvmord, dvs. dem, hvor det hverken af de forudgående handlinger eller af reaktionen bagefter klart fremgår, om vedkommende egentlig har ment det alvorligt, kan give anledning til medfølelse eller en mild form for drilleri. Men det er forholdene, der omgiver selvmordsforsøget. der er afgørende. En kvinde, der på grund afægteskabelige konflikter havde holdt sig skjult i et træ, men som siden hen klatrede ned igen og forlod sin ægtefælle, fordi denne under eftersøg- 124

15 ningen afhustruen kopulerede med sin svigermor lige underdettræ, hvor selvmordskandidaten havde holdt sig skjult, fik omgivelsernes sympati på sin side. Anderledes står det derimod til med de selvmordskandidater, der kun ønsker at vække opmærksomhed og bruger selvmordsforsøget som en form for appel. Disse bliver udsat for samfundets hån og foragt, hvor latterliggørelse indgår som et dominerende element. En kvinde, der i l dag havde holdt sig skjult i urskoven på grund af ægteskabelig jalousi, men som lod sig finde af manden og omgående kopulerede med ham, alt imens de andre fortsatte med at lede efter hende, blev af sin bror en højstatus mand - skældt ud på en sådan måde, at hun i tiden fremover blev genstand for andres spot og spe. Men det er vigtigt at understrege, at samfundets opmærksomhed om gående rettes imod enhver, der meldes savnet. Større grupper bliver sat i gang med at lede efter den bortkomne, det være sig på havet eller på øen. Man helmer ikke. før man har fundet den savnede - medmindre tiden sandsynliggør, at en fortsat søgen vil være forgæves. Selvmordsforsøg tages alvorligtog sorg, bekymringog fortvivlelse martrerde tilbageblevnes sind. En særlig form for adfærd, der henhører under kategorien selvmord, er truslen om selvmord (munatoo), som en person kan udstede mens han eller hun endnu er i live. Som oftest fremsattes sådanne trusler under stor vrede for at få standset den situation, der var årsagen til vreden. Sådanne trusler blev taget meget alvorligt. idet de mundtlige traditioner rummer flere exempler på resultatet af sådanne trusler. Man forestillede sig ikke, at vedkommende selv ville begå selvmord, men derimod at guderne hørte den pågældendes ønske om at gå til det hinsidige og så på et eller andet tidspunkt tilstod ham hans ønske. Selvmordsmotiver En analyse af de tilgrundliggende selvmordsmotiver er behæftet med meget stor usikkerhed, thi man må være opmærksom på, at der kan fmdes en mangfoldighed af årsager bag hvert enkelt selvmord. Hvad der kommer til at fremstå som det observerbare moti v, kan i nogle tilfælde vise sig kun at være et tilsyneladende motiv. Det kan være det, der flle det berømte bæger til at flyde over. En redegørelse for, hvad der drev Belloneseme i døden, er desforuden behæftet med den usikkerhed, at der til flere selvmord og selvmordsforsøg ikke findes andet end lakoniske bemærkninger som 'familiære uoverensstemmelser'. Dette skyldes, at mange af de data, der er indsamlet, vedrører hændelser, der ligger flere 125

16 generationer tilbage, hvilket i nogle tilfælde vil sige flere århundreder. Når vi i det følgende ser på de individuelle motiver for selvmord eller selvmordsforsøg, må det ske ud fra den erkendelse, at vi udelukkende beskæftiger os med tilsyneladende og ikke kausale forklaringer. Kvinder Mænd Total Sorg og fortvivlelse Hævnfølelse (det Samsoniske - l l selvmord) Ærekrznkelse Familiære uoverensstenunelser 4 I 5 Mental ustabilitet - 1 l Ukendt Total Figur 4: Tilsyneladende drsager til selvmord og selvmordsforsøg. Ser man bort fra de handlinger, der er begået i en tilstand af mental uligevægt, serdet ud, som om bellonesiske selvmord og selvmordsforsøg - set i et lidt bredere perspektiv - har deres oprindelse i følgende forhold (se Fig. 4): (I) Sorg og fortvivlelse. (2) Hævnfølelse (del samsoniske selvmord). (3) Familiær uoverensstemmelse. (4) Ærekrænkelse. Sorg og fortvivlelse Sorg og fortvivlelse kan som et lyn slå ned i enhver. Nogle kan bære sorgen, andre kan ikke, sådan er det også på Bellona. Her reagerer både mænd og kvinder ved meddelelsen om en slægtnings bortgang med højlydt og langvarig gråd. Nogle sønderflænger deres Øreflip ved at flå i deres ørenringe, skamferer panden med skarpe genstande som knive og Økser, andre slår deres tænder ud, fælder træer eller ødelægger deres huse. Enkelte går så langt som at forsøge at begå rituelt selvmord ved at kaste sig over et brændende ildsted. AllSammen for at udtrykke deres sorg over tabet af en slægtning.il Da missionærerne i 1938 kom til 126

17 øen, forbød de denne sørgeadfærd, thi de forstod den ikke. Til geugæld har bellonesemealdrig forstået, hvorforde ikkemåvise deressorgåbent. Som en af belloneseme engang Udtrykte det:»1 gamle dage overvandt vi sorgen på få måneder, men i dag kan vi ikke komme af med den.«1 de tilfælde, hvor mænd og kvinder ikke har kunnet bære sorgen og derfor har begået selvmont, skete det i forbindelse med, at en søn eller bror var blevet mytdet. Der er i alt blevet registreret 5 ud af 7 tilfælde, hvor mord på en nær mandlig slægtning var det tilsyneladende bagvedliggende motiv. I det ene tilfælde drejede det sig dog om, at en mand under afstraffelse af sin søn utilsigtet kom til at dræbe denne. Hævnfølelse (det samsoniske selvmord) Et nærmest klassisk forsøg på at begå et samsonisk selvmord udførtes af en af øens herostratisk berømte mænd, Namona. Han havde mange fjender. Selv sin onkel og ældre bror var han uvenner med, fordi han havde dræbt førstnævntes nevø og broderens svoger. Under et drabeligt økse-opgør mellem de to brødre fik Namona et dybt sår i låret. På et tidspunkt besluttede Namona sig for at begå selvmord - men ikke uden at tage andre med i døden. Han gik derfor op på bopladsen, hvor slægtningene til hans offer var samlet. Udfordrende stillede han sig op og opildnede dem til at dræbe ham. Hans plan var at få fat i en af angriberne, skamfere denne og evt. få ham med til det hinsidige. Mændene, der kendte til Namonas beskidte tricks fra tidligere sammenstød. stod tøvende overfor det tillokkende tilbud at dræbe deres udvalgte offer men besluttede sig for at forholde sig i ro denne gang. Namona måtte derfor lade det blive ved et 'samsonisk' selvmordsforsøglj. Familiær uoverensstemmelse Som vi har været inde på tidligere (se Fig. l), er de handlepotentialer, en kvinde har i forhold til manden under en ægteskabelig konflikt, asymmetriske. Nok er den bellorlesiske kvinde ikke mundlam, og mange skældsord og fornænnende talemåder står til hendes rådighed i det bellonesiske sprog, men alligevel kan der opstå situationer, hvor hun ikke kan komme længere med en egenrådig, genstridig og umedgørlig husbond. I så tilfælde har hun som den sidste udvej selvmord eller selvmordsforsøg. Detklassiske selvmord afdenne type, og som Øboerne fortæller igen og igen, blev udført afen kvinde ved navn Kingima'a. Hun havde forladt sin husbond for at deltage i en stor fest, som hendes far holdt. Efter 5 dage vendte hun tilbage til sin egen boplads belæsset med gaver. Da hun kom op ad stien til bopladsen, så hun manden sidde foran hyllen i gang 127

18 med at luge ukrudt. Han så på hende men sagde ikke noget til velkomst, som sæd og skik var på øen. Da Kingima'a kærligt rørte hans hoved, stivnede hele hans krop. Ydmyget forlod kvinden bopladsen, gik ind i urskoven, klatrede op i et højt træ, tog sit lændeklæde af og hængte sig i det. Da hendes død blev kendt. vakte det megen furore. fordi hun var en respekteret kvinde. Den dødes slægtninge var så forbitrede og vrede over mandens opførsel, at de som hævn besluttede at dræbe ham. Han overlevede kun ved, at han gennem sin efterfølgende adfærd udviste stor sorg. Det er inden for kategorien familiesbidigheder, at de fleste selvmordsforsøg falder, hvilket kan tages som udtryk for, at der er tale om en appel, et nødråb til omgivelserne om. at nu er grænsen nået Hovedparten afselvmordene og selvmordsforsøgene indenfor derme kategori foretages af kvinder. Dette synes ikke blot at være tilfældet på BeUona men synes at forekomme også i andre samfund, thi som Counts (1989:336) udtrykker det:»it appears that suicide is a mode af social interaction that is adopted by women af many cultures because they lack an effective, more direct means af affecting the behavior of others.«i et enkeltstående til~ fælde, hvor en mand forsøgte at begå selvmord som følge af familiespektakler, fortaber de nærmere omstændigheder sig desværre i historiens mørke. Ærekrænkelse Den sidste gruppe af selvmord vedrører handlinger, der af personen op~ leves som ærekrænkende. Det er udelukkende mænd der reagerer med selvmord overfor ærekrænkelser, idet det er dem, der har og må forsvare æren, hvis de ikke skal gå til grunde i et samfund, hvor man under enhver mindre konflikt risikerer at få en ugengældt fornedrelse revet i næsen. I almindelighed reagerer mænd på ærekrænkelser med fysisk vold ved enten at ødelægge modpartens ejendele, som kokospalmer eller kan0 er. eller også ved resolut at samle en angrebsstyrke for at dræbe vedkommende. Kampen for tilbageerobringen afæren er ikke blot et individuaipsykologisk motiv, det er en samfundsbestemt handleform. Thi»æren deler mennesker i grupper«, som Prytz Johansen (1962) siger,»dem der har og dem der ikke har ære. Ære reflekterer gruppens eller samfundets idealer.«eller sagt på en anden måde, den, der har tabt sin ære og som ikke sætter alt ind på at genvinde den, er også socialt fortabt. Men hvorfor begå selvmord, når samfundet har klart definerede handleformer for, hvorledes man kan få oprejsning, når æren er blevet kræn ket? I de tre tilfælde, hvor bellonesiske mænd begik selvmord som følge 128

19 afæretab, er der tale om situationer, hvor nedværdigelsen er blevet påført dem af nære slægtninge. Vi har allerede tidligere strejfet det ene tilfælde, hvor en mand jog en spids stok op i endetannen. Baggrunden for handlingen var den, at han under arbejdet med at afskalle kokosnødder flere gange kom til at lade en vind. Da de omkringstående begyndte at grine, var det ydmygelse nok, men virkeligt alvorligt blev det, da hans hustru deltog i den åbenlyse latter. Er der noget, der er ærekrænkende, er det, når ens egen hustru deltager i andres ydmygende adfærd. Da han ikke kunne dræbe hustruen, havde han kun ~n udvej: øjeblikkeligt at tage sit eget liv. I en anden situation ydmygede en far sin søn ved at ligne hans styrke med en budding. Dybt såret hængte den unge mand sig i hytten, thi at dræbe sin egen far ville være et alvorligt brud på den sociale orden i samfundet. Det sidste tilfælde, hvor en mand begik selvmord som følge af ydmygelser, skete, da en mands anmodning til sin agnatiske slægt om at hjælpe ham med at slå en fjende ihjel, blev afvist. Som de ovenfor nævnte tilfælde viser, synes selvmord som følge af ærekrænkelse at være den eneste udvej, en mand har, når handlingen udføres af nærtstående slægtninge, som han ikke kan dræbe. Diskussion Som det er fremgået af det foregående, findes der i det bellonesiske samfund en række potentielle handlemuligheder til løsning af sociale konflikter. Af disse - hvoraf flere er af aggressiv art - har mænd flere muligheder end kvinder. Selvmord kan derfor ikke anskues som en respons på mangel afalternativer alene. Tværtimod er selvmord en af flere alternative muligheder, som samfundet frembyder. Spørgsmålet bliver herefter, hvorfor og i hvilke situationer, selvmord vælges fremfor andre fonner for konfliktløsninger? Hvad, der får det enkelte individ til at vælge selvmord fremfor at vælge andre handlemuligheder, vil det næppe nogen sinde være muligt at udsige noget om, thi som Faris og Dunham (her citeret efter Honigmann, 1967:351), siger:»the extemal world of physical reality is always transfonned by the person; he reacts not to the world but to his conception of it.«selvom ethvert menneske handler i forhold til det i hans kultur eksisterende verdensbillede, har det samme menneske - som individ betragtet - også sin egen livserfaring. Det er derfor, at individualpsykologer har vanskeligheder med entydigt at kunne angive, hvorfor X og Y ikke handler påensartede måder i ellers identiske situationer. 129

20 På et overordnet plan er selvmord en del af kulturens mønster. Dette kommer bl.a. til udtryk i, hvilke situationer - eller for at tale psykologisk: hvilke motiver - der får mennesker til at vælge selvmord som en kultureltadækvat respons. I Trobriandeme (Melanesien). som Malinowski (1968) har undersøgt. er selvmord en passende adfærdsform i forbindelse med opdaget incest og utroskab, i West-Samoa og på Truk er det ved fastlåste relationer mellem forældre og unge, og på Tikopia bl.a ved kronisk og alvorlig sygdom, for blot at nævne nogle få exempler fra Stillehavet Ingen af disse problemområder fremkalder imidlertid selvmord på BeHona, uanset at tilsvarende fænomener fmdes der. Det tilbagestående spørgsmål er imidlertid, om der findes nogle grundlæggende fornold. der øgersandsynligheden for valg afselvmord fremfor andre handlemuligheder. Dataene kunne tyde på. at selvmord på BeHona fortrinsvis vælges i situationer, hvor man som følge af en række samfundsbetingede normer og regler ikke længere kan se en produktiv udvikling i konkrete. problemfyldte situationer: Dybfølt sorg over et nært familiemedlems død, hvoralternative hævnaktionererudelukket; fastlåste ægteskabelige konflikter, som andre ikke kan gribe styrende ind i, fordi de tilhører privatlivets sfære; diabolske hævnaktioner i fonn af det samsomske selvmord, fordi ens egen fysiske aktivitet og sociale relationer er svækket; og ærekrænkende handlinger begået af nære slægtninge, man ikke må dræbe. Alle disse situationer tyder på, at Dåret menneskes handlerum er blevet alvorligt indskrænket, og der samtidig ikke findes andre samfundsmæssigt funderede og accepterede responsmuhgheder. så vil mennesket i den bellonesiske kultur gribe til selvmord. Havde der i den traditionelle lru1tur imidlertid været bedre muligheder for at forlade et spændingsfyldt fel~ ville øen sandsynligvis have set færre selvmord. Men en afskaffelse af selvmord ville der næppe have været tale om, thi er selvmord først blevet indført som en blandt flere handlemuligheder. vil selvmordet have en tendens til at fortsætte med at existere. Selvmord er en tillært adfærd, og der skal en målrettet indsats til. for at erstatte den med noget andet - men umuligt er det ikke. NOTER 1. Del er bemærkelsesværdigt, at Psykologisk Leksikon under redaktion af K.B. Madsen, ikke anserdet for nødvendigt at beskæftige sig med fænomenet 'selvmord' udtalte Freud:»Verhinderte Aggression scheint eine schwere Schlidigung zu bedeuten; es sieht wirklich so aus, als mussten wir anderes und andere zerståren, um uns nicht selbst zu zerstoren. um uns vor der Tendenz zur Selbstdestruktion zu bewahren.«130

21 3. Tilsvarende gælder fx. enkebrænding i Indien. 4. Iflg. Jeffreys ([1952:122]; her citeret efter Counts, 1980) skal en af følgende to betingelser være opfyldt. for at man kan tale om et samsonisk selvmord:»the social structure or the native court must impose a penalty on the person who provoked the suicide. ar people must believe that the ghost ofthe suicide has the power to tomtent the living provocateur.«begrebet det Samsaniske selvmord refererer til Biblens beretning om, hvor ledes Samson ved sin egen død hævnede sig på Filistrene. der havde taget ham til fange. I Dommerbogen. kapitel 16. vers hedder det således:»så greb Samson om de to Midtersøjler, som bar Hallen. og stemmede sig imod den ene med højre og imod den anden med venstre Haand. Og Samson sagde: 'Lad mig dø sammen med Filistrene!' Derpaa bøjede han sig med saadan Kraft. at Hallen styrtede sanunen over Fyrsterne og alle Folkene derinde. Saaledes dræbte han ved sin Død flere. end han havde dræbt i levende Live.«5. For en sanunen1ignings skyld kan det nævnes, at øens areal er mindre end Anholts, der er på 21,8 km2-6. At det ikke forholdt sig helt sådan. fremgår af en analyse af Bellonesemes drabshandlinger. Se næmtere herom i Kuschel, 1988a: En mere detaljeret redegørelse fmdes i Kuschel, 1988a:kapiteI4, og i Kuschel (in press). 8. Overraskende nok fmdes der i Pukui og Elberts Hawaiian Dictionary (1985) ikke noget begreb for selvmord. Iflg. mundtlig meddelelse fra Elbert. fordi et sådant begreb ikke findes på hawaiiansk, og fordi selvmord var sjældent og ikke velset. 9. Blandt de 19 selvmord og selvmordsforsøg var I kvinde og I mand fra naboøen RerrnelI. der ligger i en afstand af ca 25 km fra Bellona. Befolkningen på de to øer Rennell og Beliona nedstammer fra de samme forfædre og har samme sprog og kultur. Begge Rennellesere gennemførte deres selvmord på Bellona, hvorfor de er taget med i den foreliggende analyse. 10. Referencer som den foreliggende refererer til de mundtlige traditioner, der fmdes om det pågældende tilfælde, og som er gengivet i Kuschel. 1988b. R 12 refererer således til raid 12 i ovennævnte bog. ll. Raymond Firth har registreret et tilsvarende tilfælde fra Tikopia (Firth, 1967, ). 12. En mere detaljeret diskussion af sorg-reaktioner findes i Kuschel. 1988a: For detaljer se R 145. REFERENCER Atkinson. 1.M. (1975).»Societal Reactions to Suicide: The Role af Coroners' Defmitions.«I Stanley Cohen (ed.) [mages of Deviance. Penguin Books LId., Hamtondsworth. Counts, D.A. (1980).»Fighting back is not the way: Suicide and the Wamen af Kaliai.«American Ethnologist. 7:

22 Douglas, J.D. (1966)...The Sociological Analysis ofsocial Meanings of Suicide.«European Journal af Sociology, Val. 7:249~98. Douglas, 1.0. (1967). The Social Meanings af Suicide. New Jersey, Princeton University Press. Durkheim, E. ([1897] 1978). Selvmordet. En Sociologisk Undersøgelse. Køben~ havn, Fremad. Elbert, S.H. (1964)...Abstraet from the VII. Intern. Congress of Anthropological and Ethnological Sciences.«Moscow, August Elbert, S.H. (1975). Dictionary of the LAnguage af Rermell and Bellona. Part I: Rennellese and Bellonese to English. Copenhagen, The National Museum of Denmark. Firth, R. (1967).»Suicide and Risk~Taking«. In R. Firth. Tikapia Ritual and Belief London, Georg Allan and Unwind, pp. 116~140. Freeman, D. (1983). Margaret Mead and Samoa. The Making and Unmaking af an Anthropological Myth. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press. Freud, S. (1932). Neue Folgen der Vorlesungen zur Einfilhrung in die Psychoanalyse. Gesamme1te Werke Bd. XV. Leipzig, Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Hammerlin, Y. og R.T. Enerstvedt (1988). Selvmord j virksomhetsforståelsens perspektiv. Oslo, Falken Forlag. Hezei, FX., D.H. Rubinstein, G.M. White (eds., 1985). Culture, Youth and Suicide in the Pacific: Papersfrom an East-West Center Conference. Honolulu, East-West Center. Xerox-Copy. Hezel, F.X. (1985).»Trukese Suicide.«l Hezel, FX., D.H. Rubinstein, G.M. White (eds.). Culture, Youth and Suicide in the Pacific: Papersjrom an East West CenterConference. Honolulu, East-West Center, pp Xerox-copy. Honigmann, J.1. (1967). Personality in Culture. New York, Harper and Row Publ. Johansen, J. Prytz (1962). Maori og Zuni. To Natwfolk og deres Religion. København, Gyldendals Forlag. Kuschel, R. (1988a). Vengeance is Their Reply: Blood Feuds and Homicides on Bellona Island. Part l: Conditions underlying Generations af Bloodshed. Language and Culture of Rennell and Bellona Islands, Vol. Vil: København, Dansk psykologisk Forlag. Kuschel, R. (l988b). Vengeance is Their Reply: Blood Feuds and Homicides an Bellona Island. Part 2: Oral Traditions. Language and Culture af Rennell and Bellona Islands, Vol. VIL København, Dansk psykologisk Forlag. Kuschel, R. (in press).»'women are Women and Men are Men': Bellonese Women's Action Potcntials in a Masculine World.«Malinowski, B. ([1929J 1968). The Sexual Life ofsavages in North WesternMelanesia. London, Routledge and Kegan Paul Ltd. Mead, M. (fl928a] 1977). Coming afage in Samoa. Middlesex, Penguin Books, Ltd. Mead, M. (I928b)...The Role af the Individual in Samoan Culture.«The Journal of the Royal Anthropologicallnstitute, voi.58:

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

1) Den menneskelige natur 2) Anomi 3) Durkheims frihedsbegreb 4) Opsummering 5) Diskussionsspørgsmål. Oversigt

1) Den menneskelige natur 2) Anomi 3) Durkheims frihedsbegreb 4) Opsummering 5) Diskussionsspørgsmål. Oversigt Durkheim 1) Den menneskelige natur 2) Anomi 3) Durkheims frihedsbegreb 4) Opsummering 5) Diskussionsspørgsmål Oversigt 1) Den menneskelige natur Homo duplex Kroppen vs. Sjælen Følelser vs. Moralsk aktivitet

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7,

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7, 1 Allehelgen: Mt.5.13-16. Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, 732. 732, 31, 549 / 571, 321v6-7, 787.... H/B.061116. Åb.21.1-7. Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske, at vi din påskemorgen må gennem

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere