Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme"

Transkript

1 Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med, at epidemiologisk forskning viser flere og flere veldokumenterede sammenhænge mellem visse sygdomme fx lungekræft og diabetes 2 og en række livsstilskarakteristika fx rygning, mangel på motion og større indtag af alkohol og fed mad bliver følgende tendens klar: At flere stiller spørgsmålet, om ikke individer med sådanne livstilskarakteristika selv er ansvarlige for, om de får disse sygdomme, eller, i det mindste, for deres højere risiko for at få disse sygdomme. I så fald, hæves det fx, skal de også holdes ansvarlige for de omkostninger, som behandlingen af disse sygdomme afstedkommer. I et nyt dansk studie er (repræsentative) danskere blevet spurgt, om de mener, at fede borgere selv skal betale for deres eventuelle fedmeoperationer. Her svarer 46,5% af de adspurgte, at de fede selv skal betale (20,3% svarer ved ikke ). Dog svarer 74,5 % af disse respondenter, at hvis der er evidens for, at de fede ikke selv er ansvarlige for deres fedme, så er det samfundet, som skal betale. 1 Det sidste er ganske interessant. Det giver nemlig grund til at tro, at grunden til at så mange mener, at de fede selv skal betale, netop er den, at de mener, at de fede selv er ansvarlige for at være fede. Dette studie understøtter en formodning, som jeg generelt har dannet mig: At mange borgere mener, at hvis et individ selv er ansvarligt for en uheldig situation, så tæller dét, på en eller anden måde, som en begrænsning i forhold til, hvad samfundet skylder dette individ i form af kompensation. I spørgsmål om prioriteringer i sundhedsvæsenet er dette ingen undtagelse. Men ikke bare lægmænd finder personligt ansvar centralt. I medicinske og folkesundhedsvidenskabelige tidskrifter er der omfattende diskussioner af, hvorvidt forskellige miljøfaktorer, og visse genetiske dispositioner, undergraver personligt ansvar for fedme. I samtidig politisk filosofi lyder en udbredt teori om fordelingsretfærdighed (luck egalitarianism, eller teorien om lighed under ansvar), at hvis et individ selv er ansvarligt for at være dårligere stillet, så er det ikke uretfærdigt, at det er dårligere stillet, alt andet lige. Anvendt i en sundhedspolitisk kontekst, så følger det heraf, at hvis et individ fx får lungekræft, og selv er ansvarligt herfor, så kan 1 Lund, TB, Sandøe, P, Lassen, J; Attitudes to Publicly Funded Obesity Treatment and Prevention ; Obesity; 2011; 19; 8;

2 det implicere, at hun skal holdes ansvarlig for de omkostninger, der er forbundet med behandlingen af hendes sygdom. Teorien vil også have betydning for andre centrale sundhedspolitiske spørgsmål, fx at vi ikke har retfærdighedsbaserede grunde til at bekæmpe (store dele af) social ulighed i sundhed, da dette fænomen i høj grad kan forklares derved, at individer i lavere social- økonomiske grupper i væsentlig højere grad udsætter sig selv for velkendte risikofaktorer, som rygning, mangel på motion og større indtag af alkohol og fed mad. Formentlig vil teorien også have den implikation, at medicinsk forskning i sygdomme, som blandt andet forårsages af livsstil, bør have væsentlig lavere prioritet end forskning i sygdomme, for hvilke dette ikke er tilfældet. Det er derfor helt afgørende, og ikke bare af teoretiske grunde, at der overvejes principielle svar på, hvilket ansvar patienter selv har, når sundhedspolitiske prioriteter skal bestemmes. Dette er et af de spørgsmål, jeg har stillet i min Ph.d.- afhandling. Jeg har fundet, at på det mest fundamentale niveau er individer ikke ansvarlige for noget som helst. Om umuligheden af personligt ansvar For at undgå misforståelser bør vi skelne mellem dét at være ansvarlig for noget, og dét at blive holdt ansvarlig for noget. Hvis dét, at vi holder et individ ansvarlig for X, leder til de bedste konsekvenser, er det nemlig grund nok til at gøre det, uanset om individet faktisk er ansvarligt for X (tænk fx på ministeransvarsloven). Men dette er et spørgsmål, som vedrører effektivitet. Emnet her er, at dét, at et individ er ansvarligt for at være dårligere stillet, kan retfærdiggøre, at det er dårligere stillet. Derfor har vi brug for at vide, hvad det grundlæggende kræver for, at et individ er ansvarligt for noget. Det traditionelle svar på, hvad ansvar kræver, er, at et individ er ansvarligt for X, hvis det havde muligheden for at handle anderledes, dvs. handle på en anden måde end X. Dette krav svarer til den ofte hørte ansvarsappel: hun kunne jo bare have ladet være med at ( ), og, omvendt, hvis vi ikke kan handle anderledes, hvordan kan vi så være ansvarlige? Men med kravet om muligheden for at handle anderledes følger det, at det er meget usandsynligt, at vi nogensinde kan handle anderledes, og dermed være ansvarlige, på en sådan måde, som mange forventer. Dette af følgende grunde: Hvis determinisme er sand, dvs. at enhver begivenhed er determineret af (mindst) en forudgående årsag, så følger det, at vi aldrig kan handle anderledes. Men, hævdes det ofte, vi ved ikke, om determinisme er sand. Kvantemekanik synes modsat at implicere, at der findes rene vilkårligheder, og hvis kvantemekanik er sand, så følger faktisk muligheden for, at et individ kan handle anderledes. Problemet hermed er blot, at hvis et individ handler anderledes som følge af en vilkårlighed, så er det stadig meget svært at se, hvordan dette individ kan være ansvarligt herfor. Hvis noget er rent vilkårligt, så er det jo ude af enhvers kontrol. For at undgå dette bør kravet om, at et 2

3 individ må kunne handle anderledes for at være ansvarligt, kombineres med et andet krav, nemlig det såkaldte regressionskrav, at: Et individ er ansvarligt for X, hvis det er ansvarligt for årsagerne til X. Pointen er således, at hvis et individ kan handle anderledes som følge af rene vilkårligheder, så er det ikke ansvarligt herfor, fordi det ikke er ansvarligt for årsagerne til, at det handler anderledes. Årsagerne er jo netop vilkårlige. Kombinationen af kravet om at kunne handle anderledes og regressionskravet gør det umuligt at være ansvarlig for en handling (eller undladelse), hvis den er determineret, eller hvis den er vilkårlig. Men der er én mulighed tilbage, som kan gøre individer ansvarlige under disse krav, nemlig muligheden af agent- kausalitet, eller mere populært: fri vilje. Ligesom teologer har antaget, at Gud er årsagen til alting uden selv at være forårsaget af noget som helst, bør vi overveje, om individer (agenter) kan tillægges samme egenskab. Agent- kausalitet er således den påstand, at individer kan starte nye kausal- kæder, som hverken er pre- determinerede eller vilkårlige. Dette svarer til en naturalistisk forestilling om fri vilje. At vælge noget, som resultat af fri vilje, kræver nemlig ultimativt, at det vælges frit, hvilket udelukker, at valget er tilfældigt eller bestemt af forudgående årsager. Hvis Thomas begynder at ryge, som resultat af et agent- kausalt valg, så tilfredsstiller han kravet om at kunne handle anderledes, fordi agent- kausaliteten indebærer, at han starter en ny kausal- kæde, som han (antageligvis) kunne undlade at starte. Han tilfredsstiller også regressionskravet, fordi han er selve årsagen til, at han begynder at ryge. Problemet er dog, at vi ikke rigtig har gode grunde til at tro, at agent- kausalitet er sand. Problemet, i sin nøddeskal, er, at hvis Thomas begynder at ryge, som resultat af et agent- kausalt valg, så følger det per definition, at dét, at Thomas begynder at ryge, ikke har anden kausal forklaring andet end den, at Thomas besluttede sig for at begynde at ryge. Thomas har frit valgt at ryge, hvilket indebærer, at dét, at han ryger, hverken er pre- determineret, eller vilkårligt. Vi kan derfor ikke sige noget som helst kausalt om, hvorfor han gjorde det, andet end at han gjorde det. Men dette bryder ikke bare med den meget udbredte intuition, at begivenheder, inklusiv menneskelige handlinger, har årsager, men er derfor også inkompatibelt med enhver videnskabelig kausal forklaring på menneskelig adfærd psykologisk, sociologisk eller biologisk. Det kan altså ikke både være sandt, at Thomas begyndte at ryge af en, eller flere, forudgående årsag(er), og at Thomas begyndte at ryge agent- kausalt, dvs. af sin egen frie vilje. Givet at vi generelt har meget stærke videnskabelige grunde til at tro, at der er årsager til, at mennesker opfører sig som de gør, har vi derfor også meget stærke grunde til at tro, at den frie vilje ikke eksisterer, og at vi derfor ikke kan være ansvarlige for noget som helst. 3

4 Hvad betyder det? Konklusionen, at vi på det mest fundamentale niveau aldrig kan være ansvarlige for noget som helst, er provokerende for mange. Den har omfattende moralske og politiske implikationer, men dog næppe så store, som mange ofte forestiller sig. Umuligheden af personligt ansvar betyder, at vi aldrig kan begrunde en politik alene med henvisning til, at noget er individets eget ansvar. Vi kan derfor ikke begrunde, at behandlingen af livsstilssygdomme, i modsætning til behandling af andre sygdomme, skal finansieres af de livstilssygdomsramte patienter selv ved at sige, at de livstilssygdomsramte patienter selv er ansvarlige for at have fået disse sygdomme. Vi kan heller ikke, fx, begrunde at straffe en morder ved at sige, at morderen selv er ansvarlig for at have begået mordet. Men det betyder ikke, at vi ikke bør straffe morderen. Det betyder (blot?), at vi ikke kan straffe ham, fordi han er ansvarlig. Formentlig ønsker vi jo stadig at bekæmpe kriminalitet, og i det omfang straf hjælper til, på passende vis, at bekæmpe kriminalitet, i dét omfang har vi også grund til at straffe morderen, alt andet lige. På samme måde gør det sig gældende med sundhedspolitik. Individer er ikke fundamentalt set ansvarlige for deres egen sundhed, og vi kan derfor ikke forskelsbehandle nogle individer med henvisning til disse individers eget ansvar. Men det betyder ikke, at vi aldrig bør holde dem ansvarlige. Vi kan nemlig nogle gange have gode grunde til at holde hinanden ansvarlige for handlinger, selvom vi ikke er ansvarlige for dem. Ligesom vi formentlig ønsker at bekæmpe kriminalitet, ønsker vi formentlig også at bekæmpe livsstilssygdomme. Så hvis fx dét, at vi på en eller anden måde holder rygere ansvarlige for at ryge, faktisk medfører, at flere rygere holder op med at ryge, så kan dét være grund til at holde rygere ansvarlige for at ryge. Sagt generelt og præcist, så bør vi holde individer ansvarlige, når dét, at vi holder dem ansvarlige, skaber (eller er med til at skabe) det bedste outcome. Jeg vil ikke her argumentere for, hvad det bedste outcome er. Men i en sundhedspolitisk kontekst kunne det fx være at maksimere summen af quality- adjusted- life- years? At skabe lighed i sundhed? Eller, formentlig, en eller anden kombination heraf? Pointen er, at når ansvar er en umulighed, er ansvar ikke noget vi i sig selv skal se på, når vi skal vurdere om et (sundheds)politisk outcome er bedre (eller mere retfærdigt) end et andet. Ansvarstilskrivelse kan alene bruges som et instrument til at fremme vores outcome- værdier, hvad end de så er. Dette kræver ikke blot, at vi ved, hvad vores outcome- værdier er, men også, at vi ved (eller skaber evidens omkring), hvornår forskelige typer af ansvarstilskrivelse rent faktisk fremmer vores outcome- værdier. Derimod er forsøg på at retfærdiggøre ulighed i adgang til sundhedsydelse, mellem fx rygere og ikke- rygere, ved at hævde, at rygerne selv er ansvarlige for at ryge, nødvendigvis ubegrundet. Ansvarstilskrivelse må herefter kræve empirisk evidens for at virke efter dét, der er vores (outcome)værdimæssige hensigt. 4

5 5

Hvorfor er sociale uligheder i sundhed uretfærdige? 1

Hvorfor er sociale uligheder i sundhed uretfærdige? 1 politica, 46. årg. nr. 2 2014, 152-169 Martin Marchman Andersen Hvorfor er sociale uligheder i sundhed uretfærdige? 1 I sin indflydelsesrige artikel The concepts and principles of equity and health skriver

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Etik i forebyggelse og sundhedsfremme 2009 Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Nils Holtug, centerchef, lektor, ph.d., Nana Kongsholm, studerende, Sune Lægaard, adjunkt,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

- En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt

- En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt - En diskursanalyse af tv-programmet Ha det godt Af: Sisse Mohr Thomas Jensen Villads Bach Petersen Vejleder: Ditte Tofteng 18. december 2008 3. Semester Hus K. 1.1 Gruppe 15 Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 NG&RUS Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 Rapport over den første af to spørgeskemaundersøgelser på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus Ungeprofilen:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere