Stadil Sparekasse. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,"

Transkript

1 Stadil Sparekasse CVR-nr Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 8 Balance 9 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til årsrapporten, regnskabspraksis 11 Noter til årsrapporten, femårsoversigt med hoved- og nøgletal 15 Noter til årsrapporten, resultatopgørelse og balance 16

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Stadil Sparekasse. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Stadil, den 6. marts 2012 Direktion Birgit Aarup Bestyrelse Lone Vang Kristensen Svend Trankjær Arnth Høj Formand Knud Nørager Olsen Kresten Høgsberg Frede Sig 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Stadil Sparekasse. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Stadil Sparekasse for regnskabsåret 1. januar -31. december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter herunder anvendt regnskabspraksis og hoved- og nøgletal. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grandlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grandlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og fmansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ringkøbing, den 6. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kristian Winkler statsaut. revisor 3

6 Selskabsoplysninger Stadil Sparekasse Bjerregårdvej 12, Stadil 6980 Tim Telefon Telefax CH. reg. nr CVR-nr Hjemsted: Stadil Bestyrelse Lone Vang Kristensen, formand Svend Trankjær Arnth Høj Knud Nørager Olsen Kresten Høgsberg Frede Sig Direktion Birgit Aarup Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

7 Beretning Hovedaktivitet m.v. Stadil Sparekasse driver pengeinstitutvirksomhed i henhold til formålsbestemmelsen i vedtægterne. Usædvanlige forhold Årsregnskabet er præget af udgifter på TDKK 190 til indskydergarantifonden i forbindelse med, at Amagerbanken og Fjordbank Mors gik konkurs i Herudover har der ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling af resultat og balanceposter m.v. Årets resultat Årets resultat udgør et underskud på TDKK 53, hvoraf den negative kursregulering af værdipapirer indgår med TDKK 405. Der henvises til resultatopgørelsen som viser hovedposterne i resultatet sammenlignet med sidste år. Sparekassen forventede et uændret aktivitetsniveau og et positivt driftsresultat før kursreguleringer. Aktivitetsniveauet er steget og der er opnået et positivt driftsresultat. Balance Balancen udgør ved regnskabsårets udgang TDKK Egenkapital og basiskapital Sparekassens egenkapital udgør ved udgangen af regnskabsåret TDKK , et fald på TDKK 53 svarende til underskuddet for Sparekassen har siden 2008 haft en ansvarlig indskudskapital på TDKK Ved udgangen af regnskabsåret 2011 udgør sparekassens basiskapital TDKK Sparekassens minimumskapital udgør TDKK

8 Beretning Solvens Sparekassens solvens udgør 29,7 % ultimo 2011, mod 29,3 % ultimo Sparekassens beregnede solvensbehov udgør 23,4 %. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling er knyttet til vurderingen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Sparekassen vurderer løbende på indregning og måling af udlån m.v., og vurderer, at den usikkerhed der er forbundet hermed, er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning for årsrapporten. Fremtid Sparekassen forventer i det kommende regnskabsår stigende udlånsaktivitet samt et stigende driftsresultat før kursreguleringer. Risikoforhold og risikostyring I forbindelse med driften er Stadil Sparekasse eksponeret over for kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Kreditrisikoen defineres som risikoen for, at låntagernes betalingsforpligtelser overfor sparekassen ikke skønnes at kunne inddrives på grund af kundens manglende betalingsevne eller vilje. Markedsrisikoen defineres som risikoen for, at markedsværdien af sparekassens aktiver og passiver ændres som følge af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at sparekassens likviditetsberedskab ikke er tilstrækkelig til at honorere sparekassens betalingsforpligtelser. Operationel risiko defineres som risikoen for, at der enten direkte eller indirekte opstår økonomiske tab som følge af fejl i interne processer og systemer, menneskelige fejl eller eksterne hændelser. 6

9 Beretning Risikoforhold og risikostyring (fortsat) Sparekassens overordnede politik for risikotagning er, at sparekassen kun påtager sig de risici, som er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper sparekassen drives efter, og som sparekassen har kompetencer og ressourcer til at styre. I det følgende beskrives de nævnte risikotyper nærmere. Kreditrisiko Sparekassen er et lokalt pengeinstitut som sædvanligvis har et personligt kendskab til låntagerne. Sparekassen har ikke tidligere haft væsentlige tab på udlån, og sparekassen skønnes ikke at være belastet med betydelige kreditrisici. Sparekassen følger alle udlån på individuel basis og eventuelle opståede objektive indikationer for værdiforringelse, der kan give problemer med engagementerne. Markedsrisiko Sparekassens markedsrisici er navnlig knyttet til beholdning af obligationer og aktier. Det er sparekassens politik at foretage disse investeringer med en betydelig sikkerhedsmargin, hvilket kommer til udtryk i en forholdsvis kort gennemsnitlig restløbetid for obligationer, og en stor spredning i aktiebeholdningen. Likviditetsrisiko Sparekassen har til stadighed en betydelig likvid beholdning i form af indeståender i kreditinstitutter samt beholdning af børsnoterede obligationer og aktier. I forhold til lovens minimumskrav har sparekassens likviditetsreserve en betydelig overdækning. Operationel risiko Det er sparekassens mål at begrænse de operationelle risici under behørig hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. Ledelseshverv mv. Bestyrelses- og direktionsmedlemmer, der beklæder ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, er anført i note 20. 7

10 Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK DKK Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 9 0 Netto rente- og gebyrindtægter Kursregul eringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Resultatdisponering Henlagt til egenkapitalen Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst

11 Balance 31. december Note Aktiver DKK DKK Kassebeholdning Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver 13 5 Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 3 4 Gæld i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Solvensopgørelse 18 Ansvarlig minimumskapital 19 Nærtstående parter 20 Eventualforpligtelser 21 9

12 Egenkapitalopgørelse 31. december Overført resultat I alt Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

13 1 Regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de bestemmelser om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse, der er fastlagt i lov om finansiel virksomhed samt gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmægler m.fl. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. For 2011 er der indarbejdet totalindkomstopgørelse. Ændringen påvirker ikke indregning og måling. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes eventuelle værdistigninger på domicilejendommen i anden totalindkomst. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, opgørelse af dagsværdi for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er sparekassen påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. 11

14 1 Regnskabspraksis (fortsat) Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provision Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Alle gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger m.v. til sparekassens personale. Udgifter til administration omfatter kontorhold, lokaleudgifter og eksterne honorarer. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Balancen Udlån og andre tilgodehavender Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., samt med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. 12

15 1 Regnskabspraksis (fortsat) Udlån og andre tilgodehavender (fortsat) Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages på individuelt vurderede lån. Sparekassen gennemgår alle lån individuelt. Eventuelle foretagne nedskrivninger posteres i resultatopgørelsen under posten "Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.", ligesom eventuelle tilbageførsler også posteres her. Obligationer og aktier Obligationer og aktier, der er noteret på en børs, måles til dagsværdi fastsat ud fra lukkekursen på balancedagen. Grunde og bygninger Sparekassens ejendom er kategoriseret som domicilejendom, fordi den ejes af sparekassen og anvendes af sparekassen selv. Domicilejendomme måles i balancen til dagsværdi opgjort ud fra afkastmetoden fratrukket akkumulerede afskrivninger og eventuelle tab ved værdifoitingelse. Afskrivninger beregnes ud fra en forventet brugstid på 40 år svarende til 2,5 % p.a. Afskrivninger og tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under posten "Af- og nedskrivninger på materielle aktiver", medens eventuelle stigninger i den omvurderede værdi indregnes i anden totalindkomst og bindes på egenkapitalen under posten "Opskrivningshenlæggelser". Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle aktiver, der omfatter driftsmidler og ombygning af lejede lokaler, måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger for eventuelle tab for værdiforringelse. Afskrivninger beregnes ud fra aktivernes forventede brugstid, som er 5 år. 13

16 1 Regnskabspraksis (fortsat) Øvrige materielle aktiver (fortsat) Afskrivninger og værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under posten "Af- og nedskrivninger på materielle aktiver". Nyanskaffelser, der som samlet enhed ikke anses for væsentlige for det enkelte regnskabsår, udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Garantier De af sparekassen afgivne garantier specificeres i noterne under posten "Eventualforpligtelser". Såfremt det vurderes mest sandsynligt, at en garantiforpligtelse vil påføre sparekassen et tab, hensættes forpligtelsen hertil under passivposten "Hensatte forpligtelser", og beløbet udgiftsføres i resultatopgørelsen under "Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.". 14

17 2 Femårsoversigt med hoved- og nøgletal Udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Årets resultat Balance: Udlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal: Solvensprocent 29,7% 29,3% 31,8% 31,4% 28,0% Kernekapitalprocent 27,3% 26,0% 26,8% 25,4% 30,3% Egenkapitalforrentning før skat -0,5% 11,5% 17,8% -28,4% -4,2% Egenkapitalforrentning efter skat -0,5% 8,6% 13,3% -20,9% -3,1% Indtjening pr. omkostningskrone 1,0 kr 1,8 kr 2,4 kr (1,0 kr) 0,4 kr Renterisiko 4,2% 4,8% 6,5% 9,1% 8,5% Valutaposition 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån i forhold til indlån 56,2% 57,3% 59,4% 58,4% 46,8% Udlån i forhold til egenkapital 3,1 3,0 3,2 3,5 2,4 Årets udlånsvækst 3,6% 1,6% 5,4% 15,7% 54,5% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 465,4% 443,3% 435,0% 428,8% 600,5% Summen af store engagementer 51,4% 45,0% 48,9% 23,8% 38,1% Årets nedskrivningsprocent 0,4% 0,5% 0,3% 1,4% -0,5% 15

18 DKK DKK Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Renteudgifter Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Lånesagsgebyrer Øvrige gebyrer og provisioner Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v

19 DKK DKK Udgifter til personale og administration Direktion Bestyrelse (alene bestyrelsesformanden modtager vederlag) Lønninger, direktion og bestyrelse Øvrige lønninger Omkostninger til social sikring Personaleudgifter Husleje Kontorudgifter Annonce og reklame Andre administrationsomkostninger Øvrige administrationsomkostninger i alt Udgifter til personale og administration i alt Pensionsvilkår Der påhviler ikke sparekassen pensionsforpligtelser. Incitamentsprogrammer og lønpolitik Sparekassen har ingen incitamentsprogrammer for medarbejdere eller ledelse. I overensstemmelse med Sparekassens lønpolitik ydes alene fast vederlag til bestyrelse, direktion og ansatte. Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret, omregnet til heltidsansatte 1,5 1,5

20 DKK DKK Udgifter til personale og administration (fortsat) Revisorhonorar Samlet honorar til repræsentantskabsvalg! revisor Fordelt på ydelser: Lovpligtig revision af årsregnskabet Honorar for andre erklæringer med sikkerhed 5 8 Honorar for andre ydelser Skat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 Ændring i udskudt skat Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år Effektiv skatteprocent Sparekassens aktuelle skatteprocent 25,0% 25,0% Reguleringer vedrørende tidligere år -7,7% 0,0% Regulering for skat af skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger -6,3% 0,5% 11,0% 25,5% 9 Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetider: Anfordring Til og med 3 måneder Posten omfatter tilgodehavender hos kreditinsitutter. 18

21 DKK 1,000 DKK Udlån til amortiseret kostpris 10.1 Udlån fordelt efter restløbetid Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher i procent ultimo året Erhverv, herunder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 5,7% 6,6% Bygge og anlæg 0,6% 0,2% Handel 8,2% 7,9% Transport, hoteller og restauranter 3,2% 3,7% Information og kommunikation 1,5% 1,1% Øvrige erhverv 14,6% 16,2% Erhverv i alt 33,8% 35,7% Private 66,2% 64,3% Ialt 100,0% 100,0% 19

22 DKK DKK Udlån til amortiseret kostpris (fortsat) 10.3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender primo året Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Sparekassen gennemgår alle udlån individuelt, og Sparekassen har derfor ingen gruppevise nedskrivninger Værdi af udlån hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Udlån og tilgodehavende før nedskrivning Nedskrivning I alt Obligationer til dagsværdi Børsnoterede obligationer

23 DKK DKK Aktier m.v. Børsnoterede aktier Unoterede aktier m.v Grunde og bygninger Domicilejendom Omvurderet værdi primo Årets afskrivninger Omvurderet værdi ultimo Der har ikke medvirket eksterne eksperter ved målingen af domicilejendommen. Øvrige materielle aktiver Kostpris primo Tilgang Samlet kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi

24 2011 DKK DKK Udskudte skatteaktiver Udskudt skat primo Ændring i udskudt skat Beløbet specificeres således: Skattemæssigt underskud Indlån og anden gæld 16.1 Fordelt efter restløbetid: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år til og med 5 år Over 5 år Fordelt efter art: Anfordring Med opsigelsesvarsel Særlige indlånsformer

25 DKK DKK Efterstillede kapitalindskud Variabel forrentet lån i DKK Efterstillede kapitalindskud DKK 1 mio. forrentes med 1,75 % over Nationalbankens udlånsrente. Forfald d , men kan førtidsindfries ved Finanstilsynets godkendelse. Ingen omkostninger ved optagelsen. Efterstillede kapitalindskud DKK 1 mio. forrentes med 1,75 % over Nationalbankens udlånsrente. Forfald d , men kan førtidsindfries ved Finanstilsynets godkendelse. Ingen omkostninger ved optagelsen. Ved opgørelse af basiskapital kan lånene medregnes med i alt TDKK Solvensopgørelse Opgjort efter Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter m.v. Egenkapital ultimo Udskudte aktiverede skatteaktiver Øvrige fradrag i kernekapitalen 0-51 Kernekapital efter fradrag Ansvarlig lånekapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital 0-50 Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt 27,3% 26,0% Solvensprocent ifølge FIL 124, stk. 1 29,7% 29,3%

26 19 Ansvarlig minimumskapital Sparekassens minimumsbasiskapital skal i henhold til lov om finansiel virksomhed 124 være TDKK Sparekassen opfylder dette krav. 20 Nærtstående parter m.v. Størrelsen af lån, pant, kaution og garantier stiftet for medlemmer af sparekassens: DKK DKK Direktion Bestyrelse Lån til bestyrelsen er ydet på markedsmæssige vilkår. Den ydede rente ligger i intervallet 4% til 7%. Bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i danske erhvervsvirksomheder pr : Bestyrelsesmedlem Frede Sig: Gårdejer og bestyrelsesformand for Hover Sparekasses Fond Bestyrelsesmedlem Svend Trankjær: Gårdejer Bestyrelsesmedlem Arnth Høj: Gårdejer 21 Eventualforpligtelser Garanti overfor Indskydergarantifonden Garanti overfor Afviklingsafdelingen Finansgarantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser Huslejeforpligtelse

27 22 Regnskabsmæssig sikring Sparekassen har ikke i 2011 anvendt regnskabsmæssig sikring. 23 Afledte finansielle instrumenter Sparekassen har ikke afledte fmansielle instrumenter ultimo Følsomhedsoplysninger Sparekassen er eksponeret overfor flere typer af markedsrisici. Nedenfor er vist følsomheden overfor hver enkelt type af markedsrisici med angivelse af beløb, som sparekassens resultat og egenkapital forventes at ændre sig med ved rimeligt sandsynlige scenarier: Ændring af resultat Ændring af egenkapital Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændrede renter på de finansielle markeder: DKK DKK DKK DKK En stigning i renten på 1 procentpoin En stigning i renten på 2 procentpoin Et fald i renten på 1 procentpoint Et fald i renten på 2 procentpoint Aktierisiko Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser En stigning i værdien af aktierne på 5 procentpoint En stigning i værdien af aktierne på 10 procentpoint Et fald i værdien af aktierne på 5 procentpoint Et fald i værdien af aktierne på 10 procentpoint

28 DKK DKK Følsomhedsoplysninger (fortsat) Valutarisiko Sparekassen har ingen valutarisiko Positioner Renterisiko Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets regler for fast og variabelt forrentede aktiver og forpligtelser i sparekassen balance. Aktierisiko Aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A'S Unoterede aktier optaget til kostpris I alt Oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelse offentliggøres på samme tidspunkt som årsrapporten og forefindes på sparekassens forretningssted. 26 Finansielle risici Sparekassen er eksponeret over for forskellige risici, og udgøres af: Kreditrisiko: Risiko for tab som følge af, at modparter misligholder indgåede betalingsbetingelser. Markedsrisiko: Risiko for tab som følge af, at dagsværdien af sparekassens aktiver eller forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko: Risiko for tab som følge af, at finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, risiko for at sparrekassen afskæres fra at indgå nye forretninger som følge af manglende finansiering eller ultimativt risikoen for, at sparrekassen ikke kan honorere indgåede betalingsforpligtelser ved forfald som følge af manglende finansiering. Sparekassens styring af finansielle risici fremgår af afsnittene "Kreditrisiko"," Markedsrisiko" og "Likviditetsrisiko" i ledelsesberetningen side 6 og 7, hvortil der henvises.

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 ÅRSRAPPORT 2010 139. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning.. 5 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelskassen J.A.K.

ÅRSRAPPORT 2013. Andelskassen J.A.K. ÅRSRAPPORT 2013 Andelskassen J.A.K. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelskassens Ledelse.......................... 4 Ledelsespåtegning............................ 5 Den uafhængige revisors erklæring....................

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010 Årsrapport 2009 Cvr-nr. 5894 3010 w w w. dro n s p ar. d k Oplysninger om pengeinstituttet Dronninglund Sparekasse Slotsgade 42 9330 Dronninglund CVR-nr.: 58 94 30 10 Hjemsted: Dronninglund, Brønderslev

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere