Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyrværkeriulykken i Kolding 2004"

Transkript

1 Fyrværkeriulykken i Kolding En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse

2 Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej Birkerød Telefon: Fax: WWW: Oplag: eksemplarer (november 2005) Tryk: Schultz Grafisk B: 2109-STA/05 ISBN: Billederne anvendt i figur 1, 8 & 9 er anvendt med tilladelse fra Krak. Kraks Forlag (R/051104/2) Billederne anvendt i figur 2, 3, 5, 6, 14 & 16 er stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Grundkortet anvendt i figur 4 er stillet til rådighed af Landinspektørfirmaet Billederne anvendt i figur 7 & 10 er anvendt med tilladelse fra POLFOTO

3 1. RESUMÉ INDLEDNING Baggrund Udredningens organisering Udredningens formål, mål og succeskriterier Udredningens tilrettelæggelse og hovedindhold Udredningens gennemførelse HÆNDELSESFORLØB Overordnet opdeling i indsatsfaser Indsatsens forløb Fase 1 (forløbet frem til 1. eksplosion i container onsdag den 3. november 2004 kl.15.25) Fase 2 (fra kl og frem til den store eksplosion kl onsdag den 3. november 2004) Fase 3 (fra onsdag den 3. november 2004 kl og frem til søndag den 7. november 2004 kl ) Afslutning af indsatsen Tilkaldte ressourcer FØR INDSATSEN INDSATSFORBEREDENDE TILTAG Indledning N.P. Johnsens fyrværkerifabrik Risikobekendtgørelsen m.v Planer Virksomheden Intern beredskabsplan Redningsberedskabet Ekstern beredskabsplan Kolding Kommunes beredskabsplan Vandforsyning til brandslukning Uddannelse og øvelser Virksomheden Redningsberedskabet i Kolding UNDER INDSATSEN Indledning Ledelse af større eller komplicerede indsatser Fokusområderne Alarmering og indsættelse Kommunikation

4 5.6 Organisation og ledelsesforhold Samarbejde Ledelse Indsatstaktik og -teknik Sikkerhed Psykologiske reaktioner og ledelseskapacitet Logistik Indkvartering og forplejning Beredskabsplanlægning Under indsatsen Indkvartering og forplejning af evakuenter Forplejning af indsatspersonalet EFTER INDSATSEN Indledning Reetablering af indsatskapaciteten Materiel Mandskab Evaluering Erfaringsindsamling og videndeling OMRÅDETS REDNINGSBEREDSKAB UNDER INDSATSEN Kortlægning af områdets beredskab Mellemkommunal bistand Regelgrundlaget for mellemkommunal bistand Beredskab til rådighed for nye udrykninger HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER BILAG 1, PROJEKTBESKRIVELSE BILAG 2, KOLDING KOMMUNES INSTRUKS VEDR. STORALARM BILAG 3, PROJEKTBESKRIVELSE FOR VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BRAND I FYRVÆRKERI BILAG 4, KOLDING KOMMUNES INSTRUKS VEDR. INDKVARTERING OG FORPLEJNING BILAG 5, OPGØRELSE AF RESSOURCEFORBRUG BILAG 6, ØVRIGE UDRYKNINGER

5 1. Resumé Fyrværkeriulykken på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik i Seest, Kolding, den 3. november 2004 udløste en usædvanligt omfattende beredskabsmæssig indsats med assistance fra store dele af landet. Der blev i tiden derefter taget en række initiativer, gennemført undersøgelser og udarbejdet forskellige redegørelser og evalueringer som opfølgning på ulykken. Forsvarsministeren besluttede på baggrund heraf at iværksætte en yderligere erfaringsopsamling for så vidt angår den redningsberedskabsmæssige indsats i forbindelse med fyrværkeriulykken. Dette udredningsarbejde blev organiseret med en styregruppe, en udredningsgruppe og et sekretariat for udredningsgruppen. Formålet med udredningen er at uddrage de tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for herved at bidrage til den løbende udvikling af Danmarks samlede redningsberedskab, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse, indsatstaktik, øvelser, udarbejdelse af vejledninger m.v. Udredningen skal supplere og i relevant omfang tage udgangspunkt i de hidtil gennemførte undersøgelser af hændelsen, herunder politiets årsagsefterforskning og tværfaglige redegørelse samt det arbejde, der er udført af Kulegravningsudvalget og dets underarbejdsgrupper. Udredningsgruppen har i samråd med styregruppen besluttet, at udredningen overordnet skal behandle fire hovedområder: Indsatsrelevante aktiviteter som led i redningsberedskabets forberedelse til en eventuel indsats (Før indsatsen) Aktiviteter m.v. under indsatsen (Under indsatsen) Evaluering, opfølgning og videndeling efter indsatsens afslutning (Efter indsatsen) Områdets redningsberedskab under indsatsen Herudover er det besluttet, at der som led i udredningen skal udarbejdes et sæt indsatstaktiske og -tekniske anvisninger om håndtering af brand i fyrværkeri. Udarbejdelsen af disse anvisninger indgår som en af anbefalingerne i Kulegravningsudvalgets rapport. Vejledningen Håndtering af brand i fyrværkeri udgives særskilt. For hvert af de fire ovennævnte hovedområder har udredningsgruppen på grundlag af de foreliggende oplysninger opstillet en række læringspunkter om eksempelvis beredskabsplanlægning, uddannelse, øvelser, indsatstaktik og lærebogsmateriale. Der er lagt vægt på - med afsæt i den aktuelle ulykke - at uddrage mere generelle og fremadrettede anbefalinger. I kapitel 2 redegøres mere detaljeret for baggrunden for og gennemførelsen af udredningen. 3

6 I kapitel 3 gennemgås hele hændelsesforløbet for ulykken. Heri struktureres indsatsen i tre faser: Fase 1 kan karakteriseres som et forløb, danske redningsberedskaber møder jævnligt, en større brand med mulighed for brandspredning og med et betydeligt behov for vandforsyning. Det særlige ved fasen er dels, at det brændende materiale er fyrværkeri, dels at det ikke er muligt at angribe den primære brand direkte. Fase 2 er karakteristisk ved at der sker en række eksplosioner, som dræber en brandmand og kvæster andre, samtidigt med at der sker en så voldsom og betydelig udbredelse af skaden, at redningsberedskabet må trække sig tilbage og reorganisere. Der går desuden et større antal brandbiler tabt i starten af denne fase. Fase 3 er karakteristisk ved at skadestedet er stort, at det kræver en meget omfattende og langvarig beredskabsindsats og at der er uvished om sikkerheden for indsatsenhederne. I forbindelse med opstillingen af hændelsesforløbet har udredningsgruppen vurderet, at der i fase 2 og fase 3 er karakteristika, der giver anledning til at drage paralleller til hændelser forårsaget af terrorhandlinger. De enkelte lighedspunkter er anført i forbindelse med den mere uddybende karakteristik af faserne. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at terrorhandlinger i redningsberedskabsmæssig henseende vil give anledning til skadebilleder og skadeomfang, der modsvarer skadebilleder og omfang, der kan optræde ved hændelser forårsaget af hændelige uheld. I kapitel 4, Før indsatsen, redegøres for de af virksomhedens og myndighedernes tiltag, som skaber rammerne for gennemførelse af indsatsen. Kapitel 5, Under indsatsen, opsamler læringspunkter på fokusområderne Alarmering og indsættelse, Kommunikation, Organisation og ledelsesforhold, Logistik samt Indkvartering og forplejning. Kapitel 6, Efter indsatsen, uddrager læringspunkter om redningsberedskabernes retablering af indsatskapaciteten samt evaluering, opfølgning og videndeling. I kapitel 7 har udredningsgruppen foretaget en nærmere kortlægning og analyse af det samlede beredskab i et større område omkring Kolding for specielt at få belyst, hvorledes indsatsen mod fyrværkeriulykken påvirkede mulighederne for at gennemføre andre indsatser i området. I kapitel 8 samler udredningsgruppen læringspunkterne til i alt 47 anbefalinger under hovedgrupperne Planlægning/forberedelse af indsats, Ledelse og samarbejde, Uddannelse og øvelse, Indkvartering og forplejning, Logistik, Ressourceallokering og koordination, Evaluering og formidling, Psykiske reaktioner og Risikobetonede virksomheders beredskab. Anbefalingerne lægger vægt på, at redningsberedskaberne planlægger for og forbereder sig på store og langvarige indsatser gennem samarbejde, planlægning, uddannelse, øvelse og disci- 4

7 plinering. Der peges desuden på visse behov for udarbejdelse af vejledninger eller lærebogsmateriale. For hver enkelt anbefaling opstiller udredningsgruppen et forslag til hvem, der kan være hovedansvarlig for anbefalingens gennemførelse og en tidsplan for gennemførelsen. 5

8 6

9 2. Indledning 2.1 Baggrund Fyrværkeriulykken på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik i Seest, Kolding, den 3. november 2004 udløste en meget usædvanlig beredskabsmæssig indsats med assistance fra store dele af landet. Der blev i tiden derefter taget en række initiativer, gennemført undersøgelser og udarbejdet forskellige redegørelser og evalueringer som opfølgning på ulykken. Heraf kan nævnes: Regeringen fremlagde den 16. november 2004 en 10-punkts-plan til forbedring af fyrværkerisikkerheden i Danmark. For at skabe størst mulig sikkerhed mod gentagelse af større ulykker forbundet med fyrværkerivirksomhed blev der, som led i denne plan, nedsat et udvalg, Kulegravningsudvalget, som fik til opgave at gennemgå det samlede regelkompleks med betydning for fyrværkerivirksomhed, og på baggrund heraf komme med forslag til, hvordan reglerne på området kan strammes for bedst muligt at nedbringe risikoen for lignende ulykker. Beredskabsstyrelsen udarbejdede i december 2004 en intern erfaringsopsamling og evaluering af det statslige redningsberedskabs assistancer og indsats ved fyrværkeriulykken i Kolding den 3. november Kolding Politi og en projektgruppe nedsat med bistand fra Rigspolitiet udarbejdede en tværfaglig redegørelse Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004, der blev offentliggjort den 11. februar Den 28. april 2005 afgav Kolding Politi en redegørelse om politiets efterforskning af branden. Kulegravningsudvalget afgav den 10. maj 2005 Rapport fra regeringens udvalg vedrørende opfølgning på fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding, der resulterede i en lang række anbefalinger om fyrværkeri og risikovirksomhed m.v. samt forslag til gennemførelse af disse. Både Kontaktudvalget for Udredning og Analyse, der blev etableret i Beredskabsstyrelsens regi i forbindelse med den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, og Beredskabskontaktudvalget, hvori der bl.a. indgår repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, har givet udtryk for, at de gennemførte undersøgelser og evalueringer ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager den tekniske, beredskabsfaglige indsats. Forsvarsministeren anførte i et svar til Folketinget på spørgsmålene nr. S 1698 og S 1703, at Evalueringsrapporten fra Politimesteren i Kolding vil kunne danne grundlag for yderligere generelle overvejelser på baggrund af de indsamlede erfaringer. Dette arbejde kunne i givet fald varetages af Kontaktudvalget for Udredning og Analyse.. På denne baggrund orienterede forsvarsministeren ved brev af 20. maj 2005 en række folketingsmedlemmer om, at han havde iværksat en yderligere erfaringsopsamling for så vidt angår 7

10 den redningsberedskabsmæssige indsats ved fyrværkeriulykken i Kolding den 3. november 2004, jf. projektbeskrivelse af 18. maj 2005 (bilag 1). 2.2 Udredningens organisering Af beskrivelsen fremgår bl.a., at Kontaktudvalget for Udredning og Analyse suppleret med repræsentanter for Kolding Kommune og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer skal varetage erfaringsopsamlingen som styregruppe. På møde den 15. juni 2005 udpegede styregruppen en udredningsgruppe bestående af: Beredskabsstyrelsen - kolonnechef Flemming Andersen (formand) Rigspolitiet - vicepolitiinspektør John Jensen Kommunernes Landsforening - beredskabschef Jakob Andersen Københavns og Frederiksberg Kommuner afdelingschef Niels Ole Blirup Det statslige regionale redningsberedskab kolonnechef Henning Jensen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer beredskabschef Jørgen Pedersen og beredskabsinspektør Carsten M. Randa Udredningsgruppen støttes i sit arbejde af et sekretariat i Beredskabsstyrelsen. Leder af sekretariatet har været akademiingeniør Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen. 2.3 Udredningens formål, mål og succeskriterier Formålet med udredningen er at uddrage de tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for herved at bidrage til den løbende udvikling af Danmarks samlede redningsberedskab, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse, indsatstaktik, øvelser, udarbejdelse af vejledninger m.v. Udredningen skal supplere og i relevant omfang tage udgangspunkt i de hidtil gennemførte undersøgelser af hændelsen, herunder politiets årsagsefterforskning og tværfaglige redegørelse samt det arbejde, der er gennemført af Kulegravningsudvalget og dets underarbejdsgrupper. Det er målet at belyse og udarbejde anbefalinger om: Indsatsberedskab (dimensionering, materiel, mandskab, beredskab, ledelse, uddannelse, eksperter) Indsatsprincipper (herunder teknisk ledelse af indsatsen, indsatstaktik, slukningsteknik, ledelsesstruktur og -støtte m.v.) Redningsberedskabets risikostyring (relationen mellem forebyggelse og afhjælpning, herunder videndeling) Arbejdet skal afsluttes med en rapport senest den 28. oktober 2005 til styregruppen med en specificeret teknisk, beredskabsfaglig evaluering af hændelsen samt forslag til informationsog implementeringsstrategi. For alle identificerede forbedringspunkter angives forslag til forbedring, herunder hvem der kan eller bør være ansvarlig for implementeringen heraf. 8

11 2.4 Udredningens tilrettelæggelse og hovedindhold Udredningsgruppen har i samråd med styregruppen besluttet, at udredningen overordnet skal behandle tre hovedområder: Indsatsrelevante aktiviteter som led i redningsberedskabets forberedelse til en eventuel indsats. (Før indsatsen) Aktiviteter mv. under indsatsen. (Under indsatsen) Evaluering og opfølgning efter indsatsens afslutning. (Efter indsatsen) Herudover er det besluttet, at der som led i udredningen skal udarbejdes et sæt indsatstaktiske og -tekniske anvisninger om håndtering af brand i fyrværkeri. Udarbejdelsen af disse anvisninger er tillige en opfølgning på en af anbefalingerne i Kulegravningsudvalgets rapport. Endelig vil der blive søgt skabt en oversigt over redningsberedskabets ressourcebeholdning til brug for yderligere indsats i et større område uden om indsatsen i Seest. Formålet hermed er at belyse, hvilken effekt tilkaldelsen af betydelige mængder af køretøjer og mandskab kan have haft på indsatskapaciteten i oplandet til Kolding samt at give grundlag for en vurdering af behovet for etablering af et samlet overblik over redningsberedskabets ressourcer i forbindelse med større eller længerevarende indsatser. Formålet med at belyse indsatsrelevante aktiviteter som led i redningsberedskabets forberedelse til en eventuel indsats er at afdække grundlaget for iværksættelsen af indsatsen, herunder bl.a. forhold vedrørende tilrettelæggelsen af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, beredskabsplanlægning samt relationerne imellem forebyggelse og afhjælpning. Formålet med at belyse aktiviteter mv. under indsatsen er at skabe en oversigt over indsatsforløbet, indsatstaktik, den tekniske ledelse, ledelsesapparatet, indsatsens organisering, den logistiske funktion, herunder indkvarterings- og forplejningsfunktionen samt mandskabets reaktioner under en belastende indsats. Formålet med at belyse aktiviteter vedrørende evaluering og opfølgning efter indsatsens afslutning er dels at beskrive, hvilke evalueringsaktiviteter de aktiverede redningsberedskaber har gennemført med henblik på at nyttiggøre egne erfaringer fra indsatsen i eget beredskab, dels at beskrive situationen i relation til tilvejebringelse af erstatningsmateriel når relativt store materielmængder går tabt ved en enkelt indsats. 2.5 Udredningens gennemførelse Indledningsvis viste gennemgangen af allerede eksisterende rapporter mv., at der var et stort behov for at indsamle supplerende data med henblik på at kunne udarbejde en beskrivelse af den redningsberedskabsrelaterede del af hændelsesforløbet som grundlag for en efterfølgende vurdering og udarbejdelse af anbefalinger. Derfor blev der umiddelbart iværksat en udsendelse af spørgeskemaer til alle implicerede kommuner samt til et antal kommuner beliggende i et bælte uden om de kommuner, der havde 9

12 bidraget ressourcemæssigt til indsatsen. Der blev endvidere udsendt spørgeskemaer til øvrige implicerede redningsberedskaber. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var at: sikre en bekræftelse af udvalgte dele af redningsberedskabernes indrapporterede stamdata i ODIN foretage en opstilling af redningsberedskabernes og andre aktørers bidrag til indsatsen med angivelse af bl.a. enheder, personel og tidsrum sikre en beskrivelse af overvejelser og beslutninger, der blev foretaget under indsatsen dokumentere hvilke hændelser, der forekom i en angivet periode inden for kommunens dækningsområde Herudover blev redningsberedskaberne m.fl. anmodet om at fremsende en kopi af besvarelsen af det spørgeskema, som Kolding Politi udsendte som led i den tværfaglige evaluering. Der blev i alt udsendt 66 spørgeskemaer og efterfølgende modtaget 62 besvarelser. Det har været en forholdsvis tidskrævende opgave at gennemgå de modtagne besvarelser og efterfølgende at indhente supplerende oplysninger med henblik på verificering. Men der har været udvist stor deltagelse og hjælpsomhed fra alle implicerede. Dette gælder ikke mindst de involverede medarbejdere i Kolding Kommune, der selvsagt har været særligt belastede som bidragsydere til de informationer, som udredningen bygger på. I forbindelse med den indledende informationsindsamling har udredningsgruppen gennemgået og systematiseret data fra følgende materialer: Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004 En tværfaglig redegørelse (Kolding Politi) Afrapportering af Seminar i Kolding (diverse workshops) Efterforskningskonklusion (Kolding Politi) Kulegravningsudvalgets rapport Fyrværkerikatastrofen i Seest redegørelse for Vejle Amts indsats Beredskabsstyrelsens interne evaluering af indsatsen Herudover har udredningsgruppen inddraget relevant regelgrundlag, vejledninger og i et vist omfang også sagsakter i sit arbejde. Med henblik på at kunne udarbejde en egentlig beskrivelse af det redningsberedskabsmæssige hændelsesforløb og indsamle medvirkende personers mere dybgående vurderinger og beskrivelser er der gennemført en større interviewrunde. Tilsvarende er der gennemført interviews med henblik på at belyse såvel aktiviteterne forud for indsatsen som de efterfølgende evalueringsaktiviteter mv. Interviewpersonerne er udvalgt fra den gruppe af personer, der havde ledende roller hos et bredt udsnit af de myndigheder m.fl., der medvirkede på skadestedet under indsatsen. Interviewene har indledningsvis været struktureret i overensstemmelse med den faseopdeling af en 10

13 indsats, der er beskrevet i Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper. Herudover er der i hvert tilfælde stillet spørgsmål relateret til svarpersonens konkrete funktioner under indsatsen. Der er endvidere løbende gennemført mere specifikke interviews relateret til udredningens emneområder. I alt er der gennemført ca. 50 interviews som led i udredningsarbejdet. Interviewmaterialet er efterfølgende sammenskrevet og systematiseret, hvorefter det samlede materiale fra alle interviews har været forelagt interviewpersonerne med henblik på at sikre disses tilslutning til det materiale, der efterfølgende er lagt til grund for det videre arbejde. Herudover er der afholdt en mindre workshop, hvis formål var at drøfte mulige anbefalinger på grundlag af beskrivelse mv. af aktiviteterne under indsatsen. Den valgte metode, hvor mange interviews er gennemført efter samme interviewguide, har givet en stor bredde af udsagn relateret til enkeltdele af hændelsesforløbet, beslutninger mv. Metoden giver således mulighed for at belyse det samme enkeltområde fra mange vinkler. Derfor vil det også ses, at der er flere opfattelser af den samme situation afhængig af, hvorfra den ses. I udredningens behandling af enkeltområder er det i videst muligt omfang søgt at synliggøre opfattelserne ved at anføre udsagn fra enten rapporter, spørgeskemabesvarelser eller interviews. For så vidt angår de gennemførte interviews skal opmærksomheden henledes på, at disse interviews er gennemført i august, september og oktober 2005 altså næsten et år efter ulykken. Det er udredningsgruppens vurdering, at den lange tid, der er gået fra hændelsen til interviewrundens gennemførelse, kan have en vis indflydelse på, hvad og hvor meget den enkelte svarperson husker. Det er imidlertid udredningsgruppens vurdering, at disse forhold ikke har haft væsentlig indflydelse på mulighederne for at kunne uddrage tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for at bidrage til den løbende udvikling af det samlede redningsberedskab. 11

14 12

15 3. Hændelsesforløb 3.1 Overordnet opdeling i indsatsfaser Udredningsgruppens beskrivelse af hændelsesforløbet fra alarmeringen af redningsberedskabet til afslutningen af den redningsberedskabsmæssige del af indsatsen er baseret på en gennemgang af eksisterende rapporter mv. samt et større antal interviews med centrale personer. I forbindelse med dette arbejde er det blevet tydeligt, at der ikke kan opstilles en entydig oversigt over forløbet, hverken for så vidt angår tidsforløbet, hændelsesforløbet eller indhold og omfang af beslutninger i relation til indsatsen. Udredningsgruppen finder det naturligt, at der kan være flere opfattelser af særdeles konkrete forhold. En af årsagerne hertil kan være, at det samme forhold beskrives og vurderes fra flere sider. Et andet forhold kan være, at interviewpersonernes udsagn i al væsentlighed bygger på erindring af bestemte konkrete hændelsesforløb mv. Endelig er det et velkendt fænomen, at tidsfornemmelsen forstyrres under stressende forhold. N.P.Johnsen Bakkeskolen Aalykkeskolen Falckstation KST Indsatsområde Køreteknisk Anlæg Politistation/KSN Figur 1. Oversigtskort over Kolding med markering af centrale lokaliteter for hændelsen. I forbindelse med struktureringen af de mange informationer, der ligger til grund for beskrivelsen af forløbet, konstaterede udredningsgruppen, at der med fordel kunne gennemføres en opdeling af indsatsen i følgende tre faser: Fase 1: forløbet fra alarmeringen onsdag den 3. november 2004 kl og frem til kl samme dag, umiddelbart før den første eksplosion. 13

16 Fase 2: forløbet fra onsdag den 3. november 2004 kl og frem til kl samme dag umiddelbart før den store eksplosion. Fase 3: forløbet fra onsdag den 3. november 2004 kl og frem til søndag den 7. november 2004 kl , møde hos Kolding Politi, hvor oprydningsindsatsen aftales. 3.2 Indsatsens forløb Fase 1 (forløbet frem til 1. eksplosion i container onsdag den 3. november 2004 kl ) Få minutter før klokken onsdag den 3. november 2004 var et hold ansatte ved N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding i færd med at tømme to containere for fyrværkeriartikler. Containerne tømmes pr. håndkraft, og artiklerne flyttes over på paller placeret umiddelbart uden for containeren. Ved et uheld tabes i containeren en kasse med raketter, der herved antændes. Branden breder sig hurtigt til det resterende fyrværkeri i containeren, til fyrværkeriet på pallerne uden for containerne og derfra til en åben nabocontainer, som også indeholder fyrværkeri. Klokken indløber der alarm til alarmcentralen, som alarmerer Kolding Politi, indsatslederen fra redningsberedskabet og Falck. Alarmmeldingen lyder på brand i container nær bygninger på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik. Der afsendes en indsatsleder og et slukningstog bemandet med en holdleder og 7 brandmænd. Samtidig aktiverer fabrikken den interne beredskabsplan og iværksætter evakuering af personalet. Gasflaskeoplag Omtrentlig position af brændende containere Nyeste hal Figur 2. Luftfoto af fabriksområdet umiddelbart omkring de brændende containere. Ved indsatslederens ankomst oplyser fabrikkens direktør, at alle personer er ude af området. Indsatslederen fik nøje udpeget, hvilke containere, der indeholdt fyrværkeri, og fik yderligere oplyst, at % af det samlede fyrværkerioplag lå i den nyeste hal (se figur 2). Indsatslederen bedømmer, at der er fare for varmepåvirkning af og dermed brandspredning til nabocontainere og bygninger, der er indrettet som lagerhaller og med mindre kontorfaciliteter. 14

17 Samtidig er det ikke muligt for indsatsmandskabet at komme tæt på de brændende containeres åbne ender grundet manglende sigtbarhed (røg) og antændt fyrværkeri, der i større omfang skydes ud af containerne. 1. slukningstog fra Falck Kolding indsættes derfor til fra dækning at køle lukkede containere i nærheden af de brændende containere, samt begrænse brandens udbredelse til nærliggende bygninger ved at etablere et udvendigt BC-angreb. Mandskabet bærer røgdykkerudstyr, men har ikke masken anlagt, da de ikke befinder sig i røgfanen. Der udlægges på holdlederens meget korte ordre en B-C-udlægning. Mandskabet fra stigevognen bliver anvendt til at rekognoscere i lagerbygningerne, da indsatslederen frygter brandspredning hertil. Brandhanen nærmest fyrværkerifabrikken viste sig at være defekt. Der var ikke i nærheden nogen alternativ brandhane, hvorfor indsatslederen omlagde vandforsyningen til tankvognskørsel fra en B-brandhane ca. 1,5 km fra fabrikken. Figur slukningstog i forgrunden og vandafgivelsen fra C- angreb fra 1. slukningstog. Med baggrund i opgavens omfang beslutter indsatslederen at tilkalde 2. slukningstog fra Falck i Kolding. Efter ca. 5 minutters ventetid og en drøftelse mellem indsatslederen og holdlederen fra 2. slukningstog bliver slukningstoget indsat mod samme mål som 1. slukningstog og får tildelt de samme opgaver: køling og sikring af de brændende containeres forreste del fra dækning, og tankvognene etablerer vandforsyning via brandhaner uden for industriområdet. For at sikre tilstrækkelig vandforsyning rekvireres yderligere to tankvogne fra Falck Kolding og to fra Vamdrup og Lunderskov. Efter at have indsat de to slukningstog foretager indsatslederen rekognoscering for derigennem at danne sig et bedre overblik over skadernes omfang, udviklingsmuligheder, særlige faremomenter og adgangsveje. Beredskabschefen rekvirerer Kolding Kommunes 3. slukningstog, der er bemandet med frivillige brandmænd. Slukningstoget bliver, som led i en fastlagt procedure ved redningsberedskabet i Kolding, sendt til skadestedet med en automobilsprøjte bemandet med 1 holdleder og 5 brandmænd samt en kommunikationsvogn med 3 mand. Indsatslederens rekognoscering viser, at der er fare for, at branden skal sprede sig til et nærliggende lager, som indeholder ca. 800 tons fyrværkeri, så 1. slukningstog omdisponeres til at fortsætte køling af lukkede containere og etablere et indvendigt C-angreb i lagerbygningen og 15

18 muligvis ad den vej komme til at sprøjte ind i containeren. Vandtankvognenes vandkanoner benyttes tillige til køling/begrænsning. Samtidig er 3. slukningstog fra Kolding ankommet med en automobilsprøjte. Indsatslederen indsætter sprøjten til at køle de brændende containeres bagerste del og sikre et oplag af gasflasker. Politiet noterer kl , at der er brand i to 40-fods containere og fare for brandspredning til to 20- fods containere. Gasflaskeoplag 14:07: 1. slukningstog C C 14:22: 2. slukningstog Brændende containere C B B 14:41: 3. slukningstog C-brandhane, defekt B-brandhane C-brandhane Figur 4. Tiderne for slukningstogenes indsættelse og de omtrentlige positioner for etablerede C-angreb fra 1. slukningstog, B-angreb fra 2. slukningstog samt 3. slukningstogs C-angreb. Endvidere vises det iværksatte, men ikke etablerede, B-angreb fra 3. slukningstog. Yderligere vises de nærmeste brandhaner. Klokken ca vurderer indsatslederen, at opgaven kan løses med de tilstedeværende indsatsstyrker, 3 autosprøjter og 6 vandtankvogne. Dog tilkaldes yderligere en vandtankvogn fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland. 16

19 Kl begiver beredskabschefen sig fra skadestedet til politigården. Forinden er det aftalt med politiet, at man opretter en sikkerhedsafstand på 500 meter. Klokken er det indsatslederens og holdledernes vurdering, at situationen er under kontrol, da brandintensiteten i containerne er mærkbart falden- endelig slukning af containerne de. Planen var derfor at foretage ved indvendigt angreb, når røgudviklingen var faldet yderlige- re. Figur 5. De tre slukningstogs angreb. 3. slukningstog fra Kolding påbegynder etablering af BC-udlægning for yderligere at sikre oplaget af gasflasker samt effektivisere indsatsen mod de brændende containere. Mandskabet bærer ikke røgdykkerudstyr, da dette ikke skønnes at være nødvendigt, eftersom der ikke er nævneværdig røg i deres område. Der anlægges derimod beskyttelsesbriller og høreværn på grund af larm og omkringflyvende fyrværkeri. Kort tid før kl tømmes vandtankvognen, som forsyner 2. slukningstog, uden at der kan ske genoptagelse af vandforsyningen. Samtidig er en vandkanon på en vandtankvogn placeret i umiddelbar nærhed af 3. slukningstog midlertidigt ude af drift. Flere af de indsatte strålerør afgiver således ikke vand på eksplosionstidspunktet. Udredningsgruppens karakteristik af indsatsens 1. fase Fase 1 kan for en stor dels vedkommende beskrives som et forløb, danske redningsberedskaber møder jævnligt. Redningsberedskabet har såvel erfaring som rutine i håndtering af hændelser af denne kategori. Der er tale om en hændelse af en vis størrelse, hvor der vurderes at være mulighed for brandspredning, hvorfor der tilkaldes supplerende enheder, svarende til brandens forventede intensitet og udviklingsmuligheder. Endvidere er det både indsats- og holdlederens vurdering, at den iværksatte indsats har den forventede effekt, idet brandens intensitet aftager. 17

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kommissorium...

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004

R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 R A P P O R T vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 Udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe nedsat den 26. august 2005 af Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere