Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyrværkeriulykken i Kolding 2004"

Transkript

1 Fyrværkeriulykken i Kolding En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse

2 Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej Birkerød Telefon: Fax: WWW: Oplag: eksemplarer (november 2005) Tryk: Schultz Grafisk B: 2109-STA/05 ISBN: Billederne anvendt i figur 1, 8 & 9 er anvendt med tilladelse fra Krak. Kraks Forlag (R/051104/2) Billederne anvendt i figur 2, 3, 5, 6, 14 & 16 er stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Grundkortet anvendt i figur 4 er stillet til rådighed af Landinspektørfirmaet Billederne anvendt i figur 7 & 10 er anvendt med tilladelse fra POLFOTO

3 1. RESUMÉ INDLEDNING Baggrund Udredningens organisering Udredningens formål, mål og succeskriterier Udredningens tilrettelæggelse og hovedindhold Udredningens gennemførelse HÆNDELSESFORLØB Overordnet opdeling i indsatsfaser Indsatsens forløb Fase 1 (forløbet frem til 1. eksplosion i container onsdag den 3. november 2004 kl.15.25) Fase 2 (fra kl og frem til den store eksplosion kl onsdag den 3. november 2004) Fase 3 (fra onsdag den 3. november 2004 kl og frem til søndag den 7. november 2004 kl ) Afslutning af indsatsen Tilkaldte ressourcer FØR INDSATSEN INDSATSFORBEREDENDE TILTAG Indledning N.P. Johnsens fyrværkerifabrik Risikobekendtgørelsen m.v Planer Virksomheden Intern beredskabsplan Redningsberedskabet Ekstern beredskabsplan Kolding Kommunes beredskabsplan Vandforsyning til brandslukning Uddannelse og øvelser Virksomheden Redningsberedskabet i Kolding UNDER INDSATSEN Indledning Ledelse af større eller komplicerede indsatser Fokusområderne Alarmering og indsættelse Kommunikation

4 5.6 Organisation og ledelsesforhold Samarbejde Ledelse Indsatstaktik og -teknik Sikkerhed Psykologiske reaktioner og ledelseskapacitet Logistik Indkvartering og forplejning Beredskabsplanlægning Under indsatsen Indkvartering og forplejning af evakuenter Forplejning af indsatspersonalet EFTER INDSATSEN Indledning Reetablering af indsatskapaciteten Materiel Mandskab Evaluering Erfaringsindsamling og videndeling OMRÅDETS REDNINGSBEREDSKAB UNDER INDSATSEN Kortlægning af områdets beredskab Mellemkommunal bistand Regelgrundlaget for mellemkommunal bistand Beredskab til rådighed for nye udrykninger HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER BILAG 1, PROJEKTBESKRIVELSE BILAG 2, KOLDING KOMMUNES INSTRUKS VEDR. STORALARM BILAG 3, PROJEKTBESKRIVELSE FOR VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BRAND I FYRVÆRKERI BILAG 4, KOLDING KOMMUNES INSTRUKS VEDR. INDKVARTERING OG FORPLEJNING BILAG 5, OPGØRELSE AF RESSOURCEFORBRUG BILAG 6, ØVRIGE UDRYKNINGER

5 1. Resumé Fyrværkeriulykken på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik i Seest, Kolding, den 3. november 2004 udløste en usædvanligt omfattende beredskabsmæssig indsats med assistance fra store dele af landet. Der blev i tiden derefter taget en række initiativer, gennemført undersøgelser og udarbejdet forskellige redegørelser og evalueringer som opfølgning på ulykken. Forsvarsministeren besluttede på baggrund heraf at iværksætte en yderligere erfaringsopsamling for så vidt angår den redningsberedskabsmæssige indsats i forbindelse med fyrværkeriulykken. Dette udredningsarbejde blev organiseret med en styregruppe, en udredningsgruppe og et sekretariat for udredningsgruppen. Formålet med udredningen er at uddrage de tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for herved at bidrage til den løbende udvikling af Danmarks samlede redningsberedskab, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse, indsatstaktik, øvelser, udarbejdelse af vejledninger m.v. Udredningen skal supplere og i relevant omfang tage udgangspunkt i de hidtil gennemførte undersøgelser af hændelsen, herunder politiets årsagsefterforskning og tværfaglige redegørelse samt det arbejde, der er udført af Kulegravningsudvalget og dets underarbejdsgrupper. Udredningsgruppen har i samråd med styregruppen besluttet, at udredningen overordnet skal behandle fire hovedområder: Indsatsrelevante aktiviteter som led i redningsberedskabets forberedelse til en eventuel indsats (Før indsatsen) Aktiviteter m.v. under indsatsen (Under indsatsen) Evaluering, opfølgning og videndeling efter indsatsens afslutning (Efter indsatsen) Områdets redningsberedskab under indsatsen Herudover er det besluttet, at der som led i udredningen skal udarbejdes et sæt indsatstaktiske og -tekniske anvisninger om håndtering af brand i fyrværkeri. Udarbejdelsen af disse anvisninger indgår som en af anbefalingerne i Kulegravningsudvalgets rapport. Vejledningen Håndtering af brand i fyrværkeri udgives særskilt. For hvert af de fire ovennævnte hovedområder har udredningsgruppen på grundlag af de foreliggende oplysninger opstillet en række læringspunkter om eksempelvis beredskabsplanlægning, uddannelse, øvelser, indsatstaktik og lærebogsmateriale. Der er lagt vægt på - med afsæt i den aktuelle ulykke - at uddrage mere generelle og fremadrettede anbefalinger. I kapitel 2 redegøres mere detaljeret for baggrunden for og gennemførelsen af udredningen. 3

6 I kapitel 3 gennemgås hele hændelsesforløbet for ulykken. Heri struktureres indsatsen i tre faser: Fase 1 kan karakteriseres som et forløb, danske redningsberedskaber møder jævnligt, en større brand med mulighed for brandspredning og med et betydeligt behov for vandforsyning. Det særlige ved fasen er dels, at det brændende materiale er fyrværkeri, dels at det ikke er muligt at angribe den primære brand direkte. Fase 2 er karakteristisk ved at der sker en række eksplosioner, som dræber en brandmand og kvæster andre, samtidigt med at der sker en så voldsom og betydelig udbredelse af skaden, at redningsberedskabet må trække sig tilbage og reorganisere. Der går desuden et større antal brandbiler tabt i starten af denne fase. Fase 3 er karakteristisk ved at skadestedet er stort, at det kræver en meget omfattende og langvarig beredskabsindsats og at der er uvished om sikkerheden for indsatsenhederne. I forbindelse med opstillingen af hændelsesforløbet har udredningsgruppen vurderet, at der i fase 2 og fase 3 er karakteristika, der giver anledning til at drage paralleller til hændelser forårsaget af terrorhandlinger. De enkelte lighedspunkter er anført i forbindelse med den mere uddybende karakteristik af faserne. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at terrorhandlinger i redningsberedskabsmæssig henseende vil give anledning til skadebilleder og skadeomfang, der modsvarer skadebilleder og omfang, der kan optræde ved hændelser forårsaget af hændelige uheld. I kapitel 4, Før indsatsen, redegøres for de af virksomhedens og myndighedernes tiltag, som skaber rammerne for gennemførelse af indsatsen. Kapitel 5, Under indsatsen, opsamler læringspunkter på fokusområderne Alarmering og indsættelse, Kommunikation, Organisation og ledelsesforhold, Logistik samt Indkvartering og forplejning. Kapitel 6, Efter indsatsen, uddrager læringspunkter om redningsberedskabernes retablering af indsatskapaciteten samt evaluering, opfølgning og videndeling. I kapitel 7 har udredningsgruppen foretaget en nærmere kortlægning og analyse af det samlede beredskab i et større område omkring Kolding for specielt at få belyst, hvorledes indsatsen mod fyrværkeriulykken påvirkede mulighederne for at gennemføre andre indsatser i området. I kapitel 8 samler udredningsgruppen læringspunkterne til i alt 47 anbefalinger under hovedgrupperne Planlægning/forberedelse af indsats, Ledelse og samarbejde, Uddannelse og øvelse, Indkvartering og forplejning, Logistik, Ressourceallokering og koordination, Evaluering og formidling, Psykiske reaktioner og Risikobetonede virksomheders beredskab. Anbefalingerne lægger vægt på, at redningsberedskaberne planlægger for og forbereder sig på store og langvarige indsatser gennem samarbejde, planlægning, uddannelse, øvelse og disci- 4

7 plinering. Der peges desuden på visse behov for udarbejdelse af vejledninger eller lærebogsmateriale. For hver enkelt anbefaling opstiller udredningsgruppen et forslag til hvem, der kan være hovedansvarlig for anbefalingens gennemførelse og en tidsplan for gennemførelsen. 5

8 6

9 2. Indledning 2.1 Baggrund Fyrværkeriulykken på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik i Seest, Kolding, den 3. november 2004 udløste en meget usædvanlig beredskabsmæssig indsats med assistance fra store dele af landet. Der blev i tiden derefter taget en række initiativer, gennemført undersøgelser og udarbejdet forskellige redegørelser og evalueringer som opfølgning på ulykken. Heraf kan nævnes: Regeringen fremlagde den 16. november 2004 en 10-punkts-plan til forbedring af fyrværkerisikkerheden i Danmark. For at skabe størst mulig sikkerhed mod gentagelse af større ulykker forbundet med fyrværkerivirksomhed blev der, som led i denne plan, nedsat et udvalg, Kulegravningsudvalget, som fik til opgave at gennemgå det samlede regelkompleks med betydning for fyrværkerivirksomhed, og på baggrund heraf komme med forslag til, hvordan reglerne på området kan strammes for bedst muligt at nedbringe risikoen for lignende ulykker. Beredskabsstyrelsen udarbejdede i december 2004 en intern erfaringsopsamling og evaluering af det statslige redningsberedskabs assistancer og indsats ved fyrværkeriulykken i Kolding den 3. november Kolding Politi og en projektgruppe nedsat med bistand fra Rigspolitiet udarbejdede en tværfaglig redegørelse Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004, der blev offentliggjort den 11. februar Den 28. april 2005 afgav Kolding Politi en redegørelse om politiets efterforskning af branden. Kulegravningsudvalget afgav den 10. maj 2005 Rapport fra regeringens udvalg vedrørende opfølgning på fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding, der resulterede i en lang række anbefalinger om fyrværkeri og risikovirksomhed m.v. samt forslag til gennemførelse af disse. Både Kontaktudvalget for Udredning og Analyse, der blev etableret i Beredskabsstyrelsens regi i forbindelse med den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, og Beredskabskontaktudvalget, hvori der bl.a. indgår repræsentanter for Amtsrådsforeningen, Beredskabsforbundet, Kommunernes Landsforening og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, har givet udtryk for, at de gennemførte undersøgelser og evalueringer ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager den tekniske, beredskabsfaglige indsats. Forsvarsministeren anførte i et svar til Folketinget på spørgsmålene nr. S 1698 og S 1703, at Evalueringsrapporten fra Politimesteren i Kolding vil kunne danne grundlag for yderligere generelle overvejelser på baggrund af de indsamlede erfaringer. Dette arbejde kunne i givet fald varetages af Kontaktudvalget for Udredning og Analyse.. På denne baggrund orienterede forsvarsministeren ved brev af 20. maj 2005 en række folketingsmedlemmer om, at han havde iværksat en yderligere erfaringsopsamling for så vidt angår 7

10 den redningsberedskabsmæssige indsats ved fyrværkeriulykken i Kolding den 3. november 2004, jf. projektbeskrivelse af 18. maj 2005 (bilag 1). 2.2 Udredningens organisering Af beskrivelsen fremgår bl.a., at Kontaktudvalget for Udredning og Analyse suppleret med repræsentanter for Kolding Kommune og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer skal varetage erfaringsopsamlingen som styregruppe. På møde den 15. juni 2005 udpegede styregruppen en udredningsgruppe bestående af: Beredskabsstyrelsen - kolonnechef Flemming Andersen (formand) Rigspolitiet - vicepolitiinspektør John Jensen Kommunernes Landsforening - beredskabschef Jakob Andersen Københavns og Frederiksberg Kommuner afdelingschef Niels Ole Blirup Det statslige regionale redningsberedskab kolonnechef Henning Jensen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer beredskabschef Jørgen Pedersen og beredskabsinspektør Carsten M. Randa Udredningsgruppen støttes i sit arbejde af et sekretariat i Beredskabsstyrelsen. Leder af sekretariatet har været akademiingeniør Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen. 2.3 Udredningens formål, mål og succeskriterier Formålet med udredningen er at uddrage de tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for herved at bidrage til den løbende udvikling af Danmarks samlede redningsberedskab, f.eks. i forbindelse med tilrettelæggelse af uddannelse, indsatstaktik, øvelser, udarbejdelse af vejledninger m.v. Udredningen skal supplere og i relevant omfang tage udgangspunkt i de hidtil gennemførte undersøgelser af hændelsen, herunder politiets årsagsefterforskning og tværfaglige redegørelse samt det arbejde, der er gennemført af Kulegravningsudvalget og dets underarbejdsgrupper. Det er målet at belyse og udarbejde anbefalinger om: Indsatsberedskab (dimensionering, materiel, mandskab, beredskab, ledelse, uddannelse, eksperter) Indsatsprincipper (herunder teknisk ledelse af indsatsen, indsatstaktik, slukningsteknik, ledelsesstruktur og -støtte m.v.) Redningsberedskabets risikostyring (relationen mellem forebyggelse og afhjælpning, herunder videndeling) Arbejdet skal afsluttes med en rapport senest den 28. oktober 2005 til styregruppen med en specificeret teknisk, beredskabsfaglig evaluering af hændelsen samt forslag til informationsog implementeringsstrategi. For alle identificerede forbedringspunkter angives forslag til forbedring, herunder hvem der kan eller bør være ansvarlig for implementeringen heraf. 8

11 2.4 Udredningens tilrettelæggelse og hovedindhold Udredningsgruppen har i samråd med styregruppen besluttet, at udredningen overordnet skal behandle tre hovedområder: Indsatsrelevante aktiviteter som led i redningsberedskabets forberedelse til en eventuel indsats. (Før indsatsen) Aktiviteter mv. under indsatsen. (Under indsatsen) Evaluering og opfølgning efter indsatsens afslutning. (Efter indsatsen) Herudover er det besluttet, at der som led i udredningen skal udarbejdes et sæt indsatstaktiske og -tekniske anvisninger om håndtering af brand i fyrværkeri. Udarbejdelsen af disse anvisninger er tillige en opfølgning på en af anbefalingerne i Kulegravningsudvalgets rapport. Endelig vil der blive søgt skabt en oversigt over redningsberedskabets ressourcebeholdning til brug for yderligere indsats i et større område uden om indsatsen i Seest. Formålet hermed er at belyse, hvilken effekt tilkaldelsen af betydelige mængder af køretøjer og mandskab kan have haft på indsatskapaciteten i oplandet til Kolding samt at give grundlag for en vurdering af behovet for etablering af et samlet overblik over redningsberedskabets ressourcer i forbindelse med større eller længerevarende indsatser. Formålet med at belyse indsatsrelevante aktiviteter som led i redningsberedskabets forberedelse til en eventuel indsats er at afdække grundlaget for iværksættelsen af indsatsen, herunder bl.a. forhold vedrørende tilrettelæggelsen af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, beredskabsplanlægning samt relationerne imellem forebyggelse og afhjælpning. Formålet med at belyse aktiviteter mv. under indsatsen er at skabe en oversigt over indsatsforløbet, indsatstaktik, den tekniske ledelse, ledelsesapparatet, indsatsens organisering, den logistiske funktion, herunder indkvarterings- og forplejningsfunktionen samt mandskabets reaktioner under en belastende indsats. Formålet med at belyse aktiviteter vedrørende evaluering og opfølgning efter indsatsens afslutning er dels at beskrive, hvilke evalueringsaktiviteter de aktiverede redningsberedskaber har gennemført med henblik på at nyttiggøre egne erfaringer fra indsatsen i eget beredskab, dels at beskrive situationen i relation til tilvejebringelse af erstatningsmateriel når relativt store materielmængder går tabt ved en enkelt indsats. 2.5 Udredningens gennemførelse Indledningsvis viste gennemgangen af allerede eksisterende rapporter mv., at der var et stort behov for at indsamle supplerende data med henblik på at kunne udarbejde en beskrivelse af den redningsberedskabsrelaterede del af hændelsesforløbet som grundlag for en efterfølgende vurdering og udarbejdelse af anbefalinger. Derfor blev der umiddelbart iværksat en udsendelse af spørgeskemaer til alle implicerede kommuner samt til et antal kommuner beliggende i et bælte uden om de kommuner, der havde 9

12 bidraget ressourcemæssigt til indsatsen. Der blev endvidere udsendt spørgeskemaer til øvrige implicerede redningsberedskaber. Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse var at: sikre en bekræftelse af udvalgte dele af redningsberedskabernes indrapporterede stamdata i ODIN foretage en opstilling af redningsberedskabernes og andre aktørers bidrag til indsatsen med angivelse af bl.a. enheder, personel og tidsrum sikre en beskrivelse af overvejelser og beslutninger, der blev foretaget under indsatsen dokumentere hvilke hændelser, der forekom i en angivet periode inden for kommunens dækningsområde Herudover blev redningsberedskaberne m.fl. anmodet om at fremsende en kopi af besvarelsen af det spørgeskema, som Kolding Politi udsendte som led i den tværfaglige evaluering. Der blev i alt udsendt 66 spørgeskemaer og efterfølgende modtaget 62 besvarelser. Det har været en forholdsvis tidskrævende opgave at gennemgå de modtagne besvarelser og efterfølgende at indhente supplerende oplysninger med henblik på verificering. Men der har været udvist stor deltagelse og hjælpsomhed fra alle implicerede. Dette gælder ikke mindst de involverede medarbejdere i Kolding Kommune, der selvsagt har været særligt belastede som bidragsydere til de informationer, som udredningen bygger på. I forbindelse med den indledende informationsindsamling har udredningsgruppen gennemgået og systematiseret data fra følgende materialer: Fyrværkerikatastrofen i Kolding 2004 En tværfaglig redegørelse (Kolding Politi) Afrapportering af Seminar i Kolding (diverse workshops) Efterforskningskonklusion (Kolding Politi) Kulegravningsudvalgets rapport Fyrværkerikatastrofen i Seest redegørelse for Vejle Amts indsats Beredskabsstyrelsens interne evaluering af indsatsen Herudover har udredningsgruppen inddraget relevant regelgrundlag, vejledninger og i et vist omfang også sagsakter i sit arbejde. Med henblik på at kunne udarbejde en egentlig beskrivelse af det redningsberedskabsmæssige hændelsesforløb og indsamle medvirkende personers mere dybgående vurderinger og beskrivelser er der gennemført en større interviewrunde. Tilsvarende er der gennemført interviews med henblik på at belyse såvel aktiviteterne forud for indsatsen som de efterfølgende evalueringsaktiviteter mv. Interviewpersonerne er udvalgt fra den gruppe af personer, der havde ledende roller hos et bredt udsnit af de myndigheder m.fl., der medvirkede på skadestedet under indsatsen. Interviewene har indledningsvis været struktureret i overensstemmelse med den faseopdeling af en 10

13 indsats, der er beskrevet i Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper. Herudover er der i hvert tilfælde stillet spørgsmål relateret til svarpersonens konkrete funktioner under indsatsen. Der er endvidere løbende gennemført mere specifikke interviews relateret til udredningens emneområder. I alt er der gennemført ca. 50 interviews som led i udredningsarbejdet. Interviewmaterialet er efterfølgende sammenskrevet og systematiseret, hvorefter det samlede materiale fra alle interviews har været forelagt interviewpersonerne med henblik på at sikre disses tilslutning til det materiale, der efterfølgende er lagt til grund for det videre arbejde. Herudover er der afholdt en mindre workshop, hvis formål var at drøfte mulige anbefalinger på grundlag af beskrivelse mv. af aktiviteterne under indsatsen. Den valgte metode, hvor mange interviews er gennemført efter samme interviewguide, har givet en stor bredde af udsagn relateret til enkeltdele af hændelsesforløbet, beslutninger mv. Metoden giver således mulighed for at belyse det samme enkeltområde fra mange vinkler. Derfor vil det også ses, at der er flere opfattelser af den samme situation afhængig af, hvorfra den ses. I udredningens behandling af enkeltområder er det i videst muligt omfang søgt at synliggøre opfattelserne ved at anføre udsagn fra enten rapporter, spørgeskemabesvarelser eller interviews. For så vidt angår de gennemførte interviews skal opmærksomheden henledes på, at disse interviews er gennemført i august, september og oktober 2005 altså næsten et år efter ulykken. Det er udredningsgruppens vurdering, at den lange tid, der er gået fra hændelsen til interviewrundens gennemførelse, kan have en vis indflydelse på, hvad og hvor meget den enkelte svarperson husker. Det er imidlertid udredningsgruppens vurdering, at disse forhold ikke har haft væsentlig indflydelse på mulighederne for at kunne uddrage tekniske beredskabsfaglige erfaringer af hændelsen og fremkomme med forslag og anbefalinger for at bidrage til den løbende udvikling af det samlede redningsberedskab. 11

14 12

15 3. Hændelsesforløb 3.1 Overordnet opdeling i indsatsfaser Udredningsgruppens beskrivelse af hændelsesforløbet fra alarmeringen af redningsberedskabet til afslutningen af den redningsberedskabsmæssige del af indsatsen er baseret på en gennemgang af eksisterende rapporter mv. samt et større antal interviews med centrale personer. I forbindelse med dette arbejde er det blevet tydeligt, at der ikke kan opstilles en entydig oversigt over forløbet, hverken for så vidt angår tidsforløbet, hændelsesforløbet eller indhold og omfang af beslutninger i relation til indsatsen. Udredningsgruppen finder det naturligt, at der kan være flere opfattelser af særdeles konkrete forhold. En af årsagerne hertil kan være, at det samme forhold beskrives og vurderes fra flere sider. Et andet forhold kan være, at interviewpersonernes udsagn i al væsentlighed bygger på erindring af bestemte konkrete hændelsesforløb mv. Endelig er det et velkendt fænomen, at tidsfornemmelsen forstyrres under stressende forhold. N.P.Johnsen Bakkeskolen Aalykkeskolen Falckstation KST Indsatsområde Køreteknisk Anlæg Politistation/KSN Figur 1. Oversigtskort over Kolding med markering af centrale lokaliteter for hændelsen. I forbindelse med struktureringen af de mange informationer, der ligger til grund for beskrivelsen af forløbet, konstaterede udredningsgruppen, at der med fordel kunne gennemføres en opdeling af indsatsen i følgende tre faser: Fase 1: forløbet fra alarmeringen onsdag den 3. november 2004 kl og frem til kl samme dag, umiddelbart før den første eksplosion. 13

16 Fase 2: forløbet fra onsdag den 3. november 2004 kl og frem til kl samme dag umiddelbart før den store eksplosion. Fase 3: forløbet fra onsdag den 3. november 2004 kl og frem til søndag den 7. november 2004 kl , møde hos Kolding Politi, hvor oprydningsindsatsen aftales. 3.2 Indsatsens forløb Fase 1 (forløbet frem til 1. eksplosion i container onsdag den 3. november 2004 kl ) Få minutter før klokken onsdag den 3. november 2004 var et hold ansatte ved N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding i færd med at tømme to containere for fyrværkeriartikler. Containerne tømmes pr. håndkraft, og artiklerne flyttes over på paller placeret umiddelbart uden for containeren. Ved et uheld tabes i containeren en kasse med raketter, der herved antændes. Branden breder sig hurtigt til det resterende fyrværkeri i containeren, til fyrværkeriet på pallerne uden for containerne og derfra til en åben nabocontainer, som også indeholder fyrværkeri. Klokken indløber der alarm til alarmcentralen, som alarmerer Kolding Politi, indsatslederen fra redningsberedskabet og Falck. Alarmmeldingen lyder på brand i container nær bygninger på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik. Der afsendes en indsatsleder og et slukningstog bemandet med en holdleder og 7 brandmænd. Samtidig aktiverer fabrikken den interne beredskabsplan og iværksætter evakuering af personalet. Gasflaskeoplag Omtrentlig position af brændende containere Nyeste hal Figur 2. Luftfoto af fabriksområdet umiddelbart omkring de brændende containere. Ved indsatslederens ankomst oplyser fabrikkens direktør, at alle personer er ude af området. Indsatslederen fik nøje udpeget, hvilke containere, der indeholdt fyrværkeri, og fik yderligere oplyst, at % af det samlede fyrværkerioplag lå i den nyeste hal (se figur 2). Indsatslederen bedømmer, at der er fare for varmepåvirkning af og dermed brandspredning til nabocontainere og bygninger, der er indrettet som lagerhaller og med mindre kontorfaciliteter. 14

17 Samtidig er det ikke muligt for indsatsmandskabet at komme tæt på de brændende containeres åbne ender grundet manglende sigtbarhed (røg) og antændt fyrværkeri, der i større omfang skydes ud af containerne. 1. slukningstog fra Falck Kolding indsættes derfor til fra dækning at køle lukkede containere i nærheden af de brændende containere, samt begrænse brandens udbredelse til nærliggende bygninger ved at etablere et udvendigt BC-angreb. Mandskabet bærer røgdykkerudstyr, men har ikke masken anlagt, da de ikke befinder sig i røgfanen. Der udlægges på holdlederens meget korte ordre en B-C-udlægning. Mandskabet fra stigevognen bliver anvendt til at rekognoscere i lagerbygningerne, da indsatslederen frygter brandspredning hertil. Brandhanen nærmest fyrværkerifabrikken viste sig at være defekt. Der var ikke i nærheden nogen alternativ brandhane, hvorfor indsatslederen omlagde vandforsyningen til tankvognskørsel fra en B-brandhane ca. 1,5 km fra fabrikken. Figur slukningstog i forgrunden og vandafgivelsen fra C- angreb fra 1. slukningstog. Med baggrund i opgavens omfang beslutter indsatslederen at tilkalde 2. slukningstog fra Falck i Kolding. Efter ca. 5 minutters ventetid og en drøftelse mellem indsatslederen og holdlederen fra 2. slukningstog bliver slukningstoget indsat mod samme mål som 1. slukningstog og får tildelt de samme opgaver: køling og sikring af de brændende containeres forreste del fra dækning, og tankvognene etablerer vandforsyning via brandhaner uden for industriområdet. For at sikre tilstrækkelig vandforsyning rekvireres yderligere to tankvogne fra Falck Kolding og to fra Vamdrup og Lunderskov. Efter at have indsat de to slukningstog foretager indsatslederen rekognoscering for derigennem at danne sig et bedre overblik over skadernes omfang, udviklingsmuligheder, særlige faremomenter og adgangsveje. Beredskabschefen rekvirerer Kolding Kommunes 3. slukningstog, der er bemandet med frivillige brandmænd. Slukningstoget bliver, som led i en fastlagt procedure ved redningsberedskabet i Kolding, sendt til skadestedet med en automobilsprøjte bemandet med 1 holdleder og 5 brandmænd samt en kommunikationsvogn med 3 mand. Indsatslederens rekognoscering viser, at der er fare for, at branden skal sprede sig til et nærliggende lager, som indeholder ca. 800 tons fyrværkeri, så 1. slukningstog omdisponeres til at fortsætte køling af lukkede containere og etablere et indvendigt C-angreb i lagerbygningen og 15

18 muligvis ad den vej komme til at sprøjte ind i containeren. Vandtankvognenes vandkanoner benyttes tillige til køling/begrænsning. Samtidig er 3. slukningstog fra Kolding ankommet med en automobilsprøjte. Indsatslederen indsætter sprøjten til at køle de brændende containeres bagerste del og sikre et oplag af gasflasker. Politiet noterer kl , at der er brand i to 40-fods containere og fare for brandspredning til to 20- fods containere. Gasflaskeoplag 14:07: 1. slukningstog C C 14:22: 2. slukningstog Brændende containere C B B 14:41: 3. slukningstog C-brandhane, defekt B-brandhane C-brandhane Figur 4. Tiderne for slukningstogenes indsættelse og de omtrentlige positioner for etablerede C-angreb fra 1. slukningstog, B-angreb fra 2. slukningstog samt 3. slukningstogs C-angreb. Endvidere vises det iværksatte, men ikke etablerede, B-angreb fra 3. slukningstog. Yderligere vises de nærmeste brandhaner. Klokken ca vurderer indsatslederen, at opgaven kan løses med de tilstedeværende indsatsstyrker, 3 autosprøjter og 6 vandtankvogne. Dog tilkaldes yderligere en vandtankvogn fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland. 16

19 Kl begiver beredskabschefen sig fra skadestedet til politigården. Forinden er det aftalt med politiet, at man opretter en sikkerhedsafstand på 500 meter. Klokken er det indsatslederens og holdledernes vurdering, at situationen er under kontrol, da brandintensiteten i containerne er mærkbart falden- endelig slukning af containerne de. Planen var derfor at foretage ved indvendigt angreb, når røgudviklingen var faldet yderlige- re. Figur 5. De tre slukningstogs angreb. 3. slukningstog fra Kolding påbegynder etablering af BC-udlægning for yderligere at sikre oplaget af gasflasker samt effektivisere indsatsen mod de brændende containere. Mandskabet bærer ikke røgdykkerudstyr, da dette ikke skønnes at være nødvendigt, eftersom der ikke er nævneværdig røg i deres område. Der anlægges derimod beskyttelsesbriller og høreværn på grund af larm og omkringflyvende fyrværkeri. Kort tid før kl tømmes vandtankvognen, som forsyner 2. slukningstog, uden at der kan ske genoptagelse af vandforsyningen. Samtidig er en vandkanon på en vandtankvogn placeret i umiddelbar nærhed af 3. slukningstog midlertidigt ude af drift. Flere af de indsatte strålerør afgiver således ikke vand på eksplosionstidspunktet. Udredningsgruppens karakteristik af indsatsens 1. fase Fase 1 kan for en stor dels vedkommende beskrives som et forløb, danske redningsberedskaber møder jævnligt. Redningsberedskabet har såvel erfaring som rutine i håndtering af hændelser af denne kategori. Der er tale om en hændelse af en vis størrelse, hvor der vurderes at være mulighed for brandspredning, hvorfor der tilkaldes supplerende enheder, svarende til brandens forventede intensitet og udviklingsmuligheder. Endvidere er det både indsats- og holdlederens vurdering, at den iværksatte indsats har den forventede effekt, idet brandens intensitet aftager. 17

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads.

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads. KOMMISSORIUM 1. marts 2010 CSB/IBE Sagsnr.: 2009/013818 Sagsbehandler: PHS Baggrund for evalueringen Den 17. oktober 2009 udbrød der brand på Toelt Losseplads i Nordsjælland. Branden krævede mange ressourcer

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt TALEPUNKTER 17. maj 2005 Eksp.nr. 190418 /mv-dep Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg om fyrværkeri Spørgsmål

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B]

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt [Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004 viste mod

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 002 NTG Terminals A/S - Hvidovre EB 1. Virksomheden NTG Terminals A/S er en speditionsvirksomhed med lagerfaciliteter for forskellige produkter og varer beliggende på Hammerholmen 47 49 på Avedøre Holme i Hvidovre. Virksomheden modtager,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Alarmering Indsats Litteratur Bilag

Indhold Forord Eksplosionsfarligt kemikalieaffald  Alarmering Indsats Litteratur Bilag Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt kemikalieaffald December 2004 Indhold Forord... 2 Eksplosionsfarligt kemikalieaffald Peroxiddannende kemikalier... 3 Overtryksdannende kemikalier... 4 Regulering...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere